Pe̍h-hı̂ⁿ-á ài kho͘ si-á

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Pe̍h-hı̂ⁿ-á ,Lí tı̄ tó-ūi leh kho͘ si-á , 
Toā-siaⁿ koh ē khan-si .
Pe̍h-hı̂ⁿ-á ,Lí mā-sı̄ 1 chiah hoe-bı̂ kám m̄-sı̄ ?
Hı̄ⁿ-khang sı̄ siáng kā Lí oē 1 sûn ,
Oē kah chiah-nı̍h súi . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2017 kı̂, 2004 nı̂ 4 goe̍h chhe 6 )