Pe̍h-lêng-si chhēng pe̍h-saⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Pe̍h-lêng-si ,ài chheng-khı̀ ,kha-kut tn̂g-tn̂g sè-sè-ki , 
Chhēng pe̍h-saⁿ ,chiú-tı̄ chúi-khut-á-piⁿ ,
Chhòng siáⁿ-mı̍h ?
Beh chia̍h hı̂ hê kap chúi-pih .
Ū-sı̂ mā-ē toè-tı̄ gû āu-piah ,
Thóng he poe--khí-lâi ê báng-thâng ,
Chia̍h kah chiok hoaⁿ-hí . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2022 kı̂, 2004 nı̂ 5 goe̍h 11)