Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek (1885-7)

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek
Chok-chiá:[[Chok-chiá:|]]


Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek

1885.07 Tē 1 TiuN p.2

Ē-mn̂g ê Bo̍k-su, Tong Hián-lí kū-nî ū chhut chi̍t-ê lūn chhián Chiang-choân Tâi-oân kok kàu-hoē ê lâng lâi chò : Tê-ba̍k chiū-sī " Pe̍h-oē-jī ê Lī-ek " . āu-lâi ū chih-tio̍h káu lâng ê lūn ; chiū chhián Má I-seng, Kam Bo̍k-su kap i tàu-khoàn, phêng chhú koân-kē ; tē-it miâ siún gîn gō͘-ê, tē jī miâ siún gîn saN-ê, tē saN miâ siún gîn nn̄g-ê, tē sì miâ siún gîn chi̍t-ê . Phêng-liáu chhú :---

1. ia̍p Bo̍k-su,toà tī Sió-khe.

2. Lâu Bō͘-chheng, Tâi-oân-hú-siân .

3. Lí Chhah-lâi,Kó͘-lōng-sū.

4. n̂g Tek-siān,Ē-mn̂g.

Lô͘ Sam-goân, Kó͘-lōng-sū .

Tong Bo̍k-su taN tńg-khì Tāi-Eng-kok : ū chiong chiah-ê lūn kau goán : goán siūn tio̍h ìn hō͘ Kàu-hoē ê lâng chiâu chai, hō͘ ta̍k lâng him-bō͘ tha̍k pe̍h-oē-jī . TaN chiong tē-it tē-jī chit nn̄g miâ ê lūn chiàu chhù-sū lâi ìn tī ē-té . In-uī thâu-chi̍t-tiuN ê Kàu-hoē-pò ìn-bē-liáu, thèng-hāu tē jī tiuN chiah koh ìn .