Pe̍h-thâu-khok-á ài kóng-oē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Pe̍h-thâu-khok-á ,ài kóng-oē , 
Ū-sı̂ kho͘ si-á ,ū-sı̂ toā-siaⁿ m̄-chai leh hoah-hiu siáⁿ-mı̍h .
Toè sı̂-kiâⁿ ,thâu-khak ní pe̍h-pe̍h ,
Tn̄g-tio̍h hoaⁿ-hí koh ē kóng he Bí-kok-oē :
Chhiok khuh liat to͘h !
Chhiok khuh liat to͘h !
Chocolate!
Lín kám thiaⁿ ū Gún leh kóng siáⁿ-mı̍h tāi-chı̀ ? (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2018 kı̂, 2004 nı̂ 4 goe̍h 13)