Peh-bān-á toà chhim-soaⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hán-tit khoàⁿ-tio̍h goá Peh-bān-á--ho͘hN ? 
In-ūi goá toà-tı̄ chhim-soaⁿ nâ-lāi ,
Ū chheng-peh-á (chhiū ) ê só͘-chā ,
Chiah ū goá ê kha-jiah , Lóng-sı̄ Lín chiok-ài poa̍h-kiáu ,
Soà kā goá ê 2 phiat o͘-pan ,
Khoàⁿ chò sı̄ Lín siōng kah-ı̀ ê moâ-chhiak-jí-á ,
Peh-bān-á .