Peh-chiūⁿ Eng-chiáu siū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
(Climbeng to the eagle’s nest) 
Eng-chiáu sǹg sı̄ chia̍h-bah ê chiáu-lūi ê tiong-kan, siāng toā-chiah koh siāng ióng--ê ê chı̍t-khoán. Hit-ê chhùi-kak chin lāi koh ióng, hit-ê jiáu khiau-khiau koh chiam-chiam; só͘-í kàu-gia̍h thang kā bah lâi chia̍h. 
Ū-sı̂ eng-chiáu, liân-sè-hàn gín-ná iā hō͘ i kā khı̀ khǹg tiàm i ê siū--nı̍h. Bô kúi nı̂ chêng tı̄ So͘-kek-lân ê só͘-chāi, tı̄ chı̍t ê soaⁿ-tiong kó-jiân ū chit-ê tāi-chı̀. 
Bat ū chı̍t jı̍t, joa̍h-thiⁿ-sı̂, chheng-thian pe̍k-jı̍t ê sı̂-chūn; ū kúi-nā ê ta-po͘-lâng, cha-bó͘-lâng kap gín-ná chhut-khı̀ chháu-po͘ koah-chháu. Ū chı̍t ê chia̍h leng ê eⁿ-á, in-ūi siuⁿ sè-hàn, bē thang tàu chhòng sím-mı̍h; tó tı̄ chı̍t-tè toā chio̍h-poâⁿ ê ı̀m-ńg teh hioh-khùn.
Hut-jiân ū chı̍t chiah kim-kim ê eng-chiáu, in-ūi i ê siū tú-hó tı̄ chin koân ê soaⁿ-téng, khoàⁿ tio̍h eⁿ-á; iū-koh tú-tn̄g hiah-ê koah-chháu ê lâng, chin bô êng tı̄ pa̍t khu hn̂g teh chò-kang; i chiū chai--lo̍h-lâi, ēng i chin ióng ê jiáu lia̍h hit-ê eⁿ-á khı̀. 
Hiah-ê tı̄ chháu-po͘ ê lâng koáⁿ-kín cháu-lâi beh jiok, chóng-sı̄ i thí-khui i ê toā-sı̍t, kā eⁿ-á, chò i tı̍t-tı̍t poe chiūⁿ soaⁿ-téng khı̀. 
Tiong-kan kúi-nā ê ta-po͘-lâng kap hū-jı̂n-lâng, ū chhı̀-khoàⁿ peh-chiūⁿ hit-ê chio̍h-thâu moá sı̀-kè ê soaⁿ; chóng-sı̄ bô lō͘,in liâm-piⁿ ià-siān chiū tò-tńg--lâi. 
Nā-sı̄ eⁿ-á ê lāu-bó bô tò-tńg--lâi, i chai-iáⁿ eng-chiáu ê siū sı̄ tı̄ i ê thâu-khak-téng chin koân ê soaⁿ; só͘-í nā bô kiù i ê gín-ná tio̍h, i tek-khak bô siūⁿ beh lo̍h--lâi. I chiū peh-chiūⁿ chin kiā ê chio̍h-thâu, chiū-sı̄ lóng boē bat ū lâng káⁿ peh-chiūⁿ ê só͘-chāi. I ê chhiú hō͘ chhı̀ chha̍k kúi-nā lı̍h, i ê kha lâu-hoeh, chiū-sı̄ hō͘ chin lāi ê chio̍h só͘ koah. Chóng-sı̄ chiah-ê i lóng bô lia̍h-chò sím-mı̍h, in-ūi i ê gín-ná iáu-kú tı̄ eng-chiáu ê siū. 
Āu-lâi thêng ū hiah kú, i chiū peh-chiūⁿ kàu eng-chiáu ê siū— tı̄-hia chı̍t-toā-tui ê chhâ thia̍p-thia̍p tı̄ chı̍t-tè chio̍h-poâⁿ-téng. Saⁿ chiah eng-á-kiáⁿ tı̄ siū nı̍h, iā tı̄ in ê chiàⁿ-pêng, eⁿ-á tó-teh khùn tāng-bı̂n ! Lāu eng-chiáu chò i koh poe-khı̀ pa̍t-ūi. Lāu-bó sı̄-soā kín-me̍h phō i ê gín-ná khí-lâi, oa̍t tò-tńg beh lo̍h soaⁿ-khàm. Chóng-sı̄ beh lo̍h-lâi sı̄ pí beh khí-khı̀ khah oh--tit. Ta̍uh-ta̍uh chhu--lo̍h-khı̀, poa̍h-tó tı̄ chin kiā ê só͘-chāi. Tı̄ hia bô lō͘, i soà m̄-chai tùi tá-lo̍h chı̍t-tiâu lō͘ thang pêng-an kàu chháu-po͘. 
Kai-chài, chhàu-khám ū chı̍t chiah iûⁿ kap sè-chiah iûⁿ-á-kiáⁿ tùi hia koè. “Iûⁿ chai-iáⁿ tá-lo̍h chı̍t-tiâu lō͘ thang kiâⁿ,” eⁿ-á ê lāu-bó án-ni siūⁿ, “Goá beh toè i,” chiū chin-chiàⁿ toè i. 
Só͘-í i chiong iûⁿ-á chò thâu chhoā-lō͘, tú-hó jı̍t-thâu lo̍h tı̄ i só͘ khiā ê āu-bı̄n ê soaⁿ, ia̍h i ê gín-ná í-keng ún-tàng tı̄ i ê chhiú, i ê sim chin hoaⁿ-hí, tı̄ chháu-po͘ teh kı̂-koài ê pêng-iú ê tiong-kan. 
Ū chı̍t ê lāu-lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ chit-ê tāi-chı̀ chiū kóng, “Chin-chiàⁿ, chin-chiàⁿ Siōng-tè kap i tı̄-teh, chhoā i peh-chiūⁿ chin kiā ê soaⁿ, pó-hō͘ i thoat-lı̄ lóng-chóng ê siong-hāi.” Só͘-í hiah-ê ta-po͘-lâng, hū-jı̂n-lâng, gín-ná lóng kūi-lo̍h tı̄ tú-chiah hoat ê chháu, lâi kám-siā Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng. 
(Tùi Ko-téng Lú-ha̍k-hāu 4 liân-seng ê Eng-gú tho̍k-pún hoan-e̍k) 
“Chhin-chhiūⁿ pē-bó thiàⁿ-thàng, 
I seⁿ ko͘-toaⁿ ê kiáⁿ;
Siōng-tè ia̍h thiàⁿ kèng I ê lâng,
Iâⁿ-koè pē-bó ê thiàⁿ.” (Tai-oân Kàu-hoē-pò tē 530 koàn,1929 nı̂ 5 ge̍h)