Pek-ka-sèng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Pek-ka-sèng
Chok-chiá:Chok-chiá put-siông
Wikipedia piau-chì Wikipedia kāng miâ ê bûn-chiong: Pek-ka-sèng


Hàn-jī Pe̍h-oē-jī
趙錢孫李 周吳鄭王 Tiō Chîⁿ Sun Lí Chiu Gô͘ Tēⁿ Ông
馮陳褚衛 蔣沈韓楊 Pâng Tân Chú Oē Chiúⁿ Sím Hân Iûⁿ
朱秦尤許 何呂施張 Chu Chîn Iû Khó͘ Hô Lū Si Tiuⁿ
孔曹嚴華 金魏陶姜 Khóng Chô Giâm Hoà Kim Gūi Tô Khiong
戚謝鄒喻 柏水竇章 Chhek Siā Chau Jū Peh Chúi Tō͘ Chiuⁿ
雲蘇潘葛 奚范彭郎 Hûn So͘ Phoaⁿ Kat Hê Hoān Phêⁿ Lông
魯韋昌馬 苗鳳花方 Ló͘ Ûi Chhiong Má Biâu Hōng Hoa Hong
俞任袁柳 酆鮑史唐 Jû Jîm Oân Liú Hong Pāu Sú Tn̂g
費廉岑薛 雷賀倪湯 Hùi Liâm Gîm Sih Lûi Hō Gê Thng
滕殷羅畢 郝鄔安常 Têng Un Lô Pit Hok O͘ An Siông
樂于時傅 皮卞齊康 Ga̍k Î Sî Pò͘ Phôe Piàn Chè Khng
伍余元卜 顧孟平黃 Ngó͘ Û Goân Poh Kò͘ Bēng Pêng N̂g
和穆蕭尹 姚邵湛汪 Hô Bo̍k Siau Ún Iâu Siō Tam Ong
祁毛禹狄 米貝明臧 Kî Mô͘ Ú Te̍k Bí Pòe Bêng Chong
計伏成戴 談宋茅龐 Kè Ho̍k Sêng Tè Tâm Sòng Mâu Pâng
熊紀舒屈 項祝董梁 Hîm Kí Su Khut Hāng Chiok Táng Niû
杜阮藍閔 席季麻強 Tō͘ Ńg Nâ Bín Se̍k Kuì Mâ Kiông
賈路婁危 江童顏郭 Ká Lō͘ Lô͘ Gûi Kang Tâng Gân Koeh
梅盛林刁 鍾徐邱駱 Mûi Sēng Lîm Tiau Chiong Chhî Khu Lo̍h
高夏蔡田 樊胡凌霍 Ko Hē Chhoà Tiân Hoân Ô͘ Lêng Hok
虞萬支柯 昝管盧莫 Gû Bān Chi Koa Chám Koán Lô͘ Bo̍h
經房裘繆 干解應宗 Keng Pâng Hiû Biū Kan Kái Ing Chong
丁宣賁鄧 郁單杭洪 Teng Soan Phun Tēng Hiok Siān Hâng Âng
包諸左石 崔吉鈕龔 Pau Chu Chó Chio̍h Chhui Kiat Liú Kióng
程嵇邢滑 裴陸榮翁 Thiâⁿ Khe Hêng Ku̍t Pôe Lio̍k Êng Ang
荀羊於惠 甄麴家封 Sûn Iûⁿ I Hūi Chin Khak Ka Hong
芮羿儲靳 汲邴糜松 Joē Gē Tû Kìn Khip Péng Moê Siông
井段富巫 烏焦巴弓 Chéⁿ Toān Hù Bû O͘ Ta Pa Kiong
牧隗山谷 車侯虙蓬 Bo̍k Gúi Soaⁿ Kok Chhia Hâu Ho̍k Hông
全郗班仰 秋仲伊宮 Choân Hi Pan Gióng Chhiu Tiōng I Keng
甯仇欒暴 甘鈄厲戎 Lêng Siû Loân Pō Kam Thó͘ Lī Jiông
祖武符劉 景詹束龍 Chó͘ Bú Hû Lâu Kéng Chiam Sok Lêng
葉幸司韶 郜黎薊薄 Ia̍p Hēng Su Siâu Khò Lê Ké Po̍k
印宿白懷 蒲邰從鄂 Ìn Sok Pe̍h Hoâi Pô͘ Thai Chiông Go̍k
索咸籍賴 卓藺屠蒙 Soh Hàm Che̍k Loā Toh Līn Tô͘ Bông
池喬陰鬱 胥能蒼雙 Tî Kiâu Im Ut Su Lêng Chhong Siang
聞莘黨翟 譚貢勞逄 Bûn Sin Tóng Te̍k Thâm Kòng Lô Pâng
姬申扶堵 冉宰酈雍 Ki Sin Hû Tó͘ Jiám Cháiⁿ Lê Iong
郤璩桑桂 濮牛壽通 Khek Kû Song Kuì Phok Gû Siū Thong
邊扈燕冀 郟浦尚農 Pian Hō͘ Ian Kì Kiap Phó͘ Siōng Lông
溫別莊晏 柴瞿閻充 Un Pia̍t Chng Àn Chhâ Kû Giâm Chhiong
慕連茹習 宦艾魚容 Bō͘ Liân Jû Si̍p Hoān Ngāi Hî Iông
向古易慎 戈廖庾終 Hiòng Kó͘ Ī Sīn Ko Liāu Jú Chiong
暨居衡步 都耿滿弘 Kì Ku Hêng Pō͘ To͘ Kéng Boán Hông
匡國文寇 廣祿闕東 Khong Kok Bûn Khò͘ Kóng Lo̍k Khoat Tong
歐殳沃利 蔚越夔隆 Au Sû Ak Lī Ùi Oa̍t Kûi Liông
師鞏厙聶 晁勾敖融 Su Kióng Sià Lia̍p Tiâu Kau Ngô͘ Iông
冷訾辛闞 那簡饒空 Léng Chhú Sin Khàm Ná Kán Jiâu Khong
曾毋沙乜 養鞠須豐 Chan Bû Soa Lia̍p Ióng Kiok Su Hong
巢關蒯相 查后荊紅 Châu Koan Khoái Siòng Cha Hiō Keng Hông
游竺權逯 蓋益桓公 Iû Tiok Koân Lio̍k Kài Ek Hoân Kong
万俟司馬 上官歐陽 Bo̍h-kî Su-má Siōng-koan Au-iông
夏侯諸葛 聞人東方 Hā-hô͘ Chu-kat Bûn-jîn Tong-hong
赫連皇甫 尉遲公羊 Hek-liân Hông-hú Ut-tî Kong-iông
澹臺公冶 宗政濮陽 Tâm-tâi Kong-iá Chong-chèng Phok-iông
淳于單于 太叔申屠 Sûn-î Siān-î Thài-chek Sin-tô͘
公孫仲孫 軒轅令狐 Kong-sun Tiōng-sun Hian-oàn Lêng-hô͘
鍾離宇文 長孫慕容 Chiong-lî Ú-bûn Tióng-sun Bō͘-iông
鮮于閭丘 司徒司空 Sian-î Lî-khiu Su-tô͘ Su-khong
丌官司寇 仉督子車 Kì-koan Su-khò͘ Chióng Tok Chú-chhia
顓孫端木 巫馬公西 Chhoan-sun Toan-bo̍k Bû-má Kong-si
漆雕樂正 壤駟公良 Chhat-tiau Ga̍k-chèng Jióng-sù Kong-liông
拓跋夾谷 宰父穀粱 Thok-poa̍t Khoeh-kok Cháiⁿ-hū Kok-liông
晉楚閆法 汝鄢涂欽 Chìn Chhó Iâm Hoat Jú Ian Thô͘ Khim
段干百里 東郭南門 Toān-kan Pek-lí Tong-koeh Lâm-bûn
呼延歸海 羊舌微生 Ho͘-iân Kui Hái Iông-chi̍h Bî-seng
岳帥緱亢 況後有琴 Ga̍k Soè Kâu Khòng Hóng Hāu Iú Khîm
梁丘左丘 東門西門 Liông-khiu Chó-khiu Tong-bûn Si-bûn
商牟佘佴 伯賞南宮 Siong Bô͘ Siâ Nāi Peh Sióng Lâm-kiong
墨哈譙笪 年愛陽佟 Ba̍k Hah Chiâu Tàn Liân Ài Iông Tông
第五言福 百家姓終 Tē-ngó͘ Giân-hok Pek-ka-sèng chiong