Phàu 3-bān ê tê chhiáⁿ--lí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chhı̂ táng--ê sı̄ chhut-miâ ê“Tê phok-sū”, tùi phàu-tê ê gē-su̍t put-chí-á ū gián-kiù. I chin ài chio lâng khı̀ in tau phàu-tê, phàu--ê lóng sı̄ tı̄ Lâm-tâu Lo̍k-kok-hiang Lông-hoē pí-sài tio̍h-chióng ê Tàng-téng-o͘-liông. Nā-sı̄ tú-tio̍h khah ko-kùi ê lâng-kheh, I the̍h--chhut-lâi ê tê-bí“Kip-sò͘”koh-khah koân, khí-bé sı̄ “thâu-téng-siúⁿ”--ê, kè-siàu thiaⁿ-kóng 1-kin lóng tı̄ 1-bān kho͘ í-siōng. Ū 1-kang, i kap tê-iú“Phok-sū-phok”Tân--ê chò-tı̄n, sim-chêng chiâⁿ chán, tō iau-chhiáⁿ Tân--ê khı̀ in tau phàu-tê khai-káng. “Bô--nō͘ ! Ta̍k-pái lóng khı̀ lí hia, chit-pái oāⁿ lí khı̀ goá hia m̄ chiah-tio̍h !” “A̍h lí hia káⁿ ū hó tê ? ” “Â~à! Sam-pat hiaⁿ-tı̄, he a̍h-tio̍h kóng, lí chit-ê kùi-pin hán-tit kàu, goá phàu 3-bān--ê chhiáⁿ--lí ! ” “Káⁿ ū-iáⁿ ? A̍h lí khı̀ tó-ūi bé--ê ? ” Chhı̂ táng--ê poàⁿ-sı̀n-poàⁿ-gı̂ lâi-kàu Tân--ê in tau, chē--lo̍h-lâi, tán chiâⁿ kú chúi chiah hiâⁿ kún, Tân--ê chiok pó-kùi ê khoán, tùi tû-á lāi the̍h 1-khok 4- niú-chng--ê chhut--lâi, ûn-ûn-á kā tê-bí tò lo̍h-khı̀ tê-kó͘ lāi, chiah-koh khoaⁿ-khoaⁿ-á kā kún-chúi chhiong--lo̍h-khı̀, koh tán 3~4 hun-cheng, i chiah kā í-keng chhèng chhut phang-bı̄ ê tê-chúi thı̂n jı̍p-khı̀ sè-tè au-á lāi, phâng 1-poe hō͘ Chhı̂ tàng--ê. “Seng phı̄ⁿ khoàⁿ-māi, chit phàu tê ê âu-ūn boē-bái--o͘ ! ” Chhı̂ táng--ê phâng--koè-lâi, khin-khin-á chı̍p 1-chhùi, khui-chhùi mn̄g kóng :“Phang-thâu sı̄ ū-kàu chán--lah, sı̄ kóng chit phàu tê káⁿ chin-chiàⁿ sı̄ 3-bān--ê ? ” “Sı̄--a ! Lí bô khoàⁿ-tio̍h goá hiâⁿ chúi bān, chhiong-tê bān, thâu-tú-á leh chı̂n-tê ā chin bān--hioh ? ”