Phín-hēng ê Ûi-thoân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tı̄ Chú-āu 1730 nı̂, ū tùi Hô-lân ı̂-ki tı̄ Liú-io̍k ê toā chia̍h-chiú kap poa̍h-kiáu-- ê, kiò-chò Má-kek-su ê kiáⁿ-sun,kàu kin-á-jı̍t 190 nı̂ kú, thoân 9 tāi lâng. Chóng-sı̄ tùi i ê kiáⁿ-sun só͘ chhut-ê sím-mı̍h khoán ? Chiū-sı̄ chò khit-chia̍h kap hû-lōng-chiá lâi sí-ê 300 lâng. Chò thâi-lâng hoān siū sí-hêng--ê 7 lâng. Chò kiông-tō, chà-khi, thau-the̍h lâi siū hêng-hoa̍t--ê 63 lâng. In-ūi lim-chiú lâi tı̀-kàu seⁿ-kiáⁿ phoà-siùⁿ kap iáu-siū sí ê chéng-lūi--ê ū 400 lâng. Jı̍p chû-siān pēⁿ-ı̄ⁿ--ê 310 lâng. Chò chhiong-ki--ê 50 lâng. Phó͘-thong seng-oa̍h--ê 20 lâng; chóng-sı̄ hit tiong-kan iā ū 10 lâng tùi khı̀ kaⁿ-ga̍k chhēng âng-saⁿ-á só͘ ha̍k-sı̍p ê kang-gē lâi tit-tio̍h ô͘-khó͘ ê lah ! Koh ū chı̍t ê lâng, chiū-sı̄ Chú-āu 1703 nı̂ tùi Eng-kok poaⁿ khı̀ toà tı̄ Liú-io̍k ê Iok-ná-tan. Ka-têng ke̍k siān-liông; sêng-sı̍t ê Ki-tok-tô͘, sı̀n-gióng ke̍k chhim; bô chia̍h-chiú, chhut-la̍t choh-sit; koh ū hó kàu-io̍k ê hó miâ-siaⁿ lâng. Tùi i ê kiáⁿ-sun só͘ chhut--ê sím-mı̍h khoán ? Kin-á-jı̍t chiū-sı̄ tē 8 tāi lâng.Tùi i ê kiáⁿ-sun lâi chò tāi-ha̍k chóng-tiúⁿ--ê 13 lâng. Tāi-ha̍k kàu-siū--ê 103 lâng. Tāi-ha̍k kap Su-hoān ha̍k-hāu chhòng-lı̍p-chiá 14 lâng. I-seng 60 lâng. Bo̍k-su 100 lâng. Chò peng--ê 75 lâng. Bûn-ha̍k-chiá 80 lâng. Hù tāi-thóng-léng 1 lâng. Choân-koân ê tāi-su 1 lâng. Chò siōng hā gı̄-ı̄ⁿ gı̄-oân--ê 20 lâng. Tùi Iâ-ló͘ Tāi-ha̍k chut-gia̍p--ê 120 lâng. Chhòng-siat Sin-bûn cha̍p-chı̀ kap chú-pit--ê ū 18 lâng. Kiáⁿ-sun ê heng-ōng hoat-ta̍t, chin-chiàⁿ thang kóng sı̄ kong chiân jū hō͘ lah ! Chiàu án-ni khoàⁿ, pē kong ê hó-pháiⁿ, koan-hē tı̄ kiáⁿ-sun sı̄ chin toā ! Sui-jiân bat hó lâng chhàu-tú-khám chhut tio̍h pháiⁿ kiáⁿ-sun, iáu-kú chiàu lí-khı̀, “Hó koé-chí sı̄ hó-chhiū só͘ kiat”. Chiàu sū-sı̍t iā “Hó lâng sı̄ tùi ka-têng chhut” Chhut. 20 : 6.(H.S.K.) (Tâi-lâm-kàu-hoē-pò tē 413 koàn, 1919 nı̂ 8 goe̍h)