Phı̄ⁿ-á phı̄ⁿ-tio̍h bô-kâng ê khı̀-bı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

“Tng...tng...tng......” Seh tı̄ lak-tē-á ê chhiú-ki-á, tām tiām-chēng ê khò-tn̂g hoat-chhut kui-lu̍t ê siaⁿ. Kàu-sek--nih kàu-siū kóng kah chhùi-kak choân-pho, ha̍k-seng gín-á phoè-ha̍p i kóng-khò ê tempo, ná tı̀m-thâu ná lâu chhùi-noā. Goá ê sim chá tō poe-chhut ha̍k-hāu, siūⁿ-tio̍h cha-hng chih-chiap ê hit ê ūn-tōng-chiá, siūⁿ-tio̍h cho̍h--jı̍t kı̀ⁿ-bı̄n ê N̂g ma-ma, kàu-siū kóng--ê chı̍t-sut-á to bô hoat-tō͘ boán-chiok goá tùi Tâi-oân siā-hoē ê hòⁿ-hiân. Khoàⁿ chhiú-ki-á, taⁿ, sı̄ siáⁿ-mih lâng thoân『簡訊』lâi? Ta̍k-ê lóng teh chò ka-tı̄ ê tāi-chı̀, bô, goá kā thiaⁿ khoàⁿ māi--leh, hoâiⁿ-tı̍t bē éng-hióng tio̍h pa̍t-lâng. “Lí hó, goá chia sı̄ TNT Pó-tó Sin-siaⁿ, chhiáⁿ lí hām goán liân-lo̍k.” 『Kant的第二理性批判是在說明......』Goá a̍h koán-thāi lí siáⁿ-siâu “Kant”, koh “Marx” lâi mā kāng-khoán, chiàu kàu-siū lí chit-koá pō͘-tiau kap sim-thāi, koh koè kúi-pah-tang, Tâi-oân mā sı̄ chiah àu. TNT chhoē--goá, m̄-chai hoat-seng siáⁿ tāi-chı̀? “Tang...tang...tang......” Hā-khò--a, goá ài kín lâi kā TNT hoê tiān-oē.『報告完再下課』Goá koh ài tán gō͘ hun-cheng neh, kin-á e-po͘ hiông-hiông piàn-thiⁿ, goá koâⁿ kah phı̄-phēⁿ-chhoán, kha-chhiú it-tı̍t chùn, m̄-chai sı̄ koâⁿ ê sêng-hun khah toā, iah-sı̄ chē bē tiâu--lo͘h. Chóng-sǹg hā-khò--a, phiu--chı̍t-ē, goá sûi chông lo̍h lâu-kha, beh cháu chı̀n-chêng, koh bô bē kı̀-tit chah pit hām chhiú-chí phō͘-á, che sı̄ chū chò siā-tiúⁿ, chiap-chhiok ūn-tōng liáu-āu chiah ióng-sêng ê koàn-sı̀. “Goá sı̄ TGB ê Ui-chı̀, m̄-chai lán ū siáⁿ-mih kùi-sū?” Goá chin hó-lé, ûn-ûn-á kā tùi-hong mn̄g. Hoê-sióng saⁿ-tang chêng, kāng-khoán ê chêng-hêng, hit chūn goá khó-lêng koh teh tiuⁿ-tû thâu-chı̍t-kù beh kóng siáⁿ? Tāi-chı̀ chin kín tō liân-lo̍k hó-sè--a. Iōng khin-sang ê kha-pō͘ peh chiūⁿ sı̀-lâu, beh tńg-khı̀ kàu-sek. “Ui-chı̀--o͘!” “Ka-chin--o͘! Choè-kı̄n án-choáⁿ?” Tú tio̍h chı̀n-chêng bat lâi siā-thoân ê pêng-iú, i bı̄n-á iu-iu: “Ah, lí koh tı̄ Tâi-bûn-siā--o͘?” “Heⁿh ā.” “Lí kám bē sit-chı̀ iah ko͘-toaⁿ?” “Bē--a, jú lâi jú chheng-chhó͘ ka-tı̄ teh chhòng siáⁿ--a!” “Goá choè-kı̄n ū koá khùn-jiáu, chiah koh chhoē lí tâm......” “Hó--a, khoàⁿ khah khui--ê-lah.” Chông kàu sı̀-lâu, ka-chài iáu-boē khai-sí siōng-khò, nā bô, chheh-pau koh tı̄ lāi-té, beh cháu mā cháu bē kui-khı̀. Kúi-ê tông-o̍h khiā tı̄ mn̂g-kháu teh khai-káng. 『你們準備得怎樣?』『沒阿, 就看囉.』『其實我不知道為什麼要考, 只是怕畢業, 越近考試越徬徨.』『陳威志, 你不考喔?』“Heⁿh ā.”『那當兵後呢?』「繼續關心社會--a.」『我們也很關心社會啊.』“Ah tō-sı̄ beh chò--a.” Kóng sı̍t-chāi--ê, goá kóng bē chheng-chhó͘, beh bú kek-bēng? Goá m̄-káⁿ hiah phòng-hong; beh bú ūn-tōng? Án-ne kóng mā ká-ná bô kài thò-tòng; èng-kai kóng sı̄ kian-chhı̂ chı̍t-koá goân-chek. In tiuⁿ-tû thòng-khó͘ ê piáu-chêng, koh ka-siōng léng-hong teh chhoe, hō͘ goá koh khah chheng-chhéⁿ, goá chai-iáⁿ ka-tı̄ teh chhòng siáⁿ. Eng-àm beh khı̀ kang-hoē chia̍h boé-gê, kui-tı̄n lâng chò-hoé chē-chhia khı̀, tı̄ kang-hoē khoàⁿ--tio̍h thiaⁿ--tio̍h-ê, phēng kàu-siū kóng--ê koh khah sı̍t-chè, kàu-siū chhùi--nih ê “pı̄ pak-siah kai-kip” ná chiok iâu-oán--ê, tı̄ chia, soah chiok chiap-kı̄n--ê, che tō-sı̄ hiān-sı̍t, in tō chē tı̄ goá bı̄n-thâu-chêng, m̄-bián ke kái-soeh. Cha-hng-mê, goán mā khı̀ kam lâng chū-hoē, oan-na sı̄ chı̍t-tı̄n sianpai, kok-hâng kok-gia̍p--ê lóng ū , hām it-poaⁿ-lâng kāng-khoán, khoàⁿ--khí-lâi lóng sı̄ pêng-hoân ê siōng-pan-cho̍k. M̄-koh hit ê chū-hoē sı̄ teh thó-lūn ta̍k-ê beh án-choáⁿ tı̄ ka-tı̄ ê kang-chok tiûⁿ-só͘ thok-tián éng-hióng-la̍t. Bı̂n-á-àm, goán koh beh khı̀ tiān-tâi hām thiaⁿ-chiòng hun-hióng goán ê khoàⁿ-hoat. Chū--lâi, goá lóng kioh-sı̄ chin chió lâng teh chhap che, chit-má goá chai-iáⁿ m̄-sı̄ án-ne, sui-bóng jı̂n-sò͘ ū-iáⁿ sı̄ chió, m̄-koh iáu-sı̄ ū-lâng teh kek thâu-khak, teh chhut-la̍t, m̄-goān hòng-khı̀. Chia̍h boé-gê liáu, ka-tı̄ chı̍t-ê khiâ o͘-to͘-bái tńg Ba̍k-sa, léng-hong sngh-sngh-kiò, m̄-chai tang-sı̂ khai-sí, goá ē-hiáu hiáng-siū chit-khoán léng-hong teh chhiò ê kám-kak. Léng-hong hō͘ goá chin chū-chāi, sui-bóng ē kám--tio̍h, saⁿ chhēng khah sio--leh tō hó--a, kám--tio̍h sı̄ koh án-choáⁿ? Phah tn̄g chhiú-kut tian-tò ióng! M̄-chai tang-sı̂ khai-sí? Kı̂-sı̍t tō-sı̄ ùi kiâⁿ-jı̍p chit ê kho͘-á khai-sí, kè-ta̍t-koan pang--khı̀, kò-jı̂n sèⁿ-miā kè-oē kái-piàn, m̄-koh chiah-ê nah ū sǹg siáⁿ, ka-tı̄ ê sim jú lâi jú kian-kiông, thâu-khak jú lâi jú chheng-chhó͘--a-lah! (TGB Thong-sı̀n tē 60 kı̂, 2004 nı̂ 9 goe̍h)