Phō pa̍t-lâng ê bó͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

2-ê hó pêng-iú chiâⁿ hoaⁿ-hí leh phò-tāu. A-tiong: “Chiâⁿ kú bô khoàiⁿ lí--a, chit-chām-á lóng cháu-khı̀ tó ūi hong-so? ” A-ióng: “Ta̍k-jı̍t lóng mā leh phō pa̍t-lâng ê bó͘!” A-tiong: “Ū iáⁿ? Lí m̄ kiaⁿ lín tau hit chiah hó͘-pà-bú?” A-ióng: “Goá 1-tiám-á mā m̄ kiaⁿ!” A-tiong: “Lí sı̄ tang sı̂ khı̀ chia̍h tio̍h hó-táⁿ-io̍h-á? Mā kóng lâi thiaⁿ khoàⁿ--māi!” A-ióng: “Soah m̄ chai goán sè-hàn chau-kiáⁿ khah iⁿ-ko, lóng ài hō͘ goá phō!”