Phōng-kó ê Chu-bı̄

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Che lóng-sı̄ Hā-oa jiá ê hō-toan 
Nā bô, goá mā iáu-koh toà tı̄ thian-tông
Bē lâi toà tı̄ Hawaii Lâng lóng kóng goá toà tı̄ thian-tông
Him-siān ê gán-sı̂n
Lia̍h goá kim-kim siòng
Siūⁿ kóng goá pha̍k kah o͘-o͘
Bekini it-tēng khoàⁿ chiok chē Lâng lóng kóng goá toà tı̄ thian-tông
Sin chhēng jia̍t-chêng aloha
Chı̍t nı̂ thàu-tang té-khò͘-cháng-á
Chhun-hong sù-kùi bı̂-bı̂-á chhoe
Un2-tàng ta̍k-sı̂ to teh tō͘ bı̍t-goa̍t Lâng lóng kóng goá toà tı̄ thian-tông
Tó tiàm iâ-chí-chhiū kha
Sûi-chāi nâ-sek ê hong siàm--koè-lâi
Sûi-chāi pe̍h-sek hái-éng ê siaⁿ-im siàn--koè-khı̀
Tó tiàm soa-than
Hō͘ jı̍t-thâu pha̍k o͘-jı̂n ba̍k-kiàⁿ
Hō͘ ba̍k-kiàⁿ lāi-té ba̍k-chiu sı̀-kè koan-kong Lóng-sı̄ Hā-oa ê chú-ı̀
Nā bô, goá mā bē khı̀ chia̍h hit lia̍p phōng-kó
Kóng chia̍h liáu ē piàn-chò phok-su
Kiat-ko kéⁿ tiàm nâ-âu-cheng-á
Thun sı̄ thun bē lo̍h--khı̀
Thò͘ sı̄ thò͘ bē chhut--lâi Lâng lóng kóng goá toà tı̄ thian-tông
Thian-tông ê chu-bı̄
Khoàⁿ koan-kong-kheh tó tı̄ iâ-chí-chhiū kha ê goá
Khoàⁿ lâng tó tı̄ Waekeki hoan-gêng koan-kong ê goá
Siōng-kài liáu-kái Khoàⁿ lâng ū-êng thang sńg hái-éng
Khoàⁿ lâng ū êng-á-chı̂ⁿ thang iā teh poe
Ah! Thian-tông ê chu-bı̄
Nâ-âu-cheng-á hit lia̍p phōng-kó
Phōng-kó ê chu-bı̄