Pha̍k Jı̍t-thâu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Sı̀-ge̍h hā-sûn 
Jı̍t-thâu chhiò, hó khı̀-un
Ng-á beh pò͘ thàn chit-chūn Kha liâu chhân-chúi niû chúi-un
Thâu giâ chı̍t-lia̍p toā jı̍t-thâu
Giâ kah sin-khu soah un-un
Thǹg-pak-theh, koāⁿ-chúi chı̍t-chūn chı̍t-chūn
Choân-sin pha̍k kah o͘-thûn o͘-thûn
Lâng kóng goán ê phoê-hu tà o͘-hûn Sı̀-ge̍h hā-sûn
Jı̍t-thâu chhiò, hó khı̀-un
Jı̍t-kng-e̍k beh pha̍k thàn chit-chūn Bekini sin-châi chin chiâu-ûn
Chiàⁿ-bı̄n ù soa-than ê sio-un
Poē-bı̄n khip-siu jı̍t-kng ê ióng-hun
Thǹg-pak-theh, koāⁿ-chúi chı̍t-chūn koè chı̍t-chūn
Choân-sin pha̍k kah o͘-thûn o͘-thûn
Lâng kóng goán ê phoê-hu tit boán-hun.