Phoe-phêng-ka Oē-siōng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ba̍k-chiu sè-sè saⁿ-kak-hêng 
Khoàⁿ bē sūn-gán it-chhè
Phı̄ⁿ-á tok-tok phı̄ⁿ-kong chin toā kóng
Sı̂-siông niáu koân-koân hoat-chhut khin-sı̄ ê siaⁿ
Chhùi-hêng chiam-chiam thu̍t--chhut-lâi
Chhùi-phoé choân-sı̄ kiàn-chí-bah Chhùi ê ūn-tōng-liōng ū khah toā
Chhùi-piⁿ phoà chı̍t khang
Thang hiâm kah lâu-noā
Siang-chhiú kiu-kiu
Siang-kha khiû-khiû Thâu chin toā
Sin chin sè
Kha-té chhēng chı̍t siang kim-siak-siak o͘ phoê-ê
Chē tı̄ khàn-tâi téng choân chu-sè Siang-kha khiàu-koân-koân
Bô-tiuⁿ-tı̂, hoah chı̍t siaⁿ
Lí chit siú si ah-ūn thài ē ah bē hó-sè?