Piàn-hêng-thâng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chhiáⁿ ēng hàm-kiàⁿ chim-chiok khoàⁿ 
Kám ū khoàⁿ-tio̍h piàn-hêng-thâng teh oan-ke sio-phah
Kám ū khoàⁿ-tio̍h piàn-hêng-thâng teh í toā chia̍h sè Chhiáⁿ ēng hàm-kiàⁿ
Chim-chiok khoàⁿ
Lán toà tiàm kâng-chı̍t-ê chhù-khak ē-kha
Lán toà tiàm kâng-chı̍t-ê thiⁿ ē-kha
Lán lóng ài beh koè hô-pêng ê jı̍t-chí Chhiáⁿ ēng hàm-kiàⁿ khoàⁿ
Khoàⁿ in án-choáⁿ tiâu-chéng sin-khu
Tiâu-chéng in kap kui ke-hoé-á ê kám-chêng
Khoàⁿ in án-choáⁿ tiâu-chéng chu-sè
Tiâu-chéng in chham chhù-piⁿ-thâu-boé ê koan-hē Chhiáⁿ ēng hàm-kiàⁿ
Chim-chiok siūⁿ