Pi-thâu-poè Kiâⁿ-ta̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ta̍k kái nā khı̀ kàu 1 ê chheⁿ-so͘ ê só͘-chāi, goá lóng ē siūⁿ: “M̄ chai toà tı̄ chia--ê sı̄ án-choáⁿ-iūⁿ ê lâng? In lóng teh siūⁿ siáⁿ?” Siūⁿ beh liáu-kái kap goá toà tı̄ bô kāng só͘-chāi ê Tâi-oân-lâng, in ê seng-oa̍h kap siūⁿ-hoat. Án-ne ê siūⁿ-hoat tiāⁿ-tiāⁿ chhut-hiān tı̄ goá sim-lāi. Hûn-lı̂m, Sai-lê, Pi-thâu-poè, chiah-ê só͘-chāi tı̄ kin-nı̂ joa̍h--lâng chı̀n-chêng, tùi goá lâi kóng, lóng sı̄ chin chheⁿ-so͘ ê tē-lí miâ-sû, kan-taⁿ phó͘-phó͘-á chai-iáⁿ Hûn-lı̂m sı̄ lông-gia̍p ûi chú ê koān-chhı̄, chóng--sı̄, chia ê lâng, chia ê kò͘-sū, goá lóng bô liáu-kái. 2004 nı̂ joa̍h--lâng, goán lâi kàu Hûn-lı̂m-koān ê Pi-thâu-poè pān Tâi-gí Seng-oa̍h-iâⁿ, siūⁿ beh ùi “siā-khu” kap “sán-gia̍p” ê kak-tō͘, lâi liáu-kái chāi-tē ê lâng kap seng-oa̍h. Jı̍t-thâu chhiah-ia̍h-ia̍h ê 6 goe̍h thiⁿ, goán tı̄ Sai-lê ê ke-á-lō͘ sı̀-kè khoàⁿ, tı̄ Pi-thâu-poè siā-khu kiâⁿ-ta̍h. Chia ê jı̂n-kháu it-tı̍t poaⁿ-soá tùi goā khı̀, lâu tı̄ chia--ê khah chē sı̄ lāu-lâng kap goā-chek sin-niû. Tı̄ ū chin chē tiû-á-chhân kap chhài-hn̂g ê Pi-thâu-poè, in sı̄ ı̂-chhı̂ thoân-thóng lông-gia̍p siōng tiōng-iàu ê kak-sek. 5 kang ê hêng-têng tiong, goán ū ki-hoē thang hó kiâⁿ jı̍p-khı̀ chhài-hn̂g, khoàⁿ tē 1 soàⁿ ê choh-sit-lâng án-choáⁿ khau-chhài sé-chhài, goán mā sı̍t-chè chham-ú kap chih-chiap, thiaⁿ-tio̍h in siōng chāi-tē ê sim-siaⁿ. Seⁿ-thoàⁿ tı̄ Hûn Ka Lâm tē-khu ê lông-bı̂n, sı̄ Tâi-oân hiān-chhú-sı̂ lông-gia̍p hoat-tián ê tiōng-sim, m̄-koh lông-gia̍p chèng-chhek ê chı̍p-hêng, bô khó-lū tio̍h choh-sit-lâng sı̍t-chè ê keng-giām kap su-kiû. Chhân piⁿ sé èng-chhài ê a-peh toā-siaⁿ hoah chhut: “Tha̍k-chheh m̄-thang tha̍k khı̀ kha-chiap-phiaⁿ!” Siōng ki-chân ê lông-bı̂n kap chèng-chhek chè-tēng-chiá chi-kan, sı̄ lı̄ kah hiah-nı̄-á hn̄g! Lông-gia̍p chèng-chhek èng-kai í choh-sit-lâng chò chú-thé, hō͘ tah-kı̄n thó͘-tē ê sı̍t-chè chham-ú-chiá, ū koân-lı̄ koat-tēng ka-tı̄ seng-chûn ê būn-tê. “Siā-khu” ê hoat-tián kap êng-chō mā kāng-khoán, èng-kai kā koat-tēng-koân hêng hō͘ chit ê siā-khu, hō͘ siā-khu chū-chú ê ı̀-sek tı̄ bı̂n-kan puh-íⁿ, hō͘ jı̂n-bı̂n ê sim-siaⁿ ū tháu-pàng ê khong-kan, thàu-koè tùi ka-hn̂g ê chéng-lí, tùi kong-kiōng sū-bū ê chham-ú, ēng chò koat-tēng ê keng-giām lâi lúi-chek ka-tı̄, sêng-choân ka-tı̄ ê sı̂-chūn, mā sêng-choân siā-khu. Tı̄ Pi-thâu-poè kiâⁿ-ta̍h ê kı̂-kan ē-tàng hoat-kak, iân-sio̍k koè-khı̀ kap hiān-tāi sèⁿ-miā-la̍t, liân-hê siā-khu sèⁿ-miā kiōng-tông le̍k-sú kı̀-tı̀--ê tō sı̄ “kò͘-sū” ê chûn-chāi. “Kò͘-sū” hō͘ lâng kap lâng kám-chêng kı̂ⁿ sio-oá, mā hō͘ siā-khu tín-tāng--khí-lâi. Kóng kò͘-sū--ê kap thiaⁿ kò͘-sū--ê, hō͘ pah-goā tang ê kó͘-chhù oa̍h--khí-lâi, hō͘ chhân-hoāⁿ piⁿ ê soaiⁿ-á-chhiū ū sèⁿ-miā, le̍k-sú ê kı̀-tı̀ kap keng-giām, thàu-koè kò͘-sū liû-thoân, le̍k-sú ê kà-sı̄ mā thàu-koè kò͘-sū kóng hō͘ lán chai. Ū kò͘-sū ê só͘-chāi tō ū te̍k-sek, ū kò͘-sū ê lâng tō ū oa̍h-le̍k. Tı̄ Pi-thâu-poè siā-khu thiaⁿ-tio̍h hiah-nı̄ chē kò͘-sū, mā hō͘ goá siūⁿ beh tńg-khı̀ kò͘-hiong chhoē ka-tı̄ kò͘-hiong ê kò͘-sū. Tı̄ Pi-thâu-poè chit choā kiâⁿ-ta̍h, khoàⁿ-tio̍h chin chē ū kò͘-sū ê lâng, thiaⁿ-tio̍h chin chē ki-chân ê hoah-siaⁿ, bô-lūn sı̄ tāu-ki-phoê kang-tiûⁿ ê ı̀n-nı̂ sin-niû, sé ba̍k-chiu ê a-peh, chhân-té ê choh-sit-lâng, kám-á-tiàm Ou-eng ché--á ê chhı̀-khak-koé, khau hēng-chhài ê a-ı̂, sé èng-chhài ê a-kong, chē tı̄ têng-á-kha peh phok-á-chí ê a-má......jia̍t-chêng koh un-sûn ê lâng, lóng sı̄ chit tè thó͘-tē siōng súi ê kong-kéng, in mā-sı̄ goá kin-nı̂ joa̍h--lâng siōng chhim ê thé-hoē. (TGB Thong-sı̀n tē 58 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)