Pin-nn̂g Se-si

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tiong-kok kó͘-bōng lāi-té ê bí-jı̂n 
Chiok iù-khí
Chheng kah chiok chheng-liâng
Kā âng-sek ê àm-sı̄ kauh làu-hoe-á
Pau--jı̍p-khı̀ chhiⁿ-á nı̍h Tâi-oân pún-thó͘ ê pin-nn̂g
Hō͘ Se-si tòng-chò
“Oe ò kang”
Saⁿ hoa̍h nn̄g pō͘ chı̍t tàⁿ
Kā kui-tiâu-lō͘ chng-thāⁿ kah chiok ài-māi
Hāi su-ki it-tı̍t siūⁿ beh sái--jı̍p-khı̀
Soaⁿ-tōng Kóng-tio̍h pin-nn̂g
Lâng to̍h thò͘ hoeh
Kóng-tio̍h Se-si
Kiāu kah bô-la̍t