Pit-lô-á chiok pháiⁿ-miā

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ke~ò͘ ke~ò͘...ke~ò͘ ke~ò͘ ... 
Put-hēng ê pit-lô-á iû-koh tio̍h-tiàu ,
Siáⁿ-lâng chiah iau-siū ,
Iōng chiáu-á-tah kā Gún lia̍h .
Khó-liân chiah pháiⁿ-miā ,
Beh-chai mā bô-ài lâi toà Lín-chia . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2019 kı̂, 2004 nı̂ 4 goe̍h 20)