Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Hàn-jī

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
筆算兮初學

算數兮法度毋但一个。檢采欲學算數初學定定就用算盤就會做得,若是欲講究數學較深兮理,著攑筆來寫才會。

漳泉眾儂所算兮,干焦是錢銀彼號數,就所捌兮,干焦是算盤兮法度爾爾,所以平時叫這个法度做算法。攑筆來寫也真正是算法,總是,愛分別伊,通叫做筆算。

欲學這个筆算兮法度著對初學起,才通漸漸到對數、代數、三角法佮數學遐兮較深兮方法。將這本初學予學生學,意思毋是予怹,學了,通講:「今明白啦!」是欲予怹略略仔知數學兮意味爾爾,向望儂儂會希望一本較深兮。