Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Ka-hoat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ēng kúi-nā tiâu-siàu ha̍p-kiōng chòe chi̍t-tiâu, hō͘ chòe Ka-hoat, iā thang kiò chòe Ke-hoat.

3 ke 5, ha̍p-kiōng poeh-ê; 8 ke 7, ha̍p-kiōng 15. Kiám-chhái ū saⁿ-tiâu á-sī sì-tiâu, chiū nn̄g-tiâu tio̍h siong-ka, khòaⁿ ha̍p-kiōng kúi-ê, chiah só͘ tit-tio̍h ê siàu tio̍h kap tē-saⁿ-tiâu siong-ka. Siat-sú 5, 7, 8, 4 beh siong-ka, chiū tio̍h kóng 5 ke 7, ha̍p-kiōng 12; 12 ke 8, ha̍p-kiōng 20; 20 ke 4, ha̍p-kiōng 24.

Kiám-chhái siàu ê ūi m̄-nā chi̍t-ê, chiū iàu-kín tio̍h jīn-bêng i-ê-ūi, chiàu chhù-sū lâi pâi-lia̍t-i. Thâu-tiâu tio̍h thán-hoâiⁿ siá; tē-jī tiâu ē-bīn tio̍h hoâiⁿ-lia̍t, kì toaⁿ-ê-ūi tú-tú tī toaⁿ-ê-ūi-ē, cha̍p-ê-ūi tī cha̍p-ê-ūi-ē, pah-ê-ūi tī pah-ê-ūi-ē, í-siōng kok tùi i-ê-ūi pâi-lia̍t. Ta̍k tiâu tio̍h chhin-chhiūⁿ án-ni hoâiⁿ-lia̍t; toaⁿ tùi toaⁿ, cha̍p tùi cha̍p, pah tùi pah, chheng, bān, lóng chiàu i-ê lūi, hō͘ sûi-ūi chòe it-ti̍t lo̍h-lâi. Pâi-lia̍t bêng-pe̍k tio̍h u̍ih-hûn keh-kài, sengtùi toaⁿ-ê-ūi lâi ke-khí, khòaⁿ kai-ū jōa-chōe; lân-san-ê tio̍h kì tī pún-ūi-ē, chiūⁿ-cha̍p chiū tio̍h chìn chi̍t-ūi, it-cha̍p chìn 1, jī-cha̍p chìn 2. Kok-ūi tio̍h chiàu chit-ê hoat-tō͘ lâi-sǹg, chiū ōe tit-tio̍h chóng-siàu.

Siat-sú ū saⁿ tiâu siàu, chi̍t tiâu sī 8974, chi̍t tiâu sī 867, koh chi̍t tiâu sī 4795: beh ha̍p-kiōng chòe chit tiâu; hoat-tō͘ tio̍h chhin-chhiūⁿ piⁿ-thâu ê khoán-sit. Thâu-chi̍t tiâu tio̍h siá tī téng-bīn tē-it lia̍t; tē-jī tiâu tio̍h siá tē-jī lia̍t, toaⁿ tī toaⁿ ê ūi, cha̍p tī cha̍p ê ūi, pah tī pah ê ūi; tē-saⁿ tiâu tio̍h siá tē-saⁿ lia̍t, chiàu thâu pâi. Pâi-lia̍t bêng-pe̍k, tio̍h u̍ih chi̍t hûn keh kài, tùi toaⁿ ê ūi seng sǹg-khí, chiū 5 7 4 siong-ka kai tit 16; taⁿ 6 sī lân-san-ê, tio̍h kì 6 lok pún ūi ê hûn ē, it cha̍p tio̍h chìn chêng-ūi chòe 1. (Ha̍k-seng teh sǹg ê sî, tio̍h ho͘ kóng, 5, 12, 16, kì 6, chìn 1.) Cha̍p ê ūi só͘ chìn ê 1 kap 9 6 7 siong-ka kai tit 23, lân-san ê 3 tio̍h kì lok pún ūi ê hûn ē, jī-cha̍p tio̍h koh chìn chêng-ūi chòe 2. (Tio̍h hō͘ kóng, 1, 10, 16, 23, kì 3, chìn 2.) Pah ê ūi só͘ chìn ê 2 kap 7 8 9 siong-ka kai tit 26, lân-san ê 6 tio̍h kì lok pún ūi ê hûn ē, jī-cha̍p koh chìn chêng-ūi chòe 2. (Tio̍h hō͘ kóng, 2, 9, 17, 26, kì 6, chìn 2.) Chheng ê ūi só͘ chìn ê 2 kap 4 8 siong-ka kai tit 14, lân-san ê 4 tio̍h kì lok pún ūi ê hûn ē, it cha̍p koh chìn chêng-ūi chòe 1. (Tio̍h ho͘ kóng, 2, 6, 14, kì 4, chìn 1.) Bān ūi bô siàu thang siong-ka, chiū só͘ chìn ê 1 tio̍h kì tī bān ūi ê hûn-ē. Taⁿ hûn-ē kì ê 14636 chiū-sī chóng-siàu.