Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Sêng-hoat

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Sêng-hoat kap Ka-hoat siāng-lūi. Kiám-chhái ū kúi-nā tiâu siàu saⁿ-tâng-ê, beh ha̍p-kiōng chòe chi̍t-tiâu, Ka-hoat khah hùi-khì, Sêng-hoat khah kín-khoài.

Siat-sú ū saⁿ tiâu ê 123, Kè-kiōng jōa-chōe?

Chiàu sêng-hoat sǹg tio̍h kóng 3 ê 3 chiū-sī 9. 3 ê 2 chiū-sī 6. 3 ê 1 chiū-sī 3.

Ka-hoat pâi-lia̍t tī tò-chhiú-pêng, sêng-hoat tī chiàⁿ-chhiú-pêng. Ha̍k-seng it-bo̍k liáu-jiân.

Sêng-hoat iàu-kín tio̍h ha̍k-si̍p Kiú-kiú-ha̍p-sò͘, só͘-í ē-bīn ū pâi-lia̍t, hō͘ ha̍k-seng thang liām kàu-sek.

Sêng-hoat, tio̍h ēng pún-siàu kiò-chòe si̍t, sêng-siàu kiò-chòe hoat.

Khòaⁿ Kiú-kiú-ha̍p-sò͘ chiū chai 6 ê 8 kap 8 ê 6 saⁿ-tâng 48, khó-kiàn chiong hoat chòe si̍t, si̍t chòe hoat iā thang, siong-sêng só͘ tit ê siàu bô chêng-choa̍h.