Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k/Sò͘-bo̍k

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Beh kia̍h-pit lâi sǹg-siàu tio̍h ū tiāⁿ-tio̍h ê Sò͘-bo̍k thang-siá. Chit-pún-chheh-lāi só͘-ēng-ê pún sī A-lat-pek kok chhut; āu-lâi pa̍t-kok ê lâng, khòaⁿ-i put-chí hó-ēng lâi o̍h-i.

Chit-hō ê sò͘-bo̍k kiōng ū cha̍p-ê, chiū-sī:

iáu-bōe siá

Chiah-ê sò͘-bo̍k tio̍h ha̍k-si̍p kàu ōe jīn-bêng sòa-siá hó-khòaⁿ. Siá, lóng tio̍h pîⁿ-tōa.

Beh siá khah-tōa-tiâu ê siàu, chiū sò͘-bo̍k chi̍t-ê bô kàu. Tùi cha̍p í-chiūⁿ, sò͘-bo̍k tio̍h nn̄g-ê, tùi pah í-chiūⁿ tio̍h saⁿ-ê; chhin-chhiūⁿ 10, it-cha̍p, 100, chi̍t-pah.