Pn̄g-sı̂-chhèng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khoàⁿ i tı̄ thô͘-kha sô 
Lia̍h-chún i kı̄n-sı̄
Kiò i “iân chéng sô”
Ba̍k-chiu su khoàⁿ khah bô
Tiàm thô͘-kha kô͘
Ná-chhiūⁿ chhoē chiam ê a-pô Lí nā jiá--i
Hiông-hiông sin-khu khiā tı̍t piàn lò
Thâu ná pn̄g-sı̂-to
Sin-khu khiā thêng-thêng ná chhèng-ko
Chhùi-lāi chhèng-chı̍h siā-chhut to̍k-ko
Siáⁿ-lâng jiá-tio̍h sèⁿ-miā bô Ū-lâng khah pháiⁿ pn̄g-sı̂-chhèng
Lán kiò i pn̄g-sı̂-ko
Lán kiò i pn̄g-sı̂-só
Bē lo tit to̍h mài lo
Chhian-bān m̄-thang kap i
Lo-li lo-so