Sı̂n-kı̂ ê sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kı̄n-jı̍t tı̄ Tiong-chiu ū chı̍t lâng chhı̄ chı̍t chiah ti chha-put-to cha̍p-it goe̍h-jı̍t ê kú; koh chhı̄ chı̍t chiah gû chha-put-to sı̀ goe̍h-jı̍t ê kú. Ti kap gû lóng sı̄ tùi pa̍t-ūi bé lâi chhı̄--ê. Chit chiah ti í-keng bē lâng tiāⁿ-tio̍h, bé ti ê lâng chiū beh lâi lia̍h khı̀ thâi, chiū ēng liù-chhoê kā i liù, chiū ēng soh teh kā i pa̍k; ti bē-bián-tit toā siaⁿ háu kàu ki-ki-kiò. Chit chiah gû sı̄ chhiah-gû, thiaⁿ-kı̀ⁿ i ê hó-iú teh háu, khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng teh kā i pa̍k, chiū chı̄n-la̍t chhoah-tn̄g i só͘ pa̍k ê soh, cháu kàu ti ê só͘-chāi; chiong i nn̄g-ki ê chêng-kak kā i áⁿ-tiâu-teh, háu kàu ò͘ⁿ-ò͘ⁿ-kiò; chiong i ê kak beh tak tùi-te̍k; tı̀-kàu lia̍h ti ê-lâng cháu liáu-liáu; ū-ê ēng pê lâi cháu-lı̄, ū-ê kia̍h thûi lâi phah hit chiah gû. I lóng bô kiaⁿ thiàⁿ, sui-jiân hō͘ lâng tı̍t-tı̍t phah, i ia̍h lóng bô sió-khoá ê lún-neh, lâi kò͘ i ê sin-thé. Ti chiū cháu kàu gû-tiâu lāi, gû chiū cháu kàu gû-tiâu ê mn̂g-kháu, chiong thâu àⁿ-hē gû-tiâu lāi; seng-khu toà goā-bı̄n, án-ni lâi pó-siú. Pêng-jı̍t chit chiah gû nā teh chia̍h chháu, nā khoàⁿ-tio̍h chit chiah ti lâi, liân chháu ia̍h bô khoà chia̍h; chiū chiong i ê thâu tùi chit chiah ti lâi hı̀-lāng. Chit chiah ti chiū hoaⁿ-hí tó tı̄ i ê bı̄n-chêng, gû chiū chiong i chı̍h piàn-sin kā i sé. Án-ni khoàⁿ, chit chiah gû kap chit chiah ti thiàⁿ-chêng m̄ chai ū loā toā ? Chit chiah gû phoe-miā lâi kiù chit chiah ti, bô siūⁿ i pí chit chiah ti ke loā toā ê kong-lô, ke loā-toā ê chun-kùi; cháiⁿ-iūⁿ hoaⁿ-hí kap kiat-kau chò pêng-iú ? cháiⁿ-iūⁿ phoe-miā kàu án-ni ? Kin-á-jı̍t lán ê Sèng-hoē sǹg-sı̄ sè-kài-siōng tē-it bûn-bêng ê chong-kàu; kiám m̄-sı̄ tùi saⁿ-thiàⁿ lâi kiàn-lı̍p, lâi siat-chiâⁿ kian-kò͘ ê kàu-hoē. Hiān-sı̂ lán ê kàu-hoē ê chí-tō-chiá kiám ū lóng-chóng khah-iâⁿ téng-bı̄n hit nn̄g chiah-ê cheng-siⁿ á-bô ? Nā-sı̄ ū lâng khah-iâⁿ, ún-tàng bô kú choân Tâi ē lóng lâi kui Chú. Ǹg-bāng lâng-lâng ē ūi-tio̍h chit ê khoán siū toā-sió kám-kek; thang tı̀-ı̀ tı̄-chiah-ê sı̄-sè ê hoē-iú. Ngó͘-ông tû-khı̀ Ngó͘-siōng Hiān-sı̂ Kun-sin ê Ngó͘-ông (chiū-sı̄ gō͘ sian chhut-miâ ê pu̍t, ha̍p-kiōng kiò-chò Ngó͘-ông). Ta̍k sian hō͘ lâng kng sı̀-koè khı̀, kiò-chò chhut-sûn. Tùi kū-le̍k 4 goe̍h khí kàu kin-á-jı̍t, chı̍t sian kiò-chò Sam-ông, hiān-sı̂ lóng tı̄ kı̄n-chng, put-chí teh ū koân; toā-poàⁿ nā kiâⁿ kàu hit chng, lóng sı̄ teh tû ông-iâ, sı̂n-chú chit hō ê sū. Chit ê Kun-sin sı̄ tı̄ Ô-liâu ê chng-kha, lı̄ Ô-liâu oá poàⁿ-lí lō͘, sı̀-piⁿ lóng ū thian-jiân ê chúi-lō͘, thang hō͘ hái-chúi tńg-se̍h. Lán ê pài-tn̂g m̄-sı̄ tı̄ Ô-liâu ê siā-lāi, put-kò sı̄ Ô-liâu ê tô͘-lāi nā-tiāⁿ, lı̄ Ô-liâu oá nn̄g-lí, lı̄ Kun-sin oá lí-poàⁿ, chiū kū-miâ Sai-po͘-lāi. In-ūi Sai-po͘-lāi sió po͘-thâu,koh sı̄ Ô-liâu tô͘, chiah kiò-chò Ô-liâu Lé-pài-tn̂g. Hiān-sı̂ tı̄ hù-kı̄n ê po͘-thâu bê-sı̀n chin chhim; lâng nā kng khı̀ tı̄ in hit chng koan, lóng sı̄ ēng cha̍p-goā hoè ê gín-ná teh chò tâng-ki. Nā kàu hit tē-hng sı̄ chiong hit tē-hng ê gín-ná chò tâng-ki; chhin-chhiūⁿ chit kúi-jı̍t tı̄ Pak-bûn-sū tâng-ki ū cha̍p-ê í-siōng, lóng-sı̄ gín-ná liáu-liáu. Chiah-ê gín-ná jı̍p kok-ke kok-hō͘ khı̀ chhiáⁿ lâng lāi-bı̄n ê ông-iâ, kap sı̂n-chú kàu kui-tui. Ū-ê kui âng-kè-toh ê ông-iâ, sı̂n-chú, choân-pō͘ lóng hō͘ i chhiáⁿ liáu-liáu; ū-ê kan-ta hō͘ i chhiáⁿ ông-iâ khı̀, ū-ê kan-ta hō͘ i chhiáⁿ tām-po̍h ê sı̂n-chú khı̀; chhiáⁿ kàu káng pah, káng chheng sian thia̍p kui-tui; chiah-ê gín-ná tâng-ki kia̍h ke-si khí-lâi kā i hám, ū-ê tn̄g-thâu, ū-ê tn̄g-chhiú, ū-ê tn̄g-kha; āu-lâi chiū pàng-hoé sio. Ū-ê iā koh chhiáⁿ jı̍p biō; chhin-chhiūⁿ tı̄ Ka-lí ū chē-chē ê sió biō-á, chiū chhiáⁿ-chhiáⁿ khı̀ kui chı̍t só͘-chāi; m̄-nā chhiáⁿ chò chı̍t tui, iū-koh kā i chò-chiò. Chiàu án-ni kā i khoàⁿ, sı̄ tùi ū kó͘-chá í-lâi káⁿ bē-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ ū chit khoán ê tāi-chı̀. Sat-tàn kong-kek Sat-tàn. Ô-liâu ê pu̍t tē-it chē, tû kàu beh chheng-khı̀; tı̄ Sam-liâu-oan ia̍h tû chin-chē. Chē-chē lâng kóng, ”Taⁿ chhin-chhiūⁿ in jı̍p-kàu--ê, âng-kè-toh lóng khang-khang, lóng bô ho̍k-sāi sím-mı̍h !” Chhiáⁿ khoàⁿ Pò ê hiaⁿ-ché, chhiat-chhiat ūi-tio̍h chit chân sū lâi kı̂-tó. Sat-tàn ka-tı̄ teh kong-kek, bô kú tek-khak khiā bē tiâu. Hiān-sı̂ Ngó͘-ông sui-jiân toā heng, bô kú ún-tàng ē toā pāi; thang hō͘ Iâ-so͘ Ki-tok ê kok ia̍h thang kiàn-lı̍p tı̄ chit ê tē-hng. Chhiáⁿ tāi-ke tı̄ kı̂-tó ê sı̂, ūi-tio̍h chiah-ê chhi-chhám ê hiaⁿ-tı̄ lâi kı̂-tó, ǹg-bāng bô-kú tı̄ Pak-mn̂g-kūn lāi teh chò Sat-tàn ê lô͘-châi ê lâng, lóng ē-tit chiâⁿ-chò Sèng Iâ-so͘ ê ha̍k-seng. Sit-lo̍h koh Tit-tio̍h Ū chı̍t lâng í-keng chhut-khı̀ liû chē-chē nı̂ bô ài tńg-lâi. I ê pē-bó siông-siông teh tı̀-ı̀ ài i tńg-lâi, chóng-sı̄ i it-hoat hòng-tōng, bô ài tńg-lâi siū lāu-pē ê iok-sok. I ê pē-bó ia̍h ū siá phoe, ia̍h ū hoan-hù kiò i tio̍h tńg-lâi. Bô-lūn cháiⁿ-iūⁿ i lóng m̄-thiaⁿ. Kàu chit pái i ê lāu-pē siūⁿ ài pún-sin khı̀ chhoā i tńg-lâi, beh soà kā i chhoā-bó͘. I ê pē-bó chham-siâng liáu, i ê pē chiū khı̀ chhoā. Beh khı̀ chhoā i ê kiáⁿ tio̍h poâⁿ-soaⁿ koè-niá; lóng bô hiâm chiah-ê lô-khó͘, hoaⁿ-hí khai chē-chē ê só͘-hùi, khı̂n-khı̂n khı̀ chhoē kàu tio̍h. I boē khı̀ ê tāi-seng ū seng tiau-cha hit ê só͘-chāi kap lō͘-tô͘. I kàu i ê kiáⁿ ê só͘-chāi, i ê kiáⁿ m̄-chai thang chiap-la̍p i. I ê lāu-pē chiah tāi-seng mn̄g pa̍t lâng, kóng, “Bó͘-lâng ū tiàm tı̄-chia á-bô ?” Piⁿ-á ū chı̍t lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ, sûi-sı̂ khı̀ pò i ê kiáⁿ kóng, “Tı̄ goā-bı̄n ū chı̍t lâng teh chhoē lí.” I ê kiáⁿ chiū chhut-lâi, tùi i ê lāu-pē kóng, “Lí chhoē bó͘-lâng beh chhòng sím-mı̍h tāi-chı̀ ?” in-ūi chhut-goā hòng-tōng chin kú soà bē jı̄n-tit i ê lāu-pē ê iân-kò͘. I ê lāu-pē tùi i kóng, “To beh chhoā lí tò-lâi.” I chiū jı̄n-tit i ê lāu-pē, chiah chai-iáⁿ i ê lāu-pē thiàⁿ i kàu án-ni ; i chiū hoaⁿ-hí ín beh kap i tńg-lâi. Hit-sı̂ chai-iáⁿ i ê lāu-pē ún-tàng chin iau, chiū sûi-sı̂ hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí chhoā i ê lāu-pē chhut-khı̀ ke-nı̍h, ēng hó ê chhài lâi khoán-thāi i. M̄-kú i ū khiàm-lâng chin chē chı̂ⁿ. I ê lāu-pē lóng hoaⁿ-hí thè i hêng; kā i hêng chı̂ⁿ liáu, chiah tāi-ke saⁿ-kap tńg-lâi. Tńg-lâi liáu chin gâu liāu-lí ke-lāi ê sū; i ê lāu-pē lāu-bó í-kı̍p lāi-bı̄n ê toā-sè hoaⁿ-hí kàu lóng bē-kò͘. Hiān-sı̂ lán ê chhù-piⁿ chin-chē boē bat lán ê Thiⁿ-pē, nā-sı̄ Thiⁿ-pē m̄-chai ū loā tı̀-ı̀ teh chhoē hiah boē sı̀n ê lâng; Siōng-tè teh chhui-pek lán tio̍h tı̀-ı̀ lâi pang-chān I kiò-chhéⁿ chèng-lâng tò-tńg-lâi. Lán sui-jiân bē-ē kiò-chhéⁿ in, iáu-kú ē o̍h hit ê lâng khı̀ pò i kiáⁿ, kóng, “Hia ū chı̍t lâng teh chhē lí.” Ia̍h ē o̍h Hui-le̍k tùi Ná-tàn-gia̍p kóng, “Lâi khoàⁿ.” Hoē-lāi, hoē-goā pún sı̄ siāng chı̍t ke, só͘-í lán m̄-thang khoàⁿ khin in, lia̍h in chò bô iàu-kín. Lán tē it tùi-tiōng ê lâng, tē it tio̍h chiàu-kò͘--ê tō-sı̄ hoē lāi ê hoē-iú; nā hoē-iú ū sím-mı̍h m̄-tio̍h, tek-khak tio̍h tē seng àm-chēng lâi chí-sı̄, tek-khak m̄-thang tı̄ tâi-á-téng iah-si tı̄ chiòng-lâng ê bı̄n-chêng kā i làu-hiān, án-ni chiah sı̄ Chú ê bo̍k-chiá, ē-tit-thang chiàu-kò͘ Chú ê iûⁿ-á. Lán nā sió-sim pó-sioh chiòng hoē-iú, tō-sı̄ ha̍k-seng ê bô͘-iūⁿ. Nā kò͘ tiâu chı̍t ê kū--ê, tō khah iâⁿ tit-tio̍h kúi-nā ê sin--ê. Lán ê chí-tō-chiá ún-tàng lóng ē chin gâu chiàu-kò͘ Chú ê iûⁿ-kûn ho͘hN? Phí-jı̂n siá téng-bı̄n chit saⁿ hāng lóng sı̄ chin-sı̍t--ê, m̄-sı̄ chioh phı̀-jū--ê. Siá chiah-ê sı̄ beh hō͘ khoàⁿ Pò ê hiaⁿ-ché chò chham-khó, m̄-káⁿ tek-khak kóng ū sím-mı̍h thang lı̄-ek tāi-ke. Thiaⁿ-liáu kı̂-tiong ū chē-chē ê kò-kek, ǹg-bāng lia̍t-ūi hoaⁿ-hí sià-bián chiū-sı̄. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 478,480,482 koan,1925 nı̂ 1,3,5 ge̍h)