Saⁿ chheng Táu Be̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Ka-ná-tāi sı̄ koâⁿ ê só͘-chāi só͘-í choh-sit lâng khah choē lóng sı̄ chèng be̍h. Tı̄ chá-nı̂ put-chí choē lâng tùi Eng-kok poaⁿ kè khı̀ hia khiā-khí. Kı̂-tiong ū chı̍t-ê miâ kiò A-pô-nı̂, i iā khı̀ tı̄ hia khai-khún. In-ūi put-chí ū chhun chı̂ⁿ,i chin toā keng-êng. I ê toē ū pah-goā kah. Ū chı̍t nı̂ chin koâⁿ lo̍h sng. Choh-sit lâng chin kan-khó͘, in ê be̍h lóng hō͘ sng tàng sí, bô thang siu-sêng, chí-ū A-pô-nı̂ ū tún 3000 táu, chêng nı̂ ê be̍h tı̄ chhek-chhng-nı̍h. Ū chı̍t jı̍t i ka-kı̄ siūⁿ kóng, Taⁿ pa̍t lâng lóng bô be̍h thang choè chéng, in tio̍h tùi goá boé chiah oē ēng-tit. Kè chı̂ⁿ iā tio̍h chhut-chāi goá sǹg. Chit-pang goá tek-khak hó-gia̍h. Tú-tn̄g hit jı̍t chı̍t ê oe mı̄-hún-ê lâi chhē i kóng, Lí ū loā-choē be̍h thang thiò? Ìn kóng, Goá ū 3000 táu. Oe mı̄-hún-ê sûi-sı̂ kóng, M̄-thang thiò pa̍t lâng, goá lóng beh kā lí tia̍h. Kè-chı̂ⁿ goá chhut têng-pē. A-pô-nı̂ thiaⁿ-liáu chin kı̂-koài, chiū mn̄g kóng, Siáⁿ-sū ke chhut hiah choē chı̂ⁿ? I ı̀n kóng, Goá beh koh thiò lâng khı̀ choè chéng. Chit pang beh ki-hng, pa̍t lâng lóng bô be̍h thang iā. A-pô-nı̂ thiaⁿ-liáu lâu chhı̀n-koāⁿ. I sim-koaⁿ teh siūⁿ, nā sı̄ i chiong só͘ ū ê be̍h thiò oe mı̄-hún-ê, iā i koh-chài thiò koân-kè, chèng lâng tek-khak chin chhiⁿ-chhám. Hit khoán ê chı̂ⁿ i bô ài thàn. A-pô-nı̂ sûi-sı̂ kóng, Bô beh thiò lâng. Kè-jı̍t sı̄ lé-pài-jı̍t. koh in-ūi i sı̄ tng tiúⁿ-ló ê chit, só͘-í I liōng-chá khı̀ kàu pài-tn̂g. I khiā tı̄ mn̂g-kháu, tán kàu hoē-iú jı̍p-lâi, chiū soè siaⁿ kā ta̍k-ê kóng, Lí nā bô be̍h thang chò chéng lâi goá hia put. Bián-chı̂ⁿ, pa̍t jı̍t lí nā siu-sêng chiah hêng goá; chı̍t táu hêng chı̍t táu chiū hó. Ta̍k ê Tiúⁿ-ló-hoē ê hoē-iú lóng tit-tio̍h chit khoán ê hó siau-sit. Lé-pài soah i koh siūⁿ kóng, Chá-khı̀ goá só͘ choè sı̄ lı̄-ek Tiúⁿ-ló-hoē nā-tiāⁿ, m̄-kú tı̄ chit só͘-chāi iáu ū pa̍t lâng chhin-chhiūⁿ Bí-í-bí kàu, Sèng-kong-hoē, Cho͘-ha̍p-kàu, Thian-chú-kàu, in chiah-ê lâng goá iā tio̍h lı̄-ek in chiah tio̍h. Kè lé-pài i bēng-lēng i ê kiáⁿ, tio̍h khiâ bé khı̀ kàu ta̍k keng ê pài-tn̂g, bô lūn tó chı̍t kàu I ê kiáⁿ chiū khı̀, kā ta̍k ê sı̀n-chiá kóng, Lí nā bô be̍h thang choè chéng lâi goán chhù put. Bián chı̂ⁿ. pa̍t jı̍t lí nā siu-sêng chiah hêng goán, chı̍t táu hêng chı̍t táu chiū hó. Pài-it chá-khí sı̀-hng ê peh-sı̀ⁿ, oe-oe tı̄n-tı̄n chiū khı̀ A-pô-nı̂ ê chhù put be̍h. Ū-ê chı̍t táu, ū-ê nn̄g táu, ū-ê khah ke. A-pô-nı̂ put hō͘ in kóng, Tio̍h kı̀-tit,chı̍t táu hêng chı̍t táu. Pài-it, pài-jı̄,pài-saⁿ chit saⁿ jı̍t. lâm-hū ló-iù long kàu ūi lâi put. Ta̍k ke lóng ū be̍h chéng. Ta̍k lâng lóng hoaⁿ-hí. A-pô-nı̂ sı̍t-chāi ū hián-chhut i jı̂n-ài ê sim. Kàu tı̄ kin-á-jı̍t hiah ê lâng kap in ê kiáⁿ-sun, iáu teh siàu-liām i. Kúi-nā nı̂ chêng ū chı̍t ê i-seng, chiū-sı̄ A-pô-nı̂ ê sun chhut-goā tı̄ Sū-lâm ê só͘-chāi. Tı̄ chhia-thâu-nı̍h tú-tio̍h chı̍t ê oé-oé ê lāu lâng, ún-ku, ún-ku. Lāu lâng kim-kim siòng i. I-seng chiū mn̄g i khoàⁿ sı̄ siáⁿ tāi. I iô-thâu kóng, A-pô-nı̂ í-keng sí-liáu, nā bô, goá káⁿ kóng lí sı̄ i. Siàu-liân lâng ı̀n kóng, A-pô-nı̂ chiū-sı̄ goán kong. Lâng kóng goá ê bı̄n-hêng kap i-ê saⁿ-chhin-chhiūⁿ. Lí kiám iáu oē kı̀-tit i? Oē á boē kı̀-tit? Lín kong kiù loā-choē sı̀ⁿ-miā, koh goá iā oē boē kı̀-tit. Nā bô lín kong hit sı̂ ki-hng goán pèng sí-liáu. Siàu-liân lâng kiò i kóng khah siông-sè. Lāu-lâng chiū tùi thâu kóng kàu bé, kóng hit-sı̂ ki-hng i iáu sı̄ gín-ná. I ê lāu-pē khı̀ A-pô-nı̂ hia tia̍h be̍h-chéng. Beh tò-khı̀ ê sı̂ A-pô-nı̂ sàng i chı̍t tē mı̄-hún kóng beh hō͘ gín-ná thang chia̍h. Lēng-goā koh sàng gû-lin kap thn̂g. Kóng kàu chia, lāu lâng thó͘ toā khùi kóng, Oē iā boē kı̀-tit! Goán ê sı̀ⁿ-miā sı̄ A-pô-nı̂ kiù. Āu-lâi koh kóng, Kè-jı̍t sı̂n-hū lâi goán tau, goán lāu-bú chiong mı̄-hún choè mı̄-pau chhiáⁿ i. Sı̂n-hū chı̍t-ē khoàⁿ kóng, Thái ū chit hō mı̍h? Lāu-bú kā i kóng sı̄ A-pô-nı̂ sàng-ê. Sı̂n-hū chhiú kia̍h koân kóng, Siōng-tè siúⁿ-sù hok-khı̀ hō͘ chit ê poē-kàu ê I-seng. Thiaⁿ-liáu chiū mn̄g kóng, Án-ni lí chiū-sı̄ Thian-chú-kàu. Ìn kóng, Sı̄ lah. I-seng koh kóng m̄-kú A-pô-nı̂ m̄ sı̄ Thian-chú-kàu, i sı̄ sio̍k Tiúⁿ-ló-kàu. Lāu lâng thâu-khak kia̍h koân ı̀n kóng, Lé-pài-jı̍t i sı̄ sio̍k Tiúⁿ-ló-kàu, chóng-sı̄ la̍k jı̍t ê tiong-kan i sı̄ goán ê chhù-piⁿ.