Sió-toān Kò͘ Gô͘ Ke-bó (Bûn-pin) Sian-seⁿ-niû Khı̀-sè

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Sian-seⁿ-niû sèⁿ Chng, miâ Hê (Toan).Tı̄ 1862 nı̂ 9 goe̍h 15 jı̍t chhut-sı̀ tı̄ Lô-tong-chng, kàu 15 hoè toè Lāu-bó lâi sı̀n tō-lí, só͘ sio̍k ê kàu-hoē sı̄ Ka-poà-soá. Tı̄ 1880 nı̂ 12 goe̍h 5 hō tùi Si Bo̍k-su siū soé-lé jı̍p-kàu, thiaⁿ tō-lí thâu-boé 5 nı̂ chiū jı̍p sèng-hoē. Kàu 20 hoè kè hō͘ Gô͘ Bûn-pin Sian-seⁿ, tùi hit sı̂ khí chı̄n-la̍t pang-chān sian-siⁿ, lı̄-ek kàu-hoē, tı̀-ı̀ kà chí-moē bat Sèng-keng, hō͘ toā-sè chun-kùi pi-chiān ê hoē-iú hó chhin-kı̄n, tı̄ chē-chē kàu-hoē ū keng-koè khún-tio̍k kap hoē-iú hoān-choē ê khó͘-sim, chóng-sı̄ lóng bô loé-chı̀, hoán-tńg ná ǹg Chú Ki-tok. Seng-khu khah kan-khó͘ iā thoa-miā kà chí-moē o̍h Jı̄-bó, tha̍k si, tha̍k Sèng-keng, sı̍t-chāi bô su chı̍t-ê Lú-o̍h ê chut-gia̍p-seng. 
Taⁿ i ū keng-koè ê kàu-hoē, chiū-sı̄ Ka-gı̄, Ba̍k-sa, Kam-á-nâ, Ka-poà-soá, Ka-la̍h-po͘, Kam-á-nâ, Kong-á-nâ, Giâm-chêng, Hōng-soaⁿ, Phêⁿ-ô͘(Má-keng), Ou-gû-lân, Chiang-hoà, A-lí-káng(Lí-káng), Kam-á-nâ(chiū-sı̄ Kau-phiâⁿ), Hōng-soaⁿ, Ka-tang-á (chiū-sı̄ Sai-lê), Gû-taⁿ-oan, Bān-tan, Hōng-soaⁿ. Kàu sian-seⁿ siū-chiong ê sı̂, ū koh kap i ê kiáⁿ Chiong-sin Sian-seⁿ koh khı̀ kúi-nā keng kàu-hoē, chiū-sı̄ Kong-á-nâ, Ba̍k-sa, Kong-san, Chiang-hoà, Téng-soaⁿ-kha, kin-nı̂ 1929 nı̂ 4 goe̍h 3 jı̍t tı̄ Téng-soaⁿ-kha Kàu-hoē pia̍t-sè, hióng-siū 68 hoè. Hiān-sı̂ i ê kiáⁿ-sài kap cha-bó͘-kiáⁿ iā tı̄ Lí-káng tam-tng bo̍k-su ê chit. I ê lāi-goā sun 13 ê. 
Lūn i chò lâng tı̄ siā-hoē ū hô-pêng, ū thun-lún, jia̍t-sim thiàⁿ Chú, khı̂n-khiām, phok-sò͘. Tı̄ kàu-hoē hoē-iú chin thiàⁿ i, i iā chin thiàⁿ in, pài-tn̂g lāi-goā chheng-khı̀-siùⁿ. Ta̍k lé-pài chin chá khí-lâi, pı̄-pān hō͘ ta̍k-hāng hó-sè, lâi su-hāu chí-moē beh thang kap in kau-poê, soà sūn ki-hoē kà in bat Pe̍h-oē-jı̄, tō͘-tn̂g khoan-khoah, m̄-bat kap chí-moē ke-oē, put-chí ē khǹg oē, koh i ê pâng-keng-mn̂g m̄-bat só, khui-chhut khui-jı̍p; chhı̀n-chhái chí-moē phō gín-á khı̀ hioh-khùn, sui ū phoà-pēⁿ i iā bô hiâm, bô kiaⁿ ê iūⁿ-siùⁿ, sı̄m-chı̀ un-thun tı̄ bı̂n-chhn̂g, iā hoaⁿ-hí bı̄-sı̄, sui chí-moē teh iap-eh, i chiū an-ùi i ; só͘-í i só͘ toà ê kàu-hoē chí-moē kài chiâu-lâi, in-ūi i iā siông-siông khı̀ chhoē in kàu in chhù kap i kau-poê. Che thang chò chèng thoân-kàu-chiá ê bô͘-hoān. 
Taⁿ kàu lāu ê sı̂, i iā giâ ti-thâu kò͘ koé-chí lâi pang-chān i ê kiáⁿ, ài in an-sim chò Chú ê kang, sui ba̍k-chiu hoe, iā koà ba̍k-kiàⁿ tàu kà Chú-jı̍t-o̍h, tı̄ ke-lāi kap toā-sè hó chham-siông, kàu i pia̍t-sè ê sı̂ i ê kiáⁿ, sim-pū chin m̄-kam, bô su Lō͘-tek ê ta-ke. Sı̍t-chāi thang hō͘ lâng khim-kèng. Khoàⁿ i phoà-pēⁿ ê sı̂ iā siông-siông teh kı̂-tó, sui-sı̄ chin thòng-khó͘, i lún-thiàⁿ lâi kı̂-tó, bô hiaⁿ bô chhan, kiaⁿ i ê sı̄-sè hoân-ló tı̀-pēⁿ bô sim thang chò-kang, m̄-ài lâng kò͘ i tı̄ sin-piⁿ, kiaⁿ-liáu i ê pēⁿ khı̀ oè-tio̍h toā-sè. Hoán-tńg jia̍t-jia̍t kiat-liân tı̄ Chú kı̂-tó kàu lı̂m-chiong, che hō͘ āu-tāi ê lâng thang o̍h. 
Tı̄ 4 goe̍h 21 hō, Sèng-jı̍t téng-po͘ 9 tiám Thoân-tō Gô͘ Te̍k-kı̂ ê chhù-lú Gô͘-sı̄ Ge̍k-ke, tı̄ Téng-soaⁿ-kha pia̍t-sè hióng-siū 21 hoè. Tùi Lú-o̍h chut-gia̍p tò-lâi chin jia̍t-sim ūi Chú chò kang tı̀-ı̀ kà Chú-jı̍t-o̍h, tı̄ Pı̂n-tong Séng-sè siā tò-lâi, i iā thoa-miā tàu kà Iù-tı̄-kho. Hiān beh sí lah, iā him-bō͘ ài khı̀ Phêⁿ-ô͘ thoân-kàu, ūi-tio̍h i ū toā-toā pang-chān goá ê kang kap i ê iú-hàu, hō͘ goá kap i ê bó koà-sim bē-tn̄g, Gô͘ Te̍k-kı̂ lâu ba̍k-sái siá--ê. 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 532 koàn, 1929 nı̂ 7 goe̍h)