Sió-toān Tı̄ⁿ Teng-thiam

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tı̄ⁿ Teng-thiam sı̄ Bâ-û Kàu-hoē ê Tiúⁿ-ló, I sı̀n tō-lí ū cha̍p-goā-nı̂ kú; tùi siàu-liân ū chia̍h a-phiàn kàu gō͘-cha̍p-goā hè. I ū chı̍t-pái lâi Bâ-û khoàⁿ hı̀, tú-tio̍h Tân Kı̂-siông Sian-siⁿ kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ; i chiū hoaⁿ-hí lâi sı̀n, soà kam-goān koé a-phiàn, tùi oá-khò Siōng-tè ēng kı̂-tó, bô oá-khò io̍h. Tùi hit-tia̍p liáu-āu lé-pài-jı̍t tû phoà-pı̄ⁿ í-goā m̄-bat hioh-khùn, tùi kàu-hoē bô lūn hiàn-kang, á-sı̄ hiàn-kim lóng chin kam-goān, ta̍k-pái nā ū Pò͘-tō-hoē á-sı̄ ián-soat-hoē, i tùi chá-khí tio̍h kàu pài-tn̂g hoa̍t-lo̍h boé-chhài, sàu lāi-goā, choaⁿ-tê, sı̍t-chāi chin kám-sim, koh i chin chun-kèng thoân-tō-lí ê lâng, m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ i ū hiâm thoân-tō ê sı̄-hui. I tùi kū-nı̂ phoà-pı̄ⁿ, sin-thé loán-jio̍k, boē kàu pài-tn̂g, iáu-kú put-sı̂ teh khoà-lū kàu-hoē ê sū, tı̄ bı̂n-chhn̂g-lāi put-sı̂ kap Siōng-tè kau-poê. Goán téng-pang khı̀ pò͘-tō ū kap chiah-ê Thoân-tō khı̀ thàm i; ū kā i kóng ū tit-tio̍h sin ê Chip-sū, Keh Chhun-siū put-chí jia̍t-sim teh pang-chān kàu-hoē ê sū. I chin hoaⁿ-hí, kóng, “Goá kú-kú tùi Siōng-tè thó, taⁿ tio̍h kám-siā Siōng-tè;” iā kóng i kin-nı̂ hoaⁿ-hí toê 50 kho͘ choè nı̂-iân, koh bián-kióng peh-khí-lâi kap goán saⁿ-kap kı̂-tó. Koh tı̄ saⁿ lé-pài chêng Tân Hong-pún Thoân-tō ū chio hoē-iú khı̀ thàm i. I kı̀ⁿ-bı̄n ū khó͘-khǹg chı̍t-ê hoē-iú tio̍h niá soé-lé; iā koh kóng Siōng-tè chhòng-chō bān-mı̍h, ta̍k-hāng ū i ê siū, iā ū thoè lán pı̄-pān siū, chiū-sı̄ tı̄ Thian-tông, lán tio̍h tı̀-ı̀ beh kàu hit ê siū. Thoân-tō koh mn̄g , kóng “ Lí ū khoà-lū sím-mı̍h? ū kan-khó͘ bô”? I kóng, “Lóng bô; kan-ta an-sim thèng-hāu Chú tiàu.” Put-hēng tı̄ 7 ge̍h 11 jı̍t hō͘ Chú kéng-tiàu i tò-tńg khı̀ Pē tau, soah Sè-kan ê tio̍h-boâ. I ū saⁿ ê kiáⁿ; chı̍t ê Tı̄ⁿ Chhong-kok kun, chit-tia̍p tı̄ Sı̂n Ha̍k-hāu teh tha̍k-chheh, ǹg-bāng chiong-lâi oē chiâⁿ lāu-pē ê chı̀-goān. Goán tı̄ Thoân-tō Chóng-hoē tiong tit-tio̍h tiān-pò kóng i lı̄-khui Sè-kan. Tāi-ke lóng chin siong-sim kóng kàu-hoē sit-lo̍h chı̍t ê tòng-liông. M̄-kú tı̄ Thiⁿ-nı̍h teh hoaⁿ-hí ke tit-tio̍h chı̍t ê Sèng-tô͘ tı̄ Thiⁿ-nı̍h kap Pē saⁿ-kap tiàm. Kàu 15 jı̍t ū chhut-chòng, chin-choē lâng khı̀ hù. Goá kán-lio̍k siá tām-po̍h chiàu só͘ chai--ê hō͘ tāi-ke o̍h i ê hó bô͘-iūⁿ, koh ǹg-bāng lia̍t-ūi thoè i ê ke-lāi kap Bâ-û ê kàu-hoē lâi kı̂-tó. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 485 koàn, 1925 nı̂ 8 ge̍h)