Siōng-tè ê un lı̂m kàu tı̄ choē-khoe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
 Goá tùi 14 hoè chiū khai-sí keng-kè kiap-tō ê seng-gâi, tı̍t-kàu hiān-chāi í-keng ū 7 nı̂-kú lah. Tı̄ chit 7 nı̂-kú tiong-kan, goá tùi hiong-chhun kiap kàu siâⁿ-chhı̄, tùi jı̂n-ke kiap kàu chhı̄-tiûⁿ, tùi mô͘-teng ê thài-thài, sió-chiá ê phoê-pau lāi, kiap kàu se-chong pit-théng ê sin-sū sian-siⁿ ê sin-chiūⁿ, tùi kang-tiûⁿ kiap kàu pù-siong, tùi chiú-ka hı̀-hn̂g kiap kàu hoé-chhia lāi, koh kun-iâⁿ tı̍t-kàu kiù-chè-ı̄ⁿ-----múi-pái só͘ kiap ê chı̂ⁿ-gia̍h, chió--ê sı̄ chı̍t-pah goā kho͘, choē--ê, ū 3 bān á-sı̄ 5 bān kho͘. Goá bû-sò͘-pái chē tı̄ kéng-chhat-kio̍k; khàn-siú-só͘, goá iā bû-sò͘-pái siū koaiⁿ tı̄ hoat-ı̄ⁿ ê kaⁿ-ga̍k, iā bat sàng kàu hoán-kong ê chiân-soàⁿ----- Kim-mn̂g, Tâi-tang chit-gia̍p hùn-liān só͘. Tâi-oân choân-séng kok toē, tùi lâm kàu pak, tùi tang kàu sai, piàn-moá goá ê kha-jiah. Tı̄ tı̄-an ki-koan thang chhâ-chhut goá ê àn-kiāⁿ ê ū 200 goā kiāⁿ, koh bô àn-kiāⁿ thang chhâ chhut ê, liân goá iā bē chheng-chhó, chı̀-chió iā ū gō͘-la̍k-pah kiāⁿ. 
 Goá chhut-sı̀ tı̄ chı̍t ê sàn-chhiah ê lông-ka, tùi soè-hàn ê sı̂ chiū bô siū koè liông-hó ê kàu-io̍k, sui-jiân kok-bı̂n ha̍k-hāu ū pit-gia̍p, nā-sı̄ tı̄ chāi-ha̍k tiong m̄-chai teh tha̍k sím-mı̍h, chí-ū chai-iáⁿ ta̍k-jı̍t thit-thô, kiat-tóng saⁿ phah, oan-ke, chia̍h-mı̍h nā-tiāⁿ. 
 Lāu-pē koè-sin liáu-āu, seng-oa̍h koh khah sı̄ sàn-chhiah kan-khó͘. Bô kú, a-ché khı̀ Tâi-pak choè kang-chhiúⁿ ê lú-kang, goá iā tit-tio̍h a-ché ê kài-siāu khı̀ Tâi-pak choè lâng ê cha̍p-chhe. Tı̄ hit sı̂ goá chiū saⁿ bat chı̍t ê chián-liú-á ê pêng-iú, múi-jı̍t saⁿ-kap khı̀ tōng-kiû-keng thit-thô, i iā kà goá kok chéng chián-kiap ê ki-su̍t. 
 Oē-kı̀-tit goá tē-it pái ǹg lâng chián-liú ê sı̂, sı̂n-keng hui-siông kín-tiuⁿ, sim-lāi ke̍k-kı̂ kiaⁿ-hiâⁿ, bē chhun-chhiú í-chêng lāi-sim chiū pho̍k-pho̍k-thiàu, chhiú iā tām-po̍h oē chhoah, choân seng-khu kám-kak chin sio, hit sı̂ sui-jiân ū pêng-iú tı̄ piⁿ-thâu teh pó-hō͘ chiàu liāu; ka-kı̄ iā chı̄n-liōng teh ap-chè beh hō͘ i tı̀n-chēng, chóng-sı̄ iā bián-put-liáu oē kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-chai sı̄ pa̍t-lâng pháiⁿ-ūn, á-sı̄ goá ê ki-su̍t ko-bêng, tı̄ tē-it pái goá chiū tit-tio̍h moá-ı̀ ê sêng-kong, só͘ chián ê chı̂ⁿ sı̄ 40 goā kho͘, hit sı̂ ū tit-tio̍h pêng-iú ê o-ló. Tùi hit-tia̍p khí saⁿ-kap thit-thô saⁿ-kap chián-kiap, oán-jiân sı̄ chhin hiaⁿ-tı̄. Tē 1 pái kiaⁿ-hiâⁿ, tē 2 pái tām-po̍h kiaⁿ, tē 3 pái chāi táⁿ, tē 4 pái kun-pún bô sím-mı̍h tı̄-teh.
 Oē-kı̀-tit tē-it-pái sit-hong hō͘ kéng-chhat lia̍h-khı̀ ê sı̂, sim-lāi ke̍k-kı̂ kiaⁿ, m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ, thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng beh sàng khı̀ hoat-ı̄ⁿ, koh khah sı̄ kiaⁿ-hiâⁿ bān-hun, só͘-í tı̄ iáu bē jı̍p-khı̀ hoat-ı̄ⁿ ê sı̂, chiū khàu, tán kàu hoat-kéng lâi beh ah khı̀ kı̀ⁿ hoat-koaⁿ ê sı̂, chiū khàu kàu chin lı̄-hāi. Lú hoat-koaⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ goá án-ni pi-pi chhám-chhám teh khàu, chiū hoat chû-sim, kiò goá kim-āu tio̍h choè hó lâng, kóng soah chiū pàng goá khı̀ lah. 
 Í-āu goá pèng bô hoán-hoé, hoán-tńg chı̍t-pái koh chı̍t-pái tı̍t-tı̍t kiap, bô-lūn tı̄ sím-mı̍h só͘-chāi, sím-mı̍h khoán jı̂n-bu̍t, to̍k-to̍k nā ū ki-hoē thang chhiúⁿ, goá chiū ēng hong-hoat, tui-sûi kàu tio̍h bo̍k-tek, koh chiong só͘ tit-tio̍h ê chı̂ⁿ, lóng bô m̄-kam,tı̍t-tı̍t hoa-hùi, kin-á-jı̍t ēng liáu, bı̂n-á-jı̍t koh khı̀ chián. Jı̍t-sı̂ thit-thô hı̀-hn̂g, tê-tiàm-á, àm-sı̂ hioh lú-koán chiú-ka, iā sūn ki-hoē chián-kiap. 
 Tē 2 pái, tē 3 pái hō͘ lâng lia̍h khı̀, taⁿ lóng bē kiaⁿ lah, khiā tı̄ hoat-koaⁿ ê bı̄n-chêng iā kám-kak chin chū-chāi, kok toē kéng-chhat-kio̍k, khàn-siú-só͘, siàu-liân hùn-liān-só͘, piàn choè goá keng-siông ê chhut-jı̍p mn̂g-hō͘, hoat-ı̄ⁿ kàm-ga̍k piàn-chiâⁿ goá lı̂m-sı̂ ê hiu-sek-só͘, chhiú-khàu, tùi goá oân-choân sit-khı̀ chok-iōng. Ū sı̂ tı̄ mı̂-sı̂, chhim-kiⁿ an-chēng ê sı̂, siông siū liông-sim ê chek-pı̄, sui-jiân kúi-nā pái siūⁿ beh kek-sim soé-chhiú kái-piàn, chóng-sı̄“goá chai goá lāi-bı̄n, chiū-sı̄ goá ê jio̍k-thé lāi, bô hó tı̄-teh, in-ūi hit ê ı̀-ài, goá chiū ū, kiâⁿ hit ê hó goá chiū bô” (Lô-má 7:18). “In-ūi goá só͘ choè ê ka-kı̄ m̄-chai, in-ūi goá só͘ teh kiâⁿ ê, m̄ sı̄ goá só͘ ı̀-ài, hoán-tńg goá só͘ oàn ê, goá khı̀ kiâⁿ i” (Lô-má 7:15) koh ná choè ná to̍k, ná choè ná khúi-chà, ū sı̂ siūⁿ m̄ choè, hoán-tńg kám-kak sim kan-khó͘, goá ê sin-thé siông-siông hō͘ chı̍t ê le̍k-liōng chi-phoè, khòng-chè goá. Ū sı̂ tı̄ goá chhim-ò ê sim-té ū chı̍t ê kı̂-biāu ê gı̄-lūn “siáⁿ-sū goá oē choè chit-khoán ûi-poē liông-sim ê sū, án-ni ê káu-koài im-hiám! Ah! Tùi taⁿ liáu-āu tio̍h lâi choè hó lah!” Chóng-sı̄ siūⁿ sı̄ án-ni siūⁿ, nā sı̄ iû-goân chiàu kū khoán khı̀ choè.
 Goá bû-sò͘-pái tı̄ hoé-chhia-lāi, tng hiàn-peng kéng-chhat teh tui ê sı̂, chiū kín-kip thiàu chhia,nā sı̄ lóng bē bat tio̍h-siong, 1 pái koh 1 pái ná chhin-chhiūⁿ sı̄ teh chham-ka ūn-tōng-hoē ê tiân-keng-sài, lia̍h thiàu-chhia sı̄ chı̍t-hāng ke̍k pêng-siông ê sū. 
 Tı̄ hoat-ı̄ⁿ, kaⁿ-ga̍k goá iā siông-siông thoat-ga̍k, tı̄ khàn-siú-só͘ kı̀m pı̄-sek koh khah sı̄ kán-tan, ū-sı̂ ah goá ê kéng-oân chiong goá sàng kàu pı̄-sek ê sı̂, mn̂g tú só hit ê kéng-oân khı̀ bô loā hn̄g, goá chiū sûi-sı̂ toè āu-bı̄n chiong mn̂g khui thau cháu lah. Bô-lūn sím-mı̍h kian-kò͘ ê thih-liān goá iā oē phah khui, kaⁿ-ga̍k chiu-ûi ê toā ûi-chhiûⁿ, goá iā oē thang poâⁿ-kè, kám-hoà-ı̄ⁿ sı̀-ûi ê thih-soàⁿ-bāng; tn̄g-goā koân, nā sı̄ goá iā pho͘ mı̂-phoē poâⁿ-kè, pa̍t lâng siūⁿ bē kàu ê hong-hoat, goá siūⁿ oē kàu. 
 Goá tı̄ kám-hoà-ı̄ⁿ thau cháu 2 pái, tng goá hō͘ lâng lia̍h tò-lâi ê sı̂, goá iû-goân ná chhin-chhiūⁿ chhâi-lông hō͘ lâng koaiⁿ tı̄ kı̀m-pı̄-sek chı̍t-poaⁿ-iūⁿ, hit sı̂ goá iû-goân siūⁿ beh koh tô-cháu, in-ūi só͘ ū ê lâng tùi goá lóng chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k, bô ū tām-po̍h ê tông-chêng kap lı̂n-bín, chóng-sı̄ kám-siā Siōng-tè I khiok hoat chû-sim thiàⁿ goá. 
 Tng goá siū koaiⁿ tı̄ kı̀m-pı̄-sek, iau koh chhùi-ta ê sı̂, I ū chhe Chu sian-siⁿ (chı̍t ūi sı̀n Chú ê Ki-tok-tô͘) múi-tǹg sàng pe̍h-pn̄g hó-chhài kap chúi hō͘ goá lim-chia̍h, koh ēng hó ê oē an-ùi goá, khǹg goá tio̍h sı̀n Iâ-so͘. Khí-thâu goá bô kám-kak sím-mı̍h, chí ū kám-kak i sı̄ chı̍t ê hó lâng, chóng-sı̄ sim-lāi siông-siông teh gı̂-būn, chit ê lâng siáⁿ-sū tùi goá chiah-nı̍h hó? I ài goá sı̀n Iâ-so͘ sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù? Tı̄ goá siū koaiⁿ ê chı̍t lé-pài tiong, i múi-jı̍t múi-tǹg lóng án-ni khoán-thāi goá, āu-lâi koh chiong goá pó-sek chhut-lâi, i iû-goân khó͘-khǹg goá koáⁿ-kín sı̀n Iâ-so͘, koh kóng choē-choē koan-hē Chú Iâ-so͘ siū tèng tı̄ sı̍p-jı̄-kè téng lâu-huih, ūi sè-jı̂n ê choē siū sí koh-oa̍h ê sū. I kóng kı̀ⁿ-nā sı̀n Chú ê lâng, choē chiū tit-tio̍h sià-bián thoat-lı̄ choē-ok ê khún-pa̍k kap sí-sit, oē-thang tit-kiù. Chu sian-siⁿ hian Sèng-keng hō͘ goá khoàⁿ, tha̍k hō͘ goá thiaⁿ, āu-lâi mn̄g goá khoàⁿ beh sı̀n á m̄-sı̀n? Goá kóng siong-sı̀n, i chiū kap goá saⁿ-kap kūi-lo̍h kı̂-tó. Tı̄ kı̂-tó ê sı̂, i ūi goá chá-chêng hoān-choē ê hêng-ûi kı̂-tó, kiû Chú un-thāi goá, khó-lı̂n goá, sià-bián goá it-chhè ê choē-ok, chín-kiù goá lêng-hûn, āu-lâi i soà háu chhut-lâi, goá ê sim siū kám-tōng iā háu, goá chiū chiong goá ê choē it-it tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng sêng-jı̄n hoé-kái, kiû Chú ēng I ê pó-huih kā goá kiat-chēng, sià-bián goá it-chhè ê choē, goá chı̍t-bı̄n kı̂-tó chı̍t-bı̄n khàu, chin siong-sim chóng-sı̄ ná háu ná kám-kak sóng-khoài khin-sang, chhin-chhiūⁿ chı̍t hù tāng-tàⁿ hut-jiân tùi goá ê sin-chiūⁿ poa̍h-lo̍h-lâi chı̍t-poaⁿ-iūⁿ. Tùi hit-tia̍p khí, goá chiū chiap-siū Iâ-so͘ choè goá ê Kiù-chú lah.
 Chı̍t ê chek-nı̂ lūi-goe̍h, lia̍h pak-kiap choè chit-gia̍p ê goá, it-chhè chia̍h-hun, lim chiú, poa̍h-kiáu khoàⁿ-hı̀----- Ou! Goá sı̄ chı̍t ê chip-moá choē-ok ê toā choē-khoe! Chóng-sı̄, tùi tit-tio̍h Siōng-tè ê oa̍h-miā tiàm tı̄ goá lāi-bı̄n í-āu, chiah ê bû-sò͘ ê choē-ok iā lóng-chóng siau-bia̍t, chiū-sı̄ tē-it sı̍p-koàn siông-siông thoat-chhùi kóng chhut ê pháiⁿ oē kap oan-ke ê kú-tōng, iā boē koh chài choè lah. Ū sı̂ ngó͘-gû-jiân choè, sū-āu sim-lāi sûi-sı̂ siū-tio̍h chek-pı̄ lâi kám-kak put-an. Tú-tú chhin-chhiūⁿ si-koa siá kóng: 
 Tùi Ki-tok lâi tiàm tı̄ goá sim, 
Goá phiau-liû í-keng soah,
Chèng choē-ok ê khún-pa̍k,
Tùi goá choân-sim thoat-lo̍h,
Goá ê seng-bēng ū hô-téng kı̂-biāu ê toā kái-piàn. Īⁿ-lāi kap kok-ūi sian-siⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ goá chit-khoán kái-piàn ê kong-kéng, te̍k-pia̍t phài goá choè te̍k-pia̍t-tūi ê pan-tiúⁿ (te̍k-pia̍t-tūi chiū-sı̄ chiong choân ı̄ⁿ tē-it pháiⁿ ê ha̍k-seng phian choè chı̍t-tūi). Kám-siā goá chû-ài ê Chú, ūi-tio̍h beh êng-iāu I ê miâ, ū hō͘ goá chı̍t ê te̍k-pia̍t ê ki-hoē, tı̄ lı̍p-hoat-ı̄ⁿ kap iú koan chèng-hú ki-koan kàu pún-ı̄ⁿ chham-koan khó-chhat ê sı̂, te̍k-pia̍t ún-chún goá chı̍t ê sı̂-kan, hō͘ goá oē-thang kàu tāi-hoē tiong, tı̄ chèng-lâng ê bı̄n-chêng kiàn-chèng goá tit-kiù ê un-tián; toā êng-iāu I ê miâ. Kám siā Chú! Goá beh khui toā-siaⁿ chheng-chàn goá ê Chú, goá tı̄ kám-hoà-ı̄ⁿ tit-kiù, koh múi jı̍t oē-thang an-sim koè-jı̍t, sı̍t-chāi sı̄ Chú ê oa̍h-miā tiàm tı̄ goá lāi-bı̄n teh ūn-hêng, in-ūi koè-khı̀ ê goá í-keng sí lah. “Hiān-chāi goá iáu-kú teh oa̍h, m̄ sı̄ iû-goân goá, chiū sı̄ Ki-tok tiàm tı̄ goá teh oa̍h” (Ka-lia̍p-thài 2:20) (Che sı̄ chı̍t-ūi siàu-liân hiaⁿ-tı̄ tı̄ kám-hoà-ı̄ⁿ tit-kiù ê kiàn-chèng).

(Oa̍h-miā ê Bí-niû 1959 nı̂ 10 goe̍h)