Sin-bûn ê cha̍p-lio̍k 07

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
22. À-lı̄-kán só͘ Bāng-kı̀ⁿ 
Ū lâng lia̍h ka-kı̄ choè hó lâng lâi khoàⁿ-khin pa̍t-lâng. Iâ-so͘ chiong phı̀-jū kà-sı̄ in. Che phı̀-jū ê oē kı̀-chài tı̄ Lō͘-ka 18:9. 
Chá ū hit hō chū-chheng choè hó ê lâng, hiān-sı̂ ia̍h ū. Hit hō ê lâng sı̍t-chāi toā-toā ka-kı̄ phiàn. 
Tı̄ bó͘ só͘-chāi ū chı̍t ê Hoê-hoê kàu ê lâng miâ kiò À-lı̄-kán. Chiàu lâng khoàⁿ sı̄ put-chí thé-biān, koh sı̄ jia̍t-sim ho̍k-sāi Siōng-tè, in-ūi i siông-siông chin gâu kı̂-tó, kı̀m-chia̍h, chín-chè sòng-hiong lâng. Chóng-sı̄ i kiâⁿ án-ni tiâu-kò͘-ı̀ beh hō͘ lâng khoàⁿ, tùi lâng kiû êng-kng; m̄-sı̄ sêng-sı̍t oá-khò Siōng-tè, sı̄ oá-khò ka-kı̄ ê hó, o̍h Hoat-lı̄-sài lâng kı̂-tó kóng, “Kám-siā Siōng-tè goá m̄-sı̄ chhin-chhiūⁿ pa̍t-lâng.” 
Ū chı̍t-jı̍t i teh kiâⁿ-lō͘ ê sı̂, ū tú-tio̍h chı̍t ê pêng-iú. Hit ê pêng-iú khoàⁿ-kı̀ⁿ À-lı̄-kán ū iu-thâu khó͘-bı̄n chiū lia̍h choè kı̂-koài, in-ūi i pêng-sı̂ lia̍h ka-kı̄ sı̄ hó m̄-bat ū iu-būn ê bı̄n-sek. Taⁿ khoàⁿ i án-ni chiū mn̄g i kóng, “À-lı̄-kán--ah, lí teh iu-būn sím-mı̍h tāi-chı̀ ? Sı̄ lín ke-lāi ū lâng phoà-pı̄ⁿ mah ? Á-sı̄ seng-lí choè liáu sı̍h-pún mah ?” 
À-lı̄-kán ı̀n kóng, “Bô, goán tau bô lâng pı̄ⁿ, seng-lí ia̍h bô sı̍h-pún, to̍k-to̍k chā-mı̂ goá ū bāng-kı̀ⁿ chı̍t ê bāng,hō͘ goá put-chí kiaⁿ sim-lāi chin kan-khó͘. Chit-tia̍p goá beh khı̀ Su-lı̄-má chiū-sı̄ goán peh in tau, i sı̄ toā phok-ha̍k ê lâng liōng-sióng oē kā goá oân hit ê bāng.” 
Hit ê pêng-iú ki-chhı̀ kā i kóng, “Lí m̄-thang khı̀ mn̄g Su-lı̄-má i kūn-lâi sı̀n Iâ-so͘ tha̍k Sèng-chheh, i oē phah-phiàn lí, ka-kı̄ khoàⁿ bô lō͘ thái-thó͘ oē chhoā pa̍t-lâng. ” 
À-lı̄-kán kóng, “Káⁿ m̄ sı̄ án-ni mah ? I í-keng kúi-nā pái bat ēng tı̀-sek ê oē chí-sı̄ goá, só͘-í chit-tia̍p beh koh khı̀ chhéng-kàu i.” 
Kóng soah sûi-sı̂ chiū khı̀ Su-lı̄-má in tau kap i kiâⁿ lé, saⁿ-kap chē-lo̍h kóng khí, i só͘ bāng-kı̀ⁿ ê tāi-chı̀ hō͘ in peh thiaⁿ, kóng, “Goá bāng-kı̀ⁿ goá í-keng kè-óng, sin-si hō͘ lâng tâi, lêng-hûn bô sí iáu tı̄-teh. Koh bāng-kı̀ⁿ chı̍t-ki toā thian-pêng sı̄ kim ê, thian-pêng thiāu koâiⁿ kàu tú thiⁿ. Goá khiā tı̄ hia ū sı̂n beh lâi phêng goá it-seng só͘ kiâⁿ ê hó pháiⁿ. Hó ê beh hē tı̄ chiàⁿ pêng ê phêng-oáⁿ, pháiⁿ ê hē tı̄ tò pêng ê phêng-oáⁿ. Nā sı̄ hó ê khah tāng chiū thiⁿ-sài beh hû goá khı̀ thian-tông, nā-sı̄ pháiⁿ ê khah tāng chiū Mô͘-kúi beh thoa goá kàu tē-ge̍k. Koh khoàⁿ-kı̀ⁿ Mô͘-kúi ê bı̄n chin hiông chin pháiⁿ khoàⁿ, ba̍k-chiu kim nà-nà chhin-chhiūⁿ to̍h hé ê thô͘-thoàⁿ.” 
In peh Su-lí-má ı̀n kóng, “Lí khoàⁿ-kı̀ⁿ kàu án-ni káⁿ oē hō͘ lí kiaⁿ kàu khe̍h-khe̍h tiō hò͘ⁿ ?” 
À-lı̄-kán ı̀n kóng, “Khí-thâu bô kàu joā toā kiaⁿ ka-kı̄ siūⁿ pêng-sı̂ ê só͘ kiâⁿ bô sím-mı̍h toā m̄ tio̍h, thong siâⁿ ê lâng bô lâng oē ta̍t-tit goá hiah kèng-khiân, gâu siú kài-lu̍t. Ka-kı̄ siūⁿ bô sím-mı̍h pháiⁿ-tāi thang hē tı̄ tò-pêng ê phêng-oáⁿ, só͘-í hit-tia̍p goá chiah bô kiaⁿ, jiân-āu oa̍t thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ chit tı̄n o͘-o͘ chin béng ê kúi ta̍k-ê kim-kim siòng goá, chiah chai kiaⁿ.” 
Su-lı̄-má koh mn̄g kóng, “Iáu ū bāng-kı̀ⁿ pa̍t mı̍h bô ?” 
Ìn kóng, Ū--ah koh bāng-kı̀ⁿ chı̍t tı̄n o͘ ê kúi kiâⁿ-oá kàu thian-pêng ta̍k ê teh taⁿ chı̍t tàⁿ chin tāng ê o͘ mı̍h. Hiah-ê o͘ mı̍h chiū sı̄ goá tiàm sè-kan ê sı̂ só͘ kiâⁿ ê choē-koà. Goá teh khoàⁿ ê sı̂ ū saⁿ hāng hō͘ goá chin kı̂-koài, chiū-sı̄ kı̂-koài chiah-ê o͘-mı̍h kàu chiah choē, kàu chiah toā, ia̍h kàu chiah tāng. Goá só͘ lia̍h choè bô iàu-kín ê sū taⁿ khoàⁿ sı̄ chin tāng ê choē. Kúi ta̍k ê kàu chiū piàⁿ i só͘ taⁿ ê tı̄ tò-pêng ê thian-pêng-oáⁿ. Hit pêng-oáⁿ liâm-piⁿ tūi-lo̍h kàu chin kē. 
Sat-tàn chiū oa̍t thâu siòng goá, siūⁿ tek-khak beh lia̍h goá. Sat-tàn chiū koh hoan-hù chit tı̄n pháiⁿ kúi kóng, “À-lı̄-kán só͘ bat kóng ê pháiⁿ-oē tio̍h taⁿ lâi.” Goá hit-sı̂ sı̍t-chāi gōng-ngia̍h, lóng bô phah-sǹg goá bat kóng kàu hiah choē pháiⁿ oē. Ū sı̂ bat hoat siū-khı̀ kóng chhut pháiⁿ oē chóng-sı̄ bô lia̍h choè iàu-kín ê sū. Hit hō ê pháiⁿ-oē chhin-chhiūⁿ o͘ ê chéng-chí, ū ê toā lia̍p, ū ê soè lia̍p, ta̍k lia̍p chin tāng. Chin choē kúi teh taⁿ lâi, ta̍k ê ki-chhı̀ goá, kiâⁿ chı̀n-chêng piàⁿ in só͘ taⁿ ê pháiⁿ-oē tı̄ tò pêng ê thian-pêng-oáⁿ. Goá chiū kı̀-tit sio̍k-gú kóng, “Kha poa̍h-tó oē peh khí lâi, chhùi kóng chhut boē koh siu tò-tńg.” 
Su-lı̄-má chiū kóng, “Iâ-so͘ ê oē pí sio̍k-gú sı̄ koh khah hó. I bat kóng, Goá kā lín kóng, kóng oē lām-sám tek-khak tı̄ siū sím-phoàⁿ ê jı̍t hō͘ Siōng-tè sím-phoàⁿ, in-ūi chiàu lí ê oē chiū chheng-gı̄, ia̍h chiàu lí ê oē chiū gí-choē.”(Má-thài 12 :36, 37) 
À-lı̄-kán thó͘-khùi kóng, “Goá káⁿ ū bat kóng chı̍t bān kù pháiⁿ oē lóng boē sǹg-tit. Tò pêng ê thian-pêng-oáⁿ tāng kàu beh lo̍h tē-ge̍k. Ai-ah ! kàu án-ni iáu-bē liáu,iáu ū khah chhám ê sū, chiū-sı̄ hit sı̂ Sat-tàn koh toā-siaⁿ hoan-hù kóng, “À-lı̄-kán pháiⁿ ê liām-thâu tio̍h taⁿ lâi !” Thiaⁿ chı̍t kù goá koh thó͘-khùi kóng, “Ai-ah ! liām-thâu ia̍h tio̍h siū kàm-chhat mah ?” 
Su-lı̄-má ı̀n-kóng, “Sèng-chheh ū kı̀-chài, pháiⁿ ê liām-thâu sı̄ tùi sim khí, che sı̄ bak lâ-sâm lâng.” (Má-thài 15:19,20 ) 
À-lı̄-kán kóng, Kúi sûi-sı̂ taⁿ lâi, Chiah-ê pháiⁿ ê liām-thâu chiàu ba̍k-chiu khoàⁿ sı̄ chhin-chhiūⁿ o͘-ian, Chóng-sı̄ toā-toā bô tâng, in-ūi o͘-ian sı̄ khin-khin, pháiⁿ ê liām-thâu chin chiàⁿ tāng, Kúi piàⁿ tı̄ tò pêng ê thian-pêng-oáⁿ, hō͘ hit oáⁿ lo̍h koh khah kē kàu jı̍p chı̍t ê chhim-ian, Chhim-ian thò͘-chhut hé chı̍h kap o͘ hun. Hit sı̂ goá hiám-hiám sit-bāng, hut-jiân kı̀-tit goá só͘ kiâⁿ ê hó ū iáu-bē hō͘ i phêng. Goá siūⁿ hó sū ún-tàng choē-choē, chiū toā-siaⁿ kiò thiⁿ-sài kóng, Hó tio̍h kín-kín taⁿ lâi ! Goá só͘ bat chín-chè lâng, só͘ bat kı̀m-chia̍h, chiah-ê hó sū tio̍h kín-mé piàⁿ tı̄ chiàⁿ pêng ê thian-pêng-oáⁿ. Goá siūⁿ chit-tia̍p chiàⁿ pêng ê thian-pêng-oáⁿ tek-khak pí tò pêng ê khah tāng, hō͘ tò pêng koâiⁿ-koâiⁿ chiàⁿ pêng kē-kē. 
Thiⁿ-sài kúi nā ê bān-bān lâi, ta̍k ê teh taⁿ chı̍t tàⁿ pe̍h ê mı̍h. Thâu-chêng ê thiⁿ-sài khui chhùi kóng, “Lâng kiâⁿ hó-sū in-ūi ài kui êng-kng Siōng-tè, hit hō sū sǹg sı̄ tāng, nā kiâⁿ hó sū ài tit choè kong-lô, hit hō sū chiū sǹg sı̄ khin chhin-chhiūⁿ chiáu-mn̂g. Lí it-seng só͘ kiâⁿ ê hó-sū goán taⁿ-liáu sı̄ khin-khin.” 
Kóng-soah thiⁿ-sài ta̍k ê piàⁿ in só͘ taⁿ ê pe̍h mı̍h tı̄ chiàⁿ pêng oáⁿ. Hiah-ê mı̍h sı̍t-chāi khin, thian-pêng lóng bô chı̍t tiám-á tín-tāng. Khó͘ ah ! Goá só͘ kı̀m-chia̍h kap chín-chè lâng, chiah-ê sū lóng kui tı̄ bô. 
Koh siūⁿ, goá pêng-sı̂ kı̂-tó hit chat sū iáu-bē taⁿ lâi phêng, chiū kiû-kiò thiⁿ-sài kóng, “Goá kı̂-tó ê sū ! Goá kı̂-tó ê sū ! Tio̍h kín-kín taⁿ lâi. Goá chı̍t jı̍t kı̂-tó ū gō͘ pái, í-keng kı̂-tó chiah choē nı̂, án-ni chiah-ê kı̂-tó ê sū tek-khak kè-thâu tāng.” Goá tùi thiⁿ-sài kóng-liáu hit-sı̂ hō͘ goá toā kı̂-koài, boē bêng-pe̍k, in-ūi khoàⁿ-kı̀ⁿ hiah-ê thiⁿ-sài chiong goá pe̍h-pe̍h ê kı̂-tó kau hō͘ o͘ kúi. Hiah-ê o͘ kúi chı̍t ē chhut chhiú lâi beh taⁿ; bong-liáu pe̍h-ê liâm-piⁿ pı̀ⁿ choè o͘, chiū taⁿ khı̀ piàⁿ-lo̍h tò pêng ê thian-pêng-oáⁿ.” 
Su-lı̄-má kóng, “Hit-ê chêng-hêng cháiⁿ-iūⁿ án-ni, goá beh kā lí kóng, tek-khak sı̄ tùi kı̂-tó Siōng-tè bô sêng-sı̍t, bô kèng-khiân. Chhùi kı̂-tó, sim siat-to̍k, goā-phê kèng-ùi, lāi-sim kiau-ngō͘, chiū-sı̄ phah lâ-sâm Siōng-tè sèng-miâ, chhin-chhiūⁿ hoān tio̍h tē saⁿ tiâu sèng ê kài-bēng, só͘-í boē sǹg-tit sı̄ hó, hoán-tńg sǹg sı̄ pháiⁿ. Thiⁿ-sài chiah bô lâi kā lí taⁿ, to̍k-to̍k ū kiò hiah-ê o͘-kúi lâi kā lí taⁿ, hō͘ lí chai lí it-seng kı̂-tó Siōng-tè boē sǹg-tit sı̄ hó.À-lı̄-kán ah, lí ū koh bāng-kı̀ⁿ sím-mı̍h ?” 
Ìn kóng, “Ū, bāng-kı̀ⁿ pháiⁿ kúi lâi lia̍h goá, hit-sı̂ kiaⁿ kàu cheng-sı̂n. Peh-ah, m̄ chai bat thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng bāng-kı̀ⁿ pháiⁿ bāng kàu án-ni bô ?” 
Su-lı̄-má ı̀n kóng, “Cheng-sı̂n ê sı̂, goá bat siūⁿ chit hō ê tō-lí, bat khoàⁿ goá só͘ kiâⁿ só͘ siūⁿ lóng-chóng hō͘ Siōng-tè sím-phoàⁿ. Ū chı̍t chat Sèng-chheh hō͘ goá kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, chiū-sı̄ kóng ‘Siōng-tè phêng lí, chai lí ū khiàm-kheh,’ (Tān. 5: 27. ) Goá lóng bô chı̍t chat hó sū thang lok tı̄ chiàⁿ pêng ê thian-pêng-oáⁿ. À-lı̄-kán ah, goá siūⁿ án-ni chiū kiû-kiò kóng, ‘Siōng-tè ah, tio̍h lı̂n-bín goá ū choē ê lâng !” 
À-lı̄-kán mn̄g kóng, “Án-ni sè-kan lâng lóng bô thang ǹg-bāng mah ? Kiám bô sím-mı̍h tāng ê mı̍h thang lok tı̄ chiàⁿ pêng ê oáⁿ, hō͘ tò pêng oē khah khin m̄ sái lo̍h tē-ge̍k ?” 
Su-lı̄-má ı̀n kóng, “Kám-siā Siōng-tè ! Kám-siā Siōng-tè ! M̄ sái sit-bāng, goá bat khoàⁿ-kı̀ⁿ Iâ-so͘ ê pó huih chı̍t tiám tih tı̄ chiàⁿ pêng ê thian-pêng-oáⁿ. Chı̍t tiám pí tò-pêng-oáⁿ só͘ toé ê pháiⁿ khah tāng. Tò-pêng liâm-piⁿ khí chin koâiⁿ. Goá ê choē lóng bô khı̀, éng-éng bô khı̀, boē koh chài khoàⁿ-kı̀ⁿ. Sim toā hoaⁿ-hí kiò kóng, Siōng-tè ê kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê huih soé-tû lóng-chóng ê choē.” 
À-lı̄-kán chiū kóng, “Sū-lı̄-má ah, lí káⁿ sı̄ choè Iâ-so͘ ê ha̍k-seng ?” 
Ìn kóng, “Sı̄ ah, Sèng-chheh kap liông-sim chim-chiok kà-sı̄ goá, hō͘ goá chai lâng ê choē sı̄ chin tāng, nā bô Iâ-so͘ ê kong-lô thang hē tı̄ chiàⁿ-pêng ê thian-pêng-oáⁿ. Lâng chiū bô thang ǹg-bāng.” 
23. Kim Ham-lêng kap Sia̍h-liû 
Ū chı̍t chat Sèng-chheh kóng, “Tı̄ chè-si-thâu kong-ho̍k ê ē-kha-pô͘ tio̍h ēng kim ham-lêng kap sia̍h-liû lâi saⁿ-kàiⁿ.” Chit chat hóng-hut khoàⁿ chhin-chhiūⁿ bô sím-mı̍h thang gı̄-lūn, Chóng-sı̄ nā siông-sè siūⁿ chiū put-chí ū tō-lí thang kà-sı̄. Ū chı̍t ê hū-jı̂n-lâng ēng chı̍t chat ê oē tiàu tı̄ lâng-kheh thiaⁿ ê mn̂g bâi téng. Ū lâng mn̄g i kóng, “Sèng-chheh lāi kiám bô pa̍t ê chiuⁿ-chat pí chit chat khah bêng, ia̍h khah ū kà-sı̄ ? Siáⁿ-sū tiàu chit chat tı̄ lí ê mn̂g bâi téng ?” I ı̀n kóng, “Ū iáⁿ, goá iáu ū pa̍t ê chiuⁿ-chat put-chí khah bêng, ia̍h put-chí khah súi. Ū ê sı̄ kim ê ū ê sı̄ ngó͘-sek ê , nā-sı̄ chit ê jı̄ sui-bóng khiap sı̀, siá ia̍h bô tit, iáu-kú goá teh bong ke-lāi ê tāi-chı̀ ê sı̂, nā gia̍h thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ chit chat, chiū hō͘ goá kám-siā Siōng-tè, in-ūi I ū ēng chit chat hō͘ goá ê sim siū kám-kek. 
Taⁿ goá beh lio̍h-á kóng khí hit ê tāi-chı̀. Goá sı̄ chiú-koáⁿ lâng, ū khui chı̍t keng tiàm, ia̍h ū kiáⁿ-jı̂, só͘-í thong lé-pài ê lāi-bı̄n tio̍h chhut-la̍t choè kang, chiah ū thang tō͘-pá, tùi án-ni goá ê sim siông-siông hun-loān, Chóng-sı̄ kàu Lé-pài-jı̍t goá chiū koaiⁿ-tiàm, pàng-soah chiah-ê sè-sū khı̀ lé-pài, ka-kı̄ phah-sǹg goá ê jia̍t-sim bat tō-lí iâⁿ kè choē-choē lâng. Ū chı̍t ê Lé-pài ê-hng goá iû-goân khı̀ lé-pài , hit ê kóng tō-lí ê sian-siⁿ m̄ sı̄ goán ê bo̍k-su, chiū-sı̄ siⁿ-hūn lâng. I só͘ kóng ê toê-ba̍k chiū-sı̄ Chhut Ai-kı̍p kı̀ 39 chiuⁿ 26 chat, chiū-sı̄ kóng, “Tı̄ chè-si-thâu kong-ho̍k ê ē-kha-pô͘ tio̍h ēng kim ham-lêng kap sia̍h-liû lâi saⁿ-kàiⁿ.” Goá thiaⁿ liáu chiū siūⁿ kóng, chit-tia̍p sı̄ hok-im ê sè-tāi, siáⁿ-sū koh chài kóng khí Iû-thài lâng Kū-iok ê lé-sò͘ ? Goá chiū chē teh bóng thiaⁿ, phah-sǹg chit chat bô sím-mı̍h thang kà-sı̄ goá, choè goá siūⁿ tang, siūⁿ sai. 
Āu-lâi ka-kı̄ siūⁿ kóng, Goá ia̍h tio̍h thiaⁿ thang choè pa̍t lâng ê iūⁿ, chiū thiaⁿ-kı̀ⁿ bo̍k-su teh kóng, “Lín sı̄ sèng ê chè-si, oá-khò Iâ-so͘ Ki-tok hiàn hō͘ Siōng-tè, hoaⁿ-hí kàm-la̍p lêng ê chè-sū.” Āu-lâi i chiū kóng, ‘Lán sı̀n Chú ê lâng m̄-nā tio̍h ū miâ ia̍h tio̍h ū sı̍t, chhin-chhiūⁿ chè-si-thâu ê kong-ho̍k m̄-nā ū hó thiaⁿ ê ham-lêng, ia̍h ū chin tiⁿ ê ké-chí.” Goá thiaⁿ kàu chit kù goá ê sim iáu pêng-an, in-ūi goá siūⁿ goá ê pài Siōng-tè chèng-lâng lóng chai, goá bô khǹg-ba̍t, án-ni goá sı̄ ū ham-lêng, Chóng-sı̄ āu-lâi thiaⁿ-kı̀ⁿ i koh gı̄-lūn ê, goá ê sim chiū tām-po̍h kan-khó͘. I kóng, “Hoat-lı̄-sài lâng ia̍h ū ham-lêng choē-choē, chhin-chhiūⁿ kı̂-tó, kı̀m-chia̍h, chín-chè, oē chhut siaⁿ ê ham-lêng, Chóng-sı̄ chiah-ê ham-lêng m̄ sı̄ kim ê, in ê siaⁿ chin pháiⁿ thiaⁿ; lâng chha-put-to ài ng in ê hı̄-khang, m̄-nā pháiⁿ thiaⁿ nā-tiāⁿ, ia̍h sı̄ lóng bô ké-chí, chiū-sı̄ bô jı̂n-ài, bô chû-pi, bô sūn-ho̍k Siōng-tè. Pí-tek ia̍h ū ham-lêng, i ê ham-lêng, bat chhut siaⁿ kóng, “Goá sui-bóng kap Lí sí, ia̍h m̄ kóng m̄-bat Lí.” Chóng-sı̄ kàu āu-lâi khoàⁿ ké-chí tı̄ ta̍h-lo̍h ? Nı̂-ko-tí-bó khiok ū tām-po̍h ê ké-chí, chóng-sı̄ lóng bô ham-lêng, in-ūi i m̄-káⁿ jı̍t-sı̂ lâi chiū-kūn Iâ-so͘. 
Iáu-kú āu-lâi i ia̍h ū, chiū-sı̄ piān-pok kong-hoē kóng, “Bē thiaⁿ Iâ-so͘ ê hun-sò͘ liâm-piⁿ tēng i ê choē, kiám sı̄ chiàu lu̍t-hoat ?” Koh Kiù-chú sí ê sı̂ i kap A-lı̄-má-thài ê Iok-sek chhut thâu lâi bâi-chòng Kiù-chú. Án-ni ū ké-chí ia̍h ū ham-lêng. 
Lán ê Chú choè toā ê Chè-si-thâu, tı̄ I ê kong-ho̍k ū choē-choē kim ham-lêng, chiū-sı̄ I lóng-chóng hó ê kà-sı̄, khó͘-khǹg, bián-lē, ia̍h ū choē-choē tiⁿ ké-chí, chiū-sı̄ jı̂n-ài, chû-pi, kiù lâng.
Bo̍k-su só͘ kóng koh khah kám-kek goá ê sim ê, chiū-sı̄ kóng lán put-lūn tı̄ lé-pài-tn̂g, tı̄ ke-lāi hián-bêng ho̍k-sāi Siōng-tè che sı̄ hó, chhin-chhiūⁿ ū ham-lêng, Chóng-sı̄ nā i ê só͘ kiâⁿ hō͘ lâng iàm-chiān, che m̄-nā bô ké-chí ia̍h chhin-chhiūⁿ chin pháiⁿ thiaⁿ ê siaⁿ. Taⁿ lán tio̍h ka-kı̄ séng-chhat khoàⁿ lán ê ham-lêng só͘ chhut ê siaⁿ, lán chhù-piⁿ thâu bé ū ài thiaⁿ bô ? á-sı̄ hō͘ in lia̍h choè thang iàm-ò͘ⁿ ê siaⁿ. 
Goá chêng siūⁿ goá ê só͘ kiâⁿ hō͘ chhù-piⁿ bô hoaⁿ-hí sı̄ bô siong-kan ê sū, in-ūi in sı̄ bô pài Siōng-tè ê lâng, chū-jiân boē saⁿ-ha̍p. Taⁿ goá thiaⁿ bo̍k-su só͘ kóng; sim chiū kan-khó͘, siūⁿ lâng ê bô hoaⁿ-hí khiám-chhái sı̄ in-ūi goá ê ham-lêng só͘ chhut ê pháiⁿ siaⁿ tı̀-kàu hō͘ lâng ài ng in ê hı̄-khang. 
Bo̍k-su koh kóng, ‘M̄-nā tio̍h ū ham-lêng nā-tiāⁿ, ia̍h tio̍h ū ké-chí, chiū-sı̄ chhin-chhiūⁿ jı̂n-ài, hoaⁿ-hí, hô-pêng, thun-lún, chû-pi, siān-liông, tiong-sı̀n, un-jiû, chún-chat, chiah-ê.’ Goá chiū siūⁿ chit hō ê ké-chí goá káⁿ ū, in-ūi goá ia̍h ū toê chı̂ⁿ kap kúi-nā hāng ê hó sū. Goá tú-á tit beh sǹg goá ê ké-chí hut-jiân siūⁿ hiah-ê kiaⁿ-liáu m̄-sı̄ ké-chí put-kò sı̄ ham-lêng nā-tiāⁿ, in-ūi goá kiâⁿ hiah-ê hó sū sı̄ ài chhut siaⁿ hō͘ lâng chai, án-ni m̄-nā m̄ sı̄ ké-chí nā-tiāⁿ, ia̍h m̄ sı̄ kim ê ham-lêng. Goá kàu chia chiū boē koh-chài thiaⁿ, bı̄n hoat-hōng, sim kan-khó͘ kàu tòng-boē-tiâu, chí ū thiaⁿ-kı̀ⁿ i kiat-bé kóng, “Lín ta̍k lâng tio̍h ka-kı̄ séng-chhat ū ham-lêng á-bô; hit ê ham-lêng sı̄ kim ê á-bô; koh ū sia̍h-liû saⁿ-kàiⁿ á-bô.” 
Lé-pài soah goá lóng bô kap lâng kóng oē, liâm-piⁿ tò-khı̀ goán tau chē teh ka-kı̄ siūⁿ goá chin-chiàⁿ sı̄ Siōng-tè ê, hoān-sū ài hō͘ I hoaⁿ-hí, Chóng-sı̄ tek-khak ū choē-choē chhò-gō͘, iáu-kú goá m̄ bián sit-chı̀, ǹg-bāng Chú chí-sı̄, oá-khò I ê khùi-la̍t hō͘ goá oē koé. Āu-lâi siūⁿ goá nā choè Siōng-tè ê chè-si tek-khak tio̍h ū kim ê ham-lêng kap sia̍h-liû thang saⁿ-kàiⁿ. 
Goá chiū kūi-lo̍h kı̂-tó kiû Siōng-tè chí-sı̄ goá, jiân-āu chiū the̍h Sèng-chheh ài chhē lūn Sèng-sı̂n só͘ kiat ê ké-chí hit chat, goá it sı̂ kan chhē bô, Chóng-sı̄ ū chhē tio̍h Ko-lô-se tē 3 chiuⁿ, 12,13 chat kóng, ‘Lín tio̍h chheng-khı̀, choè Siōng-tè só͘ kéng só͘ thiàⁿ ê peh-sı̀ⁿ, só͘-í tio̍h lı̂n-bín, jı̂n-chû, khiam-sùn, un-jiû, thun-lún; siat-sú ū saⁿ-hiâm ê tāi-chı̀ tio̍h saⁿ khoan-iông saⁿ sià-bián. Ki-tok sià-bián lín ê choē, lín tio̍h chhin-chhiūⁿ án-ni. Goá tha̍k chit nn̄g chat chai chiah-ê lóng sı̄ tiⁿ ê ké-chí choē-choē lâng só͘ bô kiat, chiū goá ka-kı̄ ia̍h bô chit hō ké-chí, Chóng-sı̄ chiông-kim í-āu goá koat-toàn beh chiàu án-ni kiâⁿ tı̀-kàu hō͘ sia̍h-liû kap ham-lêng saⁿ kàiⁿ.’ 
Hit lé-pài só͘ tú-tio̍h ê sū chin oan-oat; kı̂-koài, lâng nā lı̍p-ı̀ ài kiâⁿ hó siông-siông ū tāi-chı̀ lâi phah-loān tak tı̂ⁿ, nā m̄-sı̄ Siōng-tè pang-chān chiū só͘ kiat m̄-sı̄ tiⁿ ê, hoán-tńg sı̄ sng koh to̍k ê ké-chí. 
Goá ū chı̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ iáu koai, i khı̀ jı̂n-ke kā lâng tàu kha chhiú. Pài-it tò-lâi in-ūi kha oái-tio̍h boē choè-kang, án-ni goá tio̍h kò͘ tiàm, ia̍h tio̍h kò͘ i, goá an-ùi i kóng, ‘Nā Siōng-tè hō͘ lí chiām-sı̂ boē kiâⁿ lí tio̍h thun-lún oá-khò I. ’ 
Goá siūⁿ chiah-ê oē sı̄ ná chhin-chhiūⁿ hó-thiaⁿ ê ham-lêng, nā-sı̄ ǹg-bāng ia̍h ū tiⁿ ê ké-chí. 
Ū chı̍t-jı̍t chhiàⁿ goá ê toā cha-bó͘-kiáⁿ ê thâu-ke-niû lâi goán-tau. I bô siáⁿ hoaⁿ-hí ê khoán-sit, kóng goá ê cha-bó͘-kiáⁿ thui-pı̄ⁿ m̄ kā i choè-kang, hāi i chin bô-êng. 
Goá thiaⁿ liáu chiū siū-khı̀ mē i . I chiū tùi goá kóng, “Bó͘ lâng ah, lí sı̄ thàn tō-lí ê lâng, tı̄ sı̄-toā ê bı̄n-chêng thái-thó káⁿ pháiⁿ sèng tē kàu án-ni ?” Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ chiah-ê oē sim chiū kan-khó͘, siūⁿ goá ê ké-chí tı̄ tah-lo̍h; kiaⁿ-liáu liân goá ê ham-lêng só͘ chhut ê siaⁿ ia̍h sı̄ pháiⁿ-thiaⁿ. 
Kè-jı̍t sim ū khah hoaⁿ-hí, keh-piah ū chı̍t ê gín-ná tı̄ goá tiàm-kháu teh háu. Chit ê gín-ná pêng sı̂ goá lóng m̄ chhap i, in-ūi i chin pháiⁿ, koh in lāu-bú khiàm goá chı̂ⁿ lóng m̄ hêng goá, hit sı̂ goá tām-po̍h thn̂g-á hō͘ i, i liâm-piⁿ chēng, hoaⁿ-hí tò-khı̀, sui-bóng lóng bô kóng to-siā iáu-kú goá ê sim ia̍h hoaⁿ-hí, ǹg-bāng goá ê ham-lêng tı̄ in lāu-bú ê hı̄-khang oē choè khah hó thiaⁿ ê siaⁿ. Hit ê-hng ū kı̂-tó-hoē goá ê cha-bó͘-kiáⁿ kha í-keng ū khah hó, só͘-í goá ia̍h khı̀ hù, só͘ gı̂m ê si, só͘ thiaⁿ ê tō-lí, tú-tú ha̍h goá ê khiàm-kheh. Ū chı̍t ê chí-bē pêng-sı̂ chē tı̄ goá ê thâu-chêng, hit ê-hng bô lâi goá chiū siūⁿ khah thêng tio̍h khı̀ khoàⁿ i. 
Kàu lé-pài soah koh siūⁿ bo̍h ēng khı̀, chı̍t hāng in-ūi sı̂ oàⁿ, koh chı̍t hāng hit-ê chí-bē ê khoán-sit lū-kū koh kāu-khoê, hō͘ lâng pháiⁿ chhin-kūn, nā-sı̄ koh chài siūⁿ phah-sǹg tio̍h khı̀ khah tio̍h. Í-keng kàu in tau kó-jiân ēng lū-kū ê siaⁿ mn̄g goá kóng, ‘Lí lâi beh siáⁿ-sū ?’ Goá ı̀n i kóng, ‘Sı̄ khoàⁿ lí ê-hng bô khı̀ lé-pài, só͘-í tiâu-tı̂ lâi thàm lí,’ Chiū chiong sian-siⁿ só͘ kóng ê tō-lí, kap goá ê cha-bó͘-kiáⁿ oái tio̍h kha ê sū kóng tām-po̍h hō͘ i thiaⁿ, ǹg-bāng oē lio̍h-á an-ùi i ê kan-khó͘. Goá teh kóng ê sı̂ , i bô siáⁿ ı̀n goá, Chóng-sı̄ ba̍k-chiu kim-kim siòng goá. Kàu goá khí lâi beh tò-khı̀ ê sı̂ i kóng, ‘Goá khiok chai lí siông-siông khı̀ lé-pài, Chóng-sı̄ bô phah-sǹg lí ia̍h oē án-ni thé-thiap pa̍t-lâng ê kan-khó͘, só͘-í lí ê-hng lâi, hō͘ goá chin kı̂-koài. ’ 
Goá thiaⁿ-liáu chám-jiân kiàn-siàu, chai tı̄ goá ê chhù-piⁿ goá lóng bô tiⁿ ê ké-chí ia̍h bô hó thiaⁿ ê ham-lêng, iáu-kú ǹg-bāng ê-hng oē kiat kúi-nā lia̍p jı̂n-ài ê ké-chí tı̄ i tau. 
Kè kúi jı̍t koh-tit-tio̍h ki-hoē thang kiat khiam-sùn, un-jiû ê ké-chí, chiū-sı̄ goá ê cha-bó͘-kiáⁿ ê thâu-ke niû koh lâi goán tau bāi i. Goá siūⁿ goá tio̍h kā i hē chêng-jı̍t só͘ kóng ê m̄ tio̍h, Chóng-sı̄ goá chin m̄ ài, iáu-kú goá lō͘-bé kā i hē. Thâu-ke-niû khoàⁿ-kı̀ⁿ goá án-ni, put-chí kı̂-koài, khoàⁿ i ê khoán-sit chhin-chhiūⁿ chai i ia̍h ū m̄-tio̍h. Beh khı̀ ê sı̂ kā goá kóng, “Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ nā beh chhiáⁿ toà teh kè chı̍t lé-pài ia̍h thang.” 
Goá ū chı̍t ê toā-kiáⁿ i ê khoán-sit khiok ia̍h bô toā pháiⁿ chóng-sı̄ khah hong, siông-siông hō͘ goá siū-khı̀ phah mē. Goá ū kā i thó chı̍t ê thâu-lō͘ hō͘ i kap lâng toà. In-ūi choè sū bô koan sim thâu-ke siū-khı̀ sı̂ i, goá khoàⁿ-kı̀ⁿ i tò-lâi, mn̄g khoàⁿ i siáⁿ in-toaⁿ. I chēng-chēng lóng m̄ kóng. Hit-sı̂ goá chhut-la̍t at-chí goá ê sèng-tē. Kā i kóng, “Taⁿ khí chia̍h.” Chia̍h pá i chiū choè i khı̀ khùn. 
Goá chiū chē teh siūⁿ goá kap goá ê kiáⁿ chhin-chhiūⁿ chit hō ê khoán-sit hō͘ goá ê sim chin kan-khó͘. Hut-jiân siūⁿ tio̍h Lé-pài ê-hng só͘ chhē-tio̍h Ko-lô-se tē saⁿ chiuⁿ hit chat kóng, ‘ Só͘-í tio̍h lı̂n-bín, jı̂n-chû, saⁿ-niū, un-jiû, thun-lún.’ Lō͘-bé hit kù thun-lún, goá ê sim ná siūⁿ ná bêng, ia̍h ná chai i ê iàu-kín. Koh siūⁿ goá lóng bô sím-mı̍h ēng thun-lún, khoán-thāi goá ê kiáⁿ. Siat-sú Chú nā bô bān pē thun-lún goá m̄ chai goá chit-tia̍p tı̄ tah-lo̍h. Goá siūⁿ kàu chia, sim ia̍h kiàn-siàu ia̍h kan-khó͘, chhim-chhim chai ka-kı̄ ê choē, boē kı̀m-tit lâu ba̍k-sái. Chóng-sı̄ siūⁿ Chú ū moá-moá ê chû-pi un-tián, tek-khak hoaⁿ-hí sià-bián iu-būn hoán-hoé ê lâng. 
Āu-lâi goá chiū chiūⁿ-khı̀ lâu-téng jı̍p goá ê toā kiáⁿ ê khùn-pâng, phah-sǹg i chin siān, káⁿ í-keng teh khùn, Chóng-sı̄ thiaⁿ-kı̀ⁿ i kiò kóng, ‘Án-ne ah ! Goá chiū kūn-oá i ê bı̂n-chhn̂g piⁿ, kā i chim kóng, ‘Sim-koaⁿ kiáⁿ ah, ū sím-mı̍h tāi-chı̀ ? Sím-mı̍h kan-khó͘ ? Tio̍h kā goá kóng, goá khoàⁿ oē koh hō͘ lí tit-tio̍h lí chêng ê thâu-lō͘ á-boē.’ I chiū chiong i ê tāi-chı̀ lóng-chóng kā goá kóng, goá thiaⁿ liáu chai i bô siáⁿ toā m̄ tio̍h, put-kò choè tāi-chı̀ khah bô koan-sim, thâu-ke ê sèng-tē khah sò; liâm-piⁿ sı̂ i tiāⁿ-tiāⁿ. 
Chóng-sı̄ hō͘ goá thiaⁿ-liáu tē it kan-khó͘ ê, chiū-sı̄ kóng, “Goá phah-sǹg lāu-bú lí oē chin siū-khı̀ lóng m̄ thiaⁿ goá, só͘-í goá phah-sǹg lóng m̄ kā lí kóng, beh chhut-chāi lí khoán-thāi, nā hō͘ goá tòng boē tiâu, goá chiū beh cháu-khı̀ chhut-goā.” 
Chiah-ê oē chin-chiàⁿ chhı̀-chha̍k goá ê sim, siūⁿ chit ê kiáⁿ sı̄ goá só͘ thiàⁿ, goá só͘ io ê, goá só͘ kam-goān thoè i sí ê, i beh cháu-khı̀ chhut-goā; tùi i soè-hàn ê sı̂ goá chiū thoè i kı̂-tó, ēng tō-lí kà-sı̄ i, chhoā i khı̀ lé-pài, cháiⁿ-iūⁿ kàu toā-hàn bô sím-mı̍h hó khoán. Taⁿ chiah chai sı̄ goá ê kè-sit, goá put-kò ū choē-choē ham-lêng nā-sı̄ lóng bô ké-chí. 
Chit pái goá oāⁿ goá ê khoán-sit khoán-thāi goá ê kiáⁿ bô ēng sèng-tē siū-khı̀, sı̄ ēng un-jiû thun-lún, só͘-í i ê sim ū siū kám-kek, pı̀ⁿ khah hó-khoán. Āu-lâi ū koh-tit-tio̍h i kū ê thâu-lō͘. 
Goá ū koh kiat chı̍t lia̍p soè lia̍p ê ké-chí, chiū-sı̄ goá ū chhı̄ it jı̄ cha̍p chiah koe-bú, siⁿ koe-nn̄g teh boē. Hiah-ê koe-bú sı̄ put-chí hó chéng, ia̍h sı̄ put-chí koai. Ū chı̍t chá-khí goá jı̍p khı̀ koe-tiâu beh chhı̄, khoàⁿ-kı̀ⁿ chiah-ê koe sí kàu chhun chı̍t chiah. 
Goá siông-sè khoàⁿ chai-kiò m̄ sı̄ niau, káu lâi kā, ia̍h m̄ sı̄ chha̍t lâi lia̍h, bêng-bêng sı̄ goá ê keh-piah ēng chio̍h-thâu tı̀m-sí ê, in-ūi chit ê keh-piah ūi-tio̍h tāi-chı̀ m̄ hoaⁿ-hí goá. 
Goá chı̍t sı̂ tòng boē tiâu sim hé lóng to̍h; goá ê toā kiáⁿ ia̍h beh kap i kè-kàu, chóng-sı̄ goá siūⁿ m̄-thang. 
Kè kúi jı̍t, goá tú-tio̍h keh-piah chit ê hū-jı̂n-lâng, i khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū siám goá, Koh kè chı̍t lé-pài goá ê toā kiáⁿ kā goá kóng, ‘Lán hit ê keh-piah taⁿ tú-tio̍h pò-èng lah.’ Goá mn̄g sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀, i kā goá kóng, ‘In hit ê ta-po͘-lâng tùi khí chhù ê kè-nı̍h poa̍h-lo̍h-lâi tio̍h siong chin siong-tiōng. Hiān sı̂ kng tò-lâi, phah-sǹg káⁿ boē oa̍h.’ 
Goá thiaⁿ-liáu chiū siūⁿ kóng, “Khó-lı̂n ah ! In ta-po͘-lâng teh-beh sí lah. Kai-chài goá chêng jı̍t bô kap i kè-kàu,” nā sı̄ tò siūⁿ kóng, goá sui-jiân bô kap i kè-kàu, iáu-kú ū khǹg m̄ kam-goān tı̄ goá ê sim, án-ni thái-thó oē ǹg-bāng Siōng-tè beh sià-bián goá. Hóng-hut ná chhin-chhiūⁿ thiaⁿ-kı̀ⁿ ū siaⁿ tùi goá kóng, “Lí tio̍h khı̀ bāi i.” Goá bô siáⁿ ài, só͘-í hit jı̍t bô khı̀. Kàu kè jı̍t ko͘-put-chiong khı̀. 
Hit ê hū-jı̂n-lâng lâi kā goá khui mn̂g, goá mn̄g i kóng, “Lí ê ta-po͘-lâng khah hó bô ?” I kóng, “Bô.” Goá koh kóng, “Chám-jiân siong-tiōng mah ?” I kóng, “Nā bô siong-tiōng thái-thó ū tó-teh, lí phah-sǹg i teh m̄ káⁿ chhut-lâi mah ? Goá m̄ ài lâng lâi chia khoàⁿ-khoàⁿ, goá ia̍h bô kang thang kap lâng kóng êng ê oē.” Kóng liáu chiū koaiⁿ mn̂g. Goá bô kio̍k-chiū tò-lâi. Kè chı̍t nn̄g jı̍t goá koh tú-tio̍h chit ê hū-jı̂n-lâng, iû-goân mn̄g i kóng, “Lín ta-po͘-lâng taⁿ ū khah hó bô ?” I soè-á siaⁿ ı̀n kóng, “Ná siong-tiōng, goá mı̂-jı̍t teh kò͘ i, ka-kı̄ lóng bô khùn, phah-sǹg káⁿ sı̄ bô joā kú lâng.” Teh kóng ê sı̂, ba̍k-sái tı̄ i ê ba̍k-kı̂ⁿ. Goá khoàⁿ-liáu ia̍h thoè i siong-sim, chiū kā i kóng, ‘Lí nā khéng, goá ê-hng chiū khı̀ thoè lí kò͘, hō͘ lí thang hioh-khùn.’ 
I ı̀n, ‘Hó,’só͘-í goá chiū khı̀, m̄-nā chı̍t ê-hng, lóng-kiōng gō͘ la̍k pái. Lō͘-bé i ê ta-po͘-lâng kéng-jiân ū tit-tio̍h hó. Chit ê hū-jı̂n-lâng chiah chiong tı̀m-sí koe ê tāi-chı̀ lóng-chóng tùi goá jı̄n. 
Hit-tia̍p liáu-āu goán pı̀ⁿ choè hó pêng-iú, tı̄ lé-pài-tn̂g siông-siông saⁿ-kap chē, i ê kiáⁿ kap goá ê kiáⁿ ia̍h án-ni. 
Taⁿ goán cháiⁿ-iūⁿ oē án-ni ? Bêng-bêng sı̄ tùi hit hō khoan-iông thun-lún ê ké-chí lâi. Chhin-chhiūⁿ Sèng-chheh kóng, “Siat-sú ū saⁿ-hiâm ê tāi-chı̀, tio̍h saⁿ khoan-iông saⁿ sià-bián, Ki-tok sià-bián lín ê choē, lín ia̍h tio̍h chhin-chhiūⁿ án-ni.” 
Taⁿ goá ka-kı̄ chai Chú ê pêng-an tı̄ goá ê sim-lāi. Sui-jiân iáu-kú bē chiâu-pı̄, tı̄ sim-lāi ū choē-choē pháiⁿ tio̍h koáⁿ-chhut, nā-sı̄ goá bô sit-chı̀, bô choa̍t-bāng, ǹg-bāng goá ta̍k jı̍t ê só͘-kiâⁿ ū hó thiaⁿ ê han-lêng, ia̍h soà ū Sèng Sı̂n ê ké-chí tı̀-kàu ‘kong-ho̍k ê ē-kha-pô͘ ū kim ham-lêng kap sia̍h-liû lâi saⁿ-kàiⁿ.”
Lūn sı̀n Chú ê lâng chheng choè Siōng-tè ê chè-si, Sèng-chheh choē-choē só͘-chāi ū án-ni kóng. Goá lâi ín kúi-nā só͘-chāi, lâng nā ài khoàⁿ thang ka-kı̄ khı̀ chhē. Chhut Ai-kı̍p 19: 5,6. Í-sài-a 61: 6. Be̍k-sı̄-lio̍k 1;6;5:10;20:6. Pí-tek Chiân-su 2:5, 9. 
24. Tio̍h chhēng Iâ-so͘ ê Gı̄ 
Tı̄ Eng-kok ū chı̍t ê soé-saⁿ ê thâu-ke, chhiàⁿ choē-choē hé-kı̀ ia̍h ū gín-ná kang. Ta̍k ge̍h-jı̍t gín-ná kang, só͘ niá ê chı̂ⁿ sı̄ bô loā choē, só͘-í thâu-ke ū choè pe̍h saⁿ hē-teh. Chá-khí sı̂ gín-ná lâi beh choè kang, oāⁿ hiah-ê pe̍h saⁿ khí lâi chhēng, kàu jı̍t àm beh tò-khı̀ chiū thǹg khí lâi hêng i, chhēng in pún-jiân ê phoà saⁿ. Hia ū chı̍t ê pù lâng siông-siông khoàⁿ-kı̀ⁿ chiah-ê gín-ná tùi in mn̂g-kháu kè, khoàⁿ in chhēng kàu lâm-lâm lúi-lúi, bı̄n sán-sán chhiⁿ-chhiⁿ chiū khó-lı̂n in, kā in kóng, “Lín tāi-ke chí Pài-sı̀ ê-hng lâi hō͘ goá chhiáⁿ, Chóng-sı̄ lán tio̍h seng phín-teh, lín nā beh lâi, thâu bı̄n, kha chhiú, saⁿ-khò͘ lóng tio̍h soé kàu chheng-khı̀ chheng-khı̀, nā bô chiū m̄-thang lâi.” Ta̍k ê chhiò bun-bun ı̀n hó. Kàu hit ē-po͘ ê-ê khı̀ kā thâu-ke chioh hiah-ê pe̍h-saⁿ, soà kā i kóng beh sím-mı̍h tāi-chı̀. Thâu-ke ín in. Jı̍t iáu-bē hāⁿ-o͘ gín-ná chı̍t ê the̍h chı̍t tè sap-bûn khı̀ chúi-khut-nı̍h phe-sí lù in ê káu-koeh-sian. Soé-liáu chiū tò-lâi oāⁿ pe̍h saⁿ. Ta̍k ê saⁿ-chiⁿ choè thâu. Hit jı̍t beh tàu ū lo̍h toā sai-pak hō͘ lō͘ tâm, kàu tè ê sı̂ chı̍t ê chı̍t seng-khu phùn kàu hoe lo̍k-lo̍k. Mn̂g chı̍t ē khui, toā-hàn soè-hàn chhiò hah-hah, ba̍k-chiu chhia-chhia tńg, koh kim-kim siòng hiah-ê mı̍h, chhùi chia̍p-chia̍p háu, kha chhiú ngia̍uh-ngia̍uh tāng. Chú lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ lāu-ē ê toā siaⁿ hoā-hoā háu chiū lo̍h-lâi. 
Hiah-ê gín-ná khoàⁿ-kı̀ⁿ i chı̍t ê iáⁿ, chiū iô kha hı̀ⁿ chhiú chhin-chhiūⁿ thiⁿ poa̍h-lo̍h ge̍h. Thâu-ke lo̍h-lâi liáu khoàⁿ-kı̀ⁿ in ê thâu bı̄n sui-jiân chin chheng-khı̀, Chóng-sı̄ thong seng-khu ūi-lêng ūi-hōng, chiū pháiⁿ siaⁿ-sàu kóng, “Chhut-khı̀, chhut-khı̀ , goá kiám bô kap lín phín saⁿ-khò͘ tio̍h chheng-khı̀ chiah thang lâi hō͘ goá chhiáⁿ ? Taⁿ lín saⁿ ia̍h siù-hoe, khò͘ ia̍h siù-hoe, kín chhut-khı̀, kín chhut-khı̀;” chiū kah i chhe-ēng ê lâng kā in koáⁿ-chhut-khı̀. Mn̂g phiàng chiū chhoàⁿ-khı̀. Gín-ná chhut-lâi liáu thâu-khak tàm-tàm, bı̄n iu kài-kài tāi-ke tiàm hia teh siūⁿ. Chı̍t ê khah chiáu-chiⁿ ê kóng, “Lán lâi khı̀ khut-á jê-jê teh.” Ta̍k ê jê kàu chı̍t seng-khu chhia̍uh-chhia̍uh tih, chūn-chūn-teh chiū khı̀ phah mn̂g kóng, “Thâu-ke ah, lí khoàⁿ-teh goán chheng-khı̀ lah. ” Chú-lâng kā i siòng-siòng teh siūⁿ kı̀ⁿ ài chhiò kóng, “Lín chin gâu ah, lêng ūi hō͘ i khah toā bé, hoe siù-khah toā lúi, siám-khı̀, siám-khı̀, m̄-thang kā goá kō tio̍h.” Tāi-ke ba̍k-chiu tù-tù siòng hiah-ê mı̍h, ná kiâⁿ ná oa̍t-kè lâi khoàⁿ, chiū kiâⁿ-khı̀ chàu-kha mn̂g-kháu khoàⁿ tû-pâng chian ê chian, chhá ê chhá, kûn ê kûn, chú ê chú, siūⁿ tio̍h tò-khı̀ m̄-kú kiâⁿ boē khui kha. 
Chhàu-khám hia ū chı̍t bu he-hún sı̄ kūn jı̍t khí lâu chhun ê. Ū chı̍t lâng kóng, “Taⁿ ū pō͘ lah, thàn saⁿ iáu tâm-tâm, lán chiong chit ê he-hún lâi chō tı̄ o͘ ê só͘-chāi, chiū boē khoàⁿ-kı̀ⁿ kiaⁿ-lâng.” Tùi án-ni ta̍k ê saⁿ-sè mi khí-lâi chō, chiū koh khı̀ mn̂g-kháu phah mn̂g âu kóng, “Thâu-ke ah, taⁿ lí koh lâi khoàⁿ-teh, goán lóng chheng-khı̀ lah. Chú-lâng chı̍t ē chhut lâi khoàⁿ-kı̀ⁿ in iû-goân sı̄ hiông kài-kài. Kui-kûn gín-ná choê-choê chia̍p lut-lut kóng, “Lí khoàⁿ-teh, taⁿ lóng chheng-khı̀ lah hò͘ⁿ ?” Chú-lâng chhiò in kóng, “Chheng-khı̀ ia̍h chheng-khı̀ chóng-sı̄ pe̍h tek-á choá pau hé-thoàⁿ.” 
Hiah-ê gín-ná khoàⁿ i tú-á teh chhiò ê sı̂ phah-sǹg i sı̄ hoaⁿ-hí lah, beh chhiáⁿ in, ta̍k ê chiū chhiau-chhek kàu thiaⁿ-kı̀ⁿ i kóng pe̍h tek-á choá pau hé-thoàⁿ, iu-thâu khó͘-bı̄n, ba̍k sái chhiâm-chhiâm lâu, siūⁿ beh tò-khı̀ ia̍h m̄ tit. Chú-lâng koh choè i oat jı̍p-khı̀. Chı̍t ê khah toā-hàn ê chiū kóng, “Chin-soe lah phiàn chhiáⁿ hāi-gō. Kiⁿ chhim-lah lán tio̍h tò-lâi-khı̀.” Chı̍t ê khah soè-hàn ê ı̀n kóng, “Goá jı̍t-tàu chia̍h bô siáⁿ pá taⁿ iau kàu nńg kha boē kiâⁿ.” 
Teh kóng ê sı̂ hut-jiân khoàⁿ-kı̀ⁿ chú-lâng hiahN chı̍t toā thōng ê saⁿ-á-khò͘ chhut lâi kóng, “Lín chı̍t lâng kín-kín hiahN chı̍t hù khı̀ oāⁿ, thàn hı̂ bah sio kín lâi chia̍h.” Ta̍k ê chin hoaⁿ-hí, kín-kín oāⁿ saⁿ jı̍p-khı̀ chia̍h. Chia̍h pá ê sı̂ hit ê thâu-ke chiū tùi in kóng, “Goá choè án-ni m̄ sı̄ tiâu-kò͘-ı̀ beh chhòng-tı̄ lín, ia̍h sı̄ beh kà-sı̄ lín iàu-kín ê tō-lí, chhin-chhiūⁿ goá kap lín phín, lín thâu-bı̄n, kha-chhiú saⁿ-khò͘ tio̍h chheng-khı̀. Lín lâi ê sı̂ sui-jiân thâu-bı̄n ū chheng-khı̀, m̄-kú chı̍t seng-khu hoe lo̍k-lo̍k chiah hō͘ goá hiâm, m̄ chhiáⁿ lín. Án-ni lín tio̍h siūⁿ, lín nā beh kàu thian-tông bô lóng-chóng chheng-khı̀, Siōng-tè khoán-thāi lín ia̍h sı̄ án-ni bô beh hō͘ lín jı̍p khı̀. Koh lín ū ka-kı̄ beh khı̀ soé hō͘ i chheng-khı̀ iû-goân sı̄ hiông-kài-kài boē chheng-khı̀, ia̍h koh ēng he-hún lâi chō hō͘ i boē khoàⁿ-kı̀ⁿ o͘, m̄-kú o͘ iáu-kú tı̄-teh iû-goân sı̄ hoe lo̍k-lo̍k, án-ni lín tio̍h chai lín oá-khò ka-kı̄ beh kàu chheng-khı̀-siùⁿ sı̄ boē-oē, koh lín nā beh oá-khò kiâⁿ sím-mı̍h hó lâi choè kong-lô jia-khàm lín ê choē,lóng sı̄ bô lō͘-ēng. Goá khoàⁿ-kı̀ⁿ lín án-ni ê bô lō͘-ēng, chiah hiahN saⁿ-khò͘ lâi hō͘ lín oāⁿ thang jı̍p-khı̀ goá ê iân-toh hoaⁿ-hí lâi chia̍h. Taⁿ lín ài kàu thian-tông tit-tio̍h hok-khı̀ tio̍h Iâ-so͘ ê gı̄ lâi jia-khàm lín ê choē, chhin-chhiūⁿ goá hiahN saⁿ hō͘ lín oāⁿ chı̍t iūⁿ. Taⁿ koh kā lín kóng chı̍t hāng hō͘ lín hoaⁿ-hí. Lín ū thiaⁿ goá ê chhùi oāⁿ goá só͘ hō͘ lín ê saⁿ, chiah thang chē goá ê iân-toh lâi chia̍h. Chhin-chhiūⁿ án-ni lín hoaⁿ-hí oá-khò Kiù-chú, i tek-khak ēng gı̄ ê saⁿ hō͘ lín chhēng, thang jı̍p-khı̀ thian-kok hióng-siū éng-oa̍h ê hok-khı̀.”