Sin-chheh Chhut-pán

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chit pún sı̄ Chhoà Poê-hoé Sian-siⁿ sin tù ê chheh, ēng Lô-má-jı̄ lâi ı̀n. Chiong i pêng-sı̂ ài kap tông-pau tâm-lû, kéng khah tiōng-iàu ê cha̍p-hāng. Hit tiong-kan lóng hun sı̀, gō͘ tiâu siông-sè ê bo̍k-lio̍k, lâi chhián-bêng hit ê lí-khı̀. Kù-kù to sı̄ tùi i ê sim-lāi thò͘-lō͘ chhut-lâi, ē-thang kiò-chhéⁿ lán ê cheng-sı̂n. Só͘ kóng ê oē sı̄ chin pêⁿ-pāng, só͘ lūn ê sū iā-sı̄ lán múi-jı̍t pêng-siông só͘ chò. Loē-iông chhiong-chiok, châi-liāu hong-hù. Nā tha̍k-tio̍h chit pún chheh, bô koh-iūⁿ chhin-chhiūⁿ tng-bı̄n siū i ê chí-kàu, sı̍t-chāi sı̄ khui-khé tı̀-sek, poê-iúⁿ tō-tek ê hó chheh lah! Chit pún chheh í-keng ı̀n-hó teh kap, sı̄ sù-lio̍k pán, chı̍t-pah la̍k-cha̍p goā bı̄n, la̍k-bān la̍k-chheng goā jı̄. Tı̄ chit goe̍h-poàⁿ beh hoat-hêng; múi-pún la̍k-kak gı̂n, iû-hùi sı̀-chiam. Nā bé chiūⁿ cha̍p-pún, iû-hùi m̄-bián; ia̍h ha̍k-seng liân-ha̍p bé 30 pún í-siōng, beh sǹg kiám nn̄g-koah. Hoat-hêng-só͘ sı̄ Chhoà Poê-hoé Sian-siⁿ in tau, chiū-sı̄ Tâi-lâm-chhı̄ Káng-teng, It-teng-bo̍k, 19 hoan-tē. 臺南市港町一丁目十九番地蔡培火. Goán Tâi-lâm Sin-lâu Chheh-pâng iā ū thè i bē. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 486 koàn, 1925 nı̂ 9 ge̍h)