Sin-kū-iok ê Sèng-keng/A-mô-sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

A-MÔ͘-SŪ (30) [1] Thê-ko-a bo̍k-chiá-tiong A-mô͘-sū ê ōe. Chiah ê ōe chiū-sī tī Iû-tāi ông O͘-se-a nî-kan, Í-sek-lia̍t ông Iok-hat ê kiáⁿ Iâ-lô-pho-àm ê nî-kan, tōe-tāng í-chêng nn̄g-nî, só͘ khòaⁿ-kìⁿ koan-hē Í-sek-lia̍t ê sū. 2). I kóng, Iâ-hô-hoa tùi Sek-an âu-kiò, tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhut I ê siaⁿ; bo̍k-chiá ê chháu-tiûⁿ pi-ai, Ka-bi̍t ê soaⁿ-téng ko͘-tâ. 3). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Tāi-má-sek hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi i ēng phah gō͘-kak ê thih-khì phah Ki-lia̍t. 4). Góa beh kàng-hé tī Hap-siat ê ke, sio-bia̍t Piān-hap-ta̍t ê kiong-tiān. 5). Góa beh chám-tn̄g Tāi-má-sek ê mn̂g-kông, chián-tû A-bûn pîⁿ-iûⁿ khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap Pek-i-tiân chiáng-koân-pèng--ê; A--lân lâng beh siū-lia̍h kàu Kiat-jíⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 6). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Ka-sat hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in lia̍h kui-cho̍k ê peh-sìⁿ kau hō͘ Í-tong. 7). Góa beh kàng-hé tī Ka-sat ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān. 8). Góa beh chián-tû A-si̍t-tu̍t khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap A-si̍t-ki-lûn chiáng-koân-pèng--ê; ia̍h beh oa̍t-tńg chhiú kong-kek Í-kek-lûn; Hui-lī-sū lâng só͘ chhun--ê, beh lóng bia̍t-bô; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 9). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Chhui-lô hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in chiong kui-cho̍k ê peh-sìⁿ kau hō͘ Í-tong, ia̍h bô kì-liām hiaⁿ-tī ê bêng-iok. 10). Góa beh kàng-hé tī Chhui-lô ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān. 11). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Í-tong hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi i kia̍h-to tui-jip i ê hiaⁿ-tī, lóng bô lîn-bín; i ê siū-khì béng-lia̍t hoat-chhut bô soah, éng-oán khǹg siū-khì. 12). Góa beh kàng-hé tī Thê-bān, sio-bia̍t Pho-su-la̍h ê kiong-tiān. 13). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h A-bûn-cho̍k hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in phòa-khui Ki-lia̍t ū sin-īn ê hū-jîn-lâng, beh khui-khoah in ê kéng-kài. 14). Góa beh tī kau-chiàn hoah-hiàm ê ji̍t, kńg-lê-hong kông-hong ê ji̍t, khí-hé tī La̍h-pa ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān. 15). In ê ông kap i hiah ê siú-léng, beh chòe chi̍t-ē hō͘ lâng lia̍h-khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[2] Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Mô͘-ap hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi i chiong Í-tong ông ê kut-thâu sio chòe he. 2). Góa beh kàng-hé tī Mô͘-ap, sio-bia̍t Ka-lio̍k ê kiong-tiān; Mô͘-ap beh tī hōa-hōa-háu hoah-hiàm pûn sàu-kak ê tiong-kan sí-bô. 3). Góa beh tùi i ê tiong-kan chián-tû sím-phòaⁿ-si, sòa thâi-sí in it-chhè ê siú-léng; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Iû-tāi lâng hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in khì-sak Iâ-hô-hoa ê kà-sī, bô chûn-siú I ê lu̍t-lē; in ê lia̍t-chó͘ só͘ thàn ê hu-ké hō͘ in kiâⁿ bê-lō͘. 5). Góa beh kàng-hé tī Iû-tāi, sio-bia̍t Iâ-lō͘-sat-léng ê kiong-tiān. 6). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t lâng hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in bōe gī-lâng lâi tit-tio̍h gûn, bōe sòng-hiong lâng lâi tit-tio̍h chi̍t-siang ôe. 7). Sòng-hiong lâng thâu-khak-téng ê tîn-ai, sī in só͘ ì-ài, óng-khut un-jiû ê lâng ê lí-lō͘; pē-kiáⁿ saⁿ-kap chhin-kūn chi̍t ê siàu-liân ê hū-jîn-lâng, tì-kàu siat-to̍k Góa ê sèng-miâ. 8). In tī ta̍k ê tôaⁿ-piⁿ tó tī lâng chòe chún-tǹg ê saⁿ; koh tī in ê Siōng-tè ê chhù-lāi lim siū-hoa̍t ê lâng ê chiú. 9). Góa tùi in ê bīn-chêng tû-bia̍t A-mô͘-lī lâng, hiah ê lâng koâiⁿ-tōa chhin-chhiūⁿ pek-hiuⁿ-chhiū, ióng chhin-chhiūⁿ siōng-chhiū; chóng-sī Góa téng-bīn bia̍t i ê ké-chí, ē-bīn choa̍t-tn̄g i ê kun. 10). Góa iā tòa lín tùi Ai-ki̍p tōe chiūⁿ-lâi, tī khòng-iá chhōa lín sì-cha̍p nî, hō͘ lín tit-tio̍h A-mô͘-lī lâng ê tōe chòe-gia̍p. 11). Góa tùi lín ê kiáⁿ-jî tiong-kan heng-khí sian-ti, koh tùi lín ê siàu-liân lâng ê tiong-kan heng-khí Ná-sè-jíⁿ; Í-sek-lia̍t lâng ah, kiám-m̄-sī án-ni mah? che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). Chóng-sī lín hō͘ Ná-sè-jíⁿ lim chiú, hoan-hù sian-ti kóng, Bo̍h-tit kóng sian-ti ōe. 13). Khòaⁿ ah, tī lín só͘ tiàm ê tōe, Góa beh teh lín lo̍h--khì; chhin-chhiūⁿ chng-móa tiū-khún ê chhia teh-tāng chi̍t-iūⁿ. 14). Gâu-cháu-ê bōe-ōe tô-thoat; ióng-chòng--ê bô la̍t-bé, ióng-béng--ê bōe-ōe ka-kī kiù sìⁿ-miā; 15). kia̍h-keng--ê bōe-ōe khiā-chāi; kha-pō͘ kín--ê bōe-ōe ka-kī kiù; khiâ-bé--ê bōe-ōe ka-kī kiù-miā. 16). Kàu hit-ji̍t, ióng-sū-tiong ū tám-le̍k--ê beh thǹg-chhiah-theh tô-cháu; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[3] Í-sek-lia̍t lâng ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa só͘ kóng kong-kek lín ê ōe, chiū-sī kong-kek Góa só͘ chhōa chhut Ai-ki̍p tōe ê choân-ke ê ōe. 2). Tī tōe-chiūⁿ bān-cho̍k-tiong, Góa chí-ū bat lín; só͘-í Góa beh pān lín it-chhè ê chōe-kòa. 3). Nn̄g-lâng nā bô saⁿ-iok, kiám ōe saⁿ-kap kiâⁿ? 4). Sai nā bô kā-tio̍h mi̍h, kiám ōe tī chhiū-nâ-lāi háu mah? Sòe chiah ióng ê sai nā bô só͘ tit-tio̍h, kiám ōe tùi hia̍t-lāi chhut-siaⁿ mah? 5). Nā bô tiuⁿ oa̍h-tauh, chiáu-á kiám ōe hām-lo̍h tōe-chiūⁿ ê lô-bāng mah? lô-bāng nā bô só͘ tit-tio̍h, kiám ōe tùi tōe-chiūⁿ hoan-khí-âli mah? 6). Siâⁿ-lāi nā pûn sàu-kak, peh-sìⁿ kiám bô kiaⁿ-hiâⁿ mah? Chai-ē nā kàu chi̍t ê siâⁿ, kiám-m̄-sī Iâ-hô-hoa só͘ kàng-lo̍h--ê mah? 7). Chú Iâ-hô-hoa, nā bô ēng I pì-bi̍t ê ì-sù chí-sī I ê lô͘-po̍k chiah ê sian-ti, chiū lóng bô só͘ kiâⁿ. 8). Sai teh háu, chī-chūi bô kiaⁿ? Chú Iâ-hô-hoa í-keng kóng, chī-chūi bô kóng sian-ti ê ōe? 9). Tio̍h tī A-si̍t-tu̍t ê tiong-tiān, kap Ai-ki̍p tōe ê tiong-tiān, pò-iông kóng, Lín tio̍h chū-chi̍p tī Sat-má-lī-a chiah ê soaⁿ, chiū khòaⁿ-kìⁿ kî-tiong ê tōa jiáu-loān, kap hit lāi-bīn pō-gio̍k ê sū. 10). In-ūi in bōe-hiáu-tit kiâⁿ chèng-ti̍t, chiū-sī ēng kiông-pō kap chhiúⁿ-kiap ê mi̍h, chek-chū tī in ê tiong-tiān-lāi: che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 11). Só͘-í Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Beh ū tùi-te̍k lâi ûi-khùn chit ê tōe, hō͘ lí ê sè-le̍k soe-bî, chhiúⁿ lí ê kiong-tiān. 12). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá tùi sai ê chhùi, chhiúⁿ-chhut nn̄g-ki kha, á-sī pòaⁿ-tè hī-á, án-ni tiàm Sat-má-lī-a ê Í-sek-lia̍t lâng, the tī bîn-chhn̂g-kak, á-sī chhu siù-hoe-thán ê bîn-chhn̂g--ê, in ê tit-tio̍h kiù, ia̍h put-kò sī án-ni. 13). Chú Iâ-hô-hoa, bān-kun ê Siōng-tè kóng, Lín tio̍h thiaⁿ chit ê ōe, ia̍h tio̍h kan-chèng tī Ngá-kok ke. 14). Góa pān Í-sek-lia̍t chōe-kòa ê ji̍t, iā beh pān Pek-te̍k-lī ê chè-tôaⁿ; tôaⁿ-kak beh siū chhò-chi̍h, tūi-lo̍h tōe. 15). Góa beh húi i tang-thiⁿ ê chhù, hē-thiⁿ ê chhù; chhiūⁿ-gê ê chhù iā beh húi-bia̍t, tōa-chhù ia̍h lóng bô--khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[4] Lín Pa-san ê gû-bú, tiàm-tī Sat-má-lī-a soaⁿ--ê, tio̍h thiaⁿ chit ê ōe; lín khi-hū sòng-hiong lâng, ap-chè kan-khó͘ lâng, tùi in ê tiōng-hu kóng, phâng-chiú lâi hō͘ goán lim. 2). Chú Iâ-hô-hoa kí ka-kī ê sèng lâi chiù-chōa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh lîm-kàu lín, lâng beh ēng kau lia̍h lín khì, ēng tiò-hî-kau lia̍h lín só͘ chhun--ê khì. 3). Lín ta̍k-lâng beh tùi phòa-khiah ti̍t-ti̍t chìn-chêng khì, cháu-ji̍p Hap-bûn; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Lín khì Pek-te̍k-lī hoān-chōe, kàu Kiat-kah ke-thiⁿ lín ê chōe; ta̍k chá-khí hiàn lín ê chè-mi̍h, múi saⁿ-ji̍t hiàn lín ê cha̍p-hūn-chi̍t; 5). ia̍h hiàn ū-kàⁿ ê mi̍h chòe siā-un-chè, chiong kam-sim-chè lâi pò-iông soan-thoân; Í-sek-lia̍t lâng ah, che sī lín só͘ hoaⁿ-hí--ê; Chú Iâ-hô-hoa kóng i lah. 6). Góa hō͘ lín tī ta̍k ê siâⁿ-lāi chhùi-khí lóng bô mi̍h thang pō͘, tī lín ê ta̍k só͘-chāi khiàm-kheh bí-niû; lín iáu-kú bô kui-ǹg Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 7). Tī siu-koah í-chêng saⁿ ge̍h-ji̍t, Góa kìm-chí lo̍h-hō͘ tī lín hia; Góa lo̍h-hō͘ tī chit ê siâⁿ, bô lo̍h-hō͘ tī hit ê siâⁿ; chit só͘-chāi ū hō͘, hit só͘-chāi bô hō͘, chiū ko͘-tâ. 8). Án-ni nn̄g-saⁿ ê siâⁿ ê lâng, sì-kòe tian kàu chi̍t ê siâⁿ chhē-chúi, ia̍h bô thang chí-khoah; lín iáu-kú bô kui-ǹg Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 9). Góa ēng ko͘-tâ hiú-nōa kong-kek lín; lín ê hn̂g ê chhut-sán, lín ê phû-tô-hn̂g, bû-hoa-kó chhiū, kaⁿ-ná-chhiū, lóng hō͘ chián-thâng chia̍h--khì; lín iáu-kú bô kui-ǹg Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 10). Góa kàng un-e̍k tī lín tiong-kan, chhin-chhiūⁿ tī Ai-ki̍p ê khoán; ēng to thâi-sí lín ê siàu-liân lâng; lín hiah ê bé hō͘ lâng khan--khì, iâⁿ-lāi ê chhàu-bī chhèng kàu lín ê phīⁿ-khang; lín iáu-kú bô kui-ǹg Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 11). Góa chhia-tó lín tiong-kan kúi-nā ê siâⁿ, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè chhia-tó Só͘-to-má Gô-mô͘-la̍h chi̍t-iūⁿ, lín chhin-chhiūⁿ chi̍t-tè-á chhâ tùi hé-tiong thiu--chhut-lâi; lín iáu-kú bô kui-ǹg Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). Í-sek-lia̍t ah, só͘-í Góa beh án-ni khoán-thāi lí; ūi-tio̍h Góa beh án-ni khoán-thāi lí, Í-sek-lia̍t ah, lí tio̍h pī-pān lâi kìⁿ lí ê Siōng-tè. 13). Hit ê chhòng-soaⁿ chō-hong, chiong I ê sim-ì chí-sī lâng, hō͘ chá-khí-sî piàn-chòe o͘-àm, kha ta̍h tī tōe--nih koâiⁿ ê só͘-chāi--ê, I ê miâ chiū-sī bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa.

[5] Í-sek-lia̍t-ke ah, tio̍h thiaⁿ chit ê ōe, chiū-sī Góa só͘ lūn-kàu lín ê ai-ko. 2). Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ poa̍h-tó, bōe koh khí-lâi; siū hiat tī tōe--nih, bô lâng hû i khí-lâi. 3). In-ūi Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t-ke ê siâⁿ, chhut chi̍t-chheng lâng--ê, chí-ū chhun chi̍t-pah; chhut chi̍t-pah--ê, chí-ū chhun cha̍p--ê. 4). In-ūi Iâ-hô-hoa tùi Í-sek-lia̍t-ke kóng, Lín tio̍h chhē Góa, chiū tit-tio̍h oa̍h. 5). Bo̍h-tit chhē Pek-te̍k-lī, bo̍h-tit ji̍p Kiat-kah, bo̍h-tit kè-khì Pia̍t-sī-pa; in-ūi Kiat-kah tek-khak hō͘ lâng lia̍h, Pek-te̍k-lī iā beh kui tī bô. 6). Lín tio̍h chhē Iâ-hô-hoa chiū tit-tio̍h oa̍h; kiaⁿ-liáu I chhin-chhiūⁿ hé hoat-chhut tī Iok-sek ê ke, sio tī Pek-te̍k-lī, bô lâng phah-sit. 7). Lín chiah-ê hō͘ kong-pêng piàn-chòe in-tîn, chiong kong-gī hiat tī tōe--nih-ê, lín tio̍h chhē hit-ê chō Báu-chhiⁿ kap Chham-chhiⁿ, hō͘ sí-ìm piàn-chòe chá-khí-sî, hō͘ ji̍t--sî piàn-chòe o͘-àm-mî; kiò hái-chúi lâi piàⁿ tī tōe--nih-ê, I ê miâ sī Iâ-hô-hoa; I hō͘ kiông-béng-ê hut-jiân tú-tio̍h pāi-bô, tì-kàu ōe-só͘ tú-tio̍h pāi-bô. 10). Chiah ê lâng oàn-hūn hit-ê tī siâⁿ-mn̂g chek-pī lâng--ê, iàm-ò͘ⁿ hit-ê kóng chèng-tit-ōe--ê. 11). In-ūi lín thún-ta̍h sòng-hiong lâng, le̍k-sek i ê be̍h, só͘-í lín ēng tiau-tok ê chio̍h khí-chhù, chóng-sī bōe tit-tio̍h khiā tī hit lāi-bīn; chai-chèng hó ê phû-tô-hn̂g, iā bô thang lim i ê chiú. 12). In-ūi Góa chai lín ê chōe-kòa cháiⁿ-iūⁿ ê chōe, lín ê pháiⁿ cháiⁿ-iūⁿ ê tōa; lín pháiⁿ khoán-thāi gī-lâng, siū pó͘-lō͘, tī siâⁿ-mn̂g-kháu oan-óng sòng-hiong lâng. 13). Só͘-í thong-ta̍t ê lâng khòaⁿ-kìⁿ chit-hō sî-sè, beh chēng-chēng bô kóng-ōe; in-ūi sî-sè chin pháiⁿ. 14). Lín tio̍h kiû-hó m̄-thang kiû-pháiⁿ, hō͘ lín tit-tio̍h oa̍h; án-ni Iâ-hô-hoa bān-kun ê Siōng-tè beh kap lín tī-teh, chiàu lín só͘ kóng. 15). Tio̍h oàn-hūn pháiⁿ, ài hó, tī siâⁿ-mn̂g kiâⁿ kong-gī ê sím-phòaⁿ; kiám-chhái Iâ-hô-hoa, bān-kun ê Siōng-tè, beh si-un tī Iok-sek chhun ê peh-sìⁿ. 16). Só͘-í Chú bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tī it-chhè khui-khoah ê só͘-chāi beh ū ai-khàu, tī ta̍k-tiâu koe-lō͘ beh ū lâng kóng, Chhám ah, chhám ah! koh beh kiò choh-chhân lâng lâi thî-khàu, kiò gâu chhiùⁿ ai-ko--ê, lâi ai-khàu. 17). Tī lóng-chóng ê phû-tô-hn̂g iā beh ai-khàu; in-ūi Góa beh tùi lí tiong-kan keng-kè; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 18). Lín ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê ji̍t--ê, ū chai-ē ah! Lín siáⁿ-sū ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê ji̍t ah? hit-ji̍t sī àm, m̄-sī kng. 19). Sī chhin-chhiūⁿ lâng siám-pī sai lâi cháu, koh tú-tio̍h hîm; ji̍p chhù chhiú óa piah, chiū hō͘ chôa kā-tio̍h. 20). Iâ-hô-hoa ê ji̍t kiám m̄-sī àm-àm bô kńg, o͘-àm bô kng-bêng mah? 21). Góa iàm-ò͘ⁿ khòaⁿ-khin lín ê choeh-kî, iā bô hoaⁿ-hí lín ê giâm-siok-hōe. 22). Lín sui-jiân hiàn sio-chè kap lín ê sò͘-chè hō͘ Góa, Góa iā bô hoaⁿ-hí; lín hiàn pûi ê cheng-siⁿ chòe siā-un-chè, Góa bô beh kàm-la̍p. 23). Tio̍h hō͘ lín chhiùⁿ-koa ê siaⁿ lī-khui Góa; in-ūi lín tôaⁿ-khîm ê tiāu, Góa bô beh thiaⁿ. 24). To̍k-to̍k tio̍h hō͘ kong-pêng chhin-chhiūⁿ tōa-chúi ti̍t-ti̍t lâu, hō͘ kong-gī chhin-chhiūⁿ tn̂g lâu ê kang-hô. 25). Í-sek-lia̍t-ke ah, lín tī khòng-iá sì-cha̍p nî, ū ēng chè-sū kap lé-mi̍h hiàn hō͘ Góa bô? 26). Lín kng lín ê ông Se-khut, kap lín ê siōng Ki-ûn, chiū-sī lín ê siōng-tè ê chhiⁿ, ūi-tio̍h pún-sin só͘ chō--ê. 27). Só͘-í Góa beh hō͘ lín siū-lia̍h kàu Tāi-má-sek ê gōa-bīn; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê, I ê miâ sī bān-kun ê Siōng-tè.

[6] Tī Sek-an bô khòa-lū--ê, tī Sat-má-lī-a soaⁿ lia̍h-chòe ún-tàng--ê, tī bān-kok-tiong chòe tē-it kok ê siú-léng, chiū-sī Í-sek-lia̍t-ke só͘ kui-óa--ê, ū chai-ē ah. 2). Lín tio̍h khì Kah-nî lâi khòaⁿ, tùi hia khì kàu tōa-siâⁿ Hap-má; koh lo̍h-khì Hui-lī-sū ê Ka-te̍k; in kiám ū khah-iâⁿ chiah ê kok mah? in ê kéng-kài pí lín ê kéng-kài khah khoah mah? 3). lín ka-kī lia̍h-chòe kàng chai-ē ê ji̍t iáu-kú hn̄g, hō͘ pō-gio̍k ê chō-ūi kūn-óa. 4). Lín tó tī chhiūⁿ-gê ê bîn-chhn̂g, the tī khòng-chhn̂g, chia̍h iûⁿ-kûn-tiong ê iûⁿ-á, kap tiâu-lāi ê gû-á, 5). tôaⁿ-khîm tôaⁿ-sek, chhiùⁿ la-êng ê koa-khek, ūi ka-kī chòe ga̍k-khì, chhin-chhiūⁿ Tāi-pi̍t. 6). Ēng óaⁿ lim-chiú, ēng siōng-hó ê iû ka-kī boah; chóng-sī bô ūi Iok-sek ê pāi-hoāi tam-iu. 7). Só͘-í in beh tī siū-lia̍h ê lâng ê tiong-kan tāi-seng siū-lia̍h; the tī khòng-chhn̂g ê lâng in ê iàn-lo̍k beh bô--khì. 8). Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa kóng, Chú Iâ-hô-hoa kí ka-kī lâi chiù-chōa kóng, Góa iàm-chiān Ngá-kok ê êng-hôa, oàn-hūn i ê kiong-tiān; in-ūi án-ni Góa beh chiong siâⁿ, kap kî-tiong só͘-ū--ê, lóng kau-hù tùi-te̍k. 9). Hit-sî nā chhun cha̍p-lâng tī chi̍t keng chhù, ia̍h lóng beh sí; sí-lâng ê kai-chhin, chiū-sī sio i ê sin-si--ê, kā i hû--khí lâi, beh tòa i ê si-hâi chhut chhù-gōa, chiū mn̄g lāi-pâng ê lâng, kóng, Lí hia iáu ū lâng bô? i ìn kóng, Bô; i chiū kóng, M̄-thang chhut-siaⁿ; in-ūi lán m̄-thang kóng-khí Iâ-hô-hoa ê miâ. 11). Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa chhut bēng-lēng, phah tōa-keng chhù hō͘ i chhùi-chhùi, phah sòe-keng chhù hō͘ i li̍h-li̍h--khui. 12). Bé kiám ōe pháu tī chio̍h-pôaⁿ-téng mah? Lâng kiám ōe ēng gû lôe tī-hia mah? Lín kéng-jiân hō͘ kong-pêng piàn-chòe khó͘-táⁿ, hō͘ kong-gī ê ké-chí piàn-chòe in-tîn. 13). Lín hoaⁿ-hí hu-ké ê sū, iā kóng, Goán kiám-m̄-sī ēng ka-kī ê khùi-la̍t chhú nn̄g-ki kak mah? 14). Iâ-hô-hoa bān-kun ê Siōng-tè kóng, Khòaⁿ ah, Í-sek-lia̍t-ke, Góa beh heng-khí chi̍t-kok kong-kek lín; in beh khó͘-chhó͘ lín, tùi ji̍p Hap-má ê lō͘ kàu A-la̍h-pa ê khoe.

[7] Chú Iâ-hô-hoa hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-hāng; khòaⁿ ah, kā ông koah-chháu liáu-āu, chháu koh hoat-siⁿ; tú-á koh hoat ê sî, I hō͘ chháu-meh chhut. 2). Chháu-meh chia̍h-oân hit ê kéng-lāi chhiⁿ-chhùi ê mi̍h, góa chiū kóng, Chú Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí sià-bián; Ngá-kok thái-thó khiā-ōe-tiâu ah? in-ūi i sī bî-sòe. 3). Iâ-hô-hoa ūi chit ê sū thè-hóe; Iâ-hô-hoa koh kóng, Chit ê sū bô beh chiâⁿ. 4). Chú Iâ-hô-hoa koh hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-hāng; khòaⁿ ah, Chú Iâ-hô-hoa kiò hé lâi chek-hoa̍t; hé it-chīn sio chhim-ian, ia̍h beh thun-chia̍h tōe; góa chiū kóng, Chú Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thêng-chí; Ngá-kok thái-thó khiā-ōe-tiâu ah? in-ūi i sī bî-sòe. 6). Iâ-hô-hoa ūi chit ê sū thè-hóe; Iâ-hô-hoa koh kóng, Chit ê sū iā bô beh chiâⁿ. 7). I koh hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-hāng; khòaⁿ ah, ū chi̍t-chōa chhiûⁿ sī chiàu chîn-sòaⁿ khí--ê; Chú khiā tī hit téng-bīn, chhiú the̍h chîn-sòaⁿ. 8). Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, A-mô͘-sū ah, lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? góa kóng, Khòaⁿ-kìⁿ chîn-sòaⁿ. Chú kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh khan chîn-sòaⁿ tī Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t tiong; Góa bô beh koh khoan-sù in. 9). Í-sat ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ beh pha-hng, Í-sek-lia̍t ê sèng-só͘ beh hong-hòe; Góa beh khí-lâi, ēng to kong-kek Iâ-lô-pho-àm ê ke. 10). Tng-sî Pek-te̍k-lī ê chè-si, A-má-siā, chhe lâng kàu Í-sek-lia̍t ông Iâ-lô-pho-àm hia kóng, A-mô͘-sū tī Í-sek-lia̍t cho̍k-tiong kè-bô͘ kong-kek lí; chit ê tōe-hng bōe kham-tit i kóng chiah ê ōe. 11). In-ūi A-mô͘-sū án-ni kóng, Iâ-lô-pho-àm beh hō͘ to thâi-sí, Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ koat-toàn beh siū-lia̍h lī-khui pún só͘-chāi. 12). A-má-siā koh tùi A-mô͘-sū kóng, Lí chit ê sian-kiàn ah, khì--ah, tio̍h cháu--khì Iû-tāi tōe, tī-hia thàn-chia̍h, tī-hia chòe sian-ti. 13). Chóng-sī m̄-thang koh tī Pek-te̍k-lī kóng sian-ti ōe; in-ūi tī-chia ū ông ê sèng-só͘, ū ông-ke ê kiong-tiān. 14). A-mô͘-sū chiū tùi A-má-siā kóng, Góa pún m̄-sī sian-ti, ia̍h m̄-sī sian-ti ê kiáⁿ; góa sī chhī cheng-siⁿ ê lâng, koh sī tī-lí sng-châi-chhiū--ê. 15). Góa teh kò͘ iûⁿ-kûn ê sî, Iâ-hô-hoa kéng-tiàu góa, Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Khì ah, tùi Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t soan-thoân. 16). Taⁿ lí tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; lí kóng, M̄-thang soan-thoân lâi kong-kek Í-sek-lia̍t, m̄-thang kóng-ōe lâi kong-kek Í-sat ê ke. 17). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí ê bó͘ beh tī siâⁿ-lāi chòe chhiong-ki, lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh sí tī to-ē; lí ê tōe, lâng beh ēng soh niû lâi pun i; lí pún-sin beh sí tī ù-òe ê só͘-chāi; Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ koat-toàn beh siū-lia̍h lī-khui pún só͘-chāi.

[8] Chú Iâ-hô-hoa hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-hang; góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-kheng hē-thiⁿ ê ké-chí. 2). I kóng, A-mô͘-sū ah, lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? góa kóng, Khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-kheng hē-thiⁿ ê ké-chí. Iâ-hô-hoa chiū tùi góa kóng, Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê boa̍t-kî kàu--lah; Góa tek-khak bô koh khoan-sù in. 3). Chú Iâ-hô-hoa kóng, Hit-ji̍t kiong-tiān ê chhiùⁿ-koa beh piàn-chòe thî-khàu; beh ū chōe-chōe sin-si tī ta̍k só͘-chāi hiat-ka̍k, lâng lóng chēng-chēng. 4). Lín chiah-ê ài thun-chia̍h sòng-hiong lâng, hō͘ chit só͘-chāi ê khùn-khó͘ lâng soe-pāi--ê, tio̍h thiaⁿ chit ê ōe. 5). Lín kóng, Ge̍h ê chhoe-it sím-mi̍h sî kè-khì, hō͘ goán thang thiò gō͘-kak? an-hioh-ji̍t sím-mi̍h sî kè-khì, hō͘ goán thang bōe be̍h, ēng sòe ê i-hoat, ēng tāng ê sià-khek-le̍k, ēng khúi-chà ê thian-pêng lâi phiàn lâng; 6). thang ēng gûn bóe sòng-hiong lâng, ēng chi̍t-siang ôe ōaⁿ kêng-chhiah ê lâng, chiong pháiⁿ ê be̍h bōe hō͘ lâng? 7). Iâ-hô-hoa kí Ngá-kok ê êng-hôa lâi chiù-chōa kóng, In lóng-chóng ê só͘-chòe, Góa éng-oán bô bōe-kì-tit. 8). Chit ê tōe kiám bô beh in-ūi án-ni lâi iô-choah, khiā-khí hit tiong-kan--ê, kiám bô beh pi-ai mah? Chit ê tōe beh chhin-chhiūⁿ Tōa-hô tiòng--khí-lâi; iā beh tín-tāng, thè-kē chhin-chhiūⁿ Ai-ki̍p hô. 9). Chú Iâ-hô-hoa kóng, Kàu hit-ji̍t, Góa beh hō͘ ji̍t-thâu tī ji̍t-tiong-tàu chiū lo̍h--khì, hō͘ tōe tī tng-thâu-pe̍h-ji̍t piàn o͘-àm. 10). Góa beh hō͘ lín ê choeh-kî piàn-chòe pi-ai, koa-khek lóng piàn-chòe ai-ko, beh hō͘ chèng-lâng io hâ môa-pò͘, thâu-khak bô pòaⁿ ki mn̂g; koh hō͘ i pi-ai chhin-chhiūⁿ sí ko͘-siⁿ ê kiáⁿ, kàu-bé chhin-chhiūⁿ thòng-khó͘ ê ji̍t chi̍t-iūⁿ. 11). Chú Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh hō͘ ki-hng kàu tī chit só͘-chāi, ki-hng m̄-sī in-ūi bô piáⁿ, chhùi-ta m̄-sī ūi-tio̍h bô chúi, chiū-sī in-ūi bô thang thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 12). In beh sì-kòe khì, tùi chit ê hái kàu hit ê hái, tùi pak kàu tang; cháu-lâi cháu-khì, chhē-kiû Iâ-hô-hoa ê ōe, ia̍h chhē-bô. 13). Tng hit-ji̍t, súi ê chāi-sek-lú kap siàu-liân ê ta-po͘-lâng beh in-ūi chhùi-ta lâi hūn-khì. 14). Hiah ê kí Sat-má-lī-a ê chōe lâi chiù-chōa, koh kí Tàn oa̍h ê Siōng-tè lâi chiù-chōa; koh kí Piat-sī-pa ê oa̍h-lō͘ lâi chiù-chōa--ê, in tek-khak poa̍h-tó, éng bōe koh khí--lâi.

[9] Góa khòaⁿ-kìⁿ Chú khiā tī chè-tôaⁿ-piⁿ; I kóng, Lí tio̍h phah thiāu-táu, hō͘ mn̂g-tēng tín-tāng; phah-chhùi i lâi siong-tio̍h chèng-lâng ê thâu-khak; in só͘ chhun ê lâng, Góa beh ēng to thâi, bô chi̍t-ê cháu ōe lī; bô chi̍t-ê ōe tit-tio̍h kiù. 2). In sui-jiân ku̍t kàu im-kan, Góa ê chhiú beh tùi-hia lia̍h in chhut-lâi; sui-jiân chiūⁿ kàu thiⁿ, Góa beh tùi-hia lia̍h in lo̍h--lâi; sui-jiân bih tī ka-bi̍t soaⁿ-téng, Góa beh chhiau-chhē, tùi-hia lia̍h in chhut-lâi; sui-jiân siám-pī Góa ê ba̍k-chiu-chêng, bih tī hái-tóe, Góa beh tùi-hia bēng-lēng chôa, i beh kā in; 4). sui-jiân siū-lia̍h tī tùi-te̍k ê bīn-chêng, Góa beh tùi-hia bēng-lēng to-kiàm, i beh thâi in; Góa beh chù-ba̍k khòaⁿ i, sī beh kàng chai-ē, m̄-sī beh kàng hok-khì. 5). In-ūi Chú bān-kun ê Iâ-hô-hoa bong tōe, tōe chiū siau-iûⁿ; kìⁿ-nā khiā-khí hit tiong-kan--ê beh pi-ai, choân-tōe beh chhin-chhiūⁿ Tōa-hô tiòng--khí-lâi, ia̍h beh thè-kē chhin-chhiūⁿ Ai-ki̍p hô. 6). Tī thiⁿ-téng khí I ê pâng-keng, tī tōe-chiūⁿ hē kiong-chhong ê tōe-ki, kiò hái-chúi lâi piàⁿ tī tōe--nih-ê, I ê miâ sī Iâ-hô-hoa. 7). Iâ-hô-hoa kóng, Í-sek-lia̍t lâng ah, Góa kiám-bô khòaⁿ lín chhin-chhiūⁿ Kó͘-si̍t lâng mah? Góa kiám-m̄-sī chhōa Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe, Hui-lī-sū lâng chhut Ka-hui-thok, A-lân lâng chhut Kiat-jíⁿ mah? 8). Khòaⁿ ah, Chú Iâ-hô-hoa chù-ba̍k khòaⁿ chit ê ū-chōe ê kok, Góa beh tùi tōe-chiūⁿ bia̍t--i; chóng-sī bô beh it-chīn bia̍t Ngá-kok ê ke. che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 9). Khòaⁿ ah, Góa beh chhut bēng-lēng tī bān-kok-tiong pòa Í-sek-lia̍t-ke, chhin-chhiūⁿ ēng pòa-ki pòa gō͘-kak, bô chi̍t-lia̍p tēng--ê ka-la̍uh tōe. 10). Góa ê peh-sìⁿ tiong-kan lóng-chóng ū-chōe ê lâng kóng, Chai-ē bōe jip-tio̍h goán, ia̍h bōe tú-tio̍h goán-ê, in beh sí tī to-ē. 11). Kàu hit-ji̍t Tāi-pi̍t í-keng tó ê pò͘-pîⁿ, Góa beh koh kā i khiā--khí-lâi, iā beh pó͘ i ê phòa-khiah, beh khí i hiah ê tó-hoāi--ê, lâi kiàn-li̍p i, chhin-chhiūⁿ chá-sî chi̍t-iūⁿ; 12). hō͘ in tit-tio̍h Í-tong iáu chhun--ê chòe-gia̍p, ia̍h tit-tio̍h hiah ê ēng Góa ê miâ lâi chheng ê gōa-pang. Che sī kiâⁿ chit ê sū ê Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê. 13). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, lôe-chhân--ê beh jip-tio̍h siu-koah--ê, ta̍h phû-tô--ê beh jip-tio̍h iā-chéng--ê; tōa-soaⁿ beh tih tiⁿ-chiú, sió-soaⁿ beh lâu ni. 14). Góa beh hō͘ Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t siū-lia̍h--ê tò-tńg-lâi; in beh koh khí hong-hòe ê siâⁿ lâi khiā-khí, chai phû-tô-hn̂g, lâi lim i ê chiú, choh hn̂g, lâi chia̍h i ê ké-chí. 15). Góa beh chai-pôe in tī pún thó͘-tōe; in bô koh tú-tio̍h pu̍ih-chhut tī Góa só͘ hō͘ in ê tōe; che sī Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè kóng--ê.