Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-jíⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IOK-JÍⁿ (29) [1] Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Pí-thó͘-jíⁿ ê kiáⁿ Iok-jíⁿ--ê. 2). Lāu-tōa lâng ah, lín tio̍h thiaⁿ chit-ê, chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h àⁿ hī-khang, tng lín ê ji̍t á-sī lín ê lia̍t-chó͘ ê ji̍t, bat ū chit ê sū mah? 3). Lín tio̍h chiong chit ê sū thoân hō͘ lín ê kiáⁿ, kiáⁿ thoân hō͘ sun, sun thoân hō͘ āu-tāi. 4). Chháu-meh chia̍h chhun--ê, tē-jī-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h i; tē-jī-chéng chia̍h-chhun--ê, tē-saⁿ-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h i; tē-saⁿ-chéng chia̍h-chhun-ê, tē-sì-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h--i. 5). Chiú-chùi ê lâng ah, lín tio̍h chhíⁿ lâi thî-khàu; hò͘ⁿ-chiú ê lâng ah, tio̍h ūi-tio̍h tiⁿ-chiú lâi thî-khàu; in-ūi bô chiú thang koh kàu lí ê chhùi lah. 6). In-ūi ū chi̍t-cho̍k chiūⁿ--lâi góa ê tōe, kiông-béng koh bōe-sǹg-tit; i ê khí chhin-chhiūⁿ sai ê khí, i ê gê chhin-chhiūⁿ bú ê sai ê gê; 7). i húi-hoāi góa ê phû-tô-chhiū, pak góa ê bû-hoa-kó chhiū, hō͘ i kng liu-liu, lâi khì-sak i; i ê ki piàn-chòe pe̍h. 8). Lí tio̍h thî-khàu, chhin-chhiūⁿ chāi-sek-lú io hâ môa-pò͘, ūi-tio̍h siàu-liân ê sî ê tiōng-hu thî-khàu. 9). Sò͘-chè kap tiān-chiú, lóng bô thang kàu Iâ-hô-hoa ê tiān; ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê chè-si lóng pi-ai. 10). Chhân pha-hng, tōe pi-ai; in-ūi gō͘-kak húi-hoāi, sin-chiú ta--khì, iû iā khiàm-kheh. 11). Choh-chhân lâng ah, lín tio̍h kiàn-siàu, siu-lí phû-tô-hn̂g--ê ah, lín tio̍h ai-kiò, ūi-tio̍h sió-be̍h kap tōa-be̍h ê iân-kò͘; in-ūi chhân-hn̂g ê siu-sêng lóng bô--khì. 12). Phû-tô-chhiū ta--khì, bû-hoa-kó chhiū ko͘-tâ, sia̍h-liû, chó-chhiū, pîn-kó, liân chhân-iá it-chhè ê chhiū-ba̍k, iā lóng ko͘-tâ; jîn-kan ê khoài-lo̍k lóng siau-bô. 13). Chè-si ah, lín tio̍h hâ môa-pò͘ thî-khàu; tī chè-tôaⁿ ho̍k-sāi--ê ah, lín tio̍h ai-kiò; chòe góa ê Siōng-tè chhe-ēng ê lâng ah, lín tio̍h lâi, chhēng môa-pò͘ kè-mî; in-ūi sò͘-chè kap tiān-chiú, lóng bô thang hiàn tī lín ê Siōng-tè ê tiān. 14). Lín tio̍h siat chi̍t ê kìm-chia̍h ê sèng-ji̍t, tiàu-chi̍p giâm-siok-hōe, chio-chi̍p lāu-tōa, kap kok-lāi it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ, kàu Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè ê tiān, ai-kiû Iâ-hô-hoa. 15). Chhám ah, hit-ji̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t kūn lah, chhin-chhiūⁿ húi-bia̍t beh tùi Choân-lêng--ê lâi. 16). Chia̍h-mi̍h kiám-m̄-sī tùi lán ê ba̍k-chêng toān-choa̍t mah? Hoaⁿ-hí khoài-lo̍k kiám-m̄-sī tùi lán ê Siōng-tè ê tiān thêng-chí mah? 17). Chéng-chí nōa tī thô͘-lāi; chhek-chhng hong-hòe; chhek-siāⁿ tó-hoāi; in-ūi gō͘-kak ta-la--khì. 18). Cheng-siⁿ ai-háu kàu cháiⁿ-iūⁿ! gû-kûn hun-loān, in-ūi bô chháu; iûⁿ-kûn iā khùn-khó͘. 19). Iâ-hô-hoa ah, góa kiû-kiò Lí; in-ūi hé sio-bia̍t khòng-iá ê chháu-tiûⁿ, hé-iām sio-chīn chhân-iá ê chhiū-ba̍k. 20). Chhân-iá ê cháu-siù ǹg Lí teh chhoán; in-ūi khoe-chúi ta--khì, hé iā sio-bia̍t khòng-iá ê chháu-tiûⁿ.

[2] Lín tio̍h tī Sek-an pûn sàu-kak, tī Góa ê sèng-soaⁿ pûn hō-thâu; kok-lāi khiā-khí ê peh-sìⁿ lóng tio̍h ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t beh kàu, taⁿ kūn--lah. 2). Hit-ji̍t sī o͘-o͘ àm-àm, ba̍t-hûn o͘-àm ê ji̍t, chhin-chhiūⁿ phah-phú-kng sek-tì pho͘-móa soaⁿ-thâu; ū chi̍t-cho̍k tōa koh kiông, chiông-lâi bē-bat ū án-ni--ê, í-āu kàu tāi-tāi iā bô. 3). Hé to̍h tī in ê thâu-chêng, hé-iām sio tī in ê āu-bīn; in bē kàu ê tōe, chhin-chhiūⁿ Ai-tiân hn̂g, in kè-liáu ê tōe, chiâⁿ-chòe pha-hng ê khòng-iá; bô chi̍t-hāng ōe siám-pī in. 4). In ê hêng-chōng chhin-chhiūⁿ bé, pháu-cháu chhin-chhiūⁿ bé-peng. 5). In thiàu tī soaⁿ-téng, chhin-chhiūⁿ chhia ê siaⁿ, koh chhin-chhiūⁿ hé-iām sio-chháu ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ kiông-béng ê peh-sìⁿ pâi tī chiàn-tīn. 6). In chi̍t-ē lâi, chèng peh-sìⁿ chhám kàu-ke̍k, bīn lóng piàn-sek. 7). In pháu-cháu chhin-chhiūⁿ ióng-sū, peh-chiūⁿ siâⁿ chhin-chhiūⁿ chiàn-sū, ta̍k-ê chiàu-lō͘ kiâⁿ, bô loān tūi-ngó͘; 8). tāi-ke bô saⁿ oe-khoeh, ta̍k-ê kiâⁿ i ê lō͘; tú-tio̍h chhiuⁿ-to, ia̍h bô siám-pī; 9). in thiàu-ji̍p siâⁿ, pôaⁿ-kè chhiûⁿ, pê-chiūⁿ chhù-téng, ji̍p thang-á chhin-chhiūⁿ chha̍t; 10). in chi̍t-ē lâi, tōe tín-tāng, thiⁿ iô-choah, ji̍t-ge̍h o͘-àm, chhiⁿ-sîn bô kng. 11). Iâ-hô-hoa tī I ê kun-peng ê bīn-chêng chhut-siaⁿ, I ê kun-tūi chin-tōa; kiâⁿ I ê bēng-lēng--ê chin kiông-béng; in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t tōa koh thang kiaⁿ, chī-chūi tng ōe khí ah? 12). Iâ-hô-hoa kóng, Sui-jiân án-ni, lín tio̍h ēng choan-sim, ēng kìm-chia̍h, ēng thî-khàu, ēng pi-ai oa̍t-tńg kui-ǹg Góa. 13). Tio̍h thiah-li̍h lín ê sim, bo̍h-tit thiah-li̍h lín ê saⁿ, kui-ǹg Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè; in-ūi I ū jîn-chû lîn-bín, bô khoài-khoài siū-khì, móa-móa un-hūi, koh thè-hóe I ê chai-ē. 14). Chī-chūi ōe chai I khéng oa̍t-tò-tńg lâi thè-hóe, lâu ho̍k-khì tī āu-lâi, chiū-sī ū sò͘-chè koàn-tiān hiàn hō͘ lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa? 15). Lín tio̍h tī Sek-an pûn sàu-kak, siat chi̍t ê kìm-chia̍h ê sèng-ji̍t, tiàu-chi̍p giâm-siok-hōe; 16). chū-chi̍p chèng peh-sìⁿ hun-piat hit ê hōe chòe-sèng, chio-chi̍p lāu-lâng, chū-chi̍p gín-ná kap chia̍h-ni--ê; hō͘ sin-kiáⁿ-sài chhut i ê chhù, sin-niû lī-khui i ê pâng. 17). Ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê chè-si, tio̍h tī léng-lông kap chè-tôaⁿ ê tiong-kan thî-khàu, kóng, Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khoan-sù Lí ê peh-sìⁿ, bo̍h-tit hō͘ Lí ê sán-gia̍p siū lêng-jio̍k, hō͘ lia̍t-pang koán-hat in; siáⁿ-sū hō͘ lia̍t-kok ê lâng kóng, In ê Siōng-tè tī toh-lo̍h? 18). Hit-sî Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h I ê tōe lâi jia̍t-sim, lîn-bín I ê peh-sìⁿ. 19). Iâ-hô-hoa ìn I ê peh-sìⁿ kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ lín ū gō͘-kak sin-chiú kap iû, lín chiū móa-chiok; Góa bô koh hō͘ lín tī lia̍t-pang-tiong siū lêng-jio̍k. 20). Góa iā beh hō͘ pak-hng ê kun-tūi lī-khui lín hn̄g-hn̄g, kóaⁿ i kàu khòng-hān pha-hng ê tōe; i-ê chêng-tūi kàu tang-hái, āu-tūi kàu sai-hái; in-ūi i kiâⁿ tōa tāi-chì, i ê pháiⁿ-bī chhèng-khí, chhàu-bī hoat-khí. 21). Tōe-thó͘ ah, bo̍h-tit kiaⁿ, tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; in-ūi Iâ-hô-hoa kiâⁿ tōa-sū. 22). Chhân-iá ê cháu-siù ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi khòng-iá ê chháu-tiûⁿ hoat-siⁿ, chhiū kiat i ê ké-chí, bû-hoa-kó chhiū, phû-tô chhiū, ia̍h lóng kiat-si̍t. 23). Sek-an ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h khoài-lo̍k, ūi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí; in-ūi I ēng chêng ê hō͘ ki̍p-sî siúⁿ-sù lín; ūi-tio̍h lín lo̍h hō͘-chúi, chiū-sī chêng ê hō͘, āu ê hō͘, kap í-chêng chi̍t-iūⁿ. 24). Gō͘-kak-tiûⁿ beh ū be̍h móa-móa, khut-tiong ê sin-chiú kap iû beh móa--chhut-lâi. 25). Góa chhe kàu lín tiong-kan ê tōa kun-tūi, chiū-sī tē-it-chéng, tē-jī-chéng, tē-saⁿ-chéng, tē-sì-chéng ê chháu-meh, só͘ chia̍h hiah ê nî-tang, Góa lóng beh hêng lín. 26). Lín beh chia̍h lâi ti-chiok; ia̍h beh o-ló lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê miâ; in-ūi I ūi-tio̍h lín kiâⁿ kî-biāu ê sū, Góa ê peh-sìⁿ tek-khak éng-oán bô kiàn-siàu. 27). Lín chiū beh chai Góa tī Í-sek-lia̍t ê tiong-kan, koh chai Góa sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, í-gōa bô pa̍t-ê; Góa ê peh-sìⁿ tek-khak éng-oán bô kiàn-siàu. 28). Liáu-āu Góa beh ēng Góa ê Sîn kàng-lo̍h hō͘ hoān ū jio̍k-thé--ê; lín ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh chòe sian-ti kóng-ōe, lín ê lāu-lâng beh tit-tio̍h bîn-bāng, lín ê siàu-liân lâng beh khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng; 29). tī hiah ê ji̍t, Góa beh ēng Góa ê Sîn kàng-lo̍h tī lô͘-po̍k lú-pī. 30). Góa beh hián-bêng kî-sū tī thiⁿ--nih, tī tōe--nih, huih kap hé; kap hé-hun ê thiāu. 31). Ji̍t-thâu beh piàn o͘-àm, ge̍h beh piàn-chòe huih, tī Iâ-hô-hoa tōa koh thang kiaⁿ ê ji̍t bē kàu ê tāi-seng. 32). Kàu hit-sî, kìⁿ-ū kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ--ê, beh tit-tio̍h kiù; in-ūi tī Sek-an soaⁿ kap tī Iâ-lō͘-sat-léng beh ū tô-thoat ê lâng, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê, tī chhun ê peh-sìⁿ-tiong beh ū Iâ-hô-hoa só͘ tiàu--ê.

[3] In-ūi tī hiah ê ji̍t, tng hit-sî, chiū-sī Góa hō͘ Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng siū-lia̍h ê lâng tò-tńg-lâi ê sî, 2). Góa beh chū-chi̍p bān peh-sìⁿ, chhōa in lo̍h--khì Iok-sa-hoat ê soaⁿ-kok, tī-hia sím-phòaⁿ in; in-ūi in chiong Góa ê peh-sìⁿ, chiū-sī Góa ê sán-gia̍p Í-sek-lia̍t, hun-sòaⁿ tī lia̍t-kok-tiong; koh pun Góa ê thó͘-tōe; 3). koh chiong Góa ê peh-sìⁿ chòe-khau lâi liam, chiong gín-ná ōaⁿ ki-lú; bōe cha-bó͘-gín-ná, bóe chiú lim. 4). Chhui-lô ah, Se-tùn ah, Hui-lī-sū sì-kéng ah, lín kap Góa sím-mi̍h kan-sia̍p? lín beh pò-èng Góa mah? Lín nā pò-èng Góa, Góa beh kín-kín hō͘ lín ê pò-èng kui tī lín ê thâu-khak. 5). Lín kì-jiân chhiúⁿ-the̍h Góa ê kim, gûn, koh chiong Góa só͘ hoaⁿ-hí ê pó-mi̍h, tòa ji̍p lín ê kiong-tiān; koh lín bat ēng Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng, bōe hō͘ Hi-lia̍p lâng, beh hō͘ in lī-khui in ê kéng-kài hn̄g-hn̄g. 7). Khòaⁿ ah, Góa beh kek-tōng in lī-khui lín só͘ bōe in kàu ê só͘-chāi; Góa beh hō͘ lín ê pò-èng kui tī lín ê thâu-khak; 8). Góa beh chiong lín ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ bōe tī Iû-tāi lâng ê chhiú, in beh bōe in hō͘ Sī-pa lâng, chiū-sī hn̄g-hn̄g ê kok; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 9). Tio̍h ēng chit-ê soan-pò͘ tī lia̍t-pang-tiong, tio̍h pī-pān kau-chiàn, kek-tōng ióng-sū, hō͘ lóng-chóng ê chiàn-sū chìn-chêng chiūⁿ--lâi. 10). Tio̍h ēng lín ê lôe-thâu phah-chòe to-kiàm, ēng lín ê liâm-á phah-chòe chhiuⁿ; loán-jio̍k--ê tio̍h kóng, Góa chiū-sī ióng-sū. 11). Sì-ûi ê lia̍t-kok ah, lín tio̍h kín-kín lâi saⁿ-kap chū-chi̍p; Iâ-hô-hoa ah, hō͘ Lí hiah ê ióng-sū lo̍h-khì hia. 12). Lia̍t-kok ê lâng lóng tio̍h khí-lâi, chiūⁿ kàu Iok-sa-hoat ê soaⁿ-kok; in-ūi Góa beh chē tī-hia sím-phòaⁿ sì-ûi ê bān peh-sìⁿ. 13). Lín tio̍h chhun-chhut koeh-á, in-ūi gō͘-kak se̍k--lah; lâi, ta̍h--lo̍h-khì; in-ūi chiú-khut móa lah, chiú-tî ek--chhut--lâi lah, in ê pháiⁿ chin-tōa. 14). Chi̍t-tīn chi̍t-tīn ê lâng, tī phòaⁿ-toàn ê soaⁿ-kok! in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t kūn lah, tī phòaⁿ-toàn ê soaⁿ-kok. 15). Ji̍t-ge̍h o͘-àm, chhiⁿ-sîn bô-kng. 16). Iâ-hô-hoa beh tùi Sek-an hoah-hiàm, tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhut-siaⁿ; thiⁿ kap tōe chiū tín-tāng; chóng-sī Iâ-hô-hoa beh chòe I ê peh-sìⁿ tô-siám ê só͘-chāi, chòe Í-sek-la̍it lâng ê ōe-só͘. 17). Lín chiū chai Góa sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, khiā-khí tī Sek-an Góa ê sèng-soaⁿ--ê; hit-sî Iâ-lō͘-sat-léng beh chiâⁿ-chòe sèng, gōa-pang lâng bô koh tùi i ê tiong-kan keng-kè. 18). Tng hit-ji̍t tōa-soaⁿ beh tih tiⁿ ê chiú, sió-soaⁿ beh lâu lin, Iû-tāi chiah ê khoe, hô, lóng ū chúi teh lâu; beh ū chúi-chôaⁿ tùi Iâ-hô-hoa ê tiān chhut--lâi, lūn-te̍k Si̍p-têng ê soaⁿ-kok. 19). Ai-ki̍p beh pha-hng, Í-tong piàn-chòe pha-hng ê khòng-iá, in-ūi in pō-gio̍k Iû-tāi lâng, koh lâu bô-chōe ê lâng ê huih tī in ê tōe. 20). Chóng-sī Iû-tāi beh chûn kàu éng-oán, Iâ-lō͘-sat-léng beh chûn kàu tāi-tāi. 21). Chá Góa bē-bat sóe-chheng in lâu-huih ê chōe, taⁿ beh sóe in; in-ūi Iâ-hô-hoa khiā-khí tī Sek-an.