Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ai-ko

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

AI-KO (25) [1] Ai ah! chit ê siâⁿ chiông-chêng peh-sìⁿ móa-móa, taⁿ cháiⁿ-iūⁿ ko͘-toaⁿ teh chē! Chiông-chêng tī lia̍t-kok-tiong chòe-tōa-ê, taⁿ kéng-jiân chhin-chhiūⁿ kóaⁿ-hū; Chiông-chêng tī chiah ê séng-tiong chun i chòe ông-hō͘--ê, Taⁿ chiâⁿ-chòe chìn-kòng--ê. 2. I mî-kan tōa thî-khàu, ba̍k-sái lâu kàu móa-bīn; Tī it-chhè chhin-ài ê lâng ê tiong-kan bô chi̍t-ê an-ùi i; I ê pêng-iú lóng ēng khúi-chà khoah-thāi i, In chiâⁿ-chòe i ê tùi-te̍k. 3. Iû-tāi in-ūi tú-tio̍h khó͘-lān, koh in-ūi siū-tio̍h chōe-chōe lô-khó͘, chiū chhian-sóa kàu gōa-pang; I tiàm tī īⁿ-pang-tiong bô thang chhē-tio̍h an-hioh; Tui-jip i--ê tī oe̍h-oe̍h ê só͘-chāi lóng jip-tio̍h i. 4. Sek-an ê lō͘-kèng pi-siong, in-ūi bô lâng hù i ê choeh-kî; I ê siâⁿ-mn̂g lóng léng-chēng, i ê chè-si thó͘-khùi; I ê chāi-sek-lú kan-lân, i pún-sin iā iu-khó͘. 5. I ê tùi-te̍k chòe-thâu, i ê kiû-siû heng-thong; In-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h i chōe-chōe pōe-ge̍k, hō͘ i siū-khó͘; I ê gín-ná hō͘ tùi-te̍k lia̍h--khì. 6. Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ, i ê súi it-chīn bô--khì; I ê kùi-cho̍k chhin-chhiūⁿ chhē bô chháu-tiûⁿ ê lo̍k. In bô khùi-la̍t, siū-kóaⁿ tī tui-jip ê lâng ê bīn-chêng. 7. Iâ-lō͘-sat-léng tī hoān-lān khún-tio̍k ê sî, Chiū tui-siūⁿ chá-sî it-chhè hoaⁿ-hí ê sū; I ê peh-sìⁿ hām-lo̍h tī tùi-te̍k ê chhiú, bô lâng kiù-hō͘ i ê sî, Tùi-te̍k khòaⁿ-kìⁿ chiū thí-chhiò i ê léng-chēng. 8. Iâ-lō͘-sat-léng tōa-tōa hoān-chōe; só͘-í chiâⁿ-chòe bô chheng-khì ê mi̍h; Pêng-sò͘ chun-kèng i-ê, taⁿ khòaⁿ-kìⁿ i chhiah-sin lō͘-thé, chiū lóng khòaⁿ-khin i; I ka-kī iā thó͘-khùi, tò-thè. 9. I ê ù-òe tī i ê saⁿ-á-ku; i bô siūⁿ-tio̍h i ê kiat-kio̍k; Só͘-í tú-tio̍h hui-siông ê lông-pōe; bô lâng an-ùi i. Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khòaⁿ góa ê khó͘-lān; in-ūi tùi-te̍k ka-kī khoa-tōa. 10. Tùi-te̍k chhun-chhiú, chhiúⁿ i it-chhè ê pó-mi̍h; I khòaⁿ-kìⁿ gōa-pang lâng ji̍p i ê sèng-só͘, Chiū-sī Lí bat hoan-hù m̄-thang ji̍p Lí ê hōe-tiong ê. 11. I ê peh-sìⁿ lóng thó͘-khùi, sì-kòe chhē chia̍h-mi̍h; In ēng hó-mi̍h ōaⁿ bí-niû, ài kiù sìⁿ-miā; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khòaⁿ-kò͘; in-ūi góa sī chin pi-chiān. 12. Hoān-nā tùi chia kè ê lâng ah, chit ê sū kiám kap lí bô kan-sia̍p mah? Chhiáⁿ khòaⁿ góa só͘ tú-tio̍h ê iu-būn, ū sím-mi̍h iu-būn thang pí-phēng, Chiū-sī Iâ-hô-hoa tī I tōa siū-khì ê ji̍t só͘ kiâⁿ tī góa--ê. 13. I tùi téng-bīn kàng-lo̍h hé, ji̍p góa ê kut lâi khak-iâⁿ--i; I tiuⁿ lô-bāng, tîⁿ-pòaⁿ góa ê kha, hō͘ góa oa̍t-tò-tńg; I hō͘ góa thong-ji̍t léng-chēng, hūn--khì. 14. Góa chōe-kòa ê taⁿ, sī I ê chhiú só͘ pa̍k--ê; Ká kui-tiâu, hē tī góa ê ām-kún; hō͘ góa ê khùi-la̍t bô--khì; Chú kau góa tī tùi-te̍k ê chhiú, góa só͘ tí-tng bōe-tiâu--ê. 15. Góa siâⁿ-tiong ê ióng-sū, Chú m̄-ti̍h--i; Chú chio-chi̍p tōa ê hōe lâi kong-kek góa, chè-ap góa ê siàu-liân lâng; Chú ta̍h Iû-tāi ê chāi-sek-lú, chhin-chhiūⁿ tī chiú-khut-tiong. 16. Góa in-ūi chiah ê tāi-chì thî-khâu, góa ê ba̍k-chiu ba̍k-sái chhē-chhē-tò; In-ūi hû-chhî góa ê sìⁿ-miā lâi an-ùi góa--ê, lī-khui góa chin-hn̄g. Góa ê kiáⁿ-jî bô i-óa, in-ūi tùi-te̍k khak-iâⁿ. 17. Sek-an chhun-chhiú, bô lâng an-ùi i; Lūn-kàu Ngá-kok, Iâ-hô-hoa í-keng chhut bēng-lēng, hō͘ sì-ûi ê lâng chòe i ê tùi-te̍k; Iâ-lō͘-sat-léng tī in tiong-kan, chhin-chhiūⁿ bô chheng-khì ê mi̍h. 18. Iâ-hô-hoa sī kong-gī, in-ūi góa ū pōe-ge̍k I ê bēng-lēng; Chèng peh-sìⁿ ah, chhiáⁿ thiaⁿ, khòaⁿ góa ê thòng-khó͘; Góa chiah ê chāi-sek-lú kap siàu-liân lâng lóng hō͘ lâng lia̍h--khì. 19. Góa kiò chhin-ài ê lâng, chóng-sī in khi-phiàn góa; Góa ê chè-si, góa ê tiúⁿ-ló, teh chhē kiù-miā ê bí-niû; Hit-sî chiū tn̄g-khùi tī siâⁿ-lāi. 20. Iâ-hô-hoa ah, góa tī hoān-lān tiong chhiáⁿ Lí lâi kàm-chhat; Góa ê sim-tn̂g kiau-ká, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn loān-chau-chau; in-ūi góa tōa-tōa pōe-ge̍k. Tī gōa-bīn to-kiàm hō͘ lâng sí-kiáⁿ; tī chhù-lāi chhin-chhiūⁿ ū sí-sit. 21. In thiaⁿ-kìⁿ góa thó͘-khùi, ia̍h bô lâng an-ùi góa; Góa ê tùi-te̍k lóng thiaⁿ-kìⁿ góa só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, in-ūi Lí chòe chit ê sū, in lóng hoaⁿ-hí; Lí beh hō͘ pò-kò ê ji̍t kàu, in chiū chhin-chhiūⁿ góa. 22. Goān in pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ, lóng pâi tī Lí ê bīn-chêng; Lí ūi-tio̍h góa it-chhè ê chōe-kòa, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi góa, kiû Lí chiàu án-ni khoán-thāi in; In-ūi góa ê thó͘-khùi chin-chōe, góa ê sim ia̍h hūn-khì.

[2] Ai ah! Chú siū-khì, hō͘ o͘-hûn jia-khàm Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ; I chiong Í-sek-lia̍t ê súi tùi thiⁿ hiat lo̍h tōe; Tī I siū-khì ê ji̍t, ia̍h bô liām-tio̍h I ê kha-ta̍h-í. 2. Chú thún-ta̍h Ngá-kok it-chhè khiā-khí ê só͘-chāi, ia̍h bô lîn-bín; I siū-khì chhia-tó Iû-tāi cha-bó͘-kiáⁿ ê ōe-só͘, hō͘ i tó kàu pîⁿ-tōe; I lêng-jio̍k chit-kok, kap i ê kùi-cho̍k. 3. I ê siū-khì chin lia̍t, it-chīn chām-tn̄g Í-sek-lia̍t ê kak; Tī tùi-te̍k ê bīn-chêng, kiu I ê chiàⁿ-chhiú; I chhin-chhiūⁿ sì-ûi thun-bia̍t ê hé-iām, chiong Ngá-kok sio-lio--khì. 4. I khui-keng chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k, I khiā-teh kia̍h-khí chiàⁿ-chhiú chhin-chhiūⁿ kiû-siû, Ia̍h it-chīn châu-bia̍t ba̍k-chiu só͘ hoaⁿ-hí--ê; Tī Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê pò͘-pîⁿ, piàⁿ-chhut I ê tōa siū-khì chhin-chhiūⁿ hé chi̍t-iūⁿ. 5. Chú pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ tùi-te̍k, thun-bia̍t Í-sek-lia̍t; I thun-bia̍t it-chhè i ê kiong-tiān, I húi-hoāi i hiah ê ōe-só͘; Tī Iû-tāi cha-bó͘-kiáⁿ ê tiong-kan, ke-thiⁿ chōe-chōe pi-siong kap pi-ai. 6. I chhut-la̍t thiah-húi I ê lî-pa, chhin-chhiūⁿ hoe-hn̂g; I húi-hoāi I chū-hōe ê só͘-chāi; Só͘ tiāⁿ-tio̍h ê choeh-kî kap an-hioh-ji̍t, tī Sek-an lóng bōe-kì-tit; Iâ-hô-hoa hō͘ i án-ni; Koh tī I ê siū-khì thòng-hūn tiong, khòaⁿ-khin kun-ông kap chè-si. 7. Chú khì-sak I ê chè-tôaⁿ, iàm-ò͘ⁿ I ê sèng-só͘; Chiong I ê kiong-tiān ê chhiûⁿ kau tī tùi-te̍k ê chhiú; In tī Iâ-hô-hoa ê chhù hōa-hōa-háu, chhin-chhiūⁿ tī choeh-kî ê ji̍t chi̍t-iūⁿ. 8. Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê siâⁿ-chhiûⁿ, Iâ-hô-hoa koat-ì beh thiah-húi; I khan chîn-sòaⁿ, ti̍t-ti̍t húi-bia̍t, chhiú bô kiu tò-tńg; I hō͘ gōa-chhiûⁿ kap siâⁿ-chhiûⁿ lóng pi-ai; chòe chi̍t-ē soe-pāi. 9. I ê mn̂g tîm-lo̍h tōe, Chú húi-hoāi at-chi̍t i ê mn̂g-kông; I ê kun-ông kap kùi-cho̍k tòa tī bô hoat-lu̍t ê lia̍t-kok tiong; I ê sian-ti bô tit-tio̍h Iâ-hô-hoa ê khé-sī. 10. Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê tióng-ló chē tī thô͘-kha, chēng-chēng bô siaⁿ; Ēng thô͘-hún sám thâu-khak; ēng môa-pò͘ hâ-io; Iâ-lō͘-sat-léng ê chāi-sek-lú thâu-khak chhih-lo̍h tōe. 11.Góa ê ba̍k-chiu lâu ba̍k-sái tì-kàu ian-n̄g, góa ê sim-tn̂g kiau-ká. Góa ê koaⁿ-táⁿ tūi-lo̍h tōe, in-ūi góa ê peh-sìⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-tio̍h húi-bia̍t; Koh in-ūi gín-ná kap chia̍h-lin-ê tī siâⁿ-lāi ê koe-lō͘ hūn-khì. 12. In tī siâⁿ-lāi koe-lō͘ hūn--khì, chhin-chhiūⁿ siū-siong--ê, Tī lāu-bú ê sim-hoâi khùi beh tn̄g; Hit-sî tùi lāu-bú kóng, Gō͘-kak kap chiú tī toh-lo̍h? 13. Iâ-lō͘-sat-léng ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, Góa beh cháiⁿ-iūⁿ ūi lí chòe kan-chèng? Góa beh ēng sím-mi̍h phì-jū lí ah? Sek-an ê chāi-sek-lú ah, Góa beh ēng sím-mi̍h pí-phēng lí, hō͘ lí tit-tio̍h an-ùi ah? In-ūi lí ê siong-chhùi tōa chhin-chhiūⁿ hái; chī-chūi ōe i-hó lí ah? 14. Lí ê sian-ti thòe lí khòaⁿ hu-ké kap gû-gōng ê īⁿ-siōng; Bô hián-chhut lí ê chōe-kòa, thang hō͘ lí siū-lia̍h-ê tò-tńg--lâi; To̍k-to̍k thòe lí khòaⁿ hu-ké ê khé-sī, kap siū chhian-sóa ê in-toaⁿ nā-tiāⁿ. 15. Kìⁿ-nā kè-lō͘ lâng lóng kā lí phah pho̍k-á; In ǹg Iâ-lō͘-sat-léng ê cha-bó͘-kiáⁿ, thí-chhiò iô-thâu, kóng: Chit ê siâⁿ kiám-sī lâng só͘ chheng cha̍p-chiok súi, chòe choân-tōe só͘ hoaⁿ-hí--ê mah? 16. Lí ê tùi-te̍k lóng ǹg lí tōa-tōa khui i ê chhùi; In thí-chhiò koh kā-khí, kóng, Goán ū thun-bia̍t i; Che chin-chiàⁿ sī goán só͘ ǹg-bāng ê ji̍t; taⁿ goán ū tú-tio̍h, goán ū khòaⁿ-kìⁿ. 17. Iâ-hô-hoa ū chiâⁿ I só͘ tiāⁿ-tio̍h; Èng-giām I chá-sî só͘ bēng-lēng ê ōe; I chhia-tó ia̍h bô pó-sioh; Hō͘ tùi-te̍k tùi lí tāi-ia̍t, Hō͘ lí ê tùi-te̍k ê kak kia̍h-koâiⁿ. 18. In ê sim kiû-kiò Chú; Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê chhiûⁿ ah, lí tio̍h mî-ji̍t lâu ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ khoe; Lí m̄-thang hioh-khùn, lí ê ba̍k-chiu-jîn tio̍h lâu ba̍k-sái bô soah. 19. Mî-kan ōaⁿ-kiⁿ ê sî, tio̍h khí-lâi kiû-kiò; Tī Chú ê bīn-chêng piàⁿ-chhut lí ê sim chhin-chhiūⁿ chúi; Lí ê gín-ná tī koe-chhī-kháu in-ūi iau hūn-khì; Lí tio̍h ūi-tio̍h in ê sìⁿ-miā ǹg Chú kia̍h-chhiú lâi kî-tó. 20. Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kàm-chhat, khòaⁿ Lí ǹg chī-chūi án-ni kiâⁿ! Hū-jîn-lâng kiám thang chia̍h in só͘ siⁿ-ê, chhiú só͘ phō ê eⁿ-á mah? Chè-si kap sian-ti kiám thang tī Chú ê sèng-só͘ siū thâi mah? 21. Gín-ná kap lāu-lâng tó tī koe-lō͘ ê thô͘-kha; Góa chiah ê chāi-sek-lú kap chòng-teng tó tī to-ē; Lí siū-khì ê ji̍t thâi-sí in; Lí thâi-sí in, ia̍h bô lîn-bín. 22. Lí kiò sì-ûi thang kiaⁿ-hiâⁿ--ê kàu tī góa, chhin-chhiūⁿ tī choeh-kî ê ji̍t. Tī Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t, bô lâng ū thoat-lī, ia̍h bô lâng lâu--teh; Góa só͘ phō só͘ io--ê, tùi-te̍k kā i thâi-sí liáu-liáu.

[3] In-ūi Chú siū-khì ê koáiⁿ-á lâi tú-tio̍h kan-khó͘-ê, góa chiū-sī hit ê lâng. 2. I chhōa góa, hō͘ góa kiâⁿ tī o͘-àm, bô tī kng-bêng. 3. I chin-chiàⁿ thong-ji̍t ta̍uh-ta̍uh chhut-chhiú kong-kek góa. 4. I hō͘ góa ê bah kap phê ta-la--khì; I at-chi̍h góa ê kut-thâu. 5. I khí thô͘-tui kong-kek góa, ēng khó͘-to̍k ê mi̍h kap kan-lân ûi-khùn góa. 6. I hō͘ góa tòa tī o͘-àm ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ sí kú-kú ê lâng chi̍t-iūⁿ. 7. I ēng lî-pa ûi góa, hō͘ góa cháu bōe chhut, I hō͘ góa ê thih-liān ná tāng. 8. Góa ai-kiò kiû pang-chān ê sî, I hō͘ góa ê kî-tó bōe tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ. 9. I ēng kè-phah ê chio̍h-thâu that-ba̍t góa ê lō͘, I hō͘ góa ê lō͘ oan-khiau. 10. I tùi-tī góa chhin-chhiūⁿ hîm bâi-ho̍k--teh, chhin-chhiūⁿ sai tiàm àm-ba̍t ê só͘-chāi. 11. I hō͘ góa bê-lō͘, kā góa thiah-chhùi; hō͘ góa léng-chēng. 12. I khui-keng, ēng góa chòe chìⁿ-pé. 13. I ēng chìⁿ-tē ê chìⁿ siā-ji̍p góa ê chōng-hú. 14. Góa chiâⁿ-chòe góa ê peh-sìⁿ ê chhiò-pìⁿ; in thong-ji̍t ēng góa chòe koa-khek. 15. I ēng khó͘-to̍k ê mi̍h chhiong-móa góa, ēng in-tîn kā góa koàn kàu kiaⁿ. 16. I ēng soa-bú-lia̍p phah-chi̍h góa ê chhùi-khí, ēng hé-hu sám góa ê sin-khu. 17. Lí hō͘ góa ê sim lī-khui pêng-an hn̄g-hn̄g; góa bōe-kì-tit hok-khì. 18. Góa chiū kóng, Góa ê khùi-la̍t soe-pāi, koh góa tī Iâ-hô-hoa hia, lóng bô ǹg-bāng. 19. Kiû lí kì-tit góa ê khùn-khó͘, góa ê kan-lân, chhin-chhiūⁿ in-tîn khó͘-táⁿ. 20. Góa ê sim tui-siūⁿ chiah-ê chiū tī góa ê pak-lāi ut-būn. 21. Góa ê sim tò-tńg siūⁿ chit ê sū, só͘-í góa ū ǹg-bāng, 22. Goán bô tì-kàu bia̍t-bô, sī tùi Iâ-hô-hoa chiah ê chû-ài: in-ūi I ê lîn-bín bû-kiông-chīn. 23. Chú ê jîn-chû ta̍k chá-khí ōaⁿ-sin; Lí ê sêng-si̍t ke̍k-kî khoah-tōa. 24. Góa ê sim kóng, Iâ-hô-hoa sī góa ê ki-gia̍p; in-ūi án-ni góa beh ǹg-bāng I. 25. Kìⁿ-nā thèng-hāu Iâ-hô-hoa, chhē-kiû I--ê, I beh si-un hō͘--i. 26. Ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê chín-kiù, chēng-chēng thèng-hāu, che sī hó. 27. Lâng siàu-liân ê sî pē i ê taⁿ, che sī hó. 28. I tio̍h ka-kī chē, bô chòe-siaⁿ, in-ūi chit ê taⁿ sī Iâ-hô-hoa hē tī i ê sin-chiūⁿ. 29. I ê chhùi tio̍h àⁿ tī tîn-ai, kiám-chhái ū ǹg-bāng. 30. I tio̍h kù-chāi lâng phah chhùi-phóe, móa-móa siū lêng-jio̍k. 31. In-ūi Chú tek-khak bô éng-oán khì-sak lâng. 32. Chú sui-jiân hō͘ lâng in-būn, iáu-kú beh chiàu I pah-poaⁿ ê chû-ài, hoat-chhut lîn-bín. 33. I hō͘ lâng siū-khó͘ iu-būn, m̄-sī I só͘ kam-sim. 34. Lâng chiong sè-chiūⁿ siū koaiⁿ-kaⁿ--ê ta̍h tī kha-ē, 35. Á-sī tī Chì-koâiⁿ--ê ê bīn-chêng un-khut lâng, 36. Á-sī oan-óng lâng ê àn-kiāⁿ, che sī Chú só͘ bô hoaⁿ-hí. 37. Nā m̄-sī Chú só͘ bēng-lēng, chī-chūi ōe kóng--i chiū-chiâⁿ? 38. Hó-pháiⁿ-tāi kiám-m̄-sī chhut tī Chì-koâiⁿ--ê ê chhùi mah? 39. Lâng oa̍h tī sè-kan, in-ūi ka-kī ê chōe-kòa siū hêng-hoa̍t, siáⁿ-sū ai-oàn? 40. Lán tio̍h séng-chhat, chhâ-khó lán ê lō͘; koh oa̍t-tńg lâi kui Iâ-hô-hoa. 41. Lán tio̍h hiàn-sim kia̍h-chhiú, ǹg thiⁿ-téng ê Siōng-tè. 42. Goán hoān-chōe pōe-ge̍k, Lí bô sià-bián. 43. Lí ēng siū-khì tà--goán, tui-jip--goán; Lí kiâⁿ châu-bia̍t, ia̍h bô lîn-bín. 44. Lí ēng ba̍t-hûn jia-khàm ka-kī, tì-kàu kî-tó bōe-ōe thàu-kè. 45. Lí hō͘ goán tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan chiâⁿ-chòe ù-òe siū khì-sak ê mi̍h. 46. Goán ê tùi-te̍k lóng ǹg goán tōa-tōa khui-chhùi. 47. Kiaⁿ-hiâⁿ kap hām-khiⁿ, chân-hāi kap húi-bia̍t, lóng kàu tī goán. 48. Góa ê peh-sìⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-tio̍h húi-bia̍t, in-ūi án-ni góa lâu ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ khoe. 49. Góa ê ba̍k-chiu lâu ba̍k-sái, bô thêng bô soah, 50. Ti̍t-ti̍t thèng-hāu Iâ-hô-hoa àⁿ-lo̍h khòaⁿ, tùi thiⁿ kàm-chhat. 51. In-ūi góa ê siâⁿ chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ, hō͘ góa chhiok-bo̍k siong-sim. 52. Bô in-toaⁿ kap góa chòe kiû-siû--ê tui-jip góa, chhin-chhiūⁿ jip chiáu-á chi̍t-iūⁿ. 53. In hō͘ góa ê sìⁿ-miā sí tī hām-khiⁿ, ēng chi̍t tè chio̍h-thâu thūn tī góa ê téng-bīn. 54. Chōe-chōe chúi im-kè góa ê thâu-khak; góa kóng, Góa bô miā lah. 55. Iâ-hô-hoa ah, góa tùi chhim ê hām-khiⁿ kiû-kiò Lí ê miâ. 56. Lí bat thiaⁿ góa ê siaⁿ; góa ê thoe̍h-khùi kiû-kiò, Lí bo̍h-tit ng hī-khang m̄-thiaⁿ. 57. Góa kiû-kiò Lí ê ji̍t, Lí kūn-óa góa, kóng, M̄-bián kiaⁿ. 58. Chú ah, Lí sin góa ê oan-óng, Lí kiù-sio̍k góa ê sìⁿ-miā. 59. Iâ-hô-hoa ah, Lí khòaⁿ-kìⁿ góa só͘ siū ê un-khut, kiû Lí kā góa phòaⁿ-toàn. 60. In oàn-hūn góa, bô͘-hāi góa, Lí lóng ū khòaⁿ-kìⁿ. 61. Iâ-hô-hoa ah, in lóe-mē góa, bô͘-hāi góa, Lí lóng ū thiaⁿ-kìⁿ; 62. Ia̍h thiaⁿ-kìⁿ hiah-ê khí--lâi kong-kek góa ê lâng só͘ kóng--ê, í-ki̍p thong-ji̍t só͘ siat beh hāi góa ê kè-bô͘. 63. Kiû Lí koan-khòaⁿ, in chē-teh á-sī khí--lâi, lóng ēng góa chòe in ê koa-khek, 64. Iâ-hô-hoa ah, Lí tio̍h chiàu in ê chhiú só͘ chòe--ê, lâi pò-èng in. 65. Lí tio̍h hō͘ in ê sim kong-ngī, hō͘ Lí ê chiù-chó͘ kàu tī in. 66. Lí tio̍h hoat-chhut siū-khì tui-kóaⁿ in; tùi Iâ-hô-hoa ê thiⁿ-ē châu-bia̍t in.

[4] Ai ah, n̂g-kim thè-kng! hó-kim piàn-sek! Sèng-só͘ ê chio̍h hiat tī ta̍k tiâu koe-chhī-kháu. 2. Sek-an pó-kùi ê chèng-kiáⁿ thang pí-phēng hó-kim, Hiān-chāi cháiⁿ-iūⁿ khòaⁿ-chòe sio-hûi lâng só͘-chòe ê hûi-khì! 3. Iá-káu siōng-chhiáⁿ ēng ni-thâu hō͘ i ê kiáⁿ suh; Góa ê peh-sìⁿ ê hū-jîn-lâng hoán-tńg pìⁿ-chòe chân-jím, chhin-chhiūⁿ khòng-iá ê tô-chiáu. 4. Chia̍h-ni ê eⁿ-á, i ê chi̍h ta-sò, khi̍h tī chiūⁿ-kiuⁿ; Gín-ná thó-piáⁿ, bô lâng peh hō͘ i. 5. Pêng-sò͘ chia̍h hó-mi̍h--ê, taⁿ tī koe-lō͘ bô i-óa; Pêng-sò͘ khùn tī chu-âng jio̍k-á, taⁿ tó tī pùn-sò-tui. 6. Góa ê peh-sìⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ ê chōe-kòa, pí Só͘-to-má ê chōe-ok khah-tāng; I ba̍k-nih-kú tó-hoāi, m̄-sī lâng ê chhiú hō͘ i án-ni. 7. Sek-an ê sè-ka pêng-sò͘ pí seh khah chheng-khì, pí leng khah-pe̍h, In ê sin-thé pí âng-pó-ge̍k khah-âng, chhin-chhiūⁿ lâm-pó-chio̍h ê kng-ku̍t. 8. Taⁿ in ê bīn pí hé-thòaⁿ khah-o͘; tī koe-lō͘--nih bô lâng ōe jīn--tit; In chi̍t-têng-phê piⁿ chi̍t-têng-kut, ko͘-tâ chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki ta-chhâ. 9. Hō͘ to thâi-sí--ê pí gō-sí--ê, iáu khah-tit; In-ūi sī khiàm-kheh chhân-hn̂g ê thó͘-sán, chiām-chiām siau-bô, chhin-chhiūⁿ chhì chha̍k thàu-kè. 10. Chû-sim ê hū-jîn-lâng chhin-chhiú chú i ê kiáⁿ; Góa ê peh-sìⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ tú-tio̍h húi-bia̍t ê sî, ēng chit-ê chòe bí-niû. 11. Iâ-hô-hoa it-chīn hoat-chhut I ê siū-khì, piàⁿ-chhut I ê tōa siū-khì; Khí-hé tī Sek-an, sio i hiah ê tōe-ki. 12. Tōe-chiūⁿ ê kun-ông, kap sè-kan khiā-khí ê peh-sìⁿ, Lóng m̄-sìn tùi-te̍k kap kiû-siû ōe ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-mn̂g. 13. Che sī in-ūi i ê sian-ti ê chōe-ok, i ê chè-si ê kè-sit; In tī siâⁿ-lāi lâu lâng ê huih. 14. In tī koe-lō͘ chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-mî--ê loān-loān kiâⁿ, koh hō͘ huih bak lâ-sâm, Tì-kàu lâng m̄-káⁿ bong in ê saⁿ. 15. Lâng hoah in kóng, Siám-khui, bô chheng-khì--ê! Siám-khui , siám-khui, m̄-thang bong; In tô-cháu sì-kòe-liû ê sî, lia̍t-pang-tiong ê lâng kóng, M̄-thang hō͘ i iáu kià-kha tī-chia. 16. Iâ-hô-hoa siū-khì kóaⁿ in, bô koh koàn-kò͘ in! Lâng bô chun-tiōng chè-si, iā bô kèng tióng-ló. 17. Goán iáu teh ǹg-bāng pang-chān, tì-kàu ba̍k-chiu ian-n̄g, iû-goân sī khang-khang; Goán tī liâu-bāng ê só͘-chāi, liâu-bāng chi̍t-ê bōe-ōe kiù-lâng ê kok. 18. In chhin-chhiūⁿ phah-la̍h--ê tui-jip goán ê kha-pō͘, tì-kàu goán m̄-káⁿ kiâⁿ tī goán ê koe-lō͘! Goán ê kiat-kio̍k kūn lah, goán ê ji̍t-chí móa lah; in-ūi goán ê kiat-kio̍k kàu lah. 19. Tui-jip goán--ê, pí khong-tiong ê eng-chiáu khah-kín! In tī soaⁿ--nih tui-jip goán; tī khòng-iá bâi-ho̍k tng-tán goán. 20. Iâ-hô-hoa só͘ boah-iû-ê, thang pí-phēng goán phīⁿ-khang-lāi ê khùi, tī in ê hām-khiⁿ-lāi hō͘ lâng lia̍h--tio̍h! Lūn-kàu i, goán bat kóng, Goán beh tī i ê tì-ìm-ē, oa̍h tī lia̍t-kok-tiong. 21. Khiā-khí O͘-su tōe Í-tong ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, chòe lí hoaⁿ-hí khoài-lo̍k! Chóng-sī khó͘-poe ia̍h beh phâng kàu lí hia; lí beh lim kàu chùi, ka-kī thǹg-theh-theh. 22. Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, lí ê chōe-kòa ê hêng-hoa̍t í-keng chīn lah. Iâ-hô-hoa tek-khak bô hō͘ lí koh siū-lia̍h; Í-tong ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, I beh pān lí ê chōe-kòa; I beh hián-bêng lí ê chōe-ok.

[5] Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kì-liām goán só͘ tú-tio̍h ê sū; Khòaⁿ goán só͘ siū ê lêng-jio̍k, lâi kàm-chhat--i. 2. Goán ê sán-gia̍p kui tī gōa-pang lâng, Goán ê chhù-the̍h kui tī pa̍t-cho̍k. 3. Goán sī bô lāu-pē ê ko͘-jî, Goán ê lāu-bú chhin-chhiūⁿ kóaⁿ-hū. 4. Goán tio̍h chhut gûn chiah ū chúi thang lim, Goán hiâⁿ-chhâ ia̍h tio̍h bóe. 5. Tui-jip goán--ê chhi̍h--tio̍h goán ê ām-kún; Goán ià-siān, bōe tit-tio̍h hioh-khùn. 6. Goán tâu-hâng Ai-ki̍p lâng kap A-su̍t lâng, In-ūi beh tit-tio̍h bí-niû thang chia̍h-pá. 7. Goán ê lia̍t-chó͘ hoān-chōe, taⁿ in bô--khì lah; Goán tio̍h tam-tng in ê chōe-kòa. 8. Lô͘-po̍k koán-hat goán; Bô lâng kiù goán thoat-lī in ê chhiú. 9. Goán piàⁿ sìⁿ-miā lâi tit-tio̍h bí-niû, In-ūi ū to-kiàm tī khòng-iá. 10. Goán ê phê-hu o͘ chhin-chhiūⁿ hé-lô͘, In-ūi ki-hng lâi hoat-jia̍t. 11. In tī Sek-an kiông-kan hū-jîn-lâng, Í-ki̍p Iû-tāi chiah ê siâⁿ ê chāi-sek-lú. 12. In pa̍k hiah ê kùi-cho̍k ê chhiú, kā in tiàu lī tōe; Kìⁿ-tio̍h lāu-tōa ê bīn, ia̍h bô chun-kèng. 13. Siàu-liân lâng kng chio̍h-bō, Gín-á taⁿ-chhâ, tì-kàu poa̍h-tó. 14. Lāu-lâng bô koh chē tī siâⁿ-mn̂g-kháu, Siàu-liân lâng bô koh chok-ga̍k. 15. Goán ê sim khoài-lo̍k í-keng soah, Goán ê thiàu-bú pìⁿ-chòe pi-ai. 16. Goán thâu-khak-téng ê bián-liû ka-la̍uh, Goán ū chai-ē ah! in-ūi goán ū hoān-chōe. 17. In-ūi án-ni, goán ê sim hūn--khì; In-ūi án-ni, goán ê ba̍k-chiu hoe. 18. Sī ūi-tio̍h Sek-an soaⁿ pha-hng; Soaⁿ-káu kiâⁿ-iû tī hit téng-bīn. 19. Iâ-hô-hoa ah, Lí sī éng-oán tī-teh; Lí ê pó-chō tāi-tāi bô soah. 20. Lí siáⁿ-sū éng-oán bōe-kì-tit goán? Siáⁿ-sū khì-sak goán kàu hiah-kú? 21. Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ goán oa̍t-tńg kui Lí; goán chiū oa̍t-tńg. Kiû Lí ōaⁿ-sin goán ê ji̍t, chhin-chhiūⁿ chá-sî chi̍t-iūⁿ. 22. Lí it-chīn khì-sak goán, Siū-khì goán kàu-ke̍k.