跳至內容

Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iâ-lī-bí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan

IÂ-LĪ-BÍ (24) [1] Piān-ngá-bín tōe, A-ná-tu̍t siâⁿ ê chè-si tiong, Hi-le̍k-ka ê kiáⁿ, Iâ-lī-bí ê ōe kì tī ē-tóe. 2). Tng Iû-tāi ông A-bûn ê kiáⁿ Iok-se-a chē-ūi ê cha̍p-saⁿ--nî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu i. 3). Koh tī Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng chē-ūi ê sî, ti̍t-kàu Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Se-tí-ka cha̍p-it--nî ê lō͘-bé; gō͘-ge̍h kan, Iâ-lō͘-sat-léng lâng siū-lia̍h ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu i. 4). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu góa kóng, 5). Góa bē chhòng-chō lí tī pak-tó͘-lāi ê tāi-seng, Góa bat lí; lí bē chhut-thai ê tāi-seng, Góa hun-piat lí chòe-sèng; siat-li̍p lí chòe lia̍t-kok ê sian-ti. 6). Góa chiū kóng, Hāi--ah! Chú Iâ-hô-hoa ah, lí khòaⁿ, góa bōe hiáu kóng, in-ūi góa sī gín-ná. 7). chóng-sī Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Lí m̄-thang kóng, Góa sī gín-ná; in-ūi Góa kìⁿ-ū chhe lí, lí tio̍h khì; Góa kìⁿ-ū hoan-hù lí, lí tio̍h kóng. 8). Lí bo̍h-tit kiaⁿ--in, in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh kiù lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê. 9). Iâ-hô-hoa chiū chhun I ê chhiú bong góa ê chhùi. Iâ-hô-hoa kā góa kóng, Lí khòaⁿ, Góa ū chiong Góa ê ōe, hē tī lí ê chhùi. 10). Khòaⁿ ah, kin-á-ji̍t Góa siat-li̍p lí tī lia̍t-pang lia̍t-kok ê téng-bīn; sī ūi-tio̍h beh pu̍ih-chhut, beh thiah-húi, beh pāi-hoāi, beh chhia-tó, beh kiàn-li̍p, beh chai-pôe. 11). Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu góa kóng, Iâ-lī-bí ah, lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Góa kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ hēng-chhiū ê chi̍t-ki. 12). Iâ-hô-hoa chiū tùi góa kóng, Lí só͘ khòaⁿ sī tio̍h; Góa teh koan-kò͘ Góa ê ōe lâi chiâⁿ--i. 13). Iâ-hô-hoa ê ōe tē-jī pái lîm-kàu góa kóng, Lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Góa kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê tiáⁿ teh kún, i ê bīn tùi pak--sì ǹg kè--lâi. 14). Iâ-hô-hoa chiū tùi góa kóng, Beh ū chai-ē tùi pak-hng hoat-chhut, lîm-kàu chit só͘-chāi it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ. 15). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tiàu pak-hng lia̍t-kok ê chèng-cho̍k; in beh lâi, ta̍k-ê an chō-ūi tī Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê siâⁿ-mn̂g-kháu; chiu-ûi kong-kek siâⁿ-chhiûⁿ, ia̍h beh kong-kek Iû-tāi it-chhè ê siâⁿ. 16). Lūn-kàu chit ê peh-sìⁿ it-chhè ê pháiⁿ, chiū-sī lī-khui Góa, ǹg pa̍t ê siōng-tè sio-hiuⁿ; kūi-pài in ê chhiú só͘ chòe--ê; Góa beh kóng-khí Góa ê phòaⁿ-toàn lâi kong-kek in. 17). Só͘-í lí tio̍h hâ-io, khí--lâi, chiong Góa só͘ hoan-hù lí it-chhè ê ōe kā in kóng; bo̍h-tit in-ūi in lâi kiaⁿ-hiâⁿ, kiaⁿ-liáu Góa hō͘ lí tī in ê bīn-chêng lâi kiaⁿ-hiâⁿ. 18). Khòaⁿ ah, in-ūi Góa kin-á-ji̍t hō͘ lí chiâⁿ-chòe kian-kò͘ ê siâⁿ, chòe thih-thiāu, chòe tâng-chhiûⁿ, lâi tí-tng choân-tōe, í-ki̍p Iû-tāi ê lia̍t-ông, kùi-cho̍k, chè-si, kap chit só͘-chāi ê chèng peh-sìⁿ. 19). In beh kong-kek lí, chóng-sī bōe-ōe iâⁿ lí; in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh chín-kiù lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[2] Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu góa, kóng, Lí khì ǹg Iâ-lō͘-sat-léng lâng ê hī-khang kiò kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí siàu-liân ê un-ài, hun-in ê ài-chêng, lí cháiⁿ-á-iūⁿ tī khòng-iá, tī bē-bat chèng-choh ê tōe, kun-tè Góa; Góa lóng kā lí kì-tit. 3). Hit-sî Í-sek-lia̍t chòe-sèng kui Iâ-hô-hoa; chòe I khí-khâu se̍k ê thó͘-sán; kìⁿ-nā thun-chia̍h i--ê, beh sǹg chòe ū chōe; chai-ē beh lîm-kàu in; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Ngá-kok ê ke ah, Í-sek-lia̍t ke ê ta̍k pâng-thâu ah, lín tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 5). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín ê lia̍t-chó͘ khòaⁿ Góa ū sím-mi̍h put-gī, kéng-jiân lī-khui Góa hn̄g-hn̄g, khì thàn hiah ê hu-ké--ê, lâi chòe hu-ké--ê ah? 6). In ia̍h bô kóng, Hit ê chhōa lán chhut Ai-ki̍p tōe ê Iâ-hô-hoa tī toh-lo̍h? I sī chhōa lán keng-kè khòng-iá, soa-bô͘, kap chhim-khiⁿ ê só͘-chāi, khòng-hān sí-ìm ê tōe; bô lâng keng-kè, bô lâng khiā-khí ê kéng-kài. 7). Góa chhōa lín ji̍p pûi ê tōe, hō͘ lín chia̍h hit tiong-kan ê ké-chí kap hó-mi̍h; chóng-sī lín ji̍p-lâi-liáu, chiū phah lâ-sâm Góa ê tōe; hō͘ Góa ê sán-gia̍p chiâⁿ-chòe khó-ò͘ⁿ--ê. 8). Chè-si lóng bô kóng, Iâ-hô-hoa tī toh-lo̍h leh? káng-kái lu̍t-hoat--ê m̄-bat Góa, koaⁿ-tiúⁿ pōe-biū Góa, sian-ti khò Pa-le̍k lâi chhàm-gú, koh thàn bô lī-ek ê sū. 9). Iâ-hô-hoa kóng, Góa in-ūi án-ni beh kap lín cheng-piān; ia̍h beh kap lín ê kiáⁿ-kiáⁿ sun-sun cheng-piān. 10). Lín tio̍h kè-khì Ki-thê chiah ê hái-sū lâi koan-khòaⁿ, chhe lâng khì Ki-ta̍t liû-sim cha-khó; khòaⁿ bat ū chit-hō sū á-bô. 11). Kiám ū chi̍t-kok kóe-ōaⁿ in ê siōng-tè mah? kî-si̍t hiah-ê m̄-sī Siōng-tè; chóng-sī Góa ê peh-sìⁿ chiong in ê êng-kng lâi ōaⁿ hit-ê bô lī-ek--ê. 12). Chiah ê thiⁿ ah, tio̍h in-ūi chit-ê lâi gông-ngia̍h, ke̍k-kî kiaⁿ-hiâⁿ, chīn-chāi léng-chēng; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). In-ūi Góa ê peh-sìⁿ chòe nn̄g-hāng pháiⁿ-tāi, chiū-sī Góa chòe oa̍h-chúi ê goân-thâu, in lī-khui Góa; koh ūi ka-kī khui tî, sī phòa-li̍h bōe tóe chúi ê tî. 14). Í-sek-liat sī lô͘-po̍k mah? Sī ke-tiong siⁿ ê lô͘-po̍k mah? Ūi-hô chiâⁿ-chòe siū chhiúⁿ ê mi̍h ah? 15). Ióng ê sai ǹg i hm̄-hm̄-háu, chhut tōa-siaⁿ, hō͘ i ê tōe pha-hng; siâⁿ ia̍h lóng sio-húi, bô lâng khiā-khí. 16). Lô-hut lâng kap Tap-pí-le̍k lâng ia̍h phah-chhùi lí ê thâu-khak-téng. 17). Chit ê sū kiám-m̄-sī lí ka-kī chhú--ê mah? in-ūi lí ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa chhōa lí kiâⁿ-lō͘ ê sî, lí ū khì-sak I. 18). Taⁿ lí siáⁿ-sū tī Ai-ki̍p ê lō͘, sī beh lim Se-hat ê chúi mah? lí siáⁿ-sū tī A-su̍t ê lō͘, sī beh lim Tōa-hô ê chúi mah? 19). Lí ka-kī ê pháiⁿ beh kéng-kài lí; lí pōe-ge̍k ê sū beh chek-pī lí; tùi án-ni thang chai, thang khòaⁿ-chhut lí khì-sak lí ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, bô chûn kèng-ùi Góa ê sim, chiū-sī pháiⁿ koh kan-khó͘ ê sū; che sī Chú bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê. 20). Góa tī kó͘-chá ê sî, at-chi̍h lí ê taⁿ, tháu-khui lí ê soh; lí kóng, Góa m̄ sūn-ho̍k; in-ūi lí tī ta̍k ê koâiⁿ-soaⁿ-téng, ta̍k châng chhiⁿ-chhùi ê chhiū-kha, khut-lo̍h sin-khu kiâⁿ-îm. 21). Nā-sī Góa bat chai-chèng lí, sī siōng-téng ê phû-tô-chhiū, choân-jiân sī chin ê chéng-chí; lí tùi-tī Góa cháiⁿ-iūⁿ pìⁿ-chòe pa̍t-khoán phû-tô-chhiū ê pháiⁿ-ki ah? 22). Lí sui-bóng ēng kiⁿ, ēng chōe-chōe soat-bûn lâi sóe, lí ê chōe-ok ê hûn-jiah iû-goân hián-chhut tī Góa ê bīn-chêng; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê. 23). Lí thái-thó ōe kóng, Góa bô bak--tio̍h lâ-sâm, bô tè chiah ê Pa-le̍k ah? lí khòaⁿ, lí soaⁿ-kok-tiong ê lō͘, chiū chai lí só͘ kiâⁿ--ê cháiⁿ-iūⁿ; lí sī toaⁿ-niā gâu cháu ê lo̍k-tô, cháu-lâi cháu-khì. Lí sī iá-lû, koàiⁿ-sì tī khòng-iá; io̍k-sim hoat-tōng, chiū khip-hong; siáu ê sî, chī-chūi ōe chó͘-chí i ah? kìⁿ-nā chhē i ê m̄-bián tio̍h-bôa; tī i hit-ge̍h, tek-khak ōe chhē--tio̍h. 25). Lí tio̍h kìm-chí lí ê kha, bián-tì bô ôe; kìm-chí lí ê nâ-âu, bián-tì chhùi-ta; chóng-sī lí kóng, Che sī bô chhái-kang, m̄--ah; góa í-keng loân-bō͘ pa̍t-ê; góa beh tè in. 26). Chha̍t hō͘ lâng lia̍h--tio̍h, cháiⁿ-iūⁿ kiàn-siàu, Í-sek-lia̍t ke kap in ê kun-ông, kùi-cho̍k, chè-si, sian-ti, ia̍h lóng án-ni kiàn-siàu. 27). In tùi chhâ-thâu kóng, Lí sī góa ê pē; tùi chio̍h-thâu kóng, Lí sī siⁿ-góa-ê. In ēng ka-chiah ǹg Góa, bô ēng bīn ǹg Góa; kàu tú-tio̍h hoān-lān ê sî, chiah kóng, Khí--lâi, lâi kiù goán. 28). Lí ūi ka-kī só͘ chō ê siōng-tè tī toh-lo̍h? i nā ōe kiù lí, tī lí tú-tio̍h hoān-lān ê sî, chiū tio̍h khí-lâi kiù lí; Iû-tāi ah, lí ê siōng-tè ê siàu-gia̍h kap lí ê siâⁿ ê siàu-gia̍h pîⁿ-pîⁿ chōe. 29). Iâ-hô-hoa kóng, Lín siáⁿ-sū kap Góa cheng-piān? lín lóng pōe-ge̍k Góa. 30). Góa tok-chek lín ê kiáⁿ-jî, sī khang-khang; in bô siū kéng-kài. Lín ê to, chhin-chhiūⁿ béng sai, thun-kā lín ê sian-ti. 31). Chit sè-tāi ah, lín tio̍h bêng Iâ-hô-hoa ê ōe; Góa tùi-tī Í-sek-lia̍t kiám bat chòe chhin-chhiūⁿ khòng-iá, á-sī bat chòe chhin-chhiūⁿ o͘-àm ê tōe ah? Góa ê peh-sìⁿ siáⁿ-sū kóng, Goán thoat-lī iok-sok, m̄ koh kui-ǹg Lí lah? 32). Chāi-sek-lú kiám ōe bōe-kì-tit i ê chng-thāⁿ mah? sin-niû kiám ōe bōe-kì-tit i ê súi-saⁿ? chóng-sī Góa ê peh-sìⁿ bōe-kì-tit Góa bōe sǹg-tit ji̍t. 33). Lí cháiⁿ-iūⁿ siu-chéng lí ê lō͘, iau-kiû thióng-ài; liân pháiⁿ hū-jîn-lâng, lí ia̍h ēng lí ê lō͘ kà-sī in. 34). Koh lí ê saⁿ-á-ku ū bô-chōe ê sòng-hiong lâng ê huih; m̄-sī tī iah chhù-khang ê só͘-chāi tú-tio̍h, sī tī ta̍k só͘-chāi lóng ū. 35). Lí iáu-kú kóng, Góa bô chōe; Iâ-hô-hoa ê siū-khì tek-khak oa̍t-tńg lī-khui góa, Khòaⁿ ah, Góa beh sím-mn̄g lí, in-ūi lí ka-kī kóng, Góa bô hoān-chōe. 36). Lí siáⁿ-sū cháu-tang cháu-sai, beh kóe-ōaⁿ lí ê lō͘ ah? lí beh in-ūi Ai-ki̍p lâi kiàn-siàu, chhin-chhiūⁿ chêng in-ūi A-su̍t lâi kiàn-siàu chi̍t-iūⁿ. 37). Lí ia̍h beh siang-chhiú phō thâu-khak, tùi hia chhut-lâi; in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng khì-choa̍t lí só͘ óa-khò--ê; lí ia̍h bōe tùi in tit-tio̍h heng-thong.

[3] Ū teh kóng, Lâng nā lî-chhut i ê bó͘, bó͘ chiū lī-khui i, kè pa̍t-lâng; chiū i chêng ê tiong-hu kiám thang koh chhin-kūn i mah? nā án-ni, hit ê tōe-hng kiám bô bak-tio̍h lâ-sâm mah? to̍k-to̍k lí kap chōe-chōe chhin-ài--ê kiâⁿ-îm, iáu-kú thang kui tī Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 2). Lí tio̍h kia̍h-ba̍k khòaⁿ chiah ê kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi; tī toh-lo̍h bô ū îm-hēng ah? lí chē tī lō͘-piⁿ thèng-hāu, chhin-chhiūⁿ A-la̍h-pek lâng tī khòng-iá chi̍t-iūⁿ; koh ēng lí ê îm-hēng siâ-ok phah lâ-sâm choân-tōe. 3). In-ūi án-ni, hó ê hō͘-chúi thêng-chí, chhun-thiⁿ ê hō͘ bô lo̍h; lí iáu ū chhiong-ki ê bīn, m̄-chai kiàn-siàu. 4). Lí kiám m̄ tùi chit-sî kiò Góa kóng, Góa ê pē ah, Lí sī góa siàu-liân ê sî, ín-chhōa góa--ê? 5). I kiám éng-éng khǹg siū-khì, lâu kàu lō͘-bé mah? khòaⁿ ah, lí ū án-ni kóng, iáu-kú chīn lí só͘ ōe--ê kiâⁿ-pháiⁿ. 6). Tng Iok-se-a ông chē-ūi ê sî, Iâ-hô-hoa koh tùi góa kóng, Pōe-ge̍k ê Í-sek-lia̍t só͘ chòe--ê, lí ū khòaⁿ-kìⁿ bô? I chiūⁿ chiah ê koâiⁿ-soaⁿ, tī lóng-chóng chhiⁿ-chhùi ê chhiū-kha kiâⁿ îm-loān. 7). I kiâⁿ chiah ê tāi-chì í-āu, Góa kóng, I beh kui-óa Góa, chóng-sī i bô, i kan-chà ê sio-bē Iû-tāi ia̍h ū khòaⁿ-kìⁿ. 8). Pōe-ge̍k ê Í-sek-lia̍t kiâⁿ îm-loān, Góa ūi-tio̍h chit ê iân-kò͘ hō͘ i lî-su, lî-chhut i; Góa khòaⁿ-kìⁿ i kan-chà ê sió-bē Iû-tāi, iû-goân bô kiaⁿ, ia̍h sī khì kiâⁿ-îm. 9). I sûi-piān kiâⁿ i ê îm-loān, chiū phah lâ-sâm chit ê tōe-hng; chiū kap chio̍h-thâu chhâ-thâu kiâⁿ-îm. 10). Sui-jiân ū chiah-ê it-chhè ê sū, i kan-chà ê sió-bē Iû-tāi iû-goân bô choan-sim kui-ǹg Góa, put-kò sī ké-ì nā-tiāⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 11). Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Pōe-ge̍k ê Í-sek-lia̍t, pí kan-chà ê Iû-tāi, iáu khah ū gī. 12). Lí tio̍h khì ǹg pak-hng thoân chiah ê ōe, kóng, Iâ-hô-hoa kóng, Pōe-ge̍k ê Í-sek-lia̍t ah, tio̍h tò--lâi; Góa bô beh ēng siū-khì ê ba̍k-chiu khòaⁿ lín; in-ūi Góa sī chû-ài--ê, Góa bô beh éng-oán khǹg siū-khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). To̍k-to̍k tio̍h jīn lí ê chōe, chiū-sī lí ûi-pōe Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè; tī lóng-chóng chhiⁿ-chhùi ê chhiū-kha, cháu-tang cháu sai, chhē pa̍t-ê; bô thiaⁿ-thàn Góa ê ōe; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 14). Iâ-hô-hoa kóng, Pōe-ge̍k ê kiáⁿ-jî ah, tio̍h tò--lâi; in-ūi Góa chòe lín ê tiōng-hu; koh Góa beh chiong lín tùi chi̍t ê siâⁿ chhú chi̍t lâng, tùi chi̍t-cho̍k chhú nn̄g lâng, tòa kàu Sek-an. 15). Góa beh chiong ha̍p Góa ê sim ê bo̍k-chiá siúⁿ-sù lín; in beh ēng chai-bat kap tì-hūi iúⁿ-chhī lín. 16). Iâ-hô-hoa kóng, Lín tī kok-lāi siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe; tng hiah ê ji̍t-chí, lâng bô beh koh kóng-khí, Iâ-hô-hoa ê iok-kūi; ia̍h bô beh kì tī sim--nih; lóng bōe-kì--tit, lóng bô khì chhē, ia̍h bô koh chòe--i. 17). Hit-sî lâng beh chheng Iâ-lō͘-sat-léng chòe Iâ-hô-hoa ê pó-chō; bān-kok beh chū-chi̍p kàu hia; chiū-sī in-ūi Iâ-hô-hoa ê miâ, lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng; in bô koh chiàu ka-kī pháiⁿ-sim ê kong-ngī kiâⁿ tāi-chì. 18). Tng hiah ê ji̍t-chí, Iû-tāi ke beh kap Í-sek-lia̍t ke tâng-kiâⁿ; tùi pak-hng ê tōe saⁿ-kap lâi, kàu Góa siúⁿ-sù lín ê lia̍t-chó͘ chòe-gia̍p ê tōe. 19). Chóng-sī góa kóng, Góa cháiⁿ-iūⁿ ōe thang pâi-lia̍t lín tī chiah ê kiáⁿ ê tiong-kan, chiong hó ê tōe siúⁿ-sù lí, chiū-sī lia̍t-kok-tiong siōng-hó ê gia̍p? Góa koh kóng, Lín tio̍h chheng Góa kóng, Góa ê pē ah; ia̍h bô koh tò-tńg khì, m̄-tè Góa. 20). Í-sek-lia̍t ke ah, lín tùi Góa kiâⁿ kan-chà, chin-chiàⁿ chhin-chhiūⁿ hū-jîn kiâⁿ kan-chà lī-khui i ê tiong-hu; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 21). Tī kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi thiaⁿ-kìⁿ siaⁿ, chiū-sī Í-sek-lia̍t lâng thî-khàu khún-kiû ê siaⁿ; chiū-sī in-ūi in kiâⁿ siâ-phiah ê lō͘, bōe-kì-tit in ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 22). Lín chiah ê pōe-ge̍k ê kiáⁿ-jî ah, tio̍h tò--lâi; Góa beh i-hó lín ê pōe-ge̍k. Khòaⁿ ah, goán lâi kàu Lí chia; in-ūi Lí sī goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 23). Tùi sió-soaⁿ á-sī tōa-soaⁿ ê lāu-jia̍t, ǹg-bāng tit-tio̍h pang-chān, si̍t-chāi sī khang-khang; Í-sek-lia̍t ê tit-tio̍h kiù, chin-chiàⁿ chāi-tī goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 24). Tùi goán siàu-liân í-lâi, hit ê thang kiàn-siàu ê sū, chiong goán ê lia̍t-chó͘ só͘ tio̍h-bôa lâi tit-tio̍h--ê, chiū-sī in ê iûⁿ-kûn, gû-kûn, kap in ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, lóng thun-chia̍h--khì. 25). Goán tó tī goán ê kiàn-siàu-tiong, goán ê lêng-jio̍k jia-khàm goán; in-ūi tùi siàu-liân kàu taⁿ, goán kap goán ê lia̍t-chó͘ siông-siông tek-chōe goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa; bô thiaⁿ-thàn goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê siaⁿ.

[4] Iâ-hô-hoa kóng, Í-sek-lia̍t ah, Lí nā khéng tò--lâi, chiū tò--lâi Góa chia; nā tùi Góa ê bīn-chêng tû--khì lí khó-ò͘ⁿ ê sū, ia̍h bô chhìn-chhái kiâⁿ; 2). ia̍h chiàu sêng-si̍t, kong-pêng, kong-gī, kí Iâ-hô-hoa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōa; chiū lia̍t-kok beh tùi I lâi ka-kī kiû hok-khì; ia̍h beh in-ūi I lâi khoa-kháu. 3). Iâ-hô-hoa tùi Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng án-ni kóng, Tio̍h khai-khún lín ê thó͘-tōe, bo̍h-tit iā-chéng tī chhì-phè-lāi. 4). Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h kā pún-sin kiâⁿ kat-lé, kui tī Iâ-hô-hoa; tû--khì sim-lāi ê su-io̍k; kiaⁿ-liáu Góa ê siū-khì, in-ūi lín só͘-kiâⁿ ê pháiⁿ, lâi hoat-choh; chhin-chhiūⁿ hé to̍h--khí-lâi, sīm-chì bô lâng ōe phah-hoa. 5). Lín tio̍h thoân tī Iû-tāi, pò tī Iâ-lō͘-sat-léng kóng, Lín tio̍h tī kok-lāi pûn sàu-kak, tōa-siaⁿ kiò kóng, Lín tio̍h chū-chi̍p, lán thang chìn-ji̍p kian-kò͘ ê siâⁿ. 6). Eng-kai ǹg Sek-an khiā tōa-kî; tio̍h tô-cháu, m̄-thang thêng-kha; in-ūi Góa beh hō͘ chai-ē kap tōa ê húi-hoāi tùi pak-hng lâi. 7). Ū sai tùi ām ê chhiū-nâ-tiong chiūⁿ--lâi, húi-hoāi lia̍t-kok--ê, i í-keng khí-sin, chhut i ê pún só͘-chāi; beh hō͘ lí ê tōe pha-hng, hō͘ lí ê siâⁿ hong-hòe, bô lâng khiā-khí. 8). Ūi-tio̍h án-ni, lín ê io tio̍h hâ môa-pò͘, tōa-siaⁿ thî-khâu; in-ūi Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì bô tùi lán oa̍t-tò-tńg. 9). Iâ-hô-hoa kóng, kàu hit-ji̍t kun-ông ê sim, kùi-cho̍k ê sim, lóng beh siau-bia̍t; chè-si lóng beh chhiⁿ-kiaⁿ, sian-ti lóng beh gông-ngia̍h. 10). Góa kóng, Ai--ah, Chú Iâ-hô-hoa ah, Lí chin-chiàⁿ sī tōa-tōa khi-phiàn chit ê peh-sìⁿ kap Iâ-lō͘-sat-léng; kā in kóng, Lín beh tit-tio̍h pêng-an, kî-si̍t to-kiàm hāi-tio̍h in ê sìⁿ-miā. 11). Hit-sî beh ū ōe tùi chit ê peh-sìⁿ kap Iâ-lō͘-sat-léng kóng, Beh ū jia̍t-jia̍t ê hong, tùi khòng-iá kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi, ǹg Góa ê chèng peh-sìⁿ chhe--lâi; m̄-sī beh pòa--i, ia̍h m̄-sī beh hō͘ i chheng-khì. 12). Beh ū koh-khah tōa ê hong, ūi-tio̍h Góa chhe--lâi; taⁿ Góa koh beh hoat-chhut phòaⁿ-sû lâi kong-kek in. 13). Khòaⁿ ah, i beh chhin-chhiūⁿ hûn khí-lâi; i ê chiàn-chhia chhin-chhiūⁿ kńg-lê-hong, i ê bé pí eng-chiáu khah kín; ū chai-ē ah, in-ūi lán pāi-bô lah. 14). Iâ-lō͘-sat-léng ah, lí tio̍h sóe-chheng lí ê sim, lâi tû--khì pháiⁿ, hō͘ lí thang tit-tio̍h kiù; pháiⁿ liām-thâu chûn tī lí ê sim-lāi, beh kàu tī-sî ah? 15). Ū siaⁿ tùi Tàn thoân-pò, tùi Í-hoat-liân soaⁿ pò chai-ē. 16). Lín tio̍h thoân hō͘ lia̍t-kok, pò-kò kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng ê tāi-chì, kóng, Ū ûi-khùn siâⁿ--ê, tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi; chhut in ê siaⁿ, kong-kek Iû-tāi chiah ê siâⁿ. 17). In chiu-ûi kong-kek i chhin-chhiūⁿ kò͘-hn̂g ê lâng; in-ūi i pōe-poān Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 18). Lí ê só͘-kiâⁿ, lí ê só͘-chòe, tì-kàu lí ū chiah ê sū; che sī lí ê chōe-ok, si̍t-chāi sī khó͘, sī hāi kàu lí ê sim. 19). góa ê chōng-hú ah, góa ê chōng-hú ah, góa ê sim thàng-thiàⁿ, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn peh-pak, góa bōe-ōe chēng-chēng bô kóng-ōe; in-ūi góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ, kau-chiàn ê hoah-hiàm. 20). Lâng teh pò húi-hoāi, koh húi-hoāi; in-ūi choân-tōe pāi-hoāi, góa ê pò͘-pîⁿ hut-jiân pāi-hoāi, góa ê tiùⁿ-ûi tiap-á-kú phòa-li̍h. 21). Góa khòaⁿ-kìⁿ tōa-kî, thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ; beh kàu jōa-kú ah? 22). Góa ê peh-sìⁿ gû-gōng, m̄-bat Góa; in sī gû-gōng bô chhang-miâ ê kiáⁿ; kiâⁿ-pháiⁿ chiū gâu, kiáⁿ-hó chiū ham-bān. 23). Sian-tī kóng, Góa khòaⁿ tōe, khòaⁿ ah, tōe sī khang-khang hūn-tūn; góa khòaⁿ thiⁿ, thiⁿ ia̍h bô kng. 24). Góa khòaⁿ hiah ê tōa-soaⁿ, khòaⁿ ah, in lóng tín-tāng; sió-soaⁿ ia̍h lóng iô-lâi iô-khì. 25). Góa koh khòaⁿ, khòaⁿ ah, lóng bô lâng; khong-tiong ê pe-chiáu, ia̍h lóng pe-cháu. 26). Góa koh khòaⁿ--i, khòaⁿ ah, pûi ê chhân pìⁿ-chòe pha-hng ê tōe; it-chhè ê siâⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, in-ūi I ê tōa siū-khì, lóng-chóng tó-hoāi. 27). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Choân-tōe tek-khak pha-hng; chóng-sī Góa bô beh húi-bia̍t kàu-chīn. 28). In-ūi án-ni tōe beh iu-būn, thiⁿ-téng iā beh o͘-àm; Góa í-keng kóng--i, í-keng tiāⁿ-tio̍h--i, tek-khak bô thè-hóe, iā bô oa̍t-tńg ì-sù, m̄ chòe--i. 29). Ta̍k ê siâⁿ ê lâng in-ūi bé-peng kap siā-chìⁿ ê lâng ê hōa-hōa-háu, chiū lóng tô-cháu, chìn-ji̍p chhiū-nâ, pê-chiūⁿ chio̍h-pôaⁿ-téng; ta̍k ê siâⁿ tú-tio̍h khì-sak, bô lâng khiā-khí. 30). Lí soe-pāi ê sî beh cháiⁿ-iūⁿ chòe? Sui-jiân chhēng chu-âng ê saⁿ, ēng kim-khì chng-thāⁿ, ēng sek-liāu ūi lí ê ba̍k-chiu, án-ni tián hó-khòaⁿ, sī khang-khang; loân-ài lí--ê khòaⁿ-khin lí, sòa siàu-siūⁿ lí ê sìⁿ-miā. 31). In-ūi góa thiaⁿ-kìⁿ siaⁿ chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng, chhin-chhiūⁿ siⁿ thâu-chiūⁿ-kiáⁿ ê kan-khó͘, chiū-sī Sek-an cha-bó͘-kiáⁿ ê siaⁿ, i chhoán tōa-khùi, thí-khui chhiú kóng, Góa ū chai-ē ah, in-ūi góa ê sîn-hûn ūi-tio̍h thâi-lâng-ê lâi hūn-khì.

[5] Lín tio̍h cháu-lâi cháu-khì tī Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-lō͘ lâi khòaⁿ lâi thàm-thiaⁿ, tī i ê khoan-khoah ê só͘-chāi lâi chhē, khòaⁿ ōe tú-tio̍h chi̍t-lâng, á-sī ū lâng kiâⁿ kong-gī, kiû sêng-si̍t; Góa chiū beh sià-bián chit ê siâⁿ. 2). In sui-jiân kóng, Iâ-hô-hoa sī oa̍h--ê, in só͘ chiù ê chōa si̍t-chāi sī ké. 3). Iâ-hô-hoa ah, Lí ê ba̍k-chiu kiám-m̄-sī ǹg sêng-si̍t mah? Lí phah in, in iā bô iu-siong; Lí húi-bia̍t in, in m̄-khéng siū kàu-tok; in hō͘ in ê bīn pí chio̍h khah-tēng, m̄-khéng hôe-thâu. 4). Góa chiū kóng, Chiah ê lâng si̍t-chāi sī sòng-hiong, sī gû-gōng, in-ūi m̄-bat Iâ-hô-hoa ê lō͘, kap in ê Siōng-tè ê hoat-tō͘; 5). góa beh khì kìⁿ in ê sè-ka, kap in kóng-ōe; in-ūi in bat Iâ-hô-hoa ê lō͘, kap in ê Siōng-tè ê hoat-tō͘. Nā-sī in tâng-sim at-chi̍h taⁿ, phah-tn̄g pa̍k i ê soh. 6). Só͘-í chhiū-nâ ê sai beh chhut-lâi kā-sí in; ê-hng-sî ê chhâi-lông beh thun-chia̍h in, pà beh tī chiah ê siâⁿ-gōa tng-tán in, kìⁿ-nā chhut-siâⁿ-ê tek-khak hō͘ in thiah-chhùi, in-ūi in ê chōe-kòa chin-chōe, pōe-ge̍k ná siong-tiōng. 7). Che Góa thái ōe sià-bián lí ah? lí ê kiáⁿ-jî lī-khui Góa, koh kí chiah ê m̄-sī Siōng-tè--ê lâi chiù-chōa; Góa hō͘ in pá-chiok, in chiū kiâⁿ kan-îm, kui-tīn chū-chi̍p tī chhiong-ki ê chhù. 8). In chhin-chhiūⁿ chhī-pá ê bé sì-kòe pháu; ta̍k-ê ǹg i chhù-piⁿ ê bó͘ chhin-chhiūⁿ bé ki-ki-háu. 9). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kiám bô in-ūi chiah ê sū lâi pān in mah? Góa ê sim kiám bô beh tùi chit hō ê kok-bîn lâi pò-siû mah? 10). Lín tio̍h chiūⁿ i ê phû-tô-hn̂g ê chhiûⁿ lâi húi-hoāi i, chóng-sī m̄-thang húi kàu-liáu; tio̍h tû--khì i ê ki, in-ūi in bô sio̍k tī Iâ-hô-hoa. 11). In-ūi Í-sek-lia̍t ke kap Iû-tāi ke tōa-tōa kiâⁿ khúi-chà, kong-kek Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê. 12). In m̄-jīn Iâ-hô-hoa, chiū kóng, Che pēng m̄-sī I; chai-ē bô beh lîm-kàu goán; to-kiàm kap ki-hng goán iā bōe-ōe tú-tio̍h. 13). Sian-ti ê ōe beh chiâⁿ-chòe hong, Chú ê ōe bô tī in ê sim; beh chiàu án-ni hō͘ in tú-tio̍h. 14). Só͘-í bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi lín kóng chit ê ōe; khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ Góa ê ōe tī lí ê chhùi chòe hé, hō͘ chit ê peh-sìⁿ chòe chhâ, chit ê hé beh sio-bia̍t in. 15). Iâ-hô-hoa kóng, Í-sek-lia̍t ê ke ah, lí khòaⁿ, Góa beh hō͘ chi̍t-kok tùi hn̄g-hn̄g lâi kong-kek lín, chiū-sī kiông ê kok, tùi kó͘-chá chiū ū ê kok, i ê giân-gú lí bōe hiáu-tit, iā bōe bêng-pe̍k i só͘ kóng--ê. 16). In ê chìⁿ-tē sī khui-khui ê bōng; in lóng sī ióng-sū. 17). In beh chia̍h-liáu lí ê gō͘-kak kap lí ê bí-niû, chiū-sī lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ só͘ tio̍h chia̍h ê; iā beh chia̍h-liáu lí ê iûⁿ-kûn, gû-kûn; chia̍h-liáu lí ê phû-tô kap bû-hoa-kó; koh beh ēng to húi-hoāi lí só͘ óa-khò kian-kò͘ ê siâⁿ. 18). Iâ-hô-hoa kóng, Chiū-nā kàu hit-sî Góa iā bô beh it-chīn châu-bia̍t lín. 19). Hit-sî lín nā kóng, Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ūi-tio̍h siáⁿ-sū tùi goán kiâⁿ che it-chhè ê sū ah? lí tio̍h ìn i kóng, Chhin-chhiūⁿ lín í-keng pàng-sak Góa, ho̍k-sāi pa̍t-hō ê siōng-tè tī lín ê tōe-hng, án-ni lín iā beh ho̍k-sāi gōa-pang lâng tī bô sio̍k lín ê tōe-hng. 20). Lín tio̍h thoân tī Ngá-kok ke, pò tī Iû-tāi kóng, Gōng-gōng bû-ti ê peh-sìⁿ ah, lín ū ba̍k-chiu bōe khòaⁿ, ū hī-khang bōe thiaⁿ, taⁿ tio̍h thiaⁿ chit ê ōe; 23). Iâ-hô-hoa kóng, Lín m̄ kiaⁿ Góa mah? bô ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah tī Góa ê bīn-chêng mah? Góa siat éng-oán ê lē, ēng soa chòe hái ê kài-hān, i bōe pôaⁿ-kè; i ê éng sui-jiân giâ koâiⁿ, iā bōe-ōe iâⁿ; sui-jiân hōa-hōa-háu, iā bōe-ōe pôaⁿ-kè. 23). To̍k-to̍k chit ê peh-sìⁿ ū hoán-poān pōe-ge̍k ê sim; in pōe-ge̍k Góa chòe in khì. 24). In sim-lāi iā bô kóng, Taⁿ lán tio̍h kèng-ùi Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè, I chiàu-sî siúⁿ-sù hō͘-chúi, chiū-sī chêng ê hō͘; āu ê hō͘; I iā ū tēng chiah ê siu-sêng ê sî-kî, lâu-teh hō͘ lán. 25). Lín ê chōe-gia̍t hō͘ chiah ê sū hoán-tńg lī-khui lín; lín ê chōe-ok hō͘ lín bōe-ōe tit-tio̍h hok-khì. 26). In-ūi tī Góa ê peh-sìⁿ-tiong ū chhē-tio̍h pháiⁿ-lâng; in bih--teh, chhin-chhiūⁿ siat oa̍h-tauh ê lâng teh tng-tán; in tiuⁿ lô-bāng lâi lia̍h lâng. 27). In ê chhù ū khúi-chà móa-móa, sī chhin-chhiūⁿ chiáu-lâng-lāi ū chiáu móa-móa; só͘-í in chiâⁿ-chòe tōa koh hó-gia̍h. 28). In pûi koh kng-siⁿ, chòe pháiⁿ kè-thâu; bô ūi-tio̍h lâng sin-oan, chiū-sī bô ūi-tio̍h bô-pē ê kiáⁿ sin-oan, hō͘ i heng-thong; ia̍h bô in-ūi sòng-hiong lâng phòaⁿ-toàn. 29). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kiám bô in-ūi chiah ê sū lâi pān in mah? Góa ê sim kiám bô beh tùi chit-hō ê kok-bîn lâi pò-siû mah? 30). Chit ê thó͘-tōe ū kî-īⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū; sian-ti thoân hu-ké, chè-si óa-khò in lâi pà-koân; Góa ê peh-sìⁿ ia̍h ài i án-ni; kàu kiat-kio̍k, lín beh cháiⁿ-iūⁿ chòe?

[6] Piān-ngá-bín lâng ah, lín tio̍h cháu-chhut Iâ-lō͘-sat-léng; tī Thê-ko-a pûn sàu-kak; tī Pek-hap-ki-lîm pàng ian-tun; in-ūi ū chai-ē kap tōa ê húi-bia̍t tùi pak-hng lo̍h--lâi. 2). Góa beh châu-bia̍t Sek-an ê cha-bó͘-gín-ná, chiū-sī hit ê súi koh iù-siù--ê. 3). Bo̍k-chiá kap i ê iûⁿ-kûn beh kàu i hia, tī i ê chiu-ûi tah pò͘-pîⁿ; ta̍k-ê tī i só͘ chiàm ê tōe, hō͘ iûⁿ chia̍h-chháu. 4). Lín tio̍h pī-pān kau-chiàn kong-kek i; khí-lâi ah, lán tio̍h thàn tiong-tàu ê sî chiūⁿ-khì; chhám--ah, ji̍t í-keng chhiâ-sai, beh àm ê iáⁿ í-keng thoa-tn̂g. 5). Khí-lâi ah, lán tio̍h thàu-mî chiūⁿ-khì, húi-hoāi i ê kiong-tiān. 6). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h chhò chhiū-ba̍k, khí thô͘-tui, kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng; che sī hit-ê eng-kai siū hêng-hoa̍t ê siâⁿ; in tiong-kan it-chīn sī pō-gio̍k. 7). Chíⁿ cháiⁿ-iūⁿ chhèng-chhut chúi, chit ê siâⁿ ia̍h án-ni chhèng-chhut pháiⁿ; tī in tiong-kan siông-siông thiaⁿ-kìⁿ ū kiông-pō húi-bia̍t ê sū; pīⁿ-thiàⁿ sún-siong ia̍h siông-siông tī Góa ê bīn-chêng. 8). Iâ-lō͘-sat-léng ah, lí tio̍h siū kà-sī; bián-tit Góa ê sim kap lí chhiⁿ-so͘; bián-tit Góa hō͘ lí pha-hng, chiâⁿ-chòe bô lâng khiā-khí ê tōe. 9). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, In beh it-chīn lia̍h Í-sek-lia̍t chhun ê peh-sìⁿ, chhin-chhiūⁿ tiah phû-tô chi̍t-iūⁿ; lí tio̍h chhin-chhiūⁿ tiah phû-tô-ê, chhiú koh tńg-ji̍p chhiū-ki. 10). Taⁿ góa beh tùi chī-chūi kóng-ōe chòe kan-chèng, hō͘ in thiaⁿ ah? khòaⁿ ah, in ê hī-á bē siū kat-lé, bōe-ōe thiaⁿ; khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê ōe, in lia̍h-chòe kiàn-siàu, bô hoaⁿ-hí--i. 11). In-ūi án-ni, góa hō͘ Iâ-hô-hoa ê siū-khì chhiong-móa, lún-bōe-tiâu; góa beh chòe-chi̍t-ē piàⁿ tī koe-lō͘ ê gín-ná, kap chū-hōe ê siàu-liân lâng; liân tiōng-hu kap i ê bó͘, lāu-lâng kap ji̍t-chí móa-chiok--ê, lóng beh siū-lia̍h. 12). In ê chhù-the̍h, chhân-hn̂g, kap bó͘, lóng beh piàn-chòe pa̍t-lâng-ê; in-ūi Góa beh chhun-chhiú kong-kek chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). In-ūi in tùi tē-it sòe kàu tē-it tōa--ê, lóng it-bī tham-sim; tùi sian-ti kàu chè-si, lóng kiâⁿ kan-chà. 14). In chhìn-chhìn chhái-chhái i-tī Góa ê peh-sìⁿ ê siong, kóng, Pêng-an lah, pêng-an lah; kî-si̍t bô pêng-an. 15). In kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, chai kiàn-siàu mah? bô, in lóng bô kiàn-siàu, ia̍h bōe âng-bīn; in-ūi án-ni, in beh poa̍h-tó tī poa̍h-tó ê lâng ê tiong-kan; Góa pān in ê sî, in beh tian-tó; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê. 16). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h khiā tī lō͘--nih khòaⁿ; chhâ-mn̄g kū ê lō͘, hit tiâu hó-lō͘ tī toh-lo̍h, chiū tio̍h kiâⁿ--i; án-ni lín ê sim beh tit-tio̍h an-hioh; chóng-sī in kóng, Goán m̄ kiâⁿ--i. 17). Góa kā lín siat siú-bāng--ê, kóng, Tio̍h thiaⁿ sàu-kak ê siaⁿ; chóng-sī in kóng, Goán m̄ thiaⁿ. 18). Lia̍t-kok ah, in-ūi án-ni lín tio̍h thiaⁿ; hōe-chiòng ah, lín tio̍h chai in tiong-kan ū sím-mi̍h sū. 19). Tōe ah, tio̍h thiaⁿ; khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ chai-ē kàu chit ê peh-sìⁿ, chiū-sī in ê tô͘-bô͘ ê kiat-kó; in-ūi in m̄ thiaⁿ-thàn Góa ê ōe; Góa ê lu̍t-hoat, in ia̍h khì-choa̍t. 20). Tùi Sī-pa chhut ê jú-hiuⁿ, tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi chhut ê chhiong-pô͘, tòa lâi hō͘ Góa, beh siáⁿ-tāi? lín ê sio-chè bô tit-tio̍h chiap-la̍p; lín ê lé-mi̍h, Gáo ia̍h bô hoaⁿ-hí. 21). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hē that-gāi ê chio̍h tī chit ê peh-sìⁿ ê bīn-chêng; pē kap kiáⁿ beh chòe-chi̍t-ē poa̍h tī hit téng-bīn; chhù-piⁿ kap pêng-iú ia̍h lóng beh bia̍t-bô. 22). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, ū chi̍t chióng ê peh-sìⁿ tùi pak-hng lâi; ia̍h ū chi̍t ê tōa-kok heng-khí, tùi tōe-ke̍k lâi. 23). In kia̍h keng kap chhiuⁿ; in chân-jím bô lîn-bín; in ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ hái hōa-hōa-háu; Sek-an ê cha-bó͘-gín-ná ah, in lóng khiâ-bé lia̍t-tīn, chhin-chhiūⁿ chiàn-sū beh kong-kek lí. 24). Goán thiaⁿ-kìⁿ in ê hong-siaⁿ, chhiú chiū nńg--lo̍h-khì; thòng-khó͘ khîⁿ-tio̍h goán, thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng chi̍t-iūⁿ. 25). Lín m̄-thang chhut-khì chhân--nih, ia̍h m̄-thang kiâⁿ tī lō͘-nih; in-ūi tī-hia ū tùi-te̍k ê to-kiàm, sì-ûi ū kiaⁿ-hiâⁿ. 26). Góa ê peh-sìⁿ ah, tio̍h hâ môa-pò͘, kō tī hé-hu-tiong; tio̍h pi-siong, chhin-chhiūⁿ sòng-sit to̍k-siⁿ kiáⁿ, thòng-sim thî-khàu; in-ūi chân-hāi--ê beh hut-jiân kàu tī lán. 27). Góa siat-li̍p lí tī Góa ê peh-sìⁿ-tiong, chòe chhì-giām--ê kap ōe-só͘; hō͘ lí chai lâi chhì-giām in ê kiâⁿ-chòe. 28). In lóng sī tōa pōe-ge̍k ê lâng; sì-kòe kiâⁿ húi-pòng; in sī tâng, sī thih; lóng sī kiâⁿ húi-hoāi--ê. 29). Hong-kūi sio--tio̍h, iân í-keng iûⁿ tī hé-lāi; in ti̍t-ti̍t thoàn-liān, kàu-bé sī khang-khang; in-ūi pháiⁿ--ê iáu-bē tû-khì. 30). Lâng beh chheng in chòe siū khì-sak ê gûn, in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng khì-sak in.

[7] Ū ōe tùi Iâ-hô-hoa kàu Iâ-lī-bí, kóng, Lí tio̍h khiā tī Iâ-hô-hoa ê chhù ê mn̂g, tī-hia soan-thoân chit ê ōe, kóng, Hoān-nā sio̍k Iû-tāi ji̍p chiah ê mn̂g, kèng-pài Iâ-hô-hoa--ê, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 3). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lín tio̍h kóe-chiàⁿ só͘-kiâⁿ só͘-chòe, Góa chiū hō͘ lín khiā-khí tī chit ê tōe-hng. 4). Lín m̄-thang óa-khò pe̍h-chha̍t ê ōe, kóng, Chiah-ê sī Iâ-hô-hoa ê tiān, sī Iâ-hô-hoa ê tiān, sī Iâ-hô-hoa ê tiān. 5). Lín nā it-chīn kóe-chiàⁿ só͘-kiâⁿ só͘-chòe; tī lâng kap chhù-piⁿ ê tiong-kan, chin-chiàⁿ ū kiâⁿ kong-pêng; 6). bô pháiⁿ khoán-thāi chhut-gōa lâng, í-ki̍p ko͘-jî kóaⁿ-hū; tī chit ê tōe-hng bô lâu bô-chōe ê lâng ê huih, ia̍h bô thàn pa̍t-hō ê siōng-tè lâi hām-hāi ka-kī; 7). Góa chiū hō͘ lín khiā-khí tī chit ê só͘-chāi, chiū-sī Góa só͘ siúⁿ-sù lín ê lia̍t-chó͘ ê tōe, tùi éng-oán kàu éng-oán. 8). Khòaⁿ ah, lín óa-khò pe̍h-chha̍t bô lī-ek ê ōe. 9). Lín thau-the̍h, thâi-lâng, kan-îm, lām-sám chiù-chōa, ǹg Pa-le̍k sio-hiuⁿ, ia̍h thàn lín pêng-sò͘ só͘ m̄-bat pa̍t-hō ê siōng-tè, 10). koh lâi khiā tī Góa ê bīn-chêng, tī chit-keng ēng Góa ê miâ lâi chheng-ho͘ ê chhù, kóng, Goán tit-tio̍h kiù lah; án-ni, sī beh hō͘ lín khì kiâⁿ chiah ê khó-ò͘ⁿ ê sū mah? 11). Chit-keng ēng Góa ê miâ lâi chheng-ho͘ ê chhù, lín khòaⁿ-chòe chha̍t-siū mah? Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa, Góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ lah. 12). Lín taⁿ tio̍h khì Góa tī Sī-lô ê só͘-chāi, chiū-sī Góa khí-thâu siat-chòe kiû-kiò Góa ê miâ ê ūi, khòaⁿ Góa in-ūi Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê chōe-ok, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi hit só͘-chāi. 13). Iâ-hô-hoa kóng, Taⁿ in-ūi lín kiâⁿ chiah ê it-chhè ê sū, Góa ū tùi lín kóng, ia̍h sī chá-chá khí--lâi kóng, nā-sī lín m̄ thiaⁿ; Góa koh kiò lín, nā-sī lín m̄ ìn; 14). só͘-í Góa beh khoán-thāi lín só͘ óa-khò chit-keng ēng Góa ê miâ chheng-ho͘ ê chhù, í-ki̍p Góa só͘ siúⁿ-sù lín kap lín ê lia̍t-chó͘ ê tōe, chhin-chhiūⁿ Góa chá khoán-thāi Sī-lô chi̍t-iūⁿ. 15). Góa iā beh kóaⁿ lín lī-khui Góa ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ Góa bat kóaⁿ lín ê chèng hiaⁿ-tī, Í-hoat-liân it-chhè ê hō͘-è. 16). Só͘-í lí bo̍h-tit ūi-tio̍h chit ê peh-sìⁿ kî-tó, bo̍h-tit ūi-tio̍h in chhut-siaⁿ kî-kiû, ia̍h bo̍h-tit thòe in kiû Góa; in-ūi Góa bô beh thiaⁿ lí. 17). In tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ-tiong, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-lō͘ só͘ kiâⁿ--ê, lí bô khòaⁿ-kìⁿ mah? 18). Kiáⁿ-jî khioh chhâ, lāu-pē hiâⁿ-hé, hū-jîn-lâng chhiau-mī chòe-piáⁿ, hiàn hō͘ Thian-hō͘; koh tùi pa̍t-hō ê siōng-tè koàn-tiān; beh kek Góa siū-khì. 19). Iâ-hô-hoa kóng, In kiám-sī kek Góa siū-khì? kiám m̄-sī kek in ka-kī, tì-kàu in ê bīn kiàn-siàu mah? 20). Só͘-í Chú Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong Góa ê siū-khì, Góa ê thòng-hūn, piàⁿ tī chit só͘-chāi; chiū-sī piàⁿ tī lâng, kap cheng-siⁿ, í-ki̍p chhân-iá ê chhiū-ba̍k, kap thó͘-tōe ê chhut-sán; chhin-chhiūⁿ hé to̍h bōe hoa. 21). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Tio̍h chiong lín ê sio-chè chham-ka tī lín chiah ê chè, lâi chia̍h bah. 22). In-ūi Góa chhōa lín ê lia̍t-chó͘ chhut Ai-ki̍p ê ji̍t, lūn-kàu sio-chè kap chiah ê chè, Góa bē-bat tùi in kóng-khí lâi bēng-lēng in. 23). Góa to̍k-to̍k hoan-hù in chí chi̍t-hāng, kóng, Lín tio̍h thiaⁿ-thàn Góa ê siaⁿ, Góa chiū beh chòe lín ê Siōng-tè, lín ia̍h beh chòe Góa ê peh-sìⁿ; koh kiâⁿ Góa lóng-chóng bēng-lēng lín ê lō͘, chiū thang tit-tio̍h hok-khì. 24). Chóng-sī in m̄ thiaⁿ-thàn, ia̍h m̄ àⁿ hī-khang; kéng-jiân chiàu in ê kè-bô͘, kap kong-ngī ê pháiⁿ-sim, thè-āu bô chìn-chêng. 25). Tùi lín ê lia̍t-chó͘ chhut Ai-ki̍p ê ji̍t kàu kin-á-ji̍t, Góa chhe Góa ê chèng lô͘-po̍k sian-ti kàu lín hia; koh ta̍k-ji̍t chá-chá khí--lâi chhe in. 26). In iáu-kú m̄ thiaⁿ Góa, ia̍h m̄ àⁿ hī-khang; hoán-tńg ngī in ê ām-kún; in kiâⁿ pháiⁿ pí in ê lia̍t-chó͘ khah siong-tiōng. 27). Lí tio̍h chiong chiah-ê it-chhè ê ōe kā in kóng; chóng-sī in bô beh thiaⁿ lí; lí kiò--in, in ia̍h bô beh ìn--lí. 28). Lí tio̍h tùi in kóng, Che chiū-sī m̄ thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè ê siaⁿ, bô siū kàu-tok ê kok-bîn; sêng-si̍t bô-khì, tùi in ê chhùi choa̍t-tn̄g. 29). Iâ-lō͘-sat-léng ah, tio̍h thì lí ê thâu-mn̂g hiat-ka̍k; tī kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi chhiùⁿ ai-siong ê koa; in-ūi Iâ-hô-hoa khì-sak lī-khui I só͘ siū-khì ê sè-tāi. 30). Iâ-hô-hoa kóng, Iû-tāi ê peh-sìⁿ kiâⁿ Góa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū; chiong khó-ò͘ⁿ ê mi̍h chhāi tī ēng Góa ê miâ chheng-ho͘ ê chhù, phah lâ-sâm--i. 31). In tī Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok, khí Tô-hui-te̍k soaⁿ-thâu ê tôaⁿ; thang tī hé-tiong sio in ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ; che m̄-sī Góa só͘ hoan-hù--ê, ia̍h m̄-sī Góa ê sim só͘ siūⁿ--ê. 32). Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi ji̍t-chí beh kàu, chit ê tōe-hng bô koh chheng-chòe Tô-hui-te̍k, kap Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok; sī beh chheng-chòe Thâi-lâng ê soaⁿ-kok; in-ūi beh tī Tô-hui-te̍k bâi-chòng sí-lâng, kàu bô chhun só͘-chāi. 33). Koh chit ê peh-sìⁿ ê sin-si, beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu, kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù, chòe chia̍h-mi̍h; bô lâng kóaⁿ--i. 34). Hit-sî, tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-chhī, Góa beh hō͘ hoaⁿ-hí ê siaⁿ, khoài-lo̍k ê siaⁿ, sin-kiáⁿ-sài ê siaⁿ, sin-niû ê siaⁿ, lóng-chóng soah; in-ūi chit ê tōe lóng beh pìⁿ-chòe pha-hng.

[8] Iâ-hô-hoa kóng, Tng hit-sî lâng beh chiong Iû-tāi lia̍t-ông ê kut-hâi, kùi-cho̍k ê kut-hâi, chè-si ê kut-hâi, sian-ti ê kut-hâi, Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ ê kut-hâi, lóng tùi bōng-tiong the̍h--chhut-lâi, 2). pâi tī ji̍t, ge̍h, kap thiⁿ-siōng ê ē-bīn; chiū-sī in pêng-sò͘ só͘ ì-ài, só͘ ho̍k-sāi, só͘ sūn-thàn, só͘ chhē-kiû, só͘ kūi-pài--ê; chiah ê kut-hâi bô koh siu-si̍p, bô koh bâi-chòng; beh tī tōe-bīn-chiūⁿ chiâⁿ-chòe pùn-sò. 3). Koh chit ê pháiⁿ-cho̍k só͘ chhun--ê, chiū-sī tī Góa kóaⁿ in kàu hia só͘ chhun--ê, in lóng beh kéng sí, m̄ kéng oa̍h; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Lí tio̍h tùi in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lâng poa̍h-tó, bô koh peh--khí-lâi mah? lâng oat--khì, bô koh oat--lâi mah? 5). Án-ni chit ê Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ ê pōe-ge̍k, siáⁿ-sū kú-tn̂g pōe-ge̍k ah? in kò͘-chip in ê khúi-chà, m̄-khéng hôe-thâu. 6). Góa liû-sim thiaⁿ, chóng-sī in bô kóng chèng-ti̍t ê ōe, bô lâng hoán-hóe in pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ, kóng, Góa chòe--ê sī sím-mi̍h? in ta̍k-lâng choán-tńg kiâⁿ ka-kī ê lō͘, chhin-chhiūⁿ bé pháu-ji̍p chiàn-tiûⁿ. 7). Khong-tiong ê ho̍h chai i tiāⁿ-tio̍h ê kî; ka-chui ìⁿ-á kap hái-gān, lóng siú in lâi ê sî; to̍k-to̍k Góa ê peh-sìⁿ m̄-chai Iâ-hô-hoa ê hoat-lu̍t. 8). Lín cháiⁿ-iūⁿ kóng, Goán sī tì-hūi ê lâng, Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat tī goán tiong-kan? Khòaⁿ ah, keng-ha̍k-sū bú-lāng pit-be̍k, hō͘ i pìⁿ-chòe ké. 9). Tì-hūi ê lâng kiàn-siàu, kiaⁿ-hiâⁿ, siū-lia̍h; khòaⁿ ah, in pàng-sak Iâ-hô-hoa ê ōe, in ê sim-lāi iáu ū sím-mi̍h tì-hūi ah? 10). Só͘-í Góa beh chiong in ê bó͘ hō͘ pa̍t-lâng, chiong in ê chhân-hn̂g hō͘ pa̍t-lâng sêng-chiap chòe-gia̍p; in-ūi in tùi tē-it sòe kàu tē-it tōa--ê, lóng it-bī tham-sim; tùi sian-ti kàu chè-si lóng kiâⁿ kan-chà. 11). In chhìn-chhìn chhái-chhái i-tī Góa ê peh-sìⁿ ê siong, kóng, Pêng-an lah, pêng-an lah; kî-si̍t bô pêng-an. 12). In kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, chai kiàn-siàu mah? bô, in lóng bô kiàn-siàu, ia̍h bōe âng-bīn; in-ūi án-ni, in beh poa̍h-tó tī poa̍h-tó ê lâng ê tiong-kan; in siū pān ê sî beh tian-tó; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh it-chīn bia̍t--in; phû-tô-chhiū beh bô phû-tô; bû-hoa-kó chhiū beh bô bû-hoa-kó; hio̍h ia̍h beh ko͘-tâ; Góa só͘ hō͘ in--ê, lóng beh bô--khì. 14). Lán siáⁿ-sū chēng-chēng chē ah? lín tio̍h chū-chi̍p, chiū lán thang ji̍p chiah ê kian-kò͘ ê siâⁿ; tī-hia tiām-tiām; in-ūi lán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa hō͘ lán tiām-tiām; koh chiong khó͘ ê chúi hō͘ lán lim; lóng sī in-ūi lán tek-chōe Iâ-hô-hoa. 15). Lán ǹg-bāng pêng-an, ia̍h bô ū hó--chhù; ǹg-bāng ū i-hó ê sî-kî, hoán-tńg ū kiaⁿ-hiâⁿ. 16). Thiaⁿ-kìⁿ tùi Tàn hia tùi-te̍k ê bé phn̄g-phn̄g-háu; in ê ióng ê bé ki-ki-háu, choân-tōe chiū lóng tín-tāng; in-ūi in lâi thun-bia̍t chit ê tōe, í-ki̍p hit lāi-bīn só͘-ū--ê; thun-bia̍t chit ê siâⁿ, kap kî-tiong khiā-khí ê peh-sìⁿ. 17). Lín khòaⁿ, Góa beh chhe chôa, to̍k-chôa, kàu lín tiong-kan, lín khu bô hoat--tit-ê, in beh kā lín; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 18). Góa ū iu-būn, chêng-goān ōe-tit an-ùi; góa ê sim hūn-khì. 19). Khòaⁿ ah, góa ê peh-sìⁿ ai-siong ê siaⁿ, tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi, kóng, Iâ-hô-hoa bô tī Sek-an mah? i ê ông bô tī hí lāi-bīn mah? In siáⁿ-sū ēng tiau-khek ê ngó͘-siōng, kap gōa-pang hu-ké--ê, lâi kek Góa ê siū-khì ah? 20). Siu-sêng ê sî í-keng kè, hē-thiⁿ ê ji̍t í-keng chīn; goán iáu bô tit-tio̍h kiù. 21). In-ūi góa ê peh-sìⁿ ê húi-siong, góa ia̍h siū húi-siong; góa chīn-chāi ai-siong, kiaⁿ-hiâⁿ khîⁿ-tiâu góa. 22). Tī Ki-lia̍t kiám bô jú-hiuⁿ? tī-hia kiám bô i-seng? góa ê peh-sìⁿ cháiⁿ-iūⁿ bōe tit-tio̍h i-hó?

[9] Goān góa ê thâu-khak chòe chúi-chôaⁿ, góa ê ba̍k-chiu chòe ba̍k-sái ê goân-thâu; góa thang ūi góa ê peh-sìⁿ-tiong siū-thâi ê lâng, ji̍t-mî thî-khàu. 2). Goān góa tī khòng-iá ū chhut-gōa lâng hioh-mî ê só͘-chāi, góa chiū thang khì-sak góa ê peh-sìⁿ lâi lī-khui in; in-ūi in lóng sī kiâⁿ kan-îm--ê, sī kiâⁿ khúi-chà ê tóng-lūi. 3). In kńg-oan in ê chi̍h chhin-chhiūⁿ keng lâi kóng pe̍h-chha̍t; in tī kok-lāi ke-thiⁿ sè-le̍k, m̄-sī ūi-tio̍h chin-si̍t; chiū-sī pháiⁿ-liáu koh pháiⁿ, iā m̄-bat Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Lín ta̍k-lâng tio̍h tî-hông i ê chhù-pīⁿ, lóng m̄-thang sìn-khò hiaⁿ-tī; in-ūi hoaⁿ-tī it-chīn saⁿ môa-phiàn; chhù-piⁿ lóng sì-kòe kiâⁿ, húi-pòng lâng. 5). In ta̍k-lâng khi-phiàn chhù-piⁿ; m̄-goān kóng chin-si̍t; in kà-sī in ê chi̍h kóng pe̍h-chha̍t; tio̍h-bôa chòe-pháiⁿ. 6). Lí khiā-khí tī khúi-chà-tiong; in in-ūi khúi-chà m̄-khéng jīn-bat Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 7). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong in iûⁿ-hòa lâi thoàn-liān in; nā bô, Góa in-ūi Góa ê peh-sìⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ah? 8). In ê chi̍h sī hāi-sí lâng ê chìⁿ; sī kóng khúi-chà; lâng-lâng tùi i ê chhù-piⁿ chhùi kóng pêng-an, sim-lāi teh siàu-siūⁿ i. 9). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kiám bô in-ūi chiah ê sū lâi pān in mah? Góa ê sim kiám bô beh tùi chit hō ê kok-bîn lâi pò-siû mah? 10). Góa beh ūi-tio̍h soaⁿ-niá thî-khàu pi-ai, ūi-tio̍h khòng-iá ê chháu-tiûⁿ chhut-siaⁿ ai-háu; in-ūi in í-keng sio-lio--khì, sīm-chì bô lâng keng-kè; lâng iā bô thiaⁿ-kìⁿ cheng-siⁿ ê siaⁿ; khong-tiong ê pe-chiáu kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù lóng cháu-láu-khì. 11). Góa beh hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng piàn-chòe thô͘-tui, chòe iá-káu khiā-khí ê só͘-chāi; iā beh hō͘ Iû-tāi chiah ê siâⁿ pha-hng, bô lâng khiā-khí. 12). Chī-chūi sī tì-hūi ê lâng thang bêng-pe̍k chit-ê ah? Iâ-hô-hoa ê chhùi tùi chī-chūi kóng, hō͘ i thang thoân-pò ah? chit ê tōe siáⁿ-sū bia̍t-bô, sio-húi chhin-chhiuⁿ khòng-iá, sīm-chì bô lâng keng-kè ah? 13). Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi in ū khì-sak Góa só͘ siat tī in ê bīn-chêng ê lu̍t-hoat, bô thiaⁿ Góa ê siaⁿ, iā bô kiâⁿ i; 14). to̍k-to̍k chiàu in ê sim ê kong-ngī lâi kiâⁿ, koh thàn chiah ê Pa-le̍k, chiū-sī in ê lia̍t-chó͘ só͘ kà-sī ê; 15). só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong in-tîn hō͘ chit ê peh-sìⁿ chia̍h, koh chiong khó͘ ê chúi hō͘ in lim. 16). Góa iā beh sì-sòaⁿ in tī lia̍t-pang-tiong, chiū-sī in kap in ê lia̍t-chó͘ m̄-bat ê pang-kok; iā beh hō͘ to-kiàm tui-jip in, kàu Góa it-chīn châu-bia̍t in. 17). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tio̍h tì-ì siūⁿ, kiò hiah ê thòe lâng khàu ê hū-jîn-lâng lâi, iā chhe lâng khì chhē hiah ê gâu ê hū-jîn-lâng, hō͘ in lâi; 18). in tio̍h kín-kín lâi, ūi lán chhut-siaⁿ háu, hō͘ lán ba̍k-sái ti̍t-ti̍t lâu, hō͘ lán ê ba̍k-chiu-phê chhèng-chhut chúi. 19). In-ūi thiaⁿ-kìⁿ ai-siong ê siaⁿ tùi Sek-an chhut, kóng, Lán cháiⁿ-iūⁿ soe-pāi! tōa-tōa kiàn-siàu, in-ūi lán lī-khui thó͘-tōe, in-ūi lâng ū thiah-húi lán ê chhù-the̍h. 20). Lín chiah ê hū-jîn-lâng ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe, hī-khang tio̍h thiaⁿ-siū I ê chhùi só͘ kóng ê ōe, tio̍h kà-sī lín ê cha-bó͘-kiáⁿ thî-khàu, ta̍k-ê tio̍h kà-sī in ê chhù-piⁿ chhiùⁿ ai-ko. 21). In-ūi sí-bô chiūⁿ-lâi lán ê thang-á-mn̂g, ji̍p lán ê kiong-tiān; tùi gōa-bīn châu-bia̍t hiah ê gín-ná, tùi koe-lō͘ châu-bia̍t hiah ê siàu-liân lâng. 22). Lí tio̍h kā in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lâng ê sin-si beh chhin-chhiūⁿ pùn-sò, hiat tī kau-iá; koh chhin-chhiūⁿ siu-koah ê lâng ka-chiah-āu só͘ ka-la̍uh chi̍t-pé-á ê tiū-á, bô lâng khioh--i. 23). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tì-hūi ê lâng, bo̍h-tit in-ūi i ê tì-hūi lâi khoa-kháu; ióng-béng ê lâng, bo̍h-tit in-ūi i ê ióng-béng lâi khoa-kháu; hó-gia̍h ê lâng, bo̍h-tit in-ūi i ê hó-gia̍h lâi khoa-kháu. 24). Kìⁿ-nā ài khoa-kháu--ê, tio̍h in-ūi chit-ê lâi khoa-kháu, chiū-sī i bat Góa, chai Góa sī Iâ-hô-hoa, kiâⁿ chû-ài, kong-pêng, kong-gī tī tōe--nih-ê; in-ūi Góa lia̍h chiah-ê chòe hoaⁿ-hí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 25). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh hêng-hoa̍t it-chhè siū kat-lé--ê, bô siū kat-lé--ê; 26). chiū-sī Ai-ki̍p, Iû-tāi, Í-tong, A-bûn-cho̍k, Mô͘-ap lâng; kap it-chhè khiā-khí khòng-iá thì pìn-piⁿ--ê; in-ūi lia̍t-kok lóng bô siū kat-lé; Í-sek-lia̍t lâng ê sim ia̍h bô siū kat-lé.

[10] Í-sek-lia̍t ke ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa tùi lín só͘ kóng ê ōe. 2). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín m̄-thang o̍h lia̍t-kok ê só͘-kiâⁿ; ia̍h m̄-thang ūi-tio̍h thiⁿ ê tiāu-thâu lâi kiaⁿ-hiâⁿ; in-ūi lia̍t-kok ūi-tio̍h che lâi kiaⁿ-hiâⁿ. 3). Chèng peh-sìⁿ ê hong-sio̍k sī khang-hu; in tī chhiū-nâ-lāi chhò chi̍t châng chhiū, sai-hū ê chhiú ēng pó͘-thâu chō-chiâⁿ--ê. 4). In ēng kim ēng gûn siuⁿ--i, ēng teng kap thûi-á tèng-tiâu, hō͘ i bô iô-tāng. 5). I chhin-chhiūⁿ chhia-îⁿ ê thiāu, bōe kóng-ōe; tio̍h lâng kng, in-ūi i bōe kiâⁿ; lín bo̍h-tit kiaⁿ--i; in-ūi in bōe kàng chai-ē, ia̍h bô koân thang kàng hok-khì. 6). Iâ-hô-hoa ah, bô sím-mi̍h ōe pí-phēng-tit Lí; to̍k-to̍k Lí chòe tōa; Lí ê miâ tōa koh ū lêng-le̍k. 7). Bān peh-sìⁿ ê Ông ah, chī-chūi m̄-tio̍h kiaⁿ-ùi Lí, che sī ha̍p tī Lí; in-ūi tī lia̍t-kok tì-hūi ê lâng ê tiong-kan, sui-jiân ū koân-ūi--ê, ia̍h bōe pí-tit Lí. 8). In lóng sī gû-chhún bû-ti; ngó͘-siōng ê kà-sī, put-kò sī chhâ nā-tiāⁿ. 9). Ū gûn phah kui phìⁿ, tùi Tha-si tòa-lâi-ê; ia̍h ū tùi O͘-hoat lâi ê kim; lóng sī sai-hū kap gûn-chhiūⁿ ê chhiú chòe--ê; koh ū lâm-sek chí-sek ê liāu chòe-saⁿ, lóng sī kî-khiáu ê sai-hū chòe--ê. 10). To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa sī chin ê Siōng-tè, I sī oa̍h ê Siōng-tè, sī éng-oán ê Ông; I chi̍t-ē siū-khì, tōe chiū tín-tāng; I chi̍t-ē thòng-hūn, lia̍t-kok lóng tòng-bōe-tiâu. 11). Lín tio̍h kā in án-ni kóng, Hiah-ê m̄-sī chhòng-chō thiⁿ-tōe ê siōng-tè lóng beh tùi tōe-chiūⁿ kap thiⁿ-ē bia̍t-bô--khì. 12). Iâ-hô-hoa ēng lêng-le̍k chhòng-chō tōe; ēng tì-hūi kiàn-li̍p sè-kài; ēng chhang-miâ tián-khui chiah ê thiⁿ. 13). I chi̍t-ē chhut siaⁿ, khong-tiong chiū ū chōe-chōe chúi kek-tōng; I hō͘ hûn-bū tùi tōe-ke̍k chhèng--khí-lâi; I ūi-tio̍h hō͘ chhòng-chō sih-nà; I hō͘ hong tùi I ê hú-khò͘ chhut--lâi. 14). Ta̍k-lâng lóng gû-chhún bô tì-sek; ta̍k ê gûn-chhiūⁿ lóng ūi-tio̍h i tiau-khek ê ngó͘-siōng lâi kiàn-siàu; in-ūi i só͘ chù ê ngó͘-siōng sī ké--ê, ia̍h bô oa̍h-khì tī i ê lāi-bīn. 15). Lóng sī khang-khang--ê; sī bê-he̍k lâng ê só͘ chòe; kàu pān-lí in ê sî, tek-khak siū tû-bia̍t. 16). Ngá-kok ê hūn-gia̍h bô chhin-chhiūⁿ chiah-ê; in-ūi I sī chhòng-chō bān-mi̍h ê Chú; Í-sek-lia̍t ia̍h sī I sán-gia̍p ê chi-phài; bān-kun ê Iâ-hô-hoa sī I ê miâ. 17). Lí khiā-khí siū-ûi ê siâⁿ--ê, tio̍h tùi tōe--nih siu-si̍p lí ê mi̍h-kiāⁿ. 18). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa chit-sî beh chiong chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ hìⁿ--chhut-khì; koh beh khùn-khó͘ in, hō͘ in hiáu-ngō͘. 19). Góa ū chai-ē ah, in-ūi góa siū húi-siong, góa ê siong chin siong-tiōng; chóng-sī góa kóng, Che sī góa ê thòng-khó͘, tek-khak tio̍h jím-siū. 20). Góa ê pò͘-pîⁿ húi-hoāi, góa ê soh lóng tn̄g; góa ê kiáⁿ-jî lī-khui góa chhut-khì, taⁿ lóng bô--lah; bô lâng koh tah góa ê pò͘-pîⁿ, kòa góa ê tiùⁿ-pak. 21). In-ūi bo̍k-chiá lóng gû-chhún, bô chhē-kiû Iâ-hô-hoa; só͘-í bōe tit-tio̍h heng-thong, in ê iûⁿ-kûn ia̍h lóng sì-sòaⁿ. 22). Ū hong-siaⁿ, khòaⁿ ah, lâi--lah; ū tōa jiáu-loān tùi pak-hng chhut-lâi, beh hō͘ Iû-tāi chiah ê siâⁿ pha-hng, chòe iá-káu khiā-khí ê só͘-chāi. 23). Iâ-hô-hoa ah, góa chai lâng ê lō͘, m̄-sī tùi ka-kī; kiâⁿ-lō͘ ê lâng ia̍h bōe chú-ì ka-kī ê kha-pō͘. 24). Iâ-hô-hoa ah, Lí chek-pī góa, tio̍h chiông-khoan; m̄-thang tī Lí ê siū-khì-tiong chek-pī góa; kiaⁿ-liáu hō͘ góa kui tī bô--khì. 25). Goān Lí piàⁿ-chhut Lí ê siū-khì tī m̄-bat Lí ê lia̍t-kok ê téng-bīn, í-ki̍p bô kiû-kiò Lí ê miâ ê ta̍k-cho̍k; in-ūi in thun-chia̍h Ngá-kok, thun--i, bia̍t--i, hō͘ i khiā-khí ê só͘-chāi pha-hng.

[11] Ū ōe tùi Iâ-hô-hoa lîm-kàu Iâ-lī-bí, kóng, Lín tio̍h thiaⁿ chit ê iok ê ōe, kā Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ kóng. 3). Lí tùi in kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Bô thiaⁿ-thàn chit ê iok ê ōe ê lâng, tio̍h siū chiù-chó͘. 4). Chit ê iok sī Góa chhōa lín ê lia̍t-chó͘ chhut Ai-ki̍p tōe, thoat-lī chù-thih ê lô͘, hit-ji̍t só͘ hoan-hù in--ê, kóng, Lín tio̍h thiaⁿ-thàn Góa ê ōe, chiàu Góa it-chhè só͘ hoan-hù--ê khì kiâⁿ; án-ni lín chiū chòe Góa ê peh-sìⁿ, Góa ia̍h chòe lín ê Siōng-tè. 5). Hō͘ Góa thang kian-kò͘ tùi lín ê lia̍t-chó͘ só͘ chiù ê chōa; siúⁿ-sù in lâu ni kap bi̍t ê tōe; tú-tú chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chi̍t-iūⁿ; góa chiū ìn kóng, Iâ-hô-hoa ah, A-bēng. 6). Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Lí tio̍h thoân chiah ê ōe tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-chhī, kóng, Lín tio̍h thiaⁿ chit ê iok ê ōe, lâi kiâⁿ--i. 7). In-ūi tùi Góa chhōa lín lia̍t-chó͘ chhut Ai-ki̍p hit chi̍t ji̍t, kàu kin-á-ji̍t, Góa chhiat-chhiat kéng-kài in, chiū-sī chá-chá khí-lâi kéng-kài in, kóng, Lín tio̍h thiaⁿ-thàn Góa ê ōe. 8). Chóng-sī in m̄ thiaⁿ-thàn, m̄ àⁿ hī-khang; kéng-jiân ta̍k-ê chiàu ka-kī pháiⁿ-sim ê kong-ngī khì kiâⁿ; só͘-í Góa hō͘ chit ê iok it-chhè chiù-chó͘ ê ōe lîm-kàu in ê sin-chiūⁿ; chit ê iok sī Góa hoan-hù in tio̍h kiâⁿ--ê, chóng-sī in bô kiâⁿ. 9). Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Tī Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng lâng ê tiong-kan ū bô͘-poān ê sū. 10). In oa̍t-tńg kiâⁿ in ê lia̍t-chó͘ ê pháiⁿ, in ê lia̍t-chó͘ m̄-khéng thiaⁿ Góa ê ōe; in chiū thàn pa̍t-hō ê siōng-tè lâi ho̍k-sāi i; Í-sek-lia̍t ke kap Iû-tāi ke ûi-pōe Góa kap in ê lia̍t-chó͘ só͘ li̍p ê iok. 11). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ chai-ē lîm-kàu in, chiū-sī in só͘ bōe tô-thoat--ê; in beh tùi Góa ai-kiû, Góa m̄ thiaⁿ in. 12). Hit-sî Iû-tāi chiah ê siâⁿ ê lâng, kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, beh khì ai-kiû in só͘ sio-hiuⁿ lâi ho̍k-sāi hiah ê siōng-tè; chóng-sī tú-tio̍h hoān-lān ê sî, chiah ê siōng-tè lóng bōe-ōe chín-kiù in. 13). Iû-tāi ah, lí ê siōng-tè ê siàu-gia̍h, kap lí ê siâⁿ ê siàu-gia̍h pîⁿ-pîⁿ; lí iā ūi-tio̍h thang kiàn-siàu ê mi̍h lâi khí tôaⁿ, chiàu Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê koe-lō͘ ê siàu-gia̍h; hiah ê tôaⁿ chiū-sī sio-hiuⁿ tī Pa-le̍k--ê. 14). Só͘-í bo̍h-tit ūi-tio̍h chit ê peh-sìⁿ kî-tó, bo̍h-tit ūi-tio̍h in chhut-siaⁿ kî-kiû, in-ūi in tú-tio̍h hoān-lān ai-kiû Góa ê sî, Góa bô beh thiaⁿ in. 15). Góa só͘ thiàⁿ--ê, lí í-keng kiâⁿ pháiⁿ, lí tī Góa ê chhù beh siáⁿ-sū? hē goān, hiàn bah, kiám ōe tû-khì lí ê chōe-ok, hō͘ lí hoaⁿ-hí? 16). Iâ-hô-hoa bat chheng lí ê miâ chòe chhiⁿ-chhùi ê kaⁿ-ná-chhiū, hó-khòaⁿ, ia̍h kiat hó ké-chí; taⁿ I ēng hōa-hōa-jióng ê siaⁿ, khí hé tī i ê téng-bīn, ki-oāiⁿ ia̍h siū at-chi̍h. 17). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, chá chai-pôe lí--ê, taⁿ bēng-lēng chai-ē kong-kek lí; sī in-ūi Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi ke kiâⁿ-pháiⁿ, ǹg Pa-le̍k sio-hiuⁿ, jiá Góa ê siū-khì; ka-kī chòe, ka-kī siū. 18). Iâ-hô-hoa chí-tiám góa, góa chiah chai; hit-sî Lí chiong in só͘ kiâⁿ--ê pò góa khòaⁿ. 19). Chóng-sī góa chhin-chhiūⁿ sûn-liông ê iûⁿ-á, khan kàu siū thâi ê tōe; góa pēng m̄-chai in siat kè-bô͘ beh hāi góa, kóng, Lán chiong chhiū kap ké-chí lóng kā i bia̍t--khì, chiong i tùi oa̍h-lâng ê tōe chián-tû--khì; hō͘ i ê miâ bô koh hō͘ lâng kì-liām. 20). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Lí sī chiàu kong-gī phòaⁿ-toàn, kàm-chhat lâng ê sim-pak sīn-tn̂g--ê; kiû Lí hō͘ góa khòaⁿ Lí tùi in pò-siû, in-ūi góa chiong góa ê àn-kiāⁿ pín-bêng tī Lí. 21). Só͘-í Iâ-hô-hoa lūn-kàu siàu-siūⁿ lí ê sìⁿ-miā ê A-ná-tu̍t lâng án-ni kóng, In kóng, Lí bo̍h-tit hōng Iâ-hô-hoa ê miâ lâi chhàm-gú; bián-tit lí sí tī goán ê chhiú-thâu. 22). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hêng-hoa̍t in; siàu-liân lâng beh hō͘ to thâi-sí; in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ beh in-ūi ki-hng lâi sí; hō͘ in bô chhun chi̍t-ê; in-ūi pān-lí in ê nî, Góa beh kàng chai-ē tī A-ná-tu̍t lâng.

[12] Iâ-hô-hoa ah, góa kap Lí piān-lūn ê sî, Lí sī kong-gī; chóng-sī góa iáu ài kap Lí lí-lūn; pháiⁿ-lâng ê lō͘ ūi-hô heng-thong? tōa kiâⁿ khúi-chà--ê ūi-hô tit-tio̍h pêng-an? 2). Lí chai-pôe in, in ia̍h tèng kun, tōa-châng koh kiat ké-chí; chiàu in ê chhùi kóng, Lí sī kūn; chiàu in ê sim siūⁿ, Lí sī hn̄g. 3). Iâ-hô-hoa ah, Lí chai góa, Lí khòaⁿ-kìⁿ góa, chhì-giām góa ǹg Lí ê sim; kiû Lí chiong in thoa--chhut-lâi, chhin-chhiūⁿ beh thâi ê iûⁿ; hun-piat--i lâi thèng-hāu thâi ê ji̍t. 4). Chit ê tōe pi-ai, thong-kok ê chháu-chhài ko͘-tâ, beh kàu tī-sî ah? ūi-tio̍h khiā-khí hia ê peh-sìⁿ ê pháiⁿ, cheng-siⁿ pe-chiáu lóng bia̍t-bô; in-ūi in kóng, I bô khòaⁿ-kìⁿ goán ê kiat-kio̍k. 5). Iâ-hô-hoa kóng, Lí kap pō͘-kiâⁿ ê lâng saⁿ-kap cháu, siōng-chhiáⁿ ià-siān; thái-ōe kap bé tàu-pháu ah? lí tī pêng-an ê tōe, sui-jiân an-ún, tī Iok-tàn hô-piⁿ ê chhiū-nâ beh àn-cháiⁿ-iūⁿ? 6). In-ūi liân lí ê hiaⁿ-tī, liân lí ê lāu-pē ê ke, lóng ēng kan-chà khoán-thāi lí; in ia̍h tī lí ê āu-bīn tōa-siaⁿ kiò; sui-jiân tùi lí kóng hó-ōe, lí ia̍h bo̍h-tit sìn--in. 7). Góa lī-khui Góa ê chhù, pàng-sak Góa ê sán-gia̍p; chiong Góa ê sim só͘ thiàⁿ--ê, kau tī i ê tùi-te̍k ê chhiú. 8). Góa ê sán-gia̍p tùi Góa chhin-chhiūⁿ chhiū-nâ-lāi ê sai; i chhut-siaⁿ kong-kek Góa, in-ūi án-ni Góa oàn-hūn i. 9). Góa ê sán-gia̍p tùi Góa kiám chhin-chhiūⁿ pan-tiám ê eng-chiáu mah? hiah ê eng-chiáu kiám tī i ê sì-ûi kong-kek i mah? lín tio̍h khì chū-chi̍p chhân-iá ê pah siù, hō͘ i lâi thun-chia̍h--i. 10). Chōe-chōe bo̍k-chiá húi-hoāi Góa ê phû-tô-hn̂g, thún-ta̍h Góa ê hūn-gia̍h; hō͘ Góa hó-hó ê hūn-gia̍h pìⁿ-chòe pha-hng ê khòng-iá. 11). In hō͘ tōe pha-hng, tōe í-keng pha-hng, chiū tùi Góa pi-ai; choân-tōe pha-hng, in-ūi bô lâng khòa-ì. 12). Chân-hāi--ê kàu khòng-iá-tiong it-chhè kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi; Iâ-hô-hoa ê to, tùi tōe ê chit-pêng kàu tōe ê hit-pêng, it-chīn châu-bia̍t; kìⁿ-ū hiat-khì--ê, lóng bô pêng-an. 13). In chèng be̍h, siu-sêng chhì-phè; lô-khó͘ ia̍h lóng bô lī-ek; in-ūi Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì, in beh ūi-tio̍h in ê thó͘-sán lâi kiàn-siàu. 14). Lūn-kàu it-chhè pháiⁿ chhù-piⁿ, chiū-sī hāi-tio̍h Góa só͘ hō͘ Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t sêng-chiap ê sán-gia̍p--ê, Iâ-hô-hoa ū án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong in pu̍ih-chhut in ê tōe; koh beh chiong Iû-tāi ke tùi in tiong-kan pu̍ih-chhut--lâi. 15). Góa pu̍ih-chhut in í-āu, Góa beh tò-tńg lâi lîn-bín in; chhōa in tò--lâi ta̍k-lâng kui i ê pún-gia̍p, ta̍k-lâng kui i ê pún só͘-chāi. 16). In nā khéng un-khûn ha̍k-si̍p Góa ê peh-sìⁿ ê tō-lō͘, kí Góa ê miâ chiù-chōa, kóng, Iâ-hô-hoa sī oa̍h--ê, chhin-chhiūⁿ in chêng kà-sī Góa ê peh-sìⁿ kí Pa-le̍k lâi chiù-chōa chi̍t-iūⁿ, in chiū beh tit-tio̍h kiàn-li̍p tī Góa ê peh-sìⁿ ê tiong-kan. 17). In nā m̄ thiaⁿ, chiū Góa beh pu̍ih-chhut chit-kok, pu̍ih-chhut lâi bia̍t--i; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[13] Iâ-hô-hoa tùi góa án-ni kóng, Lí tio̍h khì bóe chi̍t-tiâu môa-pò͘ ê tòa lâi hâ-io; m̄-thang hē tī chúi--nih. 2). Góa chiū chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe, bóe chi̍t tiâu tòa hâ-io. 3). Iâ-hô-hoa ê ōe tē-jī pái lîm-kàu góa kóng, Tio̍h the̍h lí só͘ bóe ê tòa, chiū-sī lí io--nih ê tòa, khí--lâi khì Pek-la̍h, tī-hia khǹg--i tī chio̍h-pôaⁿ khang. 5). Góa chiū khì, khǹg--i tī chio̍h-pôaⁿ khang. Góa chiū khì, khǹg i tī Pek-la̍h, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù góa--ê. 6). Kè chōe-chōe ji̍t, Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Lí khí--lâi, khì Pek-la̍h, chiong Góa hoan-hù lí khǹg tī-hia ê io-tòa the̍h--lâi. 7). Góa chiū khì Pek-la̍h lâi ku̍t, tùi góa só͘ khǹg ê só͘-chāi the̍h hit tiâu tòa; khòaⁿ ah, hit tiâu tòa í-keng pháiⁿ--khì, lóng bô lō͘-ēng. 8). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu góa kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa beh chiàu án-ni pāi-hoāi Iû-tāi ê kiau-ngō͘, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê tōa kiau-ngō͘. 10). Chit-ê pháiⁿ ê peh-sìⁿ m̄-khéng thiaⁿ Góa ê ōe, chiàu in ê sim ê kong-ngī khì kiâⁿ; koh thàn pa̍t-hō ê siōng-tè, ho̍k-sāi i, kūi-pài i; in beh chhin-chhiūⁿ chit-tiâu bô lō͘-ēng ê tòa. 11). Iâ-hô-hoa kóng, Io-tòa cháiⁿ-iūⁿ liân tī lâng ê io, Góa ū hō͘ Í-sek-lia̍t choân-ke, kap Iû-tāi choân-ke, liân tī Góa, ia̍h sī án-ni; beh hō͘ in chòe Góa ê peh-sìⁿ, chòe Góa ê miâ-siaⁿ, chòe Góa ê o-ló, chòe Góa ê êng-kng; chóng-sī in m̄-khéng thiaⁿ. 12). Lí tio̍h koh tùi in kóng chit ê ōe, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ta̍k ê àng beh tóe chiú móa-móa; in beh tùi lí kóng, Goán kiám m̄-chai ta̍k ê àng beh tóe chiú móa-móa mah? 13). Lí chiū tio̍h tùi in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ chit só͘-chāi it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ, chiū-sī chē Tāi-pi̍t pó-chō ê lia̍t-ông, kap chè-si, sian-ti, í-ki̍p Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ, lóng tōa-tōa chiú-chùi. 14). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh hō͘ in tāi-ke saⁿ-kha̍p; chiū-sī pē kap kiáⁿ saⁿ-kha̍p; Góa bô beh khó-lîn, bô beh thiàⁿ-sioh, bô beh lîn-bín, lâi m̄-bia̍t--i. 15). Lín tio̍h thiaⁿ, tio̍h àⁿ hī-khang; bo̍h-tit kiau-ngō͘, in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng kóng--i. 16). O͘-àm bē kàu, lín ê kha bē tio̍h-tak tī o͘-àm ê soaⁿ, só͘ ǹg-bāng ê kng iáu-bē piàn-chòe sí-bô ê ìm-ńg, o͘-o͘ àm-àm ê tāi-seng, lín tio̍h kui êng-kng lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 17). Lín nā m̄ thiaⁿ chit ê ōe, chiū góa ê sim beh in-ūi lín ê kiau-ngō͘, tī ún-ba̍t ê só͘-chāi thî-khàu; góa ê ba̍k-chiu beh ba̍k-sái chhē-chhē-tò; in-ūi Iâ-hô-hoa ê iûⁿ-kûn siū-lia̍h. 18). Lí tio̍h tùi kun-ông kap thài-hō͘ kóng, Lín tio̍h khiam-pi, chē tī ē-bīn; in-ūi lín êng-kng ê bián-liû tùi lín ê thâu-khak lak--lo̍h-khì. 19). Lâm-hng chiah ê siâⁿ lóng koaiⁿ, bô lâng khui; Iû-tāi choân-cho̍k siū-lia̍h; koh lia̍h kàu liáu-liáu. 20). Lín tio̍h kia̍h-ba̍k khòaⁿ, tùi pak-hng lâi ê lâng; chêng só͘ hō͘ lí ê iûⁿ-kûn, chiū-sī lí súi ê iûⁿ-kûn, taⁿ tī toh-lo̍h ah? 21). Lí pêng-sò͘ só͘ chhin-bi̍t ê pêng-iú, siat-sú I siat-li̍p in chòe-thâu lâi koán-hat lí, lí iáu ū sím-mi̍h ōe thang kóng? thòng-khó͘ kiám bô khîⁿ-tiâu lí, chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng? 22). Lí nā sim-lāi kóng, Che it-chhè ê sū ūi-hô kàu tī góa leh? sī in-ūi lí ê chōe-kòa chin-tāng, só͘-í lí lō͘-thé chhiah-kha. 23). Kó͘-si̍t ê lâng ōe piàn-ōaⁿ phê-hu, pà ōe piàn-ōaⁿ pan-tiám mah? Nā ōe, chiū lín chiah-ê koàn-liān kiâⁿ pháiⁿ--ê, ōe kiâⁿ hó. 24). Só͘-í Góa beh phah-sòaⁿ in, chhin-chhiūⁿ chháu-iù hō͘ khòng-iá ê hong chhe--khì chi̍t-iūⁿ. 25). Iâ-hô-hoa kóng, Che sī lí só͘ eng-kai tú-tio̍h--ê; sī Góa niû hō͘ lí ê hūn-gia̍h; in-ūi lí bōe-kì-tit Góa, khì óa-khò hu-ké. 26). Só͘-í Góa beh hian-khí lí ê kûn, tà tī lí ê bīn; lí ê kiàn-siàu chiū lō͘-chhut. 27). Lí hiah-ê khó-ò͘ⁿ ê sū, chiū-sī tī soaⁿ--nih chhân--nih kiâⁿ kan-îm, chhut ki--ki-háu ê siaⁿ, chhiong-ki khoán ê îm-loān, Góa lóng khòaⁿ-kìⁿ lah. Iâ-lō͘-sat-léng ah, lí ū chai-ē; lí m̄-khéng chheng-khì, beh kàu tī-sî ah?

[14] Lūn-kàu khòng-hān ê sū, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 2). Iû-tāi pi-ai, siâⁿ-mn̂g soe-pāi, lâng chhēng o͘-saⁿ chē tī thô͘-kha; Iâ-lō͘-sat-léng pi-ai ê siaⁿ thàu kàu téng-bīn. 3). In ê sè-ka chhe gín-ná-kang khì chhiūⁿ-chúi; in kàu chíⁿ--nih, chhē bô chúi; chiū tòa khang ê khì-kū tò--lâi; kiàn-siàu, làu-khùi, tà thâu-khak. 4). Choh-chhân lâng kiàn-siàu tà thâu-khak; sī in-ūi bô lo̍h hō͘, thô͘-tōe pit-li̍h. 5). Chhân-iá ê lo̍k-bú siⁿ-kiáⁿ, chiū pàng hiat-ka̍k; in-ūi bô chháu. 6). Iá-lû khiā tī kng-khō-khō koâiⁿ ê só͘-chāi, chhoán-khùi chhin-chhiūⁿ iá-káu; in-ūi bô chháu, ba̍k-chiu sit-bêng. 7). Iâ-hô-hoa ah, goán ê chōe-kòa sui-jiân chòe kan-chèng kò goán; iáu-kú kiû Lí ūi-tio̍h Lí ê miâ lâi chòe tāi-chì; goán ta̍uh-ta̍uh pōe-ge̍k, tek-chōe Lí. 8). Í-sek-lia̍t só͘ ǹg-bāng--ê, tī hoān-lān-tiong chòe Kiù-chú--ê ah, Lí siáⁿ-sū tī chit só͘-chāi chhin-chhiūⁿ kià-kha--ê, koh chhin-chhiūⁿ kè-lō͘ lâng oa̍t--lâi hioh kè-mî ah? 9). Lí siáⁿ-sū chhin-chhiūⁿ gông-ngia̍h ê lâng, chhin-chhiūⁿ bōe-ōe kiù lâng ê ióng-sū ah? Iâ-hô-hoa ah, Lí iû-goân tī goán tiong-kan; goán ia̍h chheng-chòe sio̍k Lí ê miâ ê lâng; m̄-thang pàng-sak goán. 10). Iâ-hô-hoa tùi chit ê peh-sìⁿ án-ni kóng, In ài hòng-tōng, bô iok-sok in ê kha; só͘-í Iâ-hô-hoa m̄ chiap-la̍p in, taⁿ beh kì-tit in ê chōe-kòa, pān in ê chōe-ok. 11). Iâ-hô-hoa koh tùi góa kóng, Bo̍h-tit ūi-tio̍h chit ê peh-sìⁿ kî-tó, kiû hok-khì. 12). In kìm-chia̍h ê sî, Góa m̄-thaiⁿ in ê kiû-kiò; in hiàn sio-chè kap lé-mi̍h, Góa ia̍h m̄ chiap-la̍p. Góa hoán-tńg beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng, ēng un-e̍k lâi bia̍t in. 13). Góa chiū kóng, Hāi--ah, Chú Iâ-hô-hoa ah, khòaⁿ ah, hiah ê sian-ti tùi in kóng, Lín bōe khòaⁿ-kìⁿ to-kiàm, ia̍h bōe tú-tio̍h ki-hng; Iâ-hô-hoa beh tī chit ê tōe-hng siúⁿ-sù lín kú-tn̂g ê pêng-an. 14). Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Hiah ê sian-ti thok Góa ê miâ thoân pe̍h-chha̍t; Góa bô chhe in, bô hoan-hù in, ia̍h bô tùi in kóng; in thoân hō͘ lín--ê, sī hu-ké ê khé-sī, kap chiam-pok, kap bô-iáⁿ ê sū, í-ki̍p in ê sim ê khúi-chà. 15). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lūn-kàu thok Góa ê miâ lâi thoân-pò͘ ê hiah ê sian-ti, Góa pēng-bô chhe in, in iáu-kú kóng, Chit ê tōe bōe-ōe tú-tio̍h to-kiàm, ki-hng; kî-si̍t hiah ê sian-ti beh tùi to-kiàm ki-hng lâi bia̍t-bô. 16). Koh thiaⁿ in thoân-pò͘ ê peh-sìⁿ, beh in-ūi ki-hng to-kiàm siū hiat-ka̍k tī Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-lō͘; in kap bó͘ kap kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, lóng bô lâng bâi-chòng; Góa beh chiong in ê pháiⁿ piàⁿ tī in ê sin-chiūⁿ. 17). Lí tio̍h chiong chit ê ōe kā in kóng, Goān góa ê ba̍k-sái ji̍t-mî lâu bô soah; in-ūi góa ê peh-sìⁿ tú-tio̍h tōa húi-siong, phah kàu chin-thiám. 18). Góa nā chhut-khì chhân--nih, chiū khòaⁿ-kìⁿ ū hō͘ to thâi--ê; góa nā ji̍p siâⁿ, chiū khòaⁿ-kìⁿ ū tùi ki-hng lâi phòa-pīⁿ--ê; sian-ti kap chè-si tī kok-lāi sì-kòe kiâⁿ, ia̍h lóng bōe hiáu-tit. 19). Lí it-chīn khì-sak Iû-tāi mah? Lí ê sim iàm-ò͘ⁿ Sek-an mah? siáⁿ-sū phah goán, ia̍h bô thang tit-tio̍h i-hó? Goán ǹg-bāng pêng-an, ia̍h bô ū hok-khì; ǹg-bāng i-tī ê ki-hōe, bô phah-sǹg tú-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ. 20). Iâ-hô-hoa ah, goán jīn ka-kī ê chōe-ok, kap goán ê lia̍t-chó͘ ê chōe-kòa; in-ūi goán tek-chōe Lí. 21). Kiû Lí in-ūi Lí ê miâ ê iân-kò͘, bo̍h-tit iàm-ò͘ⁿ goán; bo̍h-tit lêng-jio̍k Lí êng-kng ê pó-chō; kiû Lí tui-liām, bo̍h-tit pōe Lí kap goán só͘ li̍p ê iok. 22). Gōa-pang bô-iáⁿ-chiah ê sîn-bêng, ū chi̍t-ê ōe lo̍h-hō͘ mah? thiⁿ ōe ka-kī lo̍h tōa-hō͘ mah? Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ah, ōe án-ni--ê, kiám m̄-sī Lí mah? só͘-í goán iû-goân beh thèng-hāu Lí; in-ūi che lóng sī Lí só͘ chòe--ê.

[15] Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Sui-jiân ū Mô͘-se kap Sat-bó͘-jíⁿ khiā tī Góa ê bīn-chêng, thòe in kiû, Góa ê sim ia̍h bô koàn-kò͘ chit ê peh-sìⁿ; tio̍h kóaⁿ in lī-khui Góa ê bīn-chêng, hō͘ in chhut--khì. 2). In nā tùi lí kóng, Goán tio̍h chhut-khì toh-lo̍h? lí tio̍h kā in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Kai sí--ê tio̍h sí; kai hō͘ to thâi--ê, tio̍h hō͘ to thâi; kai tú-tio̍h ki-hng--ê, tio̍h tú-tio̍h ki-hng; kai hō͘ lâng lia̍h--ê, tio̍h hō͘ lâng lia̍h. 3). Iâ-hô-hoa koh kóng, Góa tiau-chhoân sì-hāng lâi pān--in; chiū-sī to lâi thâi--in, káu lâi thoa--in, khong-tiong ê chiáu, tōe-chiūⁿ ê iá-siù, chia̍h lâi bia̍t in. 4). Koh beh hō͘ in liû-lo̍h tī thiⁿ-ē bān-kok tiong; lóng sī in-ūi Iû-tāi ông Hi-se-ka ê kiáⁿ Má-ná-se tī Iâ-lō͘-sat-léng só͘ kiâⁿ ê sū. 5). Iâ-lō͘-sat-léng ah, chī-chūi khó-lîn lí ah? chī-chūi ūi lí pi-siong ah? chī-chūi oa̍t-tńg-sin mn̄g lí pêng-an--bô? 6). Iâ-hô-hoa kóng, Lí khì-choa̍t Góa, oa̍t-tńg-sin thè-āu; in-ūi án-ni, Góa chhun-chhiú kong-kek lí, húi-hoāi lí; Góa lîn-bín lí kàu ià. 7). Góa tī kéng-lāi ta̍k ê siâⁿ mn̂g-kháu, ēng pòa-ki pòa--in; Góa choa̍t in ê hō͘-sû, Góa bia̍t Góa ê peh-sìⁿ, in iû-goân bô oa̍t-tńg lī-khui in ê lō͘. 8). In ê kóaⁿ-hū ke-thiⁿ tī Góa ê bīn-chêng, pí hái-soa khah-chōe; Góa hō͘ chân-hāi--ê tiong-tàu lâi, kong-kek siàu-liân lâng ê lāu-bú; hō͘ thòng-khó͘ kiaⁿ-hiâⁿ hut-jiân kàu i ê sin-chiūⁿ. 9). Siⁿ chhit ê kiáⁿ ê hū-jîn-lâng, soe-lám khùi-tn̄g; tng-thâu pe̍h-ji̍t, i ê ji̍t-thâu hut-jiân lo̍h, i làu-khùi kiàn-siàu; só͘ chhun ê peh-sìⁿ, Góa beh tī in ê tùi-te̍k ê bīn-chêng, kau hō͘ to-kiàm; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 10). góa ê lāu-bú ah, góa ū chai-ē; in-ūi lí siⁿ góa chòe chi̍t-ê kap choân-tōe saⁿ cheng-piān kè-kàu ê lâng; góa pêng-sò͘ bô ēng gûn chioh lâng, lâi the̍h lī-sek; lâng ia̍h bô ēng gûn chioh góa, lâi the̍h lī-sek; chóng-sī lâng lóng chiù-chó͘ góa. 11). Iâ-hô-hoa kóng, Góa chin-chiàⁿ beh kian-kò͘ lí, hō͘ lí tit-tio̍h hok-khì; chai-ē khó͘-lān lîm-kàu ê sî, Góa chin-chiàⁿ beh hō͘ tùi-te̍k kiû lí. 12). Thih, chiū-sī pak-hng ê thih, kap tâng, lâng kiám ōe at-chi̍h--i mah? 13). In-ūi lí ê chōe-ok, Góa beh tī lí ê sì-kéng-lāi hō͘ lí ê hè-châi pó-mi̍h pe̍h-pe̍h hō͘ lâng chhiúⁿ--khì. 14). Góa ia̍h beh hō͘ tùi-te̍k tòa in kàu lí só͘ m̄-bat ê tōe; in-ūi Góa tī siū-khì-tiong ū hoat-chhut hé, beh kā lín sio-lio--khì. 15). Iâ-hô-hoa ah, Lí chai, kiû Lí kì-liām góa, koàn-kò͘ góa, kā góa pò oan-siû tī hiah ê khún-pek góa ê; Lí khoan-iông ê sî, m̄-thang lia̍h góa khì; tio̍h chai góa ūi-tio̍h Lí ê iân-kò͘ siū lêng-jio̍k. 16). Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, góa tit-tio̍h Lí ê ōe chiū chia̍h--i; Lí ê ōe tī góa sī chòe góa sim-lāi ê hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; in-ūi góa sī chheng-chòe sio̍k Lí ê miâ--ê. 17). Góa bô chē-tī iàn-lo̍k ê lâng ê hōe-tiong, lâi khoài-lo̍k; góa in-ūi Lí ê kám-tōng, ka-kī chēng-chēng chē; in-ūi Lí ēng siū-khì chhiong-móa góa. 18). Góa ê thòng-khó͘ cháiⁿ-iūⁿ kú-tn̂g bô soah? góa ê siong cháiⁿ-iūⁿ bōe-i--tit, i-bōe-hó ah? Lí khoán-thāi góa kiám beh chhin-chhiūⁿ khi-phiàn ê khoe, khò-bōe-chū ê chúi ah? 19). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí nā tò-tńg--lâi, Góa chiū beh hō͘ lí tò-tńg--lâi khiā tī Góa ê bīn-chêng; lí nā tùi hā-chiān ê tiong-kan kéng pó-kùi--ê chhut-lâi, lí chiū beh chòe chhin-chhiūⁿ Góa ê chhùi; in tek-khak beh kui-ǹg lí, chóng-sī lí m̄-thang kui-ǹg in. 20). Góa beh hō͘ lí tùi tī chit ê peh-sìⁿ chiâⁿ-chòe kian-kò͘ ê tâng chhiûⁿ; in beh kong-kek lí, chóng-sī bōe iâⁿ lí, in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh chín-kiù lí, khan-kiù lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 21). Góa beh khan-kiù lí thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú, kiù-sio̍k lí thoat-lī kiông-pō ê lâng ê chhiú-thâu.

[16] Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu góa kóng, Lí tī chit só͘-chāi m̄-thang chhōa-bó͘, siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 3). In-ūi lūn-kàu chit só͘-chāi só͘ siⁿ ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, koh lūn-kàu chit ê kok-lāi siⁿ--in ê pē-bú, 4). Iâ-hô-hoa án-ni kóng: In beh tú-tio̍h tāng-pīⁿ lâi sí; bô lâng thî-khàu; bōe tit-tio̍h bâi-chòng; beh tī tōe-chiūⁿ chhin-chhiūⁿ pùn-sò; koh beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng lâi bia̍t-bô; in ê sin-si beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù chòe chia̍h-mi̍h. 5). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Bo̍h-tit ji̍p song-sū ê ke, bo̍h-tit khì kā i thî-khàu, ia̍h bo̍h-tit ūi in pi-siong; in-ūi Góa chiong Góa ê pêng-an, chiū-sī un-tián kap lîn-bín, tùi chit ê peh-sìⁿ chhiúⁿ--khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 6). Tùi tōa kàu sòe, beh sí tī chit ê tōe-hng; bōe tit-tio̍h bâi-chòng; bô lâng ūi in thî-khàu, ia̍h bô lâng ūi in koah-bah, thì kng thâu. 7). In tú-tio̍h song-sū, bô lâng ūi in peh-piáⁿ, in-ūi sí-lâng lâi an-ùi in; in sí-pē sí-bú, ia̍h bô lâng ēng an-ùi ê poe hō͘ in lim. 8). Lí ia̍h m̄-thang ji̍p iàn-lo̍k ê ke, kap in chē-teh lim-chia̍h. 9). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lín iáu oa̍h-teh ê ji̍t, tī lín ê ba̍k-chêng, Góa beh hō͘ hoaⁿ-hí ê siaⁿ, khoài-lo̍k ê siaⁿ, sin-kiáⁿ-sài ê siaⁿ, sin-niû ê siaⁿ tī chit só͘-chāi lóng soah. 10). Lí chiong chiah ê it-chhè ê ōe chí-sī chit ê peh-sìⁿ; in tùi lí kóng, Iâ-hô-hoa siáⁿ-sū kóng, Beh kàng-lo̍h chit ê tōa chai-ē kong-kek goán ah? goán ū sím-mi̍h chōe-kòa? goán ū sím-mi̍h chōe-kòa, tek-chōe goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah? 11). Lí tio̍h kā in kóng, Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi lín ê lia̍t-chó͘ pàng-sak Góa, khì thàn pa̍t-hō ê siōng-tè, ho̍k-sāi in, kūi-pài in; 12). koh pàng-sak Góa, bô siú Góa ê lu̍t-hoat; koh lín kiâⁿ-pháiⁿ, pí lín ê lia̍t-chó͘ khah-pháiⁿ; khòaⁿ ah, lín ta̍k-lâng thàn pháiⁿ-sim ê kong-ngī khì kiâⁿ; sīm-chì bô thiaⁿ-thàn Góa. 13). Só͘-í Góa beh kóaⁿ lín chhut chit só͘-chāi, kàu lín í-ki̍p lín ê lia̍t-chó͘ só͘ m̄-bat ê tōe; tī-hia lín beh ji̍t-mî ho̍k-sāi pa̍t-hō ê siōng-tè; tī-hia Góa bô beh si-un hō͘ lín. 14). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, lâng kí Iâ-hô-hoa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōa, bô beh kóng, I sī chhōa Í-sek-lia̍t ê hō͘-è tùi Ai-ki̍p tōe chiūⁿ--lâi-ê; 15). in kí Iâ-hô-hoa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōa, sī beh kóng, I chhōa Í-sek-lia̍t ê hō͘-è tùi pak-hng ê tōe, ia̍h tùi kìⁿ-nā I só͘ kóaⁿ in kàu ê tōe chiūⁿ--lâi; koh Góa beh chhōa in tò-lâi in ê tōe, chiū-sī Góa chêng só͘ siúⁿ-sù in ê lia̍t-chó͘--ê. 16). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tiàu chōe-chōe lia̍h-hî--ê lâi lia̍h in; jiân-āu Góa beh tiàu chōe-chōe phah-la̍h--ê, tùi chiah ê soaⁿ, chiah ê soaⁿ-thâu, chiah ê chio̍h-khang, lâi phah in. 17). In-ūi Góa ê ba̍k-chiu teh khòaⁿ in it-chhè ê kiâⁿ-chòe; in bô jia-khàm tī Góa ê bīn-chêng; in ê chōe-kòa ia̍h bô khǹg-ba̍t tī Góa ê ba̍k-chiu-chêng. 18). Góa beh tāi-seng ka-kī pò-èng in ê chōe-kòa kap chōe-ok; in-ūi in ēng thang iàm-chiān--ê ê sin-si phah lâ-sâm Góa ê thó͘-tōe; koh ēng in khó-ò͘ⁿ ê mi̍h chhiong-móa Góa ê sán-gia̍p. 19). Iâ-hô-hoa ah, Lí sī Góa ê khùi-la̍t, sī Góa ê ōe-só͘; tī khó͘-lān ê ji̍t, sī góa tô-siám ê só͘-chāi; lia̍t-kok ê lâng beh tùi tōe-ke̍k lâi lí chia, kóng, Ū-iáⁿ ah, goán ê lia̍t-chó͘ só͘ sêng-chiap-ê put-kò sī hu-ké, kî-tiong bô ū lī-ek--ê. 20). Lâng kiám ūi ka-kī chō siōng-tè mah? in si̍t-chāi m̄-sī Siōng-tè. 21). Khòaⁿ ah, Góa chiong chí-chit-pái hō͘ in chai; Góa beh hō͘ in chai góa ê chhiú-tōaⁿ kap Góa ê lêng-le̍k; in chiū beh chai Góa ê miâ sī Iâ-hô-hoa.

[17] Iû-tāi ê chōe sī ēng thih-pit, ēng soān-chio̍h pit-bé kì--ê; chiū-sī khek tī in ê sim ê pi, tôaⁿ ê kak. 2). In ê kiáⁿ kì-liām in koâiⁿ-soaⁿ-téng, chhiⁿ-chhùi chhiū-piⁿ ê tôaⁿ, kap ngó͘-siōng. 3). Góa chhân--nih ê soaⁿ ah, Góa beh in-ūi lí tī sì-kéng-lāi só͘ hoān ê chōe, chiong lí ê hè-mi̍h, châi-pó kap soaⁿ-thâu ê tôaⁿ, lóng hō͘ lâng chhiúⁿ-khì. 4). Koh lí ūi-tio̍h pún-sin, beh chiong Góa só͘ siúⁿ-sù ê sán-gia̍p pàng hē-teh; Góa ia̍h beh hō͘ lí tī só͘ m̄-bat ê tōe ho̍k-sāi lí ê tùi-te̍k; in-ūi lín kek Góa siū-khì ê hé, ti̍t-ti̍t to̍h kàu éng-oán. 5). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Kìⁿ-nā óa-khò lâng, ēng jio̍k-thé chòe i ê chhiú, i ê sim lī-khui Iâ-hô-hoa--ê, hit-hō lâng siū chiù-chó͘. 6). In-ūi i beh chhin-chhiūⁿ khòng-iá ê tō͘-siông; hok-khì kàu ê sî, i khòaⁿ-bōe-tio̍h; beh tiàm tī soa-bô͘ ta-sò ê só͘-chāi, bô lâng khiā-khí ê kiâm-tōe. 7). Óa-khò Iâ-hô-hoa, lia̍h Iâ-hô-hoa chòe i só͘ óa-khò--ê hit-hō lâng ū ho̍k-khì. 8). I beh chhin-chhiūⁿ chúi-piⁿ só͘ chai ê chhiū, soan i ê kun tī hô-piⁿ; iām-jia̍t kàu ia̍h bô kiaⁿ; hio̍h iû-goân beh chhiⁿ-chhùi; tī ta-sò ê nî, lóng bô khòa-lū; koh kiat ké-chí bô soah. 9). Lâng ê sim pí bān-mi̍h khah khúi-khiat, pháiⁿ kàu ke̍k-thâu; chī-chūi ōe chai i ah? 10). Góa Iâ-hô-hoa sī kàm-chhat lâng ê sim; chhì-giām lâng ê chōng-hú--ê; beh chiàu ta̍k-lâng só͘ kiâⁿ--ê, kap i chòe tāi-chì ê kiat-kó, lâi pò-èng i. 11). Lâng bô chiàu chèng-tō tit-tio̍h chîⁿ, chhin-chhiūⁿ chià-ko͘ pū m̄-sī i siⁿ ê nn̄g; kàu tiong-liân, hit ê chîⁿ lóng beh lī-khui i, i ê kiat-kio̍k chiâⁿ-chòe gû-gōng. 12). Goán ê sèng-só͘ sī êng-kng ê pó-chō; tùi khí-thâu an-tì tī koâiⁿ ê só͘-chāi. 13). Í-sek-lia̍t só͘ ǹg-bāng ê Iâ-hô-hoa ah, kìⁿ-nā khì-sak Lí--ê, lóng beh kiàn-siàu; kìⁿ-nā lī-khui Lí--ê, in ê miâ beh kì tī thô͘--nih; in-ūi in khì-sak Iâ-hô-hoa, oa̍h-chúi ê goân-thâu. 14). Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí i-tī góa, góa chiū tit-tio̍h i-hó; chín-kiù góa, góa chiū tit-tio̍h kiù; in-ūi Lí sī góa só͘ o-ló--ê. 15). Khòaⁿ ah, lâng tùi góa kóng, Iâ-hô-hoa ê ōe tī toh-lo̍h? taⁿ tio̍h hō͘ i lâi. 16). Lūn-kàu góa, góa bô kín-kín khì-sak bo̍k-chiá ê chit, m̄ tè--Lí; chai-ē kàu ê ji̍t, m̄-sī góa só͘ ài; che sī Lí só͘ chai, góa ê chhùi só͘ kóng--ê, lóng tī Lí ê bīn-chêng. 17). Bo̍h-tit chòe hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ-ê; tng hoān-lān ê ji̍t. Lí chòe góa tô-siám ê só͘-chāi. 18). Hō͘ hiah ê khún-pek góa--ê kiàn-siàu, bo̍h-tit hō͘ góa kiàn-siàu; hō͘ in kiaⁿ-hiâⁿ, bo̍h-tit hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ; hō͘ chai-ē ê ji̍t lîm-kàu in, ēng ka-pē ê húi-hoāi lâi húi-hoāi in. 19). Iâ-hô-hoa tùi góa án-ni kóng, Lí khì khiā tī chèng peh-sìⁿ ê mn̂g, chiū-sī Iû-tāi lia̍t-ông tùi-hia ji̍p, tùi-hia chhut--ê; koh khiā tī Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê mn̂g. 20). Tùi in kóng, Lín chiah ê Iû-tāi ông, kap Iû-tāi chèng-lâng, kap Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ, hoān-nā tùi chiah ê mn̂g ji̍p--ê, lóng tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 21). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h ka-kī kín-sīn, bo̍h-tit tī an-hioh-ji̍t taⁿ-tàⁿ, iā bo̍h-tit ūn ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê siâⁿ-mn̂g. 22). Ia̍h bo̍h-tit tī an-hioh-ji̍t tùi ke-lāi taⁿ-tàⁿ chhut-khì, bô-lūn sím-mi̍h kang lóng m̄-thang chòe; to̍k-to̍k tio̍h lia̍h an-hioh-ji̍t chòe sèng-ji̍t, chiàu Góa pêng-sò͘ hoan-hù lín ê lia̍t-chó͘--ê. 23). Chóng-sī in m̄ thiaⁿ-thàn, m̄ àⁿ hī-khang; chiū-sī ngī in ê ām-kún, tì-kàu bōe thiaⁿ, bōe siū kà-sī. 24). Iâ-hô-hoa kóng, Lín nā liû-sim thiaⁿ-thàn Góa, tī an-hioh-ji̍t bô taⁿ sím-mi̍h tàⁿ ji̍p chit ê siâⁿ chiah ê mn̂g; to̍k-to̍k lia̍h an-hioh-ji̍t chòe sèng-ji̍t, tī hit-ji̍t lóng bô chòe sím-mi̍h kang; 25). chiū ū kun-ông, ông-chhin, chē Tāi-pi̍t ê pó-chō--ê, in kap in ê ông-chhin kap Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, he̍k-sī chē-chhia, he̍k-sī khiâ-bé, ji̍p chit ê siâⁿ chiah ê mn̂g; koh chit ê siâⁿ beh lâu kàu éng-oán. 26). Ia̍h beh ū lâng tùi Iû-tāi chiah ê siâⁿ. kap Iâ-lō͘-sat-léng sì-ûi ê só͘-chāi, tùi Piān-ngá-bín tōe, pîⁿ-iûⁿ, soaⁿ-tōe, kap lâm-hng ê tōe lâi; lóng tòa sio-chè, ta̍k-iūⁿ ê chè, sò͘-chè, kap jú-hiuⁿ, kap siā-un chè, kàu Iâ-hô-hoa ê chhù. 27). Lín nā m̄ thiaⁿ-thàn Góa, m̄ lia̍h an-hioh-ji̍t chòe sèng-ji̍t; iû-goân tī an-hioh-ji̍t taⁿ-tàⁿ ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng ta̍k ê mn̂g; Góa beh tī ta̍k ê mn̂g khí hé; chit ê hé ia̍h beh sio-húi Iâ-lō͘-sat-léng ê kiong-tiān, bōe-ōe phah-hoa.

[18] Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Lí khí--lâi, lo̍h-khì sio-hûi lâng ê chhù; Góa tī-hia beh hō͘ lí thiaⁿ Góa ê ōe. 3). Góa chiū lo̍h---khì sio-hûi lâng ê chhù; tú-tn̄g i ēng lûn teh tńg, chòe i ê kang. 4). Sio-hûi lâng ēng thô͘ chòe ê khì-kū, tī i ê chhiú nā pháiⁿ-khì, i chiū ēng hit tè thô͘ lēng-gōa chòe pa̍t-hō ê khì-kū; chiàu sio-hûi lâng só͘ khòaⁿ-chòe hó--ê lâi chòe--i. 5). Iâ-hô-hoa ê ōe chiū lîm-kàu góa kóng, 6). Iâ-hô-hoa kóng, Í-sek-lia̍t ke ah, Góa khoán-thāi lín kiám bōe-ōe chhin-chhiūⁿ chit ê sio-hûi lâng ê só͘-chòe mah? Í-sek-lia̍t ke ah, thô͘ tī sio-hûi lâng ê chhiú-tiong cháiⁿ-iūⁿ, lín tī Góa ê chhiú-tiong ia̍h sī án-ni. 7). Góa sím-mi̍h sî lūn-kàu chi̍t-cho̍k á-sī chi̍t-kok kóng, Góa beh kā i pu̍ih--khí-lâi, kā i thiah-húi, kā i húi-hoāi; 8). Góa só͘ kóng ê hit-chi̍t-cho̍k, nā hoán-hóe lī-khui i ê pháiⁿ, Góa chiū beh thè-hóe só͘ siūⁿ beh kàng hō͘ in ê chai-ē. 9). Góa sím-mi̍h sî lūn-kàu chi̍t-cho̍k á-sī chi̍t-kok, kóng beh kiàn-li̍p, beh chai-chèng; in nā kiâⁿ Góa khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū, m̄ thiaⁿ-thàn Góa ê ōe, Góa chiū beh thè-hóe Góa só͘ kóng beh hō͘ in ê hok-khì. 11). Taⁿ lí tio̍h kā Iû-tāi lâng kap khiā-khí Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa pī-pān chai-ē kong-kek lín, ia̍h siat kè-bô͘ kong-kek lín; lín ta̍k-lâng tio̍h oa̍t-thâu, lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘, kóe-chiàⁿ lín ê só͘-kiâⁿ lín ê só͘-chòe. 12). Chóng-sī in kóng, Bô ǹg-bāng; goán beh chiàu ka-kī ê kè-bô͘ lâi kiâⁿ, ta̍k-lâng chiàu i pháiⁿ-sim ê kong-ngī lâi chòe. 13). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h khì ta̍k-kok chhâ-mn̄g khòaⁿ chī-chūi thiaⁿ-kìⁿ chit-hō sū; Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ ū kiâⁿ ke̍k thang iàm-ò͘ⁿ ê sū. 14). Lī-pa-lùn ê seh tùi chhân-iá ê chio̍h-pôaⁿ kiám ōe choa̍t-tn̄g mah? tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâu-lo̍h ê léng-chúi kiám ōe ta--khì mah? 15). In-ūi Góa ê peh-sìⁿ bōe-kì--tit Góa, ǹg hu-ké ê sîn sio-hiuⁿ; in hō͘ in tī só͘ kiâⁿ ê lō͘, tī kū ê lō͘ ta̍k--tio̍h, hō͘ in kiâⁿ phian-lō͘, bô thūn-koâiⁿ-ê; tì-kàu in ê tōe chòe thang gông-ngia̍h, tn̂g-tn̂g hō͘ lâng thí-chhiò; kìⁿ-nā tùi-hia kè--ê beh gông-ngia̍h iô thâu. 17). Góa beh chhin-chhiūⁿ ēng tang-hong tī tùi-te̍k ê bīn-chêng kóaⁿ-sòaⁿ in; in tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t, Góa beh ēng ka-chiah ǹg in, bô beh ēng bīn. 18). In chiū kóng, Lâi--ah, lán lâi siat kè-bô͘ kong-kek Iâ-lī-bí; in-ūi chè-si ū lu̍t-hoat, tì-hūi ê lâng ū kè-e̍k, sian-ti ū chhàm-gú ê ōe, lóng bōe choa̍t-tn̄g. Lâi--ah, lán tio̍h ēng chi̍h tú-tak i, i ê ōe lóng m̄-bián thiaⁿ i. 19). Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí tì-ì góa, iā thiaⁿ hiah ê kap góa cheng-piān ê lâng ê ōe. 20). Kiám thang ēng pháiⁿ pò hó mah? in-ūi in khui hām-khiⁿ beh hāi góa ê sìⁿ-miā. Kiû Lí kì--tit góa tī Lí ê bīn-chêng thòe in kiû hok-khì, hō͘ Lí ê tōa siū-khì tùi in oa̍t-tò-tńg. 21). Goān Lí chiong in ê kiáⁿ-jî kau hō͘ ki-hng, chiong in kau hō͘ to-kiàm; hō͘ in ê bó bô kiáⁿ, chòe kóaⁿ-hū; hō͘ in ê ta-po͘-lâng hō͘ sí-bô só͘ bia̍t, in ê siàu-liân lâng tī chiàn-tīn hō͘ to thâi-sí. 22). Lí hō͘ kun-tūi hut-jiân lîm-kàu in ê sî, goān tùi in ê chhù thiaⁿ-kìⁿ thî-khàu ê siaⁿ; in-ūi in ku̍t hām-khiⁿ beh lia̍h góa, siat lô-bāng beh pòaⁿ góa ê kha. 23). Iâ-hô-hoa ah, in beh hāi góa hiah ê kè-bô͘, Lí lóng chai; bo̍h-tit sià-bián in ê chōe-kòa; ia̍h bo̍h-tit tùi Lí ê bīn-chêng chhat-siau in ê chōe-ok; tio̍h hō͘ in tī Lí ê bīn-chêng poa̍h-tó; Lí siū-khì ê sî, tio̍h pān--in.

[19] Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí khì bóe sio-hûi lâng ê hûi-pân, koh chhōa peh-sìⁿ ê lāu-tōa, kap chè-si tiong ê lāu-tōa, chhut-khì Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok, Hap-jíⁿ-se ê mn̂g-kháu hia, soan-pò͘ Góa só͘ hoan-hù lí ê ōe, kóng, Iû-tāi ê lia̍t-ông kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ chai-ē lîm-kàu chit ê tōe-hng, hoān-nā thiaⁿ ê lâng, in ê hī-khang tek-khak tiō. 4). In-ūi in khì-sak Góa, khòaⁿ chit ê só͘-chāi chhin-chhiūⁿ gōa-pang; koh tī-chia sio-hiuⁿ hō͘ pa̍t ê siōng-tè, chiū-sī in chêng só͘ m̄-bat-ê; in ê lia̍t-chó͘, í-ki̍p Iû-tāi lia̍t-ông, iā sī án-ni; koh hō͘ bô-chōe ê lâng ê huih piàn-móa chit ê tōe-hng. 5). Koh ūi Pa-le̍k khí soaⁿ-thâu ê tôaⁿ, thang tī hé-tiong sio in ê kiáⁿ, chòe sio-chè lâi hiàn hō͘ Pa-le̍k. Che m̄-sī Góa só͘ bēng-lēng--ê, m̄-sī Góa só͘ thê-khí--ê, ia̍h m̄-sī Góa ê sim só͘-siūⁿ--ê. 6). Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi án-ni, ji̍t-chí beh kàu, chit ê tōe-hng bô koh chheng-chòe Tô-hui-te̍k kap Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok; hoán-tńg chheng-chòe Sat-lio̍k ê soaⁿ-kok. 7). Góa beh tī chit ê tōe-hng hō͘ Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê kè-bô͘ kui tī khang-khang; ia̍h beh hō͘ in tī tùi-te̍k ê bīn-chêng tó tī to-ē, kap siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú-thâu; in ê sin-si, Góa beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu, kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù chòe chia̍h-mi̍h. 8). Góa beh hō͘ chit ê siâⁿ chòe thang gông-ngia̍h thang thí-chhiò--ê; hoān-nā keng-kè ê lâng beh in-ūi chit ê siâⁿ só͘ tú-tio̍h ê chai-ē, lâi gông-ngia̍h thí-chhiò. 9). Góa beh hō͘ in tī ûi-khùn khún-pek ê tiong-kan, chiū-sī tùi-te̍k kap siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng khún-pek in ê sî, ta̍k-lâng chia̍h in ê kiáⁿ ê bah, cha-bó͘-kiáⁿ ê bah, kap pêng-iú ê bah. 10). Kóng soah, lí tio̍h siak-phòa hit ê hûi-pân, hō͘ tâng-kiâⁿ ê lâng chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, sòa kā in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa beh án-ni phah-phòa chit ê siâⁿ, kap chit ê peh-sìⁿ, chhin-chhiūⁿ lâng siak--phòa sio-hûi-lâng ê hûi-khì, bōe koh pó͘--tit. Koh lâng beh tī Tô-hui-te̍k bâi-chòng sí-lâng, kàu bô chhun só͘-chāi. 12). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh án-ni khoán-thāi chit ê só͘-chāi, kap kî-tiong khiā-khí ê peh-sìⁿ; hō͘ chit ê siâⁿ chhin-chhiūⁿ Tô-hui-te̍k chi̍t-iūⁿ. 13). Iâ-lō͘-sat-léng ê chhù, kap Iû-tāi lia̍t-ông ê chhù, í-keng phah lâ-sâm--ê, lóng beh chhin-chhiūⁿ Tô-hui-te̍k, in-ūi tī hiah ê chhù-téng, lâng ǹg thiⁿ-téng ê bān-siōng sio-hiuⁿ, ǹg pa̍t-hō ê siōng-tè koàn-tiān. 14). Iâ-lī-bí tùi Tô-hui-te̍k, chiū-sī Iâ-hô-hoa chhe i khì thoân bēng-lēng ê tōe-hng, tò--lâi; khiā tī Iâ-hô-hoa ê chhù ê īⁿ-lāi, tùi chèng-lâng kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ Góa só͘ kóng it-chhè hêng-hoa̍t in ê chai-ē kàu chit ê siâⁿ, kap lóng-chóng sio̍k i ê siâⁿ; in-ūi in ngī in ê ām-kún, m̄-khéng thia Góa ê ōe.

[20] Chè-si Im-be̍k ê kiáⁿ Pa-si-hō͘-jíⁿ, chòe koán Iâ-hô-hoa ê chhù ê thâu-lâng, thiaⁿ-kìⁿ Iâ-lī-bí thoân chiah ê ōe; Pa-si-hō͘-jíⁿ chiū phah sian-ti Iâ-lī-bí, ēng chhâ-kê kā i kê tī Piān-ngá-bín téng ê mn̂g; chit ê mn̂g tī Iâ-hô-hoa ê tiān-lāi. 3). Kè-ji̍t Pa-si-hō͘-jíⁿ khui chhâ-kê, tháu-pàng Iâ-lī-bí; Iâ-lī-bí chiū tùi i kóng, Iâ-hô-hoa m̄-sī kiò lí ê miâ chòe Pa-si-hō͘-jíⁿ; chiū-sī kiò lí Má-ko-jíⁿ-bí-sat-pit. 4). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ lí chòe lí pún-sin, kap lí chèng pêng-iú, kiaⁿ-hiâⁿ ê goân-in; in beh tó tī tùi-te̍k ê to-ē, lí beh chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ; Góa beh chiong Iû-tāi lâng lóng kau tī Pa-pí-lûn ông ê chhiú, i beh lia̍h in kàu Pa-pí-lûn, ēng to thâi--in. 5). Koh Góa beh chiong chit ê siâⁿ lóng-chóng ê hè-châi, kap tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h--ê, kap it-chhè ê pó-pòe, í-ki̍p Iû-tāi hiah ê ông ê pó-mi̍h, lóng kau tī in ê tùi-te̍k ê chhiú; tùi-te̍k beh chhiúⁿ--in, beh lia̍h in; tòa kàu Pa-pí-lûn. 6). Lí chit ê Pa-si-hō͘-jíⁿ ah, lí kap it-chhè tiàm lí ke-lāi ê lâng, lóng beh hō͘ lâng lia̍h-khì; lí kap lí ê chèng pêng-iú, chiū-sī lí tùi in thoân ké-ōe--ê, lóng beh kàu Pa-pí-lûn, sí tī-hia, bâi-chòng tī-hia. 7). Iâ-hô-hoa ah, Lí bat bián-kióng góa, góa iā hō͘ lí bián-kióng; Lí pí góa khah ū la̍t, lâi iâⁿ góa; góa thong-ji̍t chiâⁿ-chòe chhiò-ōe, lâng lóng hì-lāng góa. 8). Góa ta̍k-pái kóng ê sî, chiū chhut ai-siong ê siaⁿ; góa kiò kóng, Kiông-pō, chhiúⁿ-kiap; in-ūi Iâ-hô-hoa ê ōe, thong-ji̍t chiâⁿ-chòe Góa ê lêng-jio̍k, ki-chhì. 9). Góa nā kóng, Góa bô beh koh thê-khí Iâ-hô-hoa, ia̍h bô beh koh thok I ê miâ lâi kóng; chiū tī Góa ê sim-lāi ū chhin-chhiūⁿ to̍h ê hé, koaiⁿ-ba̍t tī Góa ê kut-lāi; Góa chiū lún-bōe-tiâu, bōe-ōe ka-kī kìm-chí. 10). Góa thiaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lâng ê húi-pòng; sì-ûi lóng sī kiaⁿ-hiâⁿ. Góa ti-kí ê pêng-iú, chiū-sī teh tng-tán góa poa̍h-tó--ê, kóng, Tio̍h kò--i, goán ia̍h beh kò--i; kiám-chhái i siū ín-iú, lán chiū ōe iâⁿ--i, tùi i pò-siû. 11). Chóng-sī Iâ-hô-hoa kap góa tī-teh; chhin-chhiūⁿ chin thang kiaⁿ ê ióng-sū; só͘-í khún-pek góa--ê beh poa̍h-tó, bōe-ōe iâⁿ; in beh tōa-tōa kiàn-siàu chiū-sī siū éng bô bōe-kì-tit ê làu-khùi; in-ūi in kiâⁿ tāi-chì bô tì-hūi. 12). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Lí sī chhì-giām gī-lâng, kàm-chhat lâng ê sim-pak sīn-tn̂g--ê; kiû Lí hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ Lí tùi in pò-siû; in-ūi góa chiong góa ê àn-kiāⁿ pín-bêng tī Lí. 13). Lín tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa, o-ló Iâ-hô-hoa; in-ūi I kiù sóng-hiong-lâng ê sìⁿ-miā, thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú. 14). Góa chhut-sì ê ji̍t, goān hit ê ji̍t-chí siū chiù-chó͘; góa ê lāu-bú siⁿ góa ê ji̍t, goān hit ê ji̍t-chí bô tit-tio̍h hok-khì. 15). Lâng pò góa ê lāu-pē kóng, Lí ū siⁿ ta-po͘-kiáⁿ, hō͘ i chin hoaⁿ-hí--ê; goān hit ê lâng siū chiù-chó͘. 16). Goān hit-lâng chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa só͘ chhia-tó hiah ê siâⁿ, iā bô thè-hóe--ê; goān i chá-khí-sî thiaⁿ-kìⁿ ai-chhám ê siaⁿ, ji̍t tiong-tàu thiaⁿ-kìⁿ hoah-hiàm ê siaⁿ. 17). In-ūi I bô tùi thai--nih hō͘ góa sí; hō͘ góa ê lāu-bú chòe góa ê bōng, i ê thai siông-siông tōa--ê. 18). Góa siáⁿ-sū chhut-thai, lâi tú-tio̍h tio̍h-bôa iu-khó͘; hō͘ góa ê nî-ji̍t in-ūi kiàn-siàu lâi siau-bia̍t ah?

[21] Se-tí-ka ông chhe Má-ki-ngá ê kiáⁿ Pa-si-hō͘-jíⁿ, kap chè-si Má-se-ngá ê kiáⁿ Se-hoan-ngá, khì kìⁿ Iâ-lī-bí kóng, Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat beh kap lán kau-chiàn; kiû lí thòe goán mn̄g Iâ-hô-hoa; kiám-chhái Iâ-hô-hoa chiàu I kî-biāu ê só͘ chòe khoán-thāi lán; hō͘ i lī-khui lán chiūⁿ--khì. Hit-sî Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 3). Iâ-lī-bí tùi in kóng, Lín tio̍h án-ni kā Se-tí-ka kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ lín só͘ kia̍h ê kun-khì, chiū-sī lín tī siâⁿ-gōa kap Pa-pí-lûn ông, í-ki̍p ûi-khùn lín ê Ka-le̍k-tí lâng, kau-chiàn ê kun-khì tò-tńg--lâi; koh beh hō͘ chiah-ê lóng chū-chi̍p tī chit ê siâⁿ-lāi. 5). Koh Góa tī àu-náu, siū-khì, tōa thòng-hūn ê tiong-kan, ēng chhun-chhut ê chhiú, kap tōa koân-lêng ê chhiú-kut, chhin-sin kong-kek lín. 6). Koh beh phah chit ê siâⁿ khiā-khí ê peh-sìⁿ, bô-lūn lâng kap cheng-siⁿ; in beh tú-tio̍h tōa un-e̍k lâi sí. 7). Í-āu Góa beh chiong Iû-tāi ông Se-tí-ka, kap i ê jîn-sîn peh-sìⁿ, chiū-sī tī chit ê siâⁿ-lāi tùi un-e̍k, to-kiàm, ki-hng só͘ chhun--ê, lóng kau tī Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú, kap in ê tùi-te̍k ê chhiú, í-ki̍p siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú; i beh ēng to thâi-sí in; bô pó-sioh, bô khó-lîn, bô khoan-iông; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 8). Lí tio̍h tùi chit ê peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa chiong oa̍h-lō͘ sí-lō͘ pâi tī lín ê bīn-chêng. 9). Tiàm tī chit ê siâⁿ-lāi--ê, beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, tùi un-e̍k, lâi sí; to̍k-to̍k chhut-khì tâu-hâng ûi-khùn lín ê Ka-le̍k-tí lâng--ê, beh tit-tio̍h oa̍h, lâi khioh-tio̍h i ê sìⁿ-miā. 10). Iâ-hô-hoa kóng, Góa ê bīn tiāⁿ-tiāⁿ ǹg chit ê siâⁿ, beh kàng chai-ē, m̄ kàng hok-khì; chit ê siâⁿ beh kau Pa-pí-lûn ông ê chhiú; i beh ēng hé sio--i. 11). Lûn-kàu Iû-tāi ông ê ke, lín tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 12). Tāi-pi̍t ê ke ah, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín ta̍k chá-khí tio̍h kiâⁿ kong-pêng; chín-kiù siū chhiúⁿ-kiap--ê thoat-lī kiông-pō ê lâng ê chhiú; kiaⁿ-liáu Góa ê siū-khì, in-ūi lín só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ, lâi hoat-choh; chhin-chhiūⁿ hé to̍h--khí-lâi, sīm-chì bô lâng ōe phah-hoa. 13). Iâ-hô-hoa kóng, Khiā-khí tī soaⁿ-kok, pîⁿ-iûⁿ, chio̍h-pôaⁿ-téng ê peh-sìⁿ, lín kóng, Chī-chūi ōe lo̍h--lâi kong-kek goán? Chī-chūi ōe ji̍p goán khiā-khí ê só͘-chāi ah? Khòaⁿ ah, Góa kap lín chòe tùi-te̍k. 14). Iâ-hô-hoa koh kóng, Góa beh chiàu lín chòe tāi-chì ê kiat-kó hêng-hoa̍t lín; Góa ia̍h beh hō͘ hé to̍h tī i ê chhiū-nâ-lāi, sio-húi i ê sì-ûi.

[22] Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí lo̍h-khì Iû-tāi ông ê kiong-lāi; tī-hia kóng chit ê ōe, kóng, Chē Tāi-pi̍t pó-chō ê Iû-tāi ông ah, lí kap lí ê jîn-sîn í-ki̍p ji̍p chiah ê mn̂g ê peh-sìⁿ, lóng tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 3). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h kiâⁿ kong-pêng kap kong-gī, chín-kiù siū chhiúⁿ-toa̍t--ê thoat-lī ap-chè lâng--ê ê chhiú; m̄-thang ēng kiông-pō khi-hū chhut-gōa lâng, kap ko͘-jî kóaⁿ-hū; tī chit ê só͘-chāi ia̍h m̄-thang lâu bô-chōe ê lâng ê huih. 4). Lín nā jīn-chin kiâⁿ chit ê tāi-chì, chiū beh ū chē Tāi-pi̍t pó-chō ê ông, i kap i ê jîn-sîn peh-sìⁿ, he̍k-sī chē-chhia, he̍k-sī khiâ-bé, ji̍p chit ê chhù ê mn̂g. 5). Lín nā m̄-thiaⁿ chiah ê ōe, Iâ-hô-hoa kóng, Góa kí pún-sin lâi chiù-chōa, chit keng chhù beh pìⁿ-chòe pha-hng. 6). Iâ-hô-hoa lūn-kàu Iû-tāi ông ê ke án-ni kóng, Góa khòaⁿ lí chhin-chhiūⁿ Ki-lia̍t, chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn ê bé-liu; chóng-sī Góa tek-khak hō͘ lí pìⁿ-chòe khòng-iá, chòe bô lâng khiā-khí ê siâⁿ. 7). Góa beh pī-pān kiâⁿ húi-bia̍t ê lâng, ta̍k-ê kia̍h ke-si kong-kek lí; in beh chhò lí siōng-hó ê pek-hiuⁿ-chhiū, hiat-lo̍h hé. 8). Chōe-chōe kok ê lâng beh keng-kè chit ê siâⁿ, ta̍k-ê saⁿ-kap kóng, Iâ-hô-hoa siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi chit ê tōa siâⁿ ah? 9). In beh ìn kóng, Sī in-ūi in khì-sak Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè ê iok, ho̍k-sāi kèng-pài pa̍t ê siōng-tè. 10). Bo̍h-tit ūi-tio̍h sí-lâng thî-khàu, bo̍h-tit ūi-tio̍h i pi-siong; tio̍h in-ūi siū chhian-sóa ê lâng tōa-tōa thî-khàu; in-ūi i bōe koh tò--lâi, ia̍h bōe koh kìⁿ-tio̍h i ê pún-kok. 11). In-ūi lūn-kàu Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Sa-liông, sòa-chiap i ê lāu-pē Iok-se-a chòe ông, āu-lâi lī-khui chit ê só͘-chāi--ê, Iâ-hô-hoa ū án-ni kóng, I tek-khak bô koh tò--lâi chia; chiū-sī beh sí tī hō͘ lâng lia̍h-khì ê tōe-hng, bô koh khòaⁿ-kìⁿ chit ê tōe-hng. 13). Hit ê ēng put-gī lâi khí chhù, ēng bô kong-tō lâi khí lâu; pe̍h-pe̍h kah lâng chòe i ê kang, bô hō͘ lâng kang-chîⁿ; hit lâng ū chai-ē ah. 14). I kóng, Góa beh ūi pún-sin khí tōa-chhù, kap thong-hong ê lâu; ūi ka-kī khui tōa thang, ēng pek-hiuⁿ-chhâ chòe thian-lô-pán; ēng gûn-chu lâi iû. 15). Lí jia̍t-sim tī pek-hiuⁿ-chhâ ê kong-chok, chiū ōe chòe ông mah? Lí ê lāu-pē kiám m̄-sī ia̍h chia̍h, ia̍h lim, ia̍h kiâⁿ kong-pêng kap kong-gī mah? Hit-sî i tit-tio̍h hok-khì. 16). I pān-lí khùn-khó͘ kap sòng-hiong lâng ê àn-kiāⁿ, i chiū tit-tio̍h hok-khì; án-ni kiám m̄-sī bat Góa mah? che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 17). To̍k-to̍k lí ê ba̍k-chiu, lí ê sim, chù-ì tham-sim, lâu bô-chōe ê lâng ê huih, kiâⁿ ap-chè kap kiông-pō. 18). Só͘-í Iâ-hô-hoa lūn-kàu Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ, Iok-ngá-kèng, án-ni kóng, Lâng bô beh ūi-tio̍h i ai-siong, kóng, Ai-ah, góa ê hiaⁿ! á-sī, Ai--ah, góa ê tōa-chí! ia̍h bô in-ūi i ai-siong, kóng, Ai--ah, góa ê chú! á-sī, Ai--ah, i ê êng-kng! I beh hō͘ lâng tâi, chhin-chhiūⁿ tâi lû chi̍t-iūⁿ; beh thoa--chhut-khì, hiat tī Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-gōa. 20). Lí tio̍h chiūⁿ Lī-pa-lùn ai-khàu, tī Pa-san chhut-siaⁿ, tùi A-pa-lîm ai-khàu; in-ūi lí só͘ chhin-ài--ê lóng húi-bia̍t lah. 21). Tng lí heng-thong ê sî, Góa chiū tùi lí kóng; lí kóng, Góa m̄ thiaⁿ; lí tùi siàu-liân í-lâi, lóng sī chit-khoán, m̄ thiaⁿ-thàn Góa ê ōe. 22). Lí ê bo̍k-chiá beh hō͘ hong chhe--khì; lí só͘ chhin-ài--ê beh hō͘ lâng lia̍h--khì; hit-sî lí tek-khak in-ūi lí it-chhè ê pháiⁿ lâi làu-khùi kiàn-siàu. 23). Lí khiā-khí Lī-pa-lùn, choh siū tī pek-hiuⁿ-chhiū--ê, thòng-khó͘ lîm-kàu lí, thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng; hit-sî lí ê khó-lîn kàu cháiⁿ-iūⁿ! 24). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kí Góa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōa, sui-jiân Iû-tāi ông, Iok-ngá-kèng ê kiáⁿ Ko-nî-ngá, sī Góa chiàⁿ-chhiú kài-ìn ê chhiú-chí, ia̍h beh kā lí pak--khí-lâi. 25). Koh Góa beh chiong lí kau hō͘ siàu-siūⁿ lí ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú; kap lí só͘ m̄-káⁿ kìⁿ i ê bīn ê lâng ê chhiú, chiū-sī Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú, kap Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú. 26). Góa ia̍h beh kóaⁿ lí, kap siⁿ lí ê lāu-bú, kàu pa̍t-kok, m̄-sī lín chhut-sì ê só͘-chāi; lín beh sí tī-hia. 27). Chóng-sī in ê sim chin ài tò--khì ê só͘-chāi bōe-tit-thang tò--khì. 28). Ko-nî-ngá chit-lâng sī siū khòaⁿ-khin, í-keng phòa ê hûi-khì mah? sī bô thang hoaⁿ-hí ê khì-kū mah? i kap i ê hō͘-è, siáⁿ-sū siū kóaⁿ, hiat tī in só͘ m̄ bat ê tōe ah? 29). Tōe ah, tōe ah, tōe ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; 30). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tio̍h kí chit-lâng bô kiáⁿ, it-seng bōe tit-tio̍h heng-thong--ê; in-ūi i ê hō͘-è ê tiong-kan, bô koh ū chi̍t-lâng tit-tio̍h heng-thong, ōe chē tī Tāi-pi̍t ê pó-chō, lâi tī-lí Iû-tāi.

[23] Iâ-hô-hoa kóng, Bo̍k-chiá chân-hāi Góa ê chháu-tiûⁿ ê iûⁿ, hō͘ i sì-sòaⁿ; in ū chai-ē ah. 2). Só͘-í Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa chek-pī hiah-ê iúⁿ-chhī Góa ê peh-sìⁿ ê bo̍k-chiá, án-ni kóng, Lín phah-sòaⁿ Góa ê iûⁿ-kûn, lâi kóaⁿ in khì, bô khòaⁿ-kò͘ in; khòaⁿ ah, Góa beh chiàu lín só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ lâi pān lín; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 3). Góa beh chū-chi̍p Góa ê iûⁿ-kûn só͘ chhun--ê, tùi Góa só͘ kóaⁿ in kàu ê ta̍k-kok; chhōa in koh tò-lâi in ê tiâu, hō͘ in siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe. 4). Góa beh siat-li̍p bo̍k-chiá tī-lí in, iúⁿ-chhī in; hō͘ in bô koh kiaⁿ-hiâⁿ gông-ngia̍h, ia̍h bô kiám-chió; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 5). Iâ-hô-hoa kóng, Ji̍t-chí beh kàu, Góa beh kā Tāi-pi̍t heng-khí gī ê Ki; I beh chòe ông lâi tī-lí; kiâⁿ tāi-chì ū tì-hūi, tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ kong-pêng kap kong-gī. 6). Tng I ê ji̍t, Iû-tāi beh tit-tio̍h kiù; Í-sek-lia̍t beh an-jiân khiā-khí; I ê miâ beh chheng-chòe Iâ-hô-hoa lán ê gī. 7). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, lâng kí Iâ-hô-hoa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōe, bô beh kóng, I sī chhōa Í-sek-lia̍t ê hō͘-è tùi Ai-ki̍p tōe chiūⁿ-lâi--ê. 8). In kí Iâ-hô-hoa ê éng-oa̍h lâi chiù-chōa, sī beh kóng, I tòa Í-sek-lia̍t ê hō͘-è chhōa in tùi pak-hng ê tōe, ia̍h tùi kìⁿ-nā Góa só͘ kóaⁿ in kàu ê tōe chiūⁿ--lâi; in beh khiā-khí tī pún só͘-chāi. 9). Lūn-kàu hiah ê sian-ti. Góa ê sim tī góa ê lāi-bīn iu-siong; góa ê kut lóng gī-gī-chhoah; ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa kap I sèng ê ōe, góa chhin-chhiūⁿ chiú-chùi ê lâng, chhin-chhiūⁿ hō͘ chiú só͘ khah-iâⁿ ê lâng. 10). In-ūi tōe-hng móa-móa kiâⁿ îm-loān ê lâng; koh in-ūi tú-tio̍h chiù-chó͘, tōe chiū pi-ai; khòng-iá ê chháu-tiûⁿ lóng ko͘-tâ; in só͘ kiâⁿ ê lō͘, chiū-sī pháiⁿ; in ê sè-le̍k bô chèng-ti̍t. 11). Liân sian-ti kap chè-si, to sī siat-to̍k--ê; chiū tī Góa ê chhù-lāi, Góa ia̍h khòaⁿ-kìⁿ in ê pháiⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). In-ūi án-ni, in ê lō͘ beh chhin-chhiūⁿ o͘-àm-tiong ku̍t-ku̍t ê tōe; in beh tú-tio̍h kóaⁿ-tio̍k, tī-hia poa̍h-tó; tng pān-lí in ê nî, Góa beh hō͘ chai-ē kàu tī in; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). Tī Sat-má-lī-a ê sian-ti, Góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ in ê gû-gōng; in thok Pa-le̍k lâi chhàm-gú, hō͘ Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t kiâⁿ chha-lō͘. 14). Tī Iâ-lō͘-sat-léng ê sian-ti, Góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū; in kiâⁿ kan-îm, chòe sū pe̍h-chha̍t; koh chō͘ pháiⁿ lâng ê chhiú ná ū la̍t; tì-kàu bô lâng hôe-thâu lī-khui i ê pháiⁿ; in tī Góa ê bīn-chêng, lóng chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má; khiā-khí tī-hia ê peh-sìⁿ lóng chhin-chhiūⁿ Gô-mô͘-la̍h. 15). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa lūn-kàu chiah ê sian-ti, ū án-ni kóng; Khòaⁿ ah, Góa beh ēng in-tîn hō͘ in chia̍h, koh ēng khó͘ ê chúi hō͘ in lim; in-ūi siat-to̍k ê sū chhut tī Iâ-lō͘-sat-léng ê sian-ti, liû-hêng piàn-tōe. 16). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chiah ê sian-ti tùi lín chhàm-gú--ê, lín bo̍h-tit thiaⁿ in ê ōe; in ēng hu-ké kà-sī lín; só͘ kóng ê īⁿ-siōng sī chhut tī in ê sim; m̄-sī chhut tī Iâ-hô-hoa ê chhùi. 17). In siông-siông tùi biáu-sī Góa ê lâng kóng, Iâ-hô-hoa kóng lín beh hióng-siū pêng-an; koh tùi it-chhè chiàu in sim ê kong-ngī lâi kiâⁿ ê lâng kóng, Tek-khak bô ū chai-ē lîm-kàu lín. 18). Chī-chūi kap Iâ-hô-hoa khè-ha̍p, tit-tio̍h thiaⁿ I ê ōe lâi hiáu-ngō͘ ah? 19). Chī-chūi chù-ì thiaⁿ I ê ōe ah? Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê siū-khì chhin-chhiūⁿ tōa hong hoat-chhut; chiū-sī chin thàu ê kńg-lê-hong, beh tńg-se̍h lâi kong-kek pháiⁿ-lâng ê thâu-khak. 20). Iâ-hô-hoa ê sim só͘ gí-tiāⁿ--ê, iáu-bē chòe, iáu-bē chiâⁿ; I ê siū-khì tek-khak bô tò-tńg, ji̍t-āu lín beh bêng-pe̍k thàu-thiat. 21). Hiah ê sian-ti, Góa bô chhe in, in ka-kī cháu; Góa bô tùi in kóng, in ka-kī soan-thoân. 22). In nā kap Góa khè-ha̍p, chiū tek-khak hō͘ Góa ê peh-sìⁿ thiaⁿ Góa ê ōe; hō͘ in hôe-thâu lī-khui in ê pháiⁿ-lō͘, kap in só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ. 23). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kiám chòe kūn ê Siōng-tè, bô chòe hn̄g ê Siōng-tè mah? 24). Iâ-hô-hoa kóng, Lâng kiám ōe bih tī ún-ba̍t ê só͘-chāi, hō͘ Góa khòaⁿ i bōe tio̍h mah? Iâ-hô-hoa kóng, Góa kiám bô chhiong-móa tī thiⁿ-tōe mah? 25). Góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ hiah ê sian-ti só͘ kóng-ê, chiū-sī thok Góa ê miâ soan-thoân pe̍h-chha̍t; in kóng, Góa ū bāng-kìⁿ, góa ū bāng-kìⁿ. 26). Soan-thoân pe̍h-chha̍t ê sian-ti, chiū-sī soan-thoân in ê sim ê khúi-chà; in chûn chit-hō ê sim, beh kàu tī-sî ah? 27). In ta̍k-lâng chiong só͘ bāng--ê saⁿ-kap kóng-khí; siūⁿ beh hō͘ Góa ê peh-sìⁿ bōe-kì-tit Góa ê miâ; chhin-chhiūⁿ in ê lia̍t-chó͘ in-ūi Pa-le̍k, lâi bōe-kì-tit Góa ê miâ chi̍t-iūⁿ. 28). Sian-ti nā ū bāng-kìⁿ thang kóng-khí i ê bāng; tit-tio̍h Góa ê ōe--ê, tio̍h ēng sêng-si̍t thoân Góa ê ōe; chho͘-khng kap be̍h thái ōe pí-tit? Che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 29). Iâ-hô-hoa kóng, Góa ê ōe kiám m̄-sī chhin-chhiūⁿ hé, koh chhin-chhiūⁿ ōe phah-phòa chio̍h-pôaⁿ ê tōa-thûi mah? 30). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, hiah ê sian-ti tùi i ê tâng-phōaⁿ thau-the̍h Góa ê ōe--ê, Góa kong-kek--in. 31). Iâ-hô-hoa kóng, Hiah ê sian-ti ēng chhùi-chi̍h kóng, Che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê; Góa kong-kek in. 32). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, hiah-ê ēng ké ê bāng lâi chòe sian-ti--ê; in kóng-khí in ê bāng; ia̍h ēng in ê pe̍h-chha̍t, kap in ê hong-hàm, hō͘ Góa ê peh-sìⁿ kiâⁿ chha-lō͘; Góa kong-kek in; in-ūi Góa bô chhe in, ia̍h bô bēng-lēng in, in lóng bô lī-ek chit ê peh-sìⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 33). Nā chit ê peh-sìⁿ, á-sī sian-ti, á-sī chè-si, mn̄g lí kóng, Iâ-hô-hoa ū sím-mi̍h tāng-tàⁿ ê be̍k-sī? lí chiū tio̍h kā in kóng, Sím-mi̍h tāng-tàⁿ ê be̍k-sī ah! Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh khì-sak lín, chiū-sī. 34). Kìⁿ-nā sian-ti, á-sī chè-si, á-sī peh-sìⁿ, kóng, Iâ-hô-hoa tāng-tàⁿ ê be̍k-sī--ê; hit-hō lâng, Góa beh hêng-hoa̍t i kap i ê ke. 35). Lín ta̍k-lâng tùi i ê chhù-piⁿ, ta̍k-lâng tùi i ê hiaⁿ-tī, tio̍h án-ni kóng, Iâ-hô-hoa ū ìn sím-mi̍h? Iâ-hô-hoa ū kóng sím-mi̍h? 36). Iâ-hô-hoa tāng-tàⁿ ê be̍k-sī, chit-kù lín m̄-thang koh kóng; in-ūi ta̍k-lâng só͘ kóng ê ōe, beh chòe in pún-sin ê tāng-tàⁿ; in-ūi lín chiong éng-oa̍h ê Siōng-tè, bān-kun ê Iâ-hô-hoa, lán ê Siōng-tè ê ōe kóe hō͘ i chhoa̍h--khì. 37). Lí tio̍h tùi sian-ti án-ni kóng, Iâ-hô-hoa ìn lí sím-mi̍h? Iâ-hô-hoa kóng sím-mi̍h? 38). Lín nā kóng, Iâ-hô-hoa tāng-tàⁿ ê be̍k-sī, Iâ-hô-hoa chiū án-ni kóng, Góa chhe lâng kàu lín hia, kā lín kóng, M̄-thang kóng Iâ-hô-hoa tāng-tàⁿ ê be̍k-sī; lín iáu teh kóng chit-kù Iâ-hô-hoa tāng-tàⁿ ê be̍k-sī; 39). só͘-í Góa beh choân-jiân bōe-kì-tit lín, chiong lín kap Góa só͘ siúⁿ-sù lín, í-ki̍p lín ê lia̍t-chó͘ ê siâⁿ, tùi Góa ê bīn-chêng khì-sak. 40). Koh beh hō͘ éng-oán ê lêng-jio̍k, kap kú-tn̂g ê kiàn-siàu, lîm-kàu lín; kú-tn̂g bô bōe-kì--tit.

[24] Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chiong Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng ê kiáⁿ Iâ-ko-nî-ngá, kap Iû-tāi ê kùi-cho̍k, í-ki̍p kang-chhiūⁿ, thih-chhiūⁿ, tùi Iâ-lō͘-sat-léng lia̍h--khì tòa kàu Pa-pí-lûn. Chit ê sū liáu-āu, Iâ-hô-hoa kí hō͘ góa khòaⁿ; ū nn̄g kheng ê bû-hoa-kó, hē tī Iâ-hô-hoa ê tiān-chêng. 2). Chi̍t khia kheng tóe siōng-hó ê bû-hoa-kó, chhin-chhiūⁿ khí-thâu se̍k ê bû-hoa-kó; chi̍t khia kheng tóe chin-pháiⁿ ê bû-hoa-kó, bōe-chia̍h--tit, in-ūi chin-pháiⁿ. 3). Iâ-hô-hoa chiū kā góa kóng, Iâ-lī-bí ah, lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Góa ìn kóng, Bû-hoa-kó; hó--ê chin-hó, pháiⁿ--ê chin-pháiⁿ, bōe-chia̍h--tit, in-ūi chin-pháiⁿ. 4). Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu góa kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Siū lia̍h--khì ê Iû-tāi lâng, chiū-sī Góa chhe in lī-khui chit só͘-chāi kàu Ka-le̍k-tí lâng ê tōe--ê; Góa beh khòaⁿ in chhin-chhiūⁿ chiah ê hó ê bû-hoa-kó; hō͘ in tit-tio̍h hok-khì. 6). Góa beh koàn-kò͘ in, hō͘ in tit-tio̍h hok-khì; chhōa in tò-lâi chit só͘-chāi; Góa ia̍h beh kiàn-li̍p in, bô koh húi-hoāi in; chai-pôe in, bô kā i pu̍ih--khí-lâi. 7). Góa beh hō͘ in ū hit-hō sim, ōe bat Góa; chai Góa sī Iâ-hô-hoa; in beh chòe Góa ê peh-sìⁿ, Góa beh chòe in ê Siōng-tè; in-ūi in beh chi̍t-sim kui-ǹg Góa. 8). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Iû-tāi ông Se-tí-ka, kap i chiah ê kùi-cho̍k, kap Iâ-lō͘-sat-léng só͘ chhun, iáu lâu tī chit só͘-chāi ê peh-sìⁿ, í-ki̍p khiā-khí tī Ai-ki̍p tōe--ê, Góa khòaⁿ in chhin-chhiūⁿ chiah ê pháiⁿ ê bû-hoa-kó, bōe-chia̍h--tit, in-ūi chin pháiⁿ. 9). Góa beh chiong in kau-chhut, hō͘ in liû-lo̍h tī thiⁿ-ē bān-kok, tú-tio̍h kan-khó͘; ia̍h tī Góa kóaⁿ in kàu ê ta̍k só͘-chāi, chiâⁿ-chòe lêng-jio̍k, chòe ōe-pìⁿ, chòe ki-chhì, chòe chiù-chó͘. 10). Góa beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng, ēng un-e̍k, kàu in tiong-kan; ti̍t-kàu in siū bia̍t tī Góa só͘ siúⁿ-sù in kap in lia̍t-chó͘ ê tōe.

[25] Tng Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng ê sì--nî, chiū-sī Pá-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat goân--nî, ū lūn-khí Iû-tāi peh-sìⁿ ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 2). Sian-ti Iâ-lī-bí chiū chiong chit ê ōe tùi Iû-tāi chèng peh-sìⁿ, í-ki̍p it-chhè khiā-khí Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng kóng: 3). Tùi Iû-tāi ông A-bûn ê kiáⁿ Iok-se-a cha̍p-saⁿ--nî, kàu taⁿ, jī-cha̍p-saⁿ nî kú, ū Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu góa; góa í-keng tùi lín kóng; koh chá-chá khí-lâi kóng; to̍k-to̍k lín m̄-thiaⁿ. 4). Iâ-hô-hoa iā chá-chá khí--lâi, chhe I ê lô͘-po̍k chèng sian-ti kàu lín chia; nā-sī lín bô thiaⁿ-thàn, ia̍h bô àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ. 5). I kóng, Lín ta̍k-lâng tio̍h oa̍t-thâu lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘, kap lín só͘ chòe ê pháiⁿ; chiū thang khiā-khí Iâ-hô-hoa só͘ siúⁿ-sù lín, kap lín ê lia̍t-chó͘ ê tōe, tùi kó͘-chá kàu éng-oán. 6). M̄-thang thàn pa̍t-hō ê siōng-tè, ho̍k-sāi kūi-pài in; m̄-thang ēng lín ê chhiú só͘ chòe--ê, lâi jiá Góa ê siū-khì; án-ni Góa chiū bô kàng chai-ē hō͘ lín. 7). Chóng-sī lín bô thiaⁿ-thàn Góa, kèng-jiân ēng chhiú só͘ chòe--ê, jiá Góa ê siū-khì, hām-hāi ka-kī; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 8). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, In-ūi lín bô thiaⁿ-thàn Góa ê ōe, khòaⁿ ah, Góa beh tiàu pak-hng chiah ê cho̍k, kap Góa ê lô͘-po̍k Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat, lâi kong-kek chit só͘-chāi, kap chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ, í-ki̍p sì-ûi ê lia̍t-pang, Góa beh it-chīn châu-bia̍t in, hō͘ in chòe thang gông-ngia̍h, thang ki-chhì, éng-oán pha-hng ê só͘-chāi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 10). Koh in tiong-kan hoaⁿ-hí ê siaⁿ, khoài-lo̍k ê siaⁿ, sin-kiáⁿ-sài ê siaⁿ, sin-niû ê siaⁿ, oe-bō ê siaⁿ, kap teng ê kng, Góa beh hō͘ in lóng soah. 11). Choân-tōe tek-khak pha-hng, hō͘ lâng gông-ngia̍h; chiah ê lia̍t-pang beh ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông chhit-cha̍p-nî. 12). Chhit-cha̍p-nî í-keng móa, Góa beh hêng-hoa̍t Pa-pí-lûn ông, kap i ê kok ê chōe, koh hō͘ Ka-le̍k-tí lâng ê tōe éng-oán pha-hng; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 13). Góa beh ēng Góa só͘ kóng kong-kek hit-ê tōe ê sū, lóng kàu tī in; chiū-sī kìⁿ-nā kì tī chit pún chheh, Iâ-lī-bí só͘ lūn-khí chiah ê kok só͘ chhàm-gú--ê. 14). In-ūi ū chōe-chōe kok, kap tōa ê kun-ông, beh ēng in Ka-le̍k-tí lâng chòe lô͘-po̍k; Góa ia̍h beh chiàu in ê só͘ kiâⁿ, kap in ê chhiú só͘ chòe--ê, pò-èng in. 15). Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, tùi góa án-ni kóng, Lí tùi Góa ê chhiú chih chit poe siū-khì ê chiú, hō͘ Góa só͘ chhe lí khì ê lia̍t-kok lim. 16). In lim-liáu chiū tian-tian tó-tó, ia̍h beh hoat-kông; in-ūi Góa hō͘ to-kiàm kàu in tiong-kan. 17). Góa chiū tùi Iâ-hô-hoa ê chhiú chih chit ê poe; hō͘ Iâ-hô-hoa só͘ chhe góa khì ê lia̍t-kok lim--i. 18). Chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng kap Iû-tāi chiah ê siâⁿ, í-ki̍p in ê lia̍t-ông kùi-cho̍k; hō͘ in pha-hng; chòe thang gông-ngia̍h, thang ki-chhì, thang chiù-chó͘--ê, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chi̍t-iūⁿ. 19). Koh Ai-ki̍p ông Hoat-ló, kap i ê jîn-sîn, kùi-cho̍k, chèng peh-sìⁿ; 20). kap saⁿ-chham-chhap ê peh-sìⁿ, O͘-su tōe chiah ê ông, Hui-lī-sū tōe chiah ê ông, A-si̍t-ki-lûn, Ka-sat, Í-kek-lûn, í-ki̍p A-si̍t-tu̍t só͘ chhun ê lâng; 21). koh Í-tong, Mô͘-ap, kap A-bûn ê hō͘-è; 22). Chhui-lô lia̍t-ông, Se-tùn lia̍t-ông, hái-gōa ê hái-sū ê lia̍t-ông; 23). Tí-tàn, Thê-má, Pò͘-su, kap it-chhè thì pìn-piⁿ--ê; 24). A-lat-pek ê lia̍t-ông, tiàm tī khòng-iá saⁿ-chham-chhap ê peh-sìⁿ ê lia̍t-ông; 25). Sim-lī ê lia̍t-ông, Í-lân ê lia̍t-ông, Bí-thài ê lia̍t-ông; 26). pak-hng hn̄g-kūn ê lia̍t-ông, chit-ê hit-ê, í-ki̍p thiⁿ-ē bān-kok lim--i; í-āu Si-sa-khek ông ia̍h beh lim--i. 27). Lí tio̍h kā in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lín tio̍h lim, lâi chùi, lâi thò͘, lâi poa̍h-tó; bô koh khí--lâi; in-ūi Góa hō͘ to-kiàm kàu lín tiong-kan. 28). In nā m̄-khéng tùi lí ê chhiú chih chit ê poe khì lim, lí chiū tio̍h kā in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín koat-toàn tio̍h lim. 29). In-ūi Góa kàng chai-ē tùi hit ê ēng Góa ê miâ lâi chheng ê siâⁿ khí-chhiú, lín ōe it-chīn bián hêng-hoa̍t mah? tek-khak bōe bián-tit; in-ūi Góa beh bēng-lēng to-kiàm lîm-kàu tōe-chiūⁿ lóng-chóng ê peh-sìⁿ; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê. 30). Só͘-í lí tio̍h tùi in soan-thoân che it-chhè ê ōe, lâi kong-kek in, kóng, Iâ-hô-hoa beh tùi téng-bīn âu-kiò, tùi I khiā-khí ê sèng-só͘ chhut-siaⁿ, tùi I ê iûⁿ-kûn tōa-siaⁿ âu-kiò; I beh tùi tōe-chiūⁿ lóng-chóng ê peh-sìⁿ hoah-hiàm, chhin-chhiūⁿ ta̍h phû-tô--ê chi̍t-iūⁿ. 31). Beh ū hoah ê siaⁿ thiaⁿ kàu tōe-ke̍k; in-ūi Iâ-hô-hoa beh kap lia̍t-kok kè-kàu; kìⁿ ū hiat-khì--ê, I beh kap in cheng-piān; lūn-kàu pháiⁿ-lâng, I beh chiong in kau hō͘ to-kiàm; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 32). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, beh ū chai-ē tùi chit-kok hoat kàu hit-kok; koh ū tōa pò-thâu-hong tùi tōe-ke̍k khí. 33). Tng hit-ji̍t, Iâ-hô-hoa só͘ thâi--ê, tùi tōe ê chit-pêng kàu tōe ê hit-pêng lóng ū; bô lâng thî-khàu, bô lâng kā i siu-si̍p, bô lâng kā i bâi-chòng; beh chiâⁿ-chòe tōe-chiūⁿ ê pùn-sò. 34). Bo̍k-chiá ah, lín tio̍h ai-khàu âu-kiò; iûⁿ-kûn ê thâu-ba̍k ah, lín tio̍h kō tī hé-hu-tiong; in-ūi lín siū-thâi kap hun-sòaⁿ ê ji̍t-kî í-keng kàu; lín beh tó--lo̍h-khì chhin-chhiūⁿ lâng só͘ hoaⁿ-hí ê khì-kū ka-la̍uh. 35). Bo̍k-chiá bô lō͘ thang tô-cháu, iûⁿ-kûn ê thâu-ba̍k ia̍h bô lō͘ thang thoat-lī. 36). Ū bo̍k-chiá âu-kiò ê siaⁿ, ū iûⁿ-kûn ê thâu-ba̍k teh ai-khàu; in-ūi Iâ-hô-hoa hō͘ in ê chháu-tiûⁿ pha-hng. 37). Iâ-hô-hoa hoat-chhut béng-lia̍t ê siū-khì; pêng-an ê iûⁿ-tiâu chiâⁿ-chòe léng-chēng. 38). I chhin-chhiūⁿ sai lī-khui i ê hia̍t; in-ūi khi-ap ê béng-lia̍t koh in-ūi I siū-khì ê béng-lia̍t; in ê tōe lóng chiâⁿ-chòe thang gông-ngia̍h--ê.

[26] Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng khí-thâu chē-ūi ê sî, ū chit ê ōe tùi Iâ-hô-hoa lâi, kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, 2). Lí tio̍h khiā tī Iâ-hô-hoa ê chhù ê īⁿ-lāi; ū Iû-tāi chiah ê siâⁿ lâi Iâ-hô-hoa ê chhù kèng-pài--ê; lí tio̍h ēng Góa lóng-chóng bēng-lēng lí tùi in kóng ê ōe, kā in kóng; m̄-thang chió chi̍t-kù. 3). Kiám-chhái in khéng thiaⁿ-thàn, ta̍k-lâng hôe-thâu lī-khui in ê pháiⁿ-lō͘; chiū Góa ūi-tio̍h in só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ, siūⁿ beh kàng hō͘ in ê chai-ē, thang thè-hóe. 4). Lí tio̍h kā in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín nā m̄-khéng thiaⁿ Góa, lâi kiâⁿ Góa só͘ siat tī lín bīn-chêng ê lu̍t-hoat; lâi thiaⁿ-thàn Góa so͘ chhe kàu lín hia Góa chiah ê lô͘-po̍k, chèng sian-ti ê ōe; chiū-sī Góa chá-chá khí--lâi só͘ chhe--ê, (chóng-sī lín bô thiaⁿ); 6). chiū Góa beh hō͘ chit keng chhù chhin-chhiūⁿ Sī-lô; hō͘ chit ê siâⁿ chòe tōe-chiūⁿ bān-kok chiù-chó͘ ê ōe-pìⁿ. 7). Iâ-lī-bí tī Iâ-hô-hoa ê chhù-lāi kóng chiah-ê ōe; chè-si, sian-ti, kap chèng peh-sìⁿ lóng ū thiaⁿ-kìⁿ. 8). Iâ-lī-bí chiong Iâ-hô-hoa hoan-hù i tùi chèng peh-sìⁿ kóng ê ōe, it-chīn kóng-liáu; chè-si, sian-ti, kap chèng peh-sìⁿ lóng lâi lia̍h--i, kóng, Lí tek-khak tio̍h sí. 9). Lí siáⁿ-sū thok Iâ-hô-hoa ê miâ lâi chhàm-gú, kóng, Chit keng chhù beh chhin-chhiūⁿ Sī-lô, chit ê siâⁿ beh pha-hng, bô lâng khiā-khí ah? Tùi án-ni chèng peh-sìⁿ lóng tī Iâ-hô-hoa ê chhù chū-chi̍p kàu Iâ-lī-bí hia. 10). Iû-tāi ê kùi-cho̍k thiaⁿ-kìⁿ chiah ê tāi-chì, chiū tùi ông-kiong chiūⁿ-kàu Iâ-hô-hoa ê chhù; chē tī Iâ-hô-hoa ê chhù sin-mn̂g ê mn̂g-kháu. 11). Chè-si, sian-ti, tùi kùi-cho̍k kap chèng peh-sìⁿ kóng, Chit lâng tio̍h gí i sí-chōe; in-ūi i ū chhàm-gú kong-kek chit ê siâⁿ; tú-tú chhin-chhiūⁿ lín chhin-hī só͘ thiaⁿ--ê. 12). Iâ-lī-bí chiū tùi chiah ê kùi-cho̍k kap chèng peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa chhe góa chhàm-gú, kong-kek chit keng chhù, kap chit ê siâⁿ; kóng-khí lín só͘ ū thiaⁿ-kìⁿ chiah-ê it-chhè ê ōe. 13). Só͘-í lín taⁿ tio̍h kóe lín ê lō͘, kap lín ê só͘ chòe; thiaⁿ-thàn lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê siaⁿ; Iâ-hô-hoa chiū beh thè-hóe I só͘ beh kàng hō͘ lín ê chai-ē. 14). Lūn-kàu góa, khòaⁿ ah, góa tī lín ê chhiú-thâu; lín khòaⁿ chòe hó, khòaⁿ chòe eng-kai--ê, chiū chiàu án-ni khoán-thāi góa. 15). Chóng-sī lín tio̍h khak-si̍t chai; nā hāi-sí góa, chiū beh hō͘ bô-chōe ê huih kui tī lín, kap chit ê siâⁿ, kap kî-tiong khiā-khí ê peh-sìⁿ; in-ūi Iâ-hô-hoa si̍t-chāi ū chhe góa kàu lín chia, chiong chiah-ê it-chhè ê ōe, thoân kàu lín ê hī-khang. 16). Kùi-cho̍k kap chèng peh-sìⁿ chiū kā chè-si sian-ti kóng, Chit-lâng m̄ eng-kai gí i sí-chōe; in-ūi i sī thok Iâ-hô-hoa, lán ê Siōng-tè ê miâ, lâi tùi lán kóng. 17). Kok-lāi ê lāu-tōa chiū ū kúi-nā lâng khí--lâi, tùi chū-hōe ê chèng peh-sìⁿ kóng, Tng Iû-tāi ông Hi-se-ka ê ji̍t, ū Mô͘-lī-sa lâng, Bí-ka, tùi Iû-tāi ê chèng-lâng chhàm-gú, kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Sek-an beh hō͘ lâng lôe chhin-chhiūⁿ chhân-hn̂g; Iâ-lō͘-sat-léng beh pìⁿ-chòe thô͘-tui; chit keng tiān ê soaⁿ beh chhin-chhiūⁿ chhiū-nâ koâiⁿ ê só͘-chāi. 19). Iû-tāi ông Hi-se-ka kap chèng Iû-tāi lâng, kiám ū hō͘ i sí mah? Hi-se-ka kiám m̄-sī kèng-ùi Iâ-hô-hoa, khún-kiû Iâ-hô-hoa ê un; Iâ-hô-hoa chiū thè-hóe I só͘ kóng beh kàng hō͘ in ê chai-ē mah? Taⁿ nā hāi-sí chit-lâng, lán chiū-sī chòe tōa pháiⁿ, hāi ka-kī ê sìⁿ-miā. 20). Koh ū chi̍t-lâng thok Iâ-hô-hoa ê miâ lâi soan-thoân; sī Ki-lia̍t-iâ-lîm lâng Sī-má-ngá ê kiáⁿ O͘-lī-a; i chiàu Iâ-lī-bí it-chhè ê ōe lâi soan-thoân, kong-kek chit ê siâⁿ kap chit ê tōe. 21). Iok-ngá-kèng ông kap i ê chèng ióng-sū kùi-cho̍k thiaⁿ-kìⁿ i ê ōe, ông chiū siūⁿ beh hō͘ i sí; O͘-lī-a thiaⁿ-kìⁿ chiū kiaⁿ, cháu-khì Ai-ki̍p. 22). Iok-ngá-kèng ông chhe lâng khì Ai-ki̍p, chiū-sī A-kek-pho ê kiáⁿ Í-lī-ná-tan kap kúi-nā lâng kàu Ai-ki̍p. 23). In chiū tùi Ai-ki̍p lia̍h O͘-lī-a chhut--lâi, sàng kàu Iok-ngá-kèng ông hia; ông ēng to thâi i, hiat i ê sin-si tī pêng-siông lâng ê bōng. 24). Chóng-sī Sa-hoan ê kiáⁿ A-hi-kam pó-hō͘ Iâ-lī-bí, chiah bô kau tī peh-sìⁿ ê chhiú, hō͘ i sí.

[27] Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng khí-thâu chē-ūi ê sî, ū chit ê ōe tùi Iâ-hô-hoa lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Iâ-hô-hoa tùi góa án-ni kóng, Lí ūi ka-kī chòe soh kap taⁿ, hē tī lí ê ām-kún; thok-tiōng lâi Iâ-lō͘-sat-léng kìⁿ Iû-tāi ông Se-tí-ka hiah ê sù-chiá ê chhiú; hō͘ in tòa hiah ê mi̍h kàu Í-tong ông, Mô͘-ap ông, A-bûn cho̍k ê ông, Chhui-lô ông, Se-tùn ông hia. 4). Koh bēng-lēng sù-chiá tùi in ê chú kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lín tio̍h tùi lín ê chú án-ni kóng, 5). Góa ēng Góa ê tōa koân-lêng, kap Góa chhun-chhut ê chhiú, chhòng-chō tōe kap tōe-chiūⁿ ê lâng, í-ki̍p cheng-siⁿ; chiong i siúⁿ-sù Góa só͘ khòaⁿ-chòe ha̍p-gî--ê. 6). Taⁿ Góa chiong chiah ê tōe lóng kau hō͘ Góa ê lô͘-po̍k Pa-pí-lûn ông, Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú; Góa ia̍h chiong chhân-iá ê cháu-siù hō͘ i, chòe i ê chhe-ēng. 7). Lia̍t-kok lóng beh ho̍k-sāi i, í-ki̍p i ê kiáⁿ, i ê sun; ti̍t-kàu i pún-kok tú-tio̍h pò-èng ê ji̍t kàu; hit-sî chōe-chōe kok kap tōa kun-ông beh ēng i chòe lô͘-po̍k. 8). Nā ū sím-mi̍h peh-sìⁿ, sím-mi̍h kok, m̄-khéng ho̍k-sāi chit ê Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat, ia̍h m̄-khéng chiong ām-kún kòa Pa-pí-lûn ông ê taⁿ--ê; Góa beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng, ēng un-e̍k hêng-hoa̍t hit ê peh-sìⁿ, ti̍t-kàu Góa chioh i ê chhiú lâi it-chīn bia̍t in; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 9). Chóng-sī lín, lín m̄-thang thiaⁿ lín ê sian-ti, lín ê pok-kòa--ê, lín ê oân-bāng--ê, lín ê kiâⁿ siâ-su̍t ê, lín ê sai-kong; in kā lín kóng, Lín bōe tì-kàu ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông. 10). In tùi lín chhàm-gú pe̍h-chha̍t, beh hō͘ lín chhian-sóa lī-khui pún só͘-chāi hn̄g-hn̄g; tì-kàu Góa kóaⁿ lín chhut, hō͘ lín bia̍t-bô. 11). To̍k-to̍k nā ū sím-mi̍h peh-sìⁿ khéng chiong ām-kún kòa Pa-pí-lûn ông ê taⁿ, lâi ho̍k-sāi i--ê, Góa beh hō͘ i iû-goân tòa tī pún só͘-chāi, thang chèng-choh, thang khiā-khí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). Góa chiū chiàu chiah-ê it-chhè ê ōe, tùi Iû-tāi ông Se-tí-ka kóng, Tio̍h chiong lín ê ām-kún kòa Pa-pí-lûn ông ê taⁿ, lâi ho̍k-sāi i kap i ê peh-sìⁿ, chiah ōe tit-tio̍h oa̍h. 13). Lí kap lí ê peh-sìⁿ siáⁿ-sū beh in-ūi to-kiàm, in-ūi ki-hng, in-ūi un-e̍k lâi sí, chiàu Iâ-hô-hoa lūn-khí m̄-khéng ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông hit-hō kok ê ōe ah? 14). Hiah ê sian-ti kā lín kóng, Lín bōe tì-kàu ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông, bo̍h-tit thiaⁿ--in; in-ūi in tùi lín só͘ soan-thoân--ê sī pe̍h-chha̍t. 15). Iâ-hô-hoa kóng, Góa bô chhe in, chóng-sī in thok Góa ê miâ soan-thoân pe̍h-chha̍t; tì-kàu Góa chiong lín kap hiah ê tùi lín soan-thoân ê sian-ti, lóng kóaⁿ chhut, saⁿ-kap bia̍t-bô. 16). Góa koh tùi chiah ê chè-si kap chit kok ê chèng peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín m̄-thang thiaⁿ hiah ê sian-ti tùi lín só͘ chhàm-gú--ê; in kóng, Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê chhù ê khì-kū bô jōa-kú beh tùi Pa-pí-lûn tòa tò-lâi; kî-si̍t in tùi lín só͘ soan-thoân--ê, sī pe̍h-chha̍t. 17). Bo̍h-tit thiaⁿ--in, tio̍h ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông, lâi tit-tio̍h oa̍h; mih-sái hō͘ chit ê siâⁿ pìⁿ-chòe pha-hng? 18). In nā kó-jiân sī sian-ti, ū Iâ-hô-hoa ê ōe kàu tī in, in chiū tio̍h kiû bān-kun ê Iâ-hô-hoa, hō͘ hiah-ê tī Iâ-hô-hoa ê chhù, kap Iû-tāi ê ông-kiong, kap Iâ-lō͘-sat-léng chhun ê khì-kū, bô poaⁿ khì Pa-pí-lûn. 19). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lūn-kàu chiah ê tâng thiāu, tâng hái, phûn-chō, kap lâu tī chit ê siâⁿ só͘ chhun ê khì-kū; chiū-sī Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat lia̍h Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng ê kiáⁿ Iâ-ko-nî-ngá, kap Iû-tāi Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê chun-kùi ê lâng, tùi Iâ-lō͘-sat-léng kàu Pa-pí-lûn ê sî, só͘ bô chhiúⁿ--khì-ê; 21). si̍t-chāi bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lūn-kàu lâu tī Iâ-hô-hoa ê chhù, kap Iû-tāi ông-kiong, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê khì-kū, hiah-ê beh poaⁿ kàu Pa-pí-lûn lâu tī-hia; kàu Góa koàn-kò͘ in ê ji̍t, chiū Góa beh tòa in chiūⁿ-lâi, koh kui chit ê só͘-chāi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[28] Tng hit-nî, Iû-tāi ông Se-tí-ka khí-thâu chē-ūi ê tē sì-nî gō͘ ge̍h, Ki-piàn lâng Ap-sok ê kiáⁿ, sian-ti Hap-ná-nî-ngá, tī Iâ-hô-hoa ê chhù, tng chiah ê chè-si kap chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng, tùi góa kóng, 2). Bāu-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê siōng-tè án-ni kóng, Góa í-keng at-chi̍h Pa-pí-lûn ông ê taⁿ. 3). Nn̄g-nî-lāi Góa beh chiong Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat tùi chit só͘-chāi chhiúⁿ--khì kàu Pa-pí-lûn, chiū-sī Iâ-hô-hoa ê chhù it-chhè ê khì-kū; lóng beh hō͘ i tò-tńg--lâi chit só͘-chāi. 4). Góa koh beh chiong Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng ê kiáⁿ Iâ-ko-nî-ngá kap siū-lia̍h kàu Pa-pí-lûn hiah ê Iû-tāi lâng, hō͘ in tò-tńg lâi chit só͘-chāi, in-ūi Góa beh at-chi̍h Pa-pí-lûn ông ê taⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 5). Hit-sî sian-ti Iâ-lī-bí tng chiah ê chè-si ê bīn-chêng, kap khiā tī Iâ-hô-hoa ê chhù chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng, tùi sian-ti Hap-ná-nî-ngá kóng, sian-ti Iâ-lī-bí kóng, A-bēng, goān Iâ-hô-hoa án-ni kiâⁿ; goān Iâ-hô-hoa chiâⁿ lí só͘ chhàm-gú chiah ê ōe; chiong Iâ-hô-hoa chhù-lāi ê khì-kū, kap it-chhè siū-lia̍h--khì ê lâng, tùi Pa-pí-lûn tò-lâi chit só͘-chāi. 7). Chóng-sī góa tùi lí kap chèng peh-sìⁿ só͘ kóng ê ōe, lí tio̍h thiaⁿ. 8). Tùi kó͘-chá í-lâi, lí góa í-chêng hiah ê sian-ti, tùi chōe-chōe só͘-chāi, kap tōa-kok, chhàm-gú kau-chiàn, chai-ē, un-e̍k. 9). Sian-ti chhàm-gú pêng-an, hit ê sian-ti ê ōe tit-tio̍h èng-giām, chiū chai hit ê sian-ti chin-chiàⁿ sī Iâ-hô-hoa só͘ chhe--ê. 10). Tùi án-ni, sian-ti Hap-ná-nî-ngá chiong sian-ti Iâ-lī-bí ām-kún ê taⁿ the̍h--khí-lâi, kā i at-chi̍h. 11). Hap-ná-nî-ngá koh tng chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Nn̄g-nî-lāi, Góa beh chiàu án-ni tùi lia̍t-kok ê ām-kún at-chi̍h Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê taⁿ. Sian-ti Iâ-lī-bí chiū chòe i khì. 12). Sian-ti Hap-ná-nî-ngá chiong sian-ti Iâ-lī-bí ām-kún ê taⁿ at-chi̍h liáu-āu, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Lî tio̍h khì kā Hap-ná-nî-ngá kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí at-chi̍h chhâ ê taⁿ, beh chòe thih ê taⁿ lâi thòe--in. 14). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Góa chiong thih ê taⁿ kòa tī lia̍t-pang ê ām-kún, hō͘ in ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat; in lóng beh ho̍k-sāi i; Góa ia̍h chiong chhân-iá ê cháu-siù hō͘ i. 15). Sian-ti Iâ-lī-bí chiū tùi sian-ti Hap-ná-nî-ngá kóng, Hap-ná-nî-ngá ah, lí tio̍h thiaⁿ; Iâ-hô-hoa pēng-bô chhe lí, lí kéng-jiân hō͘ chit ê peh-sìⁿ óa-khò pe̍h-chha̍t. 16). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí khòaⁿ, Góa beh hō͘ lí lī-khui sè-kan; lí kin-nî tek-khak sí, in-ūi lí kóng pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa ê ōe. 17). Hit-nî chhit-ge̍h, sian-ti Hap-ná-nî-ngá chiū sí.

[29] Sian-tī Iâ-lī-bí tùi Iâ-lō͘-sat-léng kià-phoe hō͘ siū-lia̍h iáu tī-teh--ê ê lāu-tōa, kap chiah ê chè-si, sian-ti, chèng peh-sìⁿ, chiū-sī Nî-pò͘-kah-nî-sat tùi Iâ-lō͘-sat-léng lia̍h kàu Pa-pí-lûn--ê. 2). (Che sī tī Iâ-ko-nî-ngá ông kap thài-hō͘, thài-kàm, kap Iû-tāi Iâ-lō͘-sat-léng ê kùi-cho̍k, í-ki̍p kang-chhiūⁿ, thih-chhiūⁿ, lóng lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng ê liáu-āu.) 3). Hit-tiuⁿ phoe thok-tiōng Sa-hoan ê kiáⁿ Í-lī-a-sat, kap Hi-le̍k-ka ê kiáⁿ Ki-má-lī, tòa--khì; chí nn̄g lâng chiū-sī Iû-tāi ông Se-tí-ka chhe--khì Pa-pí-lûn, kìⁿ Pa-pí-lûn ông, Nî-pò͘-kah-nî-sat--ê. 4). Phoe-lāi kóng: Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, tùi it-chhè siū-lia̍h-khì--ê, chiū-sī Góa hō͘ in tùi Iâ-lō͘-sat-léng siū-lia̍h kàu Pa-pí-lûn ê lâng, án-ni kóng, 5). Lín tio̍h khí-chhù lâi khiā-khí; choh-hn̂g lâi chia̍h i ê ké-chí; 6). Chhōa-bó͘ lâi siⁿ-kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ; kā lín ê kiáⁿ chhōa-bó͘; hō͘ lín ê cha-bó͘-kiáⁿ chhut-kè; hō͘ in siⁿ-kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ; thang tī-hia ke-thiⁿ chōe-chōe, bô kiám-chió. 7). Góa só͘ hō͘ lín siū-lia̍h--khì hit ê siâⁿ, lín tio̍h tô͘-bô͘ i ê pêng-an, thòe i kî-tó Iâ-hô-hoa; in-ūi i tit-tio̍h pêng-an, lín ia̍h tè i pêng-an. 8). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Bo̍h-tit hō͘ lín tiong-kan ê sian-ti kap pok-kòa--ê ín-iú; ia̍h bo̍h-tit sìn lín ê bāng, chiū-sī lín só͘ bāng-kìⁿ--ê. 9). In-ūi in thok Góa ê miâ tùi lín soan-thoân pe̍h-chha̍t-ōe; Góa pēng-bô chhe in; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 10). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Pa-pí-lûn chhit-cha̍p nî ê kî-hān í-keng móa, Góa beh lîm-kàu lín, chiâⁿ Góa tùi lín só͘ kóng ê hó-ōe; hō͘ lín tò-lâi chit ê só͘-chāi. 11). Iâ-hô-hoa kóng, Góa chai Góa tùi lín só͘ chûn ê ì-sù, sī siúⁿ-sù pêng-an ê ì-sù, m̄-sī kàng chai-ē; beh hō͘ lín bé-kéng ū ǹg-bāng. 12). Hit-sî lín beh kiû-kiò Góa, beh khì kî-tó Góa, Góa beh thiaⁿ lín. 13). Lín beh chhē Góa, lâi tú-tio̍h; in-ūi lín beh choan-sim chhē Góa. 14). Iâ-hô-hoa kóng: Góa beh hō͘ lín chhē-tio̍h; Góa ia̍h beh hō͘ lín siū-lia̍h ê lâng tò-tńg--lâi; beh tùi Góa só͘ kóaⁿ lín kàu ê ta̍k-kok ta̍k só͘-chāi chū-chi̍p lín; ia̍h beh hō͘ lín tò-lâi pún só͘-chāi, chiū-sī Góa só͘ hō͘ lín tùi hia siū-lia̍h--ê; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 15). In-ūi lín kóng, Iâ-hô-hoa tī Pa-pí-lûn kā goán heng-khí sian-ti. 16). Taⁿ Iâ-hô-hoa lūn-kàu chē Tāi-pi̍t pó-chō ê ông, ia̍h lūn-kàu tiàm tī chit ê siâⁿ ê chèng peh-sìⁿ, chiū-sī bô kap lín saⁿ-kap siū-lia̍h ê hiaⁿ-tī; 17). bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng ēng un-e̍k, kàu tī in; hō͘ in chhin-chhiūⁿ ke̍k-pháiⁿ ê bû-hoa-kó, pháiⁿ kàu bōe-chia̍h-tit. 18). Góa beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng, ēng un-e̍k tui-jip in; hō͘ in liû-lo̍h tī thiⁿ-ē bān-kok; tī Góa kóaⁿ in kàu ê ta̍k-kok, chòe thang chiù-chó͘, thang gông-ngia̍h thang ki-chhì, thang lêng-jio̍k--ê. 19). Iâ-hô-hoa kóng, Che sī in-ūi in bô thiaⁿ-thàn Góa ê ōe, chiū-sī Góa chhe Góa chiah ê lô͘-po̍k chèng sian-ti kā in kóng ê ōe; sī chá-chá khí-lâi chhe in; chóng-sī lín bô thiaⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 20). Só͘-í lín it-chhè siū-lia̍h--khì ê, chiū-sī Góa tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhe kàu Pa-pí-lûn--ê, lín lóng tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 21). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, lūn-kàu Ko-nāi-ngá ê kiáⁿ A-hap, kap Má-se-ngá ê kiáⁿ Se-tí-ka, in thok Góa ê miâ tùi lín soan-thoân pe̍h-chha̍t: Khòaⁿ ah, Góa beh chiong in kau tī Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú; i beh tī lín ê bīn-chêng thâi in. 22). Iû-tāi siū-lia̍h ê chèng-lâng tī Pa-pí-lûn--ê, beh ēng chí nn̄g lâng chòe ōe-pìⁿ chiù-chó͘ lâng, kóng, Goān Iâ-hô-hoa hō͘ lí chhin-chhiūⁿ Se-tí-ka A-hap, hō͘ Pa-pí-lûn ông ēng hé sio--i. 23). In tī Í-sek-lia̍t-tiong chòe-chhut kiàn-siàu ê sū; îm in chhù-piⁿ ê bó͘; koh thok Góa ê miâ soan-thoân pe̍h-chha̍t, Góa só͘ bô bēng-lēng in--ê; chai--ê sī Góa, chòe kan-chèng--ê ia̍h sī Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 24). Lūn Nî-hi-lân lâng Sī-má-ngá, lí tio̍h kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lí bat ēng ka-kī ê miâ kià phoe hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng peh-sìⁿ, kap chè-si Má-se-ngá ê kiáⁿ Se-hoan-ngá, kap chèng ch-si kóng, Iâ-hô-hoa ū siat-li̍p lí chòe chè-si, lâi thòe chè-si Iâ-hô-iâ-tāi, hō͘ lín kam-tok Iâ-hô-hoa ê chhù, thang chiong it-chhè khong-khám ka-kī chheng chòe sian-ti ê lâng, ēng chhâ-kê kā i kê, ēng só kā i só. 27). Hiān-kim A-ná-tu̍t lâng Iâ-lī-bí tùi lín ka-kī chheng chòe sian-ti, lín siáⁿ-sū bô chek-pī i ah? 28). In-ūi i kià-phoe kàu Pá-pí-lûn, kā goán kóng, Siū-lia̍h ê sî beh kú-tn̂g; lín tio̍h khí chhù lâi khiā-khí; choh-hn̂g lâi chia̍h ké-chí. 29). Chè-si Se-hoan-ngá chiū chiong chit tiuⁿ phoe tha̍k hō͘ sian-ti Iâ-lī-bí thiaⁿ. 30). Tùi án-ni, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, 31). Lí tio̍h kià phoe hō͘ it-chhè siū-lia̍h ê lâng kóng, Iâ-hô-hoa lūn-kàu Nî-hi-lân lâng Sī-má-ngá kóng, In-ūi Sī-má-ngá tùi lín soan-thoân--ê; Góa bô chhe i, i hō͘ lín óa-khò pe̍h-chha̍t; 32). só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa beh hêng-hoa̍t Nî-hi-lân lâng Sī-má-ngá, kap i ê hō͘-è; i tek-khak bô lâu chi̍t lâng khiā-khí tī chit ê peh-sìⁿ ê tiong-kan; ia̍h bô thang khòaⁿ-kìⁿ Góa só͘ beh siúⁿ-sù Góa ê peh-sìⁿ ê hok-khì; in-ūi i kóng pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa ê ōe; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[30] Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Kìⁿ-nā Góa só͘ bat kā lí kóng ê ōe, lóng tio̍h siá tī chheh--nih. 3). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh hō͘ Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi siū-lia̍h ê lâng tò-tńg--lâi; Góa ia̍h beh hō͘ in tò--lâi Góa só͘ siúⁿ-sù in ê lia̍t-chó͘ ê tōe; in chiū tit-tio̍h chit ê tōe chòe-gia̍p; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Iâ-hô-hoa lūn-kàu Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi ê ōe, kì tī ē-tóe. 5). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Goán ū thiaⁿ-kìⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, kiaⁿ-hiâⁿ, bô pêng-an ê siaⁿ. 6). Taⁿ lín tio̍h khì mn̄g-khòaⁿ ū ta-po͘-lâng siⁿ kiáⁿ bô͘; cháiⁿ-iūⁿ Góa khòaⁿ-kìⁿ lâng-lâng ēng chhiú ji̍h io, chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng, bīn lóng piàn chhiⁿ? 7). Chhám--ah, hit ê ji̍t sī tōa, bô thang pí-phēng; sī Ńg-kok tú-tio̍h hoān-lān ê kî-ji̍t; chóng-sī i beh tit-tio̍h kiù lâi thoat-chhut. 8). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Kàu hit-ji̍t, Góa beh tùi lí ê ām-kún at-chi̍h i ê taⁿ, chhoah-tn̄g pa̍k lí ê soh; gōa-pang lâng bô koh ēng i chòe chhe-ēng. 9). In sī beh ho̍k-sāi in ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, kap in ê ông Tāi-pi̍t, chiū-sī Góa beh kā in heng-khí--ê. 10). Iâ-hô-hoa kóng,,Góa ê lô͘-po̍k Ngá-kok ah, án-ni lí bo̍h-tit kiaⁿ; Í-sek-lia̍t ah, bo̍h-tit kiaⁿ-hiâⁿ; in-ūi Góa beh tùi hn̄g ê só͘-chāi chín-kiù lí; ia̍h beh tùi siū-lia̍h--khì ê tōe chín-kiù lí ê hō͘-è; Ngá-kok beh tò--lâi tit-tio̍h an-chēng, pêng-an; bô lâng hō͘ i kiaⁿ. 11). In-ūi Góa kap lí tī-teh, lâi chín-kiù lí; ia̍h beh chiong Góa só͘ kóaⁿ lí kàu hiah ê kok it-chīn châu-bia̍t; chóng-sī bô it-chīn châu-bia̍t lí; beh chiàu só͘ ha̍p-gî--ê chek-pī lí; toàn-toàn bōe-ōe bô hêng-hoa̍t lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí ê siong bōe i--tit, lí ê siong-hûn chin siong-tiōng. 13). Bô lâng thòe lí piān-hō͘, hō͘ lí ê siong-hûn tit-tio̍h pau; lí bô i-tī ê hó-io̍h. 14). Thiàⁿ lí ê lâng lóng bōe-kì-tit lí bô lâi thàm lí; in-ūi lí ê chōe-kòa chin-tāng, chōe-ok chin-chōe; Góa ēng tùi-te̍k hit-khoán ê phah lâi phah lí; ia̍h ēng chân-jím--ê ê kéng-kài, lâi kéng-kài lí. 15). Lí siáⁿ-sū in-ūi lí ê siong lâi âu-kiò ah? lí ê thòng-khó͘ bōe i--tit; in-ūi lí ê chōe-kòa chin-tāng, chōe-ok chin-chōe; Góa só͘-í ēng chiah-ê khoán-thāi lí. 16). Só͘-í kìⁿ-nā thun-chia̍h lí ê, beh siū thun-chia̍h; lí ê tùi-te̍k, chi̍t-ê chi̍t-ê lóng hō͘ lâng lia̍h-khì; chhiúⁿ lí--ê, beh hō͘ lâng chhiúⁿ, kiap lí--ê, Góa beh hō͘ i siū kiap. 17). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh hō͘ lí ê sin-thé ho̍k-goân, i-hó lí ê siong-hûn; in-ūi lâng lóng chheng lí chòe siū kóaⁿ-tio̍k--ê, kóng, Che sī Sek-an, bô lâng chhē-kìⁿ--ê. 18). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ Ngá-kok siū chhian-sóa ê pò͘-pîⁿ tò-tńg--lâi, ia̍h beh khó-lîn i khiā-khí ê só͘-chāi; siâⁿ beh khí tī goân-kū ê chhiûⁿ-ki, ông-kiong ia̍h chiàu-kū ū lâng khiā-khí. 19). Beh ū kám-siā kap khoài-lo̍k--ê ê siaⁿ tùi in tiong-kan chhut--lâi; Góa iā beh hō͘ in ke-thiⁿ chōe-chōe, put-tì kiàm-chió; hō͘ in chun-kùi, put-tì pi-bî. 20). In ê kiáⁿ-jî beh chhin-chhiūⁿ chá-ji̍t; in ê hōe-chiòng beh khiā-chāi tī Góa ê bīn-chêng; hoān-nā ap-chè in--ê, Góa beh pān i. 21). In ê kun-ông tek-khak sī sio̍k tī in--ê; chiáng-koán in--ê, beh tùi in tiong-kan chhut; Góa beh hō͘ i kūn-óa, i ia̍h beh chhin-kūn Góa; nā m̄-sī án-ni, chī-chūi káⁿ hó-táⁿ chhin-kūn Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 22). Lín beh chòe Góa ê peh-sìⁿ, Góa beh chòe lín ê Siōng-tè. 23). Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê siū-khì chhin-chhiūⁿ tōa hong hoat-chhut; chiū-sī sàu-bia̍t ê tōa-hong, beh tńg-se̍h kong-kek pháiⁿ-lâng ê thâu-khak. 24). Iâ-hô-hoa ê sim só͘ gí-tiāⁿ--ê iáu-bē chòe, iáu-bē chiâⁿ ê tāi-seng, I ê tōa siū-khì tek-khak bô siu tò-tńg; ji̍t-āu lín beh bêng-pe̍k.

[31] Iâ-hô-hoa kóng, Hit-sî Góa beh chòe Í-sek-lia̍t ta̍k pâng-thâu ê Siōng-tè; in beh chòe Góa ê peh-sìⁿ. 2). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t hō͘ to thâi-bô-liáu ê peh-sìⁿ, tī khòng-iá tit-tio̍h un-tián; Góa khì hō͘ in tit-tio̍h an-hioh. 3). Chá-sî Iâ-hô-hoa tùi góa hián-hiān, kóng, Góa ēng éng-oán ê thiàⁿ, thiàⁿ lí; in-ūi án-ni, Góa ēng chû-ài khan lí. 4). Í-sek-lia̍t ê chāi-sek-lú ah, Góa beh koh kiàn-li̍p lí, lí chiū tit-tio̍h kiàn-li̍p; lí beh koh ēng lin-long-kó͘ chòe chng-thāⁿ, kap khoài-lo̍k ê lâng chòe-tīn thiàu-bú chhut-khì. 5). Lí beh koh chai-chèng phû-tô-hn̂g tī Sat-má-lī-a chiah ê soaⁿ chai-chèng--ê beh chai-chèng i, lâi hióng-siū i ê ké-chí. 6). In-ūi beh ū chi̍t-ji̍t, Í-hoat-liân soaⁿ siú-bāng ê lâng beh kiò kóng, Khí-lâi, lán chiūⁿ-lâi khì Sek-an, kàu Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè hia. 7). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h ūi Ngá-kok chhiùⁿ hoaⁿ-hí ê koa, ūi bān-kok-tiong chòe-thâu ê kok chhut tōa-siaⁿ, thoân-pò͘ o-ló kóng, Iâ-hô-hoa ah, kiù Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t só͘ chhun ê lâng. 8). Khòaⁿ ah, Góa beh chhōa in tùi pak-hng lâi, chū-chi̍p in tùi tōe-ke̍k lâi; kap in lâi--ê, ū chhiⁿ-mî--ê, pái-kha--ê, tòa-sin--ê, beh siⁿ-kiáⁿ--ê, kui tōa-tīn saⁿ-kap lâi. 9). In beh thî-khàu lâi, Góa beh tī kî-tó chhōa in; Góa beh tī chèng-ti̍t bōe poa̍h-tó ê lō͘ chhōa in kàu hô-piⁿ; in-ūi Góa sī Í-sek-lia̍t ê pē, Í-hoat-liân chòe Góa ê tōa kiáⁿ. 10). Lia̍t-kok ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe, thoân-pò tī hn̄g ê hái-sū, kóng, Kóaⁿ-sòaⁿ Í-sek-lia̍t--ê beh chū-chi̍p i, koh kò͘-siú i, chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá kò͘-siú i ê iûⁿ-kûn. 11). In-ūi Iâ-hô-hoa í-keng kiù-sio̍k Ngá-kok, sio̍k -hôe i thoat-lī pí i khah kiông--ê ê chhiú. 12). In beh kàu Sek-an koâiⁿ ê só͘-chāi chhiùⁿ-koa; koh beh chhin-chhiūⁿ hô-chúi lâu, kàu Iâ-hô-hoa un-tián ê tōe, tit-tio̍h gō͘-kak, chiú, iû, iûⁿ-kûn, gû-kûn ê sòe-chiah--ê; in ê sim beh chhin-chhiūⁿ koàn-ak ê hn̂g, lóng bô koh iu-khó͘. 13). Hit-sî chāi-sek-lú beh thiàu-bú lâi hoaⁿ-hí, siàu-liân-lâng lāu-lâng ia̍h beh saⁿ-kap hoaⁿ-hí; in-ūi Góa beh hō͘ in ê pi-ai pìⁿ-chòe hoaⁿ-hí, ia̍h beh an-ùi in, hō͘ in tī iu-būn liáu-āu lâi khoài-lo̍k. 14). Góa beh ēng iû-jī hō͘ chè-si ê sim móa-chiok; Góa ê peh-sìⁿ ia̍h beh in-ūi Góa ê un-hūi móa-ì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 15). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tī La̍h-má thiaⁿ-kìⁿ siaⁿ, thî-khàu koh tōa siong-pi, La̍h-kiat khàu i ê kiáⁿ-jî, m̄-goān siū an-ùi, in-ūi i ê kiáⁿ bô--khì. 16). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tio̍h kìm-chí lí ê siaⁿ, bo̍h-tit thî-khàu; kìm-chí lí ê ba̍k-chiu, bo̍h-tit lâu ba̍k-sài; in-ūi lí chòe-kang, beh ū pò-siúⁿ; in beh tùi tùi-te̍k ê kok tò-lâi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 17). Iâ-hô-hoa kóng, Lí ê bé-kéng ū ǹg-bāng, lí ê kiáⁿ-jî beh tò--lâi ka-kī ê kéng-lāi. 18). Góa si̍t-chāi ū thiaⁿ-kìⁿ Í-hoat-liân ka-kī thòng-hūn, kóng, Lí tok-chek góa, góa chiū siū tok-chek; góa chhin-chhiūⁿ kà bē-chiūⁿ-chōa ê gû-á, kiû Lí hō͘ góa oa̍t-tò-tńg, góa chiū oa̍t-tò-tńg; in-ūi Lí sī góa ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 19). Góa oa̍t-tò-tńg í-āu chiū hoán-hóe; siū kà-sī í-āu, chiū phah kha-thúi; góa chiū kiàn-siàu làu-khùi, in-ūi góa tam-tng siàu-liân ê sî ê lêng-jio̍k. 20). Iâ-hô-hoa kóng, Í-hoat-liân sī Góa thiàⁿ ê kiáⁿ mah? sī thang hoaⁿ-hí ê gín-ná mah? Góa kìⁿ-nā chek-pī i, iáu-kú chhim-chhim siàu-liām i; só͘-í Góa ê sim-tn̂g ūi-tio̍h i bōe pêng-an, Góa tek-khak beh lîn-bín i. 21). Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ ah, lí tio̍h ūi ka-kī li̍p chí-lō͘-pâi, khiā ín-lō͘-thiāu; lí tio̍h liû-sim ǹg tōa-lō͘, chiū-sī lí só͘ khì ê goân-lō͘; lí tio̍h tò--lâi, tò-lâi tī lí chiah ê siâⁿ. 22). Pōe-biū ê cha-bó͘-gín-ná ah, lí sì-kòe liû bô tiāⁿ-tio̍h, beh kàu tī-sî ah? Iâ-hô-hoa tī tōe-chiūⁿ chhòng chi̍t-hāng sin ê sū, chiū-sī cha-bó͘-lâng beh pó-hō͘ ta-po͘-lâng. 23). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Góa hō͘ siū-lia̍h ê lâng tò--lâi ê sî, tī Iû-tāi tōe kap i hiah ê siâⁿ, lâng beh koh ēng chit ê ōe kóng, Kong-gī ê chhù, sèng ê soaⁿ ah, goān Iâ-hô-hoa sù-hok lí. 24). Iû-tāi kap hiah ê siâⁿ ê lâng í-ki̍p choh-sit lâng, sì-kòe chhī-iûⁿ ê lâng, lóng beh saⁿ-kap khiā-khí tī-hia. 25). In-ūi sim-sîn ià-siān ê lâng, Góa í-keng hō͘ i móa-chiok; sim-sîn iu-būn ê lâng, Góa í-keng hō͘ i ti-chiok. 26). Sian-ti kóng, Góa khùn-chhíⁿ teh siūⁿ, góa ê khùn chin hoaⁿ-hí. 27). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh hō͘ Í-sek-lia̍t ke kap Iû-tāi ke, lâng kap cheng-siⁿ, lóng thoân-chéng. 28). Góa chá-chêng cháiⁿ-iūⁿ choan-sim chiong in pu̍ih-chhut, thiah-húi, chhia-tó, bia̍t-bô, khùn-khó͘; ia̍h beh chiàu án-ni choan-sim chiong in kiàn-li̍p, chai-chèng; che sī Iâ-hô-hoa kóng-ê. 29). Tng hiah ê ji̍t, lâng bô koh kóng, Lāu-pē chia̍h sng ê phû-tô, kiáⁿ ê chhùi-khí sng-nńg. 30). Ta̍k-lâng beh in-ūi ka-kī ê chōe lâi sí; kìⁿ-nā chia̍h sng ê phû-tô--ê, in ê chhùi-khí beh nńg. 31). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh kap Í-sek-lia̍t ke, Iû-tāi ke, li̍p sin ê iok: 32). m̄-sī chiàu Góa kap in ê lia̍t-chó͘ só͘ li̍p ê iok, tī Góa khan in ê chhiú, chhōa in chhut Ai-ki̍p tōe ê sî só͘ li̍p--ê; Góa sui-bóng chòe in ê tiōng-hu, in iû-goân pōe Góa ê iok; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 33). Iâ-hô-hoa kóng, Hiah ê ji̍t liáu-āu, Góa kap Í-sek-lia̍t ke só͘ bah li̍p ê iok sī chit-ê; chiū-sī Góa beh ēng Góa ê lu̍t-hoat hē tī in ê sim-lāi, khek tī in ê sim; Góa beh chòe in ê siōng-tè, in beh chòe Góa ê peh-sìⁿ. 34). In bô koh ta̍k-lâng kà-sī in ê chhù-piⁿ, kap in ta̍k-lâng ê hiaⁿ-tī, kóng, Lín tio̍h bat Iâ-hô-hoa; in-ūi in tùi tōa kàu sòe, lóng beh bat Góa; in-ūi Góa beh sià-bián in ê chōe-kòa, bô koh kì-tit in ê chōe; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 35). Iâ-hô-hoa siat thài-iông chòe ji̍t--sî ê kng, siat ge̍h kap chhiⁿ ê tēng-lē chòe mî--sî ê kng; iô-tāng tōa-hái, hó͘ i ê éng hōa-hōa-háu; bān-kun ê Iâ-hô-hoa chiū-sī I ê miâ; 36). I ū án-ni kóng, Chiah ê tēng-lē nā ōe tī Góa ê bīn-chêng hòe-bô, Í-sek-lia̍t ê hō͘-è chiah ōe tī Góa ê bīn-chêng choa̍t-tn̄g, éng-oán bōe chiâⁿ-chòe kok; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 37). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Nā tī téng-bīn ê thiⁿ ōe niû--tit, tī ē-bīn ê tōe chiah ê kun-ki ōe chhek-to̍k--tit, chiū Góa tek-khak in-ūi Í-sek-lia̍t ê hō͘-è it-chhè ê só͘-kiâⁿ lâi khì-sak--i; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 38). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, chit ê siâⁿ beh kā Iâ-hô-hoa khí-chō, tùi Hap-lâm-gia̍p ê lâu, kàu kak-thâu ê mn̂g. 39). Niû ê soh koh khan chhut--khì, ti̍t-kàu Ka-li̍p soaⁿ; oa̍h-tńg kàu Ko-a. 40). Hiat sin-si kap piàⁿ hé-hu ka-nn̂g ê soaⁿ-kok, kap it-chhè ê chhân-hn̂g, ti̍t-kàu Khip-lûn khoe, koh ti̍t-kàu tang--sì Bé ê mn̂g ê kak-thâu, lóng beh chòe-sèng, kui tī Iâ-hô-hoa, bô koh pu̍ih-chhut, bô koh chhia-tó, ti̍t-kàu éng-oán.

[32] Iû-tāi ông Se-tí-ka tē cha̍p--nî, chiū-sī Nî-pò͘-kah-nî-sat cha̍p-poeh nî, ū Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 2). Hit-sî Pa-pí-lûn ông ê kun-tūi ûi-khùn Iâ-lō͘-sat-léng, sian-ti Iâ-lī-bí koaiⁿ tī khu-liû-só͘ ê īⁿ, tī Iû-tāi ông ê chhù. 3). In-ūi Iû-tāi ông Se-tí-ka í-keng chiong i koaiⁿ-kìm, kóng, Lí siáⁿ-sū chhàm-gú kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong chit ê siâⁿ kau tī Pa-pí-lûn ông ê chhiú, i beh chhú--i; 4). Iû-tāi ông Se-tí-ka tek-khak bōe thoat-lī Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú, tiāⁿ-tio̍h beh kau tī Pa-pí-lûn ông ê chhiú, ia̍h beh kap i kóng ōe, chhùi tùi chhùi, i ê ba̍k-chiu ia̍h beh khòaⁿ i ê ba̍k-chiu, 5). Se-tí-ka beh hō͘ i tòa kàu Pa-pí-lûn, tòa tī-hia, kàu Góa koàn-kò͘ i ê sî; lín sui-jiân kap Ka-le̍k-tí lâng kau-chiàn, ia̍h bô lī-ek? che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 6). Iâ-lī-bí kóng, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu góa kóng, Khòaⁿ ah, lí ê chek Sa-liông ê kiáⁿ Hap-ná-bia̍t beh lâi kìⁿ lí, kóng, Góa tī A-ná-tu̍t hit khu chhân, chhiáⁿ lí bóe--i; in-ūi sio̍k-hôe ê koân chāi-tī lí, lí thang bóe. 8). Góa ê chek ê kiáⁿ Hap-ná-bia̍t kó-jiân chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe lâi khu-liû-só͘ ê īⁿ chhē góa, tùi góa kóng, Góa tī Piān-ngá-bín ê kéng-lāi, A-ná-tu̍t hit khu chhân, chhiáⁿ lí bóe; in-ūi sêng-chiap kap sio̍k-hôe ê koân chāi-tī lí, lí tio̍h bóe chòe lí-ê; góa chiū chai che sī Iâ-hô-hoa ê ōe. 9). Góa chiū tùi góa ê chek ê kiáⁿ, Hap-ná-bia̍t, bóe A-ná-tu̍t hit khu chhân, phêng hit ê kè-gûn hō͘ i, kiōng cha̍p-chhit sià-khek-le̍k. 10). Góa tī khòe-bīn chhiam miâ, chiong khòe hong-ba̍t; koh chhiáⁿ lâng lâi chòe ti-kìⁿ, ia̍h ēng thian-phêng phêng gûn hō͘ i. 11). Góa chiū the̍h chiàu kui-lē só͘ li̍p ê bóe khòe, chiū-sī hong-ba̍t--ê hit-tiuⁿ, kap bô hong--ê hit-tiuⁿ; tng góa ê chek ê kiáⁿ Hap-ná-bia̍t, kap chhiam-miâ tī khòe-bīn chiah ê ti-kìⁿ, í-ki̍p chē tī khu-liû-só͘ īⁿ-lāi it-chhè Iû-tāi lâng ê bīn-chêng, chiong bóe-bōe ê khòe kau hō͘ Má-se-ngá ê sun, Nî-lī-a ê kiáⁿ, Pa-lio̍k. 13). Tng in bīn-chêng, góa hoan-hù Pa-lio̍k kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê siōng-tè, án-ni kóng, Tio̍h chiong hong-ba̍t--ê kap bô hong--ê, chí nn̄g tiuⁿ khòe, siu tī hûi-khì ê lāi-bīn, thang liû-chûn chōe-chōe ji̍t. 15). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê siōng-tè, án-ni kóng, Chiong-lâi tī chit só͘-chāi lâng beh koh bóe chhù-the̍h, chhân-hn̂g, kap phû-tô-hn̂g. 16). Góa chiong bóe-khòe kau hō͘ Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k í-āu, chiū kî-tó Iâ-hô-hoa kóng, Chú Iâ-hô-hoa ah, Lí bat ēng tōa koân-lêng kap chhun-chhut ê chhiú, chhòng-chō thiⁿ tōe; chāi-tī Lí bô chi̍t-hāng oh-chiâⁿ ê sū; 18). Lí si chû-ài hō͘ chheng-bān lâng, koh chiong lāu-pē ê chōe-kòa pò-èng tī i hō͘-è ê sin-chiūⁿ; chì-tōa choân-lêng ê Siōng-tè, bān-kun ê Iâ-hô-hoa, sī I ê miâ. 19). Lí ê kè-e̍k ū tōa pún-sū, kiâⁿ tāi-chì ū tōa koân-lêng, chù-ba̍k khòaⁿ sè-kan lâng it-chhè ê kiâⁿ-chòe, chiàu ta̍k-lâng ê só͘-kiâⁿ, kap in ê só͘-chòe ê hāu-kó, lâi pò-èng i. 20). Ti Ai-ki̍p tōe hián-chhut sîn-jiah kî-sū, ti̍t-kàu kin-á-ji̍t; tī Í-sek-lia̍t kap pa̍t-lâng ê tiong-kan, ia̍h sī án-ni; hō͘ Lí tit-tio̍h miâ-siaⁿ, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chi̍t-iūⁿ; 21). ēng sîn-jiah kî-sū, kap tōa koân-lêng ê chhiú, kap chhun-chhut ê chhiú-kut, kap tōa thang kiaⁿ ê sū, chhōa Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t chhut Ai-ki̍p tōe; 22). chiong chit ê lâu ni kap bi̍t ê tōe siúⁿ-sù in, chiū-sī Lí tùi in ê lia̍t-chó͘ chiù-chōa beh hō͘ in-ê. 23). In ji̍p--lâi tit-tio̍h i chòe-gia̍p; chóng-sī bô thàn Lí ê ōe, bô kiâⁿ Lí ê lu̍t-hoat; Lí it-chhè bēng-lēng in kiâⁿ--ê, in bô kiâⁿ chi̍t-hāng; só͘-í Lí hō͘ lóng-chóng ê chai-ē kàu tī in. 24). Khòaⁿ ah, ū koâiⁿ ê thô͘-tui, in í-keng pek-óa chit ê siâⁿ, beh chhú--i; siâⁿ ia̍h in-ūi to-kiàm, ki-hng, un-e̍k, kau hō͘ kong-kek i ê Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú, Lí só͘ kóng--ê í-keng chiâⁿ, Lí ia̍h chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ. 25). Chú Iâ-hô-hoa ah, Lí kā góa kóng, tio̍h ūi ka-kī ēng gûn bóe chhân, koh chhiáⁿ lâng chòe ti-kìⁿ; taⁿ chit ê siâⁿ í-keng kau tī Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú lah. 26). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Khòaⁿ ah, Góa sī Iâ-hô-hoa, sī kìⁿ-ū hiat-khì--ê ê Siōng-tè, chāi-tī Góa kiám ū chi̍t-hāng oh-chiâⁿ ê sū? 28). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong chit ê siâⁿ kau hō͘ Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú, kap Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú, i beh chhú--i. 29). Kong siâⁿ ê Ka-le̍k-tí lâng beh lâi, pàng hé sio chit ê siâⁿ, í-ki̍p chhù-the̍h; tī chiah ê chhù-téng, lâng bat ǹg Pa-le̍k sio-hiuⁿ, ǹg pa̍t ê siōng-tè koàn-tiān, jiá Góa ê siū-khì. 30). Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng, tùi siàu-liân í-lâi, choan-choan kiâⁿ Góa ba̍k-chiu-tiong khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū; Í-sek-lia̍t lâng it-chīn ēng chhiú só͘ chòe--ê, jiá Góa ê siū-khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 31). Chit ê siâⁿ tùi khí-chō ê ji̍t kàu kin-á-ji̍t, siông-siông jiá Góa ê siū-khì, hō͘ góa àu-náu; tì-kàu Góa kā i tû--khì lī-khui Góa ê bīn-chêng. 32). Sī in-ūi Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng it-chhè ê siâ-ok; chiū-sī in kap in ê kun-ông, kùi-cho̍k, chè-si, sian-ti, kap Iû-tāi ê chèng-lâng, í-ki̍p Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, só͘ kiâⁿ--ê, jiá Góa ê siū-khì. 33). In ēng ka-chiah ǹg Góa, bô ēng bīn; Góa sui-jiân kà-sī in, sī chá-chá khí-lâi kà-sī in; chóng-sī in bô thiaⁿ-thàn, lâi siū kà-sī. 34). In kéng-jiân ēng in khó͘-ò͘ⁿ ê mi̍h, hē tī ēng Góa ê miâ só͘ chheng ê chhú, lâi phah lâ-sâm--i. 35). In tī Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok khí Pa-le̍k ê koâiⁿ-tâi, beh hō͘ in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ keng-kè hé kui Mô͘-lo̍k; in kiâⁿ che khó-ò͘ⁿ ê sū, hō͘ Iû-tāi hām-lo̍h chōe; che m̄-sī Góa só͘ bēng-lēng--ê, ia̍h m̄-sī Góa ê sim só͘ siūⁿ--ê. 36). Taⁿ lūn-kàu chit ê siâⁿ, sī lín só͘ kóng í-keng in-ūi to-kiàm, ki-hng, un-e̍k, kau tī Pa-pí-lûn ông ê chhiú--ê; Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng: 37). Khòaⁿ ah, Góa tī siū-khì, àu-náu, tōa siū-khì ê tiong-kan, chiong in kóaⁿ kàu ta̍k-kok, āu-lâi Góa beh tùi-hia chio-chi̍p in chhut--lâi, chhōa in tò-lâi chit só͘-chāi, hō͘ in an-jiân khiā-khí. 38). In beh chòe Góa ê peh-sìⁿ, Góa beh chòe in ê Siōng-tè. 39). Góa beh hō͘ in it-sim it-lō͘, hō͘ in siông-siông kèng-ùi Góa, hō͘ in kap in ê kiáⁿ-sun tit-tio̍h hok-khì. 40). Góa beh kap in li̍p éng-oán ê iok, chiū-sī bô oa̍t-tńg lī-khui in, sī beh sù-hok hō͘ in; koh hō͘ in chûn-sim kèng-ùi Góa, bô oa̍t-tńg lī-khui Góa. 41). Góa beh hoaⁿ-hí in, sù-hok hō͘ in, Góa si̍t-chāi beh chīn-sim chīn-ì, chai-pôe in tī chit ê só͘-chāi. 42). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa cháiⁿ-iūⁿ hō͘ chit-ê it-chhè tōa ê chai-ē lîm-kàu chit ê peh-sìⁿ, Góa ia̍h beh án-ni hō͘ Góa só͘ èng-ún in it-chhè ê hok-khì lîm-kàu in. 43). Lín kóng, Chit ê só͘-chāi sī pha-hng, bô lâng, bô cheng-siⁿ; sī kau hō͘ Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú--ê; chiông-lâi lâng beh koh tī chit só͘-chāi bóe chhân-hn̂g. 44). Tī Piān-ngá-bín tōe, tī Iâ-lō͘-sat-léng ê sì-ûi, tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ, tī soaⁿ-tōe chiah ê siâⁿ, tī pîⁿ-iûⁿ chiah ê siâⁿ, kap tī lâm-hng chiah ê siâⁿ, lâng beh ēng gûn bóe-chhân, tī khòe-bīn chhiam-miâ, chiong khòe hong-ba̍t, chhiáⁿ lâng chòe ti-kìⁿ; in-ūi Góa beh hō͘ siū-lia̍h ê lâng tò--lâi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[33] Iâ-lī-bí iáu-kú koaiⁿ tī khu-liû-só͘ ê īⁿ-lāi, Iâ-hô-hoa ê ōe tē-jī-pái lîm-kàu i kóng, Kiâⁿ i--ê ê Iâ-hô-hoa, kè-e̍k lâi kiàn-li̍p i--ê ê Iâ-hô-hoa sī I ê miâ, I án-ni kóng, 3). Lí kiû Góa, Góa chiū ìn lí, ia̍h chiong lí só͘ m̄-chai, tōa koh oh-tit ê sū, chí-sī lí. 4). Lūn-kàu chit ê siâⁿ-lāi ê chhù, kap Iû-tāi ông ê chhù, chiū-sī thiah-húi lâi tí-tng tùi-te̍k ê thô͘-tui, kap tí-tng to-kiàm--ê; 5). Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lâng beh lâi kap Ka-le̍k-tí lâng kau-chiàn, put-kò sī hō͘ sin-si chhiong-móa chiah ê chhù, chiū-sī Góa tī siū-khì kap tōa siū-khì ê tiong-kan só͘ thâi-sí ê lâng, in-ūi in it-chhè ê pháiⁿ, Góa chiū ng Góa ê bīn, m̄-khòaⁿ chit ê siâⁿ. 6). Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ i ê siong ho̍k-goân, koh ēng hó-io̍h i-hó--i; koh chiong hong-sēng ê pêng-an kap sêng-si̍t hián-bêng tī in. 7). Góa ia̍h beh hō͘ Iû-tāi siū-lia̍h--ê, kap Í-sek-lia̍t siū-lia̍h--ê, tò-tńg lâi; koh kiàn-li̍p in chhin-chhiūⁿ khí-thâu. 8). Góa beh sóe-tû in it-chhè kan-hoān Góa ê chōe; Góa ia̍h beh sià-bián in it-chhè kan-hoān Góa, pōe-poān Góa chiah ê chōe. 9). Chit ê siâⁿ beh ti bān-kok kā Góa chòe hoaⁿ-hí ê miâ, chòe o-ló, chòe êng-kng; in-ūi bān-kok thiaⁿ-kìⁿ Góa só͘ siúⁿ-sù tī in it-chhè ê hok-khì, iā ūi-tio̍h Góa só͘ siúⁿ-sù it-chhè ê hok-khì kap pêng-an, beh kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 10). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín lūn-kàu chit ê tōe-hng ū kóng, Sī pha-hng, bô lâng, bô cheng-siⁿ ê tōe-hng; chóng-sī tī chit só͘-chāi í-ki̍p pha-hng, bô lâng, bô jîn-ian, bô cheng-siⁿ ê Iû-tāi chiah ê siâⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-chhī, beh koh thiaⁿ-kìⁿ ū hoaⁿ-hí ê siaⁿ, khoài-lo̍k ê siaⁿ, sin-kiáⁿ-sài ê siaⁿ, sin-niû ê siaⁿ; ia̍h ū lâng ê siaⁿ, chiū-sī hiah ê tòa siā-un ê chè kàu Iâ-hô-hoa ê chhù--ê, teh kóng, Tio̍h kám-siā bān-kun ê Iâ-hô-hoa, in-ūi Iâ-hô-hoa sī hó, I ê chû-ài éng-oán tī-teh; in-ūi Góa beh hō͘ chit só͘-chāi siū-lia̍h ê lâng tò-tńg--lâi, chhin-chhiūⁿ khí-thâu chi̍t-iūⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 12). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tī chit ê pha-hng, bô lâng, bô cheng-siⁿ ê tōe-hng, kap kî-tiong só͘ ū ê siâⁿ, beh koh ū bo̍k-chiá khiā-khí, hō͘ in ê iûⁿ-kûn tó tī-hia. 13). Tī soaⁿ-tōe chiah ê siâⁿ, pîⁿ-iûⁿ chiah ê siâⁿ, lâm-hng chiah ê siâⁿ, Piān-ngá-bín, Iâ-lō͘-sat-léng ê chiu-ûi, kap Iû-tāi chiah ê siâⁿ, beh koh ū iûⁿ-kûn keng-kè sǹg ê lâng ê chhiú; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 14). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa èng-ún Í-sek-lia̍t-ke kap Iû-tāi-ke ê hó-ōe, Góa beh hō͘ i chiâⁿ. 15). Tng hit-ji̍t hit-sî Góa beh kā Tāi-pi̍t hoat-siⁿ gī ê Ki, I beh tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ kong-pêng kap kong-gī. 16). Tī hit-ji̍t Iû-tāi beh tit-tio̍h kiù, Iâ-lō͘-sat-léng beh an-jiân khiā-khí; i ê miâ beh chheng-chòe, Iâ-hô-hoa lán ê gī. 17). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tāi-pi̍t beh éng-oán ū lâng chē Í-sek-lia̍t ê pó-chō. 18). Chè-si, Lī-bī lâng, ia̍h éng-oán ū lâng hiàn sio-chè lé-mi̍h; siông-siông pān-lí hiàn-chè ê sū tī Góa ê bīn-chêng. 19). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín nā ōe hòe-bô Góa só͘ li̍p ji̍t--sî ê iok, mî--sî ê iok, hō͘ ji̍t-mî bô chiàu in ê sî; chiū ōe hòe-bô Góa kap Góa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t só͘ li̍p ê iok, hō͘ i bô ū kiáⁿ tī i ê pó-chō chòe ông; ia̍h ōe hòe-bô Góa kap ho̍k-sāi Góa ê chè-si Lī-bī lâng só͘ li̍p ê iok. 22). Thiⁿ ê siōng bōe sǹg--tit, hái ê soa bōe niû--tit, Góa beh chiàu án-ni hō͘ Góa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê hō͘-è, kap ho̍k-sāi Góa ê Lī-bī lâng, ke-thiⁿ chōe-chōe. 23). Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Chiah ê peh-sìⁿ só͘ kóng ê ōe, lí bô thiaⁿ-kìⁿ mah? in kóng, Iâ-hô-hoa só͘ kéng ê nn̄g-cho̍k, I í-keng khì-choa̍t--i, in án-ni khòaⁿ-khin Góa ê peh-sìⁿ, lia̍h-chòe bōe koh chiâⁿ kok tī in ê bīn-chêng. 25). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa só͘ li̍p ji̍t--sî mî--sî ê iok nā ōe bô--khì, Góa nā bô siat thiⁿ-tōe ê tēng-lē; Góa chiū ōe khì-sak Ngá-kok kap Góa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê hō͘-è tì-kàu bô tùi i ê hō͘-è chhú lâng tī-lí A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok ê hō͘-è. In-ūi Góa beh hō͘ in siū-lia̍h ê lâng tò-lâi, ia̍h beh lîn-bín in.

[34] Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chhōa i lóng-chóng ê kun-peng, kap i só͘ koán tōe-chiūⁿ ê bān-kok ta̍k-cho̍k, lâi kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng, í-ki̍p hiah-ê sio̍k--i ê siâⁿ; hit-sî Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, 2). Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lí tio̍h khì kā Iû-tāi ông Se-tí-ka kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong chit ê siâⁿ kau tī Pa-pí-lûn ông ê chhiú, i beh ēng hé sio--i. 3). Lí bōe-ōe thoat-lī i ê chhiú, tek-khak siū lia̍h, kau tī i ê chhiú-thâu, lí ê ba̍k-chiu beh khòaⁿ Pa-pí-lûn ông ê ba̍k-chiu, i beh kap lí chhùi tùi chhùi kóng-ōe, lí ia̍h beh kàu Pa-pí-lûn. 4). Iû-tāi ông Se-tí-ka ah, Lí iáu-kú tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. Iâ-hô-hoa lūn-kàu lí án-ni kóng, Lí tek-khak bô hō͘ to-kiàm thâi-sí; lí beh pêng-an kè-sì; 5). lâng beh ūi lí sio phang ê mi̍h, chhin-chhiūⁿ ūi-tio̍h lí ê lia̍t-chó͘, chiū-sī lí í-chêng ê sian-ông só͘ sio--ê chi̍t-iūⁿ. lâng beh ūi-tio̍h lí ai-siong, kóng, Chhám ah, góa ê chú ah. Iâ-hô-hoa kóng, Chit ê ōe Góa í-keng kóng--i lah. 6). Tùi án-ni, sian-ti Iâ-lī-bí tī Iâ-lō͘-sat-léng chiong che it-chhè ê ōe kā Iû-tāi ông Se-tí-ka kóng. 7). Hit-sî Pa-pí-lûn ông ê kun-peng teh kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng, koh kong-kek Iû-tāi só͘ chhun ê siâⁿ, chiū-sī La̍h-kiat kap A-se-ka; in-ūi Iû-tāi kian-kò͘ ê siâⁿ, chí ū chhun chiah-ê. 8). Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu Iâ-lī-bí. 9). Sī in-ūi Se-tí-ka ông kap Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng peh-sìⁿ li̍p-iok, kā in soan-pò͘ tháu-pàng; chiū-sī ta̍k-lâng tio̍h tháu-pàng i ê lô͘-po̍k lú-pī, hoān-nā Hi-pek-lâi ê lâm-lú, hō͘ in chū-iû, bô lâng thang koh ēng i ê hiaⁿ-tī Iû-tāi lâng chòe lô͘-po̍k. 10). Ū hūn chit ê iok ê kùi-cho̍k kap chèng peh-sìⁿ, thiaⁿ-kìⁿ ta̍k-lâng tio̍h tháu-pàng i ê lô͘-po̍k lú-pī, hō͘ i chū-iû, bô koh ēng i chòe chhe-ēng, in chiū chun-thàn lâi tháu-pàng. 11). Āu-lâi chiū thè-hóe, hō͘ in só͘ tháu-pàng chū-iû ê lô͘-po̍k lú-pī tò--lâi, bián-kióng in iû-goân chòe lô͘-po̍k lú-pī. 12). In-ūi án-ni, Iâ-hô-hoa ê ōe tùi Iâ-hô-hoa lîm-kàu Iâ-lī-bí, kóng, 13). Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Góa chhōa lín ê lia̍t-chó͘ tùi Ai-ki̍p tōe chòe lô͘-châi ê ke chhut-lâi ê ji̍t, kap in li̍p-iok, kóng, 14). Kàu tē chhit nî, lín tio̍h ta̍k-lâng tháu-pàng i ê hiaⁿ-tī Hi-pek-lâi lâng, bōe hō͘ lí--ê; i í-keng ho̍k-sāi lí la̍k-nî, lí tio̍h tháu-pàng--i, lī-khui lí lâi chū-iû; chóng-sī lín ê lia̍t-chó͘ m̄-thiaⁿ Góa, ia̍h bô àⁿ hī-khang. 15). Taⁿ lín í-keng kóe-pìⁿ, kiâⁿ Góa só͘ khòaⁿ chòe chèng-ti̍t ê sū; ta̍k-lâng tùi chhù-piⁿ soan-pò͘ tháu-pàng, koh tī ēng Góa ê miâ lâi chheng ê chhù, tī Góa ê bīn-chêng li̍p-iok. 16). Chóng-sī lín iū-koh thè-hóe, siat-to̍k Góa ê miâ, ta̍k-lâng hō͘ só͘ tháu-pàng tit-tio̍h chū-iû ê lô͘-po̍k lú-pī tò-tńg, bián-kióng in iû-goân chòe lín ê lô͘-po̍k lú-pī. 17). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín bô thiaⁿ-thàn Góa, ta̍k-lâng tùi i ê hiaⁿ-tī, tùi i ê chhù-piⁿ soan-thoân tháu-pàng, khòaⁿ ah, Góa tùi lín soan-thoân tháu-pàng hō͘ to-kiàm, un-e̍k, ki-hng, koh hō͘ lín liû-lo̍h tī thiⁿ-ē bān-kok tiong; che sī Iâ-hô-hoa kóng-ê. 18). Kìⁿ-nā pōe Góa ê iok, bô thàn hit ê iok ê ōe, chiū-sī phòa-khui gû-á lâi keng-kè hit tiong-kan ê sî, tī Góa ê bīn-chêng só͘ li̍p--ê; 19). chiū-sī Iû-tāi ê kùi-cho̍k, Iâ-lō͘-sat-léng ê kùi-cho̍k, í-ki̍p thài-kàm, chè-si, kéng-lāi chèng peh-sìⁿ, kìⁿ-nā tùi phòa-khui ê gû-á ê tiong-kan keng-kè--ê; 20). Góa beh chiong in kau tī in ê tùi-te̍k ê chhiú, kap siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú; in ê sin-si beh hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù chòe chia̍h-mi̍h. 21). Koh Góa beh chiong Iû-tāi ông Se-tí-ka kap i ê kùi-cho̍k kau tī in ê tùi-te̍k ê chhiú, kap siàu-siūⁿ i ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú; ia̍h kau tī Pa-pí-lûn ông kun-peng ê chhiú, chiū-sī lī-khui lín khì--ê. 22). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh bēng-lēng in, hō͘ in koh lâi chit ê siâⁿ; in beh kong-kek--i, chhú--i, ēng hé sio--i; Góa ia̍h beh hō͘ Iû-tāi chiah ê siâⁿ pha-hng, bô lâng khiā-khí.

[35] Tng Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng chē-ūi ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, 2). Lí tio̍h khì Lī-kah cho̍k ê chhù, kap in kóng-ōe; chhōa in kàu Iâ-hô-hoa ê chhù, ji̍p chi̍t keng pâng, ēng chiú hō͘ in lim. 3). Góa chiū chiong Hap-pa-sé-nî-ngá ê sun, Ngá-lī-bí-ngá ê kiáⁿ, Ngá-sat-nî-a, kap i ê hiaⁿ-tī, kap i ê chèng-kiáⁿ, í-ki̍p Lī-kah choân-cho̍k ê lâng, chhōa in kàu Iâ-hô-hoa ê chhù, ji̍p Siōng-tè ê lô͘-po̍k I-ki-tāi-lī ê kiáⁿ Hap-lân chèng-kiáⁿ ê pâng; hit keng pâng tī kùi-cho̍k ê pâng ê keh-piah, kùi-cho̍k ê pâng chiū-sī tī Sa-liông ê kiáⁿ pé-mn̂g--ê Má-se-ngá ê pâng ê téng-bīn. 5). Góa chiū ēng óaⁿ ēng poe tóe-chiú móa-móa, pâi tī Lī-kah cho̍k lâng ê bīn-chêng; kā in kóng, Chhiáⁿ lín lim chiú. 6). In chiū kóng, Goán m̄-lim chiú, in-ūi goán ê sian-chó͘, Lī-kah ê kiáⁿ Iok-ná-ta̍t, bat hoan-hù goán kóng, Lín kap lín ê kiáⁿ-sun éng-éng m̄-thang lim chiú. 7). Ia̍h m̄-thang khí chhù, m̄-thang iā-chéng, m̄-thang chai-chèng phû-tô-hn̂g, m̄-thang ū chiah-ê; chi̍t-sì-lâng tio̍h tòa tī pò͘-pîⁿ, hō͘ lín tn̂g hè-siū tī lín kià-kha ê tōe-hng. 8). Kìⁿ-nā goán sian-chó͘ Lī-kah ê kiáⁿ Iok-ná-ta̍t hoan-hù goán ê ōe, goán lóng thiaⁿ-thàn; goán kap goán ê bó͘, goán ê kiáⁿ, goán ê cha-bó͘-kiáⁿ, chi̍t-sì-lâng lóng bô lim-chiú. 9). Ia̍h bô khí-chhù lâi ka-kī khiā-khí, ia̍h bô ū phû-tô-hn̂g, bô ū chhân-hn̂g, bô ū chéng-chí. 10). to̍k-to̍k khiā-khí pò͘-pîⁿ, lóng chun-thàn goán ê sian-chó͘, Iok-ná-ta̍t só͘ bēng-lēng--ê lâi kiâⁿ. 11). To̍k-to̍k Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chiūⁿ-lâi chit ê tōe ê sî, goán chiū kóng, Lâi ah, lán tio̍h chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, lâi siám-pī Ka-le̍k-tí lâng ê peng, kap A-lân ê peng; in-ūi án-ni, goán chiah khiā-khí Iâ-lō͘-sat-léng. 12). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, 13). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lí tio̍h khì kā Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa kóng, Lín m̄-siū kà-sī, m̄ thiaⁿ-thàn Góa ê ōe mah? 14). Lī-kah ê kiáⁿ Iok-ná-ta̍t só͘ hoan-hù i ê kiáⁿ-sun m̄-thang lim chiú ê ōe, in lóng chun-siú, kàu kin-á-ji̍t ia̍h bô lim; in-ūi in thiaⁿ-thàn sian-chó͘ ê bēng-lēng; chóng-sī Góa ū tùi lín kóng, chá-chá khí-lâi kóng; nā-sī lín m̄-thiaⁿ Góa. 15). Góa ia̍h chhe Góa ê chèng lô͘-po̍k chiah ê sian-ti chiū-kūn lín, chá-chá khí-lâi chhe in, kóng, Lín tio̍h oa̍t-thâu, ta̍k-lâng lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘, kóe-ōaⁿ lín ê só͘-chòe; bô thàn pa̍t-hō ê siōng-tè lâi ho̍k-sāi in, lín chiū thang khiā-khí Góa só͘ siúⁿ-sù lín kap lín lia̍t-chó͘ ê tōe; chóng-sī lín m̄ àⁿ hī-khang, ia̍h m̄-thiaⁿ Góa. 16). In-ūi Lī-kah ê kiáⁿ Iok-ná-ta̍t ê kiáⁿ-sun ū chun-siú in ê sian-chó͘ só͘ hoan-hù in ê bēng-lēng, to̍k-to̍k chit ê peh-sìⁿ bô ū thiaⁿ-thàn Góa; 17). só͘-í Iâ-hô-hoa, bān-kun ê Siōng-tè, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ Góa só͘ kóng kong-kek in it-chhè ê chai-ē lîm-kàu Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ; in-ūi Góa tùi in kóng, in bô ū thiaⁿ-thàn; Góa kiò--in, in bô ìn. 18). Iâ-lī-bí tùi Lī-kah cho̍k ê lâng kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, In-ūi lín thiaⁿ-thàn lín ê sian-chó͘ Iok-ná-ta̍t ê bēng-lēng, siú i it-chhè ê kài-bēng, kiâⁿ i lóng-chóng só͘ bēng-lēng lín--ê; 19). só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lī-kah ê kiáⁿ Iok-ná-ta̍t tek-khak éng-oán ū lâng khiā tī Góa ê bīn-chêng.

[36] Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng tē sì--nî, ū ōe tùi Iâ-hô-hoa lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, 2). Lí tio̍h the̍h chi̍t pún chheh, chiong Góa só͘ tùi lí kóng beh kong-kek Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi, kap ta̍k-kok, it-chhè ê ōe; tùi Góa kā lí kóng-ōe ê hit-ji̍t, chiū-sī tùi Iok-se-a hiah ê ji̍t khí, kàu tī kin-á-ji̍t; lóng siá tī hí lāi-bīn. 3). Kiám-chhái Iû-tāi ke beh thiaⁿ Góa só͘ àn-sǹg beh kàng hō͘ in it-chhè ê chai-ē; tì-kàu in beh oa̍t-thâu, ta̍k-lâng lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘; Góa chiū thang sià-bián in ê chōe-kòa kap chōe-ok. 4). Iâ-lī-bí chiū kiò Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k lâi; Pa-lio̍k chiū chiong Iâ-lī-bí só͘ thoân Iâ-hô-hoa tùi i kóng it-chhè ê ōe, lóng kì tī chheh. 5). Iâ-lī-bí hoan-hù Pa-lio̍k kóng, Góa siū chó͘-gāi, bōe-ōe ji̍p Iâ-hô-hoa ê chhù. 6). Lí tio̍h khì, chiong góa só͘ thoân, lí só͘ siá tī chheh--nih Iâ-hô-hoa ê ōe, tī Iâ-hô-hoa ê chhù, tī kìm-chia̍h ê ji̍t tha̍k hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ; ia̍h tha̍k hō͘ tùi chiah ê siâⁿ lâi ê Iû-tāi lâng thiaⁿ. 7). Kiám-chhái in beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng khiam-pi kî-tó; in beh hôe-thâu, ta̍k-lâng lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘; in-ūi Iâ-hô-hoa tùi chit ê peh-sìⁿ só͘ kóng beh hoat-chhut ê siū-khì, hit ê siū-khì chin tōa. 8). Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k chiū chiàu sian-ti Iâ-lī-bí it-chhè só͘ hoan-hù--ê khì kiâⁿ; tī Iâ-hô-hoa ê chhù, tha̍k chheh-lāi só͘ kì Iâ-hô-hoa ê ōe. 9). Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng gō͘--nî, káu ge̍h, Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng peh-sìⁿ, kap hiah-ê tùi Iû-tāi siâⁿ lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng peh-sìⁿ; soan-pò͘ kìm-chia̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 10). Hit-sî tī Iâ-hô-hoa ê chhù, su-kì Sa-hoan ê kiáⁿ Ki-má-lī-ngá ê pâng, tī téng-īⁿ, kūn Iâ-hô-hoa ê chhù, sin-mn̂g ê mn̂g-kháu, Pa-lio̍k tùi hit pún chheh tha̍k Iâ-lī-bí ê ōe, hō͘ chèng peh-sìⁿ chhin-hī thiaⁿ. 11). Sa-hoan ê sun, Ki-má-lī-ngá ê kiáⁿ, Bí-kai-a thiaⁿ-kìⁿ chheh-lāi Iâ-hô-hoa it-chhè ê ōe, i chiū lo̍h-khì ông-kiong, ji̍p su-kì ê pâng; khòaⁿ ah, chèng kùi-cho̍k lóng chē tī-hia, chiū-sī su-kì Í-lī-sa-má, Sī-má-ngá ê kiáⁿ Tē-lâi-ngá, A-kek-pho ê kiáⁿ Í-lī-ná-tan, Sa-hoan ê kiáⁿ Ki-má-lī-ngá, Hap-ná-nî-ngá ê kiáⁿ Se-tí-ka, kap lóng-chóng ê kùi-cho̍k. 13). Tùi án-ni Bí-kai-a tùi in kóng-khí i só͘ thiaⁿ-kìⁿ it-chhè ê ōe, chiū-sī Pa-lio̍k tùi peh-sìⁿ tha̍k hit pún chheh ê sî i só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê. 14). In-ūi án-ni chiah ê kùi-cho̍k chiū chhe Kó͘-sī ê cheng-sun, Sī-lī-bí-ngá ê sun, Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Iû-tí kàu Pa-lio̍k hia, tùi i kóng, Lí chiong só͘ tha̍k hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ ê chheh chhin-chhiú the̍h--lâi. Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k chiū chhin-chhiú the̍h hit pún chheh lâi in hia. 15). In tùi i kóng, chhiáⁿ chē, tha̍k hō͘ goán thiaⁿ; Pa-lio̍k chiū tha̍k hō͘ in thiaⁿ. 16). In thiaⁿ che it-chhè ê ōe, chiū tāi-ke kiaⁿ-hiâⁿ saⁿ-khòaⁿ; kā Pa-lio̍k kóng, Goán koat-toàn beh chiong chiah ê ōe lóng kā ông kóng. 17). In koh mn̄g Pa-lio̍k kóng, Chhiáⁿ lí kā goán kóng, lí ēng siáⁿ khoán lâi siá i só͘ thoân it-chhè ê ōe? 18). Pa-lio̍k ìn kóng, I chhin-chhùi tùi góa kóng chiah ê ōe, góa chiū ēng pit-ba̍k siá tī chheh--nih. 19). Hiah ê kùi-cho̍k tùi Pa-lio̍k kóng, Lí kap Iâ-lī-bí tio̍h khì bih--teh, m̄-thang hō͘ lâng chai lín tī toh-lo̍h. 20). Hiah ê kùi-cho̍k chiong hit pún hē tī su-kì Í-lī-sa-má ê pâng, chiah ji̍p īⁿ kìⁿ ông, chiong chiah ê ōe lóng kóng-khí hō͘ ông thiaⁿ. 21). Ông chhe Iû-tí khì the̍h hit-pún lâi, i chiū tùi su-kì Í-lī-sa-má ê pâng the̍h--lâi. Iû-tí tha̍k hō͘ ông thiaⁿ, ia̍h hō͘ khiā tī ông chó-iū chiah ê kùi-cho̍k thiaⁿ. 22). Hit-sî sī káu--ge̍h, ông chē tī kè tang-thiⁿ ê chhù, bīn-thâu-chêng ū hé-lô͘ teh to̍h. 23). Iû-tí kiàn tha̍k saⁿ-phiⁿ á sì-phiⁿ, ông chiū ēng su-kì ê to kā i koah-khí--lâi, hiat tī hé-lô͘, kàu choân-pún lóng sio tī lô͘-tiong ê hé. 24). Ông kap thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe ê jîn-sîn, in lóng bô kiaⁿ ia̍h bô thiah-li̍h in ê saⁿ. 25). Í-lī-ná-tan kap Tē-lâi-ngá, Ki-má-lī-ngá, kiû ông bo̍h-tit sio hit-pún; chóng-sī i m̄ thiaⁿ. 26). Ông chiū bēng-lēng Hap-bí-le̍k ê kiáⁿ Iâ-la̍h-bia̍t, kap A-su-lia̍t ê kiáⁿ Se-lâi-ngá, kap A-pek-tia̍p ê kiáⁿ Sī-lī-bí-ngá; khì lia̍h su-kì Pa-lio̍k kap sian-ti Iâ-lī-bí; chóng-sī Iâ-hô-hoa kā in khǹg-ba̍t. 27). Ông chiong hit-pún, chiū-sī Pa-lio̍k só͘ siá Iâ-lī-bí só͘ thoân ê ōe, sio--khì liáu-āu, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Lí koh the̍h chi̍t-pún, chiong Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng só͘ sio chiông-chêng hit-pún hiah ê ōe lóng siá tī hit lāi-bīn. 29). Lūn-kàu Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng, lí tio̍h kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí sio hit pún, kóng, Lí siáⁿ-sū tī hit lāi-bīn siá kóng, Pa-pí-lûn ông koat-toàn beh lâi húi-bia̍t chit ê thó͘-tōe, hō͘ chit só͘-chāi ê lâng kap cheng-siⁿ lóng bô--khì ah? 30). Só͘-í Iâ-hô-hoa lūn Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng kóng, I beh bô lâng thang chē Tāi-pi̍t ê pó-chō, i ê sin-si beh hiat-ka̍k tī gōa-bīn, ji̍t--sî hō͘ ji̍t pha̍k, mî--sî hō͘ sng tàng. 31). Góa beh in-ūi i kap i ê hō͘-è, kap i ê jîn-sîn ê chē-kòa, hêng-hoa̍t in; Góa beh hō͘ Góa só͘ kóng it-chhè ê chai-ē lîm-kàu in, í-ki̍p Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ, kap Iû-tāi lâng; chóng-sī in m̄ thiaⁿ. 32). Tùi án-ni Iâ-lī-bí koh the̍h chi̍t-pún, kau hō͘ Nî-lī-a ê kiáⁿ su-kì Pa-lio̍k; i chiū chiong Iâ-lī-bí só͘ thoân ê ōe siá tī hit lāi-bīn; chiū-sī Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng só͘ sio--khì hit-pún it-chhè ê ōe; lēng-gōa koh thiⁿ chōe-chōe saⁿ-chhin-chhiūⁿ ê ōe.

[37] Iok-se-a ê kiáⁿ Se-tí-ka ông thòe Iok-ngá-kèng ê kiáⁿ Ko-nî-ngá chòe ông; Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat bat siat-li̍p i chòe ông tī Iû-tāi tōe. 2). chóng-sī i kap i ê jîn-sîn, kap kok-lāi ê peh-sìⁿ, lóng m̄-thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe, chiū-sī i thok sian-ti Iâ-lī-bí só͘ kóng--ê. 3). Se-tí-ka ông chhe Sī-lī-bí-ngá ê kiáⁿ Iû-kah, kap chè-si Má-se-ngá ê kiáⁿ Se-hoan-ngá, khì kìⁿ sian-ti Iâ-lī-bí; kóng, Kiû lí thòe goán kî-tó Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè. 4). Hit-sî Iâ-lī-bí chhut-ji̍p tī peh-sìⁿ ê tiong-kan; in-ūi in iáu-bē kā i koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 5). Hoat-ló ê kun-peng í-keng tùi Ai-ki̍p chhut-lâi, hiah-ê ûi-khùn Iâ-lō͘-sat-léng ê Ka-le̍k-tí lâng thiaⁿ-kìⁿ in ê hong-siaⁿ, chiū thiat-iâⁿ lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng. 6). Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu sian-ti Iâ-lī-bí kóng: 7). Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Iû-tāi ông chhe lín lâi góa chia mn̄g góa, lín tio̍h án-ni kā i kóng, Khòaⁿ ah, Hoat-ló ê kun-peng hiah ê chhut-lâi beh pang-chān lín--ê, beh tò--khì Ai-ki̍p pún-kok. 8). Ka-le̍k-tí lâng beh koh lâi, kong-kek chit ê siâⁿ, beh chhú--i, ia̍h beh ēng hé sio--i. 9). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín m̄-thang ka-kī phiàn, kóng, Ka-le̍k-tí lâng tek-khak beh lī-khui goán, in-ūi in bô beh lī-khui. 10). Lín chiū nā phah-pāi kong-kek lín ê Ka-le̍k-tí ê choân-kun, in tiong-kan chí chhun siū-siong ê lâng, in ta̍k-lâng ia̍h beh tùi i ê pò͘-pîⁿ-lāi khí-lâi, ēng hé sio chit ê siâⁿ. 11). Ka-le̍k-tí ê kun-peng, in-ūi kiaⁿ Hoat-ló ê kun-peng, chiū thiat-iâⁿ lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng; 12). hit-sî Iâ-lī-bí chhut Iâ-lō͘-sat-léng, beh khì Piān-ngá-bín ê tōe; ài tit-tio̍h i ê hūn-gia̍h tī peh-sìⁿ ê tiong-kan. 13). I kàu Piān-ngá-bín mn̂g hia, ū kò͘-mn̂g ê koaⁿ, miâ kiò I-lī-ngá, sī Hap-ná-nî-a ê sun, Sī-lī-bí-ngá ê kiáⁿ; i chiū lia̍h sian-ti Iâ-lī-bí, kóng, Lí sī teh tâu-hâng Ka-le̍k-tí lâng o͘h. 14). Iâ-lī-bí kóng, Bô-iáⁿ, góa m̄-sī tâu-hâng Ka-le̍k-tí lâng; I-lī-ngá m̄-thiaⁿ i, chiū lia̍h Iâ-lī-bí, sàng i kàu kùi-cho̍k hia. 15). Chiah ê kùi-cho̍k siū-khì Iâ-lī-bí, chiū phah i, koaiⁿ i tī kaⁿ--nih, tī su-kì Iok-ná-tan ê chhù, in-ūi in ēng hit-keng chòe kaⁿ-lô. 16). Iâ-lī-bí í-keng kàu tōe-hām ê hia̍t-lāi, Iâ-lī-bí tòa hia chōe-chōe ji̍t. 17). Se-tí-ka ông chhe lâng tòa i lâi, ông tī i ê kiong-lāi àm-chīⁿ mn̄g i kóng, Ū sím-mi̍h ōe tùi Iâ-hô-hoa lâi bô? Iâ-lī-bí kóng, Ū; koh kóng, Lí beh kau tī Pa-pí-l;ûn ông ê chhiú. 18). Iâ-lī-bí koh tùi Se-tí-ka ông kóng, Góa ū sím-mi̍h tek-chōe lí, á-sī tek-chōe lí ê jîn-sîn kap chit ê peh-sìⁿ, chiah hō͘ lí kā góa koaiⁿ-kaⁿ? 19). Lí chiah ê sian-ti tùi lín chhàm-gú, kóng, Pa-pí-lûn ông tek-khak bô lâi kong-kek lín kap chit ê só͘-chāi; taⁿ in tī toh-lo̍h? 20). Taⁿ góa ê chú góa ê ông ah, chhiáⁿ lí thiaⁿ góa, chún góa só͘ kiû, m̄-thang hō͘ góa tò-tńg--khì su-kì Iok-ná-tan ê chhù, bián-tit góa sí tī-hia. 21). Se-tí-ka ông chiū bēng-lēng koaiⁿ Iâ-lī-bí tī khu-liû-só͘ ê īⁿ; ta̍k-ji̍t tùi chòe-piáⁿ ê koe the̍h chi̍t-lia̍p mī-pau hō͘ i; ti̍t-kàu siâⁿ-lāi bô mī-pau chiah soah; án-ni Iâ-lī-bí iû-goân tòa tī khu-liû-só͘ ê īⁿ-lāi.

[38] Má-thán ê kiáⁿ Sī-hoat-thê-ngá, Pa-si-hō͘-jíⁿ ê kiáⁿ Ki-tāi-lī, Sī-lī-bí-ngá ê kiáⁿ Iû-kah, Má-ki-ngá ê kiáⁿ Pa-si-hō͘-jíⁿ, thiaⁿ-kìⁿ Iâ-lī-bí tùi chèng-lâng só͘ kóng ê ōe, kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Kìⁿ-nā tòa tī chit ê siâⁿ-lāi--ê beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, tùi un-e̍k lâi sí; to̍k-to̍k chhut-khì kui Ka-le̍k-tí lâng--ê ōe tit-tio̍h oa̍h, beh khioh-tio̍h i ê sìⁿ-miā lâi oa̍h--teh. 3). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chit ê siâⁿ koat-toàn beh kau tī Pa-pí-lûn ông kun-peng ê chhiú; i beh chhú--i. 4). Tùi án-ni, kùi-cho̍k kā ông kóng, Kiû lí hō͘ chit lâng sí; in-ūi i tùi siâⁿ-lāi chhun ê peng-teng, kap chèng peh-sìⁿ, kóng chit-hō ê ōe, hō͘ in ê chhiú nńg; chit ê lâng m̄-sī kiû hō͘ peh-sìⁿ pêng-an, sī hō͘ in tú-tio̍h chai-ē. 5). Se-tí-ka ông kóng, Khòaⁿ ah, i tī lín ê chhiú-thâu, ông bōe-ōe kan-sia̍p lín sím-mi̍h tāi-chì. 6). In chiū lia̍h Iâ-lī-bí, hiat i tī Hap-bí-le̍k ê kiáⁿ Má-ki-ngá ê chíⁿ; hit ê chíⁿ tī khu-liû-só͘ ê īⁿ-lāi; in ēng soh chiong Iâ-lī-bí tūi--lo̍h-khì; chíⁿ-lāi bô chúi, chí-ū thô͘-bê; Iâ-lī-bí chiū hām tī thô͘-bê. 7). Tī ông-kiong-lāi ê thài-kàm, Kó͘-si̍t lâng Í-pek-bí-le̍k, thiaⁿ-kìⁿ in chiong Iâ-lī-bí tūi-lo̍h chíⁿ; hit-sî ông chē tī Piān-ngá-bín mn̂g-kháu. 8). Í-pek-bí-le̍k chiū chhut ông-kiong, tùi ông kóng, Góa ê chú, góa ê ông ah, chiah ê lâng khoán-thāi sian-ti Iâ-lī-bí--ê, lóng sī pháiⁿ; ū kā i hiat-lo̍h chíⁿ, i ōe gō-sí tī-hia; in-ūi siâⁿ-lāi bô bí-niû. 10). Ông chiū hoan-hù Kó͘-si̍t lâng Í-pek-bí-le̍k kóng, Lí tùi chia tòa saⁿ-cha̍p lâng, thàn sian-ti Iâ-lī-bí iáu-bē sí, kiù i chhut chíⁿ. 11). Tùi án-ni, Í-pek-bí-le̍k chhōa chiah ê lâng saⁿ-kap khì, ji̍p ông-kiong, kàu khò͘-pâng ê, tùi-hia the̍h phòa-pò͘ kū-saⁿ, ēng soh tūi-lo̍h chíⁿ, kàu Iâ-lī-bí hia. 12). Kó͘-si̍t lâng Í-pek-bí-le̍k kā Iâ-lī-bí kóng, Lí ēng chiah ê phòa-pò͘ kap kū-saⁿ, chū tī koh-ē-khang. hē tī soh-téng; Iâ-lī-bí chiū chiàu án-ni kiâⁿ. 13). Án-ni, in chiū ēng soh pu̍ih Iâ-lī-bí chhut chíⁿ; Iâ-lī-bí iû-goân tòa tī khu-liû-só͘ ê īⁿ. 14). Se-tí-ka ông chhe lâng tòa sian-ti Iâ-lī-bí ji̍p Iâ-hô-hoa ê chhù tē saⁿ ê mn̂g, kàu i hia; ông chiū tùi Iâ-lī-bí kóng, Góa mn̄g lí chi̍t-hāng-sū, lí lóng m̄-thang ún-ba̍t tī góa. 15). Iâ-lī-bí ìn Se-tí-ka kóng, Góa nā kā lí kóng, lí kiám bô beh thâi-sí góa mah? góa nā chí-tiám lí, lí bô beh thiaⁿ. 16). Se-tí-ka ông àm-chīⁿ tùi Iâ-lī-bí chiù-chōa kóng, Hit-ê chhòng-chō lán ê oa̍h-miā ê Iâ-hô-hoa sī oa̍h--ê, góa chí I lâi chiù-chōa, góa tek-khak bô thâi lí, ia̍h m̄ chiong lí kau hō͘ chiah-ê siàu-siūⁿ lí ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú. 17). Iâ-lī-bí tùi Se-tí-ka kóng, Iâ-hô-hoa bān-kun ê Siōng-tè, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lí nā chhut-khì tâu-hâng Pa-pí-lûn ông ê kùi-cho̍k, lí ê sìⁿ-miā chiū ōe oa̍h-teh, chit ê siâⁿ put-tì hō͘ hé sio; lí kap lí ê choân-ke lóng ōe oa̍h. 18). Lí nā m̄ chhut--khì tâu-hâng Pa-pí-lûn ông ê kùi-cho̍k, chiū chit ê siâⁿ beh kau tī Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú; in beh ēng hé sio--i; lí ia̍h bōe thoat-lī in ê chhiú. 19). Se-tí-ka ông tùi Iâ-lī-bí kóng, Góa kiaⁿ hiah-ê tâu-hâng Ka-le̍k-tí ê Iû-tāi lâng, kiaⁿ-kìⁿ Ka-le̍k-tí lâng chiong góa kau tī in ê chhiú, in ōe lêng-jio̍k góa. 20). Iâ-lī-bí kóng, Bōe--lah. Kiû lí thiaⁿ góa tùi lí só͘ kóng Iâ-hô-hoa ê ōe, án-ni lí chiū tit-tio̍h lī-ek, lí ê sìⁿ-miā iā ōe oa̍h--teh. 21). Lí nā m̄-khéng chhut--khì, Iâ-hô-hoa chí-sī góa ê ōe chiū-sī che: Khòaⁿ ah, Iû-tāi ông-kiong só͘ chhun ê hū-jîn-lâng beh tòa kàu Pa-pí-lûn ông ê kùi-cho̍k hia, chiah ê hū-jîn-lâng beh kóng, Lí ti-kí ê pêng-iú sái-sō lí, khah-iâⁿ lí; lí ê kha lok--lo̍h thô͘-bê, in chiū oa̍t-tńg-sin thè--khì. 23). Lâng beh chiong lí chiah ê bó͘ kap lí chiah ê kiáⁿ, tòa kàu Ka-le̍k-tí lâng hia, lí ia̍h bōe-ōe thoat-lī in ê chhiú; beh hō͘ Pa-pí-lûn ông ê chhiú lia̍h-tio̍h; lí iā beh liân-lūi chit ê siâⁿ siū hé sio. 24). Se-tí-ka tùi Iâ-lī-bí kóng, Bo̍h-tit hō͘ lâng chai chiah ê ōe, lí chiū bōe sí. 25). Kùi-cho̍k nā thiaⁿ-kìⁿ góa ū kap lí kóng-ōe, in chiū lâi chhē lí, mn̄g lí kóng, Lí kā ông kóng sím-mi̍h, m̄-thang tùi goán ún-ba̍t, goán chiū bô hō͘ lí sí; ông tùi lí kóng sím-mi̍h, ia̍h lóng tio̍h kā goán kóng; lí chiū tio̍h kā in kóng, Góa tī ông ê bīn-chêng khún-kiû i bo̍h-tit hō͘ góa koh ji̍p Iok-ná-tan ê chhù, lâi sí tī-hia. 27). Āu-lâi chèng kùi-cho̍k lâi chhē Iâ-lī-bí, mn̄g i; i chiū chiàu ông só͘ hoan-hù it-chhè ê ōe lâi ìn in. In chiū soah, bô koh kap i kóng-ōe; in-ūi sū-chêng bô lō͘-chhut. 28). Tùi án-ni, Iâ-lī-bí iû-goân tòa tī khu-liû-só͘ ê īⁿ-lāi; ti̍t-kàu Iâ-lō͘-sat-léng siū-chhú ê ji̍t.

[39] Iû-tāi ông Se-tí-ka káu-nî cha̍p-ge̍h, Pa-pí-lûn ông, Nî-pò͘-kah-nî-sat, chhōa i lóng-chóng ê kun-peng lâi ûi-khùn Iâ-lō͘-sat-léng. 2). Se-tí-ka cha̍p-it--nî, sì ge̍h, chhoe káu-ji̍t, siâⁿ chiū phòa. 3). Iâ-lō͘-sat-léng siū chhú ê sî, Pa-pí-lûn ông ê kùi-cho̍k Nî-kah-sa-lī-siat, Sam-kah-nî-pho, thài-kàm-thâu Sat-se-kim, phok-sū-tiúⁿ Nî-kah-sat-lī-siat, kap Pa-pí-lûn ông kî-û it-chhè ê kùi-cho̍k, lóng lâi chē tī tiong-mn̂g. 4). Iû-tāi ông Se-tí-ka kap it-chhè ê chiàn-sū, khòaⁿ-kìⁿ in, chiū cháu; thàu-mî tùi ông ê hn̂g ê lō͘, nn̄g ê siâⁿ-chhiûⁿ tiong-kan ê mn̂g, chhut-siâⁿ, ǹg Pîⁿ-iûⁿ cháu-khì. 5). Ka-le̍k-tí ê kun-peng tui-jip in, tī Iâ-lī-ko ê pîⁿ-iûⁿ jip--tio̍h Se-tí-ka; lia̍h--i, chiū tòa kàu Hap-má tōe ê Lī-pí-la̍h, Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat hia; i chiū sím-phòaⁿ--i. 6). Pa-pí-lûn ông tī Lī-pí-la̍h thâi Se-tí-ka chiah ê kiáⁿ, hō͘ i chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ; Pa-pí-lûn ông koh thâi Iû-tāi it-chhè chun-kùi ê lâng. 7). Ia̍h koh iah Se-tí-ka ê ba̍k-chiu, ēng thih-liān liān--i, beh tòa i kàu Pa-pí-lûn. 8). Ka-le̍k-tí lâng ēng hé sio ông-kiong kap peh-sìⁿ ê chhù; koh thiah-húi Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ. 9). Hit-sî Sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn chiong siâⁿ-lāi só͘ chhun ê peh-sìⁿ, kap tâu-hâng kui-ho̍k i--ê, í-ki̍p kî-û só͘ chhun ê peh-sìⁿ, lóng lia̍h-khì Pa-pí-lûn. 10). Sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn chiū chiong peh-sìⁿ-tiong sòng kàu bô pòaⁿ-hāng ê lâng lâu tī Iû-tāi tōe; tng-sî ia̍h hō͘ in phû-tô-hn̂g kap chhân. 11). Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat lūn-kàu Iâ-lī-bí, chiū hoan-hù Sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn, kóng, 12). Chiong i kau-tài lí, tio̍h hó khoán-thāi i, m̄-thang hāi i; i tùi lí kóng sím-mi̍h, lí chiū chiàu án-ni kā i chòe. 13). Sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn, thài-kàm-thâu Nî-pò͘-sa-su-pan, phok-sū-tiúⁿ Nî-pò͘-sa-lí-siat, kap Pa-pí-lûn ông chiah ê koaⁿ-tiúⁿ, chhe lâng chhōa Iâ-lī-bí chhut khu-liû-só͘ ê īⁿ, kau-tài Sa-hoan ê sun, A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī, chhōa i tò-khì in tau; tùi án-ni i chiū khiā-khí peh-sìⁿ ê tiong-kan. 15). Iâ-lī-bí iáu koaiⁿ tī khu-liû-só͘ īⁿ-lāi ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu i kóng, Lí tio̍h khì kā Kó͘-si̍t lâng Í-pek-bí-le̍k kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa kóng kàng chai-ē, bô kàng hok-khì ê ōe, tek-khak kàu chit ê siâⁿ; kàu hit-ji̍t beh chiâⁿ tī lí ê bīn-chêng. 17). Iâ-hô-hoa kóng, Kàu hit-ji̍t Góa beh chín-kiù lí; lí tek-khak put-tì kau-hù tī lí só͘ kiaⁿ hiah-ê lâng ê chhiú. 18). Góa tiāⁿ-tio̍h beh chín-kiù lí, lí put-tì tó tī to-ē; lí beh khioh-tio̍h lí ê sìⁿ-miā; in-ūi lí óa-khò Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[40] Iâ-lō͘-sat-léng lâng, kap Iû-tāi lâng, siū-lia̍h khì Pa-pí-lûn; kî-tiong Iâ-lī-bí ia̍h hō͘ Sī-ōe-tiúⁿ lia̍h--khì, ēng thih-liān pa̍k--i; āu-lâi tùi La̍h-má pàng i khì; jiân-āu Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 2). Sī-ōe-tiúⁿ kiò Iâ-lī-bí lâi, kā i kóng, Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè bat kóng, beh kàng chit ê chai-ē hō͘ chit ê só͘-chāi. Taⁿ Iâ-hô-hoa hō͘ i kàu, chiàu I só͘ kóng--ê lâi kiâⁿ. In-ūi lín tek-chōe Iâ-hô-hoa, bô thiaⁿ-thàn I ê ōe, só͘-í chit ê tāi-chì kàu tī lín. 4). Khòaⁿ ah, góa kin-á-ji̍t tháu-khui lí chhiú--nih ê thih-liān; lí nā khòaⁿ kap góa khì Pa-pí-lûn sī hó, chiū thang lâi khì, góa beh hó khoán-thāi lí; lí nā khòaⁿ kap góa khì Pa-pí-lûn m̄-hó, chiū bo̍h-ēng khì. Khòaⁿ ah, choân-tōe tī lí ê bīn-chêng, lí khòaⁿ toh-lo̍h sī hó, sī ha̍p-gî, chòe lí thang khì. 5). I iáu-bē tò-khì, Sī-ōe-tiúⁿ koh kā i kóng, Lí thang tò--khì Sa-hoan ê sun,A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī hia; hiān-kim Pa-pí-lûn ông siat-li̍p i koán-hat Iû-tāi chiah ê siâⁿ; lí thang kap i khiā-khí tī peh-sìⁿ-tiong, á-sī lí só͘ khòaⁿ-chòe ha̍p-gî ê só͘-chāi, chiū thang khì. Tùi án-ni, Sī-ōe-tiúⁿ sàng i bí-niû kap lé-mi̍h, hō͘ i khì. 6). Iâ-lī-bí chiū kàu Bí-su-pa, kìⁿ A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī; kap i khiā-khí tī kéng-lāi chhun ê peh-sìⁿ rê tiong-kan. 7). Tī chhân-iá it-chhè ê kun-tiúⁿ, kap sio̍k in ê lâng, thiaⁿ-kìⁿ Pa-pí-lûn ông siat-li̍p A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī koán-hat chit só͘-chāi; ia̍h chiong bô lia̍h-khì Pa-pí-lûn ê ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á, kap kéng-lāi ke̍k sòng-hiong ê lâng, lóng-chóng kau i; 8). in chiū lâi Bí-su-pa Ki-tāi-lī hia; chiū-sī Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, Ka-lī-a nn̄g ê kiáⁿ Iok-hap-lân kap Iok-ná-tan, Tan-hō͘-bia̍t ê kiáⁿ Se-lâi-ngá, kap Nî-tô-hoat lâng Í-húi ê chèng-kiáⁿ, Má-ka lâng ê kiáⁿ Iâ-sat-nî-a, kap sio̍k in ê lâng. 9). Sa-hoan ê sun, A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī tùi in kap sio̍k in ê lâng chiù-chōa, kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ ho̍k-sāi Ka-le̍k-tí lâng; chòe lín khiā-khí chia, ho̍k-sāi Pa-pí-lûn ông, lín chiū ōe tit-tio̍h hok-khì. 10). Lūn-kàu góa, góa beh tiàm tī Bí-su-pa, su-hāu hiah ê ōe lâi lán chia ê Ka-le̍k-tí lâng; nā-sī lín chiah-ê, lín tio̍h chek-chū chiú, hē-thiⁿ ê ké-chí, kap iû, siu tī khì-kū lāi, khiā-khí tī lín só͘ chiàm ê siâⁿ. 11). Koh ū tī Mô͘-ap, kap A-bûn cho̍k ê tiong-kan, tī Í-tong, kap lia̍t-kok tiong-kan it-chhè ê Iû-tāi lâng, thiaⁿ-kìⁿ Pa-pí-lûn ông ū lâu só͘ chhun ê Iû-tāi lâng, koh siat-li̍p Sa-hoan ê sun, A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī koán-hat in; 12). chiah ê it-chhè ê Iû-tāi lâng tùi in hō͘ lâng kóaⁿ-khì ê ta̍k só͘-chāi tò--lâi, kàu Iû-tāi tōe ê Bí-su-pa, Ki-tāi-lī hia, sòa chek-chū chōe-chōe chiú kap hē-thiⁿ ê ké-chí. 13). Ka-lī-a ê kiáⁿ, Iok-hap-lân, kap tī chhân-iá it-chhè ê kun-tiúⁿ lâi Bí-su-pa kìⁿ Ki-tāi-lī, tùi i kóng, 14). A-bûn-cho̍k ê ông, Pa-lī-su, ū chhe Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī lâi beh chhú lí ê sìⁿ-miā, lí chai mah? chóng-sī A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī m̄-sìn in. 15). Ka-lī-a ê kiáⁿ, Iok-hap-lân tī Bí-su-pa àm-chīⁿ tùi Ki-tāi-lí kóng, Kiû lí chún góa khì, góa beh thâi Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, tek-khak bô lâng chai; kiám thang hō͘ i chhú lí ê sìⁿ-miā, tì-kàu kui-óa lí ê Iû-tāi lâng sì-sòaⁿ, hō͘ Iû-tāi só͘-chhun ê lâng lóng bia̍t-bô ah? 16). A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī kā Ka-lí-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân kóng, Lí m̄-thang chòe chit ê sū; lí só͘ kóng Í-si̍t-má-lī ê sū sī bô-iáⁿ.

[41] Chhit-ge̍h-kan, Í-lī-sa-má ê sun, Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ, Í-si̍t-má-lī, i sī ông-chhin, ia̍h sī ông ê tāi-sîn, chhōa cha̍p-lâng lâi Bí-su-pa, kìⁿ A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī; in tī Bí-su-pa saⁿ-kap chia̍h. 2). Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, í-ki̍p kap i lâi ê hit cha̍p-lâng, khí-lâi, ēng to thâi-sí Sa-hoan ê sun, A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī, chiū-sī Pa-pí-lûn só͘ li̍p lâi koán-hat chit ê tōe--ê. 3). Í-si̍t-má-lī koh thâi-sí tī Bí-su-pa kui-óa Ki-tāi-lī lóng-chóng ê Iû-tāi lâng; í-ki̍p tī-hia só͘ tú-tio̍h Ka-le̍k-tí ê kun-peng. 4). I thâi-sí Ki-tāi-lī liáu-āu, tē-jī-ji̍t iáu bô lâng chai; hit-tia̍p ū poeh-cha̍p lâng tùi Sī-kiàm, tùi Sī-lô, tùi Sat-má-lī-a lâi; thì chhùi-chhiu, thiah-li̍h saⁿ, ka-kī koah sin-khu, chhiú the̍h lé-mi̍h kap jú-hiuⁿ, beh tòa i kàu Iâ-hô-hoa ê chhù. 6). Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ, Í-si̍t-má-lī, tùi Bí-su-pa chhut-lâi ngiâ-chih in; ná-kiâⁿ ná-khàu; kàu tú-tio̍h in, chiū kā in kóng, Lín lâi khì kìⁿ A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī. 7). In kàu siâⁿ-tiong, Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, kap tè i ê lâng, chiū thâi-ís in, hiat in tī ta-chíⁿ. 8). In tiong-kan ū cha̍p-lâng tùi Í-si̍t-má-lī kóng, Bo̍h-tit thâi-sí goán; in-ūi goán ū chōe-chōe sió-be̍h, tōa-be̍h, iû, bi̍t, khǹg tī chhân--nih; i chiū thêng-chhiú, bô thâi in tī in ê hiaⁿ-tī-tiong. 9). Í-si̍t-má-lī thâi chiah ê lâng, óa-kūn Ki-tāi-lī hia, chiong in ê sin-si hiat tī chíⁿ--nih; chit ê chíⁿ sī chiông-chêng A-sat ông in-ūi kiaⁿ Í-sek-lia̍t ông Pa-sa ê iân-kò͘ só͘ khui--ê; Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī chiong só͘ thâi ê sin-si thūn-móa--i. 10). Í-si̍t-má-lī lia̍h Bí-su-pa só͘ chhun ê peh-sìⁿ, chiū-sī ông ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ, í-ki̍p iáu tòa tī Bí-su-pa ê peh-sìⁿ, chiū-sī sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn só͘ kau-tài A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī--ê. Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī lia̍h i khì, beh kè--khì A-bûn cho̍k hia. 11). Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, í-ki̍p kap i tī-teh ê chèng kun-tiúⁿ, thiaⁿ-kìⁿ Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī só͘ kiâⁿ it-chhè ê pháiⁿ, chiū chhōa chèng-lâng chìn-chêng khì, beh kap Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī kau-chiàn; tī Ki-piàn ê tōa-chúi-piⁿ chhē--tio̍h-ê. 13). Í-si̍t-má-lī só͘ tòa--khì hiah ê peh-sìⁿ khòaⁿ-khì Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, í-ki̍p kap i lâi ê chèng kun-tiúⁿ, chiū lóng hoaⁿ-hí. 14). Tùi án-ni Í-si̍t-má-lī tùi Bí-su-pa só͘ lia̍t-khì ê chèng-peh-sìⁿ lóng oa̍t-tńg lâi kui Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân. 15). Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, kap poeh ê lâng thoat-lī Iok-hap-lân ê chhiú, cháu-khì A-bûn cho̍k hia. 16). Āu-lâi Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, kap tè--i ê chèng kun-tiúⁿ, chiong só͘ chhun ê peh-sìⁿ, chiū-sī Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī phah-sí A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī í-āu, tùi Bí-su-pa só͘ tòa--khì ê ta-po͘-lâng, ióng-sū, hū-lú, gín-á, thài-kàm, koh sī i tùi Ki-piàn tòa--lâi-ê. 17). In chiū khí-sin kàu Pek-lī-hêng piⁿ-á Kim-hán ê kheh-tiàm thêng-hioh, siūⁿ beh khì Ai-ki̍p. 18). Che sī in-ūi Ka-le̍k-tí lâng ê iân-kò͘; in-ūi Nî-thàm-ngá ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī ū thâi-sí A-hi-kam ê kiáⁿ Ki-tāi-lī, chiū-sī Pa-pí-lûn ông só͘ li̍p lâi koán-hat chit ê thó͘-tōe--ê, só͘-í in kiaⁿ.

[42] Chèng kun-tiúⁿ kap Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, kap Hô-sa-ngá ê kiáⁿ Iâ-sat-nî-a, í-ki̍p chèng peh-sìⁿ, tùi sòe kàu tōa, lóng chìn-chêng lâi. 2). Tùi sian-ti Iâ-lī-bí kóng, Kiû lí chún goán tī lí ê bīn-chêng só͘ kiû, thòe goán chiah ê chhun ê lâng kî-tó Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè; goán pún-jiân chin-chōe, taⁿ só͘-chhun-ê chin-chió, che sī lí chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ--ê. 3). Goān Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè chí-sī goán só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘, só͘ tio̍h chòe ê sū. 4). Sian-ti Iâ-lī-bí kā in kóng, Góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ; hó, góa beh chiàu lín ê ōe, kî-tó Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè; bô-lūn Iâ-hô-hoa ìn lín sím-mi̍h, góa tek-khak lóng beh kā lín kóng, bô tùi lín khǹg-ba̍t chi̍t-kù. 5). Tùi án-ni in kā Iâ-lī-bí kóng, Goán nā bô chiàu Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè chhe lí lâi kóng it-chhè ê ōe khì kiâⁿ, chiū goān Iâ-hô-hoa tī lí goán ê tiong-kan chòe chin-si̍t tiong-sìn ê kan-chèng. 6). goán chit-sî chhiáⁿ lí kàu Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ê bīn-chêng; I só͘ kóng--ê, bô lūn sī hó sī pháiⁿ, goán lóng beh thiaⁿ-thàn I ê ōe; goán thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ê ōe, chiū thang tit-tio̍h heng-thong. 7). Kè cha̍p-ji̍t, ū Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí. 8). I chiū chiong Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, í-ki̍p kap i saⁿ-kap tī-teh ê chèng kun-tiúⁿ, kap chèng peh-sìⁿ, tùi sòe kàu tōa, lóng kiò in lâi; tùi in kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, chiū-sī lín chhe góa kàu I ê bīn-chêng lâi hiàn lín só͘ kiû--ê, 10). I án-ni kóng, Lín nā iû-goân beh tiàm tī chit só͘-chāi, Góa chiū beh kiàn-chō lín, bô húi-hoāi lín; beh chai-pôe lín, bô pu̍ih-chhut lín; in-ūi Góa ū thè-hóe Góa só͘ kàng hō͘ lín ê chai-ē. 11). Bo̍h-tit kiaⁿ lín só͘ kiaⁿ ê Pa-pí-lûn ông; Iâ-hô-hoa kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ--i; in-ūi Góa kap lín tī-teh, beh chín-kiù lín, hō͘ lín thoat-lī i ê chhiú. 12). Góa beh lîn-bín lín, hō͘ in ia̍h lîn-bín lín; hō͘ lín tò-lâi pún só͘-chāi. 13). Siat-sú lín kóng, Goán m̄ tiàm chit só͘-chāi, án-ni chiū-sī lín m̄ thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè ê ōe. 14). Nā kóng, M̄--ah, goán beh ji̍p--khì Ai-ki̍p tōe; tī-hia bô khòaⁿ-kìⁿ kau-chiàn, bô thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ, ia̍h put-tì bô thang chia̍h lâi iau-gō; goán beh tòa hia khiā-khì. 15). Taⁿ lín Iû-tāi só͘ chhun ê peh-sìⁿ ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lín nā kèng-jiân ngī-phīⁿ beh khì Ai-ki̍p, tòa hia kià-kha, chiū lín só͘ kiaⁿ ê to-kiàm beh tī-hia jip-tio̍h lín tī Ai-ki̍p tōe; koh lín só͘ kiaⁿ ê ki-hng, beh tī Ai-ki̍p tōe kā lín tè-tiâu-tiâu; lín beh sí tī-hia. 17). Kìⁿ-nā ngī-phīⁿ beh khì Ai-ki̍p, kià-kha tī-hia ê lâng, lóng beh án-ni; in beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, tùi un-e̍k lâi sí; kî-tiong bô chi̍t-ê lâu--teh, ia̍h bô chi̍t-ê thoat-lī Góa só͘ kàng hō͘ in ê chai-ē. 18). In-ūi bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Góa ū cháiⁿ-iūⁿ chiong Góa ê siū-khì kap tōa siū-khì piàⁿ tī Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ; lín khì Ai-ki̍p ê sî, Góa ia̍h beh chiàu án-ni chiong Góa ê tōa siū-khì piàⁿ tī lín ê sin-chiūⁿ; hō͘ lín chiâⁿ-chòe thang chiù-chó͘, thang gông-ngia̍h, thang lóe-mē, thang lêng-jio̍k; lín ia̍h bô koh khòaⁿ-kìⁿ chit ê só͘-chāi. 19). Lín Iû-tāi só͘ chhun ê peh-sìⁿ ah, Iâ-hô-hoa lūn-kàu lín ū kóng, Bo̍h-tit khì Ai-ki̍p; lín tio̍h khak-si̍t chai, góa kin-á-ji̍t ū chèng-bêng khoàn-kài lín lah. 20). Lín kiâⁿ chha-biū liân-lūi ka-kī; in-ūi lín chhe góa kàu Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè hia, kóng, Kiû lí thòe goán kî-tó Iâ-hô-hoa, lán ê Siōng-tè; chiàu Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè it-chhè só͘ kóng--ê, kā goán kóng; goán beh kiâⁿ--i. 21). Góa kin-á-ji̍t ū kā lín kóng lah; nā-sī lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê siaⁿ, kap I chhe góa it-chhè chí-sī lín--ê, lín lóng bô chun-thàn. 22). Taⁿ lín tio̍h khak-si̍t chai, lín tī só͘ beh khì kià-kha ê tōe, beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, tùi un-e̍k lâi sí.

[43] Iâ-lī-bí tùi chèng peh-sìⁿ kóng bêng-pe̍k Iâ-hô-hoa in ê siōng-tè it-chhè ê ōe, chiū-sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè chhe--i só͘ kóng it-chhè ê ōe. 2). Hô-sa-ngá ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá, kap Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, kap it-chhè kiau-ngō͘ ê lâng, chiū tùi Iâ-lī-bí kóng, Lí kóng bô-iáⁿ ōe, Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè pēng-bô chhe lí lâi kóng, Lín m̄-thang khì Ai-ki̍p, lâi kià-kha tī-hia; 3). che sī Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k kiau-so lí hāi goán, beh chiong goán kau tī Ka-le̍k-tí lâng ê chhiú, hō͘ in thâi-sí goán, á-sī lia̍h goán kàu Pa-pí-lûn. 4). Tùi án-ni, Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, kap it-chhè kun-tiúⁿ, kap chèng peh-sìⁿ, m̄ thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa ê ōe, lâi tiàm tī Iû-tāi tōe. 5). Ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hap-lân, kap it-chhè ê kun-tiúⁿ, chiū chiong chhun ê Iû-tāi lâng, chiū-sī tùi in siū kóaⁿ--khì hiah ê kok tò-lâi, beh kià-kha tī Iû-tāi tōe--ê, put-lūn ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á kap ông hiah ê cha-bó͘-kiáⁿ, kap sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn só͘ lâu lâi kau-tài Sa-hoan ê sun, A-hi-kam ê kiáⁿ, Ki-tāi-lī ê chèng-lâng, kap sian-ti Iâ-lī-bí, í-ki̍p Nî-lī-a ê kiáⁿ Pa-lio̍k, lóng tòa khì Ai-ki̍p tōe, kàu Tap-pí-le̍k. 7). Che sī in-ūi m̄ thiaⁿ-thàn Iâ-hô-hoa ê ōe. 8). Tī Tap-pí-le̍k, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí kóng, Lí tio̍h ēng chhiú the̍h kúi-tè tōa lia̍p chio̍h, tī Iû-tāi lâng ê bīn-chêng, khǹg tī thia̍p-chng ê he-thô͘-lāi, chiū-sī tī Tap-pí-le̍k Hoat-ló ê ông-kiong-mn̂g hia; 10). kā in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tiàu Góa ê lô͘-po̍k Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat lâi; tī só͘ khǹg ê chio̍h-thâu-téng, Góa beh an-tì i ê pó-chō, i beh tī hí chio̍h-téng tah súi ê pò͘-pîⁿ. 11). I beh lâi kong-kek Ai-ki̍p tōe, eng-kai sí-ê chiū sí, eng-kai lia̍h-ê chiū siū-lia̍h, eng-kai hō͘ to thâi-ê chiū hō͘ to thâi. 12). Góa iā beh khí hé tī Ai-ki̍p hiah ê sîn-bêng ê biō; i beh sio i, lia̍h in khì; i beh tit-tio̍h Ai-ki̍p tōe chhin-chhiūⁿ bo̍k-chiá chhēng i ê saⁿ; tùi hia an-jiân chhut-khì. 13). I tek-khak phah-chhùi Ai-ki̍p tōe Pek-sī-be̍k tiau-khek ê thiāu, ēng hé sio Ai-ki̍p chiah ê sîn-bêng ê biō.

[44] Ū ōe lîm-kàu Iâ-lī-bí, lūn-kàu it-chhè khiā-khí tī Ai-ki̍p tōe ê Iû-tāi lâng; chiū-sī khiā-khí tī Bi̍t-toa̍t, Tap-pí-le̍k, Lô-hut, Pa-thek-lô kéng-lāi ê Iû-tāi lâng, kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng: Góa só͘ kàng-lo̍h tī Iâ-lō͘-sat-léng, kap Iû-tāi chiah ê siâⁿ it-chhè ê chai-ē, lín lóng khòaⁿ-kìⁿ; khòaⁿ ah, taⁿ in lóng pha-hng, bô lâng khiā-khí. 3). Che sī in-ūi in só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ, in khì sio-hiuⁿ ho̍k-sāi pa̍t ê siōng-tè, chiū-sī in kap lín í-ki̍p lín ê lia̍t-chó͘ só͘ m̄-bat--ê; án-ni jiá Góa ê siū-khì. 4). Chóng-sī Góa bat chhe Góa ê chèng lô͘-po̍k sian-ti chiū-kūn lín; sī chá-chá khí-lâi chhe i, kóng, Chhiat-chhiat goān lín m̄-thang kiâⁿ chit ê khó-ò͘ⁿ ê sū, Góa só͘ oàn-hūn--ê. 5). To̍k-to̍k in bô thiaⁿ ia̍h bô àⁿ hī-khang, bô oa̍t-tńg lī-khui in ê pháiⁿ; iû-goân sio-hiuⁿ tī pa̍t-hō ê siōng-tè. 6). In-ūi án-ni, Góa ê tōa siū-khì kap Góa ê siū-khì piàⁿ-chhut tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-chhī, chhin-chhiūⁿ hé to̍h--khí-lâi; tì-kàu in pha-hng léng-chēng; chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t án-ni. 7). Taⁿ Iâ-hô-hoa bān-kun ê Siōng-tè, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lín siáⁿ-sū kiâⁿ chit ê tōa pháiⁿ, hāi lín ka-kī; hō͘ lín ê ta-po͘-lâng, hū-jîn-lâng, gín-á, kap chia̍h-ni ê eⁿ-á, lóng tùi Iû-tāi tiong kā lín tû-khì, bô lâu chi̍t-ê? Sī in-ūi lín ēng lín ê chhiú só͘ chòe--ê kek Góa ê siū-khì; 8). tī só͘ khì kià-kha ê Ai-ki̍p tōe, sio-hiuⁿ tī pa̍t-hō ê siōng-tè, tì-kàu lín tú-tio̍h châu-bia̍t, tī thiⁿ-ē bān-kok tiong, chiâⁿ-chòe thang chiù-chó͘, thang lêng-jio̍k--ê. 9). Lí ê lia̍t-chó͘ ê pháiⁿ, Iû-tāi lia̍t-ông ê pháiⁿ, in ê hō͘-hui ê pháiⁿ, lín ka-kī ê pháiⁿ, lín ê bó͘ ê pháiⁿ, chiū-sī tī Iû-tāi tōe, Iâ-lō͘-sat-léng koe-chhī só͘ kiâⁿ--ê, lín bōe kì-tit mah? 10). In kàu-taⁿ iáu bô ka-kī khiam-pi, bô kiaⁿ-hiâⁿ, bô chun-thàn Góa tī lín ê bīn-chêng, kap lín ê lia̍t-chó͘ ê bīn-chêng, só͘ siat Góa ê hoat-tō͘, Góa ê lu̍t-lē. 11). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh ǹg lín pìⁿ-bīn, kàng chai-ē tì-kàu châu-bia̍t Iû-tāi ê chèng-lâng. 12). Iû-tāi só͘ chhun ê peh-sìⁿ, ngī-phīⁿ khì Ai-ki̍p tōe, beh tī-hia kià-kha--ê, Góa beh chhú lâi bia̍t--in; in beh tó tī Ai-ki̍p tōe, in beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, lâi bia̍t-bô, tùi sòe kàu tōa, lóng beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng, lâi sí; in beh chiâⁿ-chòe thang chiù-chó͘, thang gông-ngia̍h, thang lóe-mē, thang lêng-jio̍k--ê. 13). In-ūi Góa beh ēng to-kiàm, ēng ki-hng, ēng un-e̍k, hêng-hoa̍t khiā-khí Ai-ki̍p tōe--ê; chhin-chhiūⁿ Góa í-keng hêng-hoa̍t Iâ-lō͘-sat-léng chi̍t-iūⁿ; 14). hō͘ hiah-ê khì Ai-ki̍p tōe só͘ chhun ê Iû-tāi lâng, lóng bōe-tit thoat-lī, á-sī lâu-teh, thang tò-lâi Iû-tāi tōe, chiū-sī in ê sim chin him-bō͘ tò-lâi khiā-khí ê só͘-chāi; in-ūi tit-tio̍h thoat-lī--ê ê í-gōa, bô chi̍t-ê thang tò-lâi. 15). Hiah-ê tòa tī Ai-ki̍p tōe Pa-thek-lô ê lâng, kìⁿ-nā chai in ê bó͘ bat tùi pa̍t ê siōng-tè sio-hiuⁿ--ê, kap tī piⁿ--thâu teh-khiā ê chèng hū-jîn, chū-chi̍p kui tōa-tīn, ìn Iâ-lī-bí kóng, Lí hōng Iâ-hô-hoa ê miâ tùi goán só͘ kóng ê ōe, goán m̄ thiaⁿ--lí. 17). Goán koat-toàn beh chiâⁿ goán ê chhùi só͘ kóng it-chhè ê ōe, ǹg Thian-hō͘ sio-hiuⁿ, koàn-tiān, chiàu goán kap goán ê lia̍t-chó͘, goán ê kun-ông, goán ê kùi-cho̍k, tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê koe-chhī, pêng-sò͘ só͘ kiâⁿ--ê chi̍t-iūⁿ; in-ūi hit-sî goán ê si̍t-bu̍t chhiong-chiok, hióng-siū pêng-an; pēng-bô khòaⁿ-kìⁿ chai-ē. 18). Chóng-sī tùi goán thêng-chí bô sio-hiuⁿ, bô koàn-tiān tī Thian-hō͘, goán hoán-tńg khiàm-kheh it-chhè; koh tùi to-kiàm, tùi ki-hng lâi bia̍t-bô. 19). Goán tùi Thian-hō͘ sio-hiuⁿ koàn-tiān ê sî, goán chòe-piáⁿ lâi ho̍k-sāi i, tùi i koàn-tiān, goán tiōng-hu kiám bô hūn mah? 20). Iâ-lī-bí chiū ìn hiah ê peh-sìⁿ, chiū-sī tùi hiah ê ta-po͘ hū-jîn ēng chit ê ōe ìn--i ê peh-sìⁿ, kóng, Lín kap lín ê lia̍t-chó͘, lín ê kun-ông, lín ê kùi-cho̍k, kap kok-lāi ê peh-sìⁿ, tī Iû-tāi chiah ê siâⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng koe-chhī só͘ sio ê hiuⁿ, Iâ-hô-hoa kiám bô kì-tit--in, sim-lāi kiám bô siūⁿ mah? 22). Iâ-hô-hoa in-ūi lín só͘ chòe ê pháiⁿ, só͘ kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, bōe koh lún--tit; só͘-í lín ê tōe pha-hng, chiâⁿ-chòe thang gông-ngia̍h, thang chiù-chó͘, bô lâng khiā-khí, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chit-khoán. 23). In-ūi lín sio-hiuⁿ, ia̍h in-ūi lín tek-chōe Iâ-hô-hoa, ia̍h bô thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe, bô thàn I ê lu̍t-hoat, I ê tiâu-lē, I ê kan-chèng ê ōe, só͘-í lín tú-tio̍h chit ê chai-ē, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chit-khoán. 24). Iâ-lī-bí koh tùi chèng peh-sìⁿ kap chèng hū-jîn-lâng kóng, Lín tī Ai-ki̍p tōe it-chhè ê Iû-tāi lâng, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe. 25). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lín kap lín ê bó͘ bat ēng chhùi kóng, ēng chhiú chiâⁿ--i, kóng, Goán só͘ hē ê goān, koat-toàn beh kiâⁿ--i, chiū-sī beh tùi Thian-hō͘ sio-hiuⁿ, ia̍h beh tùi i koàn-tiān; taⁿ chòe lí kian-kò͘ lí ê goān, lâi kiâⁿ lí ê goān. 26). Só͘-í lín tòa Ai-ki̍p tōe it-chhè ê Iû-tāi lâng, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa kí Góa ê tōa-miâ lâi chiù-chōa, tī Ai-ki̍p choân-tōe, Góa ê miâ bô koh hō͘ Iû-tāi cho̍k chi̍t-lâng ê chhùi só͘ chheng-ho͘, kóng, Chú Iâ-hô-hoa sī éng-oa̍h. 27). Khòaⁿ ah, Góa beh tì-ì tī in, beh kàng chai-ē, bô kàng hok-khì, tī Ai-ki̍p tōe it-chhè ê Iû-tāi lâng beh tùi to-kiàm, tùi ki-hng lâi bia̍t-bô, kàu lóng liáu. 28). Thoat-lī to-kiàm, beh tùi Ai-ki̍p tōe tò-lâi Iû-tāi tōe--ê, in ê lâng-gia̍h chin-chió; hiah-ê só͘ chhun ê Iû-tāi lâng khì Ai-ki̍p tōe, beh tī-hia kià-kha-ê, beh chai chī-chūi ê ōe tit-tio̍h èng-giām, sī Góa-ê á-sī in-ê. 29). Iâ-hô-hoa kóng, Góa tī chit ê só͘-chāi beh hêng-hoa̍t lín, beh ū chit ê tiāu-thâu, hō͘ lín chai Góa só͘ kóng kàng chai-ē hō͘ lín hiah ê ōe tek-khak èng-giām. 30). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh chiong Ai-ki̍p ông Hoat-ló Ha̍p-hut-la̍h kau tī i ê tùi-te̍k ê chhiú, kap siàu-siūⁿ i ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú; chhin-chhiūⁿ Góa ū chiong Iû-tāi ông Se-tí-ka kau tī i ê tùi-te̍k, chiū-sī siàu-siūⁿ i ê sìⁿ-miā ê Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú.

[45] Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng sì--nî, Nî-lī-a ê kiáⁿ, Pa-lio̍k, chiong sian-ti Iâ-lī-bí só͘ thoân hiah ê ōe kì tī chheh--nih; 2). hit-sî Iâ-lī-bí tùi i kóng, Pa-lio̍k ah, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè lūn-kàu lí ū án-ni kóng: 3). Lí bat kóng, Góa ū chai-ē ah; Iâ-hô-hoa tī góa thòng-khó͘ ê téng-bīn ke-thiⁿ iu-chhiû; góa thó͘-khùi kàu ià-siān, bōe tit-tio̍h pêng-an. 4). Taⁿ lí tio̍h án-ni kā i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa só͘ kiàn-li̍p--ê, Góa beh thiah-húi, Góa só͘ chai-chèng--ê, Góa beh pu̍ih--khí-lâi; choân-tōe lóng án-ni. 5). Lí ūi ka-kī tô͘-bô͘ tōa tāi-chì mah? bo̍h-tit tô͘-bô͘. Khòaⁿ ah, in-ūi Góa beh hō͘ chai-ē kàng-lo̍h tī kìⁿ ū hiat-khì--ê. Chóng-sī lí bô-lūn khì toh-lo̍h, Góa beh hō͘ lí khioh--tio̍h ka-kī ê sìⁿ-miā; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[46] Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu sian-ti Iâ-lī-bí, lūn-khí lia̍t-kok ê sū. 2). Lūn Ai-ki̍p: sī lūn Ai-ki̍p ông Hoat-ló-nî-ko ê kun-peng, chat-iâⁿ tī Pek-la̍t hô-piⁿ ê Ka-ki-bí-si, tng Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng sì--nî hō͘ Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat só͘ phah-pāi--ê. 3). Lín tio̍h pī-pān tōa-sió ê tîn-pâi, khì kau-chiàn. 4). Lín tio̍h thò bé, khiâ bé, tì khoe khiā--khí-lâi; bôa chhiuⁿ, chhēng chiàn-kah. 5). Góa siáⁿ-sū khòaⁿ-kìⁿ án-ni? in kiaⁿ-hiâⁿ thè-āu; in ê ióng-sū thâi-su, kín-kín cháu, bô oa̍t-thâu; sì-chiu-ûi ū kiaⁿ-hiâⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 6). Gâu-cháu-ê cháu-bōe-lī, ióng-sū bōe-ōe thoat-lī; tī pak-hng, Pek-la̍t hô-piⁿ, in lóng tio̍h-tak poa̍h-tó. 7). Chit-ê chhin-chhiūⁿ Nî-lô hô tiòng-móa, chhin-chhiūⁿ kang-hô ê chúi giâ-éng--ê, sī chī-chūi ah? 8). Ai-ki̍p chhin-chhiūⁿ Nî-lô hô tiòng-móa, i ê chúi chhin-chhiūⁿ kang-hô giâ-éng; i ê ōe kóng, Góa beh chhèng-koâiⁿ, góa beh jia-khàm piàn-tōe; góa beh húi-hoāi siâⁿ kap kî-tiong khiā-khí ê peh-sìⁿ. 9). Bé tio̍h kín chiūⁿ--lâi; chhia tio̍h loān-loān cháu; ióng-sū tio̍h chhut--lâi; Kó͘-si̍t kap Hut ê lâng lóng giâ tîn-pâi; Lō͘-tek ê lâng gâu khui-keng. 10). In-ūi hit-ji̍t sī Chú, bān-kun ê Iâ-hô-hoa ê ji̍t, pò-siû ê ji̍t, thang tùi I ê tùi-te̍k pò-siû; to-kiàm beh thun-chia̍h kàu-pá, lim huih kàu-chùi; in-ūi Chú, bān-kun ê Iâ-hô-hoa, tī pak-hng Pek-la̍t hô-piⁿ ū hiàn-chè ê sū. 11). Ai-ki̍p ê peh-sìⁿ ah, tio̍h chiūⁿ--khì Ki-lia̍t, lâi chhú jú-hiuⁿ; lí ēng chōe-chōe io̍h sī khang-khang; lí bōe tit-tio̍h i-hó. 12). Lia̍t-pang thiaⁿ-kìⁿ lí ê lêng-jio̍k; piàn-tōe lóng sī lí ai-khàu ê siaⁿ; in-ūi ióng-sū kap ióng-sū saⁿ-kha̍p, chòe chi̍t-ē poa̍h-tó. 13). Iâ-hô-hoa tùi sian-ti Iâ-lī-bí só͘ kóng ê ōe, lūn-kàu Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat beh kàu, lâi kong-kek Ai-ki̍p tōe. 14). Lín tio̍h pò-iông tī Ai-ki̍p, soan-pò͘ tī Bi̍t-toa̍t, soan-pò͘ tī Lô-hut kap Tap-pí-le̍k, kóng, Tio̍h pâi-tūi, ka-kī pī-pān, in-ūi to-kiàm tī lí ê sì-ûi teh thun-bia̍t. 15). Lí ê tōa-la̍t--ê cháiⁿ-iūⁿ poa̍h-tó? in khiā bōe chai, in-ūi Iâ-hô-hoa kóaⁿ in. 16). I hō͘ chōe-chōe lâng poa̍h-tó; tāi-ke tó saⁿ-tha̍h; in chiū kóng, Khí--lâi, lán tò--lâi khì pún-cho̍k, kàu lán pún só͘-chāi, lâi siám-pī ap-chè lán ê to-kiàm. 17). In tī-hia kiò kóng, Ai-ki̍p ông Hoat-ló put-kò sī chi̍t ê siaⁿ, i ū phah-sńg i ê ki-hōe. 18). Tōa kun-ông, I ê miâ bān-kun ê Iâ-hô-hoa, kóng, Góa kí Góa ê oa̍h-miā lâi chiù-chōa, i beh lâi chhin-chhiūⁿ soaⁿ-tiong ê Tha-po̍k, chhin-chhiūⁿ hái-piⁿ ê Ka-bi̍t. 19). Khiā-khí tī Ai-ki̍p ê peh-sìⁿ ah, lí tio̍h pī-pān siū-lia̍h èng-iōng ê mi̍h-kiāⁿ, in-ūi Lô-hut beh pha-hng sio-húi, bô lâng khiā-khí. 20). Ai-ki̍p sī súi ê gû-chéng-á, to̍k-to̍k tùi pak-hng chhut ê húi-bia̍t lâi lah, lâi lah. 21). Kî-tiong kò͘-chhiàⁿ ê peng, chhin-chhiūⁿ tiâu-lāi pûi ê gû-á, in oa̍t-tńg-sin chòe chi̍t-ē cháu, khiā-bōe-tiâu; in-ūi in tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t, siū hêng-hoa̍t ê sî í-keng kàu lah. 22). I ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ chôa, teh kiâⁿ; tùi-te̍k beh kui-tīn lâi, in beh kia̍h pó͘-thâu lâi kong-kek--i, chhin-chhiūⁿ chhò-chhiū ê lâng chi̍t-iūⁿ. 23). Iâ-hô-hoa kóng, I ê chhiū-nâ sui-jiân chin-ba̍t, in ia̍h beh chhò i; in-ūi in pí chháu-meh khah chōe, bōe-ōe sǹg--tit. 24). Ai-ki̍p ê peh-sìⁿ beh kiàn-siàu, beh kau tī pak-hng ê peh-sìⁿ ê chhiú. 25). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, kóng: Khòaⁿ ah, Góa beh hêng-hoa̍t sio̍k tī Lô ê A-bûn, kap Hoat-ló, kap Ai-ki̍p, kap i ê sîn-bêng, kap i ê kun-ông; ia̍h beh hêng-hoa̍t Hoat-ló, í-ki̍p óa-khò i ê lâng. 26). Góa beh chiong in kau tī siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng ê chhiú, kap Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ê chhiú, kap i ê jîn-sîn ê chhiú; í-āu Ai-ki̍p tek-khak koh ū lâng khiā-khí, kap chá-chêng chi̍t-iūⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 27). Góa ê lô͘-po̍k Ngá-kok ah, lí bo̍h-tit kiaⁿ; Í-sek-lia̍t ah, bo̍h-tit kiaⁿ-hiâⁿ; khòaⁿ ah, Góa beh tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi chín-kiù lí; tùi siū-lia̍h--khì ê tōe chín-kiù lí ê hō͘-è; Ngá-kok beh tò--lâi, tit-tio̍h an-chēng, pêng-an, bô lâng hō͘ i kiaⁿ-hiâⁿ. 26). Góa ê lô͘-po̍k Ngá-kok ah, bo̍h-tit kiaⁿ-hiâⁿ, in-ūi Góa kap lí tī-teh; ia̍h beh chiong Góa só͘ kóaⁿ lí kàu hiah ê kok it-chīn châu-bia̍t; chóng-sī bô it-chīn châu-bia̍t lí; beh chiàu só͘ ha̍p-gî--ê, chek-pī lí, toàn-toàn bōe-ōe bô hêng-hoa̍t lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[47] Hoat-ló kong-kek Ka-sat ê tāi-seng, ū Iâ-hô-hoa lūn Hui-lī-sū lâng ê ōe lîm-kàu sian-ti Iâ-lī-bí. 2). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, ū chúi tùi pak-hng chhèng--khí-lâi, chiâⁿ-chòe tiòng-móa ê hô, beh tiòng-móa chit ê tōe, kap kî-tiong só͘ ū-ê, kap siâⁿ kap kî-tiong só͘ khiā-khí--ê; lâng beh âu-kiò, kéng-lāi khiā-khí ê peh-sìⁿ beh thî-khàu. 3). Ūi-tio̍h tùi-te̍k ióng ê bé, i ê tôe kho̍k-kho̍k-háu ê siaⁿ, iā ūi-tio̍h i hiah ê chiàn-chhia kín-kín cháu, i ê chhia-lûn hū-hū-háu, chiū chiah-ê chòe lāu-pē--ê chhiú nńg, bô oa̍t-thâu khòaⁿ i ê kiáⁿ. 4). In-ūi sî-ji̍t kàu lah, beh húi-bia̍t it-chhè ê Hui-lī-sū lâng, beh tùi Chhui-lô Se-tùn chián-tû só͘ chhun pang-chān in--ê; in-ūi Iâ-hô-hoa beh húi-bia̍t Hui-lī-sū lâng, Ka-hui-thok hái-sū só͘ chhun ê peh-sìⁿ. 5). Ka-sat í-keng bô pòaⁿ-ki thâu-mn̂g; A-si̍t-ki-lûn kui tī bô; soaⁿ-kok só͘ chhun--ê, lí ka-kī koah-bah, beh kàu jōa-kú ah? 6). Iâ-hô-hoa ê to-kiàm ah, lí beh kàu tī-sî chiah soah? tio̍h kiu ji̍p lí ê to-siù, an-chēng bô tín-tāng. 7). Iâ-hô-hoa í-keng bēng-lēng lí kong-kek A-si̍t-ki-lûn, kong-kek hái-piⁿ ê tōe; I í-keng phài lí tiāⁿ-tio̍h, lí thái-thó ōe thêng-chí ah?

[48] Lūn Mô͘-ap. Bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Nî-pho ū chai-ē ah, in-ūi siū húi-hoāi; Ki-lia̍t-têng tú-tio̍h kiàn-siàu, siū-chhú; Bí-su-ka tú-tio̍h kiàn-siàu, siū pāi-hoāi. 2). Mô͘-ap bô koh siū o-ló, ū lâng tī Hi-si̍t-pún siat kè-bô͘ beh hāi i; kóng, Lâi lah, lán kā i chián-tû, hō͘ i bô koh chiâⁿ-chòe kok. Má-tek-biân ah, lí ia̍h tio̍h chēng-chēng, bo̍h chòe siaⁿ; to-kiàm beh tui-kóaⁿ lí. 3). Tùi Hô-lô-liām ū âu-kiò ê siaⁿ, ū chhiúⁿ-kiap kap tōa ê húi-bia̍t. 4). Mô͘-ap tú-tio̍h húi-bia̍t, i ê gín-á háu ê siaⁿ hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ. 5). In-ūi lâng peh-chiūⁿ Ló͘-hi ê soaⁿ-phiâⁿ, ná-kiâⁿ ná-khàu; lo̍h Hô-lô-liām ê soaⁿ-phiâⁿ, thiaⁿ-kìⁿ húi-bia̍t ai-khàu ê siaⁿ. 6). Lín tio̍h tô-cháu, ka-kī kiù sìⁿ-miā; chhin-chhiūⁿ khòng-iá ê tō͘-siông. 7). Lí in-ūi óa-khò ka-kī ê só͘-chòe, kap ka-kī ê châi-pó, ia̍h beh siū-lia̍h. Ki-boat kap sio̍k i ê chè-si kùi-cho̍k, ia̍h beh chòe-chi̍t-ē siū chhian-î. 8). Kiâⁿ húi-bia̍t--ê, beh kàu ta̍k ê siâⁿ; bô chi̍t ê siâⁿ ōe bián-tit; soaⁿ-kok beh tì-kàu pāi-lo̍h, pîⁿ-iûⁿ beh siū húi-hoāi, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê. 9). Tio̍h ēng si̍t hō͘ Mô͘-ap, hō͘ i pe-cháu; i chiah ê siâⁿ beh tì-kàu pha-hng, bô lâng khiā-khí. 10). Chhìn-chhìn chhái-chhái chòe Iâ-hô-hoa ê kang--ê, tio̍h siū chiù-chó͘; kìm-chí i ê to bak-tio̍h huih--ê, tio̍h siū chiù-chó͘. 11). Mô͘-ap tùi siàu-liân í-lâi, siông-siông hióng-siū pêng-an; chhin-chhiūⁿ chē-chheng ê chiú, bô tùi chit ê khì-kū piàⁿ tī pa̍t ê khì-kū; ia̍h bē bat siū-lia̍h; in-ūi án-ni i ê goân-bī iáu tī-teh, khì-bī bē piàn. 12). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh chhe piàⁿ-chiú--ê khì i hia, kā i piàⁿ-chhut--lâi; piàⁿ-khang i ê khì-kū, phah-phòa i ê chiú-àng. 13). Mô͘-ap beh ūi-tio̍h Ki-boat lâi kiàn-siàu, chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t-ke ūi-tio̍h in só͘ óa-khò ê Pek-te̍k-lī lâi kiàn-siàu chi̍t-iūⁿ. 14). Lí cháiⁿ-iūⁿ kóng, Goán sī ióng-sū, sī ū la̍t thang kau-chiàn ê lâng? 15). Mô͘-ap pìⁿ-chòe pha-hng, tùi-te̍k chiūⁿ-khì, ji̍p i hiah ê siâⁿ; só͘ kéng-soán ê siàu-liân lâng lo̍h-khì tú-tio̍h thâi-sí; che sī Kun-ông, miâ chòe bān-kun ê Iâ-hô-hoa, kóng--ê. 16). Mô͘-ap ê chai-ē kūn lah, i ê hoān-lān kín-kín kàu. 17). Kìⁿ-nā tī i ê chiu-ûi, bat i ê miâ--ê, lín lóng tio̍h ūi i pi-siong; kóng, Hit ê ióng ê thûi, súi ê koáiⁿ-á, thái ōe chi̍h kàu án-ni? 18). Tòa tī Tí-pún ê peh-sìⁿ ah, tio̍h tùi lí êng-kng ê ūi lo̍h-lâi, chē tī ta-sò ê tōe; in-ūi húi-bia̍t Mô͘-ap--ê chiūⁿ-lâi kong-kek lí, húi-hoāi lí hiah ê ōe-só͘. 19). Tòa tī A-lô-jíⁿ--ê ah, tio̍h khiā tī lō͘-piⁿ koan-khòaⁿ, mn̄g tô-cháu ê ta-po͘-lâng, kap thoat-lī ê hū-jîn-lâng, kóng, Sī sím-mi̍h tāi-chì ah? 20). Mô͘-ap in-ūi húi-hoāi lâi kiàn-siàu, lín tio̍h thî-khàu âu-kiò; tio̍h tī A-lùn pò-kò, kóng, Mô͘-ap pìⁿ-chòe pha-hng. 21). Hêng-hoa̍t í-keng kàu tī pîⁿ-iûⁿ ê tōe, tī Hô-lûn, tī Ngá-cha̍p, tī Bí-hoat-ap; tī Tí-pún, tī Nî-pho, tī Pek-te-pí-la̍h-thài-im; tī Ki-lia̍t-têng, tī Pek-ka-boa̍t, tī Pek-bí-un; tī Ka-lio̍k, tī Pho-su-la̍h, kap Mô͘-ap tōe hn̄g-kūn só͘ ū ê siâⁿ. 25). Mô͘-ap ê kak chhò-tn̄g lah, i ê chhiú-kut at-chi̍h lah; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 26). Lín tio̍h hō͘ Mô͘-ap chiú-chùi; in-ūi i chū-ko, pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa; i beh tī i só͘ thò͘ ê tiong-kan kō-lâi kō-khì; koh beh hō͘ lâng thí-chhiò. 27). Í-sek-lia̍t kiám m̄-bat hō͘ lí thí-chhiò mah? i kiám sī tī chha̍t ê tiong-kan hō͘ lâng chhâ-chhut mah? in-ūi lí ta̍k-pái kóng-khí i ê sî, chiū iô-thâu pōaⁿ-hī. 28). Khiā-khí tī Mô͘-ap--ê ah, lín tio̍h lī-khui chiah ê siâⁿ, khiā-khí tī chio̍h-pôaⁿ; chhin-chhiūⁿ ka-chui choh-siū tī khang-kháu ê piⁿ. 29). Goán ū thiaⁿ-kìⁿ Mô͘-ap ê kiau-ngō͘, i ê kiau-ngō͘ kàu-ke̍k; i ê chū-ko, i ê kiau-ngō͘, i ê bú-bān, chûn-sim ka-kī lia̍h chòe-tōa. 30). Iâ-hô-hoa kóng, Góa chai i ê siū-khì, kap i khang-khang ê khoa-kháu, só͘-kiâⁿ sī khang-khang. 31). In-ūi án-ni, góa beh ūi-tio̍h Mô͘-ap thî-khàu, góa beh ūi-tio̍h Mô͘-ap choân-tōe âu-kiò; in beh ūi-tio̍h Kiat-jíⁿ-hap-lia̍t-siat ê lâng thó͘-khùi. 32). Se-pí-má ê phû-tô-chhiū ah, góa ūi-tio̍h lí thî-khàu, pí Ngá-siā lâng ê thî-khàu khah siong-tiōng; lí ê ki thòaⁿ-kè hái, ti̍t-ti̍t chhun kàu Ngá-siā ê hái; hit ê kiâⁿ húi-bia̍t--ê í-keng lîm-kàu lí beh siu-sêng ê ké-chí, kap lí ê phû-tô. 33). Pûi ê chhân kap Mô͘-ap tōe, i ê hoaⁿ-hí khoài-lo̍k lóng bô--khì. Góa hō͘ chiú-khut ê chiú bô--khì; bô lâng ta̍h chiú, chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ, hit ê siaⁿ m̄-sī hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 34). In-ūi Hi-si̍t-pún ai-siong ê siaⁿ thàng-kàu Í-lī-a-lī, ti̍t-ti̍t kàu Ngá-cha̍p, koh tùi Só-jíⁿ kàu Hô-lô-liām, ti̍t-kàu I-ki-la̍h Si-lī-si-a, in-ūi Lêng-lîm ê chúi tek-khak ko͘-tâ. 35). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh tī Mô͘-ap tōe, hō͘ hit ê hiàn-chè tī soaⁿ-thâu-tôaⁿ--ê kap hit ê sio-hiuⁿ tī i hiah ê sîn-bêng--ê, lóng soah. 36). In-ūi án-ni, góa ê sim ūi-tio̍h Mô͘-ap chhin-chhiūⁿ phín-siau teh tân; góa ê sim ūi-tio̍h Kiat-jíⁿ-hap-lia̍t-siat lâng chhin-chhiūⁿ phín-siau teh tân; in-ūi in só͘ chek-chū ê châi-bu̍t lóng bô--khì. 37). Thâu-khak ta̍k-ê kng-khō-khō, chhùi-chhiu ta̍k-ê chián té-té, chhiú-kut ta̍k-ê koah-siong, io hâ môa-pò͘. 38). Tī Mô͘-ap ta̍k-keng ê chhù- téng, kap i hiah ê koe-chhī, ta̍k só͘-chāi ū thî-khàu; in-ūi Góa kong-phòa Mô͘-ap, chhin-chhiūⁿ kòng-phòa m̄-tèng-ì ê khì-kū. Che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 39). I húi-hoāi kàu án-ni! in thî-khàu kàu án-ni! Mô͘-ap kiàn-siàu oa̍t-tò-tńg kàu án-ni! chhin-chhiūⁿ án-ni, Mô͘-ap beh hō͘ sì-ûi ê lâng thí-chhiò gông-ngia̍h. 40). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, i beh chhin-chhiūⁿ eng-chiáu pe--lâi, thí-khui i ê si̍t tī Mô͘-ap. 41). Ka-lio̍k hō͘ lâng chhú--khì, hiah ê ōe-só͘ hō͘ lâng chiàm--khì; kàu hit-ji̍t, Mô͘-ap chiah ê ióng-sū ê sim chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng ê sim. 42). Mô͘-ap beh tú-tio̍h húi-bia̍t, bô koh chiâⁿ-chòe kok; in-ūi in chū-ko, pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa. 43). Iâ-hô-hoa kóng, Mô͘-ap khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, kiaⁿ-hiâⁿ, hām-khiⁿ, oa̍h-tauh, lóng kàu tī lí. 44). Cháu-pī kiaⁿ-hiâⁿ-ê, beh poa̍h-lo̍h hām-khiⁿ; tùi hām-khiⁿ peh--khí-lâi ê, beh hō͘ oa̍h-tauh tauh-tio̍h; in-ūi Góa beh hō͘ hêng-hoa̍t ê nî lîm-kàu Mô͘-ap; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 45). Hiah ê tô-cháu--ê khùi-la̍t chīn, khiā tī Hi-si̍t-pún ìm-ńg-ē; chóng-sī hé tùi Hi-si̍t-pún chhut, hé-iām tùi Se-hông hoat, it-chīn sio Mô͘-ap ê pian-kài, kap chok-loān ê lâng thâu-khak ê téng-bīn. 46). Mô͘-ap ah, lí ū chai-ē; Ki-boat ê peh-sìⁿ bia̍t-bô lah, lí ê chèng-kiáⁿ hō͘ lâng lia̍h--khì, lí ê chèng cha-bó͘-kiáⁿ chòe siū-lia̍h--ê. 47). Iâ-hô-hoa kóng, Chóng-sī kàu ji̍t-āu, Góa beh hō͘ Mô͘-ap siū-lia̍h ê lâng tò-tńg. Lūn Mô͘-ap siū sím-phòaⁿ ê ōe, kàu chia ûi-chí.

[49] Lūn A-bûn. Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t bô kiáⁿ mah? bô hō͘-sû mah? Má-le̍k-kham cháiⁿ-iūⁿ tit-tio̍h Ka-tek ê tōe chòe gia̍p, i ê peh-sìⁿ cháiⁿ-iūⁿ khiā-khí i tiong-kan hiah ê siâⁿ? 2). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh hō͘ kau-chiàn ê siaⁿ thiaⁿ tī A-bûn cho̍k ê La̍h-pa, i beh chiâⁿ-chòe pha-hng ê thô͘-tui; i chiah ê siâⁿ beh hō͘ hé sio; chêng chiàm Í-sek-lia̍t--ê, taⁿ beh hō͘ Í-sek-lia̍t chiàm tò-tńg; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 3). Hi-si̍t-pún ah, lí tio̍h ai-khàu, in-ūi Gāi ê siâⁿ pìⁿ-chòe pha-hng; La̍h-pa ê peh-sìⁿ ah, tio̍h âu-kiò, ēng môa-pò͘ hâ-io; tio̍h thî-khàu, kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì tī lî-pa-tiong; in-ūi Má-le̍k-kham kap i ê chè-si kùi-cho̍k beh chòe chi̍t-ē hō͘ lâng lia̍h-khì. 4). Pōe-ge̍k ê peh-sìⁿ ah, lín siáⁿ-sū in-ūi hiah ê soaⁿ-kok, chiū-sī chúi lūn-te̍k ê soaⁿ-kok, lâi khoa-kháu ah? lí óa-khò châi-pó, kóng, Chī-chūi ōe lâi kàu goán chia. 5). Chú bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ kiaⁿ-hiâⁿ tùi sì-ûi lîm-kàu lín; lín beh siū kóaⁿ-chhut, ta̍k-lâng ti̍t-ti̍t khì; cháu bô lō͘--ê, bô lâng thang chū-chi̍p. 6). chóng-sī āu-lâi Góa beh hō͘ A-bûn cho̍k siū-lia̍h ê lâng tò-tńg; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 7). Lūn Í-tong. Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Tī Thê-bān bô koh ū tì-hūi mah? Chhang-miâ ê lâng bô koh ū kè-e̍k mah? in ê tì-hūi bô--khì mah? 8). Tí-tàn ê peh-sìⁿ ah, thè--khì ah, tô-cháu ah, bih khì ba̍t ah; in-ūi Góa hêng-hoa̍t Í-sò ê sî, beh hō͘ i ê chai-ē kàu tī i. 9). Bán phû-tô--ê nā kàu lí hia bán, kiám bô iáu lâu kúi-lia̍p-á mah? chha̍t nā mî--sî lâi, kiám m̄-sī sńg-tn̄g kàu móa-ì nā-tiāⁿ? 10). Chóng-sī Góa hō͘ Í-sò kng-liu-liu, lō͘-hiān i khǹg-ba̍t ê só͘-chāi, tì-kàu bô tè thang bih; i ê hō͘-è, i ê hiaⁿ-tī, i ê chhù-piⁿ lóng sit-pāi; i ia̍h kui tī bô. 11). Tio̍h chiong lí bô-pē ê kiáⁿ pàng-hē-teh, Góa beh pó-choân in oa̍h; lí chiah ê kóaⁿ-hū, ia̍h tio̍h óa-khò góa. 12). In-ūi Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, pún m̄ ēng-kai lim hit ê poe--ê, tek-khak beh lim--i, bo̍h-kioh lí, lí kiám ōe it-chīn bián hêng-hoa̍t mah? lí tek-khak bōe bián-tit hêng-hoa̍t, lí tek-khak tio̍h lim--i. 13). Iâ-hô-hoa kóng, Góa kí ka-kī lâi chiù-chōa, Pho-su-la̍h beh chiâⁿ-chòe thang gông-ngia̍h, thang lêng-jio̍k, thang chiù-chó͘, koh hong-hòe; i lóng-chóng ê siâⁿ beh éng-oán pìⁿ-chòe pha-hng. 14). Góa tùi Iâ-hô-hoa hia thiaⁿ-kìⁿ siau-sit, ia̍h ū sù-chiá hōng-chhe khì lia̍t-kok, kóng, Lín tio̍h chū-chi̍p lâi kong-kek i, tio̍h khí-lâi kau-chiàn. 15). In-ūi Góa hō͘ lí tī lia̍t-kok-tiong chòe bî-sòe, hō͘ lâng khòaⁿ-khin. 16). Khiā-khí chio̍h-tōng-lāi, pé-siú soaⁿ-téng--ê ah, lí ê ui-hong, lí sim-lāi ê kiau-ngō͘ ka-kī phiàn; lí sui-jiân chhin-chhiūⁿ eng-chiáu, choh lí ê siū tī koâiⁿ ê só͘-chāi, Góa beh tùi hia kā lí chhú-lo̍h-lâi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 17). Í-tong beh chiâⁿ-chòe thang gông-ngia̍h--ê, kìⁿ-nā tùi hia kè--ê, tek-khak beh kî-koài, in-ūi i só͘ tú-tio̍h it-chhè ê chai-ē, lâi thí-chhiò i. 18). Iâ-hô-hoa kóng, Tek-khak bô lâng khiā-khí tī-hia, ia̍h bô lâng kià-kha tī-hia; sī beh chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má, Gô-mô͘-la̍h, kap hū-kūn ê siâⁿ tó-hoāi chi̍t-iūⁿ. 19). Khòaⁿ ah, i beh chhin-chhiūⁿ sai, tùi Iok-tàn hô-piⁿ ê chhiū-nâ khí--lâi, kong-kek kian-kò͘ khiā-khí ê só͘-chāi; ba̍k-nih-kú Góa beh hō͘ in tô-cháu, lī-khui chit ê só͘-chāi. Chī-chūi siū kéng-soán, Góa chiū phài i tī-lí chit ê tōe; chī-chūi ōe pí--tit Góa? chī-chūi ōe kā Góa tēng chi̍t ê kî ah? ū sím-mi̍h bo̍k-chiá ōe khiā tī Góa ê bīn-chêng ah? 20). Só͘-í lín tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa só͘ kè-e̍k kong-kek Í-tong ê kè-chhek; í-ki̍p I só͘ chù-tiāⁿ kong-kek Thê-bān khiā-khí ê peh-sìⁿ ê chí-ì; in tiāⁿ-tio̍h beh chiong hiah ê iûⁿ-kûn ê sòe--ê thoa--khì; I ia̍h beh hō͘ in khiā-khí ê só͘-chāi hong-hòe. 21). In-ūi in tó-hoāi ê siaⁿ, tōe chiū tín-tāng; in âu-kiò ê siaⁿ, thiaⁿ kàu Âng-hái. 22). Khòaⁿ ah, i beh khí--lâi, chhin-chhiūⁿ eng-chiáu pe--lâi, thí-khui i ê si̍t tī Pho-su-la̍h; kàu hit-ji̍t, Í-tong chiah ê ióng-sū ê sim chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng ê sim. 23). Lūn Tāi-má-sek. Hap-má kap A-jíⁿ-poa̍t kiàn-siàu, in-ūi in thiaⁿ-kìⁿ pháiⁿ siau-sit, chiū sit-táⁿ; hái-bīn ū iu-chhiû, bōe pêng-chēng. 24). Tāi-má-sek soe-jio̍k, oa̍t-tńg-sin beh tô-cháu, ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, chiong i lia̍h-tiâu-tiâu; thòng-khó͘ iu-chhiû chiong i khiú-tiâu-tiâu, chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng chi̍t-iūⁿ. 25). Thang o-ló ê siâⁿ, chiū-sī Góa só͘ hoaⁿ-hí ê siâⁿ, cháiⁿ-iūⁿ siū pàng-sak kàu án-ni? 26). I ê siàu-liân lâng beh tī i ê koe-chhī tó--lo̍h-khì; tng hit-ji̍t i it-chhè ê peng-teng beh bia̍t-bô; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê. 27). Góa ia̍h beh hō͘ hé to̍h tī Tāi-má-sek ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t Piān-hap-ta̍t ê kiong-tiān. 28). Lūn Ki-ta̍t kap Hā-só chiah ê kok, chiū-sī Pá-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat só͘ phah--ê, Iâ-hô-hoa án-ni kóng: Lí khí-lâi, chiūⁿ--khì Ki-ta̍t, châu-bia̍t tang-hng ê lâng. 29). In ê pò͘-pîⁿ kap iûⁿ-kûn, lâng beh chhiúⁿ--khì; chiong tiùⁿ-pak kap it-chhè ê khì-kū, kap lo̍k-tô, chhiúⁿ chòe ka-kī ê; lâng tùi in hoah kóng, Sì-ûi lóng ū kiaⁿ-hiâⁿ. 30). Iâ-hô-hoa kóng, Hā-só khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, tio̍h tô-cháu, cháu-khì-hn̄g, bih-khì-ba̍t; in-ūi Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat siat-kè beh hāi lín, tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh kong-kek lín. 31). Iâ-hô-hoa kóng, Khí--lâi, chiūⁿ--khì kong-kek an-jiân khiā-khí bô khòa-lū ê cho̍k, in bô mn̂g-hō͘, bô mn̂g-chhòaⁿ, sī ka-kī khiā-khí--ê. 32). In ê lo̍k-tô beh hō͘ lâng chhiúⁿ--khì; in chōe-chōe cheng-siⁿ beh hō͘ lâng kiap--khì; kìⁿ-nā thì pìn-piⁿ--ê, beh kóaⁿ-sòaⁿ in tī sì-hng; hō͘ chai-ē tùi sì-ûi kàu tī in; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 33). Hā-só beh chiâⁿ-chòe iá-káu tiàm ê só͘-chāi, éng-oán chhiⁿ-chhìn, bô lâng tī-hia khiā-khí, ia̍h bô lâng tī-hia kià-kha. 34). Iû-tāi ông Se-tí-ka khí-thâu chē-ūi ê sî, Iâ-hô-hoa lūn Í-lân ê ōe lîm-kàu sian-ti Iâ-lī-bí kóng, 35). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh at-chi̍h Í-lân lâng ê keng, chiū-sī in siōng-téng ê khùi-la̍t. 36). Góa beh hō͘ sì-bīn ê hong tùi thiⁿ ê sì-bīn chhe--lâi, lîm-kàu Í-lân lâng, chiong in kóaⁿ-sòaⁿ tī sì-hng; Í-lân siū kóaⁿ-sòaⁿ ê lâng bô chi̍t-kok bô kàu. 37). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh hō͘ Í-lân lâng tī tùi-te̍k ê bīn-chêng kap siàu-siūⁿ in ê sìⁿ-miā ê lâng ê bīn-chêng lâi kiaⁿ-hiâⁿ; Góa iā beh hō͘ chai-ē, chiū-sī Góa ê tōa siū-khì, lîm-kàu in; koh beh hō͘ to-kiàm tui-jip in, kàu it-chīn bia̍t in. 38). Góa beh siat-li̍p Góa ê pó-chō tī Í-lân, tùi-hia tû--khì kun-ông kap kùi-cho̍k; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 39). Chóng-sī kàu ji̍t-āu, Góa beh hō͘ Í-lân siū-lia̍h ê lâng tò--lâi; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.

[50] Iâ-hô-hoa thok sian-ti Iâ-lī-bí lūn Pa-pí-lûn, lūn Ka-le̍k-tí lâng ê tōe, só͘ kóng ê ōe. 2). Lín tio̍h thoân-pò͘ tī lia̍t-pang-tiong hō͘ in thiaⁿ-kìⁿ, tio̍h khiā tōa-kî; tio̍h hō͘ in thiaⁿ-kìⁿ, m̄-thang ún-môa; kóng, Pa-pí-lûn siū kong-phòa, Pí-le̍k kiàn-siàu, Bí-lô-ta̍t phah-pháiⁿ, i ê pu̍t lóng kiàn-siàu, i ê ngó͘-siōng lóng phah-pháiⁿ. 3). In-ūi ū chi̍t-kok tùi pak-hng khí-lâi kong-kek i, beh hō͘ i ê tōe pha-hng, bô lâng khiā-khí; lâng kap cheng-siⁿ lóng cháu--khì. 4). Iâ-hô-hoa kóng, Hit-ji̍t hit-sî Í-sek-lia̍t lâng beh lâi, in beh kap Iû-tāi lâng saⁿ-kap lâi, in beh kiâⁿ-lō͘, ná-kiâⁿ ná-háu, lâi chhē in ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa. 5). In mn̄g Sek-an ê sū, bīn ǹg-hia, kóng, Lâi--lah, lín tio̍h kiat éng-oán bô bōe-kì-tit ê iok, lâi kap Iâ-hô-hoa liân-ha̍p. 6). Góa ê peh-sìⁿ chòe bê-lō͘ ê iûⁿ; in ê bo̍k-chiá hō͘ in kiâⁿ chha-lō͘; hō͘ in oat--khì soaⁿ--nih; in tùi tōa-soaⁿ kiâⁿ kàu sió-soaⁿ, bōe-kì-tit in an-hioh ê só͘-chāi. 7). Kìⁿ-nā tú-tio̍h in-ê beh thun-chia̍h in; in chiah ê tùi-te̍k kóng, Goán bô chōe, in-ūi in tek-chōe Iâ-hô-hoa, chiū-sī kong-gī khiā-khí ê só͘-chāi, iā sī in ê lia̍t-chó͘ só͘ ǹg-bāng ê Iâ-hô-hoa. 8). Lín tio̍h tùi Pa-pí-lûn tiong tô-cháu, tùi Ka-le̍k-tí lâng ê tōe chhut--khì; tio̍h chhin-chhiūⁿ kang ê soaⁿ-iûⁿ tī iûⁿ-kûn ê thâu-chêng. 9). Góa beh kek-tōng chōe-chōe tōa-kok tùi pak-hng saⁿ-kap lâi kong-kek Pa-pí-lûn; in beh pâi-tīn kong-kek i; i beh tùi-hia siū kong-phòa; in ê chìⁿ beh chhin-chhiūⁿ gâu siā ê ióng-sū ê chìⁿ, lóng bô khang-khang tò-tńg-lâi. 10). Ka-le̍k-tí beh hō͘ lâng chhiúⁿ--khì; kìⁿ-nā chhiúⁿ-i--ê lóng beh móa-ì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 11). Chhiúⁿ Góa ê gia̍p--ê ah, in-ūi lín hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; in-ūi lín thiàu-lâi thiàu-khì chhin-chhiūⁿ ta̍h gō͘-kak ê gû-bú, iā teh háu chhin-chhiūⁿ ióng ê bé; lín ê lāu-bú beh kiàn-siàu kàu-ke̍k, siⁿ--lí-ê tek-khak làu-khùi; khòaⁿ ah, i beh lia̍t tī chiah ê kok ê lō͘-bé, chiâⁿ-chòe khòng-iá, chòe ta-sò ê tōe, chòe soa-bô͘. 13). In-ūi Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì, tek-khak bô lâng khiā-khí, beh choân-jiân pha-hng; kìⁿ-nā keng-kè Pa-pí-lûn--ê beh gông-ngia̍h, iā in-ūi i só͘ tú-tio̍h chiah ê chai-ē lâi thí-chhiò i. 14). Khui-keng ê lâng ah, lín tio̍h tī Pa-pí-lûn sì-ûi pâi-tīn; tio̍h siā-chìⁿ kong-kek i, bo̍h-tit pó-sioh lín ê chìⁿ; in-ūi i ū tek-chōe Iâ-hô-hoa. 15). Lín tio̍h tī i ê sì-ûi hoah-hiàm; i í-keng tâu-hâng; i ê iâⁿ-chē tó-hoāi lah, siâⁿ-chhiûⁿ thiah-húi lah; in-ūi che sī Iâ-hô-hoa pò-siû ê sū, lín tio̍h ǹg i pò-siû; i cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lâng, iā tio̍h án-ni khoán-thāi i. 16). Lín tio̍h tùi Pa-pí-lûn chián-tû iā-chéng-ê kap siu-koah ê sî kia̍h liâm-á ê; in-ūi kiaⁿ ap-chè ê to-kiàm ta̍k-lâng beh tò--khì pún-cho̍k, ta̍k-lâng beh cháu kàu pún só͘-chāi. 17). Í-sek-lia̍t sī sì-sòaⁿ ê iûⁿ, sī hō͘ sai kóaⁿ-cháu--ê; tāi-seng sī A-su̍t ông thun i, lō͘-bé chit ê Pa-pí-lûn ông, Nî-pò͘-kah-nî-sat, at-chi̍h i ê kut-thâu. 18). Só͘-í bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh hêng-hoa̍t Pa-pí-lûn ông kap i ê tōe, chhin-chhiūⁿ Góa bat hêng-hoa̍t A-su̍t ông chi̍t-iūⁿ. 19). Góa beh koh chhōa Í-sek-lia̍t tò-lâi i ê chháu-tiûⁿ, i beh tī Ka-bi̍t kap Pa-san chia̍h chháu; koh tī Í-hoat-liân soaⁿ kap Ki-lia̍t tōe, i ê sim tit-tio̍h pá-chiok. 20). Iâ-hô-hoa kóng, Hit-ji̍t hit-sî beh chhâ Í-sek-lia̍t ê chōe-kòa, iā lóng-chóng bô; beh chhē Iû-tāi ê chōe-ok, iā chhē-bô; in-ūi góa só͘ lâu-teh ê peh-sìⁿ Góa beh sià-bián in. 21). Iâ-hô-hoa kóng, Tio̍h chiūⁿ-khì kong-kek Bí-la̍h-tāi-ong ê tōe kap Pí-kat khiā-khí ê peh-sìⁿ; tio̍h tui-jip it-chīn thâi in, chiàu Góa it-chhè só͘ hoan-hù lí-ê khì kiâⁿ. 22). Kéng-lāi ū kau-chiàn ê siaⁿ kap tōa húi-bia̍t. 23). Phah choân-tōe ê tōa ki thûi cháiⁿ-iūⁿ phah-chi̍h húi-hoāi ah! Pa-pí-lûn tī lia̍t-kok tiong cháiⁿ-iūⁿ pha-hng ah! 24). Pa-pí-lûn ah, Góa ūi lí siat oa̍h-tauh, lí hō͘ i tauh-tio̍h iā m̄-chai; lí hō͘ lâng chhē-tio̍h, lia̍h-tio̍h, in-ūi lí kap Iâ-hô-hoa chòe tùi-te̍k. 25). Iâ-hô-hoa í-keng khui I ê kun-chong-ke̍k, kia̍h-chhut I tōa siū-khì ê khì-hâi; in-ūi Chú, bān-kun ê Iâ-hô-hoa, ū tāi-chì tī Ka-le̍k-tí lâng ê tōe. 26). Lín tio̍h tùi ke̍k-hn̄g ê piⁿ-kài lâi kong-kek i; khui i ê chhek-chhng; hiat i chiâⁿ thô͘-tui, it-chīn bia̍t i, bô lâu pòaⁿ-hāng. 27). Tio̍h thâi i it-chhè ê gû-káng; hō͘ in lo̍h--khì siū-thâi; in ū chai-ē ah! in-ūi pān in ê ji̍t, hit ê kî í-keng kàu. 28). Ū tùi Pa-pí-lûn tōe tô-cháu chhut-lâi-ê ê siaⁿ, tī Sek-an pò-kò Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè pò-siû, chiū-sī I ūi-tio̍h I ê tiān lâi pò-siû. 29). Tio̍h chio-chi̍p siā-chìⁿ ê peng, chiū-sī it-chhè khui-keng--ê, lâi kong-kek Pa-pí-lûn; tī i ê sì-ûi chat-iâⁿ lâi phah i; m̄-thang hō͘ i cháu chi̍t-ê; chiàu i só͘ chòe--ê pò-èng i; i cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lâng, tio̍h chiàu án-ni khoán-thāi i; in-ūi i kiau-ngō͘ pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Sèng--ê. 30). In-ūi án-ni i ê siàu-liân lâng beh tī i ê koe-chhī tó--lo̍h-khì, tng hit-ji̍t i it-chhè ê peng-teng beh bia̍t-bô; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 31). Chú, bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, kiau-ngō͘--ê ah, góa chòe lí ê tùi-te̍k; in-ūi Góa pān lí ê ji̍t, hit ê kî í-keng kàu. 32). Kiau-ngō͘--ê tio̍h-tak poa̍h-tó, bô lâng hû i khí--lâi; Góa beh hō͘ hé tī i hiah ê siâⁿ to̍h--khì-lâi, chiong i sì-ûi só͘-ū-ê it-chīn sio-lio-khì. 33). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng pîⁿ-pîⁿ siū ap-chè; hoān-nā lia̍h-in--ê, lóng kā i kò͘-tiâu-tiâu, m̄-khéng pàng i khì. 34). Kiù-sio̍k in--ê ū tōa khùi-la̍t; I ê miâ sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa, I beh sin in ê oan, hō͘ choân-tōe tit-tio̍h pêng-an, ia̍h hō͘ Pa-pí-lûn khiā-khí ê peh-sìⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 35). Iâ-hô-hoa kóng, Ū to-kiàm lîm-kàu Ka-le̍k-tí lâng, kap Pa-pí-lûn khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap in ê kùi-cho̍k, kap in ê phok-sū. 36). Ū to-kiàm lîm-kàu khoa-kháu ê lâng, in chiū chiâⁿ-chòe gōng; ū to-kiàm lîm-kàu i ê ióng-sū, in chiū kiaⁿ-hiâⁿ. 37). Ū to-kiàm lîm-kàu i ê bé, i ê chhia, kap kî-tiong ê cha̍p-sek lâng; in beh chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng chi̍t-iūⁿ; ū to-kiàm lîm-kàu i ê pó-mi̍h, chiū siū chhiúⁿ-toa̍t. 38). Ū khòng-hān lîm-kàu i lóng-chóng ê chúi, chiū beh ta-la--khì; in-ūi che sī tiau-khek ngó͘-siōng ê tōe, lâng in-ūi sîn-pu̍t lâi tian-kông. 39). Só͘-í khòng-iá ê cháu-siù kap chhâi-lông beh tiàm tī-hia; to-kiàm ia̍h beh tiàm tī hit tiong-kan; éng-éng bô jîn-ian, tāi-tāi bô lâng khiā. 40). Iâ-hô-hoa kóng, Tek-khak bô lâng khiā-khí tī-hia, ia̍h bô lâng kià-kha tī in tiong-kan; beh chhin-chhiūⁿ Góa Siōng-tè chhia-tó Só͘-to-má, Gô-mô͘-la̍h, kap hū-kūn ê siâⁿ chi̍t-iūⁿ. 41). Khòaⁿ ah, ū peh-sìⁿ tùi pak-hng lâi; ia̍h ū tōa-kok kap chōe-chōe kun-ông siū kek-tōng, tùi tōe-ke̍k lâi. 42). In kia̍h keng kap chhiuⁿ, chân-jím bô lîn-bín; in ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ hái-éng hōa-hōa-háu; in khiâ-bé pâi-tūi, chhin-chhiūⁿ chiūⁿ-tīn ê lâng; Pa-pí-lûn ê siâⁿ ah, in beh kong-kek lí. 43). Pa-pí-lûn ông thiaⁿ-kìⁿ in ê hong-siaⁿ, chhiú chiū nńg--lo̍h-khì; thòng-khó͘ kā i khîⁿ-tiâu, thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng. 44). Khòaⁿ ah, i beh chhin-chhiūⁿ sai tùi Iok-tàn hô-piⁿ ê chhiū-nâ khí--lâi, kong-kek kian-kò͘ khiā-khí ê só͘-chāi; ba̍k-nit-kú, Góa beh hō͘ in tô-cháu, lī-khui chit ê só͘-chāi; chī-chūi siū kéng-soán, Góa chiū phài i tī-lí chit ê tōe; chī-chūi ōe pí--tit Góa? chī-chūi ōe kā Góa tēng chi̍t ê kî ah? ū sím-mi̍h bo̍k-chiá ōe khiā tī Góa ê bīn-chêng ah? 45). Só͘-í lín tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa só͘ kè-e̍k kong-kek Pa-pí-lûn ê kè-chhek; í-ki̍p I só͘ chù-tiāⁿ kong-kek Ka-le̍k-tí ê chí-ì. In tiāⁿ-tio̍h beh chiong hiah ê iûⁿ-kûn ê sòe--ê thoa--khì. I iā beh hō͘ in khiā-khí ê só͘-chāi hong-hòe. 46). In-ūi Pa-pí-lûn tó-hoāi ê siaⁿ, tōe chiū tín-tāng; in âu-kiò ê siaⁿ thiaⁿ tī lia̍t-pang tiong.

[51] Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh khí húi-bia̍t ê hong, kong-kek Pa-pí-lûn, kap tiàm tī Li̍p-ka-bí ê lâng. 2). Góa beh chhe gōa-pang lâng lâi kàu Pa-pí-lûn, lâi pòa--in; hō͘ in ê tōe khang-hu; tī i tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t, in beh chiu-ûi kong-kek i. 3). Khui-keng--ê tio̍h ǹg khui-keng--ê lâi khui-keng, ǹg chhēng-kah théng-sin--ê lâi khui-keng; bo̍h-tit sioh i ê siàu-liân lâng, tio̍h it-chīn bia̍t i ê choân-kun. 4). Siū-thâi--ê beh tó tī Ka-le̍k-tí lâng ê tōe; siū-chhì--ê beh tó tī i ê koe-lō͘. 5). Sui-bóng Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi, in ê tōe-hng móa-móa tek-chōe Í-sek-lia̍t ê Sèng--ê, iáu-kú in bô hō͘ bān-kun ê Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè khì-sak in. 6). Lín tio̍h tùi Pa-pí-lûn tiong cháu-chhut, ta̍k-lâng kiù ka-kī ê sìⁿ-miā; bo̍h-tit tī in ê chōe-tiong lâi bia̍t-bô; in-ūi che sī Iâ-hô-hoa pò-siû ê kî, I beh hō͘ in tú-tio̍h eng-kai siū ê pò-èng. 7). Pa-pí-lûn pêng-sò͘ sī Iâ-hô-hoa chhiú-lāi ê kim poe, hō͘ choân-tōe ê lâng chùi; lia̍t-pang bat lim i ê chiú, só͘-í lia̍t-pang hoat-kông. 8). Pa-pí-lûn hut-jiân chhia-tó, húi-hoāi; tio̍h ūi i thî-khàu, the̍h jú-hiuⁿ lâi chí i ê thàng-thiàⁿ, kiám-chhái iáu ōe-i-tit. 9). Lán siūⁿ beh i-tī Pa-pí-lûn, nā-sī i bô tit-tio̍h; lán tio̍h lī-khui i, ta̍k-lâng tò-lâi khì pún-kok; in-ūi i ê chōe-àn tú-thiⁿ, thàu kàu kiong-chhong. 10). Iâ-hô-hoa í-keng hián-bêng lán ê kong-gī; lâi ah, lán thang tī Sek-an pò-kò lán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe. 11). Lín tio̍h bôa-kng lín ê chìⁿ, giâ-tiâu lín ê tîn-pâi, Iâ-hô-hoa tiāⁿ-tio̍h ì-sù kong-kek Pa-pí-lûn, lâi húi-bia̍t--i; só͘-í kek-tōng Má-tāi kun-ông ê sim; in-ūi che sī Iâ-hô-hoa pò-siû, chiū-sī I ūi-tio̍h I ê tiān lâi pò-siû. 12). Tio̍h khiā tōa-kî kong-kek Pa-pí-lûn ê siâⁿ-chhiûⁿ; tio̍h kian-kò͘ liâu-bāng ê tâi, phài siú-bāng-ê, siat bâi-ho̍k; in-ūi Iâ-hô-hoa só͘ kóng lūn Pa-pí-lûn khiā-khí ê peh-sìⁿ, I ū kè-e̍k i, ia̍h ū chiâⁿ--i. 13). Khiā-khí tī chōe-chōe chúi ê téng-bīn, tōa hoat-châi--ê ah, lí ê kiat-kio̍k kàu lah, tham-sim ê liōng móa lah. 14). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kí ka-kī chiù-chōa kóng, Góa beh hō͘ lâng chhiong-móa lín tiong-kan, chhin-chhiūⁿ chháu-meh chi̍t-iūⁿ, in beh hoah-hiàm kong-kek lí. 15). Iâ-hô-hoa ēng lêng-le̍k chhòng-chō tōe, ēng tì-hūi kiàn-li̍p sè-kài; ēng chhang-miâ tián-khui chiah ê thiⁿ. 16). I chi̍t-ē chhut-siaⁿ, khong-tiong chiū ū chōe-chōe chúi kek-tōng; I hō͘ hûn-bū tùi tōe-ke̍k chhèng--khí-lâi; I ūi-tio̍h hō͘, chhòng-chō sih-nà; I hō͘ hong tùi I ê hú-khò͘ chhut-lâi. 17). Ta̍k-lâng lóng gû-chhún bô tì-sek; ta̍k ê gûn-chhiūⁿ lóng ūi-tio̍h i tiau-khek ê ngó͘-siōng lâi kiàn-siàu; in-ūi i só͘ chù ê ngó͘-siōng sī ké--ê, iā bô oa̍h-khì tī i ê lāi-bīn. 18). Lóng sī khang-khang--ê; sī bê-he̍k lâng ê só͘-chòe; kàu pān-lí in ê sî, tek-khak siū tû-bia̍t. 19). Ngá-kok ê hūn-gia̍h bô chhin-chhiūⁿ chiah-ê; in-ūi I sī chhòng-chō bān-mi̍h ê Chú; Í-sek-lia̍t iā sī I sán-gia̍p ê chi-phài; bān-kun ê Iâ-hô-hoa sī I ê miâ. 20). Lí sī Góa ê pó͘-thâu, kau-chiàn ê ke-si; Góa beh ēng lí phah-chhùi lia̍t-pang, ēng lí húi-bia̍t lia̍t-kok; 21). ēng lí phah-chhùi bé kap khiā-bé--ê; ēng lí phah-chhùi chiàn-chhia, kap chē tī hí téng-bīn--ê; ēng lí phah-chhùi ta-po͘-lâng kap hū-jîn-lâng; ēng lí phah-chhùi lāu-lâng kap gín-á; 23). ēng lí phah-chhùi siàu-liân lâng kap chāi-sek-lú; ēng lí phah-chhùi bo̍k-chiá kap i ê iûⁿ-kûn; ēng lí phah-chhùi choh-chhân lâng, kap i ê chi̍t-tùi gû; ēng lí phah-chhùi chóng-tok kap koaⁿ-oân. 24). Iâ-hô-hoa kóng, Chá Pa-pí-lûn kap Ka-le̍k-tí khiā-khí ê peh-sìⁿ, tī Sek-an só͘ kiâⁿ it-chhè ê pháiⁿ, Góa beh pò-èng in, hō͘ lín chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ. 25). Iâ-hô-hoa kóng, Lí chit ê kiâⁿ húi-bia̍t ê soaⁿ ah, khòaⁿ ah, Góa tùi-te̍k lí; lí húi-bia̍t choân-tōe, Góa beh chhun Góa ê chhiú tī lí ê téng-bīn, tùi soaⁿ-giâm chhia lí lo̍h--khì; hō͘ lí chiâⁿ-chòe sio-húi ê soaⁿ. 26). Lâng tek-khak bô tùi lí hia chhú chi̍t tè chio̍h chòe chhù-kak, ia̍h bô chi̍t tè chio̍h chòe tōe-ki; lí beh éng-oán pha-hng; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 27). Tio̍h tī kéng-lāi khiā tōa-kî, tī ta̍k-kok-tiong pûn sàu-kak; tiau-tî pī-pān lia̍t-kok lâi kong-kek i; chio-chi̍p A-la̍h-la̍t, Bí-nî, A-si̍t-ki-ná chiah ê kok lâi kong-kek i; koh phài kun-tiúⁿ lâi kong-kek i; hō͘ bé-peng chiūⁿ-lâi chhin-chhiūⁿ chho͘-mn̂g ê chháu-meh. 28). Tiau-tî pī-pān lia̍t-kok kap Má-tāi ê lia̍t-ông, i ê chóng-tok, i ê koaⁿ-oân, kap i só͘ koán choân-tōe ê lâng, lâi kong-kek i. 29). Tōe tín-tāng koh chhiⁿ-chhám; in-ūi Iâ-hô-hoa kong-kek Pa-pí-lûn ê chí-ì í-keng tiāⁿ-tio̍h; beh hō͘ Pa-pí-lûn ê tōe pha-hng, bô lâng khiā-khí. 30). Pa-pí-lûn ê ióng-sū m̄-ài kau-chiàn, tòa tī iâⁿ-pôaⁿ-lāi; i ê la̍t í-keng bô, chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng, in ê chhù-the̍h siū-sio, in ê mn̂g-kông phah-chi̍h. 31). Cháu-bûn-su--ê cháu-khì tú-tio̍h cháu bûn-su--ê; pò siau-sit--ê tú-tio̍h pò siau-sit--ê; pò-kò Pa-pí-lûn ông chai, i ê siâⁿ sì-bīn hō͘ lâng chhú-khì; 32). lō͘ thâu hō͘ lâng chiàm-khì, lô͘-tek siū hé sio, kau-chiàn ê lâng ia̍h kiaⁿ-hiâⁿ. 33). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, án-ni kóng: Pa-pí-lûn chhin-chhiūⁿ chhek-tiâⁿ, í-keng ta̍h kàu pîⁿ-pîⁿ; koh bô jōa-kú, siu-sêng ê sî chiū kàu. 34). Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat thun-chia̍h góa, teh-chhùi góa; hō͘ góa chiâⁿ-chòe khang ê khì-kū; i chhin-chhiūⁿ tōa-hî thun góa; ēng góa ê pó-mi̍h chhiong-móa i ê pak-tó͘, koh chiong góa thò͘-chhut. 35). Sek-an khiā-khí ê peh-sìⁿ beh kóng, Pa-pí-lûn ēng pō-gio̍k khoán-thāi góa, kap góa ê sin-thé; goān chit ê chōe kui tī i. Iâ-lō͘-sat-léng lâng beh kóng, Goān lâu goán ê huih ê chōe kui tī Ka-le̍k-tí khiā-khí ê peh-sìⁿ. 36). Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh thòe lí sin-oan, ia̍h beh thòe lí pò-siû; Góa beh hō͘ i ê hái ta--khì, hō͘ i ê chúi-chôaⁿ bô chúi. 37). Pa-pí-lûn beh chiâⁿ-chòe thô͘-tui, chòe iá-káu tòa ê só͘-chāi; chòe thang gông-ngia̍h, thang thí-chhiò--ê, ia̍h bô lâng khiā-khì. 38). In beh chhin-chhiūⁿ ióng ê sai hm̄-hm̄-háu, chhin-chhiūⁿ sòe-chiah sai háu-kiò. 39). Tng in jia̍t ê sî, Góa beh ūi in pān chiú-toh, hō͘ i chiú-chùi, hō͘ i khoài-lo̍k, tn̂g khùn, éng bô cheng-sîn; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 40). Góa beh tòa in lo̍h--khì, chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á, chhin-chhiūⁿ kang ê mî-iûⁿ, kang ê soaⁿ-iûⁿ, kàu siū-thâi ê tōe. 41). Sī-sa-khek cháiⁿ-iūⁿ siū kong-phòa! thiⁿ-ē só͘ o-ló--ê, cháiⁿ-iūⁿ siū pà-chiàm! Pa-pí-lûn tī lia̍t-kok-tiong, cháiⁿ-iūⁿ pìⁿ-chòe pha-hng! 42). Hái-chúi tiòng--khí-lâi, im-kè Pa-pí-lûn; i hō͘ chōe-chōe éng khàm-ba̍t. 43). I ê siâⁿ pìⁿ-chòe pha-hng, ta-sò ê tōe, soa-bô͘, bô lâng khiā-khí, bô lâng keng-kè ê só͘-chāi. 44). Góa beh hêng-hoa̍t Pí-le̍k tī Pa-pí-lûn, Góa beh ó͘-chhut i ê chhùi só͘ thun ê; bān peh-sìⁿ bô koh kui-óa i; Pa-pí-lûn ê siâⁿ-chhiûⁿ ia̍h tó-hoāi. 45). Góa ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h tùi i ê tiong-kan chhut-khì; ta̍k-lâng kiù ka-kī, siám-pī Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì. 46). Lín ê sim m̄ thang sit-táⁿ, ia̍h m̄-thang in-ūi kéng-lāi só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê hong-siaⁿ lâi kiaⁿ-hiâⁿ; in-ūi kin-nî ū hong-siaⁿ thoân-lâi, mî--sî ia̍h ū hong-siaⁿ; kéng-lāi ū kiông-pō ê sū, koaⁿ-tiúⁿ kong-kek koaⁿ-tiúⁿ. 47). Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa beh pān Pa-pí-lûn tiau-khek ê ngó͘-siōng, hō͘ in choân-tōe kiàn-siàu; i hiah ê siū-thâi ê lâng beh tó tī in tiong-kan. 48). Hit-sî thiⁿ-tōe kap kî-tiong só͘ ū--ê, beh in-ūi Pa-pí-lûn sit-pāi lâi hoaⁿ-hí; in-ūi kiâⁿ húi-bia̍t--ê beh tùi pak-hng lâi kàu i hia; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 49). Pa-pí-lûn àn-cháiⁿ-iūⁿ hō͘ Í-sek-lia̍t siū-thâi ê lâng tó--lo̍h-khì, chhin-chhiūⁿ án-ni, i choân-tōe siū-thâi ê lâng ia̍h beh tī Pa-pí-lûn tó--lo̍h-khì. 50). Siám-pī to-kiàm--ê tio̍h kín cháu, m̄-thang khiā--teh; tio̍h tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi kì-liām Iâ-hô-hoa, sim-lāi tui-siūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng. 51). Goán in-ūi thiaⁿ lóe-mē làu-khùi, móa-bīn kiàn-siàu; in-ūi īⁿ-pang lâng ji̍p Iâ-hô-hoa ê chhù hiah ê sèng ê só͘-chāi. 52). Só͘-í Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, ji̍t-chí beh kàu, Góa pān Pa-pí-lûn tiau-khek ê ngó͘-siōng; thong-kok siū-siong ê lâng beh hiⁿ-hiⁿ-chhan. 53). Pa-pí-lûn sui-jiân chiūⁿ kàu thiⁿ, sui-jiân hō͘ i kian-kò͘ koâiⁿ ê só͘-chāi koh-khah kian-kò͘; iáu-kú ū kiâⁿ húi-bia̍t--ê beh tùi Góa chia kàu i hia; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 54). Tùi Pa-pí-lûn ū ai-khàu ê siâⁿ, tùi Ka-le̍k-tí lâng ê tōe ū tōa húi-bia̍t ê siaⁿ. 55). In-ūi Iâ-hô-hoa húi-bia̍t Pa-pí-lûn, hō͘ in tiong-kan ê tōa-siaⁿ soah--khì, in ê éng hōa-hōa-háu, chhin-chhiūⁿ chōe-chōe ê chúi; i hiáng ê siaⁿ ia̍h hoat-chhut. 56). In-ūi húi-bia̍t--ê lâi kong-kek Pa-pí-lûn; i ê ióng-sū siū-lia̍h, in ê keng tú-tio̍h at-chi̍h; in-ūi Iâ-hô-hoa sī kiâⁿ pò-èng ê Siōng-tè, I koat-toàn beh pò-siû. 57). Kun-ông, miâ chòe bān-kun ê Iâ-hô-hoa--ê, kóng, Góa beh hō͘ i ê kùi-cho̍k, phok-sū, chóng-tok, koaⁿ-oân, í-ki̍p ióng-sū, lóng chiú-chùi, éng-éng khùn, bô cheng-sîn. 58). Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng: Pa-pí-lûn khoah-tōa ê siâⁿ-chhiûⁿ beh it-chīn tó-hoāi; i koâiⁿ-tōa ê siâⁿ-mn̂g beh hō͘ hé sio-lio--khì; chèng peh-sìⁿ só͘ tio̍h-bôa--ê beh kui tī khang-khang; lia̍t-kok só͘ tio̍h-bôa--ê kui tī hé; in lóng beh ià-siān. 59). Iû-tāi ông Se-tí-ka chē-ūi ê tē-sì-nî chiūⁿ-khì Pa-pí-lûn ê sî, Má-se-ngá ê sun, Nî-lī-a ê kiáⁿ Se-lâi-ngá, kap ông saⁿ-kap khì. 60). (Se-lâi-ngá sī ông ê lōe-sī) sian-ti Iâ-lī-bí ū ōe hoan-hù i. Iâ-lī-bí chiong it-chhè beh lîm-kàu Pa-pí-lûn ê chai-ē, chiū-sī lūn-kàu Pa-pí-lûn só͘ siá it-chhè ê ōe, lâi kì-chiūⁿ-chheh. 61). Iâ-lī-bí tùi Se-lâi-ngá kóng, Lí kàu Pa-pí-lûn ê sî, iáu-kín tio̍h tha̍k chit ê chheh--nih ê ōe. 62). Koh tio̍h kóng, Iâ-hô-hoa ah, Lí lūn-kàu chit só͘-chāi bat kóng beh bia̍t--i, sīm-chì bô lâng khiā-khí, liân cheng-siⁿ ia̍h bô, tek-khak éng-oán pha-hng. 63). Lí chit ê chheh tha̍k-liáu, chiū tio̍h pa̍k tī chi̍t tè chio̍h-thâu, hiat-lo̍h tī Pek-lat hô tiong, kóng, Pa-pí-lûn ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa só͘ beh kàng hō͘ i ê chai-ē tek-khak chhin-chhiūⁿ án-ni tîm--lo̍h-khì, bōe koh khí-lâi; in lóng beh ià-siān. Iâ-lī-bí ê ōe, kàu chia ûi-chí. [52] Se-tí-ka chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-it hè; tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông cha̍p-it nî. I ê lāu-bú miâ Hap-bō͘-tha; sī Li̍p-ná lâng Iâ-lī-bí ê cha-bó͘-kiáⁿ. 2). I kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū; chiàu Iok-ngá-kèng it-chhè só͘ kiâⁿ--ê. 3). Iâ-lō͘-sat-léng kap Iû-tāi tú-tio̍h chiah ê sū, sī in-ūi Iâ-hô-hoa hoat-chhut siū-khì; beh tùi I ê bīn-chêng kóaⁿ-chhut in; hit-sî Se-tí-ka pōe-poān Pa-pí-lûn ông. 4). Tng Se-tí-ka chē-ūi tē-káu nî, Cha̍p-ge̍h chhoe-cha̍p, Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chhōa i choân-kun lâi kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng, tī siâⁿ ê tùi-bīn chat-iâⁿ, koh tī sì-ûi choh thô͘-tui kong-kek siâⁿ. 5). Tùi án-ni siâⁿ siū ûi-khùn, ti̍t-kàu Se-tí-ka cha̍p-it nî. 6). Sì-ge̍h chhoe-káu ji̍t, siâⁿ-lāi ki-hng chin siong-tiōng, tì-kàu hit só͘-chāi ê peh-sìⁿ lóng bô niû. 7). Siâⁿ siū kong-phòa, it-chhè ê peng-teng thàu-mî tùi óa-kūn ông ê hn̂g, nn̄g ê siâⁿ-chhiûⁿ tiong ê mn̂g, hit tiâu lō͘ cháu chhut siâⁿ. Ka-le̍k-tí lâng tú-tú tī sì-ûi kong-kek siâⁿ, in chiū tùi A-la̍h-pa ê lō͘ tô-cháu. 8). Ka-le̍k-tí ê kun-peng tui-jip ông, tī Iâ-lī-ko ê pîⁿ-iûⁿ tui--tio̍h Se-tí-ka; i ê choân-kun lóng lī-khui i sì-sòaⁿ. 9). In lia̍h-tio̍h ông, tòa kàu Hap-má tōe ê Lī-pí-la̍h, Pa-pí-lûn ông hia; Pa-pí-lûn ông chiū sím-phòaⁿ i. 10). Pa-pí-lûn ông tī Se-tí-ka ê ba̍k-chiu-chêng, thâi-sí i hiah ê kiáⁿ, koh tī Lī-pí-la̍h thâi Iû-tāi it-chhè ê kùi-cho̍k. 11). Koh iah Se-tí-ka nn̄g-lúi ba̍k-chiu, Pa-pí-lûn ông ēng thih-liān liān--i, tòa kàu Pa-pí-lûn, koaiⁿ i tī kaⁿ--nih, ti̍t-kàu i sí ê ji̍t. 12). Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat ông cha̍p-káu nî, gō͘-ge̍h chhoe-cha̍p ji̍t, kun-sûi Pa-pí-lûn ông ê sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng. 13). Ēng hé sio Iâ-hô-hoa ê tiān, kap ông-kiong; koh ēng hé sio Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè ê chhù, chiū-sī hù-kùi-ke ê chhù. 14). Kun-tè sī-ōe-tiúⁿ Ka-le̍k-tí ê choân-kun chiū thiah-húi Iâ-lō͘-sat-léng sì-ûi ê siâⁿ-chhiûⁿ. 15). Hit-sî sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn chiong bîn-kan sòng-hiong--ê, kap lâu tī siâⁿ-lāi só͘ chhun ê peh-sìⁿ, kap hiah ê tâu-hâng Pa-pí-lûn ông--ê, í-ki̍p chèng-lâng-tiong só͘ chhun--ê, lóng lia̍h-khì. 16). To̍k-to̍k sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn lâu hit ê tōe-hng tē-it sòng-hiong--ê, hō͘ in tī-lí phû-tô-hn̂g, kap chèng-choh. 17). Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê tâng-thiāu, kap Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê phûn-chō, í-ki̍p tâng-hái, Ka-le̍k-tí lâng lóng phah-phòa, chiong hiah ê tâng ūn kàu Pa-pí-lûn. 18). Koh tòa-khì tiáⁿ, thuh-á, chián-to, pôaⁿ, óaⁿ, kap só͘ ēng it-chhè ê tâng-khì. 19). Poe, hé-lô͘, pôaⁿ, tiáⁿ, teng-tâi, óaⁿ, au, it-chhè kim-khì ê kim, gûn-khì ê gûn, sī-ōe-tiúⁿ lóng tòa-khì. 20). Koh tòa Só͘-lô-bûn ūi Iâ-hô-hoa ê tiān só͘ chhòng nn̄g ki thiāu, chi̍t ê tâng-hái kap chō-ē cha̍p-jī chiah tâng-gû, chiah ê khì-kū ê tâng bōe-ōe chhìn i ê khin-tāng. 21). Chi̍t-ki thiāu koâiⁿ cha̍p-poeh tiú, îⁿ-khoân cha̍p-jī tiú, kāu sì-cháiⁿ, tiong-ng khang-khak. 22). Thiāu ê téng-bīn ū tâng ê thiāu-táu, koâiⁿ gō͘ tiú; thiāu-táu ê chiu-ûi ū bāng-á kap sia̍h-liû, lóng sī tâng chòe--ê; tē-jī ki thiāu siâng chi̍t-khoán, ia̍h ū sia̍h-liû. 23). Sì-bīn ū káu-cha̍p-la̍k lia̍p ê sia̍h-liû; tī bāng-á ê chiu-ûi kiōng ū chi̍t-pah lia̍p sia̍h-liû. 24). Sī-ōe-tiúⁿ lia̍h chè-si-thâu Se-lâi-ngá, kap tē-jī-kip ê chè-si Se-hoan-a, kap saⁿ ê kò͘-mn̂g--ê; koh tùi siâⁿ-lāi lia̍h chi̍t ê koán-peng ê koaⁿ, kap tī siâⁿ-lāi só͘ tú-tio̍h siông-siông kìⁿ ông ê bīn--ê chhit-lâng, kap kun-tiúⁿ ê su-kì, tiám-sǹg peh-sìⁿ--ê, í-ki̍p siâⁿ-tiong só͘ tú-tio̍h ê kok-bîn la̍k-cha̍p lâng. 26). Sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn chiong chiah ê lâng tòa kàu Lī-pí-la̍h, Pá-pí-lûn ông hia. 27). Pa-pí-lûn ông phah--in, tī Hap-má tōe ê Lī-pí-la̍h thâi-sí in; án-ni Iû-tāi peh-sìⁿ siū-lia̍h, lī-khui pún-tōe. 28). Nî-pò͘-kah-nî-sat só͘ lia̍h ê jîn-sò͘, kì tī ē-tóe; tī tē chhit nî, lia̍h Iû-tāi lâng saⁿ-chheng liân-jī-cha̍p-saⁿ lâng. 29). Nî-pò͘-kah-nî-sat cha̍p-poeh nî, tùi Iâ-lō͘-sat-léng lia̍h-khì poeh-pah saⁿ-cha̍p-jī lâng. 30). Nî-pò͘-kah-nî-sat jī-cha̍p-saⁿ-nî, sī-ōe-tiúⁿ Nî-pò͘-sat-la̍h-tàn lia̍h--khì Iû-tāi lâng chhit-pah sì-cha̍p-gō͘ miâ; kiōng ū sì-chheng la̍k-pah lâng. 31). Iû-tāi ông Iok-ngá-kun siū-lia̍h liáu-āu, tē saⁿ-cha̍p-chhit--nî, Pa-pí-lûn ông Í-bī-bí-lô-ta̍t goân--nî, cha̍p-jī-ge̍h jī-gō͘ ji̍t, kú-khí Iû-tāi ông Iok-ngá-kun, pàng i chhut-kaⁿ. 32). Ia̍h ēng hó-ōe an-ùi i, hō͘ i ê ūi khah-koâiⁿ kî-û chiah ê ông ê ūi, chiū-sī kap i tâng tī Pa-pí-lûn--ê. 33). Thǹg--khì i kaⁿ-lāi só͘ chhēng ê saⁿ, chi̍t-sì-lâng kap Pa-pí-lûn ông saⁿ-kap chia̍h. 34). Pa-pí-lûn ông siúⁿ-sù i só͘ khiàm-ēng ê si̍t-bu̍t, ji̍t-ji̍t hō͘ i chi̍t-hūn; kui-sì-lâng sī án-ni, ti̍t-kàu i sí ê ji̍t.