Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chim-giân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

CHIM-GIÂN (20) [1] Í-sek-lia̍t ong Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê chim-giân. 2) Beh hō͘ lâng ōe hiáu-tit tì-hūi kap kà-sī, Bêng-pe̍k thong-ta̍t ê ōe; 3) Hō͘ lâng siū kà-sī, ōe ēng tì-hūi pān tāi-chì, Ēng kong-gī, phòaⁿ-toàn, chèng-ti̍t; 4) Hō͘ gōng-ti̍t ê lâng ū lêng-khiàu, Hō͘ siàu-liân lâng ū tì-sek kap kè-e̍k; 5) Hō͘ tì-hūi ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, ke-thiⁿ ha̍k-būn; Hō͘ chhang-miâ ê lâng tit-tio̍h chin ê kiàn-sek; 6) Hō͘ lâng bêng-pe̍k chim-giân kap só͘ chhut ê chhai. 7) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-sek ê kun-pún; Gû-gōng ê lâng biáu-sī tì-hūi kap kà-sī. 8) Góa ê kiáⁿ, tio̍h thiaⁿ lí ê lāu-pē ê kàu-tok; M̄-thang khì-sak lí ê lāu-bú ê kà-sī. 9) In-ūi che beh chòe lí thâu-khak-téng ê súi-bō, Lí ê ām-kún ê kim-liān. 10) Góa ê kiáⁿ, pháiⁿ-lâng nā ín-iú lí, Lí m̄-thang thàn i. 11) In nā kóng, Lí kap goán khì, Lán lâi bih-teh thâi lâng, Bô in-toaⁿ tng-tán bô-chōe ê lâng, 12) Lán chhin-chhiūⁿ im-hú kā in oa̍h-oa̍h thun--lo̍h-khì: In chhin-chhiūⁿ hām-lo̍h khiⁿ ê lâng, hō͘ lán chòe chi̍t-ē thun--lo̍h-khì; 13) Lán beh tit-tio̍h ta̍k-iūⁿ ê pó-mi̍h, Ēng só͘ chhiúⁿ-ê, tún-móa lán ê chhù; 14) Lí lâi ji̍p goán ê tóng, Tāi-ke ū kong-kiōng ê gûn-tē. 15) Góa ê kiáⁿ, bo̍h-tit kap in tâng kiâⁿ, Iok-sok lí ê kha bo̍h-tit ta̍h in ê lō͘. 16) In-ūi in ê kha cháu-khì kiâⁿ-pháiⁿ, In kóaⁿ-kín beh hō͘ lâng lâu-huih. 17) Siat lô-bāng hō͘ chiáu-á khòaⁿ-kìⁿ, Che sī khang-khang. 18) Chiah ê lâng bih-teh sī lâu in ka-kī ê huih, Tng-tán sī hāi ka-kī ê sìⁿ-miā. 19) Kìⁿ-nā tham châi-lī--ê, in ê lō͘ sī án-ni, Chiū-sī chhiúⁿ-the̍h ka-kī ê sìⁿ-miā. 20) Tì-hūi tī koe-lō͘ tōa-siaⁿ kiò, Tī khui-khoah ê só͘-chāi chhut i ê siaⁿ. 21) Tī lāu-jia̍t ê koe-lō͘-thâu, tōa-siaⁿ kiò, Tī siâⁿ-mn̂g-kháu, tī siâⁿ-lāi, kóng-chhut i ê ōe; 22) Kóng, Gōng-tit lâng ài gōng-ti̍t, Bú-bān lâng ài bú-bān, Gû-gōng lâng oàn-hūn tì-sek, beh kàu sím-mi̍h sî ah? 23) Góa chek-pī lín, lín tio̍h oa̍t-tńg; Khòaⁿ ah, góa beh ēng góa ê sîn kàng-lo̍h hō͘ lín, Ēng góa ê ōe chí-sī lín. 24) In-ūi góa bat kiò, lín m̄-thiaⁿ; Góa bat chhun-chhiú, bô lâng tì-ì; 25) Lín hoán-tńg khòaⁿ-khin góa it-chhè ê khoàn-kài, M̄-khéng siū góa ê chek-pī. 26) Só͘-í lín tú-tio̍h hoān-lān, góa beh chhìn-chhiò, Lín tú-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, góa beh lâng-gīn. 27) Lín ê kiaⁿ-hiâⁿ chhin-chhiūⁿ kông-hong chhe-lâi, Lín ê chai-hō chhin-chhiūⁿ kńg-lê-hong sàu-lâi, Hoān-lān thòng-khó͘ lîm-kàu lín sin-chiūⁿ. 28) Hit-sî in beh kiû góa, góa m̄-thiaⁿ, Chhiat-chhiat chhē góa, chhē bōe tio̍h. 29) In-ūi in oàn-hūn tì-sek, Bô hoaⁿ-hí kèng-ùi Iâ-hô-hoa. 30) M̄-thiaⁿ góa ê khoàn-kài, Biáu-sī góa ê chek-pī. 31) Só͘-í in beh chia̍h ka-kī kiâⁿ-chòe ê ké-chí, Hō͘ in tit-tio̍h só͘ kè-bô͘ kàu pá-ià. 32) Gōng-tit lâng ê pōe-biū beh hō͘ i tì-kàu sí, Gû-gōng lâng an-ia̍t, beh hō͘ i tì-kàu bia̍t-bô. 33) To̍k-to̍k thiaⁿ-thàn góa ê beh an-jiân khiā-khí; Beh hióng-siū an-chēng, bô kiaⁿ tú-tio̍h chai-ē.

[2] Góa ê kiáⁿ, lí nā sêng-siū góa ê ōe, Chûn góa ê bēng-lēng tī sim-lāi; 2) Hō͘ lí àⁿ hī-khang thiaⁿ tì-hūi, Choan-sim kiû chhang-miâ; 3) Kiû tit-tio̍h bêng-lí, Tōa-siaⁿ kiû chhang-miâ; 4) Nā chhē i chhin-chhiūⁿ chhē gûn, Chhiau-chhē i chhin-chhiūⁿ chhiau-chhē khǹg-ba̍t ê pó-pòe; 5) Lí chiū bêng-pe̍k kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê sū, Chhē-tio̍h bat Siōng-tè ê lí. 6) In-ūi Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù tì-hūi, Chai-bat kap chhang-miâ lóng tùi I ê chhùi chhut. 7) I kā chèng-ti̍t ê lâng chek-chū chin ê tì-hūi, Kā kiâⁿ-chòe toan-chiàⁿ ê lâng chòe tîn-pâi. 8) Thang pó-siú kong-pêng ê lō͘, Pó-hō͘ sèng-tô͘ ê lō͘. 9) Lí chiū bêng-pe̍k kong-gī phòaⁿ-toàn, Chèng-ti̍t kap it-chhè ê hó-lō͘. 10) In-ūi tì-hūi beh ji̍p lí ê sim, Tì-sek chòe lí ê sîn-hûn só͘ hoaⁿ-hí--ê. 11) Kè-e̍k beh pó-hō͘ lí, Chhang-miâ beh pó-siú lí. 12) Beh hō͘ lí siám-pī pháiⁿ-lō͘, Thoat-lī kóng hêng-ge̍k ê lâng. 13) Hit-hō lâng pàng-sak chèng-ti̍t ê lō͘, Kiâⁿ o͘-àm ê lō͘. 14) In hoaⁿ-hí chòe-pháiⁿ, Ì-ài pháiⁿ-lâng ê hêng-ge̍k. 15) In ê lō͘ oan-khiau, In ê só͘-kiâⁿ hêng-ge̍k. 16) Beh hō͘ lí siám-pī îm-hū, Chiū-sī kóng thiám-mī ōe ê kī-lú. 17) I khì-sak siàu-liân ê sî ê phit-phòe, Bōe kì-tit i ê Siōng-tè ê iok. 18) In-ūi i ê chhù ǹg tī sí-bô, I ê lō͘ thàu im-hú. 19) Kìⁿ-nā kàu i hia--ê, bô chi̍t-ê tò-tńg, Iâ bōe-ōe ji̍p oa̍h-miā ê lō͘. 20) Tì-hūi beh hō͘ lí kiâⁿ hó-lâng ê lō͘, Siú gī-lâng ê lō͘. 21) In-ūi chèng-ti̍t ê lâng beh khiā-khí tōe-bīn, Oân-choân ê lâng iā beh lâu tī-hia. 22) To̍k-to̍k pháiⁿ-lâng beh tùi tōe-bīn chián-tû, kan-chà beh tùi hia pu̍ih-chhut.

[3] Góa ê kiáⁿ, m̄-thang bōe kì-tit góa ê kà-sī; Lí ê sim tio̍h chip-siú góa ê kài-bēng. 2) In-ūi hiah-ê beh chiong kú-tn̂g ê ji̍t-chí, tn̂g ê hè-siū, Kap pêng-an, ke -thiⁿ hō͘ lí. 3) M̄-thang hō͘ chû-ài sêng-si̍t lī-khui lí; Tio̍h pa̍k tī lí ê ām-kún, Khek tī lí ê sim-pi. 4) Án-ni lí beh tī Siōng-tè kap lâng ê bīn-chêng, Tit-tio̍h un-tián kap hó miâ-siaⁿ. 5) Lí tio̍h choan-sim óa-khò Iâ-hô-hoa, M̄-thang óa-khò lí ka-kī ê gâu. 6) Tī lí it-chhè só͘ kiâⁿ ê sū lóng tio̍h jīn I, I beh chí-tiám lí ê lō͘. 7) M̄-thang ka-kī khòaⁿ-chòe tì-hūi, Tio̍h kèng-ùi Iâ-hô-hoa, lī-khui pháiⁿ-sū. 8) Che ōe hō͘ lí ê sin-thé ióng-kiāⁿ, Lūn-te̍k lí ê kun-kut. 9) Tio̍h ēng lí ê châi-bu̍t, Kap lí it-chhè khí-thâu se̍k ê thó͘-sán, chun-kèng Iâ-hô-hoa. 10) Án-ni lí ê chhek-chhng beh tīⁿ móa-móa, Lí ê chiú-khut beh ū sin-chiú móa--chhut-lâi. 11) Góa ê kiáⁿ, m̄-thang khòaⁿ-khin Iâ-hô-hoa ê kéng-kài, Ia̍h m̄-thang iàm-chiān I ê chek-pī. 12) In-ūi Iâ-hô-hoa chek-pī I só͘ thiàⁿ--ê, Chhin-chhiūⁿ lāu-pē chek-pī i só͘ hoaⁿ-hí ê kiáⁿ. 13) Tit-tio̍h tì-hūi--ê, tit-tio̍h chhang-miâ, Chit-hō lâng ū hok-khì. 14) In-ūi tit-tio̍h i iâⁿ-kè tit-tio̍h gûn, I ê tek-lī khah-iâⁿ hó-kim. 15) Pí âng-pó-chio̍h khah kùi-khì; Lí só͘ him-bō͘-ê, bô chi̍t-hāng ōe pí-tit i. 16) I ê chiàⁿ-chhiú ū tn̂g hè-siū, I ê tò-chhiú ū hó-gia̍h kap chun-kùi. 17) I ê lō͘ sī khoài-lo̍k ê lō͘; I ê lō͘-kèng lóng sī pêng-an. 18) Tùi-tī chhî-siú i ê lâng, sī chòe oa̍h-miā chhiū, Khîⁿ-tiâu i ê, ta̍k-ê ū hok-khì. 19) Iâ-hô-hoa ēng tì-hūi kiàn-li̍p tōe, Ēng chhang-miâ an-tì thiⁿ. 20) Ēng I ê tì-sek hō͘ chhim-ian li̍h-khui, Kiong-chhong lo̍h lō͘-chúi. 21) Góa ê kiáⁿ, tio̍h chip-siú chin ê tì-hūi kap kè-e̍k; M̄-thang hō͘ in lī-khui lí ê ba̍k-chiu. 22) Án-ni in beh tī lí ê lêng-hûn chòe oa̍h-miā; Tī lí ê ām-kún chòe súi ê chng-thāⁿ. 23) Lí chiū beh an-jiân kiâⁿ lí ê lō͘; Lí ê kha ia̍h bô tio̍h-tak. 24) Lí tó-teh, tek-khak bô kiaⁿ; Lí tó-teh, beh chin hó-khùn. 25) Hut-jiân lâi ê kiaⁿ-hiâⁿ, lí m̄-bián kiaⁿ; Pháiⁿ-lâng só͘ tú-tio̍h ê pāi-hoāi, lí iā m̄-bián kiaⁿ. 26) In-ūi Iâ-hô-hoa beh chòe lí só͘ óa-khò--ê; I beh pó-siú lí ê kha bô hām-lo̍h lô-bāng. 27) Lí ê chhiú nā ū kiâⁿ-hó ê khùi-la̍t, m̄-thang the-sî, Chiū tio̍h the̍h hō͘ hit-ê eng-kai tit-tio̍h ê lâng. 28) Lí nā ū piān, m̄-thang tùi lí ê chhù-piⁿ kóng, Chhiáⁿ khì, Bîn-á-ji̍t koh lâi, góa beh hō͘ lí. 29) Lí ê chhù-piⁿ tī lí ê hū-kūn an--jiân khiā-khí; Lí m̄-thang siat kè-bô͘ hāi i. 30) Lâng m̄-bat hām-hāi lí; Lí m̄-thang bô in-toaⁿ kap i oan-ke. 31) M̄-thang him-soān kiông-pō ê lâng; Ia̍h m̄-thang kéng i só͘ kiâⁿ ê lō͘. 32) In-ūi hêng-ge̍k ê lâng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Chèng-ti̍t ê lâng I kap i chhin-bi̍t. 33) Iâ-hô-hoa ê chiù-chó͘ kàu tī pháiⁿ-lâng ê ke; Nā-sī hó-lâng ê chhù I siúⁿ-sù hok-khì hō͘ i. 34) Bú-bān lâng--ê, I bú-bān i; Si-un hō͘ khiam-pi ê lâng. 35) Tì-hūi ê lâng beh sêng-chiap êng-kng; Gû-gōng ê lâng seng-koâiⁿ iā chiâⁿ-chòe kiàn-siàu.

[4] Lín chiah ê kiáⁿ ah, tio̍h thiaⁿ lāu-pē ê kà-sī; Tio̍h chù-ì lâi tit-tio̍h bêng-lí. 2) In-ūi góa ēng hó ê tō-lí hō͘ lín; M̄-thang khì-sak góa ê hoat-tō͘. 3) Góa sī lāu-pē ê kiáⁿ; Tī lāu-bú ê bīn-chêng chòe i tē-it thiàⁿ ê iù-siù kiáⁿ. 4) Lāu-pē kà-sī góa, kā góa kóng, Lí ê sim tio̍h kì-tiâu góa ê ōe, Chun-siú góa ê bēng-lēng, chiū tit-tio̍h oa̍h. 5) Tio̍h tit-tio̍h tì-hūi, tio̍h tit-tio̍h chhang-miâ, M̄-thang bōe kì-tit, m̄-thang lī-khui góa só͘ kóng ê ōe. 6) M̄-thang khì-sak tì-hūi, i beh pó-hō͘ lí; Tio̍h thiàⁿ i, i beh chiàu-kò͘ lí. 7) Tì-hūi sī kun-pún, tio̍h tit-tio̍h tì-hūi; Tī lí it-chhè só͘ tit-tio̍h ê tiong-kan, tio̍h tit-tio̍h chhang-miâ. 8) Lí nā chun-tiōng i, i beh hō͘ lí seng-koâiⁿ; Lí nā loân-bō͘ i, i chiū hō͘ lí êng-kng. 9) I beh ēng súi ê bō tì tī lí ê thâu-khak; Chiong êng-kng ê bián-liû hō͘ lí. 10) Góa ê kiáⁿ, tio̍h thiaⁿ lâi chiap-la̍p góa ê ōe, Chiū beh chia̍h tn̂g hè-siū. 11) Góa í-keng chí-sī lí tì-hūi ê lō͘, Ín-chhōa lí kiâⁿ chèng-ti̍t ê lō͘-kèng. 12) Lí kiâⁿ ê sî, bô tì-kàu chó͘-gāi; Lí cháu, ia̍h bô tì-kàu tio̍h-tak. 13) Tio̍h chip-siú kà-sī, m̄-thang pàng-sang; Tio̍h kín-sīn siú i, in-ūi i sī lí ê oa̍h-miā. 14) Hiong-ok ê lâng ê lō͘ bo̍h-tit ji̍p; Pháiⁿ-lâng ê lō͘ bo̍h-tit kiâⁿ. 15) Tio̍h siám-pī i, m̄-thang tùi hia kè; Tio̍h oa̍t-cháu lī-khui i, chìn-chêng khì. 16) In-ūi i nā bô hāi lâng, chiū bōe khùn-tit; Nā bô hō͘ lâng poa̍h-tó, chiū khùn bōe lo̍h-bîn. 17) In-ūi in tùi hiong-ok tit-tio̍h chia̍h-piáⁿ; Tùi kiông-pō tit-tio̍h lim-chiú. 18) To̍k-to̍k gī-lâng ê lō͘, chhin-chhiūⁿ thàu-chá ê kng, Ná-chiò ná-kng, kàu ji̍t-tiong-tàu. 19) Pháiⁿ-lâng ê lō͘, chhin-chhiūⁿ o͘-àm; In tio̍h-tak m̄-chai sím-mi̍h iân-kò͘. 20) Góa ê kiáⁿ tio̍h chù-ì thiaⁿ góa ê ōe, Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa só͘ kóng--ê. 21) M̄-thang hō͘ i lī-khui lí ê ba̍k-chiu, Tio̍h kì-tiâu tī lí ê sim-lāi. 22) In-ūi chhē-tio̍h i ê lâng, chiū tit-tio̍h oa̍h-miā; Koh thong seng-khu tit-tio̍h ióng-kiāⁿ. 23) Lí tio̍h chīn-la̍t pó-siú lí ê sim. In-ūi i sī oa̍h-miā ê kun-goân. 24) Lí ê chhùi tio̍h tû-khì siâ-phiah; Lí ê chhùi-tûn tio̍h lī-khui hêng-ge̍k. 25) Lí ê ba̍k-chiu tio̍h khòaⁿ ti̍t-ti̍t; Lí ê ba̍k-chiu tio̍h khòaⁿ thâu-chêng. 26) Tio̍h siu-pîⁿ lí ê kha ê lō͘; Tio̍h kian-kò͘ lí lóng-chóng ê lō͘-tô͘. 27) M̄-thang phian-chó phian-iū; Tio̍h hō͘ lí ê kha lī-khui pháiⁿ.

[5] Góa ê kiáⁿ, tio̍h liû-sim tī góa ê tì-hūi; Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê chhang-miâ ê ōe. 2) Ūi-tio̍h beh hō͘ lí chip-siú kè-e̍k, chhùi-tûn pó-chûn chai-bat. 3) In-ūi îm-hū ê chhùi-tûn tih-lo̍h tiⁿ-bi̍t; I ê chhùi pí iû khah-ku̍t. 4) Kàu-bé chiū khó͘ chhin-chhiūⁿ in-tîn; Lāi chhin-chhiūⁿ siang-bīn ê kiàm. 5) I ê kha lo̍h kàu sí-tōe; I ê kha-pō͘ ta̍h-tio̍h im-hú. 6) Tì-kàu oa̍h-miā pìⁿ-tháⁿ ê lō͘ i chhē-bōe-tio̍h; I ê lō͘ bô tiāⁿ-tio̍h, i iā m̄-chai. 7) Góa chiah ê kiáⁿ ah, taⁿ tio̍h thiaⁿ-thàn góa; M̄-thang lī-khui góa só͘ kóng ê ōe. 8) Lí ê lō͘ tio̍h lī-khui i hn̄g-hn̄g; M̄-thang kiâⁿ-kūn i ê mn̂g-kháu. 9) Kiaⁿ-liáu lí chiong ka-kī ê êng-kng hō͘ pa̍t-lâng; Chiong lí ê hè-siū hō͘ chân-jím ê lâng. 10) Kiaⁿ-liáu gōa-lâng tit-tio̍h lí ê chîⁿ-châi móa-móa; Lí tio̍h-bôa tit-tio̍h-ê kui tī gōa-lâng ê ke. 11) Kàu-bé lí ê jio̍k-thé soe-pāi; Lí chiū pi-ai thó͘-khùi. 12) Chiū kóng, Hāi ah, góa cháiⁿ-iūⁿ oàn-hūn kà-sī; Sim-lāi biáu-sī chek-pī; 13) Ia̍h bô thiaⁿ-thàn góa ê sian-siⁿ ê ōe; Koh bô àⁿ hī-khang thiaⁿ hiah-ê kà-sī góa ê lâng; 14) Góa tī hōe-chèng kap tāi-hōe tiong, Hiám-hiám hām-lo̍h tī ta̍k-hō ê pháiⁿ. 15) Lí tio̍h lim ka-kī chúi-tî-lāi ê chúi; Lim ka-kī chíⁿ-lāi só͘ chhut ê chúi. 16) Lí ê chúi-chôaⁿ kiám thang móa--chhut gōa-bīn? Lí ê khoe-chúi kiám thang lâu tī koe-lō͘? 17) To̍k-to̍k kui lí chi̍t-lâng; M̄-thang kap pa̍t-lâng saⁿ-kap ēng. 18) Tio̍h hō͘ lí ê chúi-chôaⁿ tit-tio̍h hok-khì; Tio̍h hoaⁿ-hí lí siàu-liân ê sî só͘ chhōa ê bó͘. 19) I chhin-chhiūⁿ thang thiàⁿ ê lo̍k-bú, thang hoaⁿ-hí ê lo̍k-bú; I ê heng-chêng hō͘ lí sî-sî ti-chiok; I ê ài-chêng hō͘ lí siông-siông loân-bō͘. 20) Góa ê kiáⁿ, lí siáⁿ-sū loân-bō͘ îm-hū? Siáⁿ-sū pho kī-lú ê heng-chêng? 21) In-ūi lâng só͘ kiâⁿ ê lō͘ lóng tī Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu-chêng; I iā siu-pîⁿ lâng it-chhè ê lō͘. 22) Pháiⁿ-lâng beh hō͘ ka-kī ê chōe-kòa khîⁿ-tio̍h; I beh hō͘ i chōe-ok ê soh pa̍k-teh. 23) I in-ūi khiàm-kheh kà-sī beh tì-kàu sí-bô; Koh in-ūi gû-gōng kàu-ke̍k, beh kiâⁿ chha-lō͘.

[6] Góa ê kiáⁿ, lí nā ūi-tio̍h chhù-piⁿ chòe tiong-pó, Thòe gōa-lâng tah-èng; 2) Lí chiū hō͘ chhùi-lāi ê ōe tauh--tio̍h, Hō͘ chhùi-lāi ê ōe khîⁿ--tio̍h. 3) Góa ê kiáⁿ, lí kì-jiân lo̍h tī chhù-piⁿ ê chhiú-tiong, Taⁿ tio̍h án-ni kiâⁿ, lâi kiù ka-kī. Lí tio̍h khiam-pi khì khún-kiû lí ê chhù-piⁿ. 4) M̄-thang hō͘ lí ê ba̍k-chiu khùn--khì, M̄-thang hō͘ lí ê ba̍k-chiu-phê pàng-khoeh. 5) Tio̍h kiù ka-kī, chhin-chhiūⁿ lo̍k thoat-lī phah-la̍h ê lâng ê chhiú; Chhin-chhiūⁿ chiáu thoat-lī lia̍h chiáu-á ê lâng ê chhiú. 6) Pîn-tōaⁿ ê lâng ah, lí tio̍h khì khòaⁿ káu-hiā, Siūⁿ i ê kiâⁿ-chòe, thang tit-tio̍h tì-hūi. 7) I bô thâu-ba̍k, Bô kam-tok, bô sī-tōa, 8) Iáu-kú tī hē-thiⁿ pī-pān i ê chia̍h-mi̍h, Tī siu-koah ê sî chek-chū i ê bí-niû. 9) Pîn-tōaⁿ lâng ah, lí beh khùn kàu tī-sî ah? Lí sím-mi̍h sî khùn-chhíⁿ khí-lâi ah? 10) Koh khùn tiap-á-kú, koh bîn tiap-á-kú, Sok-chhiú the tiap-á-kú; 11) Lí ê sòng-hiong beh chhin-chhiūⁿ chha̍t lâi; Lí ê khiàm-kheh chhin-chhiūⁿ chhēng chiàn-kah--ê lâi. 12) Bô hē-lo̍h ê pháiⁿ-lâng, Kiâⁿ-chòe chiū ēng koāi-biū ê chhùi, 13) Nih-ba̍k hōe-ì, ēng kha pí ì-sù, Ēng chńg-thâu-á chí-tiám. 14) Sim-lāi koāi-phiah, siông-siông kè-bô͘ pháiⁿ-sū; Sì-kòe so-lōng oan-ke. 15) Só͘-í i ê chai-ē hut-jiân lîm-kàu; I beh hut-jiân pāi-hoāi, bô hoat thang i-tī. 16) Ū la̍k-hāng sī Iâ-hô-hoa só͘ oàn-hūn, Liân I ê sim sò͘ iàm-ò͘ⁿ--ê, ū chhit-hāng; 17) Chiū-sī kiau-ngō͘ ê ba̍k-chiu, kóng pe̍h-chha̍t ê chi̍h, Chhiú thâi bô-chōe ê lâng; 18) Sim tô͘-bô͘ pháiⁿ-sū, Kha kín-kín kiâⁿ hām-hāi; 19) Kóng pe̍h-chha̍t ê ké kan-chèng, Tī hiaⁿ-tī tiong so-lōng oan-ke ê lâng. 20) Góa ê kiáⁿ, tio̍h chip-siú lí ê lāu-pē ê bēng-lēng, M̄-thang khì-sak lí ê lāu-bú ê kà-sī. 21) Tio̍h siông-siông kì-tiâu tī lí ê sim, Kòa tī lí ê ām-kún. 22) Lí kiâⁿ-lō͘ ê sî chiū ín-chhōa lí; Lí khùn ê sî chiū pó-siú lí; Lí khùn-chhíⁿ chiū kap lí tâm-lūn. 23) In-ūi bēng-lēng sī teng, kà-sī sī kng; Chiàu-hoat ê chek-pī sī oa̍h-miā ê lō͘; 24) Ōe pó-siú lí bô chhin-kūn pháiⁿ ê hū-jîn-lâng, Bô thiaⁿ kī-lú thiám-mī ê ōe. 25) Lí ê sim-lāi m̄-thang loân-bō͘ i ê súi-sek; Iā m̄-thang hō͘ i ê ba̍k-chiu-phê ín-iú. 26) In-ūi kī-lú ōe hō͘ lâng chí-ū chhun chi̍t-tè-piáⁿ; Îm-hū ōe chhiúⁿ-toa̍t lâng pó-kùi ê oa̍h-miā. 27) Lâng kiám ōe phō hé tī heng-chêng, I ê saⁿ ia̍h bô to̍h--khì mah? 28) Lâng kiám ōe ta̍h tī jia̍t ê hé-thòaⁿ, I ê kha ia̍h bô sio--tio̍h mah? 29) Chhin-kūn chhù-piⁿ ê bó͘--ê, ia̍h sī án-ni; Kìⁿ-nā bong i ê, bōe bián-tit siū-chōe. 30) Chha̍t in-ūi iau thau-the̍h mi̍h lâi chí-ki, Lâng bô khòaⁿ-khin i. 31) Siat-sú hō͘ lâng lia̍h-tio̍h, tio̍h pê chhit-pē; Tio̍h chiong ke-lāi só͘-ū--ê, lóng hō͘ lâng. 32) Kap lâng ê bó͘ kiâⁿ-îm--ê, chiū-sī bô tì-sek; Kiâⁿ chit ê sū--ê, beh sún-hāi ka-kī ê sìⁿ-miā. 33) I beh siū siong-hāi kap lêng-jio̍k; I ê kiàn-siàu bōe-ōe sóe-tû. 34) In-ūi tò͘-khī chiū-sī lâng ê tōa siū-khì; Pò-siû ê sî tek-khak bô khoan-iông. 35) Ēng gûn sio̍k-chōe, i iā m̄-ti̍h; Lí sui-jiân sàng chōe-chōe lé-mi̍h, i iā m̄ pàng lí soah. [7] Góa ê kiáⁿ, lí tio̍h pó-siú góa ê ōe, Sim-lāi khǹg góa ê bēng-lēng. 2) Pó-siú góa ê bēng-lēng chiū tit-tio̍h oa̍h; Pó-siú góa ê kà-sī, chhin-chhiūⁿ pó-siú ba̍k-chiu-jîn. 3) Pa̍k tī lí ê chńg-thâu-á, Khek tī lí ê sim-pi. 4) Tio̍h tùi tì-hūi kóng, Lí sī góa ê chí-bē, Tio̍h kiò chhang-miâ chòe lí ê chhin-lâng. 5) I ōe pó-hō͘ lí siám-pī îm-hū, Siám-pī kóng thiám-mī ōe ê kī-lú. 6) Góa bat khiā tī góa ê chhù ê thang-á, Tùi góa ê thang-á-chí khòaⁿ-chhut-khì. 7) Khòaⁿ-kìⁿ gû-gōng lâng ê lāi-bīn, hāu-siⁿ-ke ê tiong-kan, Bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t-ê bû-ti ê siàu-liân lâng, 8) Tùi koe-lō͘ keng-kè, kūn îm-hū ê chhù-kak, Kiâⁿ hit-tiâu thàu-kàu i ê chhù ê lō͘; 9) Tī hông-hun, tī ê-hng, Tī mî--sî ê o͘-àm. 10) Khòaⁿ ah, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tú-tio̍h i, Sī kī-lú ê táⁿ-pān, ū káu-koài ê sim-su. 11) Chit ê hū-jîn-lâng gâu-jióng, bô siū iok-sok; I ê kha bô tòa chhù. 12) Ū-sî tī koe-lō͘--nih, ū-sî tī khui-khoah ê só͘-chāi; Ū-sî tī ta̍k ê hāng-kháu teh tng-tán. 13) Khîⁿ hit ê siàu-liân lâng, kap i chim-chhùi; Bô kiàn-siàu ê bīn-sek, tùi i kóng, 14) Góa chia ū pêng-an-chè; Kin-á-ji̍t ū siā góa ê goān. 15) Só͘-í góa chhut-lâi ngiâ-chih lí, Khún-chhiat chhē-kìⁿ lí ê bīn, tú-hó tú-tio̍h lí. 16) Góa í-keng ēng siù-hoe ê thán-á, Kap Ai-ki̍p ê sòaⁿ só͘ chit ū hoe-chōa ê pò͘, chhu tī góa ê bîn-chhn̂g. 17) Góa koh ēng bu̍t-io̍h, tîm-hiuⁿ, jio̍k-kùi, Hiù góa ê chhn̂g. 18) Lâi ah, lán thang hióng-siū ài-chêng kàu móa-ì, ti̍t-kàu thiⁿ-kng, Lán thang saⁿ-kap loân-ài khoài-lo̍k. 19) In-ūi ta-po͘-lâng bô tī chhù--nih, Chhut-khì kiâⁿ hn̄g-lō͘. 20) I chhiú tòa gûn-tē; Kàu ge̍h-îⁿ chiah tò-lâi. 21) Îm-hū ēng chōe-chōe kî-khiáu ê ōe ín-iú i, Ēng thiám-mī ê chhùi pek i saⁿ-kap khì. 22) I liâm-piⁿ tè i khì, Chhin-chhiūⁿ gû khan khì thâi; Koh chhin-chhiūⁿ gōng-lâng tòa só-liān, khì siū hêng-hoa̍t. 23) Kàu chìⁿ siā-ji̍p i ê koaⁿ, Chhin-chhiūⁿ chiáu-á kín-kín ji̍p lô-bāng, Iā m̄-chai che sī koan-hē i ê sìⁿ-miā. 24) Chiah ê kiáⁿ ah, taⁿ tio̍h thiaⁿ-thàn góa. Liû-sim thiaⁿ góa só͘ kóng ê ōe. 25) Lí ê sim m̄-thang ì-hiòng i ê lō͘, M̄-thang bê tī i ê lō͘. 26) In-ūi i hō͘ chōe-chōe lâng siū-siong tó--lo̍h-khì; Koh chin-chōe lâng hō͘ i thâi-sí. 27) I ê chhù sī chòe im-hú ê lō͘, Chhōa kàu sí-bô ê chhù-the̍h.

[8] Tì-hūi kiám bô teh kiò? Chhang-miâ kiám bô chhut-siaⁿ? 2) I tī lō͘-piⁿ koâiⁿ-tōe ê téng-bīn, Tī si̍p-jī-lō͘-kháu teh khiā. 3) Tī siâⁿ-mn̂g piⁿ, tī siâⁿ-mn̂g kháu, Tī siâⁿ chhut-ji̍p ê só͘-chāi, tōa-siaⁿ kiò kóng, 4) Chèng-lâng ah, góa kiò lín, Góa ǹg sè-kan lâng chhut-siaⁿ. 5) Kóng, Gōng-ti̍t ê lâng ah, lín tio̍h ōe hiáu-tit thong-ta̍t ê lí; Gû-gōng ê lâng ah, lín sim-lāi tio̍h bêng-pe̍k. 6) Lín tio̍h thiaⁿ, in-ūi góa beh kóng ke̍k-hó ê sū; Góa beh khui-chhùi lūn chèng-ti̍t ê sū. 7) Góa ê chhùi beh kóng-chhut chin-si̍t; Góa ê chhùi-tûn oàn-hūn pháiⁿ-tāi. 8) Góa só͘ kóng ê ōe, lóng sī kong-gī; Kî-tiong bô oan-khiau koāi-biū. 9) Che ōe bêng-lí ê lâng lóng ōe hiáu-tit, Tit-tio̍h tì-sek ê lâng lóng lia̍h-chòe chèng-ti̍t. 10) Lín tio̍h sêng-siū góa ê kà-sī, khah-hó tit-tio̍h pe̍h-gûn; Tit-tio̍h tì-sek, khah-hó tit-tio̍h n̂g-kim. 11) In-ūi tì-hūi pí âng-pó-chio̍h khah-hó; It-chhè só͘ him-bō͘--ê, lóng bōe kap i pí-tit. 12) Góa tì-hūi ēng thong-ta̍t chòe khiā-khí ê só͘-chāi; Koh chhē-tio̍h tì-sek kap kè-e̍k. 13) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa chāi-tī oàn-hūn pháiⁿ-tāi; Hit-hō kiau-ngō͘, lām-sám, kap pháiⁿ-lō͘, Í-ki̍p koāi-biū ê chhùi, lóng sī góa só͘ oàn-hūn. 14) Góa ū kè-e̍k kap chin ê tì-sek; Góa chiū-sī chhang-miâ, góa ū lêng-le̍k. 15) Tè-ông tùi góa lâi chē-ūi; Jîn-kun tùi góa tiāⁿ-tio̍h kong-pêng ê hoat. 16) Ông-chhin kap kùi-cho̍k, sè-chiūⁿ it-chhè ê sím-phòaⁿ-si, Lóng sī tùi góa lâi chiáng-koân. 17) Thiàⁿ góa--ê, góa iā thiàⁿ i; Khún-chhiat chhē góa--ê, beh chhē-tio̍h. 18) Hó-gia̍h chun-kùi chāi-tī góa, Kú-tn̂g ê pù-ū kap kong-gī iā chāi-tī góa. 19) Góa ê ké-chí khah-hó n̂g-kim, iâⁿ-kè hó-kim; Góa ê chhut-sek iâⁿ-kè bûn-gûn. 20) Góa kiâⁿ tī kong-gī ê lō͘; Kiâⁿ tī kong-pêng chiah ê lō͘-tiong. 21) Hō͘ thiàⁿ góa ê lâng sêng-siū hè-châi; Iā chhiong-móa in ê hú-khò͘. 22) Tī Iâ-hô-hoa chō-hòa ê khí-thâu, Tī ke̍k khí-thâu chhòng-chō ê tāi-seng, góa sī I só͘ ū. 23) Tùi éng-oán, tùi ke̍k khí-thâu, Bē ū sè-kài ê tāi-seng, góa í-keng siū siat-li̍p. 24) Bē ū chhim-ian, bē ū chōe-chōe chúi ê chúi-chôaⁿ, Í-keng siⁿ góa. 25) Tōa-soaⁿ bē tiāⁿ-tio̍h, sió-soaⁿ bē ū ê tāi-seng, Í-keng siⁿ góa. 26) Iâ-hô-hoa iáu-bē chhòng-chō tōa-tōe kap chhân-iá, Í-ki̍p tōe-chiūⁿ thô͘-hún ê goân-chit. 27) I kiàn-li̍p chiah ê thiⁿ; Siat îⁿ-khoân tī chhim-ian ê téng-bīn; 28) Téng-bīn an-tì kiong-chhong; Kian-kò͘ chhim-ian ê chúi-chôaⁿ; 29) Kā hái tiāⁿ-tio̍h kài-hān; Hō͘ chúi bô pôaⁿ-kè I ê bēng-lēng; Tiāⁿ-tio̍h tōa-tōe ê kun-ki, góa kap I tī-teh. 30) Hit-sî góa tī-hia chòe sai-hū-thâu; Ji̍t-ji̍t hō͘ I hoaⁿ-hí, Siông-siông tī I bīn-chêng khoài-lo̍k; 31) Tī thang khiā-khí ê tōe khoài-lo̍k; Iā kap sè-kan lâng saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 32) Lín chiah ê kiáⁿ, taⁿ tio̍h thiaⁿ-thàn góa; In-ūi chip-siú góa ê tō-lō͘--ê, chiū ū hok-khì. 33) Tio̍h thiaⁿ kà-sī, chiū tit-tio̍h tì-hūi, M̄-thang khì-choa̍t i. 34) Thiaⁿ-thàn góa, ji̍t-ji̍t tī góa ê mn̂g-kháu teh tán, Tī góa ê mn̂g-khiā-piⁿ thèng-hāu ê, Hit-hō lâng ū hok-khì. 35) In-ūi chhē-tio̍h góa--ê, chiū chhē-tio̍h oa̍h-miā; Iā beh tùi Iâ-hô-hoa tit-tio̍h un-hūi. 36) Teh-chōe góa--ê, sī hāi ka-kī ê sìⁿ-miā; Oàn-hūn góa--ê, lóng sī ka-kī chhú sí.

[9] Tì-hūi ū khí i ê chhù, Ū phah i chhit ki thiāu. 2) Ū thâi i ê cheng-siⁿ, ū tiau-hô i ê chiú, Ū pān i ê iân-toh. 3) Chhe i ê lú-pī chhut-khì, ka-kī tī siâⁿ-lāi ke̍k-koâiⁿ ê só͘-chāi teh kiò. 4) Kóng, Kìⁿ-nā gōng-ti̍t ê lâng, tio̍h oat lâi chia; Koh kā bû-ti ê lâng kóng, 5) Lín lâi, chia̍h góa ê piáⁿ, Lim góa tiau-hô ê chiú. 6) Lín khì-sak gû-gōng, chiū tit-tio̍h oa̍h, Iā tio̍h kiâⁿ kng-bêng ê lō͘. 7) Kui-chèng bú-bān ê lâng, ka-kī chio lêng-jio̍k, Chek-pī pháiⁿ-lâng--ê, ka-kī chhú kiàn-siàu. 8) M̄-thang chek-pī bú-bān ê lâng, kiaⁿ-liáu i oàn-hūn lí; Tio̍h chek-pī tì-hūi ê lâng, i beh thiàⁿ lí. 9) Kà-sī tì-hūi ê lâng, i chiū it-hoat ū tì-hūi, Chí-sī gī-lâng, i chiū ke-thiⁿ ha̍k-būn. 10) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-hūi ê kun-pún, Bat hit-ūi Sèng-ê, chiū-sī chhang-miâ. 11) In-ūi tùi góa, lí ê ji̍t-chí beh khah-chōe, Lí ê nî-hè iā ná beh ke-thiⁿ. 12) Lí nā chòe tì-hūi, chiū-sī ūi-tio̍h pún-sin chòe tì-hūi; Lí nā bú-bān, chiū beh ka-kī tam-tng. 13) Gû-gōng ê hū-jîn-lâng gâu jióng; I sī gōng-ti̍t, m̄-bat pòaⁿ-hāng. 14) I chē tī i ka-kī ê mn̂g-kháu, Chē tī siâⁿ-lāi koâiⁿ-tōe ê chō-ūi. 15) Ài kiò kè-lō͘ ê lâng, Chiū-sī ti̍t-ti̍t kiâⁿ in ê lō͘ ê lâng, 16) Kóng, Kìⁿ-nā gōng-ti̍t ê lâng tio̍h oat lâi chia; Koh kā bû-ti ê lâng kóng, 17) Thau-iúⁿ-lâi ê chúi sī tiⁿ--ê; Thau-chia̍h ê piáⁿ sī ū chu-bī-ê. 18) Chóng-sī hit-hō lâng m̄-chai tī i hia--ê sī im-hûn; I ê lâng-kheh tī im-hú chhim ê só͘-chāi.

[10] Só͘-lô-bûn ê chim-giân. Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ lāu-pē hoaⁿ-hí; Gû-gōng ê kiáⁿ hō͘ lāu-bú iu-būn. 2) Put-gī ê chîⁿ lóng bô lī-ek; Chú-ū kong-gī ōe kiù lâng thoat-lī sí-bô. 3) Iâ-hô-hoa bô hō͘ gī-lâng tú-tio̍h iau-gō; Pháiⁿ-lâng só͘ him-bō͘-ê, I bô hō͘ i chiâⁿ. 4) Chhiú pîn-tōaⁿ-ê, beh tú-tio̍h sòng-hiong; Chhiú kut-la̍t-ê, beh tit-tio̍h hó-gia̍h. 5) He 7-thiⁿ chek-chū-ê, sī tì-hūi ê kiáⁿ; Siu-koah ê sî ài-khùn--ê, sī sià-pāi ê kiáⁿ. 6) Hok-khì lîm-kàu gī-lâng ê thâu-khak; Kiông-pō jia-iám pháiⁿ-lâng ê chhùi. 7) Gī-lâng ê kì-liām siū o-ló; Pháiⁿ-lâng ê miâ tek-khak chhàu. 8) Sim-lāi tì-hūi-ê, beh thiaⁿ-siū bēng-lēng, Chhùi kóng gōng-ōe-ê, beh sit-pāi. 9) Kiâⁿ chèng-ti̍t lō͘--ê, kiâⁿ-ta̍h an-ún; Thàn oan-khiau lō͘--ê, beh lō͘-hiān. 10) Nih-ba̍k hōe-ì--ê, hō͘ lâng iu-būn; Chhùi kóng gōng-ōe--ê, beh sit-pāi. 11) Gī-lâng ê chhùi sī oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ; Kiông-pō jia-iám pháiⁿ-lâng ê chhùi. 12) Oàn-hūn ōe jiá-khí saⁿ-chiⁿ; Jîn-ài ōe jia-khàm lóng-chóng ê kè-sit. 13) Tī bêng-lí ê lâng chhùi-lāi chhē-tio̍h tì-hūi; Bû-ti ê lâng ê ka-chiah ū koáiⁿ-á piān-piān. 14) Tì-hūi ê lâng chek-chū kiàn-sek; Gōng-lâng ê chhùi beh khoài-khoài sit-pāi. 15) Hó-gia̍h lâng ê châi-bu̍t sī i kian-kò͘ ê siâⁿ; Sòng-hiong lâng ê khiàm-kheh sī i sit-pāi ê in-toaⁿ. 16) Gī-lâng ê tio̍h-bôa tì-kàu oa̍h; Pháiⁿ-lâng só͘ thàn--ê, tì-kàu ū chōe. 17) Thiaⁿ-siū khoàn-kài--ê, sī kiâⁿ tī oa̍h-miā ê lō͘; Khì-sak chek-pī--ê, chiū-sī kiâⁿ bê-lō͘. 18) Khǹg-ba̍t i ê oàn-hūn--ê, chhùi kóng pe̍h-chha̍t; Húi-pòng lâng--ê, sī gōng-lâng. 19) Kāu-ōe ê lâng bōe-bián ū kè-sit; Iok-sok chhùi-chi̍h--ê, sī ū tì-hūi. 20) Gī-lâng ê chi̍h, chhin-chhiūⁿ bûn-gûn; Pháiⁿ-lâng ê sim bô sím-mi̍h kà-ti̍t. 21) Gī-lâng ê chhùi pôe-ióng chōe-chōe lâng; Gōng-lâng in-ūi bû-ti lâi sí. 22) Iâ-hô-hoa ê sù-hok, hō͘ lâng hó-gia̍h; Iā bô chham iu-būn tī lāi-bīn. 23) Gû-gōng ê lâng lia̍h kiâⁿ-pháiⁿ chòe kún-chhiò; Chóng-sī bêng-lí ê lâng lia̍h tì-hūi chòe hoaⁿ-hí. 24) Pháiⁿ-lâng só͘ kiaⁿ--ê, beh lîm-kàu i; Gī-lâng só͘ ài ê, beh tit-tio̍h ún-chún. 25) Kông-hong chi̍t-ē kè, pháiⁿ-lâng kui tī bô; Gī-lâng sī éng-oán ê tōe-ki. 26) Lâng chhe pîn-tōaⁿ ê lâng, Sī chhin-chhiūⁿ chhùi-khí tú-tio̍h chhò͘, ba̍k-chiu tú-tio̍h hé-hun. 27) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa, chiū ke-thiⁿ ji̍t-chí; Chóng-sī pháiⁿ-lâng ê nî-hè beh kiám-chió. 28) Gī-lâng ê ǹg-bāng sī hoaⁿ-hí; Pháiⁿ-lâng ê him-bō͘ sī khang-khang. 29) Iâ-hô-hoa ê lō͘ tùi-tī chèng-ti̍t ê lâng chòe ōe-só͘; Tùi-tī kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng chòe húi-bia̍t. 30) Gī-lâng éng-oán bô î-sóa; Pháiⁿ-lâng bōe tit-tio̍h khiā-khí tī tōe-chiūⁿ. 31) Gī-lâng ê chhùi siⁿ-chhut tì-hūi; Koāi-biū ê chi̍h beh siū koah-tn̄g. 32) Gī-lâng ê chhùi-tûn chai thang hō͘ lâng hoaⁿ-hí; Pháiⁿ-lâng ê chhùi kóng koāi-biū ê ōe.

[11] Khúi-chà ê thian-phêng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Kong-pêng ê tô-chí sī I só͘ hoaⁿ-hí. 2) Kiau-ngō͘ lâi, kiàn-siàu ia̍h lâi; Chóng-sī thì-hūi sī kap khiam-pi ê lâng saⁿ-kap tī-teh. 3) Chèng-ti̍t ê lâng, i ê chin-si̍t beh ín-chhōa i; Kan-chà ê lâng, i ê koāi-phiah beh pāi-hoāi i. 4) Tōa siū-khì ê ji̍t, chîⁿ-châi bô lī-ek; Chí-ū kong-gī ōe kiù lâng thoat-lī sí-bô. 5) Oân-choân ê lâng ê gī beh pho͘-pîⁿ i ê lō͘; To̍k-to̍k pháiⁿ-lâng beh in-ūi i ê pháiⁿ poa̍h-tó. 6) Chèng-ti̍t ê lâng ê gī beh chín-kiù i; Kan-chá ê lâng beh hō͘ in ê pháiⁿ lia̍h-tio̍h. 7) Pháiⁿ-lâng chi̍t-ē sí, i ê ǹg-bāng beh bô--khì; Chōe-jîn só͘ him-bō͘-ê, iā bô--khì. 8) Gī-lâng tit-tio̍h thoat-lī hoān-lān; Ū pháiⁿ-lâng chòe i ê thòe-sin. 9) Bô kèng-khiân ê lâng ēng chhùi hāi chhù-piⁿ; To̍k-to̍k gī-lâng tùi chai-bat tit-tio̍h kiù. 10) Gī-lâng heng-thong, thong-siâⁿ hoaⁿ-hí; Pháiⁿ-lâng bia̍t-bô, lâng lóng chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 11) Siâⁿ in-ūi chèng-ti̍t ê lâng ê chiok-hok chiū heng-khí; Chóng-sī in-ūi pháiⁿ-lâng ê chhùi chiū chhia-tó. 12) Biáu-sī chhù-piⁿ--ê, sī bû-ti ê lâng; Chóng-sī bêng-lí ê lâng chēng-chēng bô chòe-siaⁿ. 13) Sì-kòe kiâⁿ, kóng lâng ê tn̂g-té, lāu-siat pì-bi̍t ê sū; Sim sêng-si̍t ê lâng khǹg-ba̍t tāi-chì. 14) Bô tì-hūi ê chí-tō, peh-sìⁿ chiū sit-pāi; Bô͘-sū chōe, chiū tit-tio̍h an-ún. 15) Kā siⁿ-hūn lâng chòe pó-jīn, beh tōa siū khek-khui; M̄-ài kā lâng tah-èng--ê, chiū tit-tio̍h an-ún. 16) Hó tek-hēng ê hū-jîn-lâng tit-tio̍h miâ-siaⁿ; Kiông-béng ê ta-po͘-lâng tit-tio̍h chîⁿ-châi. 17) Jîn-chû ê lâng lī-ek ka-kī ê sìⁿ-miā; Chân-jím ê lâng hāi ka-kī ê seng-khu. 18) Pháiⁿ-lâng keng-êng, tit-tio̍h hu-ké ê kang-chîⁿ; Iā gī ê chéng-chí--ê, tit-tio̍h si̍t-chāi ê hāu-kó. 19) Tn̂g-tn̂g kiâⁿ-gī--ê, beh tit-tio̍h oa̍h; Tui-jip pháiⁿ-tāi--ê, beh tì-kàu sí; 20) Sim-lāi koāi-phiah--ê, sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Kiâⁿ tāi-chì oân-choân--ê, sī I só͘ hoaⁿ-hí. 21) Pháiⁿ-lâng chhiú khan chhiú, tek-khak bōe bián siū hêng-hoa̍t; Gī-lâng ê hō͘-è beh tit-tio̍h chín-kiù. 22) Hū-jîn-lâng súi, iā bô bêng-lí, Chhin-chhiūⁿ kim-khoân kòa tī ti ê phīⁿ. 23) Gī-lâng só͘ ì-ài--ê, lóng sī hó; Pháiⁿ-lâng só͘ ǹg-bāng--ê, kiat-kio̍k sī siū-khì. 24) Ū lâng ná the̍h-chhut, chiū ná ke-thiⁿ; Ū lâng kian-līn, chiū hoán-tńg sòng-hiong. 25) Ài siá-sì--ê, beh tit-tio̍h hong-sēng; Lūn-te̍k lâng-ê, beh tit-tio̍h lūn-te̍k. 26) Tún gō͘-kak m̄ thiò--ê, peh-sìⁿ beh chiù-chó͘ i; Kam-goān thiò-chhut--ê, beh tit-tio̍h chiok-hok. 27) Chhut-la̍t chòe hó-ê, beh tit-tio̍h un-hūi; Choan-bū hāi lâng-ê, hāi beh kàu i ê seng-khu. 28) Óa-khò ka-kī ê chîⁿ-châi--ê, beh poa̍h-tó; Gī-lâng beh heng-ōng, chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-chhùi ê chhiū-hio̍h. 29) Kiáu-jiáu ka-kī ê ke--ê, só͘ chiap-siū--ê sī hong; Gû-gōng ê lâng beh chòe sim-lāi tì-hūi ê lâng ê lô͘-po̍k. 30) Gī-lâng só͘ kiat ê ké-chí sī oa̍h-miā ê chhiū; Tì-hūi ê lâng tit-tio̍h lâng ê lêng-hûn. 31) Khòaⁿ ah, gī-lâng tī sè-kan siū pò-èng; Hô-hòng pháiⁿ-lâng kap ū-chōe ê lâng ah?

[12] Hoaⁿ-hí siū kàu-tok--ê, chiū-sī hoaⁿ-hí chai-bat; Oàn-hūn chek-pī--ê, chiū-sī cheng-siⁿ. 2) Hó-lâng beh tit-tio̍h Iâ-hô-hoa ê un-hūi; Siat khúi-kè ê lâng, I beh tēng i ê chōe. 3) Lâng bōe-ōe tùi pháiⁿ lâi kiàn-li̍p; Gī-lâng ê kun-pún éng bōe iô-tāng. 4) Châi-tek ê hū-jîn-lâng sī tiōng-hu ê bián-liû; Sià-pāi ê hū-jîn-lâng hō͘ tiōng-hu chhin-chhiūⁿ kut hiú-nōa. 5) Gī-lâng ê liām-thâu sī kong-pêng; Pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘ sī khúi-chà. 6) Pháiⁿ-lâng ê ōe sī tng-tán beh hāi lâng; Chèng-ti̍t ê lâng ê chhùi, beh kiù i. 7) Pháiⁿ-lâng tó-hoāi kui tī bô; Gī-lâng ê ke beh khiā-chāi. 8) Lâng beh chiàu i ê tì-hūi tit-tio̍h o-ló; Sim-lāi koāi-biū--ê, beh siū biáu-sī. 9) Siū lâng khòaⁿ-khin--ê, iáu-kú ū lô͘-po̍k ê, Khah-iâⁿ ka-kī chun-tōa, iā khiàm-kheh bí-niû ê. 10) Gī-lâng koan-sim i ê cheng-siⁿ ê oa̍h-miā; Pháiⁿ-lâng ê lîn-bín iā sī chân-jím. 11) Chèng-choh i ê chhân-hn̂g ê, beh ū bí-niû kàu-gia̍h, Kau-pôe bô hē-lo̍h ê lâng sī bû-ti. 12) Pháiⁿ-lâng him-bō͘ put-gī ê lâng ê lô-bāng; Gī-lâng ê kun-thâu siⁿ-chhut ké-chí. 13) Chhùi-tûn ê kè-sit sī pháiⁿ ê lô-bāng; To̍k-to̍k gī-lâng beh thoat-lī hoān-lān. 14) Lâng in-ūi chhùi só͘ kiat ê ké-chí beh tit-tio̍h hok-khì móa-móa; Lâng chiàu i ê chhiú só͘ chòe--ê, beh tit-tio̍h pò-èng. 15) Gōng-lâng khòaⁿ ka-kī ê lō͘ chòe chèng-ti̍t; To̍k-to̍k tì-hūi ê lâng thiaⁿ lâng khó͘-khǹg. 16) Gōng-lâng ê m̄-goān liâm-piⁿ hián-chhut; Thong-ta̍t ê lâng khǹg-ba̍t kiàn-siàu. 17) Kóng si̍t-ōe--ê, hián-bêng kong-gī; Lām-sám kan-chèng--ê, hián-chhut khúi-khiat. 18) Kóng-ōe sò-sèng--ê, chhin-chhiūⁿ to ê chha̍k-lâng; Tì-hūi ê lâng ê chi̍h ōe i-hó lâng. 19) Sêng-si̍t ê chhùi éng-oán kian-kò͘; Pe̍h-chha̍t ê chi̍h put-kò tiap-á-kú. 20) Tô͘-bô͘ pháiⁿ-tāi--ê, sim chûn khúi-chà; Khǹg lâng hô-hó--ê, beh tit-tio̍h hoaⁿ-hí. 21) Gī-lâng bô tú-tio̍h chai-hāi; Pháiⁿ-lâng tú-tio̍h chai-hō móa-móa. 22) Pe̍h-chha̍t ê chhùi-tûn sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Kiâⁿ tāi-chì sêng-si̍t--ê, sī I só͘ hoaⁿ-hí. 23) Thong-ta̍t ê lâng ún-khǹg chai-bat; Gōng-lâng ê sim hián-chhut gû-gōng; 24) Un-khûn ê lâng i ê chhiú beh chiáng-koân; Pîn-tōaⁿ ê lâng beh chòe lâng ê khó͘-kang. 25) Lâng ê sim khòa-lū, hō͘ i lóe-chì; Chi̍t-kù hó-ōe, hō͘ i hoaⁿ-hí. 26) Gī-lâng ín-chhōa i ê chhù-piⁿ; Pháiⁿ-lâng ê lō͘ hō͘ lâng sit-bê. 27) Pîn-tōaⁿ ê lâng bô pek phah-la̍h só͘ tit-tio̍h--ê; Un-khûn ê lâng tit-tio̍h lâng pó-kùi ê châi-bu̍t. 28) Tī kong-gī ê lō͘ ū oa̍h-miā; I ê lō͘-kèng pēng bô sí-bô.

[13] Tì-hūi ê kiáⁿ thiaⁿ lāu-pē ê kàu-tok; Bú-bān ê lâng m̄-thiaⁿ chek-pī. 2) Lâng in-ūi chhùi só͘ kiat ê ké-chí beh hióng-siū hok-khì; Kan-chà ê lâng beh tú-tio̍h kiông-pō. 3) Iok-sok chhùi-chi̍h--ê, pó-choân i ê oa̍h-miā; Sûi-piān khui-chhùi--ê, tì-kàu pāi-bô. 4) Pîn-tōaⁿ lâng ê sim him-bō͘, iā bô só͘ tit-tio̍h; Un-khûn ê lâng beh tit-tio̍h sim-móa ì-chiok. 5) Gī-lâng iàm-chiān pe̍h-chha̍t ōe; Pháiⁿ-lâng ū chhàu-miâ koh kiàn-siàu. 6) Kong-gī pó-hō͘ kiâⁿ chèng-ti̍t-ê; Siâ-ok pāi-hoāi hoān-chōe ê lâng. 7) Ū lâng ka-kī chng-chòe hó-gia̍h, iā bô pòaⁿ-hāng; Ū lâng ka-kī chng-chòe sòng-hiong, si̍t-chāi ū chōe-chōe châi-bu̍t. 8) Lâng ê chîⁿ-châi thang sio̍k-hôe i ê oa̍h-miā; Nā-sī sòng-hiong lâng bô thiaⁿ lâng ê háng-hoah. 9) Gī-lâng ê kng beh bêng-liāng; Pháiⁿ-lâng ê teng beh sit. 10) Kiau-ngō͘ kan-ta khí saⁿ-chiⁿ; Saⁿ-kap chham-siông--ê, chiū ū tì-hūi. 11) M̄-sī tùi tio̍h-bôa lâi tit-tio̍h ê chîⁿ ōe siau-bô; Lâu-kōaⁿ lâi chek-chū--ê, beh ná ke-thiⁿ. 12) Só͘ ǹg-bāng--ê iân-chhiân kú, chiū tì-kàu sim thàng-thiàⁿ; Só͘ ì-ài--ê chi̍t-ē kàu, chiū-sī oa̍h-miā ê chhiū. 13) Biáu-sī tō-lí ê, ka-kī chhú bia̍t-bô; Kèng-ùi kài-bēng ê beh tit-tio̍h pò-siúⁿ. 14) Tì-hūi ê lâng ê hoat-tō͘ sī oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ, Ōe hō͘ lâng lī-khui sí-bô ê lô-bāng. 15) Siān-liông ê chhang-miâ hō͘ lâng tit-tio̍h un-tián; Kan-chà ê lâng ê lō͘ sī khâm-khia̍t. 16) Thong-ta̍t ê lâng lóng ēng tì-hūi kiâⁿ tāi-chì; To̍k-to̍k gōng-lâng pò-iông gōng-sū. 17) Pháiⁿ ê sù-chiá hām-lo̍h tī chai-ē; Tiong-sìn ê khim-chhe ōe hō͘ lâng khong-kiān. 18) Khì-choa̍t kàu-tok--ê, beh tú-tio̍h sòng-hiong kap lêng-jio̍k; Goān siū chek-pī--ê, beh tit-tio̍h êng-kng. 19) Só͘-ài-ê tit-tio̍h chiâⁿ, sim chiū hoaⁿ-hí; Lī-khui pháiⁿ-tāi sī gōng-lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ. 20) Kap tì-hūi ê lâng saⁿ-kap kiâⁿ ōe chiâⁿ-chòe tì-hūi; Kap gû-gōng ê lâng chòe-phōaⁿ ōe siū sún-siong. 21) Chai-ē beh tui-jip pháiⁿ-lâng; Nā-sī gī ê lâng beh tit-tio̍h pò-siúⁿ. 22) Hó-lâng lâu sán-gia̍p hō͘ kiáⁿ-sun; Pháiⁿ-lâng só͘ chek-chū ê chîⁿ-châi kui tī gī-lâng. 23) Sòng-hiong lâng chèng-choh tit-tio̍h chōe-chōe bí-niû; Iā ū in-ūi put-gī lâi tú-tio̍h bia̍t-bô--ê. 24) M̄-kam ēng chhê ê sī oàn-hūn i ê kiáⁿ; Nā-sī thiàⁿ-i--ê, chiū chiàu-sî chek-tok i. 25) Gī-lâng tit-tio̍h chia̍h hō͘ i ê sim móa-chiok; Pháiⁿ-lâng ê pak-tó͘ tek-khak iau.

[14] Tì-hūi ê hū-jîn-lâng ta̍k-ê kiàn-li̍p i ê ke; Gōng ê hū-jîn-lâng chhin-chhiú húi i. 2) Chiàu chèng-ti̍t lâi kiâⁿ ê lâng kèng-ùi Iâ-hô-hoa; To̍k-to̍k kiâⁿ tāi-chì hêng-ge̍k-ê sī biáu-sī I. 3) Gōng-lâng ê chhùi-lāi ū kiau-ngō͘ ê koáiⁿ; To̍k-to̍k tì-hūi ê lâng ê chhùi-tûn beh pó-sioh pún-sin. 4) Ke nā bô gû, gû-tiâu chiū khang-khang; Thó͘-sán chōe-chōe sī tùi-tī gû ê la̍t. 5) Chin-si̍t ê kan-chèng bô kóng pe̍h-chha̍t; Ké ê kan-chèng kóng pe̍h-chha̍t ōe. 6) Bú-bān ê lâng chhē tì-hūi, iā chhē-bô-tio̍h; Chhong-bêng ê lâng khoài-khoài tit-tio̍h chai-bat. 7) Kiâⁿ kàu gōng-lâng ê bīn-chêng, Chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ i ê chhùi-tûn bô tì-sek. 8) Thong-ta̍t ê lâng ê tì-hūi chāi-tī bêng-pe̍k i ê lō͘; Goān-lâng ê gōng chiū-sī khúi-chà. 9) Gōng-lâng lia̍h hoān-chōe chòe kún-chhiò; Chèng-ti̍t ê lâng ê tiong-kan ū hô-pêng. 10) Sim ōe chai ka-kī ê kan-khó͘; Gōa-lâng bô hūn i ê hoaⁿ-hí. 11) Pháiⁿ-lâng ê chhù beh tó-hoāi; Chèng-ti̍t ê lâng ê pò͘-pîⁿ beh heng-ōng. 12) Ū chi̍t tiâu lō͘, lâng khòaⁿ-chòe chèng-ti̍t; Kàu-bé chiâⁿ-chòe sí-bô ê lō͘. 13) Lâng teh chhiò ê sî, sim iā ū iu-būn; Khoài-lo̍k ê kiat-kio̍k pìⁿ-chòe pi-siong. 14) Sim pōe-ge̍k ê lâng beh tùi i ê só͘-kiâⁿ lâi móa-chiok; Hó-lâng iā beh tùi i pún-sin lâi móa-chiok. 15) Gōng-ti̍t ê lâng bô chi̍t-kù-ōe m̄-sìn; Thong-ta̍t ê lâng ta̍k-pō͘ kín-sīn. 16) Tì-hūi ê lâng kiaⁿ-hiâⁿ, koh lī-khui pháiⁿ-tāi; Gōng ê lâng hòng-sù, ka-kī óa-khò. 17) Khoài siū-khì--ê, kiâⁿ tāi-chì gû-gōng; Kè-bô͘ pháiⁿ--ê, beh tú-tio̍h oàn-hūn. 18) Gōng-ti̍t ê lâng sêng-chiap gû-gōng chòe-gia̍p; Thong-ta̍t ê lâng tit-tio̍h chai-bat chòe bián-liû. 19) Pháiⁿ-lâng phak tī hó-lâng ê bīn-chêng; Chōe-jîn phak tī gī-lâng ê mn̂g-kháu. 20) Sòng-hiong lâng liân chhù-piⁿ iā oàn-hūn i; Hó-gia̍h lâng pêng-iú chin-chōe. 21) Khòaⁿ-khin chhù-piⁿ ê, chit-hō lâng ū chōe; Lîn-bín sòng-hiong ê, hit-hō lâng ū hok-khì. 22) Kè-bô͘ pháiⁿ ê, kiám bô ji̍p bê-lō͘ mah? Kè-bô͘ hó ê, beh tit-tio̍h lîn-bín kap sêng-si̍t. 23) Pah-poaⁿ ê tio̍h-bôa lóng ū lī-ek; Chhùi-tûn kóng chōe-chōe ōe chiū tì-kàu sòng-hiong. 24) Tì-hūi ê lâng ê chîⁿ-châi chòe in ê bián-liû; Gōng-lâng ê gōng kàu-bé sī gōng. 25) Chin-si̍t ê kan-chèng kiù lâng ê sìⁿ-miā; Kóng pe̍h-chha̍t ê, sī khúi-chà. 26) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa ū kian-kò͘ ê óa-khò; I ê kiáⁿ-jî ū tô-siám ê só͘-chāi. 27) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa chiū-sī oa̍h-miā ê chùi-chôaⁿ, Ōe hō͘ lâng lī-khui sí-bô ê lô-bāng. 28) Kok-ông ê êng-kng chāi-tī peh-sìⁿ ê chōe; Jîn-kun soe-pāi chāi-tī peh-sìⁿ ê chió. 29) Bô khoài-khoài siū-khì-ê, tōa-tōa ū chhang-miâ; Sò-sèng-ê tōa hián-chhut gû-gōng. 30) Sim-lāi an-chēng sī jio̍k-thé ê oa̍h-miā; Oàn-tò͘ sī kut-lāi ê hiú-nōa. 31) Khek-po̍k sòng-hiong-ê, sī siat-to̍k chhòng-chō i ê Chú; Lîn-bín khiàm-khek-ê, sī chun-kèng Chú. 32) Pháiⁿ-lâng tī i só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ beh tú-tio̍h chhia-tó; Gī-lâng kàu sí ū ǹg-bāng. 33) Tì-hūi an-jiân tiàm tī chhang-miâ ê lâng ê sim; Gōng-lâng ê pak-lāi beh lō͘-hiān. 34) Kong-gī hō͘ pang-kok seng-koâiⁿ; Kìⁿ-ū chōe-ok ê peh-sìⁿ siū lêng-jio̍k. 35) Ēng tì-hūi kiâⁿ tāi-chì ê chhe-ēng tit-tio̍h ông ê un-hūi; To̍k-to̍k sià-pāi-ê, ōe tú-tio̍h i siū-khì.

[15] Un-hô ê ìn-tap ōe hō͘ siū-khì soah; Kóng-ōe sò-pō ōe kek-khí siū-khì. 2) Tì-hūi ê lâng ê chi̍h gâu kóng chai-bat; Gōng-lâng ê chhùi thò͘-chhut gû-gōng. 3) Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu ta̍k só͘-chāi tī-teh; Hó-pháiⁿ lóng teh kàm-chhat. 4) Sûn-liông ê chi̍h sī oa̍h-miā ê chhiū; Nā ū koāi-biū--ê, chiū ōe sún-siong sim-sîn. 5) Gōng-lâng khòaⁿ-khin lāu-pē ê kàu-tok; Goān siū chek-pī-ê, tit-tio̍h kiàn-sek. 6) Gī-lâng ê chhù-lāi ū chōe-chōe châi-pó; Pháiⁿ-lâng sò͘-thàn--ê, sī chòe i ê hām-hāi. 7) Tì-hūi ê lâng ê chhùi-tûn pò-iông chai-bat; Gōng-lâng ê sim lóng bô án-ni. 8) Pháiⁿ-lâng hiàn-chè sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Chèng-ti̍t ê lâng kî-tó sī I só͘ hoaⁿ-hí. 9) Pháiⁿ-lâng ê lō͘ sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; To̍k-to̍k tui-jip kong-gī-ê, chiū tit I thiàⁿ. 10) Pàng-sak chiàⁿ-lō͘-ê, beh siū tāng-tāng ê chek-hoa̍t; Oàn-hūn chek-pī-ê, beh tì-kàu sí-bô. 11) Im-hú kap Bia̍t-bô lóng tī Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu-chêng; Hô-hòng sè-kan lâng ê sim ah? 12) Bú-bān ê lâng m̄-ài siū chek-pī, Iā bô beh chiū-kūn tì-hūi ê lâng. 13) Khoài-lo̍k ê sim ōe hō͘ bīn chhiò-chhiò; Sim nā iu-būn, ōe sún-siong sim-sîn. 14) Chhang-miâ ê lâng ê sim chhē chai-bat; Gōng-lâng ê chhùi it-bī hò͘ⁿ gû-gōng. 15) Khùn-khó͘ ê lâng ê ji̍t-chí lóng ū chai-ē; Sim khoài-lo̍k ê lâng iân-sia̍h bô tn̄g. 16) Hó-gia̍h iā ū khòa-lū; M̄-ta̍t-tio̍h sòng-hiong lâi kèng-ùi Iâ-hô-hoa. 17) Chia̍h chhài-soe, tāi-ke saⁿ-thiàⁿ, Iâ-kè chia̍h pûi ê gû-á, tāi-ke saⁿ oàn-hūn. 18) Pháiⁿ sèng-tē ê lâng jiá-khí oan-ke; Bô khoài-khoài siū-khì ê lâng ōe hō͘ saⁿ-chiⁿ soah. 19) Pìn-tōaⁿ ê lâng ê lō͘ sī chhin-chhiūⁿ chhì-phè ê lî-pa; Chèng-ti̍t ê lâng ê lō͘ chiâⁿ-chòe tōa-lō͘. 20) Tì-hūi ê kiáⁿ hō͘ lāu-pē hoaⁿ-hí; Gōng-lâng khòaⁿ-khin i ê lāu-bú. 21) Bû-ti ê lâng lia̍h gû-gōng chòe hoaⁿ-hí; Bêng-lí ê lâng chiàu chèng-ti̍t lâi kiâⁿ. 22) Bô saⁿ-kap chham-siông, só͘ kè-bô͘ ōe sit-pāi; Bô͘-sū chōe-chōe, só͘ kè-bô͘ ōe chiâⁿ. 23) Lâng ê chhùi ìn-tap ha̍p-gî, chiū ōe hoaⁿ-hí; Ha̍p-sî ê ōe hó kàu cháiⁿ-iūⁿ! 24) Tì-hūi ê lâng ū oa̍h-miā ê lō͘ lâi chiūⁿ-khì, Tit-tio̍h lī-khui tī ē-tóe ê im-hú. 25) Iâ-hô-hoa beh thiah-húi kiau-ngō͘ ê lâng ê chhù, Beh an-tiāⁿ kóaⁿ-hū ê tōe-kài. 26) Pháiⁿ ê kè-bô͘ sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ; Nā-sī hó ê ōe sī chheng-kiat. 27) Tham-châi-ê, hām-hāi ka-kī ê ke, Oàn-hūn pò͘-lō͘ ê, tit-tio̍h oa̍h. 28) Gī-lâng ê sim siūⁿ-liáu chiah ìn; Pháiⁿ-lâng ê chhùi thó͘-chhut pháiⁿ-tāi. 29) Iâ-hô-hoa lī-khui pháiⁿ-lâng hn̄g-hn̄g; Chóng-sī I thiaⁿ gī-lâng ê kî-tó. 30) Ba̍k-chiu ê kng-bêng hō͘ sim hoaⁿ-hí; Hó siau-sit ōe lūn-te̍k kut. 31) Thiaⁿ-thàn oa̍h-miā ê chek-pī ê, Beh khiā-khí tī tì-hūi ê lâng ê tiong-kan. 32) M̄ thiaⁿ kéng-kài-ê, sī khòaⁿ-khin ka-kī; Chóng-sī thiaⁿ-thàn chek-pī-ê, chiū tit-tio̍h kiàn-sek. 33) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-hūi ê kà-sī; Khiam-pi chiū-sī êng-kng ê tāi-seng.

[16] Sim ê kè-bô͘ chāi-tī lâng, Chi̍h ê ìn-tap sī tùi Iâ-hô-hoa. 2) Lâng it-chhè ê só͘ kiâⁿ ka-kī khòaⁿ-chòe chheng-khì, To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa chhek-to̍k lâng ê sim. 3) Lí só͘-chòe ê lóng tio̍h kau-thok Iâ-hô-hoa; Lí só͘ kè-bô͘ ê chiū ōe ún-tàng. 4) Iâ-hô-hoa só͘ chō-ê lóng ha̍p i ê lō͘-ēng; Liân pháiⁿ-lâng iā ha̍p tī chai-ē ê ji̍t. 5) Kìⁿ-nā sim kiau-ngō͘-ê sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ, Sui-jiân chhiú khan chhiú iā bōe bián siū hêng-hoa̍t. 6) Tùi lîn-bín kap sêng-si̍t, chōe-kòa tit-tio̍h sio̍k-hôe; Tùi kèng-ùi Iâ-hô-hoa chiū lī-khui pháiⁿ-tāi. 7) Lâng ê só͘-kiâⁿ nā hō͘ Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí, Liân i ê tùi-te̍k Iâ-hô-hoa iā hō͘ in kap i hô. 8) Chōe-chōe chîⁿ iā put-gī, M̄-ta̍t-tio̍h chió-chió chîⁿ koh ū kong-gī. 9) Lâng ê sim kè-e̍k i ê lō͘, To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa tiāⁿ-tio̍h i ê kha-pō͘. 10) Ông ê chhùi-lāi ū sîn ê ōe, Sím-phòaⁿ ê sî i ê chhùi chiū bô chha-chhok. 11) Kong-tō ê thian-phêng kap chhìn, lóng sio̍k Iâ-hô-hoa, Tē-á-lāi it-chhè ê tô-chí lóng sī I só͘ tiāⁿ-tio̍h. 12) Chòe-pháiⁿ sī ông só͘ iàm-ò͘ⁿ, In-ūi chō-ūi sī tùi kong-gī lâi kian-kò͘. 13) Kong-gī ê chhùi-tûn sī ông só͘ hoaⁿ-hí, Kóng-ōe chèng-ti̍t-ê sī ông só͘ thiàⁿ. 14) Ông ê tōa siū-khì chhin-chhiūⁿ hō͘ lâng sí ê sù-chiá, To̍k-to̍k tì-hūi ê lâng ōe hō͘ i soah. 15) Ông ê bīn-sek ê kng hō͘ lâng ū oa̍h-miā, Ông ê un-tián chhin-chhiūⁿ chhun-hō͘ ê hûn. 16) Tit-tio̍h tì-hūi pí tit-tio̍h kim ke jōa-hó; Kéng-tio̍h chhang-miâ pí tit-tio̍h gûn iáu khah-hó. 17) Chèng-ti̍t ê lâng ê tōa-lō͘ sī lī-khui pháiⁿ; Kín-sīn siú i ê lō͘ ê, sī pó-choân i ê sìⁿ-miā. 18) Kiau-ngō͘ sī sit-pāi ê tāi-seng; Chū-ko ê sim chiū-sī poa̍h-tó ê tāi-seng. 19) Sim khiam-pi kap sòng-hiong lâng saⁿ-kap tòa, Iâⁿ-kè kap kiau-ngō͘ ê lâng saⁿ-kap pun só͘ chhiúⁿ ê mi̍h. 20) Tì-ì tī tō-lí--ê beh tit-tio̍h lī-ek, Óa-khò Iâ-hô-hoa ê ū hok-khì. 21) Sim tì-hūi-ê chheng-chòe thong-ta̍t; Hó kháu-châi ōe ke-thiⁿ lâng ê ha̍k-būn. 22) Lâng ū bêng-lí chiū ū oa̍h-miā ê chúi-chôaⁿ; Gōng-lâng ê chek-hoa̍t chiū-sī i ê gōng. 23) Tì-hūi ê lâng ê sim kà-sī i ê chhùi; Koh kā i ê chhùi-tûn ke-thiⁿ ha̍k-būn. 24) Oán-choán ê ōe chhin-chhiūⁿ bi̍t-pô͘; Sim chai tiⁿ hō͘ kut sóng-khoài. 25) Ū chi̍t tiâu lō͘ lâng khòaⁿ-chòe chèng-ti̍t; Kàu-bé chiâⁿ-chòe sí-bô ê lō͘. 26) Pak-tó͘ iau sī bián-lē chòe-kang ê lâng chòe-kang; In-ūi i ê khó͘-hok pek i. 27) Bô lō͘-ēng ê lâng tô͘-bô͘ sún-hāi; I ê chhùi-tûn chhin-chhiūⁿ ū hé teh sio. 28) Koāi-phiah ê lâng sì-kòe khí saⁿ-chiⁿ, O̍h-ōe ê lâng hō͘ chhin-bi̍t ê pêng-iú léng-tām. 29) Kiông-pō ê lâng ín-iú chhù-piⁿ, Chhōa i kiâⁿ m̄-hó ê lō͘. 30) Ba̍k-chiū pàng-khoeh teh tô͘-bô͘ koāi-phiah, Chhùi-tûn ha̍p-óa lâi chiâⁿ hit ê pháiⁿ-sū. 31) Pe̍h-thâu-mn̂g sī súi ê bián-liû, Tī gī ê lō͘ ōe chhē-tio̍h. 32) Bô khoài-khoài siū-khì iâⁿ-kè ióng-sū, Koán-hat ka-kī ê sim-ê iâⁿ-kè chhú-tio̍h siâⁿ ê. 33) Liam-khau chāi-tī lâng, Tiāⁿ-tio̍h tāi-chì lóng tùi Iâ-hô-hoa.

[17] Iân-sia̍h móa-chhù iā ū saⁿ-chiⁿ, M̄-ta̍t-tio̍h chi̍t-tè-á piáⁿ-koaⁿ koh ū an-chēng. 2) Lô͘-po̍k gâu pān tāi-chì beh koán-hat sià-pāi ê kiáⁿ; Koh tī hiaⁿ-tī ê tiong-kan saⁿ-kap pun ke-hé. 3) Khe-á sī beh thoàn-liān gûn, lô͘ sī beh thoàn-liān kim; To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa thoàn-liān lâng ê sim. 4) Kiâⁿ-pháiⁿ-ê liû-sim thiaⁿ kan-chà ê ōe, Kóng pe̍h-chha̍t-ê chù-ì thiaⁿ siâ-ok ê giân-gú. 5) Thí-chhiò sòng-hiong lâng-ê sī lêng-jio̍k chhòng-chō i ê Chú; Hoaⁿ-hí lâng tú-tio̍h chai-ē ê bōe bián-tit siū hêng-hoa̍t. 6) Kiáⁿ-sun sī lāu-lâng ê bián-liû, Lāu-pē sī kiáⁿ-jî ê êng-kng. 7) Gōng-lâng kóng tōa-ōe sī bô ha̍p, Hô-hòng ū tō-tek ê lâng kóng pe̍h-chha̍t ah. 8) Pò͘-lō͘ ê mi̍h tī siū-tio̍h ê lâng khòaⁿ-chòe pó-chio̍h, Bô-lūn ǹg toh-lo̍h chi̍t hong-bīn lóng heng-thong. 9) Jia-iám lâng ê kè-sit-ê sī it-tio̍h jîn-ài, Tāi-chì ta̍uh-ta̍uh liām ê, hō͘ chhin-bi̍t ê pêng-iú léng-tām. 10) Bêng-lí ê lâng chi̍t-ē siū chek-pī chiū ji̍p i ê sim, Iâⁿ-kè phah gōng-lâng chi̍t-pah-ē. 11) Pháiⁿ-lâng choan-bū hoán-poān, Só͘-í beh chhe chân-jím ê sù-chiá khì kong-kek i. 12) Lêng-khó͘ tú-tio̍h sit-lo̍h kiáⁿ ê hîm-bú, M̄-thang tú-tio̍h gōng-lâng ê gû-tû ok. 13) Ēng pháiⁿ pò hó ê, Chai-ē bô lī-khui i ê ke. 14) Saⁿ-chiⁿ ê khí-thâu chhin-chhiūⁿ chúi phòa-khiah; Só͘-í tī kàu-nāu ê tāi-seng tio̍h hō͘ oan-ke soah. 15) Gí-tiāⁿ pháiⁿ lâng chòe-gī, tēng gī-lâng chòe ū-chōe ê, Chí nn̄g hāng lóng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ. 16) Gōng-lâng kì-jiân bô bêng-lí, Siáⁿ-sū ū chîⁿ the̍h tī chhiú--nih bóe tì-hūi? 17) Pêng-iú sî-siông saⁿ chhin-ài, Hiaⁿ-tī ê chhut-sì ūi-tio̍h kiù hoān-lān. 18) Tī chhù-piⁿ ê bīn-chêng tah-èng chòe pó-jīn, Hit-hō lâng chiū-sī gōng-lâng. 19) Ài saⁿ-chiⁿ ê lâng sī ài hoān-chōe; Mn̂g-hō͘ chhòng koâiⁿ ê lâng sī ka-kī chhú pāi-hoāi. 20) Sim koāi-phiah--ê bô thang chhē--tio̍h hok-khì; Chi̍h péng-lâi péng-khì-ê hām-lo̍h tī hoān-lān. 21) Siⁿ gōng-kiáⁿ sī ka-kī ê iu-būn, Gōng-lâng ê pē lóng bô thang hoaⁿ-hí. 22) Hoaⁿ-hí ê sim sī hó-io̍h, Iu-siong ê sim-sîn hō͘ kut ko͘-tâ. 23) Pháiⁿ-lâng àm-chīⁿ siū pò͘-lō͘, Beh hō͘ àn-kiāⁿ péng-lìn-tńg. 24) Tì-hūi sī tī bêng-lí ê lâng ê bīn-chêng, Gōng-lâng ê ba̍k-chiu khòaⁿ tī tōe ê ke̍k-thâu. 25) Gû-gōng ê kiáⁿ hō͘ lāu-pē hoân-ló, Hō͘ lāu-bú iu-khó͘. 26) Hêng-hoa̍t gī ê lâng sī m̄-hó, Phah péng-kong ê koaⁿ-hú iā-sī án-ni. 27) Giân-gú chió-ê ū tì-sek, Sèng-chêng hāi-chāi-ê ū chhang-miâ. 28) Gōng ê lâng nā chēng-chēng iā sǹg chòe tì-hūi; Chhùi-ba̍t-ê iā sǹg-chòe chhang-miâ.

[18] Ka-kī hun-piat-ê sī kiû i só͘ ì-ài, Koh thòng-hūn it-chhè chin ê tì-hūi. 2) Gōng-lâng bô hoaⁿ-hí bêng-lí, To̍k-to̍k ài hián-bêng i ê sim-ì. 3) Pháiⁿ-lâng lâi, biáu-sī iā tè i lâi; Kiàn-siàu kàu, lêng-jio̍k kap i kàu. 4) Lâng chhùi-lāi ê ōe chhin-chhiūⁿ chhim ê chúi, Tì-hūi ê chúi-chôaⁿ chhin-chhiūⁿ teh lâu ê khoe-chúi. 5) Thé-thiap pháiⁿ-lâng ê chêng-biān, Phòaⁿ-toàn lâi oan-óng gī-lâng lóng sī m̄-hó. 6) Gōng-lâng khui-chhùi chiū khí oan-ke, I ê chhùi sī kiò lâng phah. 7) Gōng-lâng ê chhùi sī i ê pāi-bô, I ê chhùi-tûn sī i ê lêng-hûn ê lô-bāng. 8) O̍h-ōe ê lâng ê giân-gú chhin-chhiūⁿ hó-chia̍h ê mi̍h, Chhim ji̍p lâng ê pak-lāi. 9) Chòe-kang sǹg-hēng ê, Kap chân-hāi-ê chòe hiaⁿ-tī. 10) Iâ-hô-hoa ê miâ sī kian-kò͘ ê tâi, Gī ê lâng cháu--ji̍p-khì, chiū tit-tio̍h an-ún. 11) Hó-gia̍h lâng ê châi-bu̍t sī i kian-kò͘ ê siâⁿ, Chiàu i phah-sǹg sī chhin-chhiūⁿ koâiⁿ ê chhiûⁿ. 12) Pāi-hoāi ê tāi-seng lâng ê sim sī kiau-ngō͘, Chun-kùi ê thâu-chêng sī khiam-pi. 13) Bē thiaⁿ ê tāi-seng chiū ìn, Chiū-sī i ê gōng kap lêng-jio̍k. 14) Lâng ê sim-sîn ōe jím-siū i ê pīⁿ-thiàⁿ; Sim-sîn siū-siong, chī-chūi ōe tng -tit-khí ah? 15) Chhong-bêng ê lâng ê sim tit-tio̍h chai-bat, Tì-hūi lâng ê hī-khang kiû chai-bat. 16) Lé-mi̍h sī thòe lâng khui lō͘, Chhōa i kàu tāi-jîn ê bīn-chêng. 17) Tāi-seng piān-lūn-ê chhin-chhiūⁿ ū gī-lí, To̍k-to̍k chhù-piⁿ lâi chiū cha-chhat i. 18) Thiu-chhiam ōe hō͘ oan-ke soah, Iā ōe pâi-kái tī ū sè-le̍k ê lâng ê tiong-kan. 19) Siū khek-khui ê hiaⁿ-tī beh tit-tio̍h i koh hô, pí chhú kian-kò͘ ê siâⁿ khah-oh; Chit-hō ê saⁿ-chiⁿ chhin-chhiūⁿ iâⁿ-chē ê mn̂g-kông. 20) Lâng kóng-ōe ê hāu-kó ōe hō͘ i ê pak-tó͘ chhiong-móa, I ê chhùi-tûn só͘ chhut ê, beh hō͘ i pá-chiok. 21) Siⁿ-sí ê koân chāi-tī chhùi-chi̍h; Thiàⁿ-i--ê beh chia̍h i ê ké-chí. 22) Tit-tio̍h bó͘ ê chiū-sī tit-tio̍h hok-khì, Iā sī tit-tio̍h Iâ-hô-hoa ê un-hūi. 23) Sòng-hiong lâng khún-chhiat lâi kiû, Hó-gia̍h lâng pháiⁿ siaⁿ-sàu lâi ìn. 24) Chōe-chōe pêng-iú ê, ka-kī chhú pāi-bô, Ū chi̍t ê ti-kí-ê pí hiaⁿ-tī khah chhin.

[19] Sòng-hiong lâi kiâⁿ chèng-ti̍t ê, Iâⁿ-kè kóng koāi-biū koh gû-gōng ê. 2) Sim bô chai-bat sī m̄-hó; Kha kín cháu ê, bōe bián-tit hoān-chōe. 3) Lâng in-ūi gû-gōng lâi pāi-hoāi i ê lō͘, I ê sim chiū khì-hiâm Siōng-tè. 4) Hó-gia̍h chiū ke-thiⁿ chōe-chōe pêng-iú, Sòng-hiong chiū pêng-iú kap i lī-pia̍t. 5) Lām-sám kan-chèng ê lâng bōe bián-tit siū hêng-hoa̍t; Kóng pe̍h-chha̍t bōe-ōe tô-thoat hêng-hoa̍t. 6) Tōa-liōng ê lâng chōe-chōe lâng tùi i kiû un; Sàng-mi̍h-ê, lâng-lâng chòe i ê pêng-iú. 7) Sòng-hiong lâng i ê hiaⁿ-tī lóng oàn-hūn i, Hô-hòng i ê pêng-iú koh khah lī-khui i; Jip beh kap in kóng-ōe, in í-keng bô tī-teh. 8) Tit-tio̍h tì-hūi ê, thiàⁿ-sioh i ê lêng-hûn, Pó-siú bêng-lí ê, beh tit-tio̍h hok-khì. 9) Lām-sám kan-chèng ê, bōe bián-tit siū hêng-hoa̍t; Kóng pe̍h-chha̍t ê, beh tú-tio̍h bia̍t-bô. 10) Gōng-lâng hióng-siū iàn-lo̍k, sī bô ha̍p-gî; Hô-hòng lô͘-po̍k koán-hat kùi-cho̍k ah? 11) Lâng ū kiàn-sek chiū bô khoài-khoài siū-khì; Sià-bián lâng ê kè-sit chiū-sī i ê êng-kng. 12) Ông ê tōa siū-khì chhin-chhiūⁿ sai hm̄-hm̄-háu; I ê un-tián chhin-chhiūⁿ chháu-téng ê lō͘-chúi. 13) Gōng ê kiáⁿ sī lāu-pē ê chai-ē; Bó͘ ê chháu-nāu chhin-chhiūⁿ hō͘-chúi chha̍uh-chha̍uh tih. 14) Chhù-the̍h châi-sán sī chó͘-kong só͘ lâu ê, To̍k-to̍k gâu ê bó͘ sī Iâ-hô-hoa só͘ sù ê. 15) Lán-tō hō͘ lâng khùn tāng-bîn, Pîn-tōaⁿ ê lâng beh tú-tio̍h iau-gō. 16) Siú kài-bēng ê, sī siú lêng-hûn, Bô sòe-jī i ê só͘ kiâⁿ ê, beh tì-kàu sí-bô. 17) Lîn-bín sòng-hiong lâng ê, chiū-sī chioh hō͘ Iâ-hô-hoa; I beh chiàu i só͘ kiâⁿ ê hó-sū lâi hêng i. 18) Thàn iáu ū ǹg-bāng, tio̍h kàu-tok lí ê kiáⁿ, Lí m̄-thang ū ì-sù beh hō͘ i sí. 19) Tōa siū-khì ê lâng tek-khak tio̍h siū hêng-hoa̍t, Lí nā kiù i tio̍h koh ke chi̍t pái. 20) Lí tio̍h thiaⁿ khó͘-khǹg siū kà-sī, Hō͘ lí kàu-bé ū tì-hūi. 21) Lâng sim-lāi ū chōe-chōe kè-bô͘, To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa ê chí-ì chiah ōe ún-tàng. 22) Lâng só͘ ì-ài sī i jîn-chû ê liōng, Sòng-hiong lâng pí kóng pe̍h-chha̍t khah-hó. 23) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa chiū ōe tit-tio̍h oa̍h-miā; I beh an-ku pá-chiok bô tú-tio̍h chai-ē. 24) Pîn-tōaⁿ ê lâng chhun-chhiú tī pôaⁿ--nih, Iā m̄-khéng the̍h kàu chhùi. 25) Phah bú-bān ê lâng, gōng-tit-ê beh chhíⁿ-ngō͘; Chek-pī bêng-lí ê lâng, i chiū khah chai-bat. 26) Pháiⁿ khoán-thāi lāu-pē kek-tio̍k lāu-bú ê, Sī sià-pāi tì-kàu lêng-jio̍k ê kiáⁿ. 27) Góa ê kiáⁿ ah, lâng nā kà-sī lí khì-sak tì-sek ê ōe, Lí koat-toàn m̄-thang thiaⁿ. 28) Chòe bô-iáⁿ-chiah ê kan-chèng hì-lāng kong-pêng, Pháiⁿ-lâng thun-lo̍h chōe-ok. 29) Hêng-hoa̍t sī ūi-tio̍h bú-bān ê lâng siat; Piⁿ-phah iā sī ūi-tio̍h gōng-lâng ê ka-chiah.

[20] Chiú sī tì-kàu bú-bān ê, kāu-chiú tì-kàu soan-hoa, Kìⁿ-nā in-ūi i lâi chhò-gō͘ ê, sī bô tì-hūi. 2) Ông ê ui-hong chhin-chhiūⁿ sai hm̄-hm̄-háu, Jiá i siū-khì ê, sī hāi ka-kī ê sìⁿ-miā. 3) Lī-khui saⁿ-chiⁿ hit-hō lâng ū êng-kng, To̍k-to̍k gōng-lâng ài oan-ke. 4) Pîn-tōaⁿ ê lâng tī tang-thiⁿ ê sî bô beh chèng-choh, Kàu siu-koah ê sî i kiû-khit, iā bōe tit-tio̍h. 5) Lâng sim-lāi ê kè-bô͘ sī chhin-chhiūⁿ chhim ê chúi, to̍k-to̍k bêng-lí ê lâng chiah ōe kā i chhiû--chhut-lâi. 6) Kóng-khí ka-kī ê jîn-chû-ê chin-chōe; Nā-sī tiong-sìn ê lâng chin oh tit-tio̍h. 7) Chiàu chèng-ti̍t lâi kiâⁿ ê gī-lâng, I ê hō͘-è ū hok-khì. 8) Ông chē tī sím-phòaⁿ ê ūi, Ēng i ê ba̍k-chiu kóaⁿ-sòaⁿ lóng-chóng ê pháiⁿ. 9) Chī-chūi ōe kóng, Góa í-keng chheng-khì góa ê sim, Góa ê chōe í-keng sóe-tû? 10) Tô-chí bô tâng, chin, táu bô tâng, Lóng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ. 11) Liân gín-ná tī só͘ chòe ê, iā hián-bêng i ê pún-sèng; I só͘ kiâⁿ-ê he̍k-sī sèng-kiat á chèng-ti̍t. 12) Ōe thiaⁿ ê hī-khang, ōe khòaⁿ ê ba̍k-chiu, Nn̄g-hāng lóng sī Iâ-hô-hoa só͘ chòe ê. 13) Bo̍h-tit tham-bîn, bián tì-kàu sòng-hiong; Thí-khui lí ê ba̍k-chiu, chiah ū kàu-gia̍h ê bí-niû. 14) Bóe mi̍h ê, kóng, M̄-hó, m̄-hó; Kàu bóe--khì-liáu ka-kī khoa-kháu. 15) Ū kim iā ū pó-chio̍h chōe-chōe, Chóng-sī ū chai-bat ê chhùi-tûn, chiū chiâⁿ-chòe kùi-khì ê tin-pó. 16) Ūi-tio̍h siⁿ-hūn lâng tam-pó tio̍h the̍h hit-lâng ê saⁿ, Thòe gōa-lâng chòe pó-jīn, hit ê lâng tio̍h tam-tng chek-sêng. 17) Ēng môa-phiàn lâi tit-tio̍h chia̍h-mi̍h, lâng lia̍h-chòe chu-bī, Chóng-sī āu-lâi i ê chhùi móa-móa sī soa. 18) Tùi chham-siông ta̍k-hāng ê kè-e̍k tit-tio̍h chiâⁿ; Lí beh kau-chiàn tio̍h ēng hó ê kè-chhek. 19) Sì-kòe kiâⁿ, kóng lâng ê tn̂g-té, lāu-siat pì-bi̍t ê sū; Kāu-ōe ê, m̄-thang kap i kiat-kau. 20) Chiù-chó͘ lāu-pē á lāu-bú ê, I ê teng beh hoa tī ke̍k o͘-àm ê tiong-kan. 21) Khí-thâu kín-kín tit-tio̍h ê sán-gia̍p, Lō͘-bé m̄-sī chòe i ê hok-khì. 22) Lí bo̍h-tit kóng, Góa beh pò-èng pháiⁿ, Tio̍h thèng-hāu Iâ-hô-hoa, I beh kiù lí. 23) Tô-chí bô saⁿ-tâng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ, Ké ê thian-phêng iā sī m̄-hó. 24) Lâng ê kha-pō͘ sī tùi Iâ-hô-hoa tiāⁿ-tio̍h; Lâng kiám ōe chai i ê lō͘ mah? 25) Lâng sûi-piān kóng, Che sī sèng-mi̍h; Hē-goān liáu, chiah chhâ-mn̄g, che sī chòe i ê lô-bāng. 26) Tì-hūi ê ông poah-sòaⁿ pháiⁿ-lâng, Hō͘ chhia-lûn lún i. 27) Lâng ê sim-sîn sī Iâ-hô-hoa ê teng, Kàm-chhat lâng ê sim-pak. 28) Jîn-chû kap chin-si̍t pó-choân kok-ông; I ê chō-ūi iā in-ūi jîn-chû lâi kian-kò͘. 29) Ióng-kiāⁿ sī siàu-liân lâng ê êng-kng; Pe̍h-thâu-mn̂g chiū-sī lāu-lâng ê thé-biān. 30) Ēng piⁿ phah-siong tû-khì lâng ê chōe-ok; Phah ōe ji̍p lâng ê sim-pak.

[21] Ông ê sim tī Iâ-hô-hoa ê chhiú-tiong; Chhin-chhiūⁿ chúi-kau, chiàu I ê só͘ ài phòa hō͘ i lâu. 2) Lâng ê só͘ kiâⁿ ka-kī khòaⁿ-chòe chèng-ti̍t, To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa chhek-to̍k lâng ê sim. 3) Kiâⁿ-gī péng-kong, Sī pí hiàn-chè koh khah tit-tio̍h Iâ-hô-hoa chiap-la̍p. 4) Ba̍k koâiⁿ sim kiau, Í-ki̍p pháiⁿ-lâng ê teng lóng sī chōe. 5) Un-khûn kè-e̍k-ê tit-tio̍h chhiong-sēng; To̍k-to̍k sò-sèng--ê ōe tì-kàu khiàm-kheh. 6) Ēng khúi-chà ê chi̍h lâi tit-tio̍h chîⁿ ê, Sī chhin-chhiūⁿ chhe-lâi chhe-khì ê phû-hûn, ka-kī chhú sí. 7) Pháiⁿ-lâng ê kiông-pō beh sàu-tû ka-kī; In-ūi in m̄-khéng kiâⁿ kong-pêng. 8) Tîm-le̍k tī chōe-ok ê, i ê lō͘ sī chin oan-oat; Chóng-sī chheng-kiat ê lâng, i ê só͘ kiâⁿ sī chèng-ti̍t. 9) Lêng-khó͘ tiàm tī chhù-téng ê kak-thâu, Bo̍h-tit kap chháu-nāu ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap tòa tī khoan-khoah ê chhù. 10) Pháiⁿ-lâng ê sim ài lâng pháiⁿ; I ê ba̍k-chiu pēng bô khó-lîn i ê chhù-piⁿ. 11) Bú-bān ê lâng siū hêng-hoa̍t, gōng-ti̍t ê lâng chiū tit-tio̍h tì-hūi; Tì-hūi ê lâng siū kà-sī, chiū tit-tio̍h chai-bat. 12) Gī-lâng chhún-to̍k pháiⁿ-lâng ê ke, Chai pháiⁿ-lâng ōe chhia-tó kàu bia̍t-bô. 13) That-ba̍t hī-khang m̄-thiaⁿ sòng-hiong lâng ai-kiû ê, I chiong-lâi kiû-kiò iā bô tit-tio̍h thiaⁿ. 14) Àm-chīⁿ sàng mi̍h at-chí siū-khì; Heng-chêng ê lé-mi̍h ōe soah tōa siū-khì. 15) Péng-kong kiâⁿ-gī tùi hó-lâng chòe hoaⁿ-hí; Tùi tī pháiⁿ-lâng chòe pāi-hoāi. 16) Lī-khui bêng-lí ê lō͘ ê, Hit ê lâng tiàm tī im-hûn ê hōe-tiong. 17) Ài chhia-chhí-ê beh tì-kàu sòng-hiong; Hò͘ⁿ chiú kap iû-ê bōe-ōe hó-gia̍h. 18) Pháiⁿ-lâng chòe gī-lâng sio̍k-hôe ê kè-chîⁿ; Kan-chà ê lâng chòe chèng-ti̍t lâng ê thòe-sin. 19) Lêng-khó͘ tiàm tī khòng-iá, M̄-thang kap chháu-nāu kāu-khôe ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap tòa. 20) Tì-hūi ê lâng chhù-lāi ū kùi-khì ê pó-mi̍h kap iû; Gōng-lâng chiū sńg-liáu-liáu. 21) Tui-chhē kong-gī kap jîn-chû ê, Chiū chhē-tio̍h oa̍h-miā kap kong-gī kap êng-hián. 22) Tì-hūi ê lâng peh-chiūⁿ ióng-sū ê siâⁿ, Pāi-hoāi i só͘ óa-khò ê sè-le̍k. 23) Pó-siú i ê chhùi kap chi̍h ê, Chiū pó-siú i ê sîn-hûn bián siū chai-hāi. 24) Kiau-ngō͘ chū-ko ê lâng miâ kiò bú-bān, I ēng kiau-ngō͘ chhiong-kông chòe tāi-chì. 25) Pîn-tōaⁿ ê lâng beh tùi tham-io̍k lâi sí; In-ūi i ê chhiú m̄-khéng chòe kang. 26) Ū lâng thong-ji̍t tham-io̍k put-ti-chiok; Nā-sī gī ê lâng siá-sì, lóng bô kian-līn. 27) Pháiⁿ-lâng ê chè-hiàn sī khó-ò͘ⁿ ê; Hô-hòng i chûn pháiⁿ ì-sù lâi hiàn ah? 28) Lām-sám kan-chèng ê lâng beh bia̍t-bô; To̍k-to̍k chhin-hī thiaⁿ lâi kóng-ê, bô lâng ōe piān-tó i. 29) Pháiⁿ-lâng bīn-phê kāu; Nā-sī chèng-ti̍t ê lâng kín-sīn i ê só͘-kiâⁿ. 30) Bô hit-hō tì-hūi chhang-miâ kè-e̍k, Thang tí-te̍k Iâ-hô-hoa. 31) Bé sī ūi-tio̍h kau-chiàn ê ji̍t lâi pī-pān--ê; Chóng-sī tek-sèng sī tùi Iâ-hô-hoa.

[22] Hó miâ-siaⁿ khah iâⁿ-kè tōa hoat-châi; Un-hūi khah-hó kim-gûn. 2) Hó-gia̍h sòng-hiong saⁿ óng-lâi; Lóng sī Iâ-hô-hoa só͘ chhòng-chō. 3) Thong-ta̍t ê lâng khòaⁿ-kìⁿ chai-ē chiū siám-bih; Gōng-ti̍t ê lâng chìn-chêng khì siū chai-hāi. 4) Khiam-pi kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê pò-siúⁿ, Chiū-sī hó-gia̍h, chun-kùi, oa̍h-miā. 5) Koāi-phiah ê lâng ê lō͘, ū chhì-phè kap lô-bāng; Pó-siú i ê lêng-hûn--ê, chiū lī-khui i hn̄g-hn̄g. 6) Kàu-ióng gín-ná tio̍h ēng ha̍p-gî ê hoat, Chiū i kàu-lāu iā bô oai-chhoa̍h. 7) Hó-gia̍h--ê koán-hat sòng-hiong lâng; Khiàm-chè-ê chòe chè-chú ê chhe-ēng. 8) Chai-chèng chōe-ok--ê, beh siu chai-ē; I siū-khì ê koáiⁿ beh hòe-tû. 9) Hó-sim ê lâng beh tit-tio̍h hok-khì; In-ūi chiong i ê bí-niû pun hō͘ sòng-hiong lâng. 10) Kóaⁿ-chhû bú-bān ê lâng chiū bô saⁿ-chiⁿ; Oan-ke kap lêng-jio̍k iā beh soah. 11) Ài chheng-khì sim-koaⁿ ê lâng, In-ūi i kóng un-tián ê ōe, ông beh chòe i ê pêng-iú. 12) Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu khòaⁿ-kò͘ chhang-miâ ê lâng; Chóng-sī I pāi-hoāi kóng kan-chà ê lâng ê giân-gú. 13) Pîn-tōaⁿ ê lâng kóng, Ū sai tī gōa-bīn, Góa tī koe-lō͘--nih beh siū hāi-sí. 14) Îm-hū ê chhùi sī chhim-khiⁿ; Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ--ê beh poa̍h-lo̍h tī hí lāi-bīn. 15) Gû-gōng pa̍k-tîⁿ tī gín-ná ê sim-lāi; Nā-sī kàu-tok ê koáiⁿ-á kóaⁿ i lī-khui hn̄g-hn̄g. 16) Khi-hū sòng-hiong lâng, lâi lī-ek ka-kī, Koh sàng lé-mi̍h hō͘ hó-gia̍h lâng-ê, lóng tì-kàu khiàm-kheh. 17) Lí tio̍h àⁿ hī-khang thiaⁿ tì-hūi ê lâng ê ōe; choan-sim tī góa ê chai-bat. 18) Nā chûn tī lí ê sim, tiàu tī lí ê chhùi-tûn, Che chiū-sī hó. 19) Góa kin-á-ji̍t tiâu-tî ēng che chí-sī lí, Ūi-tio̍h beh hō͘ lí óa-khò Iâ-hô-hoa. 20) Kè-e̍k kap chai-bat ê hó-sū, Góa kiám bô siá hō͘ lí mah? 21) Hō͘ lí chai chin-lí ê ōe ê khak-si̍t; Hō͘ lí thang ēng chin ê ōe hê-hok chhe lí ê. 22) M̄-thang chhiúⁿ-kiap sòng-hiong lâng ê mi̍h, in-ūi i sòng-hiong; Iā m̄-thang tī siâⁿ-mn̂g-kháu khi-hū khùn-khó͘ ê lâng. 23) In-ūi Iâ-hô-hoa beh thòe i sin-oan; Chhiúⁿ-toa̍t in ê, Iâ-hô-hoa beh chhiúⁿ-toa̍t hiah ê lâng ê sìⁿ-miā. 24) Khoài siū-khì ê lâng, m̄-thang kap i kau-pôe; Tōa siū-khì ê lâng, bo̍h-tit kap i óng-lâi. 25) Kiaⁿ-liáu lí o̍h i ê só͘-kiâⁿ, Ka-kī hām-lo̍h tī lô-bāng. 26) Lí m̄-thang chòe hit-hō kā lâng tah-èng ê, Á-sī kā khiàm-chîⁿ-ê chòe pó-jīn. 27) Lí nā bô thang hêng, Kiaⁿ-liáu lâng ōe lâi giâ lí teh khùn ê bîn-chhn̂g. 28) Chá-sî lí ê chó͘-kong só͘ li̍p ê tōe-kài, Lí m̄-thang chhian-sóa. 29) Lí ū khòaⁿ-kìⁿ lâng un-khûn pān tāi-chì ê bô? i beh khiā tī ông ê bīn-chêng, Bô beh khiā tī hā-chiān ê lâng ê bīn-chêng.

[23] Lí nā kap koaⁿ-tiúⁿ chē-toh, Tio̍h chù-ì hit-ê tī lí bīn-chêng ê; 2) Lí nā sī tham-chia̍h ê lâng, Chiū tio̍h ēng to hē tī nâ-âu. 3) M̄-thang tham i ê hó chia̍h-mi̍h; In-ūi sī phiàn-lâng ê chia̍h-mi̍h. 4) M̄-thang thoa-bôa lâi kiû hó-gia̍h; M̄-thang óa-khò ka-kī ê chhang-miâ. 5) Lí kiám beh chù-ba̍k tī hit ê khang-hu--ê mah? In-ūi chîⁿ-châi ka-kī beh hoat-si̍t, chhin-chhiūⁿ eng-chiáu pe chiūⁿ thiⁿ. 6) M̄-thang chia̍h kian-līn ê lâng ê pn̄g, Iâ m̄-thang tham i ê hó chu-bī. 7) In-ūi i ê sim án-ni siūⁿ, i chòe lâng iā án-ni; I sui-jiân tùi lí kóng, Chhiáⁿ chia̍h, chhiáⁿ lim, Chóng-sī i ê sim bô ì-hiòng lí. 8) Chiū lí só͘ chia̍h hit-tiám-á beh thò͘--chhut-lâi; Só͘ kóng ê hó-ōe kui tī khang-khang. 9) M̄-thang kóng-ōe hō͘ gōng-lâng thiaⁿ, In-ūi i beh khòaⁿ-khin lí tì-hūi ê ōe. 10) M̄-thang î-sóa chá-sî só͘ li̍p ê tōe-kài, Iâ m̄-thang chhim-ji̍p bô-pē ê kiáⁿ ê chhân-tōe. 11) In-ūi sio̍k-hôe in-ê, ū tōa koân-lêng, I beh tùi lí lâi sin in ê oan. 12) Tio̍h choan-sim ǹg tī kà-sī, Àⁿ hī-khang tī tì-hūi ê ōe. 13) Gín-ná m̄-thang bô kàu-tok; Lí ēng chhê phah i bōe tì-kàu sí. 14) Lí ēng chhê phah i, Chiū thang kiù i ê lêng-hûn bián lo̍h im-hú. 15) Góa ê kiáⁿ, lí ê sim nā ū tì-hūi, Góa ê sim tek-khak chin hoaⁿ-hí. 16) Lí ê chhùi nā kóng chèng-ti̍t, Góa ê sim-tn̂g iā beh khoài-lo̍k. 17) Lí m̄-thang him-soān pháiⁿ-lâng, to̍k-to̍k tio̍h thong-ji̍t kèng-ùi Iâ-hô-hoa. 18) In-ūi iáu ū chiong-lâi ê pò-èng, Lí ê ǹg-bāng iā bōe-ōe toān-choa̍t. 19) Góa ê kiáⁿ, lí tio̍h thiaⁿ, tio̍h ū tì-hūi; Koh ín-chhōa lí ê sim tī chèng-ti̍t ê lō͘. 20) Hò͘ⁿ lim-chiú ê, tham-chia̍h bah ê, Lí m̄-thang kap i óng-lâi, kiat-kau á chòe-tīn. 21) In-ūi hò͘ⁿ-chiú tham-chia̍h-ê, beh tì-kàu sòng-hiong; Ài khùn-ê beh tì-kàu chhēng phòa-saⁿ. 22) Lí tio̍h thiaⁿ-thàn siⁿ lí ê lāu-pē; Lí ê lāu-bú lāu ê sî, iā m̄-thang khòaⁿ-khin i. 23) Tio̍h bóe chin-lí, m̄-thang bōe-chhut; Tì-hūi, kà-sī, kap bêng-lí, iā tio̍h án-ni. 24) Gī-lâng ê lāu-pē beh tōa khoài-lo̍k; Lâng siⁿ-tio̍h tì-hūi ê kiáⁿ beh in-ūi i lâi hoaⁿ-hí. 25) Lí tio̍h hō͘ lí ê pē-bú hoaⁿ-hí, Hō͘ siⁿ lí ê bú khoài-lo̍k. 26) Góa ê kiáⁿ, tio̍h chiong lí ê sim hiàn hō͘ góa, Lí ê ba̍k-chiu iā tio̍h hoaⁿ-hí góa hiah ê lō͘. 27) In-ūi chhiong-ki sī chhim-khiⁿ, Îm-hū sī oe̍h ê chíⁿ. 28) I teh tng-tán chhin-chhiūⁿ chha̍t, Tī lâng ê tiong-kan ke-thiⁿ khúi-chà ê lâng. 29) Chī-chūi ū chai-ē? chī-chūi ū iu-būn? chī-chūi ū saⁿ-chiⁿ? Chī-chūi ū thó͘-khùi? chī-chūi bô iân-kò͘ siū siong? Chī-chūi ba̍k-chiu âng-bū? 30) Chiū-sī hit-hō lim-chiú m̄-chai soah, Sì-kòe chhē tiau-hô ê chiú, hit-hō lâng. 31) Chiú chiâⁿ-chòe âng, Tī poe-lāi chiâⁿ-chòe sek-chúi; Lim-liáu ku̍t-âu, lí m̄-thang khòaⁿ i. 32) Kàu-bé chhin-chhiūⁿ chôa teh kā lí, Chhin-chhiūⁿ to̍k-chôa teh chhioh lí. 33) Lí ê ba̍k-chiu beh khòaⁿ kî-īⁿ ê sū, Lí ê sim beh hoat-chhut koāi-biū. 34) Lí beh chhin-chhiūⁿ tó tī hái-tiong, Á-sī chhin-chhiūⁿ khùn tī chûn-ûi-téng ê lâng. 35) Lí beh kóng, Lâng phah góa, góa bô siū-siong, Lâng kòng góa, góa m̄-chai; Góa tī-sî cheng-sîn? góa koh khì chhē chiú.

[24] Bo̍h-tit him-soān pháiⁿ-lâng, Iā m̄-thang ài kap in chòe chi̍t-tui. 2) In-ūi in ê sim tô͘-bô͘ kiông-pō, In ê chhùi tâm-lūn chân-hāi. 3) Chhù tùi tì-hūi lâi khí-chō, Koh tùi chhang-miâ lâi kiàn-li̍p. 4) Koh tùi tì-sek chiū hiah ê pâng-keng, Ū ta̍k-hāng pó-pòe kap súi ê châi-bu̍t móa-móa. 5) Tì-hūi ê lâng ū tōa lêng-le̍k, Ū tì-sek ê lâng ke-thiⁿ khùi-la̍t. 6) Lí beh kau-chiàn tio̍h ēng hó ê kè-chhek, Bô͘-sū chōe, chiū ōe tek-sèng. 7) Tì-hūi chin koâiⁿ, gōng-lâng bōe-ōe kàu; Tī siâⁿ-mn̂g i bô khui-chhùi. 8) Siat kè-bô͘ chòe pháiⁿ ê, Lâng beh chheng i chòe jiá chai-ē ê. 9) Gōng-lâng ê sim-siūⁿ sī chōe-ok, Bú-bān-ê sī lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ. 10) Lí tī hoān-lān ê ji̍t nā thòe-siok, Lí ê khùi-la̍t chiū chió. 11) Lâng siū thoa kàu sí-tōe, lí tio̍h kiù i; Lâng beh siū thâi, lí m̄-thang bô kiù i. 12) Lí nā kóng, Khòaⁿ ah, chit ê sū goán m̄-chai, Hit-ê kàm-chhat lâng ê sim ê, kiám bōe chhún-to̍k mah? Pó-choân lí ê sìⁿ-miā-ê kiám m̄-chai? I kiám bô chiàu ta̍k-lâng só͘-kiâⁿ-ê pò-èng ta̍k-lâng mah? 13) Góa ê kiáⁿ, lí tio̍h chia̍h bi̍t, in-ūi sī hó; Chia̍h bi̍t-pô͘ só͘ tih ê bi̍t chiū chai tiⁿ. 14) Tio̍h chai tì-hūi tī lí ê sim iā sī án-ni; Lí nā chhē-tio̍h, chiong-lâi beh ū hó-pò; Lí ê ǹg-bāng iā bô tì-kàu toān-choa̍t. 15) Pháiⁿ-lâng ah, m̄-thang bih teh kong-kek gī-lâng ê ke; M̄-thang pāi-hoāi i an-hioh ê só͘-chāi. 16) In-ūi gī-lâng poa̍h-tó chhit-pái ōe koh khí-lâi; Pháiⁿ-lâng siū chai-lān chiū tó-hoāi. 17) Lí ê tùi-te̍k poa̍h-tó, lí bo̍h-tit hoaⁿ-hí; I tó-hoāi, lí ê sim bo̍h-tit khoài-lo̍k. 18) Kiaⁿ-liáu Iâ-hô-hoa khòaⁿ-kìⁿ, chiū bô hoaⁿ-hí, Chiū hō͘ I ê siū-khì lī-khui hit-ê lâng. 19) M̄-thang ūi-tio̍h chòe-pháiⁿ ê lâng lâi bōe khat-tit, Iā bo̍h-tit him-siān pháiⁿ-lâng. 20) In-ūi pháiⁿ-lâng bô hó bé-kéng, Pháiⁿ-lâng ê teng beh hoa--khì. 21) Góa ê kiáⁿ ah, lí tio̍h kèng-ùi Iâ-hô-hoa kap kun-ông, Bo̍h-tit kap hoán-hok ê lâng kiat-kau. 22) In-ūi in ê chai-hāi hut-jiân khí, In ê nî-hè ê choa̍t, chī-chūi ōe chai? 23) Ē-bīn só͘ kì-ê iā-sī tì-hūi lâng ê ōe. Sím-phòaⁿ ê sî khòaⁿ lâng ê chêng-biān sī m̄-hó. 24) Tùi pháiⁿ-lâng kóng, Lí sī kong-gī, Chit ê lâng bān peh-sìⁿ beh chiù-chó͘ i, lia̍t-pang beh iàm-ò͘ⁿ i. 25) Chek-pī pháiⁿ-lâng-ê beh tit-tio̍h hoaⁿ-hí, Hó-ōe ê chiok-hok iā beh lîm-kàu i. 26) Ēng ha̍p-gî ê ōe ìn-tap ê, Chhin-chhiūⁿ ēng chhùi kā lâng chim. 27) Lí tio̍h tāi-seng pī-pān gōa-thâu ê sū, Chhân-hn̂g liāu-lí chheng-chhó, Chiah thang khí-chhù. 28) M̄-thang bô iân-kò͘ chòe kan-chèng lâi kong-kek chhù-piⁿ; Lí kiám beh ēng chhùi-tûn lâi khi-phiàn lâng? 29) M̄-thang kóng i cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi góa, góa iā án-ni khoán-thāi i; Góa beh chiàu hit lâng só͘ kiâⁿ ê lâi pò i. 30) Góa keng-kè pîn-tōaⁿ ê lâng ê chhân, Bû-ti ê lâng ê phû-tô-hn̂g. 31) Khòaⁿ-kìⁿ chhì-phè piàn-piàn hoat, Chháu-chhì jia-khàm tōe-bīn; Chio̍h-chhiûⁿ iā tó--lo̍h-khì. 32) Góa khòaⁿ-liáu chiū liû-sim siūⁿ, Góa khòaⁿ-liáu chiū siū kà-sī. 33) Koh khùn tiap-á-kú, koh bîn tiap-á-kú, Sok-chhiú the tiap-á-kú; 34) Lí ê sòng-hiong beh chhin-chhiūⁿ chha̍t lâi, Lí ê khiàm-kheh chhin-chhiūⁿ chhēng chiàn-kah-ê lâi.

[25] Í-ē iā sī Só͘-lô-bûn ê chim-giân, sī Iû-tāi ông Hi-se-ka ê lâng só͘ chhau ê. 2) Chiong tāi-chì pì-ba̍t, sī Siōng-tè ê êng-kng; Chiong tāi-chì chhâ-bêng, sī kun-ông ê êng-kng. 3) Thiⁿ ê koâiⁿ, tōe ê kāu, Kun-ông ê sim iā chhâ-bōe-chhut. 4) Tû-khì gûn ê che-tái, Chiah ū khì-kū thang hō͘ thoàn-liān ê lâng ēng; 5) Tû-khì ông ê bīn-chêng ê pháiⁿ-lâng, I ê kok-ūi sī tùi kong-gī lâi kian-kò͘. 6) Tī ông ê bīn-chêng m̄-thang ka-kī chun tōa, Iā m̄-thang khiā tī tāi-jîn ê ūi. 7) Khah-hó ū lâng tùi lí kóng, Chhiáⁿ lí chiūⁿ-lâi chia, M̄-thang tī lí só͘ kìⁿ ông-chhin ê bīn-chêng, Kiò lí lo̍h-khì. 8) M̄-thang kín-kín chhut-khì kap lâng oan-ke, Bián-tit kàu-bé siū lí ê chhù-piⁿ lêng-jio̍k ê sî, Lí m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ chòe. 9) Lí kap chhù-piⁿ kè-kàu, tio̍h kap i pún-sin hun-hē; M̄-thang lō͘-chhut pa̍t-lâng pì-bi̍t ê sū; 10) Kiaⁿ-liáu thiaⁿ-kìⁿ ê lâng ōe mē lí, Lí ê chhàu-miâ chiū oh-tit thoat-lī. 11) Kóng-ōe ha̍p-gî, Chhin-chhiūⁿ kim ê pîn-kó hē tī gûn ê nâ-á. 12) Tì-hūi ê lâng ê chek-pī, tī sūn-thàn ê lâng ê hī-khang, Chhin-chhiūⁿ kim ê hī-kau kap hó-kim ê siú-sek. 13) Tiong-sìn ê sù-chiá tùi-tī chhe i ê, Chhin-chhiūⁿ siu-koah ê sî ū sng-seh ê liâng-léng; In-ūi i hō͘ chú-lâng ê sim khòaⁿ-oa̍h. 14) Bô-iáⁿ sàng mi̍h lâi khoa-kháu ê, Sī chhin-chhiūⁿ ū hong ū hûn iā bô lo̍h-hō͘. 15) Tn̂g-tn̂g thun-lún, chiū koaⁿ-tiúⁿ iā siū i khó͘-khǹg; Un-jiû ê chhùi-chi̍h ōe at-chi̍h kut-thâu. 16) Lí ū tit-tio̍h bi̍t bô? chia̍h kàu-gia̍h chiū hó; Kiaⁿ-liáu lí chia̍h kè-gia̍h chiū thò͘--chhut-lâi. 17) Lí ê kha m̄-thang chia̍p-chia̍p khì chhù-piⁿ ê ke, Kiaⁿ-liáu i iàm-chiān lí, gīn-sîn lí. 18) Lām-sám kan-chèng hām-hāi chhù-piⁿ ê lâng, Chiū-sī chhin-chhiūⁿ thûi kap to kap lāi-chìⁿ. 19) Hoān-lān ê sî, óa-khò bô tiong-sìn ê lâng, Chhin-chhiūⁿ pháiⁿ ê chhùi-khí, thu̍t-lûn ê kha. 20) Tùi siong-sim ê lâng chhiùⁿ-koa, Chhin-chhiūⁿ tang-thiⁿ ê sî thǹg-saⁿ, koh chhin-chhiūⁿ piàⁿ-chhò͘ tī kiⁿ ê téng-bīn. 21) Lí ê tùi-te̍k nā iau, tio̍h ēng bí-niû hō͘ i chia̍h; Chhùi-ta, tio̍h ēng chúi hō͘ i lim; 22) In-ūi lí sī ēng jia̍t-jia̍t ê hé-thòaⁿ thia̍p tī i ê thâu-khak-téng; Iâ-hô-hoa iā beh pò-siúⁿ lí. 23) Pak-hong ōe tì-kàu lo̍h hō͘; Húi-pòng lâng ê chi̍h ōe tì-kàu lâng pìⁿ-bīn. 24) Lêng-khó͘ tiàm tī chhù-téng ê kak-thâu, Bo̍h-tit kap chháu-nāu ê hū-jîn-lâng saⁿ-kap tòa tī khoan-khoah ê chhù. 25) Ū hó siau-si̍t tùi hn̄g-hn̄g lâi, Chhin-chhiūⁿ ēng léng-chúi hō͘ chhùi-ta ê lâng lim. 26) Gī-lâng tī pháiⁿ-lâng ê bīn-chêng thè-niū, Chhin-chhiūⁿ ta̍h-lô ê chúi-chôaⁿ, phah lâ-sâm ê chíⁿ. 27) Chia̍h bi̍t chōe-chōe sī m̄-hó; Lâng kiû ka-kī ê êng-kng bōe-sǹg-tit êng-kng. 28) Lâng bô iok-sok ka-kī ê sim, Sī chhin-chhiūⁿ húi-hoāi ê siâⁿ bô chhiûⁿ.

[26] Hē-thiⁿ lo̍h-seh, siu-koah ê sî lo̍h-hō͘, lóng m̄ ha̍p-gî; Gû-gōng ê lâng tit-tio̍h êng-kng iā sī án-ni. 2) Chhek-chiáu-á óng-lâi, ìⁿ-á pe-lâi pe-khì; Án-ni bô iân-kò͘ ê chiù-chó͘ iā bōe èng-giām. 3) Piⁿ sī ūi-tio̍h bé, kā-kiùⁿ sī ūi-tio̍h lû; koáiⁿ-á sī ūi-tio̍h gōng-lâng ê ka-chiah. 4) M̄-thang chiàu gōng-lâng ê gōng lâi ìn i, Kiaⁿ-liáu lí kap i chi̍t-iūⁿ. 5) Tio̍h chiàu gōng-lâng ê gōng lâi ìn i, Kiaⁿ-liáu i ka-kī khòaⁿ-chòe tì-sek. 6) Thok gōng-lâng pò siau-sit ê, Sī chhò-tn̄g ka-kī ê kha, ka-kī chia̍h-khui. 7) Chim-giân tī gōng-lâng ê chhùi, Chhin-chhiūⁿ pái-kha ê kha khang-khang teh hìⁿ. 8) Chiong êng-kng hō͘ gû-gōng ê lâng, Chhin-chhiūⁿ ēng chi̍t pò͘-tē-á pó-chio̍h khǹg tī chio̍h-tui ê lāi-bīn. 9) Chim-giân tī gōng-lâng ê chhùi, Chhin-chhiūⁿ chhì chha̍k-ji̍p chùi-hàn ê chhiú. 10) Chhiàⁿ gōng-lâng á-sī chhiàⁿ kè-lō͘ lâng lâi chòe-kang-ê, Chhin-chhiūⁿ siā-chìⁿ-ê siā-chhut chìⁿ, siong-tio̍h chèng-lâng. 11) Gōng-lâng koh-chài tī i ê gōng, Chhin-chhiūⁿ káu tò-tńg chia̍h i só͘-thò͘-ê. 12) Lí ū khòaⁿ-khìⁿ ka-kī lia̍h-chòe tì-sek ê lâng bô? Gōng-lâng pí i iáu khah ū thang ǹg-bāng. 13) Pîn-tōaⁿ ê lâng kóng, Tī lō͘--nih ū béng ê sai, Tī koe-lō͘--nih ū ióng ê sai. 14) Mn̂g tī mn̂g-khū teh tńg, Pîn-tōaⁿ ê lâng tī bîn-chhn̂g--nih iā sī án-ni. 15) Pîn-tōaⁿ ê lâng chhun-chhiú tī pôaⁿ--nih, The̍h tò-tńg kàu chhùi iā hiâm tio̍h-bôa. 16) Pîn-tōaⁿ ê lâng khòaⁿ ka-kī ū tì-hūi, Iâⁿ-kè chhit ê gâu ìn-tap ê lâng. 17) Kè-lō͘ lâng khì chhap bô kan-sia̍p i ê saⁿ-chiⁿ, Sī chhin-chhiūⁿ lâng khiú-tio̍h káu ê hī. 18-19) Lâng khi-phiàn i ê chhù-piⁿ, Lâi kóng, Góa kiám m̄-sī kún-chhiò mah? Sī chhin-chhiūⁿ tian-kông ê lâng hiat hé-pé, Í-ki̍p lāi-chìⁿ kap thâi lâng ê ke-si. 20) Hé khiàm chhâ chiū ōe hoa, Bô lâng o̍h-ōe, saⁿ-chiⁿ chiū soah--khì. 21) Ài saⁿ-chiⁿ ê lâng ōe kek-tōng saⁿ-chiⁿ, Chhin-chhiūⁿ thiⁿ thòaⁿ tī to̍h ê thòaⁿ, thiⁿ chhâ tī hé--nih. 22) O̍h-ōe ê lâng ê giân-gú chhin-chhiūⁿ hó-chia̍h ê mi̍h; Chhim-ji̍p lâng ê pak-lāi. 23) Chhùi chhin-jia̍t, sim kan-ok; Chhin-chhiūⁿ hûi-khì an gûn ê che-tái. 24) Oàn-hūn lâng-ê kóng pho͘-pâi ōe, Chóng-sī sim-lāi khǹg khúi-chà. 25) I kóng hó-thiaⁿ ê ōe, lí m̄-thang sìn i, In-ūi i ê sim-lāi ū chhit-hāng ê khó-ò͘ⁿ. 26) I sui-jiân ēng khúi-chà jia-iám ka-kī ê oàn-hūn, I ê pháiⁿ beh lō͘-hiān tī hōe-chiòng ê bīn-chêng. 27) Ku̍t hām-khiⁿ ê lâng ka-kī beh poa̍h tī hí lāi-bīn; Kō chio̍h-thâu ê lâng, chio̍h-thâu beh tò-tńg lâi kō--tio̍h i. 28) Pe̍h-chha̍t ê chi̍h, oàn-hūn i só͘ teh-siong ê lâng; Thiám-mī ê chhùi ōe pāi-hoāi lâng

[27] M̄-thang ūi bîn-á-ji̍t lâi ka-kī khoa-kháu, In-ūi lí m̄-chai chi̍t-ji̍t beh siⁿ-chhut sím-mi̍h sū. 2) Tio̍h hō͘ pa̍t-lâng o-ló lí, m̄-thang ēng lí ka-kī ê chhùi; Hō͘ gōa-lâng o-ló lí, m̄-thang ēng ka-kī ê chhùi-tûn. 3) Chio̍h-thâu tāng, soa iā sī án-ni; Gōng-lâng ê siū-khì pí chí nn̄g-hāng khah-tāng. 4) Tōa siū-khì sī chân-jím, siū-khì sī hoàn-lām ê chúi; To̍k-to̍k tī tò͘-khī ê thâu-chêng chī-chūi khiā ōe tiâu? 5) Hián-jiân ê chek-pī, Iâⁿ-kè ún-ba̍t ê ài-chêng. 6) Pêng-iú ê phah-siong chhut tī tiong-sìn; To̍k-to̍k tùi-te̍k ê chim-chhùi sī kè-gia̍h chōe. 7) Lâng chia̍h-pá, iàm-khī bi̍t-pô͘ ê bi̍t; Pak-tó͘ iau-gō it-chhè khó͘ ê mi̍h lóng lia̍h-chòe tiⁿ. 8) Lâng lī-khui pún só͘-chāi khì phiau-liû, Sī chhin-chhiūⁿ chiáu-á lī-khui i ê siū sì-kòe pe. 9) Ko-iû kap hiuⁿ-liāu hō͘ lâng ê sim hoaⁿ-hí; Pêng-iú si̍t-sim ê khó͘-khǹg, i ê tiⁿ iā-sī án-ni. 10) Lí ê pêng-iú, kap lāu-pē ê pêng-iú, lí lóng m̄-thang khì-sak; Lí tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t m̄-thang khì hiaⁿ-tī ê ke; Hū-kūn ê chhù-piⁿ iâⁿ-kè hn̄g-hn̄g ê hiaⁿ-tī. 11) Góa ê kiáⁿ ah, lí tio̍h ū tì-hūi, hō͘ góa ê sim hoaⁿ-hí; Hō͘ góa thang ìn-tap hit ê ki-chhì góa ê lâng. 12) Thong-ta̍t ê lâng khòaⁿ-kìⁿ chai-ē chiū siám-bih; Gōng-ti̍t ê lâng chìn-chêng khì, chiū siū-hāi. 13) Ūi-tio̍h siⁿ-hūn lâng tam-pó, tio̍h the̍h hit-lâng ê saⁿ; Ūi-tio̍h kī-lú chòe pó-jīn, hit ê lâng tio̍h tam-tng chek-sêng. 14) Chheng-chá khí-lâi, tōa-siaⁿ kā pêng-iú chiok-hok, Chit ê sū sǹg i chòe chiù-chó͘. 15) Tōa-hō͘ ê ji̍t chúi tih bô soah, Chháu-nāu ê hū-jîn-lâng iā án-ni. 16) Ài chó͘-tòng i ê, chiū-sī chó͘-tòng hong; I ê chiàⁿ-chhiú chhin-chhiūⁿ la̍k-tio̍h iû. 17) Thih bôa thih hō͘ i lāi, Pêng-iú saⁿ kek-lē iā sī án-ni. 18) Kò͘-siú bû-hoa-kó chhiū ê, beh chia̍h i ê ké-chí; Kò͘ i ê chú-lâng-ê, beh tit-tio̍h êng-kng. 19) Chhin-chhiūⁿ chiò tī chúi--nih, bīn kap bīn saⁿ-tùi; Lâng ê sim kap lâng saⁿ-tùi iā-sī án-ni. 20) Im-hú kap bia̍t-bô lóng put-ti-chiok; Lâng ê ba̍k-chiu put-ti-chiok iā-sī án-ni. 21) Khe-á sī beh thoàn-liān gûn, lô͘ sī beh thoàn-liān kim; Tùi o-ló iā thang chhì-giām lâng. 22) Lí sui-jiân ēng khū-thûi, chiong gōng-lâng kap phah-chhùi ê be̍h saⁿ-kap cheng tī khū-lāi, I ê gōng iā bōe-ōe lī-khui i. 23) Lí tio̍h siông-sè chai lí ê iûⁿ-kûn ê kéng-hóng, Liû-sim liāu-lí lí ê gû-kûn; 24) In-ūi chîⁿ-châi bōe-ōe éng-éng tī-teh; Bián-liû kiám ōe chûn kàu tāi-tāi mah? 25) Ta-chháu í-keng siu, chháu-iūⁿ koh hoat--khì-lâi; Soaⁿ-téng ê chhài-soe iā í-keng siu-si̍p. 26) Iûⁿ ê mn̂g sī thang hō͘ lí chòe-saⁿ, Soaⁿ-iûⁿ chòe chhân-hn̂g ê kè-chîⁿ. 27) Iā ū soaⁿ-iûⁿ ê ni hō͘ lí kap lí ê ke-koàn chia̍h; Iā thang iúⁿ-chhī lí ê lú-pī.

[28] Bô lâng tui-jip ê sî, pháiⁿ-lâng iā teh cháu; To̍k-to̍k gī-lâng hó-táⁿ chhin-chhiūⁿ sai. 2) In-ūi tōe-hng ū chōe-kòa, jîn-kun chiū chōe-chōe; Ū bêng-lí kap chai-bat ê lâng, kok chiū ōe tn̂g-tn̂g tī-teh. 3) Chhiah-lâng khi-hū sòng-hiong lâng, Chhin-chhiūⁿ chòe tōa-chúi ê hō͘ sàu-bô ngó͘-kok. 4) Pàng-sak lu̍t-hoat-ê o-ló pháiⁿ-lâng; Chóng-sī chip-siú lu̍t-hoat-ê kap pháiⁿ-lâng saⁿ-chiⁿ. 5) Pháiⁿ-lâng bô bêng-pe̍k kong-gī, Nā-sī chhē-kiû Iâ-hô-hoa-ê bô m̄ bêng-pe̍k. 6) Sòng-hiong lâi kiâⁿ chèng-ti̍t, Iâⁿ-kè kiâⁿ tāi-chì koāi-phiah ê hó-gia̍h lâng. 7) Kín-sīn siú lu̍t-hoat ê, sī tì-hūi ê kiáⁿ; Kap tham-chia̍h-ê chòe-phōaⁿ, sī lêng-jio̍k-tio̍h lāu-pē. 8) Pàng tāng-lāi lâi hoat-châi ê, Sī kā hit ê lîn-bín sòng-hiong lâng-ê chek-chū. 9) Hī-khang oa̍t-cháu m̄-thiaⁿ lu̍t-hoat ê, Liân i ê kî-tó iā sī khó-ò͘ⁿ. 10) Bê-he̍k chèng-ti̍t lâng kiâⁿ pháiⁿ-lō͘ ê, Beh poa̍h-lo̍h tī ka-kī ê hām-khiⁿ. To̍k-to̍k oân-choân ê lâng beh sêng-chiap hó ê gia̍p. 11) Hó-gia̍h lâng ka-kī khòaⁿ-chòe tì-hūi, To̍k-to̍k chhang-miâ ê sòng-hiong lâng khòaⁿ i thàu-thàu. 12) Gī-lâng tek-chì ū tōa êng-kng; Pháiⁿ-lâng heng-khí, lâng chiū cháu khì bih. 13) Jia-iám ka-kī ê chōe-ok ê, bōe heng-thong; To̍k-to̍k jīn-chōe lâi kóe-pìⁿ-ê, beh tit-tio̍h lîn-bín. 14) Siông-siông chûn kiaⁿ-ùi ê, ū hok-khì; Ngī i ê sim ê lâng beh hām-lo̍h tī i ê chai-ē. 15) Pō-gio̍k ê jîn-kun koán-hat sòng-hiong ê peh-sìⁿ, Sī chhin-chhiūⁿ hm̄-hm̄-háu ê sai, kap chhē-chia̍h ê hîm. 16) Bû-ti ê jîn-kun chōe-chōe kiâⁿ pō-gio̍k; Oàn-hūn tham-châi-ê beh chia̍h tn̂g hè-siū. 17) Tam-tng thâi-lâng ê chōe ê, Beh cháu-ji̍p chhim-khiⁿ, lâng m̄-thang chó͘-tòng i. 18) Kiâⁿ tāi-chì chèng-ti̍t ê, beh tit-tio̍h chín-kiù; Kiâⁿ tāi-chì oan-khiau ê, beh li̍p-khek poa̍h-tó. 19) Chèng-choh i ê chhân-hn̂g ê, beh ū bí-niû kàu-gia̍h; Kau-pôe bô hē-lo̍h ê lâng, beh ke̍k sòng-hiong. 20) Sìn-si̍t ê lâng beh tit-tio̍h chōe-chōe hok-khì; Siūⁿ beh kín hoat-châi ê, bōe bián-tit siū hêng-hoa̍t. 21) Khòaⁿ chêng-biān ê, sī m̄ hó; In-ūi chi̍t-tè-á piáⁿ lâi hoān-hoat-ê, iā sī m̄-hó. 22) Lâng pháiⁿ-ba̍k siūⁿ beh kín hoat-châi ê; Chóng-sī m̄-chai sòng-hiong beh lîm-kàu i. 23) Chek-tok lâng ê, āu-lâi tit-tio̍h lâng hoaⁿ-hí; Khah-chōe hit ê ēng chi̍h thiám-mī lâng ê. 24) Thau-the̍h lāu-pē á lau-bú ê mi̍h, koh kóng, Che m̄-sī chōe, Chit-hō lâng sī kap chân-hāi ê lâng siâng-lūi. 25) Tham-sim ê lâng khí saⁿ-chiⁿ; Nā-sī óa-khò Iâ-hô-hoa ê, beh tit-tio̍h hong-sēng. 26) Óa-khò ka-kī ê sim-su ê, sī gōng ê lâng; Chiàu tì-hūi lâi kiâⁿ ê, beh tit-tio̍h chín-kiù. 27) Chín-chè sòng-hiong ê, bô tì-kàu khiàm-kheh; Chóng-sī tìⁿ-chòe bô khòaⁿ-kìⁿ ê, beh chōe-chōe siū chiù-chó͘. 28) Pháiⁿ-lâng heng-khí, lâng chiū siám-bih; In nā pāi-bô, gī-lâng chiū ke-thiⁿ chōe-chōe.

[29] Lâng ta̍uh-ta̍uh siū chek-hoa̍t, iû-goân ngī i ê ām-kún, I beh hut-jiân-kan pāi-hoāi, lóng bô hoat-tō͘ thang i-tī. 2) Gī-lâng ke-thiⁿ chōe-chōe ê sî, peh-sìⁿ chiū khoài-lo̍k; Pháiⁿ-lâng chiáng-koân ê sî, peh-sìⁿ chiū thó͘-khùi. 3) Him-bō͘ tì-hūi ê, hō͘ i ê lāu-pē khoài-lo̍k; Kap kī-lú kiat-kau-ê, hoa-hùi i ê chîⁿ-châi. 4) Ông chiàu kong-pêng hō͘ kok kian-kò͘; Ài siū pò͘-lō͘ chiū chhia-tó i. 5) Thiám-mī i ê chhù-piⁿ ê, Chiū-sī siat lô-bāng tîⁿ i ê kha. 6) Tī pháiⁿ-lâng ê chōe-tiong ū lô-bāng; To̍k-to̍k gī-lâng chhiùⁿ-koa hoaⁿ-hí. 7) Gī-lâng chhâ-chai sòng-hiong lâng ê àn-kiāⁿ; Pháiⁿ-lâng bô bêng-lí, chiū m̄-chai. 8) Bú-bān ê lâng kiáu-jiáu siâⁿ, chhin-chhiūⁿ pàng hé sio; To̍k-to̍k tì-sek ê lâng hō͘ siū-khì lóng soah. 9) Tì-hūi ê lâng kap gōng-lâng saⁿ-chiⁿ, He̍k-sī siū-khì á-sī chhiò, lóng bōe-ōe an-chēng. 10) Ài thâi lâng-ê oàn-hūn oân-choân ê lâng; To̍k-to̍k chèng-ti̍t ê lâng beh ti̍h i ê sìⁿ-miā. 11) Gû-gōng ê lâng ū siū-khì chiū lóng hián-chhut; Nā-sī tì-sek ê lâng chiū iok-sok hō͘ i soah. 12) Chiáng-koân-ê nā thiaⁿ-thàn pe̍h-chha̍t ōe, I ê jîn-sîn chiū lóng pháiⁿ. 13) Sòng-hiong ê lâng, kap pō-gio̍k ê lâng, saⁿ tú-tio̍h; Iâ-hô-hoa chiò-kng in nn̄g téng-hō lâng ê ba̍k-chiu. 14) Ông chiàu sêng-si̍t phòaⁿ-toàn sòng-hiong lâng, I ê chō-ūi beh éng-oán kian-kò͘. 15) Koáiⁿ-á kap chek-pī ōe ke-thiⁿ tì-hūi; Pàng chhut-chāi i ê gín-ná, ōe hō͘ i ê lāu-bú kiàn-siàu. 16) Pháiⁿ-lâng ke-thiⁿ ê sî, chōe-kòa iā ke-thiⁿ; Gī-lâng beh khòaⁿ-kìⁿ in sit-pāi. 17) Kàu-tok lí ê kiáⁿ, i chiū beh hō͘ lí an-sim; I iā beh hō͘ lí ê sim hoaⁿ-hí. 18) Nā bô be̍k-sī īⁿ-siōng, peh-sìⁿ chiū hòng-chhiòng; To̍k-to̍k chip-siú lu̍t-hoat ê, chiū ū hok-khì. 19) Kan-ta ēng ōe, lô͘-po̍k m̄-khéng siū kàu-tok; I sui-jiân bêng-pe̍k, iā bô tì-ì. 20) Lí khòaⁿ-kìⁿ kóaⁿ-kín kóng-ōe ê lâng bô? Gōng-lâng pí i khah ū thang ǹg-bāng. 21) Lâng ū lô͘-po̍k tùi sòe-hàn khoán-thāi i kè-thâu; Chit ê lô͘-po̍k kàu lō͘-bé beh piàn-chòe i ê kiáⁿ. 22) Ài siū-khì ê lâng khí saⁿ-chiⁿ, Tōa siū-khì ê lâng chōe-chōe hoān-chōe. 23) Lâng ê kiau-ngō͘ beh hō͘ i kàng-kē; Sim khiam-pi ê lâng beh hō͘ i tit-tio̍h êng-kng. 24) Kap chha̍t pun-chng ê lâng, sī oàn-hūn ka-kī ê sìⁿ-miā; I thiaⁿ-kìⁿ chiù-chōa ê ōe, iā bô kóng-chhut. 25) Kiaⁿ-ùi lâng ê, chiū-sī siat lô-bāng; To̍k-to̍k óa-khò Iâ-hô-hoa ê, beh tit-tio̍h an-ún. 26) Chōe-chōe lâng kiû chiáng-koân-ê ê un-tián; To̍k-to̍k lâng ê siū phòaⁿ-toàn sī tùi Iâ-hô-hoa. 27) Bô kong-tō ê lâng, sī gī-lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ; Kiâⁿ chèng-ti̍t ê lâng, sī pháiⁿ-lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ.

[30] Ngá-ki ê kiáⁿ A-kó͘-jíⁿ ê ōe, chiū-sī be̍k-sī; Chit ê lâng tùi Í-thiat kóng, chiū-sī tùi Í-thiat kap O͘-kah kóng; 2) Góa pí chèng-lâng khah chhún-pūn, Iā bô lâng ê chhang-miā. 3) Góa bô ha̍k-si̍p tì-hūi, Iā m̄-bat Chì-sèng-ê ê chai-bat. 4) Chī-chūi chiūⁿ thiⁿ koh lo̍h-lâi? Chī-chūi chū-chi̍p hong tī chhiú-tiong-sim? Chī-chūi pau chúi tī saⁿ-á-lāi? Chī-chūi tiāⁿ-tio̍h tōe ê sì-ke̍k? I ê miâ kiò sím-mi̍h, I ê kiáⁿ miâ kiò sím-mi̍h, lí chai mah? 5) Siōng-tè ê ōe, ta̍k-kù lóng sī kè thoàn-liān ê, Kìⁿ-nā óa-khò I ê, I chiū chòe in ê tîn-pâi. 6) I ê ōe, lí m̄-thang ke-thiⁿ; Kiaⁿ-liáu I chek-pī lí, lí chiū hián-bêng sī kóng pe̍h-chha̍t ê. 7) Góa kiû Lí nn̄g kiāⁿ sū; Tī góa bē sí ê tāi-seng, m̄-thang bô hō͘ góa. 8) Kiû Lí hō͘ hu-ké kap pe̍h-chha̍t lī-khui góa hn̄g-hn̄g; Hō͘ góa bô sòng-hiong iā bô hó-gia̍h; Ēng só͘ tio̍h ēng ê bí-niû hō͘ góa chia̍h; 9) Kiaⁿ-liáu góa pá-chiok m̄-jīn Lí; kóng Iâ-hô-hoa sī chī-chūi? Koh kiaⁿ-liáu góa sòng-hiong chiū thau-the̍h; Tì-kàu siat-to̍k góa ê Siōng-tè ê miâ. 10) M̄-thang tùi chú-lâng lâi kóng i ê lô͘-po̍k pháiⁿ-ōe, Kiaⁿ-liáu i chiù-chó͘ lí, lí chiū sǹg-chòe ū chòe, 11) Ū chi̍t-phài ê lâng chiù-chó͘ i ê lāu-pē, Iā bô kā i ê lāu-bú chiok-hok. 12) Ū chi̍t-phài ê lâng, ka-kī khòaⁿ-chòe chheng-khì; Chóng-sī bô sóe-tû i ê ù-òe. 13) Ū chi̍t-phài ê lâng ba̍k-chiu-thâu chīn-chāi koâiⁿ; Ba̍k-chiu-phê iā thí koâiⁿ-koâiⁿ. 14) Ū chi̍t-phài ê lâng i ê gê chhin-chhiūⁿ kiàm, khí chhin-chhiūⁿ to; Beh thun-bia̍t tōe-bīn-chiūⁿ khùn-khó͘ ê lâng, kap sè-kan ê sòng-hiong lâng. 15) Gô͘-khî ū nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, siông-siông kóng, Hō͘ góa, hō͘ góa. Ū saⁿ-hāng bô ti-chiok ê; Liân hit-hō bô kóng kàu-gia̍h-ê ū sì-hāng; 16) Chiū-sī im-hú, kap bōe hoâi-īn ê chio̍h-thai; Bô kàu-gia̍h chúi ê tōe, kap bô kóng, Kàu-gia̍h ê hé. 17) Hì-lāng lāu-pē, Khòaⁿ-khin m̄-thiaⁿ-thàn lāu-bú ê ōe, Hit-hō lâng ê ba̍k-chiu beh hō͘ soaⁿ-kok-tiong ê o͘-a teh--chhut-lâi. Hō͘ eng-á-kiáⁿ só͘ chia̍h. 18) Góa só͘ siūⁿ-bōe-chhut ê kî-biāu, ū saⁿ-hāng; Liân góa só͘ m̄-chai-ê ū sì-hāng. 19) Chiū-sī eng-chiáu tī khong-tiong ê lō͘; Chôa tī chio̍h-pôaⁿ-téng ê lō͘; Chûn tī hái-tiong ê lō͘; Lâm kap lú kau-ha̍p ê lō͘. 20) Îm-hū ê lō͘ iā sī án-ni, I chia̍h-liáu chhit i ê chhùi; Chiū kóng, Góa bô kiâⁿ pháiⁿ. 21) Ūi-tio̍h saⁿ-hāng tōe iô-choah, Liân tam-tng bōe-khí-ê ū sì-hāng. 22) Chiū-sī lô͘-po̍k chòe ông. Gōng-lâng chia̍h kàu-gia̍h; 23) Bô lâng-iân ê lú-chú chhut-kè; Lú-pī sòa-chiap chú-bú. 24) Tōe-bīn-chiūⁿ ū sì-hāng bî-sòe ê mi̍h, Chóng-sī ke̍k tì-sek. 25) Káu-hiā sī bô-la̍t ê chéng-lūi, Chóng-sī tī hē-thiⁿ ê sî pī-pān bí-niû. 26) Sa-hoan sī loán-jio̍k ê chéng-lūi, Chóng-sī tī chio̍h-pôaⁿ-tiong khí-chhù. 27) Chháu-meh bô kun-ông, Chóng-sī lóng ōe hun-tūi chhut-khì. 28) Siān-lâng ēng chhiú khîⁿ, Chóng-sī tiàm tī ông-kiong. 29) Pō͘-kiâⁿ ui-hong ê ū saⁿ-hāng, Liân kiâⁿ-ta̍h ui-hong ê ū sì-hāng. 30) Sai, chiū-sī iá-siù tiong tē-it béng ê, Bô ūi-tio̍h pa̍t-mi̍h lâi siám-pī. 31) La̍h-káu, kap kang ê soaⁿ-iûⁿ; Í-ki̍p bô lâng tí-te̍k ê kun-ông. 32) Lí nā chū-ko gōng-gōng chòe, Á-sī chûn pháiⁿ liām-thâu; tio̍h ēng chhiú ng chhùi. 33) Phah gû-leng ōe chiâⁿ ni-iû, Phah-tio̍h phīⁿ ōe chhut-huih; Chhin-chhiūⁿ án-ni kek siū-khì ōe khí saⁿ-chiⁿ.

[31] Má-sat ông Lī-bō͘-i-le̍k ê ōe, chiū-sī i ê lāu-bú só͘ kà-sī ê. 2) Góa ê kiáⁿ ah, tio̍h chái-iūⁿ? góa chhin-siⁿ ê kiáⁿ ah, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? Góa hē-goān tit-tio̍h ê kiáⁿ ah, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ ah? 3) M̄-thang chiong lí ê cheng-le̍k hō͘ hū-jîn-lâng, Lí ê só͘ kiâⁿ m̄-thang thàn hiah ê pāi-hoāi ông ê. 4) Lī-bō͘-i-le̍k ah, lim-chiú m̄-sī ông só͘ ha̍p-gî, m̄-sī ông só͘ hap-gî; Ông-chhin kóng, Kāu-chiú tī toh-lo̍h? iā sī bô ha̍p-gî. 5) Kiaⁿ-liáu in lim--lo̍h-khì chiū bōe-kì-tit lu̍t-hoat; Phian-toàn it-chhè siū-khó͘ ê lâng ê àn-kiāⁿ. 6) Kāu-chiú tio̍h hō͘ beh sí ê lâng, Chiú tio̍h hō͘ khó͘-sim ê lâng; 7) Hō͘ i lim-liáu bōe-kì-tit i ê sòng-hiong; Bô koh kì-tit i ê kan-khó͘. 8) Lí tio̍h ūi-tio̍h é-káu-ê lâi khui-chhùi; Ūi-tio̍h it-chhè bô i-óa--ê, lâi sin in ê oan. 9) Lí tio̍h khui-chhùi chiàu kong-gī phòaⁿ-toàn; Ūi-tio̍h khùn-khó͘ kap sòng-hiong-ê sin-oan. 10) Ū châi-tek ê hū-jîn-lâng chī-chūi ōe chhē-tio̍h ah? I ê kà-ti̍t tōa-tōa iâⁿ-kè pó-chio̍h. 11) I ê tiōng-hu ê sim óa-khò i, Lóng bô khiàm-kheh châi-lī. 12) I chi̍t-sì-lâng ê ji̍t, Hō͘ tiōng-hu ū lī-ek bô sún-hāi. 13) I chhē mî-iûⁿ ê mn̂g kap iù-môa, Kam-sim ēng chhiú chòe kang. 14) I chhin-chhiūⁿ seng-lí chûn, Tùi hn̄g-hn̄g ūn i ê bí-niû lâi. 15) Thiⁿ bē kng, i chiū khí-lâi, Ēng chia̍h-mi̍h pun hō͘ ke-lāi ê lâng; Chiong eng-kai chòe ê kang hun-phài lú-pī. 16) I chim-chiok khòaⁿ chhân-hn̂g, chiū bóe i; Ēng i ê chhiú só͘-thàn-ê, lâi chai-chèng phû-tô-hn̂g. 17) I ēng khùi-la̍t hâ-io, Hō͘ chhiú-kut giám-ngī. 18) I chai só͘ keng-êng-ê ū lī-ek; I ê teng thong-mî bô hoa. 19) I ê chhiú the̍h a̍k-á, I ê chhiú-sim hōaⁿ pháng-chhia. 20) I chhut-chhiú chín-chè kan-khó͘ lâng; Chhun-chhiú pang-chān sòng-hiong lâng. 21) I bô in-ūi lo̍h-seh, ūi ke-lāi ê lâng khòa-lū; In-ūi choân-ke lóng chhēng chu-âng ê i-ho̍k. 22) I ūi ka-kī chòe súi ê thán-á; I só͘ chhēng-ê chiū-sī iù-tōe-pò͘ kap chí-sek ê pò͘. 23) I ê tiōng-hu tī siâⁿ-mn̂g-kháu lâng-lâng bat i; In-ūi i kap pún-tōe ê tióng-ló saⁿ-kap chē. 24) I chòe iù-tōe-pò͘ ê i-chiûⁿ khì bōe; Koh chiong io-tòa bōe hō͘ seng-lí lâng. 25) Khùi-la̍t kap ui-gî sī i ê i-ho̍k; I siūⁿ-tio̍h chiong-lâi ê kéng-hóng, chiū hoaⁿ-hí chhiò. 26) I khui-chhùi chiū kóng tì-sek ê ōe; I ê chi̍h ū jîn-chû ê kà-sī. 27) I chim-chiok khòaⁿ ke-lāi ê sū, Bô chia̍h êng pn̄g. 28) I ê kiáⁿ-jî khí-lâi chheng i ū hok-khì; I ê tiōng-hu iā o-ló i, 29) Kóng, Cha-bó͘-kiáⁿ hó tek-hēng--ê chōe-chōe, To̍k-to̍k lí kài-tē-it ê. 30) Hó jîn-châi sī ku-ké ê, súi iā sī khang-khang; To̍k-to̍k kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê hū-jîn-lâng beh tit-tio̍h o-ló. 31) I ê chhiú só͘ chòe ê hāu-kó kui i; I ê kang tī siâⁿ-mn̂g beh o-ló i.