Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Si-phian

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

SI-PHIAN (19) [1] Bô kiâⁿ pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘, Bô khiā chōe-jîn ê lō͘, Bô chē bú-bān ê lâng ê ūi, chit-hō lâng ū hok-khì. 2) I só͘ hoaⁿ-hí--ê chiū-sī Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat; Mî-ji̍t sàm-su--ê, iā sī I ê lu̍t-hoat; 3) I beh chhin-chhiūⁿ chhiū chai tī khoe-piⁿ, Chiàu-sî kiat ké-chí, I ê hio̍h iā bōe ta--khì; I só͘ chòe--ê it-chīn heng-thong. 4) Pháiⁿ-lâng m̄-sī án-ni; Sī chhin-chhiūⁿ chho͘-khng hō͘ hong chhe-sòaⁿ. 5) Só͘-í tī sím-phòaⁿ, pháiⁿ-lâng khiā-bōe-tiâu; Chōe-jîn tī gī-lâng ê hōe-tiong, ia̍h sī án-ni. 6) In-ūi Iâ-hô-hoa chai gī-lâng ê lō͘, Nā-sī pháiⁿ-lâng ê lō͘ ōe bia̍t-bô.

[2] Lia̍t-pâng siáⁿ-sū soan-hoa, Chèng peh-sìⁿ siáⁿ-sū kè-bô͘ khang-khang ê sū? 2) Sè-chiūⁿ ê kun-ông khiā--khí-lâi, Chiáng koân-pèng--ê saⁿ-kap gī-lūn, Beh tí-te̍k Iâ-hô-hoa, iā tí-te̍k I ê siū boah-iû--ê. 3) Kóng, Lán tio̍h chhoah-tn̄g in ê khún-pa̍k, Hiat-ka̍k in ê soh. 4) Chē tī thiⁿ-téng--ê beh chhiò, Chú beh biáu-sī in. 5) Hit-sî I beh tī I ê siū-khì-tiong lâi tùi i kóng, Tī I ê tōa siū-khì lâi hō͘ in kiaⁿ. 6) Chú kóng, Góa í-keng siat-li̍p Góa ê ông, Tī Sek-an, Góa ê sèng-soaⁿ. 7) Góa beh thoân sèng-chí, Iâ-hô-hoa bat kā góa kóng, Lí sī Góa ê kiáⁿ, Góa kin-á-ji̍t siⁿ lí. 8) Lí kiû Góa, Góa chiū chiong lia̍t-pang hō͘ lí chòe ki-gia̍p; Chiong tōe ê ke̍k-thâu hō͘ lí chòe sán-gia̍p. 9) Lí beh ēng thih-koáiⁿ phah-phòa in; Beh kòng-chhùi in chhin-chhiūⁿ sio-hûi lâng ê hûi-khì. 10) Taⁿ lín lia̍t-ông tio̍h ū tì-hūi; Lín sè-chiūⁿ ê sím-phòaⁿ-koaⁿ tio̍h siū kéng-kài. 11) Tio̍h ēng kèng-ùi lâi ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, Tio̍h ēng kiaⁿ-hiâⁿ lâi hoaⁿ-hí. 12) Tio̍h ēng chhùi chim Sèng Kiáⁿ, kiaⁿ-liáu I siū-khì, lín chiū bia̍t-bô tī lō͘-tiong. In-ūi I ê siū-khì beh kín-kín hoat-chhut. Hoān-nā óa-khò I--ê, lóng sī ū hok-khì ê lâng.

[3] Tāi-pi̍t siám-pī i ê kiáⁿ Ap-sa-liông ê sî, lâi chòe ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa ê tùi-te̍k chiah--nih chōe! Chōe-chōe lâng khí--lâi kong-kek góa. 2) Chōe-chōe lâng gī-lūn góa kóng, I bô thang tit-tio̍h Siōng-tè ê chín-kiù. [Sè-la̍h 3) Chóng-sī, Iâ-hô-hoa, Lí sī góa sì-ûi ê tîn-pâi; Sī góa ê êng-kng; koh sī hō͘ góa ê thâu kia̍h-koâiⁿ--ê. 4) Góa ēng góa ê siaⁿ kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I tùi I ê sèng-soaⁿ ìn góa. [Sè-la̍h 5) Góa tó--teh, góa khùn; Góa cheng-sîn, in-ūi Iâ-hô-hoa lóng pó-hō͘ góa. 6) Sui-jiân chheng-bān lâng khí--lâi, ûi-lûi kong-kek góa, Góa ia̍h bô kiaⁿ. 7) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khí--lâi; Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí chín-kiù góa, In-ūi Lí siàn góa it-chhè tùi-te̍k ê chhùi-phóe, Phah-chi̍h pháiⁿ-lâng ê chhùi-khí. 8) Chín-kiù sio̍k-tī Iâ-hô-hoa; Goān Lí sù-hok Lí ê peh-sìⁿ. [Sè-la̍h

[4] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si hiân ê ga̍k-khì. 1) Hián-bêng góa ê gī ê Siōng-tè ah, góa kiû-kiò ê sî, kiû Lí ìn góa. Góa tī khùn-khó͘ ê tiong-kan, Lí bat hō͘ góa khoan-khoah. Taⁿ kiû Lí lîn-bín góa, lâi thiaⁿ góa ê kî-tó. 2) Lín chiah ê siōng-téng-lâng ah, chiong góa ê êng-kng piàn-chòe lêng-jio̍k, beh kàu tī-sî? Lín ì-ài khang-hu, chhiau-chhē bô iáⁿ-chiah, beh kàu tī-sî? [Sè-la̍h 3) Lín tio̍h chai Iâ-hô-hoa í-keng hun-piat kèng-khiân ê lâng chòe I ka-kī ê. Góa kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I beh thiaⁿ góa. 4) Lín tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, m̄-thang hoān-chōe; Tī bîn-chhn̂g--nih, sim tio̍h sàm-su, ia̍h tio̍h siok-chēng. [Sè-la̍h 5) Tio̍h hiàn gī ê chè, Ia̍h tio̍h óa-khò Iâ-hô-hoa. 6) Chōe-chōe lâng kóng, Chī-chūi ōe chí-sī goán sím-mi̍h hó--chhù? Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí ēng Lí ê bīn ê kng lâi chiò goán. 7) Lí hō͘ góa sim-lāi ū hoaⁿ-hí, Iâⁿ-kè lâng tit-tio̍h chōe-chōe gō͘-kak kap sin-chiú ê sî. 8) Góa beh an-jiân tó--teh khùn, In-ūi chí-ū Iâ-hô-hoa Lí hō͘ góa an-ún khiā-khí.

[5] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng pûn ê ga̍k-khì. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê ōe. Kàm-chhat góa ê sim-su. 2) Góa ê Ông, góa ê Siōng-tè ah, Kiû Lí àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa kiû-kiò ê siaⁿ: In-ūi góa ǹg Lí kî-tó. 3) Iâ-hô-hoa ah, chá-khí-sî Lí ōe thiaⁿ góa ê siaⁿ; Chá-khí-sî góa beh tùi Lí pâi-lia̍t góa ê sim-ì, sòa beh liâu-bāng. 4) In-ūi Lí m̄-sī hoaⁿ-hí chōe-ok ê Siōng-tè; Pháiⁿ--ê bōe-tit-thang kap Lí tâng khiā-khí. 5) Kiau-ngō͘ ê lâng bōe-ōe khiā tī Lí ê bīn-chêng; Chòe-pháiⁿ ê lâng lóng sī Lí só͘ oàn-hūn. 6) Kóng pe̍h-chha̍t--ê, Lí beh bia̍t in; Ài thâi lâng kap kan-kúi--ê, lóng sī Iâ-hô-hoa só͘ iàm-ò͘ⁿ. 7) Lūn-kàu góa, góa beh pîn Lí hong-sēng ê chû-ài ji̍p Lí ê chhù; Góa beh chûn kèng-ùi Lí ê sim, ǹg Lí ê sèng-tiān lâi kèng-pài. 8) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí in-ūi góa ê tùi-te̍k, pîn Lí ê kong-gī chhōa góa; Hō͘ Lí ê lō͘ tī góa ê bīn-chêng chèng-ti̍t. 9) In-ūi in ê chhùi bô láu-si̍t; In ê sim ok-to̍k móa-móa; In ê nâ-âu sī khui-khui ê bōng; In ēng chi̍h thiám-mī lâng. 10) Siōng-tè ah, kiû Lí tēng in ê chōe; Hō͘ in tùi ka-kī ê kè-bô͘ poa̍h-tó. In ê chōe-kòa chin-chōe, goān Lí chiong in kóaⁿ-chhut; In-ūi in pōe-poān Lí. 11) Kìⁿ-nā óa-khò Lí--ê, goān in hoaⁿ-hí; Goān in éng-éng hoaⁿ-hí chhut-siaⁿ; in-ūi Lí pì-iū in. Koh goān hiah ê thiàⁿ-sioh Lí ê miâ ê lâng, lóng tiàm-tī Lí lâi hoaⁿ-hí. 12) In-ūi Lí beh sù-hok hō͘ gī-lâng; Iâ-hô-hoa ah, Lí beh ēng un-hūi, chhin-chhiūⁿ tîn-pâi, sì-bīn ûi--i.

[6] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì; tiāu, ēng tē poeh. 1) Iâ-hô-hoa ah, m̄-thang tī Lí ê siū-khì-tiong chek-pī góa, Ia̍h m̄-thang tī Lí tōa siū-khì-tiong khiàn-chek góa. 2) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khó-lîn góa, in-ūi góa soe-lám; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí i-tī góa, in-ūi góa ê kut-thâu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 3) Góa ê sim tōa-tōa kiaⁿ-hiâⁿ; Iâ-hô-hoa ah, Lí beh kàu tī-sî chiah kiù góa? 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí oa̍t-tò-tńg kiù góa ê sìⁿ-miā; Ūi-tio̍h Lí ê chû-ài lâi kiù góa. 5) In-ūi sí-bô ê tiong-kan, bô kì-liām Lí; Im-hú ê tiong-kan, chī-chūi kám-siā Lí? 6) Góa in-ūi haiⁿ-haiⁿ-chhan lâi ià-siān; Góa ta̍k-mî lâu ba̍k-sái, im góa ê bîn-chhn̂g, Sip-thàu góa ê jio̍k-á. 7) Góa in-ūi iu-būn, ba̍k-chiu phah-pháiⁿ; Koh in-ūi góa it-chhè ê tùi-te̍k, lâi ba̍k-chiu hoe. 8) Lín it-chhè chòe pháiⁿ ê lâng, tio̍h lī-khui góa; In-ūi Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ góa thî-khàu ê siaⁿ. 9) Iâ-hô-hoa ū thiaⁿ góa ê khún-kiû; Iâ-hô-hoa beh chiap-la̍p góa ê kî-tó. 10) Góa ê tùi-te̍k lóng beh kiàn-siàu, tōa-tōa kiaⁿ-hiâⁿ; In beh thè tò-tńg, hut-jiân kiàn-siàu.

[7] Tāi-pi̍t chí Piān-ngá-bín lâng Kó͘-si̍t ê ōe, ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa; tiāu, ēng Si-kai-un. 1) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, góa óa-khò Lí; Kiû Lí kiù góa thoat-lī it-chhè tui-kóaⁿ góa ê lâng, kiù góa chhut-lâi. 2) Kiaⁿ-liáu i chhin-chhiūⁿ sai, thiah-li̍h góa; Thiah kàu chhùi-chhùi, bô chín-kiù góa--ê. 3) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, góa nā kiâⁿ chit-ê; Nā ū chōe-ok tī góa ê chhiú; 4) Góa nā ēng pháiⁿ pò hit ê kap góa hô-hó ê lâng; (Kî-si̍t liân hit ê bô iân-kò͘ kap góa chòe tùi-te̍k ê lâng, góa ia̍h ū kiù i;) 5) Chiū chhut-chāi tùi-te̍k tui-jip góa, kàu jip-tio̍h; Chiong góa ê sìⁿ-miā ta̍h tī thô͘-kha, Chiong góa ê êng-kng hē tī thô͘-hún. [Sè-la̍h 6) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí tī Lí ê siū-khì-tiong khí--lâi, Peh--khí-lâi khiā, tí-tng góa ê tùi-te̍k ê tōa siū-khì, Kiû Lí ūi-tio̍h góa lâi chhíⁿ, chiàu Lí só͘ tiāⁿ-tio̍h lâi sím-phòaⁿ. 7) Goān lia̍t-pang ê hōe ûi Lí; Goān Lí tò-tńg tī Koâiⁿ-ūi tī in ê téng-bīn. 8) Iâ-hô-hoa sím-phòaⁿ chèng peh-sìⁿ; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí phòaⁿ-toàn góa, chiàu góa ê gī kap góa sim-lāi ê chèng-ti̍t. 9) Goān pháiⁿ-lâng ê pháiⁿ kàu chia soah, gī-lâng Lí hō͘ i khiā-chāi; In-ūi kong-gī ê Siōng-tè kàm-chhat lâng ê sim-tn̂g. 10) Góa ê tîn-pâi chāi-tī Siōng-tè, I chín-kiù sim-lāi chèng-ti̍t ê lâng. 11) Siōng-tè sī kong-gī ê sím-phòaⁿ-si; Ia̍h sī ji̍t-ji̍t hoat-chhut siū-khì ê Siōng-tè. 12) Lâng nā m̄ hoán-hóe, I beh bôa I ê to; I ū tiuⁿ I ê keng, pī-pān piān-piān. 13) I pī-pān ōe hō͘ lâng sí ê ke-si, I só͘ siā ê chìⁿ sī hé chìⁿ. 14) Lí khòaⁿ, pháiⁿ lâng tô͘-bô͘ kan-ok, Hoâi-īn to̍k-hāi, siⁿ-chhut hu-ké. 15) I khui khut, ku̍t hō͘ i chhim; Kéng-jiân poa̍h-lo̍h tī i só͘ khui ê hām-khiⁿ. 16) I ê to̍k-hāi beh tò-tńg kàu i ê thâu-khak; I ê kiông-pō beh lo̍h tī i ê thâu-khak-téng. 17) Góa beh chiàu Iâ-hô-hoa ê kong-gī kám-siā I; Koh o-ló chì-koâiⁿ Iâ-hô-hoa ê miâ.

[8] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ, ēng Ka-te̍k ê ga̍k-khì; 1) Iâ-hô-hoa goán ê Chú ah, Lí ê miâ tī choân-tōe kàu chiah koâiⁿ-tōa! Lí chiong Lí ê êng-kng pâi-siat tī thiⁿ--nih. 2) Lí in-ūi Lí ê tùi-te̍k ê iân-kò͘, tùi eⁿ-á kap chia̍h-leng--ê ê chhùi, kiàn-li̍p lêng-le̍k; Beh hō͘ tùi-te̍k kap pò-oan--ê chēng-chēng. 3) Góa khòaⁿ Lí ê thiⁿ, Lí ê chhiú só͘ chō--ê, Kap Lí só͘ pâi-lia̍t ê ge̍h kap chhiⁿ; 4) Sè-kan lâng sī sím-mi̍h, Lí siàu-liām i? Lâng ê kiáⁿ sī sím-mi̍h, Lí koàn-kò͘--i? 5) Lí hō͘ i pí thiⁿ-sài lî-á khah-su, Koh siúⁿ-sù i êng-kng chun-kùi chòe bián-liû. 6) Lí siat-li̍p i koán-lí Lí ê chhiú só͘ chō--ê, Hē bān-mi̍h tī i ê kha-ē; 7) Chiū-sī it-chhè ê iûⁿ kap gû, Soaⁿ-iá ê cháu-siù; 8) Thiⁿ-tiong ê chiáu, hái-lāi ê hî, Kap kìⁿ-nā keng-kè hái--nih ê lō͘ ê, lóng hē tī i ê kha-ē. 9) Iâ-hô-hoa, goán ê Chú ah, Lí ê miâ tī choân-tōe kàu hiah koâiⁿ-tōa!

[9] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ, tiāu, ēng Bō͘-la̍h-piān. 1) Góa beh choân-sim kám-siā Iâ-hô-hoa; Góa beh pò-iông Lí it-chhè kî-biāu ê só͘-chòe. 2) Góa beh chāi-tī Lí hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; Chì-koâiⁿ--ê ah, góa beh o-ló Lí ê miâ. 3) Góa ê tùi-te̍k oa̍t-tńg-sin thè--khì ê sî, Chiū tī Lí ê bīn-chêng poa̍h-tó bia̍t-bô. 4) Lí í-keng thòe góa sin-oan, thòe góa piān-bêng; Lí chē tī pó-chō, chiàu kong-gī sím-phòaⁿ. 5) Lí ū chek-pī lia̍t-pang, Lí ū bia̍t-bô pháiⁿ-lâng, Lí ū chhat-bia̍t in ê miâ kàu éng-oán. 6) Tùi-te̍k kàu kiat-kio̍k, siū hong-hòe kàu éng-oán; Lí húi-hoāi in ê siâⁿ; Liân in ê kì-liām ia̍h bô--khì. 7) To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa chē-ūi kàu éng-oán; I í-keng ūi sím-phòaⁿ, an-tì I ê pó-chō. 8) I beh chiàu kong-gī sím-phòaⁿ sè-kài, Chiàu chèng-ti̍t phòaⁿ-toàn chèng peh-sìⁿ. 9) Iâ-hô-hoa koh beh chòe siū ap-pek ê lâng ê koâiⁿ-tâi, Tī hoān-lān ê sî ê koâiⁿ-tâi. 10) Bat Lí ê miâ ê lâng beh óa-khò Lí; In-ūi, Iâ-hô-hoa, Lí bē-bat khì-sak chhē Lí ê lâng. 11) Tio̍h o-ló khiā-khí Sek-an ê Iâ-hô-hoa, Chiong I só͘ kiâⁿ--ê pò-iông tī chèng peh-sìⁿ ê tiong-kan. 12) In-ūi hit ê cha-pān bēng-àn--ê kì-tit in; Bô bōe kì-tit khùn-khó͘ lâng ê ai-kiû. 13) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí lîn-bín góa; Lí sī tùi sí-mn̂g kiù góa khí--lâi--ê, Tio̍h kàm-chhat hiah ê oàn-hūn góa ê lâng só͘ hō͘ góa tú-tio̍h ê khó͘-lān. 14) Thang hō͘ góa kóng-khí Lí it-chhè ê hó miâ-siaⁿ; Góa beh tī Sek-an siâⁿ ê mn̂g, Ūi-tio̍h Lí ê kiù-un lâi hoaⁿ-hí. 15) Lia̍t-pang hām-lo̍h tī in só͘ khui ê hām-khiⁿ; In ê kha tîⁿ tī in àm-chīⁿ siat ê lô-bāng. 16) Iâ-hô-hoa í-keng hián-bêng ka-kī, I í-keng kiâⁿ sím-phòaⁿ; Pháiⁿ lâng hō͘ ka-kī ê chhiú só͘ chòe--ê tîⁿ--tio̍h. [Hi-kai-un. Sè-la̍h 17) Pháiⁿ-lâng beh kui tī im-hú, Bōe kì--tit Siōng-tè ê lia̍t-pang ia̍h beh án-ni. 18) In-ūi sòng-hiong-lâng tek-khak bô éng-oán hō͘ Siōng-tè bōe kì-tit, Khùn-khó͘ ê lâng ê ǹg-bāng, tek-khak bōe éng-éng bô--khì. 19) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khí--lâi, m̄-thang iông-ún lâng khah-iâⁿ; Goān lia̍t-pang tī Lí ê bīn-chêng siū sím-phòaⁿ. 20) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ in kiaⁿ-hiâⁿ; Goān lia̍t-pang chai ka-kī put-kò sī lâng nā-tiāⁿ. [Sè-la̍h

[10] Iâ-hô-hoa ah, Lí siáⁿ-sū hn̄g-hn̄g teh khiā? Tī hoān-lān ê sî, Lí siáⁿ-sū tiàm-ba̍t? 2) Pháiⁿ-lâng tī kiau-ngō͘ ê tiong-kan, tui-jip khùn-khó͘ ê lâng chin kín-kip, Goān in hām-lo̍h tī ka-kī só͘ siat ê kè-bô͘. 3) Pháiⁿ-lâng khoa-kháu i ê sim só͘ ài, Tham--sim--ê khì-sak Iâ-hô-hoa, koh bú-bān I. 4) Pháiⁿ-lâng bīn tài kiau-ngō͘, kóng, I bô-beh kiù-khàm; I só͘ siūⁿ--ê lóng lia̍h-chòe bô Siōng-tè. 5) Kìⁿ-nā i só͘ kiâⁿ--ê siông-siông ún-tàng; Lí ê sím-phòaⁿ pôaⁿ-kè i ê gán-kài; Lūn-kàu i it-chhè ê tùi-te̍k, i lóng biáu-sī in. 6) I sim-lāi kóng, Góa tek-khak bōe iô-choah, Tāi-tāi bōe tú-tio̍h chai-lān. 7) I ê chhùi móa-móa chiù-mē, kan-chà, khi-ap; I ê chi̍h-ē ok-to̍k, hu-ké. 8) I tī hiuⁿ-chhng bâi-ho̍k ê só͘-chāi chē-teh; I tī ún-ba̍t ê só͘-chāi hāi-sí bô chōe ê lâng, I ê ba̍k-chiu àm-chīⁿ ti̍t-ti̍t siòng bô i-óa ê lâng. 9) I bâi-ho̍k tī àm-chīⁿ ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ sai bih tī i ê hia̍t; I bâi-ho̍k beh lia̍h sòng-hiong lâng; Ēng bāng ûi sòng-hiong lâng, lâi lia̍h--tio̍h i. 10) I khut-sin phak--teh, Bô i-óa ê lâng chiū tó tī i jiáu-gê--ê ē-bīn. 11) I sim-lāi kóng, Siōng-tè bōe-kì-tit; Ng I ê bīn; éng-oán bô khòaⁿ-kìⁿ. 12) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khí--lâi; Siōng-tè ah, kia̍h-khí Lí ê chhiú; M̄-thang bōe kì-tit sòng-hiong-lâng. 13) Pháiⁿ-lâng siáⁿ-sū biáu-sī Siōng-tè, Sim-lāi kóng, Lí bô beh kun-kiù? 14) Lí í-keng khòaⁿ-kìⁿ; in-ūi ok-to̍k oàn-tò͘, Lí lóng kàm-chhat, beh ēng Lí ê chhiú pò-èng; Bô i-óa ê lâng, chiong pún-sin kau-tài Lí; Lí sī pang-chān bô pē ê kiáⁿ--ê. 15) Goān Lí phah-chi̍h pháiⁿ-lâng ê chhiú-kut; Lūn-kàu ok-lâng, goān Lí kun-kiù i ê pháiⁿ kàu thiat-tí. 16) Iâ-hô-hoa chòe ông, tùi éng-oán kàu éng-oán; Lia̍t-pang-lâng tùi I ê tōe lóng bia̍t-bô. 17) Iâ-hô-hoa ah, khiam-pi ê lang ê sim-goān, Lí í-keng thiaⁿ-kìⁿ; Lí beh pī-pān in ê sim, Lí beh àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ. 18) Beh thòe bô pē ê kiáⁿ, í-ki̍p siū ap-pek ê lâng, sin-oan. Hō͘ sè-kan-lâng bô koh háng-hoah lâng.

[11] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Góa sī óa-khò Iâ-hô-hoa; Lín siáⁿ-sū tùi góa ê sîn-hûn kóng, Lí tio̍h chhin-chhiūⁿ chiáu, pe--khì lín ê soaⁿ. 2) Khòaⁿ ah, pháiⁿ-lâng tiuⁿ keng, An in ê chìⁿ tī keng-hiân, Beh àm-chīⁿ siā sim-lāi chèng-ti̍t ê lâng. 3) Tōe-ki nā tó-hoāi, Gī-lâng iáu ōe chòe sím-mi̍h? 4) Iâ-hô-hoa tī I ê sèng-tiān, Iâ-hô-hoa ê pó-chō tī thiⁿ--nih; I ê ba̍k-chiu teh khòaⁿ, I ê ba̍k-chiu kàm-chhat sè-kan-lâng. 5) Iâ-hô-hoa chhì-giām gī-lâng, to̍k-to̍k pháiⁿ-lâng kap ài kiông-pō--ê, I ê sim oàn-hūn i. 6) I beh chiong lô-bāng pha tī pháiⁿ-lâng ê sin-chiūⁿ; Ū hé-iām, jiû-n̂g, kap jia̍t-jia̍t ê hong, chòe in poe-tiong ê hūn-gia̍h. 7) In-ūi Iâ-hô-hoa sī kong-gī; I hoaⁿ-hí kong-gī, Chèng-ti̍t ê lâng beh kìⁿ-tio̍h I ê bīn.

[12] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng tē poeh. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chín-kiù; In-ūi khiân-sêng ê lâng choa̍t--lah; sè-kan-lâng ê tiong-kan, tiong-sìn ê lâng bô--lah. 2) Lâng-lâng kap chhù-piⁿ kóng pe̍h-chha̍t; Ēng thiám-mī ê chhùi-tûn, kap nn̄g-iūⁿ ê sim lâi kóng-ōe. 3) Iâ-hô-hoa beh koah-tn̄g thiám-mī ê chhùi-tûn, Í-ki̍p kóng tōa-ōe ê chi̍h. 4) In bat kóng, Goán beh ēng chi̍h lâi khah-iâⁿ; Goán ê chhùi-tûn sī goán ê; chī-chūi ōe chòe goán ê chú ah? 5) Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi khùn-khó͘ ê lâng ê oan-óng, kap sòng-hiong lâng ê thó͘-khùi, Góa taⁿ beh khí--lâi, an-tì i tī i só͘ chhiat-chhiat him-bō͘ ún-tàng ê só͘-chāi. 6) Iâ-hô-hoa ê ōe sī sûn-choân chheng-khì ê ōe; Chhin-chhiūⁿ gûn tī thô͘ ê lô͘ thoàn-liān, Thoàn-kè chhit-pái. 7) Iâ-hô-hoa ah, Lí beh pó-hō͘ in, Beh pì-iū in, éng-oán thoat-lī chit sè-tāi ê lâng. 8) Put-tiòng-iōng lâng ko-seng tī sè-kan-lâng ê tiong-kan, Chiū pháiⁿ-lâng ta̍k só͘-chāi teh kiâⁿ-iû.

[13] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, Lí bōe-kì-tit góa, beh jōa-kú ah? kàu éng-oán mah? Lí ng bīn m̄ khòaⁿ góa, beh jōa-kú ah? 2) Góa ê sim-sîn siūⁿ-lâi siūⁿ khì, góa ê sim thong-ji̍t iu-khó͘, beh kàu jōa-kú ah? Góa ê tùi-te̍k ko-seng iâⁿ-kè góa beh kàu jōa-kú ah? 3) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí khòaⁿ-kò͘ góa, thiaⁿ góa; Hō͘ góa ê ba̍k-chiu kng-bêng; kiaⁿ-liáu góa khùn kàu sí; 4) Kiaⁿ-liáu góa ê tùi-te̍k kóng, Góa khah-iâⁿ i; Kiaⁿ-liáu góa ê kiû-siû tī góa iô-choah ê sî lâi hoaⁿ-hí. 5) Chóng-sī góa óa-khò Lí ê chû-ài; Góa ê sim in-ūi Lí ê chín-kiù lâi khoài-lo̍k. 6) Góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa; In-ūi I ēng tōa-un khoán-thāi góa.

[14] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Gōng-lâng sim-lāi kóng, Bô ū Siōng-tè. In thàn siâ-ok, kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū; Bô chi̍t-lâng kiâⁿ-hó. 2) Iâ-hô-hoa tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h khòaⁿ sè-kan-lâng, Beh khòaⁿ ū bêng-lí--ê, Ū chhē-kiû Siōng-tè--ê á-bô. 3) In lóng oai-chhoa̍h, it-khài piàn-chòe ù-òe; Bô lâng kiâⁿ-hó, liân chi̍t-ê ia̍h bô. 4) Chòe-pháiⁿ ê lâng kiám lóng bōe hiáu-tit mah? In thun-chia̍h Góa ê peh-sìⁿ chhin-chhiūⁿ chia̍h piáⁿ, Ia̍h bô kiû-kiò Iâ-hô-hoa. 5) In tī-hia tōa-tōa kiaⁿ-hiâⁿ; In-ūi Siōng-tè tī gī-lâng ê cho̍k-lūi-tiong. 6) Lín hō͘ sòng-hiong lâng ê kè-bô͘ pìⁿ-chòe kiàn-siàu, Chóng-sī Iâ-hô-hoa chòe i tô-siám ê só͘-chāi. 7) Goān Í-sek-lia̍t ê chín-kiù tùi Sek-an chhut! Iâ-hô-hoa kiù I siū-lia̍h ê peh-sìⁿ tò-tńg-lâi, Hit-sî Ngá-kok beh khoài-lo̍k, Í-sek-lia̍t beh hoaⁿ-hí.

[15] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, chī-chūi ōe kià-kha tī Lí ê pò͘-pîⁿ? Chī-chūi ōe khiā-khí tī Lí ê Sèng-soaⁿ? 2) Chiū-sī só͘ kiâⁿ chèng-ti̍t, só͘-chòe kong-gī, Sim-lāi kóng sêng-si̍t ê lâng. 3) I bô ēng chi̍h ka-bû lâng, Bô pháiⁿ khoán-thāi pêng-iú, Lâng húi-pòng chhù-piⁿ, i bô sì-kòe iâu. 4) I ê ba̍k-chiu khòaⁿ-khin húi-lūi, Chun-tiōng kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê lâng. I chiù-chōa, sui-bóng ka-kī khek-khui, ia̍h bô piàn-ōaⁿ. 5) I gûn chioh lâng bô ūi-tio̍h lī-sek; Bô siū pò͘-lō͘ lâi hāi bô chōe--ê; Kiâⁿ chit-hō sū ê lâng éng-éng bô iô-choah.

[16] Tāi-pi̍t kim ê si. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí pó-hō͘ góa; in-ūi góa óa-khò Lí. 2) Góa ê lêng ah, lí bat tùi Iâ-hô-hoa kóng, Lí sī góa ê Chú, Lí í-gōa, góa bô hok-khì. 3) Lūn-kàu tōe-chiūⁿ sèng ê peh-sìⁿ, In sī kek-kî hó, sī góa só͘ chhim-chhim hoaⁿ-hí ê. 4) Ēng pa̍t ê sîn thòe-ōaⁿ Iâ-hô-hoa ê, in ê iu-khó͘ beh ná ke-thiⁿ; In hiàn tiān-huih ê chè, góa bô beh hiàn; Góa ê chhùi-tûn ia̍h m̄ thê-khí in ê miâ. 5) Iâ-hô-hoa sī góa ê sán-gia̍p, kap góa poe-tiong ê hūn-gia̍h; Góa só͘ èng-tit--ê, Lí kā góa kò͘-siú. 6) Só͘ niû hō͘ góa ê tōe, sī tī chin súi ê só͘-chāi; Góa ê sán-gia̍p si̍t-chāi chin hó. 7) Góa beh o-ló hit ê kà-sī góa ê Iâ-hô-hoa; Mî--sî góa ê sim-tn̂g ia̍h chí-tiám góa. 8) Góa siông-siông kèng-hōng Iâ-hô-hoa tī góa ê bīn-chêng; In-ūi I tī góa ê chiàⁿ-pêng, góa chiū bô iô-choah. 9) In-ūi án-ni góa ê sim hoaⁿ-hí, góa ê sîn khoài-lo̍k; Góa ê jio̍k-sin ia̍h beh an-jiân khiā-khí. 10) In-ūi Lí bô chiong góa ê lêng-hûn pàng-hē tī im-kan; Ia̍h bô hō͘ Lí ê sèng--ê tú-tio̍h hiú-nōa. 11) Lí beh chiong oa̍h-miā ê lō͘ chí-sī góa; Tī Lí ê bīn-chêng ū móa-chiok ê hoaⁿ-hí; Tī Lí ê chiàⁿ-chhiú ū éng-oán ê khoài-lo̍k.

[17] Tāi-pi̍t ê kî-tó. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ kong-gī, liû-sim thiaⁿ góa ê kiû-kiò; Góa ê kî-tó m̄-sī tùi kan-chà ê chhùi-tûn chhut; kiû Lí àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ. 2) Goān góa ê phòaⁿ-sû tùi Lí ê bīn-chêng hoat-chhut, Goān Lí ê ba̍k-chiu kàm-chhat chèng-ti̍t. 3) Lí í-keng chhì-giām góa ê sim, Lí tī mî--sî kàm-chhat góa; Lí thoàn-liān góa, bô chhē--tio̍h sím-mi̍h; Góa li̍p-chì, hō͘ góa ê chhùi bô ū kè-sit. 4) Lūn-kàu lâng ê kiâⁿ-chòe, góa thàn Lí só͘ kóng ê ōe, Ka-kī kín-siú, bô kiâⁿ kiông-ok lâng ê lō͘. 5) Góa ê kha tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ Lí ê lō͘, Góa ê kha bē-bat ta̍h-chhū. 6) Siōng-tè ah, lūn-kàu góa, góa bat kiû-kiò Lí, in-ūi Lí beh ìn góa; Kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê ōe. 7) Kiû Lí hián-bêng Lí koh-iūⁿ ê jîn-chû, Lí sī ēng chiàⁿ-chhiú kiù óa-khò Lí ê lâng, Thoat-lī hiah ê khí-lâi kong-kek in--ê. 8) Kiû Lí pó-hō͘ góa chhin-chhiūⁿ pó-hō͘ ba̍k-chiu-jîn, Chiong góa khàm-ba̍t tī Lí ê si̍t-ē. 9) Hō͘ góa thoat-lī hiah ê chhiúⁿ-kiap góa ê pháiⁿ-lâng, Chiū-sī ûi-khùn góa, beh hāi góa sìⁿ-miā ê tùi-te̍k. 10) In hō͘ ka-kī ê iû pau-ba̍t; In ê chhùi kóng kiau-ngō͘ ê ōe. 11) In hiān-chāi ûi-khùn goán ê kha-pō͘; In chù-ba̍k beh chhia-tó goán tī tōe--nih. 12) In chhin-chhiūⁿ sai siàu-siūⁿ beh kā mi̍h; Koh chhin-chhiūⁿ béng ê sai-á-thûn bih tī àm-ba̍t ê só͘-chāi. 13) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khí--lâi, tí-tng tùi-te̍k; Chiong i táⁿ-tó; Ēng Lí ê to kiù góa ê sìⁿ-miā thoat-lī pháiⁿ-lâng. 14) Iâ-hô-hoa ah, ēng Lí ê chhiú kiù góa thoat-lī sè-kan-lâng; Thoat-lī hiah ê tī kim-seng ū hok-hūn ê sè-kan-lâng. Lí chiong Lí ê châi-pó chhiong-móa in ê pak-tó͘; In ū kiáⁿ-jî kàu sim-móa ì-chiok; chiong kî-û ê châi-bu̍t lâu hō͘ in ê eⁿ-á. 15) Lūn-kàu góa, góa beh tī gī ê tiong-kan khòaⁿ-kìⁿ Lí ê bīn; Góa khùn-chhíⁿ ê sî, khòaⁿ-kìⁿ Lí ê hêng-iông, chiū sim-móa ì-chiok.

[18] Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. Tng Iâ-hô-hoa kiù i thoat-lī it-chhè ê tùi-te̍k, kap Sò-lô ê chhiú ê ji̍t, i tùi Iâ-hô-hoa liām chit ê si ê ōe; kóng, 1) Iâ-hô-hoa góa ê khùi-la̍t ah, góa thiàⁿ Lí. 2) Iâ-hô-hoa sī góa ê soaⁿ-giâm, góa ê soaⁿ-chē, góa ê Kiù-chú; Góa ê Siōng-tè, góa ê chio̍h-pôaⁿ, góa beh óa-khò I; I sī góa ê tîn-pâi, sī kiù góa ê kak, sī góa ê koâiⁿ-tâi. 3) Góa beh kiû-kiò eng-kai o-ló ê Iâ-hô-hoa; Góa chiū tit-tio̍h kiù thoat-lī góa ê tùi-te̍k. 4) Sí-bô ê soh tîⁿ góa, Húi-lūi ê tōa-chúi hō͘ góa kiaⁿ. 5) Im-kan ê soh ûi-khùn góa, Sí-bô ê lô-bāng lîm-kàu góa. 6) Góa tī khó͘-lān-tiong kî-kiû Iâ-hô-hoa, Tùi góa ê Siōng-tè kiû-kiò; I tùi I ê tiān-lāi thiaⁿ góa ê siaⁿ, Góa tī I ê bīn-chêng só͘ kiû--ê ji̍p tī I ê hī-khang. 7) In-ūi I siū-khì, tōe chiū iô koh choah; Soaⁿ ê tōe-ki ia̍h tín-tāng iô-choah. 8) Tùi I ê phīⁿ-khang chhèng-chhut ian, Tùi I ê chhùi-lāi hoat-chhut hé, Thô͘-thòaⁿ tùi án-ni to̍h. 9) I hō͘ thiⁿ sûi-lo̍h kē, pún-sin lîm-kàu, I ê kha -ē o͘-àm-àm. 10) I khiâ ki-lō͘-peng teh pe; I ēng hong ê si̍t kín-kín pe. 11) I ēng o͘-àm chòe bih-sin ê só͘-chāi, chòe tiùⁿ-pâng lâi ûi I; Chiū-sī chúi ê o͘-àm, khong-tiong ê ba̍t-hûn. 12) In-ūi I thâu-chêng ê kng, chiū I ê ba̍t-hûn kiâⁿ kè-khì, Ū pha̍uh kap to̍h ê thô͘-thòaⁿ. 13) Iâ-hô-hoa tī thiⁿ--nih khí lûi, Chì-koâiⁿ--ê chhut I ê siaⁿ; Ū pha̍uh kap to̍h ê thô͘-thòaⁿ. 14) I siā-chhut I ê chìⁿ, hō͘ tùi-te̍k sì-sòaⁿ; Hoat-chhut chōe-chōe sih-nà, hō͘ in jiáu-loān. 15) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chek-pī chi̍t-ē hoat, Lí ê phīⁿ-khang ê khì chi̍t-ē chhut, Chúi-tóe chiū chhut-hiān, Tōa-tōe ê kun-ki ia̍h lō͘-hiān. 16) I tùi téng-bīn chhun-chhiú khiú góa, Khan góa chhut tōa-chúi ê tiong-kan. 17) I kiù góa thoat-lī góa béng ê tùi-te̍k, Í-ki̍p hiah ê oàn-hūn góa ê lâng; In-ūi in pí góa khah-kiông. 18) Góa tú-tio̍h chai-lān ê ji̍t, in lâi kong-kek góa; chóng-sī Iâ-hô-hoa sī góa só͘ óa-khò--ê. 19) I ia̍h chhōa góa kàu khui-khoah ê só͘-chāi, I kiù góa, in-ūi I hoaⁿ-hí góa. 20) Iâ-hô-hoa chiàu góa ê gī pò-tap góa; Chiàu góa chhiú ê chheng-khì pò-siúⁿ góa. 21) In-ūi góa chun-siú Iâ-hô-hoa ê tō-lō͘, Bē-bat chòe-pháiⁿ, lī-khui góa ê Siōng-tè. 22) I ê hoat-lu̍t lóng tī góa ê bīn-chêng; I ê lé-gî, góa bē-bat khì-sak. 23) Góa tī I ê bīn-chêng chòe oân-choân, Góa ia̍h pó-siú ka-kī, lī-khui góa ê chōe-ok. 24) Só͘-í Iâ-hô-hoa pò-siúⁿ góa, sī chiàu góa ê gī; Ia̍h sī chiàu góa tī I ê ba̍k-chiu chêng, góa chhiú ê chheng-khì. 25) Chû-ài ê lâng, Lí ēng chû-ài khoán-thāi i; Oân-choân ê lâng, Lí ēng oân-choân khoán-thāi i; 26) Chheng-khì ê lâng, Lí ēng chheng-khì khoán-thāi i; Koāi-phiah ê lâng, Lí ēng oan-khiau khoán-thāi i. 27) In-ūi khùn-khó͘ ê peh-sìⁿ, Lí beh kiù i; Chū-ko ê ba̍k-chiu, Lí beh hō͘ i hê--lo̍h-khì. 28) In-ūi Lí beh tiám-to̍h góa ê teng; Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè beh chiò-kng góa ê àm. 29) In-ūi góa óa-khò Lí, chhiong-ji̍p kun-tūi, Óa-khò góa ê Siōng-tè thiàu-kè chhiûⁿ. 30) Lūn-kàu Siōng-tè, I ê lō͘ sī oân-choân; Iâ-hô-hoa ê ōe sī kè thoàn-liān--ê; Kìⁿ-nā óa-khò I--ê, I chiū chòe in ê tîn-pâi. 31) In-ūi Iâ-hô-hoa í-gōa, chī-chūi sī Siōng-tè? Goán ê Siōng-tè í-gōa, chī-chūi sī chio̍h-pôaⁿ? 32) Chiū-sī hit ê ēng khùi-la̍t hâ góa ê io, Hō͘ góa ê lō͘ oân-choân ê Siōng-tè. 33) I hō͘ góa ê kha chhin-chhiūⁿ lo̍k-bú ê kha, Koh an-tì góa tī góa koâiⁿ ê só͘-chāi. 34) I kà-sī góa ê chhiú gâu kau-chiàn, Tì-kàu góa ê chhiú-kut ōe khui tâng ê keng. 35) Lí ēng Lí kiù-un ê tîn-pâi hō͘ góa; Lí ēng chiàⁿ-chhiú hû-chhî góa; Lí ê un-hô hō͘ góa chòe tōa. 36) Lí hō͘ góa só͘ ta̍h ê tōe khui-khoah; Góa ê kha bē-bat ta̍h-chhū. 37) Góa beh tui góa ê tùi-te̍k, ia̍h beh jip--tio̍h in; In iáu-bē bia̍t-bô ê tāi-seng, góa bô beh tò-tńg. 38) Góa beh phah in thiám-thiám, tì-kàu in bōe khí-lâi; In beh tó tī góa ê kha-ē. 39) In-ūi Lí bat ēng khùi-la̍t hâ góa ê io, hō͘ góa gâu kau-chiàn; Lí hō͘ hiah ê khí-lâi kong-kek góa--ê, lóng hâng-ho̍k tī góa ê ē-bīn. 40) Lí ia̍h hō͘ góa ê tùi-te̍k oa̍t-tńg-sin tô-cháu; Hō͘ góa ōe châu-bia̍t hiah ê oàn-hūn góa ê lâng. 41) In kiû-kiò, ia̍h bô lâng kiù in; Chiū kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I ia̍h bô ìn. 42) Góa tûi in kàu chhùi-chhùi, chhin-chhiūⁿ hong chhe ê thô͘-hún; Piàⁿ-chhut in, chhin-chhiūⁿ koe-lō͘ ê thô͘-bê. 43) Lí kiù góa thoat-lī peh-sìⁿ ê saⁿ-chiⁿ; Lí siat-li̍p góa chòe lia̍t-pang ê thâu; Góa pún-jiân m̄-bat ê peh-sìⁿ beh ho̍k-sāi góa; 44) In chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ góa ê miâ chiū beh sūn-thàn góa; Īⁿ-pang ê lâng beh tâu-hâng góa. 45) Īⁿ-pang lâng beh soe-thè, Kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, chhut in ê iâⁿ-chē. 46) Iâ-hô-hoa sī oa̍h--ê, goān góa ê chio̍h-pôaⁿ tit-tio̍h o-ló; Goān kiù góa ê Siōng-tè tit-tio̍h seng-koâiⁿ. 47) Chit ê Siōng-tè chiū-sī hit ê kā góa sin-oan, Hō͘ chèng peh-sìⁿ hâng-ho̍k tī góa ê ē-bīn--ê. 48) I kiù góa thoat-lī góa ê tùi-te̍k, Lí chiong góa kú-khí khah koâiⁿ hiah ê khí-lâi kong-kek góa ê; Lí kiù góa thoat-lī kiông-pō ê lâng. 49) Iâ-hô-hoa ah, in-ūi án-ni góa beh tī lia̍t-pang-tiong kám-siā Lí; Chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê miâ. 50) Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù ke̍k-tōa ê kiù-un, hō͘ I só͘ siat-li̍p ê ông; Si-chhut chû-ài hō͘ I siū-boah-iû ê, Chiū-sī hō͘ Tāi-pi̍t kap i ê hō͘-è, ti̍t-kàu éng-oán.

[19] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Chiah ê thiⁿ kóng-khí Siōng-tè ê êng-kng, Kiong-chhong pò-iông I ê chhiú só͘ chòe--ê. 2) Chit-ji̍t tùi hit-ji̍t hoat-chhut giân-gú, Chit-mî tùi hit-mî thoân-chhut chai-bat. 3) Bô giân bô gú; In ê siaⁿ bô thang thiaⁿ-kìⁿ. 4) In ê chún-chîn piàn tī thiⁿ-ē, In ê giân-gú kàu tī tōe-ke̍k. Siōng-tè tī in tiong-kan ūi-tio̍h ji̍t-thâu an-tì tiùⁿ-pâng. 5) Ji̍t-thâu chhin-chhiūⁿ sin-kiáⁿ-sài chhut i ê pâng, Ia̍h chhin-chhiūⁿ béng-ióng ê lâng hoaⁿ-hí cháu i ê lō͘. 6) I tùi thiⁿ ê chit-pêng chhut, Se̍h kàu thiⁿ ê hit-pêng; Bô chi̍t-hāng-mi̍h khǹg-ba̍t, bô tit-tio̍h i ê jia̍t-khì. 7) Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat chiâu-chn̂g, ōe hō͘ lâng ê sim-sîn oa̍h--khí-lâi; Iâ-hô-hoa ê kan-chèng khak-si̍t, ōe hō͘ gōng-lâng ū tì-hūi. 8) Iâ-hô-hoa ê kà-sī chèng-ti̍t, ōe hō͘ lâng ê sim hoaⁿ-hí; Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng chheng-kiat, ōe hō͘ lâng ê ba̍k-chiu kng-bêng. 9) Keng-ùi Iâ-hô-hoa ê tō-lí sī chheng-khì, éng-oán chûn-chāi; Iâ-hô-hoa ê phòaⁿ-toàn chin-si̍t, it-khài sī kong-gī. 10) Pí kim, pí chōe-chōe hó kim, khah thang him-bō͘; Pí bi̍t, pí phang-pâng tih--lo̍h-lâi ê bi̍t khah-tiⁿ. 11) Koh Lí ê lô͘-po̍k tùi chiah-ê siū kéng-kài; Siú chiah-ê ū tōa siúⁿ-sù. 12) Chī-chūi ōe chai i ê sit-chhò ah? Kiû Lí tû--khì góa àm-chīⁿ ê kè-sit. 13) Kiû Lí chó͘-chí Lí ê lô͘-po̍k, bô kò͘-ì hoān-chōe; M̄-chún hit ê chōe-ok koán-hat góa; Góa chiū oân-choân, bián hoān tōa-chōe. 14) Iâ-hô-hoa góa ê chio̍h-pôaⁿ, kiù-sio̍k góa ê Chú ah; Goān góa ê chhùi só͘ kóng--ê, sim só͘ siūⁿ--ê, tī Lí ê bīn-chêng tit-tio̍h chiap-la̍p.

[20] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Goān Iâ-hô-hoa tī hoān-lān ê ji̍t thiaⁿ lí; Goān Ngá-kok ê Siōng-tè ê miâ an-tì lí tī koâiⁿ ê só͘-chāi; 2) Tùi sèng-só͘ pang-chān lí, Tùi Sek-an hû-chhî lí. 3) Kì-liām lí it-chhè só͘ hiàn--ê, Chiap-la̍p lí ê sio-chè. [Sè-la̍h 4) Chiàu lí ê sim só͘-ài-ê hō͘ lí, Chiâⁿ lí it-chhè ê kè-e̍k. 5) Goán beh in-ūi Lí ê kiù-un lâi chhiùⁿ-koa; Goán beh hōng goán ê Siōng-tè ê miâ lâi khiā-kî. Goān Iâ-hô-hoa chiâⁿ lí it-chhè só͘ kiû--ê. 6) Taⁿ góa chai Iâ-hô-hoa kiù I siū-boah-iû--ê, Beh tùi I sèng ê thiⁿ thiaⁿ--i; Ēng i chiàⁿ-chhiú ê khùi-la̍t kiù i. 7) Ū lâng óa-khò chhia, ū lâng óa-khò bé; To̍k-to̍k goán beh kóng-khí Iâ-hô-hoa goán Siōng-tè ê miâ. 8) In phak-lo̍h poa̍h-tó; Goán chiū khí--lâi khiā chāi-chāi. 9) Kiû Iâ-hô-hoa chín-kiù; Goán kiû-kiò ê sî, goān Ông thiaⁿ goán.

[21] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, ông beh in-ūi Lí ê khùi-la̍t lâi hoaⁿ-hí. In-ūi Lí ê chín-kiù, i ê khoài-lo̍k cháiⁿ-iūⁿ ê tōa! 2) I ê sim só͘-ài--ê, Lí í-keng hō͘ i; I ê chhùi só͘ kiû--ê, Lí bô m̄ ún i. [Sè-la̍h 3) In-ūi Lí ēng tōa hok-khì ngiâ-chih i, Ēng hó-kim ê bián-liû tì tī i ê thâu-khak. 4) I tùi Lí kiû oa̍h-miā, Lí chiū hō͘ i; Chiū-sī tn̂g hè-siū kàu tī éng-oán. 5) I in-ūi Lí ê chín-kiù, ū tōa êng-kng; Lí koh chiong chun-kùi ui-giâm hē tī i ê sin-chiūⁿ. 6) Lí hō͘ i ū tōa hok-khì, kàu tī éng-oán; Koh hō͘ i tī Lí ê bīn-chêng hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. 7) In-ūi ông óa-khò Iâ-hô-hoa; tī Chì-koâiⁿ--ê ê chû-ài bô tì-kàu iô-choah. 8) Lí ê chhiú beh chhē-tio̍h Lí it-chhè ê tùi-te̍k; Lí ê chiàⁿ-chhiú beh chhē-tio̍h hiah ê oàn-hūn Lí ê lâng. 9) Lí siū-khì ê sî, beh hō͘ in chhin-chhiūⁿ iām-jia̍t ê hé-lô͘; Iâ-hô-hoa beh tī I ê tōa siū-khì-tiong thun--in, Hé beh kā in sio-lio--khì. 10) Lí beh tùi sè-chiūⁿ châu-bia̍t in ê kiáⁿ-sun; Tùi lâng ê tiong-kan châu-bia̍t in ê hō͘-è. 11) In-ūi in ū ì-sù beh hāi Lí; In siat kè-bô͘, chóng-sī bōe chiâⁿ. 12) Lí beh hō͘ in oa̍t-tńg-sin cháu, Lí beh khui keng, siā in ê bīn. 13) Iâ-hô-hoa ah, goān Lí tùi Lí ê khùi-la̍t seng-koâiⁿ; Án-ni goán beh gîm-si o-ló Lí ê tōa koân-lêng.

[22] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Chá-khí sî ê lo̍k-bú". 1) Góa ê Siōng-tè, góa ê Siōng-tè, siáⁿ-sū pàng-lī góa? Siáⁿ-sū lī-khui hn̄g-hn̄g, bô kiù góa; m̄-thiaⁿ góa âu-kiò ê ōe? 2) Góa ê Siōng-tè ah, góa ji̍t--sî kiû-kiò, Lí bô thiaⁿ góa; Mî--sî kiû-kiò, góa ia̍h bô chēng-chēng. 3) Chóng-sī Lí sī sèng, Lí sī ēng Í-sek-lia̍t ê o-ló chòe chō-ūi--ê. 4) Goán ê lia̍t-chó͘ óa-khò Lí, In óa-khò Lí, Lí chiū chín-kiù in. 5) In ai-kiû Lí, chiū tit-tio̍h chín-kiù; In óa-khò Lí chiū put-tì kiàn-siàu. 6) Chóng-sī góa sī thâng-thōa, m̄-sī lâng; Hō͘ lâng ki-chhì, hō͘ peh-sìⁿ khòaⁿ-khin. 7) Hoān-nā khòaⁿ-kìⁿ góa ê, lóng thí-chhiò góa; In ngiauh-chhùi iô-thâu, kóng, 8) Tio̍h chiong pún-sin kau-tài Iâ-hô-hoa, I thang kiù--i; Iâ-hô-hoa kì-jiân hoaⁿ-hí i, I thang kiù--i. 9) Chóng-sī Lí sī hō͘ góa chhut lāu-bú ê thai--ê, Góa tī lāu-bú ê heng-chêng, Lí hō͘ góa óa-khò Lí. 10) Góa tùi thai--nih chhut, chiū kau-tài Lí; Tùi góa chhut lāu-bú ê pak-tó͘, Lí sī góa ê Siōng-tè. 11) M̄-thang lī-khui góa hn̄g-hn̄g; in-ūi hoān-lān pek-kūn, Bô ū pang-chān góa ê. 12) Ū chōe-chōe gû-káng ûi-lûi góa; Pa-san ióng ê gû sì-bīn ûi-khùn góa. 13) In ǹg góa khui-chhùi, Chhin-chhiūⁿ teh peh-thiah, teh tōa-siaⁿ háu ê sai. 14) Góa chhin-chhiūⁿ chúi piàⁿ-chhut, Góa ê kut lóng thu̍t-lûn; Góa ê sim chhin-chhiūⁿ la̍h, Siau-iûⁿ tī pak-lāi. 15) Góa ê cheng-le̍k ko͘-tâ, chhin-chhiūⁿ hāu-phiaⁿ-phè; Góa ê chi̍h liâm tī góa ê chiūⁿ-kiuⁿ; Lí hē góa tī sí-tōe ê thô͘-hún. 16) Káu ê lūi ûi góa; Pháiⁿ-tóng pau-ûi góa; In chha̍k góa ê chhiú, góa ê kha. 17) Góa ê kut-thâu, góa lóng ōe sǹg-tit; In teh khòaⁿ góa, teh siòng góa. 18) In pun góa ê saⁿ, Liam-khau góa ê i-ho̍k. 19) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang lī-khui góa hn̄g-hn̄g; Góa ê khùi-la̍t ah, kiû Lí kín-kín lâi pang-chān góa. 20) Kiû Lí kiù góa ê sîn-hûn thoat-lī to-kiàm; Kiù góa ê sìⁿ-miā thoat-lī káu ê lūi ê sè-le̍k. 21) Kiù góa thoat-lī sai ê chhùi; Lí í-keng thiaⁿ góa, hō͘ góa thoat-lí iá-gû ê kak. 22) Góa beh pò-iông Lí ê miâ tī góa ê hiaⁿ-tī; Góa beh o-ló Lí tī hōe-tiong. 23) Lín kiaⁿ-ùi Iâ-hô-hoa--ê, tio̍h o-ló I; Ngá-kok ê hō͘-è, lóng tio̍h êng-kng I. Í-sek-lia̍t ê hō͘-è, lóng tio̍h kèng-ùi I. 24) In-ūi I bô khòaⁿ-khin, ia̍h bô iàm-chiàn, khùn-khó͘ lâng ê khùn-khó͘; Ia̍h bô tùi i ng-bīn; I kiû-kiò I ê sî, I chiū thiaⁿ i. 25) Góa tī tōa chū-hōe ê tiong-kan só͘ o-ló--ê, sī tùi lí lâi; Góa beh tī kiaⁿ-ùi I ê lâng ê bīn-chêng, siā góa ê goān. 26) Khiam-pi ê lâng beh tit-tio̍h chia̍h-pá; Chhē Iâ-hô-hoa ê lâng beh o-ló I; Goān lín ê sim oa̍h kàu éng-oán. 27) Tōe ê ke̍k-thâu lóng beh siàu-liām, lâi kui-sūn Iâ-hô-hoa; Lia̍t-pang ê bān-cho̍k lóng beh kèng-pài tī Lí ê bīn-chêng. 28) In-ūi kok sī Iâ-hô-hoa ê; I sī bān-kok ê chú-cháiⁿ. 29) Tōe-chiūⁿ it-chhè hó-hàn ê lâng beh lim chia̍h lâi kèng-pài; Kìⁿ-nā kui-thó͘ ê lâng, bōe-ōe pó-choân sìⁿ-miā--ê, lóng beh phak-pài tī I ê bīn-chêng. 30) Ū hō͘-è beh ho̍k-sāi I; Chú ê tāi-chì beh thoân tī āu-tāi. 31) In beh lâi, ia̍h beh thoân I ê kong-gī, Hō͘ tit-beh chhut-sì ê peh-sìⁿ chai chit ê sū sī I chòe--ê.

[23] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa sī góa ê bo̍k-chiá, góa bô khiàm-kheh. 2) I hō͘ góa tó tī chhiⁿ-chhùi ê chháu-po͘; Chhōa góa tī an-chēng ê chúi-piⁿ. 3) I hō͘ góa ê lêng-hûn cheng-eng; Ūi-tio̍h I ê miâ, chhōa góa kiâⁿ gī ê lō͘. 4) Góa sui-jiân kiâⁿ-kè sí-ìm ê soaⁿ-kok, Ia̍h m̄-kiaⁿ chai-hāi; In-ūi Lí kap góa tī-teh; Lí ê thûi, Lí ê koáiⁿ, an-ùi góa. 5) Tī góa tùi-te̍k ê bīn-chêng, Lí kā góa pâi-siat iân-sia̍h; Lí ēng iû boah góa ê thâu-khak; góa ê poe móa--chhut-lâi. 6) Un-tián kap chû-pi tek-khak tè góa kàu chi̍t-sì-lâng; Góa beh éng-oán khiā-khí tī Iâ-hô-hoa ê chhù.

[24] Tāi-pi̍t ê si. 1) Tōe kap kî-tiong só͘ chhiong-móa ê, Sè-kài kap tiàm tī i tiong-kan ê, lóng sio̍k Iâ-hô-hoa. 2) I chiong tōe kiàn-li̍p tī hái ê téng-bīn, An-tì tī tōa-chúi ê téng-bīn. 3) Chī-chūi ōe chiūⁿ Iâ-hô-hoa ê soaⁿ? Chī-chūi ōe khiā tī I sèng ê só͘-chāi? 4) Chiū-sī chhiú chheng-khì, sim chheng-kiat; Chûn-sim bô ǹg hu-ké, chiù-chōa bô khǹg kan-kúi ê lâng. 5) Chit-hō lâng beh tit-tio̍h Iâ-hô-hoa sù-hok; Koh tùi kiù i ê Siōng-tè tit-tio̍h gī. 6) Chiah-ê sī chhē Iâ-hô-hoa ê cho̍k-lūi, Ngá-kok ê Siōng-tè ah, che sī ài kìⁿ Lí ê bīn ê lâng. [Sè-la̍h 7) Siâⁿ-mn̂g ah, kia̍h-khí lín ê thâu; Éng-oán ê mn̂g ah, lín tio̍h siū kú-khí; Êng-kng ê Ông beh ji̍p. 8) Hit ê êng-kng ê Ông sī chī-chūi? Chiū-sī tōa khùi-la̍t tōa koân-lêng ê Iâ-hô-hoa, Tī kau-chiàn ū tōa koân-lêng ê Iâ-hô-hoa. 9) Siâⁿ-mn̂g ah, kia̍h-khí lín ê thâu, Éng-oán ê mn̂g ah, lín ia̍h tio̍h kia̍h-khí; Êng-kng ê Ông beh ji̍p. 10) Hit ê êng-kng ê Ông sī chī-chūi? Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, I sī êng-kng ê Ông. [Sè-la̍h

[25] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa ê sim-sîn gióng-bōng Lí. 2) Góa ê Siōng-tè ah, góa pêng-sò͘ óa-khò Lí, m̄-thang hō͘ góa kiàn-siàu. M̄-thang hō͘ góa ê tùi-te̍k in-ūi iâⁿ góa lâi khoa-kháu. 3) Kìⁿ-nā thèng-hāu Lí--ê, tek-khak bô kiàn-siàu; Hiah ê bô iân-kò͘ kiâⁿ kan-chà--ê, beh kiàn-siàu. 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiong Lí ê tō-lō͘ chí-sī góa, Chiong Lí ê lō͘-tô͘ kà-sī góa. 5) Kiû Lí chhōa góa tī Lí ê chin-lí, koh kà-sī góa; In-ūi Lí sī kiù góa ê Siōng-tè. Góa thong-ji̍t thèng-hāu Lí. 6) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kì-liām Lí ê lîn-bín kap Lí ê chû-ài; In-ūi che sī kó͘-chá í-lâi siông-siông ū--ê. 7) Kiû Lí m̄-thang kì-liām góa siàu-liân ê chē-kòa, kap góa ê kè-sit; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiàu Lí ê chû-ài, in-ūi Lí ê un-hūi kì-liām góa. 8) Iâ-hô-hoa sī hó koh chèng-ti̍t; Só͘-í I beh chí-sī chōe-jîn kiâⁿ chiàⁿ-lō͘. 9) I beh ēng kong-pêng ín-chhōa khiam-sùn ê lâng, I beh ēng I ê tō-lō͘ kà-sī khiam-sùn ê lâng. 10) Kìⁿ-nā siú I ê iok, kap I ê kan-chèng ê lâng, Iâ-hô-hoa khoán-thāi in lóng sī ēng chû-ài sêng-si̍t. 11) Iâ-hô-hoa ah, góa ê chōe chin tāng; Kiû Lí in-ūi Lí ê miâ sià-bián góa. 12) Sím-mi̍h lâng kèng-ùi Iâ-hô-hoa? Iâ-hô-hoa beh chí-sī i só͘ tio̍h kéng ê lō͘. 13) I ê sim-sîn beh tit-tio̍h an-hioh; I ê hō͘-è beh sêng-chiap thó͘-tōe. 14) Iâ-hô-hoa kap kèng-ùi I ê lâng chhin-bi̍t; Koh beh chiong I ê iok chí-sī in. 15) Góa ê ba̍k-chiu siông-siông ǹg Iâ-hô-hoa; In-ūi I beh hō͘ góa ê kha thoat-lī lô-bāng. 16) Kiû Lí oa̍t-tńg ǹg góa, khó-lîn góa; In-ūi góa sī ko͘-toaⁿ koh khùn-khó͘. 17) Góa ê sim-lāi ê iu-khó͘ chin chōe, Kiû Lí kiù góa thoat-lī tī góa lóng-chóng ê hoān-lān. 18) Kiû Lí khòaⁿ góa ê kan-lân kap góa ê lô-khó͘; Sià-bián góa it-chhè ê chōe. 19) Kiû Lí khòaⁿ góa ê tùi-te̍k, in-ūi in chin chōe; In oàn-hūn góa chin ok-to̍k. 20) Kiû Lí pó-hō͘ góa ê sìⁿ-miā, chín-kiù góa; Hō͘ góa bô kiàn-siàu, in-ūi góa óa-khò Lí. 21) Goān sûn-choân chèng-ti̍t pó-hō͘ góa, In-ūi góa thèng-hāu Lí. 22) Siōng-tè ah, kiû Lí kiù-sio̍k Í-sek-lia̍t, Thoat-lī i it-chhè ê kan-khó͘.

[26] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kā góa phòaⁿ-toàn; in-ūi góa ū chiàu góa ê sûn-choân lâi kiâⁿ; Góa óa-khò Iâ-hô-hoa bô iô-choah. 2) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kàm-chhat góa, chhì-giām góa; Thoàn-liān góa ê sim-tn̂g. 3) In-ūi Lí ê chû-ài siông-siông tī góa ê ba̍k-chiu-chêng; Góa ia̍h ū chiàu Lí ê chin-lí kiâⁿ. 4) Góa bē-bat kap hong-hàm ê lâng saⁿ-kap chē; Ia̍h bô kap ké-chòe ê lâng chòe-tīn. 5) Góa oàn-hūn pháiⁿ-lâng ê hōe; Bô beh kap ok-to̍k ê lâng tâng chē. 6) Iâ-hô-hoa ah, góa beh sóe chhiú piáu-bêng góa ê bô chōe, Chiah lâi se̍h Lí ê chè-tôaⁿ; 7) Thang hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ kám-siā ê siaⁿ, Koh thang kóng-khí Lí it-chhè kî-biāu ê só͘-chòe. 8) Iâ-hô-hoa ah, góa thiàⁿ-sioh Lí só͘ tòa ê chhù; Í-ki̍p Lí êng-kng só͘ tī-teh ê só͘-chāi. 9) M̄-theng chiong góa ê lêng-hûn kap chōe-jîn chòe chi̍t-ē siu-si̍p--khì; M̄-thang chiong góa ê oa̍h-miā kap thâi-lâng--ê chòe chi̍t-ē siu-si̍p--khì. 10) In ê chhiú-tiong ū kan-ok; In ê chiàⁿ-chhiú móa-móa pò͘-lō͘. 11) Lūn-kàu góa, góa beh chiàu góa ê sûn-choân lâi kiâⁿ; Kiû Lí kiù-sio̍k góa, lîn-bín góa. 12) Góa ê kha khiā tī pîⁿ-tháⁿ ê só͘-chāi, Tī chèng-hōe-tiong, góa beh o-ló Iâ-hô-hoa.

[27] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa sī góa ê kng, sī góa ê chín-kiù; góa beh kiaⁿ chī-chūi? Iâ-hô-hoa sī góa oa̍h-miā ê khùi-la̍t; góa beh kiaⁿ chī-chūi? 2) Hiah ê chòe pháiⁿ ê lâng, chiū-sī góa ê kiû-siû, góa ê tùi-te̍k, lâi kong-kek góa, beh chia̍h góa ê bah, Hit-sî in chiū tio̍h-tak poa̍h-tó. 3) Sui-jiân ū kun-peng chat-iâⁿ, beh kong-kek góa, Góa ê sim ia̍h bô kiaⁿ-hiâⁿ; Sui-jiân heng-khí to-peng kong-kek góa, Góa iû-goân chū-chāi. 4) Ū chi̍t hāng sū góa bat tùi Iâ-hô-hoa kiû, góa iû-goân tì-ì ài tit-tio̍h; Chiū-sī chi̍t-sì-lâng khiā-khì Iâ-hô-hoa ê chhù, Khòaⁿ I ê êng-kng, siàu-liām I ê tiān. 5) In-ūi hoān-lān ê ji̍t, I beh àm-chīⁿ pó-hō͘ góa tī I ê tiùⁿ-ûi lāi; Chiong góa khǹg tī I pò͘-pîⁿ khàm-ba̍t ê só͘-chāi; Kú-khí góa tī chio̍h-pôaⁿ-téng. 6) Taⁿ góa ê thâu-khak tit-tio̍h kia̍h-khí, khah-koâiⁿ tī góa sì-bīn ê tùi-te̍k; Góa beh tī I ê pò͘-pîⁿ hiàn hoaⁿ-hí ê chè; Góa beh gîm-si, ia̍h beh chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa. 7) Iâ-hô-hoa ah, góa chhut-siaⁿ kiû-kiò ê sî, kiû Lí thiaⁿ; Koh kiû Lí lîn-bín góa, ìn góa. 8) Lí bat kóng, Lín tio̍h him-bō͘ kìⁿ Góa ê bīn; hit-sî góa ê sim tùi Lí kóng, Iâ-hô-hoa ah, góa beh him-bō͘ kìⁿ Lí ê bīn. 9) M̄-thang tùi góa ng Lí ê bīn; M̄-thang siū-khì lâi kóaⁿ Lí ê lô͘-po̍k; Lí pêng-sò͘ sī chòe góa ê pang-chān; Kiù góa ê Siōng-tè ah, m̄-thang pàng-sak góa, ia̍h m̄-thang lī-khui góa. 10) In-ūi pē-bú lī-khui góa, Iâ-hô-hoa beh siu-liû góa. 11) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí ēng Lí ê tō-lō͘ chí-sī góa; In-ūi góa ê tùi-te̍k ê iân-kò͘, chhōa góa tī pîⁿ-tháⁿ ê lō͘. 12) M̄-thang chiong góa kau hō͘ tùi-te̍k, chiâⁿ in ê sim-goān; In-ūi lām-sám kan-chèng ê lâng khí-lâi kong-kek góa, in ia̍h thò͘-chhut hiong-ok ê ōe. 13) Góa nā m̄-sìn tī oa̍h-lâng ê tōe tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê un-hūi, Chiū tek-khak choa̍t-bāng. 14) Tio̍h thèng-hāu Iâ-hô-hoa, Tio̍h ióng-chòng, lí ê sim tio̍h kian-kò͘; Si̍t-chāi tio̍h thèng-hāu Iâ-hô-hoa.

[28] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa beh kiû-kiò Lí; Góa ê chio̍h-pôaⁿ ah, m̄-thang bô beh thiaⁿ góa. Nā Lí tùi góa chēng-chēng, Góa chiū chhin-chhiūⁿ ji̍p bōng ê lâng chi̍t-iūⁿ. 2) Góa kiû-kiò Lí, ǹg Lí ê chì-sèng-só͘ kia̍h chhiú ê sî, kiû Lí thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 3) M̄-thang chiong góa kap pháiⁿ-lâng, í-ki̍p chok-gia̍t ê lâng, chòe chi̍t-ē tû--khì. In kap chhù-piⁿ kóng hô-pêng ê ōe, chóng-sī in ê sim kan-hiám. 4) Goān Lí chiàu in só͘ chòe--ê, iā chiàu in só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ-tāi, khoán-thāi in; Goān Lí chiàu in ê chhiú só͘ chòe--ê, khoán-thāi in; Chiong in só͘ eng-kai tú-tio̍h-ê pò-èng in. 5) In kì-jiân bô liû-sim tī Iâ-hô-hoa só͘ kiâⁿ--ê, Í-ki̍p I ê chhiú só͘ chòe--ê; I chiū beh húi-hoāi in, bô beh kiàn-li̍p in. 6) Iâ-hô-hoa sī eng-kai o-ló--ê, In-ūi I thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 7) Iâ-hô-hoa sī góa ê khùi-la̍t, ia̍h sī góa ê tîn-pâi. Góa ê sim óa-khò I, góa chiū tit-tio̍h pang-chān. Só͘-í góa ê sim tōa hoaⁿ-hí; Góa beh ēng góa ê si-koa o-ló I. 8) Iâ-hô-hoa sī I ê peh-sìⁿ ê khùi-la̍t; Iā sī I siū boah-iû--ê tit-kiù ê ōe-só͘. 9) Kiû Lí chín-kiù Lí ê peh-sìⁿ, sù-hok Lí ê sán-gia̍p, Iúⁿ-chhī in, hû-chhî in, kàu tī éng-oán.

[29] Tāi-pi̍t ê si. 1) Tōa koân-lêng--ê ê kiáⁿ ah, lín tio̍h chiong êng-kng khùi-la̍t kui hō͘ Iâ-hô-hoa, Kui hō͘ Iâ-hô-hoa. 2) Tio̍h chiong Iâ-hô-hoa ê miâ só͘ eng-kai tit-tio̍h ê êng-kng kui hō͘ I. Ēng sèng-kiat ê chng-thāⁿ kèng-pài Iâ-hô-hoa. 3) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ tī chúi-bīn; Êng-kng ê Siōng-tè khí lûi; Iâ-hô-hoa tī chōe-chōe chúi ê téng-bīn. 4) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ ū tōa khùi-la̍t; Iâ-hô-hoa ê siaⁿ móa-móa ui-giâm. 5) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ phah-chi̍h pek-hiuⁿ-chhiū; Iâ-hô-hoa phah-chhùi Lī-pa-lùn ê pek-hiuⁿ-chhiū. 6) I ia̍h hō͘ i tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ gû-á; Hō͘ Lī-pa-lùn kap Se-liân tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ iá-gû ê kiáⁿ. 7) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ hō͘ hé-iām pun-chhe. 8) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ tín-tāng khòng-iá; Iâ-hô-hoa tín-tāng Ka-te-su ê khòng-iá. 9) Iâ-hô-hoa ê siaⁿ hō͘ lo̍k-bú kiaⁿ-tio̍h, lâi siⁿ-kiáⁿ; Ia̍h hō͘ chhiū-nâ ê chhiū-hio̍h lak kng-kng; Kìⁿ-nā tī tiān-lāi--ê lóng kóng, Êng-kng. 10) Tōa-chúi hoàn-lām ê sî, Iâ-hô-hoa chē-teh chòe ông, Iâ-hô-hoa chē-teh chòe ông, ti̍t kàu éng-oán. 11) Iâ-hô-hoa beh siúⁿ-sù khùi-la̍t hō͘ I ê peh-sìⁿ; Iâ-hô-hoa beh ēng pêng-an sù-hok I ê peh-sìⁿ.

[30] Chit ê si sī hiàn kiong-tiān ê koa; Tāi-pi̍t chòe--ê. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa beh chun-tiōng Lí chòe chì-koâiⁿ, in-ūi Lí bat thê-poa̍t góa, Bô hō͘ góa ê kiû-siû tùi góa khoa-kháu. 2) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, Góa bat kiû-kiò Lí, Lí chiū i-hó góa. 3) Iâ-hô-hoa ah, Lí bat kiù góa ê lêng-hûn tùi im-kan khí--lâi. Lí hō͘ góa oa̍h-teh, bián-tì ji̍p bōng. 4) Iâ-hô-hoa sèng ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló I, Kì-liām I ê sèng miâ lâi kám-siā I. 5) In-ūi I ê siū-khì put-kò ba̍k-nih-kú; I ê un-tián sī it-seng ê kú; Kui-mî sui-jiân ū thî-khàu, Chá-khí sî chiū ū hoaⁿ-hí. 6) Lūn-kàu góa, góa tī heng-thong ê sî chiū kóng, Góa éng bōe iô-choah. 7) Iâ-hô-hoa ah, Lí bat si-un, hō͘ góa ê soaⁿ khiā-chāi kian-kò͘, Lí ng Lí ê bīn, góa chiū peh-pak. 8) Iâ-hô-hoa ah, góa kiû-kiò Lí; Góa tùi Iâ-hô-hoa kiû un, kóng, 9) Góa lâu-huih, góa ji̍p bōng, ū siáⁿ lī-ek? Tîn-ai kiám ōe o-ló Lí? kiám ōe pò-iông Lí ê chin-si̍t mah? 10) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ góa, lîn-bín góa; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí pang-chān góa. 11) Lí í-keng chiong góa ê thî-khàu piàn-chòe thiàu-bú; Lí chiong góa ê môa-saⁿ thǹg--khì, ēng hoaⁿ-hí kā góa hâ; 12) Thang hō͘ góa ê sim-sîn chhiùⁿ-koa, o-ló Lí, ia̍h bô chēng-chēng. Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, góa beh kám-siā Lí, kàu éng-oán.

[31] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa óa-khò Lí, kiû Lí hō͘ góa éng-éng bô kiàn-siàu; Chiàu Lí ê kong-gī chín-kiù góa. 2) Kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa, kín-kín lâi kiù góa; Chòe góa kian-kò͘ ê chio̍h-pôaⁿ, chòe chín-kiù góa ê ōe-só͘. 3) In-ūi Lí sī góa ê soaⁿ-giâm, góa ê soaⁿ-chē. Só͘-í kiû Lí in-ūi Lí ê miâ lâi ín-chhōa góa, chí-tiám góa. 4) Lâng àm-chīⁿ tiuⁿ lô-bāng beh bāng góa, kiû Lí kiù góa thoat-lī; In-ūi Lí sī góa ê ōe-só͘. 5) Góa chiong góa ê lêng-hûn kau tī Lí ê chhiú; Iâ-hô-hoa chin-si̍t ê Siōng-tè ah, Lí ū kiù-sio̍k góa. 6) Góa oàn-hūn hiah ê sìn-hōng hu-ké ê lâng; To̍k-to̍k góa óa-khò Iâ-hô-hoa. 7) Góa in-ūi Lí ê chû-ài beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; In-ūi Lí ū khòaⁿ-kìⁿ góa ê kan-khó͘, Chai góa sim-sîn ê kan-lân. 8) Lí bē-bat chiong góa kau tī tùi-te̍k ê chhiú; Lí hō͘ góa ê kha khiā tī khui-khoah ê só͘-chāi. 9) Iâ-hô-hoa ah, góa tī hoān-lān tiong, kiû Lí lîn-bín góa; Góa ê ba̍k-chiu in-ūi iu-būn phah-pháiⁿ, Góa ê sim-sîn, góa ê sin-thé ia̍h sī án-ni. 10) Góa ê sìⁿ-miā in-ūi iu-khó͘ lâi siau-bô, Góa ê nî-hè ūi-tio̍h thó͘-khùi ia̍h án-ni; Góa ê khùi-la̍t in-ūi góa ê chōe-ok lâi soe-lám; Góa ê kut-thâu ia̍h ko͘-tâ. 11) Góa in-ūi góa it-chhè ê tùi-te̍k chiâⁿ-chòe lêng-jio̍k; Tī góa ê chhù-piⁿ-tau koh-khah siong-tiōng; hiah ê bat góa ê lâng lóng kiaⁿ góa; Tī gōa-bīn khòaⁿ-kìⁿ góa ê lâng cháu-siám lī-khui góa. 12) Góa chhin-chhiūⁿ sí-lâng hō͘ lâng bōe kì-tit, bô lâng siàu-liām; Góa chhin-chhiūⁿ phòa-chhùi ê khí-kū. 13) In-ūi góa thiaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lâng ê húi-pòng, Sì-ûi lóng sī kiaⁿ-hiâⁿ; In saⁿ-kap chham-siông kong-kek góa ê sî, Chiū kè-bô͘ beh hāi góa ê sìⁿ-miā. 14) Iâ-hô-hoa ah, góa iû-goân óa-khò Lí; Góa kóng, Lí sī góa ê Siōng-tè. 15) Góa ê cho-gū tī Lí ê chhiú; Kiû Lí kiù góa thoat-lī góa ê tùi-te̍k ê chhiú, í-ki̍p khún-pek góa ê lâng. 16) Kiû Lí hō͘ Lí ê bīn chiò-kng Lí ê lô͘-po̍k; Chiàu Lí ê chû-ài chín-kiù góa. 17) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ góa bô kiàn-siàu; in-ūi góa ū kiû-kiò Lí. Kiû Lí hō͘ pháiⁿ-lâng kiàn-siàu, hō͘ in tī im-kan chēng chauh-chauh. 18) Goān Lí hō͘ hiah ê pe̍h-chha̍t ê chhùi piàn é-káu; Chiū-sī kiau-ngō͘ khòaⁿ-khin, lām-sám bú-bān gī-lâng--ê. 19) Kèng-ùi Lí ê lâng, Lí ūi-tio̍h in só͘ chek-chū ê un-hūi, Ūi-tio̍h óa-khò Lí ê lâng, tī sè-kan-lâng ê bīn-chêng, só͘ si-hêng ê un-hūi, cháiⁿ-iūⁿ hiah tōa! 20) Lí beh chiong in khǹg tī Lí ê bīn-chêng ún-ba̍t ê só͘-chāi; bián-tì tú-tio̍h lâng ê kè-bô͘; Lí beh àm-chīⁿ pó-siú in tī tiùⁿ-ûi-lāi, bián siū chhùi-chi̍h ê cheng-piān. 21) Iâ-hô-hoa sī eng-kai o-ló--ê, In-ūi I tī kian-kò͘ ê siâⁿ tùi góa si-chhut I kî-biāu ê chû-ài. 22) Lūn-kàu góa, góa bat tio̍h-kip kóng, Tùi Lí ê ba̍k-chiu-chêng, góa siū keh-tn̄g; Chóng-sī góa kiû-kiò Lí ê sî, Lí iû-goân thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 23) Iâ-hô-hoa sèng ê peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiàⁿ I; Iâ-hô-hoa pó-siú sêng-si̍t ê lâng, Tāng-tāng pò-èng kiâⁿ kiau-ngō͘ ê lâng. 24) Kìⁿ-nā ǹg-bāng Iâ-hô-hoa ê lâng, Lín tio̍h chòng-táⁿ, lín ê sim tio̍h kian-kò͘.

[32] Tāi-pi̍t ê kà-sī ê si. 1) Kè-sit tit-tio̍h sià-bián, chōe-kòa tit-tio̍h jia-khàm--ê, che lâng ū hok-khì. 2) Iâ-hô-hoa bô sǹg i chòe ū chōe, I ê sim bô kan-chà--ê, che lâng ū hok-khì. 3) Góa chēng-chēng ê sî, góa ê kut-thâu ko͘-tâ; In-ūi góa thong-ji̍t tōa-siaⁿ háu. 4) In-ūi mî-ji̍t Lí ê chhiú tāng-tāng chhi̍h góa; Góa ê cheng-e̍k pìⁿ chhin-chhiūⁿ hē-thiⁿ ê ta-sò. [Sè-la̍h 5) Góa tùi Lí pâi-lia̍t góa ê chōe-kòa, bô ún-môa góa ê chōe-ok; Góa kóng, Góa beh tùi Iâ-hô-hoa sêng-jīn góa ê kè-sit; Lí chiū sià-bián góa hoān-hoat ê chōe. [Sè-la̍h 6) In-ūi án-ni, kìⁿ-nā khiân-sêng ê lâng, tī thang chhē--tio̍h Lí ê sî, tio̍h kî-tó Lí. Tōa-chúi hoàn-lām ê sî, tek-khak bōe kàu i hia. 7) Lí sī góa siám-bih ê só͘-chāi; Lí beh pì-iū góa thoat-lī kan-khó͘; Lí beh ēng tit-kiù ê koa sì-bīn ûi góa. [Sè-la̍h 8) Góa beh kà-sī lí, chí-sī lí eng-kai kiâⁿ ê lō͘; Góa beh chù-ba̍k khòaⁿ lí, lâi khoàn-kài lí. 9) M̄-thang chhin-chhiūⁿ bé, lô, in bô tì-sek; Tio̍h ēng bé-ka-kiuⁿ bé-le̍k-soh iok-sok--in, Nā bô, in chiū m̄ óa-kūn lí. 10) Pháiⁿ-lâng siū chōe-chōe khó͘-lān; to̍k-to̍k óa-khò Iâ-hô-hoa ê lâng beh ū chû-ài sì-bīn ûi i. 11) Lín gī-lâng ah, tio̍h in-ūi Iâ-hô-hoa lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; Sim chèng-ti̍t ê lâng ah, lín tio̍h chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ.

[33] Lín gī-lâng ah, tio̍h in-ūi Iâ-hô-hoa lâi hoaⁿ-hí; Chèng-ti̍t ê lâng ê o-ló sī ha̍p-gî. 2) Lín tio̍h tôaⁿ-khîm kám-siā Iâ-hô-hoa; Ēng cha̍p-tiâu hiân ê sek o-ló I. 3) Tio̍h tùi I chhiùⁿ sin ê koa, Tôaⁿ kàu chin hó, siaⁿ-im hiáng-liāng. 4) In-ūi Iâ-hô-hoa ê giân-gú chèng-ti̍t; Hoān I só͘ chòe--ê, it-chīn sī sêng-si̍t. 5) I hoaⁿ-hí gī-lí kap kong-pêng; Iâ-hô-hoa ê chû-ài móa-móa tī tōe-chiūⁿ. 6) Chiah ê thiⁿ tùi Iâ-hô-hoa ê ōe lâi chō, Thiⁿ--nih ê bān-lūi tùi I ê chhùi ê khì lâi chiâⁿ. 7) I chū-chi̍p hái-chúi chhin-chhiūⁿ kui-tui, Siu-khǹg chhim-ian tī khò͘-pâng. 8) Choân-tōe tio̍h kèng-ùi Iâ-hô-hoa; Hoān-nā khiā-khí tī sè-chiūⁿ--ê, lóng tio̍h kiaⁿ I. 9) In-ūi I kóng-chhut chiū ū; I bēng-lēng chiū khiā-chāi. 10) Iâ-hô-hoa hō͘ lia̍t-pang ê kè-e̍k kui tī khang-khang; Hō͘ chèng peh-sìⁿ só͘ siūⁿ--ê, bô kong-hāu. 11) Iâ-hô-hoa ê kè-e̍k éng-oán khiā-chāi, I ê sim só͘ siūⁿ--ê kàu bān sè-tāi. 12) Jīn Iâ-hô-hoa chòe i ê Siōng-tè--ê, hit kok ū hok-khì; I kéng-soán chòe I ê sán-gia̍p--ê, hit ê peh-sìⁿ ū hok-khì. 13) Iâ-hô-hoa tùi thiⁿ teh khòaⁿ; I kàm-chhat lóng-chóng ê sè-kan lâng. 14) I tùi I khiā-khí ê só͘-chāi ǹg gōa-bīn, Khòaⁿ tōe-chiūⁿ it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ. 15) I sī chō-chiâⁿ in chèng-lâng ê sim--ê, Liû-sim tī in it-chhè ê só͘-chòe--ê. 16) Kun-ông bōe-ōe in-ūi peng chōe tit-tio̍h kiù; Béng-lâng bōe-ōe in-ūi khùi-la̍t tōa tit-tio̍h kiù-chhut. 17) Óa-khò bé tit-tio̍h kiù, sī bô chhái-kang; Bōe-ōe ēng i ê tōa la̍t lâi kiù lâng. 18) Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu khòaⁿ kèng-ùi I ê lâng, Khòaⁿ ǹg-bāng I ê chû-ài ê lâng; 19) Beh kiù in ê sìⁿ-miā thoat-lī sí-bô, Pó-chûn in ê oa̍h-miā tī ki-hng ê sî. 20) Goán ê sim-sîn pêng-sò͘ thèng-hāu Iâ-hô-hoa; I sī chòe goán ê pang-chān, chòe goán ê tîn-pâi. 21) Goán ê sim beh óa-khò I lâi hoaⁿ-hí, In-ūi goán pêng-sò͘ óa-khò I ê sèng-miâ. 22) Iâ-hô-hoa ah, goān Lí ê chû-ài lîm-kàu goán, Chiàu goán só͘ ǹg-bāng Lí ê.

[34] Tāi-pi̍t ê si; chiū-sī i tī A-pì-bí-le̍k ê bīn-chêng ké hong-tian, siū kóaⁿ--chhut-khì ê sî só͘ chòe--ê. 1) Góa beh sî-sî o-ló Iâ-hô-hoa; O-ló I ê ōe beh siông-siông tī góa ê chhùi. 2) Góa ê sim-sîn beh in-ūi Iâ-hô-hoa lâi khoa-kháu; Khiam-pi ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, ia̍h beh hoaⁿ-hí. 3) Lín kap góa tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa chòe tōa, Saⁿ-kap chun I ê miâ chòe koâiⁿ. 4) Góa bat kiû Iâ-hô-hoa, I chiū ìn góa; Kiù góa thoat-lī góa it-chhè thang kiaⁿ ê sū. 5) In kia̍h-thâu khòaⁿ I, chiū tit-tio̍h kng-bêng; In ê bīn éng bōe kiàn-siàu. 6) Chit ê khùn-khó͘ ê lâng kiû-kiò, Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ; Kiù i thoat-lī i it-chhè ê hoān-lān. 7) Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tī kèng-ùi I ê lâng ê sì-ûi chat-iâⁿ, Lâi chín-kiù in. 8) Lín tio̍h chhì-khòaⁿ, chiū chai Iâ-hô-hoa sī hó; Óa-khò I ê lâng ū hok-khì. 9) Iâ-hô-hoa sèng ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h kèng-ùi I; In-ūi kèng-ùi I ê lâng bô khiàm-kheh chi̍t-hāng. 10) Sai-á-thûn ū khiàm-kheh, ū iau; To̍k-to̍k chhē Iâ-hô-hoa ê lâng bô khiàm sím-mi̍h hāng ê hó. 11) Sòe-kiáⁿ ah, lín tio̍h lâi thiaⁿ góa, Góa beh chiong kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê tō-lí kà-sī lín. 12) Sím-mi̍h lâng ài oa̍h-miā, Him-bō͘ hè-siū, beh tit-tio̍h hok-khì? 13) Chiū tio̍h kìm lí ê chi̍h bô kóng pháiⁿ-ōe; Lí ê chhùi-tûn bô kóng kan-chà ê ōe. 14) Tio̍h lī-khui pháiⁿ, kiâⁿ hó; Chhē hô-pêng, lâi tui-jip--i. 15) Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu khòaⁿ gī-lâng; I ê hī-khang thiaⁿ in ê kî-tó. 16) Iâ-hô-hoa ê bīn ǹg kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng, Beh tùi sè-kan tû-bia̍t in ê miâ-jī. 17) Gī-lâng kiû-kiò, Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ, Chiū kiù in thoat-lī it-chhè ê hoān-lān. 18) Iâ-hô-hoa óa-kūn siong-sim ê lâng, Chín-kiù lêng-sèng thòng-hóe ê lâng. 19) Gī-lâng ū chōe-chōe khó͘-lān, Chóng-sī Iâ-hô-hoa kiù i lóng thoat-lī. 20) Pó-choân i lóng-chóng ê kut; Chi̍t-ki ia̍h bô phah-chi̍h. 21) Chōe-ok beh hāi-sí pháiⁿ-lâng; Oàn-hūn gī-lâng--ê beh siū tēng-chōe. 22) Iâ-hô-hoa kiù-sio̍k I ê lô͘-po̍k ê sîn-hûn; Hoān-nā óa-khò I--ê, bô chi̍t-ê siū tēng-chōe.

[35] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, kap góa saⁿ-chiⁿ-ê, kiû Lí kap in saⁿ-chiⁿ; Kap góa kau-chiàn--ê, kiû Lí kap in kau-chiàn. 2) The̍h tōa-sòe ê tîn-pâi, Khí-lâi pang-chān góa. 3) Thiu-chhut chhiuⁿ, chó͘-chí hiah ê tui-kóaⁿ góa--ê; Tùi góa ê sîn-hûn kóng, Góa sī chín-kiù lí--ê. 4) Goān hiah ê siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā ê lâng siū kiàn-siàu lêng-jio̍k; Goān hiah ê kè-bô͘ hāi góa ê lâng oa̍t-tò-tńg làu-khùi. 5) Goān in chhin-chhiūⁿ hong chhe ê chho͘-khng; Ū Iâ-hô-hoa ê sù-chiá teh kóaⁿ in. 6) Goān in ê lō͘ àm koh ku̍t, Ū Iâ-hô-hoa ê sù-chiá teh kóaⁿ in. 7) In-ūi in bô in-toaⁿ ūi góa àm-siat lô-bāng tī khiⁿ-lāi, Bô in-toaⁿ ku̍t hām-khiⁿ beh hāi góa ê sìⁿ-miā. 8) Goān tī i bô phah-sǹg ê sî, chai-ē kàu i ê sin-chiūⁿ; Goān i àm-siat ê lô-bāng tîⁿ-tio̍h i ka-kī; Goān i poa̍h-lo̍h hí lāi-bīn, siū hāi. 9) Chiū góa ê sim beh tī Iâ-hô-hoa lâi khoài-lo̍k; Tī I ê kiù-un lâi hoaⁿ-hí. 10) Góa ê kut-thâu lóng beh kóng, Iâ-hô-hoa ah, chī-chūi ōe chhin-chhiūⁿ Lí? Lí chín-kiù khùn-khó͘ ê lâng, thoat-lī hiah ê pí i khah-kiông--ê; Chín-kiù khùn-khó͘ kap sòng-hiong ê lâng thoat-lī hiah ê chhiúⁿ-toa̍t i--ê. 11) Hiong-ok ê kan-chèng--ê khí-lâi; Góa só͘ m̄-chai ê sū, in chhâ-mn̄g góa. 12) In tùi-tī góa ēng pháiⁿ pò hó: Hō͘ góa ê sîn-hûn ko͘-toaⁿ. 13) Lūn-kàu góa, tng in phòa-pīⁿ ê sî, góa chiū chhēng môa-saⁿ, Ēng kìm-chia̍h khek-khó͘ góa ê sim-sîn; Góa só͘ kiû--ê, lóng kui tī ka-kī ê sim-hoâi. 14) Góa án-ni kiâⁿ, chhin-chhiūⁿ i sī góa ê pêng-iú, góa ê hiaⁿ-tī; Góa khut-lo̍h seng-khu pi-ai, chhin-chhiūⁿ lâng ūi-tio̍h lāu-bú ai-siong. 15) Góa tú-tio̍h hoān-lān, in chiū hoaⁿ-hí, saⁿ-kap chū-chi̍p; Góa só͘ m̄ saⁿ-bat ê hā-téng-lâng chū-chi̍p kong-kek góa; In khiú-la̍k góa bô soah. 16) In chhin-chhiūⁿ hì-hiauh, piàn-chia̍h ê bô hē-lo̍h lâng, Tùi góa kā chhùi-khí-kun. 17) Chú ah, Lí tiāⁿ-tiāⁿ teh khòaⁿ, beh kàu jōa-kú? Kiû Lí kiù góa ê sîn-hûn thoat-lī in ê chân-hāi, Kiù góa ê sìⁿ-miā thoat-lī béng ê sai-á-thûn. 18) Góa tī tōa chū-hōe ê tiong-kan beh kám-siā Lí; Tī chèng peh-sìⁿ ê tiong-kan beh o-ló Lí. 19) Kiû Lí bo̍h-tit iông-ún hiah ê bô lí-iû tùi-te̍k góa-ê, tùi góa khoa-kháu; Bo̍h-tit iông-ún hiah ê bô in-toaⁿ oàn-hūn góa-ê gîn--góa. 20) In-ūi in bô kóng hô-pêng ê ōe; Chiū-sī kè-bô͘ khúi-khiat ê ōe; hāi tōe-chiūⁿ an-hūn ê lâng. 21) In tōa-tōa khui-chhùi kong-kek góa; Kóng, Ho͘h--chhāi! Ho͘h--chāi! Goán ê ba̍k-chiu í-keng khòaⁿ-kìⁿ lah. 22) Iâ-hô-hoa ah, Lí í-keng khòaⁿ-kìⁿ; kiû Lí m̄-thang chēng-chēng; Chú ah, m̄-thang lī-khui góa. 23) Góa ê Siōng-tè, góa ê Chú ah, kiû Lí cheng-sîn, khí--lâi; Phòaⁿ-koat góa ê sū, pān-lí góa ê àn. 24) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí chiàu Lí ê kong-gī phòaⁿ-toàn góa; Bo̍h-tit iông-ún in tùi góa khoa-kháu. 25) Bo̍h-tit iông-ún in sim-lāi kóng, Ho͘h--chāi, chiàu goán ê sim-goān lah; Bo̍h-tit iông-ún in kóng, Goán í-keng kā i thun--lo̍h-khì lah. 26) Goān hiah ê hoaⁿ-hí góa tú-tio̍h hoān-lān--ê, lóng kiàn-siàu làu-khùi; Goān hiah ê tùi góa ka-kī chun-tōa--ê, siū kiàn-siàu lak-lián. 27) Goān hiah ê ài góa tit-tio̍h sin-oan ê lâng, chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ khoài-lo̍k; Goān in siông-siông kóng, Tio̍h chun Iâ-hô-hoa chòe tōa. In-ūi I hoaⁿ-hí I ê lô͘-po̍k pêng-an. 28) Góa ê chi̍h beh kóng-khí Lí ê gī, Thong-ji̍t o-ló Lí.

[36] Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê si, kau-hō͘ Gak-koaⁿ. 1) Pháiⁿ-lâng ê chōe-kòa, ū ōe tī góa ê sim kóng, I ê ba̍k-chiu-tiong bô kiaⁿ Siōng-tè. 2) In-ūi tī i ê ba̍k-chiu-lāi i ka-kī thiám-mī, Phah-sǹg i ê chōe-ok éng bōe lō͘-hiān, bōe siū oàn-hūn. 3) I chhùi-lāi ê ōe, lóng sī chōe-ok kap kan-chà; I kap tì-hūi hó ê só͘-kiâⁿ í-keng toān-choa̍t. 4) I tī bîn-chhn̂g tô͘-bô͘ chōe-ok, I tiāⁿ-tio̍h ì-sù khiā tī m̄-hó ê lō͘; I bô oàn-hūn pháiⁿ-tāi. 5) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chû-ài sī tī thiⁿ--nih; Lí ê sìn-si̍t kàu tī kiong-chhong. 6) Lí ê gī chhin-chhiūⁿ ke̍k-koâiⁿ ê soaⁿ; Lí ê phòaⁿ-toàn sī chhin-chhiūⁿ chhim-ian. Iâ-hô-hoa ah, lâng kap cheng-siⁿ, Lí lóng pó-hō͘ in. 7) Siōng-tè ah, Lí ê chû-ài cháiⁿ-iūⁿ hiah pó-pòe ah! Sè-kan-lâng bih tī Lí si̍t-kó͘ ê tì-ìm-ē. 8) In beh in-ūi Lí ê chhù ê hó-mi̍h, tit-tio̍h pá-chiok; Lí ia̍h beh hō͘ in lim Lí khoài-lo̍k ê hô-chúi. 9) In-ūi oa̍h-miā ê goân-thâu, chāi tī Lí hia; Tī Lí ê kng, goán beh khòaⁿ-kìⁿ kng. 10) Goān Lí siông-siông si chû-ài hō͘ bat Lí ê lâng; Siông-siông ēng Lí ê kong-gī si hō͘ sim-lāi chèng-ti̍t ê lâng. 11) M̄-thang iông-ún kiau-ngō͘ ê lâng ê kha thún-ta̍h góa, M̄-thang iông-ún hiong-ok ê lâng ê chhiú kóaⁿ-tio̍k góa. 12) Tī-hia chòe pháiⁿ ê lâng í-keng tó--lo̍h-khì; I siū chhia-tó, bōe-ōe koh khí-lâi.

[37] Tāi-pi̍t ê si. 1) M̄-thang in-ūi chòe pháiⁿ ê lâng, sim-lāi put-pêng; Ia̍h m̄-thang oàn-tò͘ kiâⁿ put-gī ê lâng. 2) In-ūi in chhin-chhiūⁿ chháu khoài-khoài koah; Koh chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-chhùi ê chhài láu--khì. 3) Tio̍h óa-khó Iâ-hô-hoa lâi kiâⁿ hó, Tiàm tī chit ê thó͘-tōe, ēng sêng-si̍t chòe bí-niû. 4) Tio̍h lia̍h Iâ-hô-hoa chòe hoaⁿ-hí, I beh chiong lí ê sim só͘ kiû--ê hō͘ lí. 5) Tio̍h chiong lí ê tāi-chì kau-tài Iâ-hô-hoa; Koh óa-khó I, I beh hō͘ i chiâⁿ. 6) I beh hō͘ lí ê gī hoat-chhut chhin-chhiūⁿ kng; Lí ê phòaⁿ-toàn, chhin-chhiūⁿ tiong-tàu ê kng. 7) Tio̍h chēng-chēng tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, khoan-sim thèng-hāu I; M̄-thang in-ūi hit-hō sū-sū heng-thong-ê, Kap hit-hō pháiⁿ kè-bô͘ tit-tio̍h chiâⁿ--ê, lâi put-pêng. 8) Tio̍h soah siū-khì, lī-khui tōa siū-khì; M̄-thang put-pêng, kiaⁿ-liáu ōe chòe pháiⁿ. 9) In-ūi kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng beh siū châu-bia̍t; To̍k-to̍k thèng-hāu Iâ-hô-hoa ê lâng, in beh sêng-chiap thó͘-tōe. 10) In-ūi koh tiap-á-kú, pháiⁿ-lâng beh bô--khì; Lí nā siông-sè chhâ i ê só͘-chāi, i ia̍h bô--khì; 11) To̍k-to̍k khiam-pi ê lâng beh sêng-chiap thó͘-tōe; In-ūi pêng-an hong-sēng tōa-tîm hoaⁿ-hí. 12) Pháiⁿ-lâng siat kè-bô͘ beh hāi gī-lâng, Koh ǹg i kā chhùi-khí-kun. 13) Chú beh chhiò i, In-ūi khòaⁿ-kìⁿ i ê ji̍t-chí beh kàu. 14) Pháiⁿ-lâng pu̍ih-to khui-keng, beh táⁿ-tó khùn-khó͘ sòng-hiong ê lâng; Beh thâi-sí kiâⁿ-chòe chèng-ti̍t ê lâng. 15) In ê to beh chhì-ji̍p ka-kī ê sim, In ê keng beh siū at-chi̍h. 16) Gī-lâng só͘-ū-ê chió-chió, Iâⁿ-kè chōe-chōe pháiⁿ-lâng ê pù-ū. 17) In-ūi pháiⁿ-lâng ê chhiú beh siū at-chi̍h; To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa hû-chhî gī ê lâng. 18) Iâ-hô-hoa chai oân-choân ê lâng ê sî-ji̍t; In ê sán-gia̍p beh éng-oán tī-teh. 19) In tī hoān-lān ê sî put-tì kiàn-siàu; Tī ki-hng ê ji̍t beh tit-tio̍h pá-chiok. 20) Chóng-sī pháiⁿ-lâng beh bia̍t-bô, Iâ-hô-hoa ê tùi-te̍k beh chhin-chhiūⁿ chháu-po͘ ê bō͘-sēng; In beh siau-bô chhin-chhiūⁿ hé-hun ê siau-bô. 21) Pháiⁿ-lâng kā lâng chioh, iā bô hêng; Nā-sī gī-lâng kiâⁿ lîn-bín, siá-sì lâng. 22) Iâ-hô-hoa sù-hok ê lâng, in beh sêng-chiap thó͘-tōe; Hō͘ I chiù-chó͘ ê lâng beh siū bia̍t-bô. 23) Gī-lâng ê kha-pō͘ sī Iâ-hô-hoa só͘ an-tì; Koh I hoaⁿ-hí i ê lō͘. 24) I sui-bóng poa̍h-tó, ia̍h bô kàu kui-sin siak--lo̍h-khì; In-ūi Iâ-hô-hoa ēng I ê chhiú hû i. 25) Góa chêng siàu-liân, taⁿ nî lāu; Chóng-sī bē-bat khòaⁿ-kìⁿ gī-lâng siū pàng-sak, Ia̍h i ê hō͘-è chòe khit-chia̍h. 26) I thong-ji̍t lîn-bín lâng, chioh lâng, I ê hō͘-è tit-tio̍h hok-khì. 27) Lí tio̍h lī-khui pháiⁿ, kiâⁿ hó, Chiah thang éng-oán khiā-khí. 28) In-ūi Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí kong-pêng, Bô pàng-sak I sèng ê peh-sìⁿ; In éng-oán siū pó-hō͘, To̍k-to̍k pháiⁿ-lâng ê hō͘-è beh siū châu-bia̍t. 29) Gī-lâng beh sêng-chiap thó͘-tōe, Éng-oán tiàm tī-hia. 30) Gī-lâng ê chhùi kóng tì-hūi, I ê chi̍h tâm-lūn kong-pêng. 31) I ê Siōng-tè ê lu̍t-hoat tī i ê sim-lāi; I ê kha lóng bōe ta̍h-thu̍t. 32) Pháiⁿ-lâng thau-khòaⁿ gī-lâng, Siàu-siūⁿ thâi--i. 33) Iâ-hô-hoa bô pàng-sak i tī pháiⁿ lâng ê chhiú; Tng sím-phòaⁿ ê sî, ia̍h bô tēng i ê chōe. 34) Lí tio̍h thèng-hāu Iâ-hô-hoa chun-siú I ê tō-lō͘; I chiū ko-seng lí, hō͘ lí sêng-chiap thó͘-tōe; Pháiⁿ-lâng siū châu-bia̍t ê sî, lí beh khòaⁿ-kìⁿ. 35) Góa bat khòaⁿ-kìⁿ pháiⁿ-lâng ū tōa sè-le̍k, Koh hoat-ta̍t chhin-chhiūⁿ ām ê chhiū tī i ê pún thó͘-tōe. 36) Ū lâng tùi hia keng-kè, khòaⁿ ah, i bô--khì lah; Góa ia̍h chhē i, chhē bōe tio̍h. 37) Lí tio̍h siông-sè khòaⁿ hit ê oân-choân ê lâng, khòaⁿ hit ê chèng-ti̍t ê lâng, In-ūi hô-pêng ê lâng ū hó ê kiat-kio̍k. 38) Lūn-kàu hoān-hoat ê lâng, beh chòe-chi̍t-ē bia̍t-bô; Pháiⁿ-lâng ê kiat-kio̍k beh siū châu-bia̍t. 39) Chóng-sī gī-lâng tit-tio̍h kiù, sī tùi Iâ-hô-hoa; Tng hoān-lān ê sî, I chòe in ê iâⁿ-chē. 40) Iâ-hô-hoa pang-chān in, chín-kiù in; I chín-kiù in thoat-lī pháiⁿ-lâng, lâi khan-kiù in; In-ūi in óa-khò I.

[38] Tāi-pi̍t ê kì-liām si. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang tī siū-khì-tiong chek-pī góa; M̄-thang tī tōa siū-khì-tiong kéng-kài góa. 2) In-ūi Lí ê chìⁿ siā góa ê seng-khu, Lí ê chhiú tāng-tāng chhi̍h góa. 3) In-ūi Lí ê siū-khì, góa ê bah bô chi̍t-ūi oân-choân; In-ūi góa ê chōe-kòa, góa ê kut ia̍h bô pêng-an. 4) Góa ê chōe-ok pôaⁿ-kè góa ê thâu-khak, Chhin-chhiūⁿ tāng-tàⁿ hō͘ góa taⁿ-bōe-khí. 5) In-ūi góa ê gû-gōng, Góa ê siong nōa, koh chhàu. 6) Góa thàng-thiàⁿ koh khiau-ku, Thong-ji̍t ai-siong. 7) In-ūi góa móa-io sī hé; Góa ê bah bô chi̍t-ūi oân-choân. 8) Góa siū phah-siong, chin bô la̍t; In-ūi góa ê sim put-an, chiū tōa ai-chhan. 9) Chú ah, góa ê sim-goān lóng tī Lí ê bīn-chêng, Góa ê thó͘-khùi bô tùi Lí ún-môa. 10) Góa ê sim pko̍k-pho̍k-chhéng, góa ê la̍t soe-bî; Liân góa ba̍k-chiu-tiong ê kng ia̍h lī-khui góa. 11) Thiàⁿ góa ê lâng kap góa ê pêng-iú, in-ūi góa ê pháiⁿ chèng-thâu, lóng siám tī piⁿ-á; Góa ê chhin-chhek ia̍h hn̄g-hn̄g teh khiā. 12) Hiah ê siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā--ê siat lô-bāng; Siūⁿ beh hāi góa ê, kóng-chhut ok-to̍k ê ōe; Thong-ji̍t siūⁿ khúi-khiat ê kè-bô͘. 13) Chóng-sī góa chhin-chhiūⁿ chhàu-hī-lâng--ê bô thiaⁿ-kìⁿ, Chhin-chhiūⁿ é-káu--ê, bô khui chhùi. 14) Góa ia̍h chhin-chhiūⁿ bô thiaⁿ-kìⁿ ê lâng, Chhùi bô ìn-tap--ê. 15) Iâ-hô-hoa ah, góa thèng-hāu Lí; Chú, Góa ê Siōng-tè ah, Lí beh thiaⁿ góa. 16) In-ūi góa bat kóng, Kiaⁿ-liáu in tùi góa khoa-kháu; Góa ê kha ta̍h-thu̍t ê sî, in tùi góa ka-kī chun-tōa. 17) In-ūi góa hiám-hiám poa̍h-tó, Góa ê iu-būn siông-siông tī góa ê bīn-chêng. 18) In-ūi góa beh jīn góa ê chōe-ok; Koh ūi-tio̍h góa ê chōe lâi iu-būn. 19) Chóng-sī góa ê tùi-te̍k iā oa̍h-tāng, ia̍h ióng-béng; Bô lí-iû oàn-hūn góa ê, ke-thiⁿ ná-chōe. 20) Ēng pháiⁿ pò hó--ê, kap góa chòe tùi-thâu; In-ūi góa sī tui-jip hó. 21) Iâ-hô-hoa ah, m̄-thang pàng-sak góa; Góa ê Siōng-tè ah, m̄-thang lī-khui góa hn̄g-hn̄g. 22) Chú ah, Chín-kiù góa ê, Kiû Lí kín-kín pang-chān góa.

[39] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ, Iâ-tō͘-tùn. 1) Góa bat kóng, Góa beh kín-sīn góa ê lō͘, Bián-tit ēng góa ê chi̍h hoān-chōe; Pháiⁿ-lâng tī góa bīn-chêng ê sî, Góa beh iok-sok góa ê chhùi chhin-chhiūⁿ bé-kā-kiuⁿ. 2) Góa chēng-chēng bô siaⁿ, liân hó-ōe ia̍h bô kóng-chhut chhùi; Góa ê iu-būn chiū giâ--khí-lâi. 3) Góa ê sim tī góa ê lāi-bīn jia̍t-jia̍t; Góa chēng-chēng siūⁿ ê sî, hé chiū to̍h--khí-lâi; Góa chiū ēng chi̍h lâi kóng: 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ góa chai pún-sin ê kiat-kio̍k, Kap góa nî-hè ê siàu-gia̍h jōa-chōe; Hō͘ góa chai loán-jio̍k kàu cháiⁿ-iūⁿ. 5) Lí hō͘ góa ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ chi̍t-pa-chiúⁿ, Góa it-seng ê nî-hé, tī Lí ê bīn-chêng chhin-chhiūⁿ bô; Ta̍k-lâng khiā-chāi ê sî, chin-chiàⁿ lóng sī khang-khang. [Sè-la̍h 6) Sè-kan-lâng kiâⁿ-chòe si̍t-chāi chhin-chhiūⁿ iáⁿ; In bô-êng chhih-chhih, chin-chiàⁿ bô chhái-kang; I só͘ chek-chū--ê, m̄-chai chiong-lâi chī-chūi tit--khì. 7) Chú ah, góa taⁿ thèng-hāu sím-mi̍h? Góa ê ǹg-bāng chāi-tī Lí. 8) Kiû Lí kiù góa thoat-lī góa it-chhè ê kè-sit; M̄-thang hō͘ góa siū gōng-lâng ê lêng-jio̍k. 9) Góa chēng-chēng bô khui-chhùi; In-ūi sī Lí chòe ê. 10) Lí só͘ kàng ê chek-hoa̍t kiû Lí kā góa tû--khì; In-ūi Lí ê chhiú ê tok-chek, góa chiū siau-bia̍t. 11) Lí in-ūi lâng ê chōe-ok, kéng-kài i ê sî, Hō͘ i só͘ hoaⁿ-hí--ê siau-bia̍t, chhin-chhiūⁿ tio̍h chiù-thâng; Sè-kan lâng chin-chiàⁿ sī khang-khang. [Sè-la̍h 12) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kî-tó, àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê kiû-kiò, Góa lâu ba̍k-sái, kiû Lí m̄-thang bô chhut siaⁿ; In-ūi góa tī Lí ê bīn-chêng sī chhut-gōa-lâng, Sī kià-kha--ê, chhin-chhiūⁿ góa ê lia̍t-chó͘ chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. 13) Kiû Lí khoan-iông góa, hō͘ góa iáu-bē khì lâi kui tī bô ê tāi-seng, Thang tit-tio̍h sóng-khoài.

[40] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Góa bat thun-lún thèng-hāu Iâ-hô-hoa; I àⁿ-lo̍h ǹg góa, thiaⁿ góa ê kiû-kiò. 2) I tùi thang kiaⁿ ê hām-khiⁿ, tùi thô͘-bê tiong, khan góa khí-lâi; Hō͘ góa ê kha khiā tī chio̍h-pôaⁿ-téng, hō͘ góa ê kha-pō͘ chāi-ngó͘. 3) I hō͘ góa ê chhùi chhiùⁿ sin ê koa, chiū-sī o-ló goán ê Siōng-tè--ê; Chōe-chōe lâng beh khòaⁿ-kìⁿ lâi kiaⁿ-ùi, Ia̍h beh óa-khò Iâ-hô-hoa. 4) To̍k-to̍k óa-khò Iâ-hô-hoa, bô chhap hiah ê kiau-ngō͘, í-ki̍p phian-ǹg hu-ké ê lâng, Chit-hō lâng ū hok-khì. 5) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, Lí só͘ kiâⁿ ê kî-sū, Í-ki̍p Lí tùi goán só͘ chûn ê liām-thâu chin-chōe; Bōe-ōe tùi Lí pâi-lia̍t; Góa nā beh thê-khí lâi kóng, Hit ê siàu-gia̍h sǹg-bōe-liáu. 6) Chè-sū kap lé-mi̍h Lí bô hoaⁿ-hí; Lí ū khui góa ê hī-khang; Sio-chè kap sio̍k-chōe-chè, Lí bô ài-ti̍h: 7) Hit-sî góa kóng, Lí khòaⁿ, Góa lâi lah; Góa ê sū í-keng kì-tī chheh--nih. 8) Góa ê Siōng-tè ah, Lí ê chí-ì góa hoaⁿ-hí thàn; Lí ê lu̍t-hoat tī góa ê sim-lāi. 9) Góa tī tōa chū-hōe ê tiong-kan, soan-thoân kong-gī ê hó siau-sit; Góa bô beh thêng-chí góa ê chhùi-tûn; Iâ-hô-hoa ah, che sī Lí só͘ chai ê. 10) Góa bē-bat chiong Lí ê kong-gī khàm-ba̍t tī góa ê sim-lāi; Góa í-keng pâi-lia̍t Lí ê sìn-si̍t, kap Lí ê kiù-un. Góa tùi tōa chū-hōe bē-bat ún-khǹg Lí ê chû-ài kap sêng-si̍t. 11) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang tùi góa thêng-chí Lí ê chû-pi; Goān Lí ê chû-ài kap sêng-si̍t siông-siông pó-hō͘ góa. 12) In-ūi ū bōe-sǹg-tit ê chai-ē ûi-khùn góa; Góa ê chōe-ok jip-tio̍h góa, hō͘ góa bōe-ōe kia̍h-ba̍k; Chiah ê chōe-ok pí góa ê thâu-mn̂g khah-chōe; góa ê sim sòa lī-khui góa. 13) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hoaⁿ-hí chín-kiù góa; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kín-kín pang-chān góa. 14) Goān hiah ê siàu-siūⁿ beh hāi góa sìⁿ-miā--ê chòe chi̍t-ē kiàn-siàu, làu-khùi; Goān hiah ê hoaⁿ-hí góa siū hām-hāi--ê, oa̍t-tò-tńg siū lêng-jio̍k. 15) Goān hiah ê tùi góa kóng, Ho͘h--chāi, Ho͘h--chāi ê, In-ūi kiàn-siàu lâi pāi-bô. 16) Goān it-chhè chhē Lí ê, in-ūi Lí lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; Goān hiah ê him-bō͘ Lí kiù-un--ê siông-siông kóng, Tio̍h chun Iâ-hô-hoa chòe tōa. 17) Chóng-sī góa sī khùn-khó͘ sòng-hiong--ê, Chú iáu-kú siàu-liām góa; Lí sī pang-chān góa--ê, chín-kiù góa--ê; Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí m̄-thang iân-chhiân.

[41] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Koàn-kò͘ sòng-hiong lâng ê, ū hok-khì; Tng hoān-lān ê ji̍t, Iâ-hô-hoa beh kiù i. 2) Iâ-hô-hoa beh pó-choân i, hō͘ i oa̍h--teh, i beh tī tōe-chiūⁿ hióng-hok; Kiû Lí m̄-thang chiong i kau hō͘ tùi-te̍k, lâi chiàu in só͘ ài. 3) I tó chāi-chhn̂g, Iâ-hô-hoa beh hû-chhî i; I phòa-pīⁿ ê sî, Lí beh liāu-lí i ê phē-pho͘. 4) Góa bat kóng, Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí lîn-bín góa; I-hó góa ê sim-sîn, in-ūi góa ū teh-chōe tī Lí. 5) Góa ê tùi-te̍k ēng pháiⁿ-ōe gī-lūn góa, kóng, I tī-sî ōe sí, i ê miâ tī-sî ōe bia̍t-bô? 6) I nā lâi khòaⁿ góa, chiū kóng bô-iáⁿ ōe; I ê sim chek-chū kan-ok, Chhut-khì gōa-kháu, chiū sì-kòe kóng. 7) It-chhè oàn-hūn góa ê lâng chi-bú chī-chū gī-lūn góa; In siat kè-bô͘ beh hāi góa; 8) In kóng, Ū koài-pīⁿ tiâu tī i ê seng-khu; I í-keng tó-chhn̂g, éng bōe koh khí--lâi. 9) Liân góa ti-kí ê pêng-iú, góa só͘ óa-khò, chia̍h góa ê piáⁿ--ê, Kia̍h-khí kha-āu-tiⁿ that góa. 10) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí lîn-bín góa, Hō͘ góa khí-lâi thang pò-èng in. 11) In-ūi góa ê tùi-te̍k bōe tit-tio̍h tùi góa khoa-kháu khah-iâⁿ; Góa tùi án-ni chiū chai Lí hoaⁿ-hí góa. 12) Lūn-kàu góa, Lí in-ūi góa ê sûn-choân chiū hû-chhî góa, Hō͘ góa éng-oán khiā tī Lí ê bīn-chêng. 13) Tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, Tùi éng-oán kàu éng-oán, A-bēng, koh A-bēng.

[42] Khó-la̍h hō͘-è kà-sī ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, góa ê sim chhiat-chhiat him-bō͘ Lí, Chhin-chhiūⁿ lo̍k chhiat-chhiat him-bō͘ khoe-chúi. 2) Góa ê sim chhùi-ta, him-bō͘ Siōng-tè, chiū-sī oa̍h ê Siōng-tè; Góa siáⁿ-sî ōe kàu Siōng-tè bīn-chêng, lâi kìⁿ I ah? 3) Góa mî-ji̍t ēng góa ê ba̍k-sái chún pn̄g chia̍h, In tùi góa kóng bô soah, Lí ê Siōng-tè tī toh-lo̍h?. 4) Góa chá-chêng kap chèng-lâng chòe-tīn khì, chhōa in kàu Siōng-tè ê chhù; Ēng hoaⁿ-hí o-ló ê siaⁿ, tāi-ke siú choeh; Góa tui-liām chiah ê sū, góa ê sim ke̍k-kî pi-siong. 5) Góa ê sim ah, lí siáⁿ-sū ut-chut? Siáⁿ-sū tī góa ê lāi-bīn tio̍h-kip? Lí tio̍h ǹg-bāng Siōng-tè, In-ūi I ê bīn ǹg góa, lâi chín-kiù góa; só͘-í góa iáu-kú beh o-ló I. 6) Góa ê Siōng-tè ah, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn ut-chut; Só͘-í góa tùi Iok-tàn ê tōe kap Hek-bûn, Ia̍h tùi Bí-sat ê soaⁿ kì-liām Lí. 7) Lí ê pho̍k-pò͘ chhut-siaⁿ, chiū chhim-ian kap chhim-ian saⁿ kiò ìn; Lí ê pho-lōng, Lí ê tōa-éng, lóng im-ba̍t góa. 8) Chóng-sī Iâ-hô-hoa ji̍t--sî beh si-chhut I ê chû-ài; Mî--sî I hō͘ góa chhiùⁿ-koa, Lâi kiû siúⁿ-sù góa oa̍h-miā ê Siōng-tè. 9) Góa beh tùi Siōng-tè, góa ê chio̍h-pôaⁿ, kóng, Lí siáⁿ-sū bōe-kì-tit góa? Góa siáⁿ-sū in-ūi tùi-te̍k ê ap-pek, iu-būn lâi kiâⁿ ah? 10) Góa ê tùi-te̍k ki-chhì góa, chhin-chhiūⁿ phah-chhùi góa ê kut-thâu; In tùi góa kóng bô soah, Lí ê Siōng-tè tī toh-lo̍h? 11) Góa ê sim ah, lí siáⁿ-sū ut-chut? Siáⁿ-sū tī góa ê lāi-bīn tio̍h-kip? Lí tio̍h ǹg-bāng Siōng-tè; in-ūi góa iáu-kú beh o-ló I; I sī góa ê bīn ê êng-kng, ia̍h sī góa ê Siōng-tè.

[43] Siōng-tè ah, kiû Lí kā góa phòaⁿ-toàn; tùi bô khiân-sêng ê kok, piān-bêng góa ê àn. Kiû Lí kiù góa thoat-lī kan-chà put-gī ê lâng. 2) In-ūi Lí sī hō͘ góa ū khùi-la̍t ê Siōng-tè; siáⁿ-sū pàng-sak góa? Góa siáⁿ-sū in-ūi tùi-te̍k ê ap-pek, siông-siông iu-būn lâi kiâⁿ ah? 3) Kiû Lí hoat-chhut Lí ê kng kap Lí ê chin-si̍t, hō͘ i chhōa góa; Tòa góa kàu Lí ê sèng-soaⁿ, kàu Lí ê hōe-bō͘. 4) Góa chiū beh kàu Siōng-tè ê chè-tôaⁿ, kàu góa ke̍k hoaⁿ-hí ê Siōng-tè hia; Siōng-tè ah, góa ê Siōng-tè ah, góa beh tôaⁿ khîm lâi o-ló Lí. 5) Góa ê sim ah, lí siáⁿ-sū ut-chut? Siáⁿ-sū tī góa ê lāi-bīn tio̍h-kip? Lí tio̍h ǹg-bāng Siōng-tè; In-ūi góa iáu-kú beh o-ló I; I sī góa ê bīn ê êng-kng, ia̍h sī góa ê Siōng-tè.

[44] Khó-la̍h hō͘-è kà-sī ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, Lí tī kó͘-chá, goán ê lia̍t-chó͘ ê sî, só͘ kiâⁿ ê sū, goán chhin-hī thiaⁿ-kìⁿ, Goán ê lia̍t-chó͘ ia̍h ū tùi goán kóng-khí. 2) Lí bat ēng Lí ê chhiú kóaⁿ lia̍t-pang, lâi chai-pôe goán ê lia̍t-chó͘, Lí khó͘-chhó͘ hiah ê cho̍k, lâi hō͘ in hoat-ta̍t. 3) In-ūi in m̄-sī tùi in ê to-kiàm lâi tit-tio̍h thó͘-tōe; Ia̍h m̄-sī in ê chhiú kiù in; Chiū-sī Lí ê chiàⁿ-chhiú, Lí ê chhiú-kut, Lí ê bīn ê kng kiù in; In-ūi Lí hoaⁿ-hí in. 4) Siōng-tè ah, Lí sī góa ê Ông; Kiû Lí chhut lēng, chín-kiù Ngá-kok. 5) Goán óa-khò Lí, beh chhia-tó goán ê tùi-te̍k; Goán óa-khò Lí ê miâ, beh thún-ta̍h hiah ê khí-lâi kong-kek goán ê lâng. 6) In-ūi góa bô beh óa-khò góa ê keng, Góa ê to ia̍h bōe kiù góa. 7) To̍k-to̍k Lí bat kiù goán thoat-lī tùi-te̍k, Hō͘ oàn-hūn goán ê lâng kiàn-siàu. 8) Goán thong-ji̍t in-ūi Siōng-tè lâi khoa-kháu, Goán beh o-ló Lí ê miâ kàu éng-oán. [Sè-la̍h 9) Chóng-sī hiān-kim Lí pàng-sak goán, hō͘ goán siū lêng-jio̍k; Bô kap goán ê kun-peng saⁿ-kap chhut-khì. 10) Lí hō͘ goán tī tùi-te̍k ê bīn-chêng oa̍t-tńg-sin cháu; Hiah ê oàn-hūn goán ê lâng, chhut-chāi in lâi chhiúⁿ-the̍h. 11) Lí hō͘ goán chhin-chhiūⁿ iûⁿ chòe lâng ê chia̍h-mi̍h; Hō͘ goán sìⁿ-sòaⁿ tī lia̍t-pang tiong. 12) Lí bōe Lí ê peh-sìⁿ, ia̍h bô thàn-chîⁿ, só͘ tit-tio̍h ê kè-chîⁿ, iā bô ke-thiⁿ Lí ê hó-gia̍h. 13) Lí hō͘ goán siū keh-piah kok ê lêng-jio̍k; Siū sì-ûi ê lâng thí-chhiò ki-chhì. 14) Lí hō͘ goán tī lia̍t-pang-tiong chòe ōe-pìⁿ; Hō͘ chèng peh-sìⁿ tùi goán iô-thâu. 15) Góa ê lêng-jio̍k thong-ji̍t tī góa ê thâu-chêng; Góa ê bīn ê kiàn-siàu jia-khàm góa; 16) Sī in-ūi hit ê lóe-mē, húi-pòng ê lâng ê siaⁿ, Koh in-ūi tùi-te̍k kap pò-oan ê lâng ê iân-kò͘. 17) Chiah-ê lóng lîm-kàu goán, goán bô bōe-kì-tit Lí. Ia̍h bô ké-iáⁿ siú Lí ê iok. 18) Goán ê sim bô pōe Lí; Goán ê kha-pō͘ bô phian-lī Lí ê lō͘. 19) Lí kéng-jiân tī soaⁿ-káu ê só͘-chāi teh-siong goán, Ēng sí ê ìm-ńg jia-khàm goán. 20) Siat-sú goán bōe-kì-tit goán ê Siōng-tè ê miâ, Á-sī ǹg pa̍t ê sîn kia̍h-khí chhiú; 21) Siōng-tè kiám bô kàm-chhat chit ê sū mah? In-ūi I chai lâng sim-lāi ê ún-ba̍t. 22) Goán in-ūi Lí ê iân-kò͘, thong-ji̍t siū thâi; Khòaⁿ chòe chhin-chhiūⁿ beh thâi ê iûⁿ. 23) Chú ah, kiû Lí cheng-sîn, siáⁿ-sū teh khùn? Kiû Lí khí--lâi, m̄-thang éng-oán khì-sak goán. 24) Lí siáⁿ-sū ng Lí ê bīn? Siáⁿ-sū bōe-kì-tit goán só͘ siū ê khó͘-lān kap ap-chè? 25) In-ūi goán ê sìⁿ-miā phak tī thô͘-hún; goán ê pak-tó͘ liâm tī tōe-bīn. 26) Kiû Lí khí-lâi pang-chān goán, Tài-liām Lí ê chû-ài kiù-sio̍k goán.

[45] Khó-la̍h hō͘-è kà-sī ê si, koh sī ài-bō͘ ê koa; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng "Pek-ha̍p-hoe". 1) Góa ê sim chhèng-chhut hó ê ōe; Góa kóng-khí góa ūi-tio̍h ông só͘ chòe--ê; Góa ê chi̍h sī bín-chia̍t ê lâng ê pit. 2) Lí pí sè-kan lâng khah hó-khòaⁿ, Tī lí ê chhùi móa-móa ū un-hūi, Só͘-í Siōng-tè sù-hok lí, ti̍t-kàu éng-oán. 3) Tōa koân-lêng--ê ah, lí tio̍h pē kiàm tī io--nih, Hián-chhut lí ê êng-kng kap ui-giâm. 4) Koh tī ui-giâm ê tiong-kan, ūi-tio̍h chin-lí, khiam-pi, kong-gī, Lí chē-chhia chìn-chêng khì, bô m̄ tek-sèng; Lí ê chiàⁿ-chhiú beh chòe thang kiaⁿ ê sū, hō͘ lí khòaⁿ. 5) Lí ê chìⁿ-bah chin lāi, Siā-tio̍h ông ê tùi-te̍k ê sim, Lia̍t-pang tó tī lí ê ē-bīn. 6) Siōng-tè ah, Lí ê pó-chō sī éng-éng oán-oán ê, Lí ê kok ê koân-pèng sī chèng-ti̍t ê koân-pèng. 7) Lí hoaⁿ-hí kong-gī, oàn-hūn put-hoat, Só͘-í Siōng-tè, lí ê Siōng-tè, ēng hoaⁿ-hí ê iû boah lí, Iâⁿ-kè lí chiah ê tâng-phōaⁿ. 8) Lí ê i-chiûⁿ lóng ū bu̍t-io̍h, tîm-hiuⁿ, jio̍k-kùi ê phang; Tùi chhiūⁿ-gê ê ông-kiong, ū si-hiân ê ga̍k-khì hō͘ lí hoaⁿ-hí. 9) Ū ông ê cha-bó͘-kiáⁿ tī lí chun-kùi hū-lú ê tiong-kan; Ông-hō͘ ēng Gô-hui ê kim chng-thāⁿ, khiā tī lí ê chiàⁿ-pêng. 10) Cha-bó͘-gín-á ah, lí tio̍h thiaⁿ, tio̍h khòaⁿ, tio̍h àⁿ hī-khang; M̄-thang kì-tit lí ê peh-sìⁿ, kap lí ê lāu-pē ê ke; 11) Ông chiū beh him-bō͘ lí ê súi; In-ūi i sī lí ê chú, lí tio̍h pài i. 12) Chhui-lô ê peh-sìⁿ beh lâi sàng lé-mi̍h, Peh-sìⁿ tiong ê hó-gia̍h lâng beh tùi lí kiû un. 13) Ông ê cha-bó͘-kiáⁿ tī ông-kiong-lāi, ke̍k-kî êng-hôa; I ê i-ho̍k sī ēng kim-sòaⁿ siù--ê. 14) I beh chhēng siù-hoe ê i-ho̍k, siū chhōa kàu ông ê bīn-chêng; Chòe-phōaⁿ kun-sûi i ê chāi-sek-lú ia̍h beh siū chhōa kàu lí ê bīn-chêng; 15) In beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k siū ín-chhōa; In beh chìn-ji̍p ông-kiong. 16) Lí ê kiáⁿ-sun beh sòa-chiap lí ê lia̍t-chó͘; Lí beh siat-li̍p in tī choân-tōe chòe-ông. 17) Góa beh hō͘ lí ê miâ bān-tāi hō͘ lâng kì-liām; Só͘-í bān peh-sìⁿ beh éng-éng oán-oán kám-siā lí.

[46] Khó-la̍h hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng lú-im. 1) Siōng-tè sī goán tô-siám ê só͘-chāi kap khùi-la̍t. Ia̍h sī hoān-lān-tiong ki̍p-sî ê pang-chān. 2) Só͘-í tōe sui-jiân piàn-chhian, Soaⁿ sui-jiân iô-tāng kàu hái-tiong, 3) Kî-tiong ê chúi sui-jiân hōa-hōa-háu giâ-éng, Soaⁿ sui-jiân in-ūi hái-tiòng iô-choah, goán ia̍h bô kiaⁿ. [Sè-la̍h 4) Ū chi̍t tiâu hô, i ê khui-chhe hō͘ Siōng-tè ê siâⁿ hoaⁿ-hí; chiū-sī Chì-koâiⁿ--ê só͘ khiā-khí sèng ê só͘-chāi. 5) Siōng-tè tī hit tiong-kan, siâⁿ tek-khak bōe iô-tāng; Thiⁿ-phú-kng, Siōng-tè beh pang-chān i. 6) Īⁿ-pang hōa-hōa-háu, lia̍t-kok iô-tāng; Siōng-tè chhut I ê siaⁿ, tōe chiū siau-iûⁿ. 7) Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kap goán tī--teh, Ngá-kok ê Siōng-tè chòe goán ê koâiⁿ-tâi. [Sè-la̍h 8) Lâi ah, lâi khòaⁿ Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe, Khòaⁿ I hō͘ tōe hong-hòe kàu cháiⁿ-iūⁿ. 9) I hō͘ kau-chiàn soah, kàu tī tōe-ke̍k; I at-chi̍h keng, chām-tn̄g chhiuⁿ; chiong chiàn-chhia sio tī hé-tiong. 10) Lín tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ, tio̍h chai Góa sī Siōng-tè; góa beh tī lia̍t-pang-tiong chòe koâiⁿ-tōa, siū chun chòe tōa, Tī piàn tōe-chiūⁿ ia̍h chòe koâiⁿ-tōa. 11) Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kap goán tī-teh; Ngá-kok ê Siōng-tè chòe goán ê koâiⁿ-tâi.

[47] Khó-la̍h hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Lín chèng peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h tah-chhiú; Tio̍h ēng tek-sèng ê siaⁿ, tōa-siaⁿ o-ló Siōng-tè. 2) In-ūi Iâ-hô-hoa chì-koâiⁿ--ê, thang kiaⁿ--ê, I sī tōa kun-ông, koán-lí choân-tōe. 3) I beh hō͘ bān peh-sìⁿ hâng-ho̍k tī goán ê ē-bīn; Ia̍h beh hō͘ lia̍t-pang tī goán ê kha-ē. 4) I kā goán kéng goán ê sán-gia̍p, chiū-sī I só͘ thiàⁿ ê Ngá-kok ê êng-kng. [Sè-la̍h 5) Siōng-tè chiūⁿ-khì, ū hoah ê siaⁿ tè--I, Iâ-hô-hoa chiūⁿ-khì, ū hō-thâu ê siaⁿ tè--I. 6) Lín tio̍h chhiùⁿ-koa, o-ló Siōng-tè, tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló; Chhiùⁿ-koa o-ló lán ê Ông, tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló; 7) In-ūi Siōng-tè sī choân-tōe ê Ông, Tio̍h ēng tì-hūi chhiùⁿ-koa o-ló I. 8) Siōng-tè chòe ông tī-lí bān-kok; Siōng-tè chē tī I sèng ê pó-chō. 9) Lia̍t-pang ê kùi-cho̍k chū-chi̍p, Beh chòe A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè ê peh-sìⁿ; In-ūi sè-kài ê tîn-pâi sī sio̍k tī Siōng-tè; I sī ke̍k-koâiⁿ.

[48] Khó-la̍h hō͘-è ê si-koa. 1) Iâ-hô-hoa chì tōa, eng-kai tōa-tōa tit-tio̍h o-ló; Chiū-sī tī lán Siōng-tè ê siâⁿ, tī I sèng ê soaⁿ. 2) Sek-an soaⁿ, tōa kun-ông ê siâⁿ, tī pak-bīn, Koâiⁿ-tōa koh hó-khòaⁿ, Hō͘ choân-tōe só͘ hoaⁿ-hí. 3) Siōng-tè tī i ê keng-tiān-lāi ka-kī hián-bêng chòe koâiⁿ-tâi. 4) Khòaⁿ ah, lia̍t-ông chū-chi̍p, In saⁿ-kap tùi-chia keng-kè. 5) In khòaⁿ-kìⁿ chiū gông-ngia̍h; Kiaⁿ-hiâⁿ kín-kín cháu. 6) In tī-hia ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, Thàng-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng. 7) Lí ēng tang-hong, Phah-phòa Tha-si ê chûn. 8) Goán tī bān-kun ê Iâ-hô-hoa ê siâⁿ-tiong, chiū-sī goán ê Siōng-tè ê siâⁿ-tiong, Só͘ khòaⁿ-kìⁿ-ê tú-tú chiàu goán só͘ thiaⁿ-kìⁿ; Siōng-tè beh hō͘ chit ê siâⁿ kian-kò͘ kàu éng-oán. [Sè-la̍h 9) Siōng-tè ah, goán tī Lí ê tiān-lāi, Siàu-liām Lí ê chû-ài. 10) Siōng-tè ah, Lí só͘ siū ê o-ló, Tú-tú kap Lí ê miâ saⁿ-ha̍p, kàu tī tōe-ke̍k. Lí ê chiàⁿ-chhiú móa-móa kong-gī. 11) In-ūi Lí ê phòaⁿ-toàn, Sek-an soaⁿ tio̍h hoaⁿ-hí, Iû-tāi ê siâⁿ tio̍h khoài-lo̍k. 12) Lín tio̍h se̍h Sek-an, sì-ûi kiâⁿ i, Sǹg i ê siâⁿ-lâu, 13) Siông-sè khòaⁿ i ê siâⁿ-chhiûⁿ, Séng-chhat i ê ông-kiong, Beh hō͘ lín soan-thoân tī āu-tāi. 14) In-ūi chit ê Siōng-tè éng-éng oán-oán chòe lán ê Siōng-tè; I beh chhōa lán kàu tī sí ê sî.

[49] Khó-la̍h hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; 1) Chèng peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiaⁿ chit-ê, Sè-chiūⁿ lóng-chóng khiā-khí ê peh-sìⁿ, lín tio̍h àⁿ hī-khang; 2) Bô-lūn hā-téng siōng-téng, Hó-gia̍h sòng-hiong, lóng tio̍h án-ni. 3) Góa ê chhùi beh kóng tì-hūi, Góa ê sim só͘ siūⁿ sī thong-ta̍t. 4) Góa beh àⁿ hī-khang thiaⁿ phì-jū, Góa beh ēng khîm kóe-bêng góa ê ò-biāu. 5) Kan-ok tè góa ê kha-āu-tiⁿ sì-bīn ûi góa, Tī chit-hō hoān-lān ê ji̍t góa mih-sái kiaⁿ? 6) Hiah ê óa-khò in ê sè-le̍k, khoa-kháu in ê pù-ū ê lâng, 7) Bô chi̍t-ê ū hoat-tō͘ thang sio̍k-hôe ka-kī ê hiaⁿ-tī, Ia̍h bōe-ōe thòe i chiong sio̍k-hôe ê kè-chîⁿ hō͘ Siōng-tè; 8) (In-ūi sio̍k-hôe in ê sìⁿ-miā ê kè-chîⁿ chin kùi, Chí-ū éng-oán pàng-soah;) 9) Hō͘ i tn̂g-tn̂g oa̍h--teh, Bô khòaⁿ-kìⁿ hiú-hoāi; 10) In-ūi i khòaⁿ-kìⁿ tì-hūi ê lâng sí, Gû-gōng ê lâng, kap chhin-chhiūⁿ cheng-siⁿ hit-khoán ê lâng, ia̍h chòe-chi̍t-ē bia̍t-bô; Lâu in ê chîⁿ-châi hō͘ pa̍t-lâng. 11) In sim-lāi siūⁿ in ê chhù beh éng-éng tī-teh, In khiā-khí ê só͘-chāi beh kàu bān-tāi; In ēng ka-kī ê miâ lâi miâ ka-kī ê tōe. 12) Chóng-sī lâng tiàm tī chun-kùi ê tiong-kan, bōe kú-tn̂g; Chhin-chhiūⁿ ōe sí ê cheng-siⁿ. 13) In kiâⁿ chit ê lō͘, sī in ê gōng; Chóng-sī in í-āu ê lâng iáu-kú lia̍h in ê ōe chòe tio̍h. [Sè-la̍h 14) In chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn, tiāⁿ-tio̍h tio̍h lo̍h im-kan; Sí-bô beh chòe in ê bo̍k-chiá; Kàu chá-khí sî, chèng-ti̍t ê lâng beh koán-hat in; In ê súi beh hō͘ im-kan bia̍t--khì, Tì-kàu bô khiā-khí ê só͘-chāi. 15) To̍k-to̍k Siōng-tè beh sio̍k-hôe góa ê lêng-hûn, thoat-lī im-kan ê koân-pèng; In-ūi I beh chiap-la̍p góa. [Sè-la̍h 16) Lâng hoat-châi, ka-têng ke-thiⁿ êng-kng, Lí m̄-bián in-ūi án-ni lâi kiaⁿ; 17) In-ūi i sí, bô chi̍t-hāng ōe tòa khì, I ê êng-kng bōe-ōe tè i khì. 18) I chāi-siⁿ sui-jiân ka-kī khoa-kháu ū hok-khì, (Lí nā gâu chiàu-kò͘ ka-kī, lâng beh o-ló lí), 19) Nā-sī i beh kui kàu i le̍k-tāi ê chó͘-kong hia, In éng-oán bô khòaⁿ-kìⁿ kng. 20) Lâng tiàm tī chun-kùi ê tiong-kan, ia̍h bô chhíⁿ-gō͘, Sī chhin-chhiūⁿ ōe sí ê cheng-siⁿ.

[50] A-sat ê si. 1) Choân-lêng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ū kóng-chhut ōe, lâi tiàu thiⁿ-ē; Tùi ji̍t-chhut kàu ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi. 2) Tùi chiâu-chn̂g súi ê Sek-an, Siōng-tè ū hoat-chhut kng. 3) Goán ê Siōng-tè beh lâi, koat-toàn bô chēng-chēng; Ū hé tī I ê bīn-chêng teh sio, Ū hong tī I ê sì-ûi chin thàu. 4) I beh kiò téng-bīn ê thiⁿ kap tōe; Ūi-tio̍h beh sím-phòaⁿ I ê peh-sìⁿ; 5) Kóng, Tio̍h chio-chi̍p Góa sèng ê peh-sìⁿ lâi Góa chia, Chiū-sī hiah-ê ēng chè-sū kap Góa li̍p-iok ê lâng. 6) Chiah ê thiⁿ beh hián-bêng I ê kong-gī; In-ūi Siōng-tè pún-sin sī chòe sím-phòaⁿ--ê. [Sè-la̍h 7) Góa ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h thiaⁿ, Góa beh kóng; Í-sek-lia̍t ah, Góa beh kéng-kài lí; Góa sī Siōng-tè, lí ê Siōng-tè. 8) Góa bô in-ūi lí ê chè-sū chek-pī lí; Lí ê sio-chè siông-siông tī Góa ê bīn-chêng. 9) Góa bô tùi lí ê chhù chhú kang ê gû, Ia̍h bô tùi lí ê tiâu chhú kang ê soaⁿ-iûⁿ. 10) In-ūi chhiū-nâ-lāi ê pah-siù, Chheng-soaⁿ ê cheng-siⁿ, lóng sī Góa ê. 11) Soaⁿ-tiong ê pe-chiáu, Góa lóng chai; Khòng-iá ê cháu-siù ia̍h lóng sio̍k tī Góa. 12) Góa nā iau, bô beh kā lí kóng; In-ūi sè-kài kap kî-tiong só͘ chhiong-móa ê, lóng sī Góa ê. 13) Góa kiám beh chia̍h gû-káng ê bah, Á-sī lim soaⁿ-iûⁿ-káng ê huih mah? 14) Lí tio̍h ēng kám-siā chòe chè, hiàn hō͘ Siōng-tè; Koh tio̍h tùi Chì-koâiⁿ--ê, siā lí ê goān; 15) Tī hoān-lān ê ji̍t tio̍h kiû-kiò Góa; Góa beh kiù lí, lí ia̍h beh êng-kng Góa. 16) Nā-sī Siōng-tè tùi pháiⁿ-lâng kóng, Lí thái-thó káⁿ thoân Góa ê lu̍t-lē, Chhùi kóng-khí Góa ê iok ah? 17) Kî-si̍t lí iàm-chiān kà-sī, Chiong Góa ê ōe hiat tī lí ê ka-chiah-āu. 18) Lí khòaⁿ-kìⁿ chha̍t, chiū kap i tâng-sim; Koh kap kiâⁿ kan-îm ê lâng saⁿ-kap ū hūn. 19) Lí hō͘ lí ê chhùi siông-siông kóng pháiⁿ-ōe, Lí ê chi̍h chō-chok kan-chà. 20) Lí chē-teh húi-pòng lí ê hiaⁿ-tī; Bû-lōa lí ê tâng-pau. 21) Lí kiâⁿ chiah ê sū, Góa chēng-chēng bô kóng; Lí phah-sǹg Góa tú-tú kap lí chi̍t-iūⁿ. Kî-si̍t Góa beh chek-pī lí; chiong chiah ê sū pâi tī lí ê ba̍k-chiu-chêng. 22) Lín bōe-kì-tit Siōng-tè ê lâng, tio̍h siūⁿ chit ê sū, Bián-tì Góa chiong lín thiah-chhùi, bô lâng chín-kiù. 23) Kìⁿ-nā ēng kám-siā hiàn chòe chè-ê, chiū-sī êng-kng Góa; Kín-sīn kiâⁿ ê lâng, Góa beh hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê kiù-un.

[51] Tāi-pi̍t kap Poa̍t-sī-pa tâng-pâng í-āu, sian-ti Ná-tan lâi kìⁿ i, i chòe chit ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, chiàu Lí ê chû-ài lîn-bín góa; Chiàu Lí hong-sēng ê chû-pi chhat-siau góa ê kè-sit; 2) Chiong góa ê chōe-ok it-chīn sóe-tû, Ia̍h sóe-chheng góa, kàu bô chōe. 3) In-ūi góa ka-kī chai góa ê kè-sit; Góa ê chōe siông-siông tī góa ê bīn-chêng. 4) Góa só͘ hoān-tio̍h--ê, chiū-sī tek-chōe Lí nā-tiāⁿ, Tī Lí ê ba̍k-chiu-chêng kiâⁿ chit-hō pháiⁿ; Tì-kàu Lí kóng-ōe ê sî, hián-bêng chòe-gī; Phòaⁿ-toàn ê sî, hián-bêng kong-tō. 5) Góa sī tī chōe-ok-tiong siⁿ--ê, Tī chōe ê tiong-kan, góa ê lāu-bú hoâi-īn góa. 6) Lí só͘ ài--ê sī sim-lāi sêng-si̍t; Tī góa ê pak-lāi, Lí beh hō͘ góa tit-tio̍h tì-hūi. 7) Kiû Lí ēng giû-chhek-chháu sóe góa, góa chiū chheng-khì; Kiû Lí sóe góa, góa chiū pí seh khah-pe̍h. 8) Kiû Lí hō͘ góa tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ hoaⁿ-hí khoài-lo̍k ê siaⁿ; Hō͘ Lí só͘ at-chi̍h ê kut thang hoaⁿ-hí. 9) Kiû Lí ng Lí ê bīn, bô khòaⁿ góa ê chōe, Chhat-siau góa it-chhè ê chōe-ok. 10) Siōng-tè ah, kiû Lí kā góa chhòng-chō chheng-khì ê sim, Hō͘ góa ê lāi-bīn ū ōaⁿ-sin chèng-ti̍t ê sîn. 11) M̄-thang kóaⁿ góa, hō͘ góa lī-khui Lí ê bīn; M̄-thang tùi góa siu-hôe Lí sèng ê sîn. 12) Kiû Lí hō͘ góa iû-goân tit-tio̍h Lí kiù-un ê khoài-lo̍k; Siúⁿ-sù góa ū chū-iû ê sîn, lâi hû-chhî góa. 13) Góa chiū chiong Lí ê tō-lō͘ chí-sī ū kè-sit ê lâng; Ū chōe ê lâng chiū beh kui-sūn Lí. 14) Siōng-tè ah, Lí sī kiù góa ê Siōng-tè, Kiû Lí kiù góa thoat-lī thâi-lâng ê chōe; Góa ê chi̍h beh tōa-siaⁿ gîm-si o-ló Lí ê gī. 15) Chú ah, kiû Lí khui góa ê chhùi-tûn; Góa ê chhùi chiū beh pò-iông Lí ê hó miâ-siaⁿ. 16) In-ūi Lí bô ài chè-mi̍h; nā ài, góa chiū beh hiàn; Sio-chè Lí ia̍h bô hoaⁿ-hí. 17) Siōng-tè só͘ ài ê chè, chiū-sī iu-siong ê sîn; Siōng-tè ah, iu-siong thòng-hóe ê sim, Lí bô beh khòaⁿ-khin i. 18) Kiû Lí chiàu Lí ê hó ì-sù, hó khoán-thāi Sek-an; Khí-chō Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ. 19) Hit-sî Lí beh hoaⁿ-hí gī ê chè, kap sio-chè, í-ki̍p ka-nn̂g-chiah cheng-siⁿ ê sio-chè; Hit-sî lâng beh chiong kang ê gû hiàn tī Lí ê tôaⁿ.

[52] Í-tong lâng To-ek lâi pò Sò-lô kóng, Tāi-pi̍t kàu A-hi-bí-le̍k ê ke. Hit-sî Tāi-pi̍t chòe chit ê kà-sī ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Ióng-béng ê lâng ah, lí siáⁿ-sū ūi-tio̍h chòe-pháiⁿ lâi khoa-kháu? Siōng-tè ê chû-ài éng-oán tī-teh. 2) Lí ê chi̍h tô͘-bô͘ siâ-ok; Chhin-chhiūⁿ lāi ê thì-thâu-to, kiâⁿ kan-chà. 3) Lí ài pháiⁿ iâⁿ-kè ài hó; Ài pe̍h-chha̍t iâⁿ-kè ài kóng gī-lí. [Sè-la̍h 4) Khúi-khiat ê chi̍h ah, Lí ài kóng it-chhè thun-chia̍h ê ōe. 5) Siōng-tè ia̍h beh húi-hoāi lí, kàu éng-oán, I beh lia̍h lí, tùi lí ê pò͘-pîⁿ-tiong khiú--chhut-lâi; Tùi oa̍h lâng ê tōe, chiong lí pu̍ih chhut lâi. [Sè-la̍h 6) Gī-lâng beh khòaⁿ-kìⁿ lâi kiaⁿ-hiâⁿ, Ia̍h beh chhiò i, kóng, 7) Khòaⁿ ah, che chiū-sī hit-hō bô lia̍h Siōng-tè chòe i ê khùi-la̍t ê lâng; Sī óa-khò i ê chîⁿ-châi ê chōe, Tī siâ-ok ka-kī khiā-chāi. 8) Lūn-kàu góa, góa sī chhin-chhiūⁿ Siōng-tè chhù-lāi chhiⁿ-chhùi ê kaⁿ-ná-chhiū; Góa éng-éng oán-oán óa-khò Siōng-tè ê chû-ài. 9) In-ūi Lí kiâⁿ che, góa beh kám-siā Lí kàu éng-oán; Góa ia̍h beh tī Lí sèng ê peh-sìⁿ ê bīn-chêng ǹg-bāng Lí ê miâ; in-ūi i ê miâ sī hó.

[53] Tāi-pi̍t kà-sī ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng Bâ-hap-la̍h. 1) Gōng-lâng sim-lāi kóng, Bô ū Siōng-tè. In thàn siâ-ok, kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê chōe; Bô chi̍t-lâng kiâⁿ hó. 2) Siōng-tè tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h khòaⁿ sè-kan-lâng, Beh khòaⁿ ū bêng-lí ê lâng, Ū chhē-kiû Siōng-tè ê lâng á-bô. 3) In ta̍k-lâng lóng thè-āu, it-khài piàn-chòe ù-òe; Bô lâng kiâⁿ hó, liân chi̍t-ê ia̍h bô. 4) Chòe pháiⁿ ê lâng kiám bōe hiáu-tit mah? In thun-chia̍h Góa ê peh-sìⁿ chhin-chhiūⁿ chia̍h-piáⁿ. Ia̍h bô kiû-kiò Siōng-tè. 5) In tī bô thang kiaⁿ-hiâⁿ ê só͘-chāi, chiū tōa-tōa kiaⁿ-hiâⁿ; In-ūi siōng-tè chiong hit-ê an-iâⁿ kong-kek lí ê lâng ê kut-thâu phah-sòaⁿ; Lí hō͘ in kiàn-siàu, in-ūi Siōng-tè khì-sak in. 6) Goān Í-sek-lia̍t ê chín-kiù tùi Sek-an chhut; Siōng-tè kiù I siū-lia̍h ê peh-sìⁿ tò-tńg--lâi, Hit-sî Ngá-kok beh khoài-lo̍k, Í-sek-lia̍t beh hoaⁿ-hí.

[54] Se-hut lâng lâi tùi Sò-lô kóng, Tāi-pi̍t kiám-m̄-sī bih tī goán hia mah? Hit-sî Tāi-pi̍t chòe chit ê kà-sī ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí ēng Lí ê miâ kiù góa; Ēng Lí ê tōa koân-lêng thòe góa sin-oan. 2) Siōng-tè ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kî-tó; Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê chhùi só͘ kóng ê ōe. 3) In-ūi gōa-lâng khí-lâi kong-kek góa, Kiông-ok ê lâng siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā; In bô kèng-hōng Siōng-tè tī in ê bīn-chêng. [Sè-la̍h 4) Siōng-tè sī pang-chān góa ê, Chú sī hû-chhî góa ê oa̍h-miā ê. 5) I beh chiong góa ê tùi-te̍k só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ pò-èng in; Kiû Lí chiàu Lí ê sêng-si̍t bia̍t-bô in. 6) Góa beh chiong kam-sim ê chè-sū hiàn hō͘ Lí; Iâ-hô-hoa ah, góa beh kám-siā o-ló Lí ê miâ; in-ūi Lí ê miâ sī hó. 7) I kiù góa chhut it-chhè ê hoān-lān; Góa chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ góa ê tùi-te̍k tú-tio̍h pò-èng.

[55] Tāi-pi̍t kà-sī ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê kî-tó; M̄-thang tiàm-ba̍t, m̄ thiaⁿ góa ê khún-kiû. 2) Kiû Lí àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa, ìn góa; Góa pi-siong bô pêng-an, haiⁿ-haiⁿ-chhan; 3) Lóng sī in-ūi tùi-te̍k ê siaⁿ, pháiⁿ-lâng ê chè-ap; In-ūi in chiong chōe-kòa chhia hō͘ góa, ēng siū-khì pek góa. 4) Góa ê sim tī góa lāi-bīn chin khó͘-thàng; Sí-bô ê kiaⁿ-hiâⁿ kàu tī góa. 5) Kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah kàu tī góa, Kiaⁿ-hiâⁿ im-ba̍t góa. 6) Góa chiū kóng, Goān góa tit-tio̍h si̍t, chhin-chhiūⁿ kap, Góa chiū pe--khì, tit-tio̍h an-jiân khiā-khí. 7) Góa beh pe--khì hn̄g-hn̄g, Hioh tī khòng-iá. [Sè-la̍h 8) Góa beh kín-kín cháu kàu siám-pī ê só͘-chāi, thoat-lī kông-hong pò-thâu. 9) Chú ah, kiû Lí thun-bia̍t in, pun-khui in ê chi̍h; In-ūi góa tī siâⁿ-lāi bat khòaⁿ-kìⁿ kiông-pō kap saⁿ-chiⁿ ê sū. 10) In mî-ji̍t kiâⁿ-se̍h tī siâⁿ-chhiûⁿ-téng; Tī siâⁿ-lāi ū hu-ké ok-to̍k. 11) Siâ-ok tī hit lāi-bīn; Ap-chè kan-chà bô lī-khui i ê koe-lō͘. 12) In-ūi húi-pòng góa--ê, m̄-sī tùi-te̍k; Siat-sú sī, chiū iáu ōe lún--tit; Chū-ko kong-kek góa--ê, m̄-sī oàn-hūn góa ê lâng; Siat-sú sī, chiū ōe bih lâi siám i. 13) Bô phah-sǹg sī lí, to͘ sī góa pêng-pòe ê lâng, Góa ê tâng-phōaⁿ, góa ti-kí ê pêng-iú. 14) Lán pêng-sò͘ saⁿ-kap tâm-lūn chin chhin-bi̍t, Lán kap chèng-lâng saⁿ-kap kiâⁿ tī Siōng-tè ê chhù. 15) Goān sí-bô hut-jiân kàu tī in, Hō͘ in oa̍h-oa̍h lo̍h im-kan; In-ūi siâ-ok tī in khiā-khí ê só͘-chāi, tī in ê tiong-kan. 16) Lūn-kàu góa, góa beh kiû-kiò Siōng-tè; Iâ-hô-hoa beh kiù góa. 17) Ê-hng, chá-khí, ji̍t-tàu, góa beh ai-siong thó͘-khùi; I ia̍h beh thiaⁿ góa ê siaⁿ. 18) I kiù-sio̍k góa ê sìⁿ-miā, thoat-lī kong-kek góa ê lâng; hō͘ góa tit-tio̍h pêng-an; In-ūi hoán-tùi góa ê lâng chōe. 19) Tùi kó͘-chá siông-siông tī-teh ê Siōng-tè, Beh thiaⁿ-kìⁿ, ia̍h beh pò-èng in; [Sè-la̍h Chiū-sī hiah ê bô kóe-pìⁿ, bô kèng-ùi Siōng-tè ê lâng. 20) I chhun-chhiú kong-kek kap i saⁿ-hô ê lâng; I í-keng pōe i ê iok. 21) I ê chhùi ku̍t-tia̍h, chhin-chhiūⁿ lin-iû; I ê sim khǹg kau-chiàn; I ê ōe jiû-loán, khah-iâⁿ ko-iû, Kî-si̍t sī chhut-siù ê to. 22) Tio̍h chiong lí ê tàⁿ, sià hō͘ Iâ-hô-hoa; I beh hû-chhî lí, I éng-éng bô hō͘ gī-lâng iô-choah. 23) Siōng-tè ah, Lí beh hō͘ in hām-lo̍h tī bia̍t-bô ê khiⁿ; Thâi-sí lâng kiâⁿ kan-chà ê, bōe oa̍h kàu tiong-liân; To̍k-to̍k góa beh óa-khò Lí.

[56] Hui-lī-sū lâng tī Ka-te̍k lia̍h-tio̍h Tāi-pi̍t, hit-sî i chòe chit ê kim ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng "hn̄g-hn̄g gô siaⁿ ê kap" 1) Siōng-tè ah, kiû Lí khó-lîn góa, in-ūi lâng beh thun-chia̍h góa; Thong-ji̍t kong-kek, ap-chè góa. 2) Góa ê tùi-te̍k thong-ji̍t beh thun-chia̍h góa, In-ūi khí kiau-ngō͘ kong-kek góa ê lâng chin chōe. 3) Góa tī kiaⁿ-hiâⁿ ê sî, Góa beh óa-khò Lí. 4) Góa khò Siōng-tè, góa beh o-ló I ê ōe; Góa í-keng óa-khò Siōng-tè, góa chiū bô kiaⁿ. Sio̍k tī hiat-khì--ê beh siáⁿ hoat-tit góa ta-ôa? 5) In thong-ji̍t kóe-chhoa̍h góa ê ōe; In tùi góa só͘-siūⁿ--ê, lóng sī beh hāi góa. 6) In chū-chi̍p, bâi-ho̍k, teh siòng góa ê kha-pō͘, Chhin-chhiūⁿ tng-tán beh hāi góa ê sìⁿ-miā. 7) In chòe-pháiⁿ kiám ōe tô-thoat mah? Siōng-tè ah, kiû Lí tī siū-khì-tiong, hō͘ chèng peh-sìⁿ tūi-lo̍h. 8) Góa ê liû-lo̍k, Lí lóng kì-siàu; Kiû Lí chiong góa ê ba̍k-sái siu tī Lí ê phê-lông; Che kiám bô lóng kì tī Lí ê chheh mah? 9) Góa kiû-kiò ê ji̍t, góa ê tùi-te̍k lóng beh oa̍t-tńg-sin thè--khì; Siōng-tè ūi góa, che sī góa só͘ chai. 10) Góa khò Siōng-tè, góa beh o-ló I ê ōe; Góa khò Iâ-hô-hoa, góa beh o-ló I ê ōe. 11) Góa í-keng óa-khò Siōng-tè, góa chiū bô kiaⁿ; Lâng beh siáⁿ hoat-tit góa ta-ôa? 12) Siōng-tè ah, góa tùi Lí só͘ hē ê goān tī góa ê sin-chiūⁿ; Góa beh ēng siā-un ê chè hiàn hō͘ Lí. 13) In-ūi Lí kiù góa ê oa̍h-miā thoat-lī sí-bô; Lí kiám-m̄-sī pó-hō͘ góa ê kha bô poa̍h-tó mah? Hō͘ góa tī Siōng-tè ê bīn-chêng, kiâⁿ tī oa̍h-miā ê kng tiong mah?

[57] Tāi-pi̍t siám-pī Sò-lô, bih tī tōng-lāi; hit-sî i chòe chit ê kim ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng "Bo̍h-tit húi-hoāi--ê". 1) Siōng-tè ah, kiû Lí khó-lîn góa, khó-lîn góa; Góa ê sin beh tâu-hioh tī Lí; Góa beh tâu-hioh tī Lí si̍t-kó͘ ê tì-ìm-ē, Thèng-hāu chiah ê chai-ē keng-kè. 2) Góa beh kiû-kiò Chì-koâiⁿ ê Siōng-tè; Chiū-sī kā góa chhiâⁿ-tî ta̍k-hāng sū ê Siōng-tè. 3) Tng hit ê beh thun-chia̍h góa ê lâng húi-pòng góa ê sî, Siōng-tè beh si-un, tùi thiⁿ kiù góa; [Sè-la̍h Ia̍h beh hoat-chhut I ê chû-ài, kap I ê sêng-si̍t. 4) Góa ê sìⁿ-miā tī sai ê tiong-kan; Góa tó tī chhin-chhiūⁿ hé to̍h ê sè-kan lâng ê tiong-kan; In ê chhùi-khí sī chhiuⁿ sī chìⁿ, In ê chi̍h sī lāi-to. 5) Siōng-tè ah, goān Lí koâiⁿ-tōa pôaⁿ-kè chiah ê thiⁿ, Goān Lí ê êng-kng pôaⁿ-kè choân-tōe. 6) In kā góa ê kha-pō͘ siat lô-bāng, Ap-chè góa ê sim-sîn; In tī góa ê bīn-chêng khui hām-khiⁿ, Ka-kī hoán-tńg poa̍h-lo̍h hit lāi-bīn. [Sè-la̍h 7) Siōng-tè ah, góa ê sim chū-chāi, góa ê sim chū-chāi; Góa beh gîm-si, góa beh chhiùⁿ-koa o-ló. 8) Góa ê sîn ah, lí tio̍h cheng-sîn khí-lâi; Khîm ah, sek ah, lín tio̍h cheng-sîn khí-lâi; Góa pún-sin beh chin chá cheng-sîn khí-lâi. 9) Chú ah, Góa beh tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan kám-siā Lí; Tī lia̍t-pang ê tiong-kan chhiùⁿ-koa o-ló Lí. 10) In-ūi Lí ê chû-ài tōa kàu tú-thiⁿ, Lí ê sêng-si̍t kàu kiong-chhong. 11) Siōng-tè ah, goān Lí koâiⁿ-tōa pôaⁿ-kè chiah ê thiⁿ; Goān Lí ê êng-kng pôaⁿ-kè choân-tōe.

[58] Tāi-pi̍t kim ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng "Bo̍h-tit húi-hoāi". 1) Sè-kan lâng ah, lín chēng-chēng kiám chin-chiàⁿ kóng kong-gī mah? Lín kiám chiàu sêng-si̍t kiâⁿ sím-phòaⁿ mah? 2) M̄-sī, lín sī sim-lāi chòe pháiⁿ; Lín tī tōe-chiūⁿ, ēng lín ê chhiú só͘ chòe ê kiông-pō, chhìn hō͘ lâng. 3) Pháiⁿ-lâng chi̍t-ē chhut bú-thai, chiū kap Siōng-tè chhiⁿ-so͘; Chi̍t-ē lī-khui lāu-bú ê pak-tó͘, chiū kiâⁿ chha-lō͘, kóng pe̍h-chha̍t ōe. 4) In ê to̍k chhin-chhiūⁿ chôa ê to̍k, In chhin-chhiūⁿ chhàu-hī-lâng ê to̍k-chôa that-ba̍t hī-khang; 5) M̄-thiaⁿ khu-chôa ê lâng ê siaⁿ, Sui-bóng gâu ūi-hû liām-chiù--ê, in ia̍h m̄-thiaⁿ. 6) Siōng-tè ah, kiû Lí phah-chi̍h in chhùi-lāi ê khí; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí phah-chi̍h sai-á-thûn ê tōa ki chhùi-khí. 7) Goān in siau-bia̍t chhin-chhiūⁿ kín-kín lâu ê chúi; In ê chìⁿ pí beh siā ê sî, goān in ê chìⁿ chhin-chhiūⁿ phah-chi̍h. 8) Goān in chhin-chhiūⁿ lô͘-lê, siau-iûⁿ--khì; Koh chhin-chhiūⁿ hû-jîn-lâng ka-la̍uh bô kìⁿ-tio̍h thiⁿ-ji̍t ê thai. 9) Lín ēng chhì-á hiâⁿ hé, tiáⁿ iáu-bē jia̍t, I beh ēng kńg-lê-hong, chiong chhiⁿ--ê kap to̍h--ê, chòe chi̍t-ē sàu--khì. 10) Gī-lâng khòaⁿ-kìⁿ pò-èng ê sū, chiū hoaⁿ-hí; I beh tī pháiⁿ-lâng ê huih sóe i ê kha. 11) Lâng chiū beh kóng, Gī-lâng chin-chiàⁿ ū hó-pò; Tī tōe-bīn-chiūⁿ kó-jiân ū Siōng-tè teh phòaⁿ-toàn.

[59] Sò-lô chhe lâng khì bâi-ho̍k Tāi-pi̍t ê chhù, beh thâi--i; hit-sî Tāi-pi̍t chòe chit ê kim ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Bo̍h-tit húi-hoāi". 1) Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kiù góa thoat-lī góa ê tùi-te̍k; An-tì góa tī koâiⁿ ê só͘-chāi, tit-tio̍h thoat-lī hiah-ê khí-lâi kong-kek góa ê lâng. 2) Kiû Lí kiù góa thoat-lī chòe-pháiⁿ ê lâng, Koh kiù góa thoat-lī ài thâi-sí lâng ê lâng. 3) In-ūi in bâi-ho̍k beh hāi góa ê sìⁿ-miā; Ū béng-lâng chū-chi̍p lâi kong-kek góa; Iâ-hô-hoa ah, che m̄-sī in-ūi góa ê kè-sit, ia̍h m̄-sī in-ūi góa ê chōe-kòa. 4) Góa sui-jiân bô kè-sit, in cháu lâi, pī-pān beh hāi góa; Kiû Lí cheng-sîn khí-lâi pang-chān góa, lâi kàm-chhat. 5) Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chiū-sī Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, Kiû Lí khí--lâi, pān-lí bān-kok; m̄-thang lîn-bín kìⁿ-nā kiâⁿ kan-chà ê pháiⁿ-lâng. [Sè-la̍h 6) In ê-hng-sî tò--lâi, âu-kiò chhin-chhiūⁿ káu; Tī siâⁿ--nih sì-kòe kiâⁿ. 7) In ê chhùi thò͘-chhut pháiⁿ-ōe, Chhùi-tûn ū to. In-ūi in kóng, Chī-chūi thiaⁿ-kìⁿ? 8) Nā-sī Lí Iâ-hô-hoa beh chhiò in, Lí beh chhìn-chhiò lia̍t-pang. 9) Góa ê khùi-la̍t ah, góa beh ǹg-bāng Lí; In-ūi Siōng-tè sī góa ê koâiⁿ-tâi. 10) Góa ê Siōng-tè beh ēng chû-ài ngiâ-chih góa; Siōng-tè beh hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ góa ê tùi-te̍k siū pò-èng. 11) Bo̍h-tit châu-bia̍t in, kiaⁿ-kìⁿ góa ê peh-sìⁿ bōe-kì-tit; Chú ah, goán ê tîn-pâi ah, Kiû Lí ēng Lí ê khùi-la̍t, hō͘ in sì-sòaⁿ, koh kàng-kē. 12) In-ūi in chhùi ê chōe-kòa kap chhùi-tûn ê ōe, Í-ki̍p in só͘ kóng ê chiù-mē kap pe̍h-chha̍t, Goān in tī kiau-ngō͘ ê tiong-kan siū lia̍h-tio̍h. 13) Kiû Lí siū-khì châu-bia̍t in, châu-bia̍t in, kàu lóng bô--khì; Hō͘ in chai Siōng-tè tī Ngá-kok ê tiong-kan chiáng-koân, Kàu tī tōe-ke̍k. [Sè-la̍h 14) In ê-hng-sî tò--lâi, âu-kiò chhin-chhiūⁿ káu; Tī siâⁿ--nih sì-kòe kiâⁿ. 15) In beh cháu-lâi cháu-khì chhē chia̍h-mi̍h; Nā bô tit-tio̍h pá, chiū thong-mî thèng-hāu. 16) Nā-sī góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê khùi-la̍t, Chá-khí-sî beh tōa-siaⁿ o-ló Lí ê chû-ài; In-ūi Lí bat chòe góa ê koâiⁿ-tâi, Tī hoān-lān ê ji̍t, chòe góa tô-siám ê só͘-chāi. 17) Góa ê khùi-la̍t ah, góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí; In-ūi Siōng-tè sī góa ê koâiⁿ-tâi, sī góa chû-ài ê Siōng-tè.

[60] Tāi-pi̍t tī nn̄g-tiâu khoe ê A-lân, í-ki̍p Só-pa ê A-lân, kau-chiàn ê sî, Iok-ap tò-lâi tī Iâm-kok, thâi-sí Í-tong lâng chi̍t-bān nn̄g-chheng, hit-sî Tāi-pi̍t chòe chit ê kim ê si, hō͘ lâng ha̍k-si̍p; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Chòe kan-chèng ê pek-ha̍p-hoe". 1) Siōng-tè ah, Lí bat khì-sak goán, phò-hoāi goán; Lí bat siū-khì goán, kiû Lí hō͘ goán koh heng-khí. 2) Lí hō͘ tōe tín-tāng, ia̍h hō͘ i pang-li̍h; Goān Lí i-hó i ê li̍h-hûn; in-ūi tōe iô-tāng. 3) Lí hō͘ Lí ê peh-sìⁿ tú-tio̍h kan-lân; Lí hō͘ goán lim hit ê hō͘ lâng tian-lâi tó-khì ê chiú. 4) Lí ēng kî siúⁿ-sù kèng-ùi Lí ê lâng, Thang ūi chin-lí kia̍h--khí-lâi ia̍t. [Sè-la̍h 5) Kiû Lí thiaⁿ goán, ēng chiàⁿ-chhiú khan-kiù goán, Thang hō͘ Lí só͘ thiàⁿ ê lâng tit-tio̍h kiù. 6) Siōng-tè í-keng kí I ê sèng-kiat lâi kóng, Góa beh tāi-ia̍t, Góa beh pun-khui Sī-kiàm, niû So͘-kat ê soaⁿ-kok. 7) Ki-lia̍t sī Góa-ê, Má-ná-se ia̍h sī Góa-ê; Í-hoat-liân sī Góa ê thâu-khoe; Iû-tāi sī Góa ê koân-pèng. 8) Mô͘-ap beh chòe Góa ê e̍k-phûn; Góa beh hiat Góa ê ôe tī Í-tong; Hui-lī-sū tōe ah, lí in-ūi Góa lâi tōa-siaⁿ hoah. 9) Chī-chūi ōe chhōa góa ji̍p kian-kò͘ ê siâⁿ? Chī-chūi chhōa góa ji̍p Í-tong ê tōe? 10) Siōng-tè ah, Lí kiám m̄-sī khì-sak goán mah? Siōng-tè ah, Lí bô kap goán ê kun-peng saⁿ-kap chhut-khì. 11) Kiû Lí pang-chān goán kong-kek tùi-te̍k; In-ūi lâng ê chín-kiù sī khang-khang. 12) Goán óa-khò Siōng-tè, chòe-chiâⁿ tōa tāi-chì; In-ūi thún-ta̍h goán ê tùi-te̍k--ê, chiū-sī I.

[61] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kiû-kiò; Àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa ê kî-tó. 2) Góa ê sim sit-chì ê sî, chiū beh tùi tōe-ke̍k kiû-kiò Lí; Kiû Lí chhōa góa kàu hit-ê pí góa khah-koâiⁿ ê chio̍h-pôaⁿ. 3) In-ūi Lí bat chòe góa tô-siám ê só͘-chāi. Chòe góa kian-kò͘ ê tâi, lâi thoat-lī tùi-te̍k. 4) Góa beh éng-oán tòa tī Lí ê pò͘-pîⁿ; Góa beh bih tī Lí si̍t-ē ún-ba̍t ê só͘-chāi. [Sè-la̍h 5) Siōng-tè ah, góa só͘ hē ê goān, Lí ū thiaⁿ-kìⁿ; Lí ū chiong sán-gia̍p siúⁿ-sù kèng-ùi Lí ê miâ ê lâng. 6) Lí beh ke-thiⁿ ông ê hè-siū; I ê nî-hè beh kàu tāi-tāi. 7) I beh éng-oán chē-ūi tī Siōng-tè ê bīn-chêng; Goān Lí pī-pān chû-ài kap sêng-si̍t lâi pó-hō͘ i. 8) Án-ni góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê miâ, kàu éng-oán; Thang ji̍t-ji̍t siā góa ê goān.

[62] Tāi-pi̍t ê si, chiàu Iâ-tō͘-tùn ê chòe-hoat; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Góa ê sim chēng-chēng, choan-bū thèng-hāu Siōng-tè, Góa ê chín-kiù sī tùi I lâi. 2) To̍k-to̍k I sī góa ê chio̍h-pôaⁿ, chín-kiù góa-ê; I sī góa ê koâiⁿ-tâi, góa bōe tōa iô-tāng. 3) Lín tāi-ke kong-kek lâng, Chiong i húi-hoāi, Chhin-chhiūⁿ húi-hoāi khi-chhiâ ê chhiûⁿ, beh tó ê piah, beh kàu tī-sî ah? 4) In saⁿ-kap kè-bô͘ choan-bū beh tùi i chun-kùi ê ūi kā i chhia--lo̍h-khì, In hoaⁿ-hí pe̍h-chha̍t; In chhùi chiok-hok, sim chiù-chó͘. [Sè-la̍h 5) Góa ê sîn ah, lí tio̍h chēng-chēng, choan-bū thèng-hāu Siōng-tè; In-ūi góa ê ǹg-bāng sī tùi I lâi. 6) To̍k-to̍k I sī góa ê chio̍h-pôaⁿ, sī chín-kiù góa ê; I sī góa ê koâiⁿ-tâi, góa bōe iô-tāng. 7) Góa ê chín-kiù, góa ê êng-kng, chāi-tī Siōng-tè; Góa ê khùi-la̍t ê chio̍h-pôaⁿ, góa ê siám-pī ê só͘-chāi, ia̍h chāi-tī Siōng-tè. 8) Lín chèng peh-sìⁿ, tio̍h sî-sî óa-khò I; Tī I ê bīn-chêng piàⁿ-chhut lín ê sim; Siōng-tè sī lán tô-siám ê só͘-chāi. [Sè-la̍h 9) Pi-bî ê lâng chin-chiàⁿ sī khang-hu, chun-kùi ê lâng iā sī hu-ké; Hē tī thian-phêng-óaⁿ, tek-khak phû--khí-lâi, In it-khài pí ho͘-khip ê khì khah-khin. 10) M̄-thang óa-khò pō-gio̍k; M̄-thang in-ūi chhiúⁿ-the̍h lâi kiau-ngō͘; Nā châi-pó ke-thiⁿ, m̄-thang chù-ì tī-hia. 11) Siōng-tè kóng chi̍t-pái, Góa ū thiaⁿ-kìⁿ nn̄g-hāng; Chiū-sī koân-lêng sio̍k tī Siōng-tè. 12) Chú ah, chû-ài ia̍h sī sio̍k tī Lí; In-ūi Lí chiàu ta̍k-lâng ê só͘-kiâⁿ lâi pò-èng i.

[63] Tāi-pi̍t tī Iû-tāi khòng-iá ê sî chòe chit siú si. 1) Siōng-tè ah, Lí sī góa ê Siōng-tè; góa thàn-chá beh chhē Lí. Tī khòng-hān, khùn-khó͘, bô chúi ê tōe, Góa ê sim chhùi-ta siàu-liām Lí, góa ê jio̍k-thé chhiat-chhiat him-bō͘ Lí. 2) Góa bat án-ni tī sèng-só͘ tiâu-kìⁿ Lí, Ūi-tio̍h ài khòaⁿ Lí ê koân-lêng kap Lí ê êng-kng. 3) In-ūi Lí ê chû-ài pí sìⁿ-miā khah-hó, Góa ê chhùi-tûn beh o-ló Lí. 4) Góa iáu-oa̍h ê sî, beh án-ni o-ló Lí; Góa beh hōng Lí ê miâ, kia̍h-khí góa ê chhiú. 5) Góa ê sim-sîn beh pá-chiok chhin-chhiūⁿ chia̍h kut-chhé iû-jī; Góa ia̍h beh ēng hoaⁿ-hí ê chhùi-tûn o-ló Lí; 6) Chiū-sī góa tó tī bîn-chhn̂g kì-liām Lí, Tī mî-kan ta̍k-kiⁿ siàu-liām Lí ê sî. 7) In-ūi Lí bat pang-chān góa, Góa tiàm tī Lí si̍t-kó͘ ê tì-ìm-ē beh hoaⁿ-hí chhut-siaⁿ. 8) Góa ê sim tè Lí tiâu-tiâu; Lí ê chiàⁿ-chhiú hû-chhî góa. 9) To̍k-to̍k hiah ê siàu-siūⁿ beh bia̍t góa ê sìⁿ-miā ê lâng, I beh hām-lo̍h tī tōe-ē chhim ê só͘-chāi. 10) In beh hō͘ to-kiàm thâi; In beh hō͘ soaⁿ-káu chia̍h. 11) Chóng-sī ông beh in-ūi Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí; Hoān-nā kí I lâi chiù-chōa--ê teh-beh khoa-kháu; In-ūi pe̍h-chha̍t lâng ê chhùi beh siū that-ba̍t.

[64] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, góa ai-siong ê sî, kiû Lí thiaⁿ góa ê siaⁿ; Kiû Lí pó-hō͘ góa ê oa̍h-miā bián kiaⁿ tùi-te̍k. 2) Kiû Lí chiong góa khǹg-ba̍t, hō͘ góa thoat-lī chòe-pháiⁿ ê lâng àm-chīⁿ ê kè-bô͘, Kap kiâⁿ put-gī ê lâng ê jiáu-loān. 3) In bôa in ê chi̍h chhin-chhiūⁿ to; In pí-chún in ê chìⁿ, chiū-sī ok-to̍k ê ōe. 4) Beh tī àm-chīⁿ ê só͘-chāi siā oân-choân ê lâng; In hut-jiân siā-tio̍h i, ia̍h m̄-kiaⁿ. 5) In saⁿ bián-lē siat pháiⁿ kè-bô͘; In chham-siông àm-chīⁿ tiuⁿ lô-bāng; Kóng, Chī-chūi ōe khòaⁿ-kìⁿ in? 6) In tô͘-bô͘ pháiⁿ-tāi, kóng, Goán chīn-la̍t tô͘-bô͘ í-keng ū tú-hó ê kè-bô͘; In ta̍k-lâng ê liām-thâu kap sim-su put-chí chhim. 7) Chóng-sī Siōng-tè beh ēng chìⁿ siā in; In hut-jiân tio̍h-siong. 8) In beh tio̍h-tak, in ê chi̍h ōe hāi in pún-sin; Hoān-nā khòaⁿ-kìⁿ in ê , lóng beh iô-thâu. 9) Chèng-lâng lóng beh kiaⁿ-hiâⁿ, Beh pò-iông Siōng-tè só͘ chòe--ê, Koh siông-sè siūⁿ I ê só͘-kiâⁿ. 10) Gī-lâng beh in-ūi Iâ-hô-hoa lâi hoaⁿ-hí, ia̍h beh óa-khò I; Hoān-nā sim chèng-ti̍t ê lâng, lóng beh khoa-kháu.

[65] Tāi-pi̍t ê si-koa, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, tī Sek-an ū lâng o-ló teh thèng-hāu Lí; Ia̍h beh tùi Lí siā só͘ hē ê goān. 2) Thiaⁿ lâng kî-tó ê Chú ah, Kìⁿ ū hiat-khì-ê lóng beh chiū-kūn Lí. 3) Chōe-ok khah-iâⁿ góa; Lūn-kàu goán ê kè-sit, Lí lóng beh sià-bián. 4) Lí só͘ kéng-soán, hō͘ i chhin-kūn Lí, Tiàm tī Lí ê īⁿ-lāi--ê, chit-hō lâng ū hok-khì; Goán beh in-ūi Lí ê chhù, Lí ê sèng-tiān ê hok-khì, Lâi sim-móa ì-chiok. 5) Kiù goán ê Siōng-tè ah, Lí beh ēng ui-giâm, péng kong-gī lâi ìn goán; Lí sī tōe-ke̍k kap hái-bīn hn̄g-hn̄g ê lâng, Lóng-chóng só͘ óa-khò--ê. 6) I í-keng ēng tōa koân-lêng hâ-io; Chiū ēng I ê khùi-la̍t an-tiāⁿ chiah ê soaⁿ. 7) Chiah ê hái hōa-hōa-háu, kap kî-tiong hái-éng hōa-hōa-háu, Í-ki̍p bān peh-sìⁿ ê soan-hoa, I hō͘ in pêng-chēng. 8) Khiā-khí tōe-ke̍k ê lâng in-ūi Lí ê sîn-jiah lâi kiaⁿ-hiâⁿ; Ji̍t-chhut ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi, Lí hō͘ in lóng hoaⁿ-hí. 9) Lí koàn-kò͘ thó͘-tōe, lo̍h hō͘ koàn-ak i, hō͘ i chin-pûi; Siōng-tè ê hô, i ê chúi móa-móa; Lí án-ni pī-pān thó͘-tōe, chiū-sī thòe lâng pī-pān gō͘-kak. 10) Lí koàn-ak chhân-hn̂g, móa i ê kau, siu pîⁿ i ê lêng; Lo̍h hó ê hō͘-chúi, hō͘ thó͘-tōe nńg-nńg; Kî-tiong só͘ hoat-siⁿ--ê tit-tio̍h Lí sù-hok. 11) Lí ēng Lí ê un-tián chòe nî-tang ê bián-liû, Lí ê lō͘-kèng lóng ū iû teh tih. 12) Tih tī khòng-iá ê chháu-po͘; Soaⁿ-thâu ēng hoaⁿ-hí chòe-tòa lâi hâ. 13) Chháu-po͘ ēng iûⁿ-kûn chòe saⁿ lâi chhēng; Soaⁿ-kok ēng gō͘-kak chòe moa lâi khàm; In lóng hoaⁿ-hí chhut-siaⁿ, lâi gîm-si.

[66] Chit phiⁿ si-koa, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Choân-tōe lóng tio̍h tùi Siōng-tè lâi chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ; 2) Chhiùⁿ-koa o-ló I ê miâ ê êng-kng; Ēng o-ló ê ōe lâi hián-bêng I ê êng-kng. 3) Tio̍h tùi Siōng-tè kóng, Lí ê só͘-chòe kàu hiah thang kiaⁿ! In-ūi Lí ê tōa koân-lêng, Lí ê tùi-te̍k beh hâng-ho̍k Lí. 4) Choân-tōe beh kèng-pài Lí, Gîm-si o-ló Lí; Beh gîm-si o-ló Lí ê miâ. [Sè-la̍h 5) Lín tio̍h lâi, lâi khòaⁿ Siōng-tè só͘-kiâⁿ ê sū, I tùi sè-kan-lâng só͘-chòe--ê, put-chí thang kiaⁿ. 6) I chiong hái piàn-chòe ta-tōe; In pō͘-kiâⁿ kè-hô; Tī-hia goán in-ūi I lâi hoaⁿ-hí. 7) I ēng I ê koân tī-lí, ti̍t kàu éng-oán; I ê ba̍k-chiu kàm-chhat lia̍t-pang; Pōe-ge̍k ê lâng m̄ thang chū-ko. [Sè-la̍h 8) Bān peh-sìⁿ ah, lín tio̍h o-ló goán ê Siōng-tè; Hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ o-ló I ê siaⁿ. 9) I hō͘ goán ê sìⁿ-miā oa̍h-teh; Ia̍h bô hō͘ goán ê kha iô-tāng. 10) Siōng-tè ah, Lí bat chhì-giām goán; Thoàn-liān goán chhin-chhiūⁿ thoàn-liān gûn chi̍t-iūⁿ. 11) Lí hō͘ goán ji̍p lô-bāng; Ēng tāng-tàⁿ hē tī goán ê sin-chiūⁿ. 12) Lí hō͘ lâng chē-chhia, pôaⁿ-kè goán ê thâu-khak; Goán keng-kè chúi-hé. Chóng-sī Lí hō͘ goán kàu pù-ū ê só͘-chāi. 13) Góa beh ēng sio-chè chìn-ji̍p Lí ê chhù; Góa beh tùi Lí siā góa ê goān, 14) Chiū-sī tī góa hoān-lān ê sî, góa ê chhùi-tûn só͘ kóng--ê, Góa ê chhùi só͘ hē ê goān. 15) Góa beh ēng pûi ê cheng-siⁿ ê sio-chè, Kap kang-iûⁿ ê phang-bī, hiàn hō͘ Lí; Koh ēng kang ê gû, kang ê soaⁿ-iûⁿ, lâi hiàn. [Sè-la̍h 16) Hoān-nā kèng-ùi Siōng-tè ê lâng, lín lóng tio̍h lâi thiaⁿ; Góa beh kóng-khí I ūi góa só͘ kiâⁿ ê sū. 17) Góa bat ēng góa ê chhùi kiû-kiò I; Ēng góa ê chi̍h o-ló I chòe koâiⁿ. 18) Góa nā sim-lāi chù-tiōng chōe-ok, Chú tek-khak bô beh thiaⁿ; 19) Chóng-sī Siōng-tè si̍t-chāi ū thiaⁿ-kìⁿ; Í-keng àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa kî-tó ê siaⁿ. 20) Siōng-tè sī eng-kai o-ló--ê, I bē-bat the-sî góa ê kî-tó, ia̍h bē-bat hō͘ I ê chû-ài lī-khui góa.

[67] Chit phiⁿ si-koa, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì. 1) Goān Siōng-tè lîn-bín goán, sù-hok goán; Hō͘ I ê bīn chiò-kng goán; [Sè-la̍h 2) Thang hō͘ sè-kài chai Lí ê tō-lō͘, Bān-kok-tiong chai Lí ê kiù-un. 3) Siōng-tè ah, goān lia̍t-pang o-ló Lí; Goān lia̍t-pang lóng o-ló Lí. 4) Goān bān-kok khoài-lo̍k, chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ; In-ūi Lí beh chiàu kong-tō sím-phòaⁿ lia̍t-pang; Tī-lí tōe-chiūⁿ ê bān-kok. [Sè-la̍h 5) Siōng-tè ah, goān lia̍t-pang o-ló Lí; Goān lia̍t-pang lóng o-ló Lí. 6) Tōe í-keng chhut thó͘-sán, Siōng-tè, chiū-sī goán ê Siōng-tè, beh sù-hok goán. 7) Siōng-tè beh sù-hok goán; tōe ê sì-ke̍k lóng beh kèng-ùi I.

[68] Tāi-pi̍t ê si-koa; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Goān Siōng-tè khí--lâi, hō͘ I ê tùi-te̍k sì-sòaⁿ; Hō͘ oàn-hūn I ê lâng, tùi I ê bīn-chêng tô-cháu. 2) Lí kā in kóaⁿ-sòaⁿ, chhin-chhiūⁿ ian siū chhe-sòaⁿ; Pháiⁿ-lâng kìⁿ-tio̍h Siōng-tè ê bīn chiū siau-bia̍t; Chhin-chhiūⁿ la̍h kìⁿ-tio̍h hé chiū iûⁿ--khì. 3) Chóng-sī gī-lâng beh hoaⁿ-hí, in tī Siōng-tè ê bīn-chêng beh khoài-lo̍k; In ia̍h beh hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí. 4) Lín tio̍h tùi Siōng-tè gîm-si, chhiùⁿ-koa o-ló I ê miâ; Ūi-tio̍h hit ê chē-chhia keng-kè khòng-iá--ê, siu-chō tōa-lō͘; I ê miâ sī Iâ-hô-hoa. Tio̍h tī I ê bīn-chêng khoài-lo̍k. 5) Siōng-tè tī I sèng ê só͘-chāi, chòe ko͘-jî ê pē; chòe kóaⁿ-hū ê sin-oan--ê. 6) Siōng-tè hō͘ ko͘-toaⁿ ê lâng ū ke; Hō͘ siū koaiⁿ-kaⁿ ê lâng chhut-lâi hióng-hok; To̍k-to̍k pōe-ge̍k ê lâng tiàm tī ta-sò ê tōe. 7) Siōng-tè ah, chá Lí kiâⁿ tī peh-sìⁿ ê thâu-chêng, Keng-kè khòng-iá; [Sè-la̍h 8) Hit-sî tōe kìⁿ-tio̍h Siōng-tè ê bīn chiū tín-tāng, Thiⁿ ia̍h lo̍h hō͘; Hit ê Se-nái iā tín-tāng, sī kìⁿ-tio̍h Siōng-tè, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ê bīn. 9) Siōng-tè--ah, Lí lo̍h tōa hō͘, Lí ê sán-gia̍p Í-sek-lia̍t ià-siān ê sî, Lí hō͘ i kian-kò͘. 10) Lí ê hōe-chiòng tiàm tī hit tiong-kan; Siōng-tè ah, Lí ūi-tio̍h sòng-hiong lâng pī-pān un-hūi. 11) Chú chhut bēng-lēng; Thoân hó siau-sit ê hū-lú chiâⁿ tōa-tīn. 12) Koán-peng ê ông tô-cháu lah, tô-cháu lah, Tiàm tī ke-lāi ê hū-lú pun-tio̍h só͘ chhiúⁿ ê mi̍h. 13) Lín tó tī iûⁿ-tiâu-lāi ê sî, Chhin-chhiūⁿ kap ê si̍t siuⁿ pe̍h-gûn; I ê mn̂g siuⁿ n̂g-kim. 14) Choân-lêng--ê tī hit lāi-bīn kóaⁿ-sòaⁿ lia̍t-ông ê sî, Sè-bīn chhin-chhiūⁿ tī Sat-bûn-soaⁿ lo̍h-seh. 15) Pa-san soaⁿ sī Siōng-tè ê soaⁿ; Pa-san soaⁿ sī chōe-chōe soaⁿ-chiam ê soaⁿ. 16) Lín chōe-chōe soaⁿ-chiam ê soaⁿ ah, Lín siáⁿ-sū gîn Siōng-tè só͘ ài khiā-khí ê soaⁿ? Iâ-hô-hoa beh tiàm tī-hia kàu éng-oán. 17) Siōng-tè ê chhia chheng-chheng bān-bān; Chú tī hit tiong-kan, chhin-chhiūⁿ tī Se-nái, tī sèng ê só͘-chāi. 18) Lí í-keng chiūⁿ kàu koâiⁿ ê só͘-chāi, lia̍h hiah ê siū-lia̍h--ê; Lí tī lâng ê tiong-kan siū in só͘ hiàn--ê, liân pōe-ge̍k ê lâng ia̍h hiàn; Hō͘ Iâ-hô-hoa Siōng-tè thang khiā-khí in tiong-kan. 19) Chú sī eng-kai o-ló--ê, I ji̍t-ji̍t pē goán ê tàⁿ; Chiū-sī kiù goán ê Siōng-tè. [Sè-la̍h 20) Siōng-tè sī kā goán kiâⁿ ta̍k-iūⁿ chín-kiù ê Siōng-tè; Ōe thoat-lī sí-bô, sī chāi-tī Chú Iâ-hô-hoa. 21) Chóng-sī Siōng-tè beh phah-phòa I ê tùi-te̍k ê thâu-khak; Chiū-sī hit ê siông-siông hoān-chōe ê lâng ê thâu-khak. 22) Chú kóng, Góa beh hō͘ in tùi Pa-san tò-tńg--lâi, Tùi chhim-ian hō͘ in tò-tńg-lâi; 23) Hō͘ lí phah-chhùi in, lí ê kha ta̍h tī tùi-te̍k ê huih; Lí ê káu ê chi̍h chī--in. 24) Siōng-tè ah, Lí sī góa ê Siōng-tè, góa ê ông; Lâng í-keng khòaⁿ-kìⁿ Lí teh kiâⁿ, kiâⁿ ji̍p sèng ê só͘-chāi. 25) Chhiùⁿ-koa--ê kiâⁿ tī thâu-chêng, chok-ga̍k--ê tè tī āu-bīn, Iô lin-long-kó͘ ê cha-bó͘-gín-á tī tiong-kan. 26) Tùi Í-sek-lia̍t ê goân-thâu lâi--ê, Tī ta̍k ê hōe-tiong, tio̍h o-ló Siōng-tè, chiū-sī Chú. 27) Tī-hia ū koán-hat in ê sió Piān-ngá-bín, Ū Iû-tāi ê cho̍k-tiúⁿ kap in kui-kûn ê chèng-lâng; Ū Se-pò͘-lûn ê cho̍k-tiúⁿ, ū Ná-hut-tha-lī ê cho̍k-tiúⁿ. 28) Lí ê Siōng-tè tiāⁿ-tio̍h lí ê khùi-la̍t; Siōng-tè ah, kiû Lí kian-kò͘ Lí kā goán só͘ chiâⁿ ê sū. 29) Ūi-tio̍h Lí Iâ-lō͘-sat-léng ê tiān, Lia̍t-ông beh tòa lé-mi̍h hiàn hō͘ Lí. 30) Kiû Lí chek-pī lô͘-úi-tiong ê iá-siù, Kap kui-kûn ê gû-káng, í-ki̍p lia̍t-pang-tiong ê gû-á, Chiong gûn ta̍h tī kha-ē; Siōng-tè kóaⁿ-sòaⁿ ài kau-chiàn ê peh-sìⁿ. 31) Tōa-koaⁿ beh tùi Ai-ki̍p lâi; Kó͘-si̍t beh kóaⁿ-kín ǹg Siōng-tè lâi kia̍h-khí chhiú. 32) Sè-chiūⁿ ê lia̍t-kok ah, lín tio̍h tùi Siōng-tè chhiùⁿ-koa, Goān lín gîm-si o-ló Chú. [Sè-la̍h 33) Chiū-sī o-ló hit ê chē tī tùi kó͘-chá chiū ū, ke̍k-koâiⁿ ê thiⁿ ê Chú. I hoat-chhut I ê siaⁿ, chiū-sī ke̍k-tōa ê siaⁿ. 34) Lín tio̍h chiong koân-lêng kui hō͘ Siōng-tè; I ê ui-giâm tī Í-sek-lia̍t ê téng-bīn, I ê koân-lêng sī tī kiong-chhong. 35) Siōng-tè ah, Lí tùi Lí sèng ê só͘-chāi chin-chiàⁿ thang kiaⁿ; Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè sī hit ê chiong khùi-la̍t koân-lêng siúⁿ-sù I ê peh-sìⁿ ê, Siōng-tè sī eng-kai o-ló ê.

[69] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu sī ēng "Pek-ha̍p-hoe". 1) Siōng-tè ah, kiû Lí kiù góa, In-ūi chiah ê chúi beh im góa ê sìⁿ-miā. 2) Góa hām-lo̍h tī chhim ê thô͘-bê-lāi, bô thang khiā-kha ê só͘-chāi; Góa kàu chhim ê chúi-lāi, tōa-chúi im-ba̍t góa. 3) Góa in-ūi góa ê âu-kiò kàu ià-siān, góa ê nâ-âu ta--khì; Góa in-ūi thèng-hāu góa ê Siōng-tè, ba̍k-chiu hoe. 4) Bô in-toaⁿ oàn-hūn góa-ê khah chōe góa ê thâu-mn̂g; Lām-sám chòe góa ê tùi-te̍k, beh bia̍t-bô góa-ê, put-chí kiông-béng; Góa só͘ bô chhiúⁿ ê, góa iā tio̍h hêng. 5) Siōng-tè ah, góa ê gû-gōng Lí pún chai; Góa ê chōe-kòa bô ún-môa tī Lí. 6) Bān-kun ê Chú Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang hō͘ hiah ê thèng-hāu Lí ê lâng ūi-tio̍h góa lâi kiàn-siàu; Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, kiû Lí m̄-thang hō͘ hiah ê chhē Lí ê lâng ūi-tio̍h góa lâi siū lêng-jio̍k. 7) In-ūi góa ūi-tio̍h Lí ê iân-kò͘ siū lóe-mē, Góa móa-bīn kiàn-siàu. 8) Góa ê hiaⁿ-tī khòaⁿ góa chòe kè-lō͘ ê lâng, Góa ê tâng-pau khòaⁿ góa chòe gōa-pang-lâng. 9) In-ūi góa ūi-tio̍h Lí ê chhù sim-lāi chhin-chhiūⁿ hé to̍h; Koh lóe-mē Lí ê lâng ê lóe-mē lóng kàu tī góa. 10) Góa lâu ba̍k-sái, ēng kìm-chia̍h khek-khó͘ góa ê sim; Che hoán-tńg chòe góa ê lêng-jio̍k. 11) Góa ēng môa-pò͘ chòe i-chiûⁿ, Lâng chiū ēng góa chòe chhiàu-tâm. 12) Chē tī siâⁿ-mn̂g--ê tâm-lūn góa; Chiú-hàn ēng góa chòe koa-khek. 13) Chóng-sī góa tī tit-tio̍h chiap-la̍p ê sî, tùi Iâ-hô-hoa Lí kî-tó; Siōng-tè ah, kiû Lí chiàu Lí chû-ài ê hong-sēng, Chiàu Lí chín-kiù ê chin-si̍t lâi ìn góa. 14) Kiû Lí kiù góa chhut thô͘-bê, hō͘ góa bô tîm--lo̍h-khì; Kiû Lí kiù góa thoat-lī oàn-hūn góa ê lâng, hō͘ góa chhut chhim ê chúi. 15) Kiû Lí bo̍h-tit iông-ún tōa-chúi im-ba̍t góa; Bo̍h-tit iông-ún chhim-ian thun góa; Bo̍h-tit ióng-ún hām-khiⁿ hām góa. 16) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí ìn góa, in-ūi Lí ê chû-ài sī hó; Kiû Lí chiàu Lí chû-pi ê hong-sēng oa̍t--kè-lâi khòaⁿ góa. 17) M̄-thang ng-bīn m̄-khòaⁿ Lí ê lô͘-po̍k; In-ūi góa tī hoān-lān ê tiong-kan, kiû Lí kín-kín lâi ìn góa. 18) Kiû Lí chhin-kūn góa ê lêng-hûn lâi kiù-sio̍k i; Kiû Lí in-ūi góa ê tùi-te̍k lâi sio̍k-hôe góa. 19) Lí chai góa só͘ siū ê lóe-mē, kiàn-siàu, lêng-jio̍k; Góa ê tùi-te̍k lóng tī Lí ê bīn-chêng. 20) Lóe-mē í-kneg thiah-li̍h góa ê sim, góa ê iu-būn móa-móa; Góa ǹg-bāng lâng khó-lîn, iā bô chi̍t-ê, Ǹg-bāng lâng an-ùi, iā chhē bô chi̍t-ê. 21) In the̍h khó͘-táⁿ hō͘ góa chòe chia̍h-mi̍h, Góa chhùi-ta, in ēng chhò͘ hō͘ góa lim. 22) Goān in ê iân-toh tī in ê bīn-chêng pìⁿ-chòe lô-bāng, Tī in pêng-an ê sî, pìⁿ-chòe oa̍h-tauh. 23) Goān in ê ba̍k-chiu o͘-àm bōe khòaⁿ-kìⁿ, Goān Lí hō͘ in ê io siông-siông gī-gī-chhoah. 24) Goān Lí ê thòng-hūn piàⁿ tī in ê sin-chiūⁿ; Hō͘ Lí lia̍t-lia̍t ê siū-khì jip--tio̍h in. 25) Goān in khiā-khí ê só͘-chāi pìⁿ-chòe pha-hng; Goān in ê pò͘-pîⁿ bô lâng khiā-khí. 26) In-ūi Lí só͘ phah hit ê lâng, in chiū khún-pek i; Lí só͘ phah-siong hiah ê lâng, in poaⁿ-tia̍h in ê iu-khó͘. 27) Goān Lí tī in ê chōe-siōng ka chōe; Bo̍h-tit iông-ún in ū hūn Lí ê gī. 28) Goān in tùi oa̍h-miā ê chheh siū chhat-bia̍t, Bô kì tī gī-lâng ê tiong-kan. 29) Chóng-sī góa sī khùn-khó͘ iu-siong ê lâng; Siōng-tè ah, goān Lí ê kiù-un an-tì góa tī koâiⁿ ê só͘-chāi. 30) Góa beh ēng si-koa o-ló Siōng-tè ê miâ; Iā beh ēng kám-siā chheng I chòe tōa. 31) Che sī hō͘ Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí, iâⁿ-kè hiàn gû, Á-sī hiàn ū-kak ū-tôe ê gû-káng. 32) Khiam-pi ê lâng khòaⁿ-kìⁿ chiū hoaⁿ-hí; Lín chhē Siōng-tè ê lâng, goān lín ê sim oa̍h--khí-lâi. 33) In-ūi Iâ-hô-hoa thiaⁿ sòng-hiong ê lâng, Bô khòaⁿ-khin ūi-tio̍h I siū koaiⁿ-kaⁿ ê lâng. 34) Goān thiⁿ kap tōe o-ló I; Hái kap kî-tiong it-chhè ê tōng-bu̍t iā tio̍h o-ló I. 35) In-ūi Siōng-tè beh kiù Sek-an, khí-chō Iû-tāi ê siâⁿ; In beh khiā-khí tī-hia, tit-tio̍h i chòe-gia̍p. 36) I ê lô͘-po̍k ê hō͘-è beh sòa-chiap i, Thiàⁿ I ê miâ ê lâng beh tiàm tī hit tiong-kan.

[70] Tāi-pi̍t ê kì-liām si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí kín-kín chín-kiù góa; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kín-kín pang-chān góa. 2) Goān hiah ê siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā ê lâng, kiàn-siàu làu-khùi; Goān hiah ê hoaⁿ-hí góa siū hām-hāi--ê, oa̍t-tò-tńg siū lêng-jio̍k. 3) Goān hiah-ê kóng, Ho͘h-chāi, Ho͘h--chāi ê, In-ūi kiàn-siàu lâi oa̍t-tò-tńg. 4) Goān it-chhè chhē Lí ê in-ūi Lí hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; Goān hiah ê him-bō͘ Lí kiù-ūn-ê siông-siông kóng, Tio̍h chun Siōng-tè chòe tōa. 5) Chóng-sī góa sī khùn-khó͘ sòng-hiong-ê, Siōng-tè ah, kiû Lí kín-kín kàu góa chia; Lí sī pang-chān góa ê, chín-kiù góa ê, Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang iân-chhiân.

[71] Iâ-hô-hoa ah, góa óa-khò Lí, Kiû Lí hō͘ góa éng-éng bô kiàn-siàu. 2) Chiàu Lí ê kong-gī chín-kiù góa, hō͘ góa thoat-lī; Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa, lâi kiù góa. 3) Kiû Lí chòe góa thang khiā-khí ê chio̍h-pôaⁿ, hō͘ góa siông-siông khì tiàm hia; Lí í-keng bēng-lēng beh kiù góa. In-ūi Lí sī góa ê soaⁿ-giâm, góa ê soaⁿ-chē. 4) Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kiù góa thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú, Thoat-lī put-gī kap chân-jím ê lâng ê chhiú-thâu. 5) In-ūi Chú Iâ-hô-hoa, Lí sī góa só͘ ǹg-bāng-ê; Tùi góa siàu-liân ê sî Lí sī góa só͘ óa-khò-ê. 6) Góa tùi thai--nih hō͘ Lí hû-chhî, Hō͘ góa chhut lāu-bú ê pak-tó͘ ê, sī Lí; Góa beh siông-siông o-ló Lí. 7) Chōe-chōe lâng lia̍h góa chòe kî-koài; Chóng-sī Lí sī góa kian-kò͘ tô-siám ê só͘-chāi. 8) Góa móa-chhùi beh o-ló Lí, Thong-ji̍t beh êng-kng Lí. 9) Góa nî-lāu ê sî, kiû Lí m̄-thang pàng-sak góa; Góa khùi-la̍t soe-lám ê sî, kiû Lí m̄-thang lī-khui góa. 10) In-ūi góa ê tùi-te̍k gī-lūn góa; Hiah-ê tng-tán beh hāi góa ê sìⁿ-miā--ê saⁿ-kap chham-siông, 11) Kóng, Siōng-tè í-keng pàng-sak i; Taⁿ tio̍h tui-kóaⁿ i, lia̍h i; in-ūi bô kiù i ê. 12) Siōng-tè ah, kiû Lí m̄-thang lī-khui góa hn̄g-hn̄g; Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kín-kín lâi pang-chān góa. 13) Goān hiah-ê chòe góa sìⁿ-miā ê tùi-te̍k ê, siū kiàn-siàu bia̍t-bô; Goān hiah ê kè-bô͘ hāi góa ê, siū lêng-jio̍k làu-khùi. 14) Chóng-sī góa beh siông-siông ǹg-bāng, Góa beh ná-kú ná o-ló Lí, 15) Lí ê kong-gī, í-ki̍p Lí ê chín-kiù sǹg-bōe-liáu, Góa ê chhùi thong-ji̍t beh kóng-khí. 16) Góa beh lâi kóng Chú Iâ-hô-hoa tōa koân-lêng ê sū; Góa toaⁿ-toaⁿ beh kóng-khí Lí ê gī. 17) Siōng-tè ah, tùi góa siàu-liân ê sî Lí ū kà-sī góa; Kàu hiān-kim góa bat pò-iông Lí kî-biāu ê só͘-chòe. 18) Siōng-tè ah, góa kàu nî-lāu; thâu-mn̂g-pe̍h ê sî, kiû Lí m̄-thang pàng-sak góa; Thèng-hāu góa chiong Lí ê khùi-la̍t chí-sī ē-tāi, Chiong Lí ê tōa koân-lêng chí-sī it-chhè chiong-lâi ê lâng. 19) Siōng-tè ah, Lí ê gī chin koâiⁿ; Siōng-tè ah, Lí bat kiâⁿ tōa ê sū; Chī-chūi ōe chhin-chhiūⁿ Lí? 20) Lí sī hō͘ goán le̍k-kè chōe-chōe tōa hoān-lān ê; Lí beh hō͘ goán koh-chài oa̍h; Iā beh kiù goán tùi tōe ê chhim-ian khí-lâi. 21) Kiû Lí hō͘ góa ná koâiⁿ-tōa, Koh tò-tńg an-ùi góa. 22) Góa ê Siōng-tè ah, góa beh tôaⁿ-sek o-ló Lí, O-ló Lí ê chin-si̍t; Í-sek-lia̍t ê Sèng-ê ah, Góa beh tôaⁿ-khîm o-ló Lí. 23) Góa chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê sî, Góa ê chhùi-tûn, í-ki̍p Lí só͘ kiù-sio̍k góa ê lêng-hûn, beh hoaⁿ-hí chhut-siaⁿ. 24) Koh góa ê chi̍h kui-ji̍t beh káng-lūn Lí ê gī, In-ūi hiah ê kè-bô͘ hāi góa ê lâng í-keng kiàn-siàu siū lêng-jio̍k.

[72] Só͘-lô-bûn ê si. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí chiong Lí ê phòaⁿ-toàn siúⁿ-sù ông, Chiong Lí ê kong-gī siúⁿ-sù ông ê kiáⁿ. 2) I beh chiàu kong-gī sím-phòaⁿ Lí ê peh-sìⁿ, Chiàu kong-pêng phòaⁿ-toàn Lí hiah ê khùn-khó͘ ê lâng. 3) Tōa-soaⁿ beh in-ūi kong-gī, hō͘ peh-sìⁿ pêng-an, Soaⁿ-á iā beh án-ni. 4) I beh kā peh-sìⁿ-tiong khùn-khó͘ ê lâng phòaⁿ-toàn, I beh kiù sòng-hiong ê lâng, I beh teh-chhùi pō-gio̍k ê lâng. 5) Lâng beh kèng-ùi Lí ji̍t-kú ge̍h-tn̂g, Ti̍t-kàu bān sè-tāi. 6) I beh kàng-lîm chhin-chhiūⁿ hō͘ lo̍h tī í-keng koah ê chháu, Chhin-chhiūⁿ ki̍p-sî ê hō͘ lūn-te̍k thó͘-tōe. 7) Tī i ê ji̍t-chí gī-lâng beh heng-ōng; Tōa-tōa pêng-an kap ge̍h pîⁿ kú. 8) I beh chiáng-koân tùi chit ê hái kàu hit ê hái, Tùi tōa-hô kàu tōe-ke̍k. 9) Khiā-khí tī khòng-iá-ê beh kūi-pài tī i ê bīn-chêng; I ê tùi-te̍k beh chī thô͘-hún. 10) Tha-si kap hái-sū ê lia̍t-ông beh chìn-kòng; Sī-pa kap Se-pa ê ông beh hiàn lé-mi̍h. 11) Lia̍t-ông lóng beh phak-lo̍h pài i, Bān-kok lóng beh ho̍k-sāi i. 12) In-ūi sòng-hiong lâng kiû-kiò ê sî, i beh kiù i; Khùn-khó͘ bô i-óa ê lâng i iā beh kiù. 13) I beh lîn-bín chheng-tām sòng-hiong ê lâng, I beh chín-kiù sòng-hiong lâng ê sìⁿ-miā. 14) I beh kiù-sio̍k in ê sìⁿ-miā thoat-lī ap-pek kap pō-gio̍k; I beh khòaⁿ in ê huih chòe pó-pòe. 15) I beh oa̍h--teh; beh chiong Sī-pa ê kim hō͘ i, Beh siông-siông ūi i kî-tó, Thong-ji̍t o-ló i. 16) Tī tōe--nih, tī soaⁿ-téng, gō͘-kak tek-khak bō͘-sēng, Só͘ kiat ê gō͘-kak beh iô-tāng, chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn ê chhiū; Siâⁿ-lāi ê lâng beh heng-ōng, chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê chháu. 17) I ê miâ beh lâu kàu éng-oán; I ê miâ beh liû-thoân chhin-chhiūⁿ ji̍t ê kú; Lâng beh in-ūi i lâi tit-tio̍h hok-khì; Bān-kok beh chheng-ho͘ i ū hok-khì. 18) Iâ-hô-hoa Siōng-tè, chiū-sī Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, Chí-ū I kiâⁿ kî-īⁿ ê sū, eng-kai o-ló I. 19) Goān I êng-kng ê miâ éng-oán siū o-ló; Goān I ê êng-kng chhiong-móa choân-tōe. A-bēng, koh A-bēng. 20) Iâ-se ê kiáⁿ Tāi-pi̍t ê kî-tó bêng-pe̍k.

[73] A-sat ê si. 1) Siōng-tè si̍t-chāi hó khoán-thāi Í-sek-lia̍t, Hó khoán-thāi hiah ê sim chheng-khì ê lâng. 2) Chóng-sī lūn-kàu góa, góa ê kha hiám-hiám ta̍h-thu̍t, Góa ê kha hiám-hiám chhū--lo̍h-khì. 3) In-ūi góa khòaⁿ-kìⁿ pháiⁿ-lâng kap kiau-ngō͘ ê lâng heng-ōng, Hit-sî góa chiū put-pêng. 4) In-ūi in sí ê sî bô thàng-thiàⁿ, In ê khùi-la̍t iā ióng-kiāⁿ. 5) In bô chhin-chhiūⁿ pa̍t-lâng lô-khó͘, Iā bô chhin-chhiūⁿ pa̍t-lâng siū chai-ē. 6) Só͘-í ēng kiau-ngō͘ chòe liān-á kòa tī in ê ām-kún, Ēng pō-gio̍k chòe i-chiûⁿ jia in ê seng-khu. 7) In in-ūi sin-thé pûi, ba̍k-chiu chiū phòng-chhut; In só͘ tit-tio̍h-ê, iâⁿ-kè sim só͘ ài--ê. 8) In ki-chhì lêng, chiàu pháiⁿ ì-sù kóng chè-ap lâng ê ōe; In kóng tōa-ōe. 9) In ê chhùi siat-to̍k thiⁿ, In ê chi̍h ho͘-hat choân-tōe. 10) Só͘-í i ê peh-sìⁿ kui-óa tī-chia, Móa-poe ê chúi in lim kàu liáu. 11) In kóng, Siōng-tè thái-thó ōe chai? Chì-koâiⁿ--ê kiám ōe hiáu-tit mah? 12) Khòaⁿ, chiah-ê chiū-sī pháiⁿ-lâng; In siông-siông an-ia̍t, châi-pó ná ke-thiⁿ. 13) Góa chheng-khì góa ê sim si̍t-chāi khang-khang; Góa bô chōe lâi sóe chhiú iā sī khang-khang. 14) In-ūi góa thong-ji̍t tú-tio̍h chai-ē, Ta̍k chá-khí siū chek-pī. 15) Góa nā kóng, Góa beh án-ni kóng, Che sī ēng kan-chà khoán-thāi Lí ê kiáⁿ-lūi. 16) Góa teh siūⁿ ài bêng-pe̍k chit ê lí, Khòaⁿ-liáu si̍t-chāi ûi-lân; 17) Kàu góa ji̍p Siōng-tè sèng ê só͘-chāi, Siông-sè siūⁿ in ê kiat-kio̍k. 18) Lí si̍t-chāi chiong in hē tī ku̍t-ku̍t ê tōe, Hō͘ in poa̍h tī tîm-lûn ê tiong-kan. 19) In ba̍k-nih-kú chiâⁿ-chòe hiah-nih chhiⁿ-chhìn; In hō͘ kiaⁿ-hiâⁿ bia̍t kàu liáu. 20) Lâng khùn cheng-sîn cháiⁿ-iūⁿ khòaⁿ i ê bāng, Chú ah, Lí cheng-sîn iā beh án-ni khòaⁿ-khin in ê iáⁿ-siōng. 21) In-ūi góa ê sim chin sng, Góa ê chōng-hú chhì-chha̍k. 22) Góa chit-khoán ê gû-gōng, bû-ti; Tī Lí ê bīn-chêng chhin-chhiūⁿ cheng-siⁿ chi̍t-poaⁿ. 23) Chóng-sī góa siông-siông kap Lí tī-teh, Lí khan góa ê chiàⁿ-chhiú. 24) Lí beh ēng Lí ê kà-sī ín-chhōa góa, Āu-lâi beh chiap-la̍p góa ji̍p tī êng-kng. 25) Lí í-gōa tī thiⁿ--nih góa ū chī-chūi? Lí í-gōa tī tōe--nih góa bô só͘ him-bō͘. 26) Góa ê jio̍k-thé, góa ê sim-tn̂g, siau-bô, Chóng-sī Siōng-tè sī góa sim-koaⁿ ê khùi-la̍t, iā sī góa ê ki-gia̍p ti̍t-kàu éng-oán. 27) Lī-khui Lí hn̄g-hn̄g-ê tek-khak sí-bô; Hoān-nā pàng-sak Lí kiâⁿ kan-îm-ê, Lí lóng bia̍t-bô in. 28) Chóng-sī góa chiū-kūn Siōng-tè sī chòe góa ê lī-ek; Góa ēng Chú Iâ-hô-hoa chòe góa siám-pī ê só͘-chāi, Thang hō͘ góa kóng-khí Lí it-chhè ê só͘-chòe.

[74] A-sat kà-sī ê si. 1) Siōng-tè ah, Lí siáⁿ-sū éng-oán pàng-sak goán? Lí siáⁿ-sū siū-khì Lí chháu-tiûⁿ ê iûⁿ, chhin-chhiūⁿ chhut hé-ian? 2) Kiû Lí kì-liām Lí chá-sî só͘ tit-tio̍h ê hōe-chiòng, Chiū-sī Lí só͘ sio̍k-hôe chòe Lí ê gia̍p ê chi-phài ê; Iā tio̍h kì-liām Lí pêng-sî só͘ khiā-khí ê Sek-an soaⁿ. 3) Kiû Lí kiâⁿ kàu hiah ê kú-kú pha-hng ê tōe, Khòaⁿ tùi-te̍k tī sèng-só͘ it-chhè só͘ húi-hoāi ê. 4) Lí ê tùi-te̍k tī Lí ê hōe-lāi hōa-hōa-háu; In khiā in ê kî chòe kì-hō. 5) In chhin-chhiūⁿ lâng kia̍h-khí pó͘-thâu, Lâi chhò chhiū-nâ ê chhiū. 6) Sèng-só͘ ê lāi-bīn it-chhè tiau-khek-ê, In hiān-chāi ēng pó͘-thâu kap thûi it-chīn phah-pháiⁿ. 7) In pàng-hé sio Lí ê sèng-só͘, Phah lâ-sâm Lí ê miâ só͘ khiā-khí ê só͘-chāi, chiâⁿ-chòe pîⁿ-tōe. 8) In sim-lāi kóng, Lán tio̍h it-chīn húi-hoāi in; In tī piàn-tōe chiong Siōng-tè ê hōe-tn̂g lóng sio-lio--khì. 9) Goán bô khòaⁿ-kìⁿ goán ê tiāu-thâu, Bô koh ū sian-ti; Goán tiong-kan iā bô lâng chai beh kàu sím-mi̍h sî. 10) Siōng-tè ah, tùi-te̍k ki-chhì beh kàu sím-mi̍h sî? Kiû-siû siat-to̍k Lí ê miâ beh kàu éng-oán mah? 11) Lí ūi-hô kiu Lí ê chhiú, chiū-sī Lí ê chiàⁿ-chhiú? Kiû Lí tùi Lí ê heng-chêng chhun-chhut--lâi, húi-bia̍t in. 12) Chóng-sī Siōng-tè tùi chá í-lâi chòe góa ê ông, Tī tōe--nih kiâⁿ chín-kiù. 13) Lí bat ēng Lí ê koân-lêng chiong hái pun-khui; Phah-phòa chúi-tiong tōa tōng-bu̍t ê thâu-khak. 14) Lí bat kòng-chhùi go̍k-hî ê thâu-khak, Chiong i hō͘ khòng-iá ê iá-siù chòe chia̍h-mi̍h. 15) Lí bat pun-khui chúi-goân kap hô; Lí bat hō͘ tn̂g-lâu ê kang-hô ta--khì. 16) Ji̍t--sî sio̍k Lí, mî--sî iā sio̍k Lí; Kng kap ji̍t-thâu sī Lí só͘ pī-pān--ê. 17) Tōe-chiūⁿ it-chhè ê kài-hān sī Lí só͘ siat-li̍p; Hē-thiⁿ kap tang-thiⁿ sī Lí só͘ tiāⁿ-tio̍h. 18) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kì-tit, tùi-te̍k ū húi-pòng, Gōng ê peh-sìⁿ siat-to̍k Lí ê miâ. 19) Lí ê ka-chui ê sìⁿ-miā, m̄-thang kau hō͘ iá-siù; Lí sòng-hiong lâng ê oa̍h-miā m̄-thang éng-oán bōe kì-tit. 20) Kiû Lí siàu-liām só͘ li̍p ê iok; In-ūi tōe-chiūⁿ o͘-àm ê só͘-chāi móa-móa sī kiông-pō ê châu-hia̍t 21) Siū ap-chè ê lâng, m̄-thang hō͘ in kiàn-siàu tò--khì; Khùn-khó͘ sòng-hiong ê lâng tio̍h hō͘ in o-ló Lí ê miâ. 22) Siōng-tè ah, kiû Lí khí-lâi ūi ka-kī hun-sò͘; Tio̍h kì--tit gōng-lâng thong-ji̍t cháiⁿ-iūⁿ teh húi-pòng Lí. 23) M̄-thang bōe-kì--tit Lí ê tùi-te̍k ê siaⁿ; Hiah ê khí-lâi kong-kek Lí ê lâng, in ê hán-hōa siông-siông chiūⁿ kàu téng-bīn.

[75] A-sat ê si-koa, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, sī ēng "Bo̍h-tit húi-hoāi--ê". 1) Siōng-tè ah, goán kám-siā Lí, Goán kám-siā Lí, in-ūi Lí ê miâ kūn-kūn; Lâng pò-iông Lí kî-biāu ê só͘-chòe. 2) Góa kàu tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t-kî, Góa beh chiàu chèng-ti̍t sím-phòaⁿ. 3) Tōe kap tōe-chiūⁿ khiā-khí ê peh-sìⁿ lóng siau-iûⁿ; Góa chim-chio̍k khiā-chāi tōe ê thiāu. [Sè-la̍h 4) Góa tùi kiau-ngō͘ ê lâng kóng, Bo̍h-tit kiau-ngō͘; Tùi pháiⁿ-lâng kóng, Bo̍h-tit kia̍h-khí lí ê kak; 5) Bo̍h-tit koâiⁿ-koâiⁿ kia̍h-khí li ê kak; Bo̍h-tit ngī lí ê ām-kún lâi kóng-ōe. 6) In-ūi m̄-sī tùi tang, m̄-sī tùi sai, Ia̍h m̄-sī tùi lâm lâi tit-tio̍h kú-khí; 7) Chí-ū Siōng-tè sī phòaⁿ-toàn--ê, I hō͘ chit-ê kàng-kē, hō͘ hit-ê seng-koâiⁿ. 8) Iâ-hô-hoa chhiú--nih ū poe, kî-tiong ê chiú khí phe̍h; Poe-lāi ū kè-thàu ê chiú móa-móa, I piàⁿ--chhut-lâi; Tōe-chiūⁿ ê pháiⁿ-lâng beh lóng lim chit ê chiú ê che-tái, lim kàu liáu-liáu. 9) To̍k-to̍k góa beh pò-iông ti̍t kàu éng-oán; Góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Ngá-kok ê Siōng-tè. 10) Pháiⁿ-lâng it-chhè ê kak, Góa beh chām-tn̄g; Gī-lâng ê kak beh tit-tio̍h kú-khí.

[76] A-sat ê si-koa, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng si-hiân ê ga̍k-khì. 1) Tī Iû-tāi Siōng-tè hō͘ lâng só͘ bat; Tī Í-sek-lia̍t I ê miâ chòe tōa. 2) Tī Sat-léng ū I ê tiùⁿ-pâng, Tī Sek-an ū I khiā-khí ê só͘-chāi. 3) I tī-hia at-chi̍h keng ê chìⁿ, Kap tîn-pâi, to-kiàm, í-ki̍p kau-chiàn ê ke-si. [Sè-la̍h 4) Lí tùi chhiúⁿ-mi̍h ê soaⁿ-chē lâi, ū êng-kng kap ui-giâm. 5) Sim ióng-kám ê lâng lóng siū chhiúⁿ-kiap; in ê khùn sī tn̂g-tn̂g khùn; Eng-hiông ê lâng, bô chi̍t-ê ōe chhut-chhiú. 6) Ngá-kok ê Siōng-tè ah, Lí ê chek-pī chi̍t-ē hoat-chhut, Chhia, bé, lóng khùn tāng-bîn. 7) To̍k-to̍k Lí sī thang kiaⁿ--ê; Lí ê siū-khì chi̍t-ē hoat-chhut, chī-chūi tī Lí ê bīn-chêng khiā-ōe-tiâu ah? 8) Lí tùi thiⁿ--nih hō͘ lâng thiaⁿ phòaⁿ-toàn; Tōe chiū kiaⁿ-hiâⁿ chēng-chēng; 9) Chiū-sī Siōng-tè khí--lâi sím-phòaⁿ. Beh kiù tōe-chiūⁿ it-chhè khiam-pi ê lâng. [Sè-la̍h 10) Lâng ê siū-khì, tek-khak hō͘ Lí tit-tio̍h o-ló; Kî-û ê siū-khì, Lí beh kìm-chí. 11) Lín tio̍h tùi lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa hē-goān koh siā-goān; Sì-ûi ê lâng tio̍h tòa lé-mi̍h kòng-hiàn tī thang kèng-ùi ê Chú. 12) I beh at-chí kùi-cho̍k ê kiau-khì, I hō͘ sè-chiūⁿ ê lia̍t-ông kiaⁿ-ùi.

[77] A-sat ê si, chiàu Iâ-tō͘-tùn ê chòe-hoat; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Góa beh tùi Siōng-tè chhut-siaⁿ kiû-kiò; Góa tùi Siōng-tè chhut-siaⁿ, I beh àⁿ hī-khang thiaⁿ góa. 2) Tī góa hoān-lān ê ji̍t góa chhē Chú; Góa tī mî--sî kia̍h-khí chhiú bô thêng, Góa ê sim m̄-khéng siū an-ùi. 3) Góa siàu-liām Siōng-tè, chiū peh-pak; Góa chēng-chēng siūⁿ, sim-sîn hūn--khì. [Sè-la̍h 4) Lí hō͘ góa ê ba̍k-chiu bô chi̍t-sî khoeh; Góa hoân-ló kàu lóng bōe kóng-ōe. 5) Góa tui-liām kó͘-chá ê ji̍t, Chiū-sī ke̍k-chá ê nî. 6) Góa siūⁿ-khí góa mî-kan ê si-koa, Góa bong-sim ka-kī mn̄g, Góa ê sim-sîn ia̍h siông-sè séng-chhat. 7) Chú kiám beh éng-oán pàng-sak mah? Bô koh si-un mah? 8) I ê chû-ài kiám éng-oán kiông-chīn mah? I ê èng-ún kiám tāi-tiā hòe-bô mah? 9) Siōng-tè kiám bōe-kì-tit si-un mah? Kiám in-ūi siū-khì that-ba̍t I ê chû-pi mah? [Sè-la̍h 10) Góa kóng, Che chiū-sī góa ê loán-jio̍k; Chì-koâiⁿ--ê chhun-chhut chiàⁿ-chhiú ê nî, góa beh siàu-liām. 11) Góa beh kóng-khí Iâ-hô-hoa ê só͘-kiâⁿ, Siàu-liām I chá-sî ê sîn-jiah. 12) Góa beh chhún-to̍k Lí ê só͘-kiâⁿ, Chēng-chēng siūⁿ Lí ê só͘-chòe. 13) Siōng-tè ah, Lí ê lō͘ sī sèng--ê; Ū sím-mi̍h sîn-bêng tōa chhin-chhiūⁿ Siōng-tè? 14) Lí sī kiâⁿ kî-sū ê Siōng-tè; Lí bat tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan, hián-bêng Lí ê koân-lêng. 15) Lí bat ēng Lí ê chhiú sio̍k-hôe Lí ê peh-sìⁿ, Chiū-sī Ngá-kok kap Iok-sek ê kiáⁿ-sun. [Sè-la̍h 16) Siōng-tè ah, chiah ê chúi kìⁿ-tio̍h Lí, Chiah ê chúi kìⁿ-tio̍h Lí, lóng kiaⁿ-hiâⁿ, Chhim-ian ia̍h ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 17) Ba̍t-hûn piàⁿ-chhut chúi, Kiong-chhong chhut-siaⁿ, Lí ê chìⁿ sì-kòe siā. 18) Tī kńg-lê-hong-lāi ū Lí lûi ê siaⁿ; Sih-nà ê kng sih kàu thong sè-kan; Tōe ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, koh tín-tāng. 19) Lí ê tō-lō͘ tī hái-tiong, Lí ê lō͘-kèng tī tōa-chúi-tiong, Lí ê kha-jiah bô lâng ōe chai. 20) Chá Lí ēng Mô͘-se A-lûn ê chhiú, Chhōa Lí ê peh-sìⁿ chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn.

[78] A-sat kà-sī ê si. 1) Góa ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h thiaⁿ góa ê kà-sī, Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê chhùi ê ōe. 2) Góa beh khui-chhùi siat phì-jū, Góa beh kóng-chhut kó͘-chá ún-ba̍t ê ōe, 3) Chiū-sī goán só͘ thiaⁿ-kìⁿ, só͘ chai ê; Ia̍h sī goán ê chó͘-kong thoân hō͘ goán--ê. 4) Goán bô beh chiong chiah ê sū tùi in ê kiáⁿ-sun ún-môa; Beh chiong Iâ-hô-hoa ê miâ-siaⁿ kap I ê koân-lêng, í-ki̍p I só͘ kiâⁿ kî-biāu ê sū, Thoân hō͘ āu sè-tāi. 5) In-ūi I tī Ngá-kok li̍p kan-chèng ê ōe, tī Í-sek-lia̍t siat lu̍t-hoat; Sī I bēng-lēng lán ê chó͘-kong ê, thang thoân hō͘ in ê kiáⁿ-sun. 6) Hō͘ āu-tāi, chiū-sī tit-beh chhut-sì ê kiáⁿ-sun chai; In ia̍h beh khí-lâi thoân hō͘ in ê kiáⁿ-sun; 7) Hō͘ in ê ǹg-bāng chāi-tī Siōng-tè, Bô bōe-kì-tit Choân-lêng--ê ê só͘ chòe, Sī beh chun-siú I ê kài-bēng. 8) Bián-tit chhin-chhiūⁿ in ê chó͘-kong, Sī ngī-sim pōe-ge̍k ê sè-tāi, Sī chûn-sim bô sì-chiàⁿ ê sè-tāi, In ǹg Siōng-tè ê sim bô kian-kò͘. 9) Í-hoat-liân ê kiáⁿ-sun kia̍h ke-si kap keng-chìⁿ, Lîm-tīn ê ji̍t, oa̍t-tńg-sin thè-āu. 10) In bô chun-siú Siōng-tè ê iok, M̄-khéng chiàu I ê lu̍t-hoat lâi kiâⁿ. 11) Koh bōe-kì-tit I só͘-kiâⁿ-ê, Kap I só͘ hō͘ in khòaⁿ kî-biāu ê sū. 12) I tī Ai-ki̍p tōe, Só-an ê chhân, Tī in chó͘-kong ê ba̍k-chiu chêng, kiâⁿ kî-īⁿ ê sū. 13) I pun-khui hái, hō͘ in kè--khì; Koh hō͘ chúi khiā--khí-lâi, chhin-chhiūⁿ thô͘-tui. 14) I ji̍t--sî ēng hûn chhōa--in, Thong-mî ēng hé ê kng chhōa--in. 15) I tī khòng-iá hō͘ chio̍h-pôaⁿ li̍h-khui, Hō͘ in chōe-chōe chúi thang lim, chhin-chhiūⁿ tùi chhim-ian chhut. 16) I hō͘ chúi tùi chio̍h-pôaⁿ chhèng-chhut, Hō͘ chúi chhin-chhiūⁿ kang-hô lâu-lo̍h. 17) In iû-goân ta̍uh-ta̍uh tek-chōe I; Tī ta-sò ê tōe pōe-ge̍k Chì-koâiⁿ--ê. 18) In sim-lāi chhì Siōng-tè, Chiàu in ka-kī só͘-ài--ê kiû chia̍h-mi̍h. 19) In lām-sám gī-lūn siōng-tè, kóng, Choân-lêng ê Chú tī khòng-iá kiám ōe pān-toh mah? 20) I bat phah chio̍h-pôaⁿ hō͘ chúi chhèng-chhut, Kang-hô móa--chhut-lâi; I iā ōe siúⁿ-sù bí-niû mah? I iā ōe kā I ê peh-sìⁿ pī-pān bah mah? 21) Só͘-í Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ chiū siū-khì, Chiū ū iām-hé sio Ngá-kok ê ke, Siū-khì hoat-khí tī Í-sek-lia̍t cho̍k. 22) In-ūi in m̄ sìn-ho̍k Siōng-tè, M̄ óa-khò I ê kiù-un. 23) Chóng-sī I chiū bēng-lēng tī téng-bīn ê kiong-chhong, Koh khui thiⁿ ê mn̂g; 24) I kàng-lo̍h má-ná chhin-chhiūⁿ lo̍h hō͘, hō͘ in chia̍h; Chiong thiⁿ ê bí-niû siúⁿ-sù in. 25) Lâng chia̍h tōa-koân-lêng--ê ê chia̍h-mi̍h; I siúⁿ-sù bí-niû hō͘ in pá-chiok. 26) I hō͘ tang-hong khí tī thiⁿ--nih; Ēng I ê koân-lêng chhōa lâm-hong lâi. 27) I kàng-lo̍h bah tī in tiong-kan, chòe chhin-chhiūⁿ thô͘-hún, Koh pe-chiáu chōe chhin-chhiūⁿ hái-soa. 28) Lo̍h tī in ê iâⁿ-tiong, Tī in khiā-khí ê só͘-chāi ê sì-ûi. 29) In chiū chia̍h kàu pá-pá; I chiàu in só͘-ài-ê hō͘ in. 30) In ê só͘-ài, iáu-bē pá-ià, In ê chia̍h-mi̍h iáu tī in ê chhùi-lāi ê sî, 31) Siōng-tè chiū tùi in hoat-khí siū-khì, Thâi-sí in tiong-kan ê hó-hàn lâng, Táⁿ-tó Í-sek-lia̍t ê siàu-liân lâng. 32) Sui-jiân án-ni, in iû-goân koh hoān-chōe; Bô in-ūi I kî-koài ê só͘-chòe lâi sìn I. 33) Só͘-í I hō͘ in khang-khang kè-ji̍t; Hō͘ in le̍k-nî kiaⁿ-hiâⁿ. 34) I thâi in ê sî, in chiah lâi kiû I; Chiū oa̍t-tò-tńg chhiat-chhiat kiû Siōng-tè. 35) In ia̍h tui-liām Siōng-tè sī in ê chio̍h-pôaⁿ, Chì-koâiⁿ ê Choân-lêng-ê sī sio̍k-hôe in--ê. 36) Chóng-sī in ēng chhùi thiám-mī I, Ēng chi̍h tùi I kóng pe̍h-chha̍t. 37) In-ūi in bô kian-sim ì-hiòng I, Bô chīn-tiong siú I ê iok. 38) Chóng-sī I ū lîn-bín, sià-bián in ê chōe-ok, bô bia̍t-bô in; Koh ta̍uh-ta̍uh siau I ê siū-khì, Bô it-chīn hoat-chhut I ê siū-khì. 39) I siūⁿ-tio̍h in put-kò sī hiat-khì, Sī chhe-kè--khì bô tò-tńg ê hong. 40) In tī khòng-iá pōe-ge̍k I, Tī pha-hng ê só͘-chāi, hō͘ I iu-būn, kàu hiah chōe pái ah! 41) In chài-saⁿ chhì Siōng-tè, Tú-tak Í-sek-lia̍t ê Sèng--ê. 42) In bōe-kì-tit I ê koân-lêng, Kap sio̍k-hôe in thoat-lī tùi-te̍k ê ji̍t; 43) I cháiⁿ-iūⁿ tī Ai-ki̍p hián-chhut I ê sîn-jiah; Tī Só-an chhân, hián-chhut kî-sū; 44) Chiong in ê kang-hô pìⁿ-chòe huih, In ê káng ia̍h sī án-ni, tì-kàu lóng bōe lim--tit. 45) I hō͘ hô͘-sîn kui-tīn kàu in tiong-kan lâi cham in; Koh hō͘ chhân-kap-á lâi hāi in. 46) Chiong in ê thó͘-sán, kau hō͘ thâng-thōa; Chiong in lô-khó͘ lâi tit-tio̍h-ê kau hō͘ chháu-meh. 47) I lo̍h-pha̍uh, húi-hoāi in ê phû-tô-chhiū, Lo̍h-sng, húi-hoāi in ê sng-châi-chhiū. 48) Koh chiong in ê cheng-siⁿ kau hō͘ pha̍uh, Chiong in kui-kûn ê cheng-siⁿ kau hō͘ sih-nà. 49) I hoat-chhut I ê tōa siū-khì, Í-ki̍p siū-khì, thòng-hūn, khó͘-lān, Kui-tīn kàng chai-ē ê sù-chiá lóng kàu tī in. 50) I ūi-tio̍h ka-kī ê siū-khì pho͘-pîⁿ I ê lō͘; Hō͘ in ê sìⁿ-miā bōe bián-tit sí; Chiong in ê oa̍h-miā kau hō͘ un-e̍k. 51) Tī Ai-ki̍p phah-sí it-chhè ê tōa-kiáⁿ, Tī Hâm ê pò͘-pîⁿ-tiong phah-sí in ê thâu-chiūⁿ-kiáⁿ. 52) Chóng-sī I chhōa-chhut ka-kī ê peh-sìⁿ, chhin-chhiūⁿ iûⁿ; Tī khòng-iá chhōa in chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn. 53) I chhōa in an-ún, hō͘ in bô kiaⁿ-hiâⁿ; Hái chiū im-sí in ê tùi-te̍k. 54) I koh chhōa in kàu sèng-tōe ê kau-kài; Kàu I chiàⁿ-chhiú só͘ tit-tio̍h chit ê soaⁿ. 55) I tī in ê bīn-chêng kóaⁿ-chhut lia̍t-pang-lâng; Ēng soh-á chiong gōa-pang-lâng ê tōe niû hō͘ in chòe-gia̍p; Hō͘ Í-sek-lia̍t ê chi-phài khiā-khí in ê pò͘-pîⁿ. 56) In iû-goân chhì chì-koâiⁿ ê Siōng-tè, lâi pōe-ge̍k I; Bô siú I kan-chèng ê ōe. 57) Sit-sìn pōe-ge̍k, bô koh-iūⁿ in ê chó͘-kong; Piàn-khoán chhin-chhiūⁿ keng péng-lìn-tńg. 58) In-ūi in ēng in soaⁿ-thâu ê tôaⁿ, jiá-tio̍h I ê siū-khì; Ēng in tiau-khek ê ngó͘-siōng, hō͘ I thòng-hūn. 59) Siōng-tè thiaⁿ-kìⁿ chiū siū-khì, Tōa iàm-ò͘ⁿ Í-sek-lia̍t. 60) Sīm-chì khì-sak Sī-lô ê hōe-bō͘, Chiū-sī I tī lâng ê tiong-kan só͘ tah ê pò͘-pîⁿ. 61) Koh chiong I ê khùi-la̍t, kau hō͘ lâng chhiúⁿ--khì; Chiong I ê êng-kng kau tī tùi-te̍k ê chhiú. 62) Ia̍h chiong I ê peh-sìⁿ kau hō͘ to-kiàm, Lâi siū-khì I ê ke-gia̍p. 63) In ê siàu-liân lâng hō͘ hé sio-bia̍t, In ê chāi-sek-lú bô tit-tio̍h lâng ê hō-hí. 64) Chè-si tó tī to-ē, Chiú-kóaⁿ-lâng ia̍h bô thî-khàu. 65) Hit-sî Chú chhin-chhiūⁿ khùn ê lâng cheng-sîn; Chhin-chhiūⁿ ióng-béng ê lâng, lim-chiú teh hoah. 66) I phah-thè I ê tùi-te̍k; Hō͘ in éng-éng siū lêng-jio̍k. 67) Koh I khì-sak Iok-sek ê pò͘-pîⁿ, Bô kéng-soán Í-hoat-liân ê chi-phài; 68) Chóng-sī kéng Iû-tāi ê chi-phài, I só͘ ì-ài ê Sek-an soaⁿ. 69) Koh khí-chō I ê Sèng-só͘, koâiⁿ chhin-chhiūⁿ thiⁿ, Koh chhin-chhiūⁿ I kiàn-li̍p éng-éng tī-teh ê tōe. 70) Koh kéng I ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t, Chhōa i tùi iûⁿ-tiâu lâi. 71) Hō͘ i bô koh tè hiah ê iûⁿ-bú, Beh hō͘ i iúⁿ-chhī I ê peh-sìⁿ Ngá-kok, kap I ê ke-gia̍p Í-sek-lia̍t, 72) I chiū chiàu i sim-lāi ê chèng-ti̍t iúⁿ-chhī in; Koh ēng i khiáu-biāu ê chhiú ín-chhōa in.

[79] A-sat ê si. 1) Siōng-tè ah, gōa-pang-lâng chìn-ji̍p Lí ê sán-gia̍p, Phah lâ-sâm Lí ê sèng-tiān, Hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng pìⁿ-chiâⁿ thô͘-tui. 2) In chiong Lí ê lô͘-po̍k ê sin-si, kau hō͘ khong-tiong ê pe-chiáu, chòe chia̍h-mi̍h; Chiong Lí sèng ê peh-sìⁿ ê bah, kau hō͘ tōe-chiūⁿ ê iá-siù. 3) Tī Iâ-lō͘-sat-léng chiu-ûi, lâu in ê huih chhin-chhiūⁿ chúi; Ia̍h bô lâng bâi-chòng i. 4) Goán hō͘ goán keh-piah kok só͘ lêng-jio̍k, Hō͘ goán sì-ûi ê lâng léng-chhiò ki-chhì. 5) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê siū-khì beh jōa-kú, kàu éng-oán mah? Lí ê siū-khì beh chhin-chhiūⁿ hé to̍h mah? 6) Goān Lí chiong Lí ê siū-khì piàⁿ-lo̍h tī hiah ê m̄-bat Lí ê gōa-pang, Í-ki̍p hiah-ê bô kiû-kiò Lí ê miâ ê lia̍t-kok. 7) In-ūi in thun-chia̍h Ngá-kok, Hō͘ i khiā-khí ê só͘-chāi pha-hng. 8) Kiû Lí m̄-thang kì-tit goán ê chó͘-kong ê chōe, lâi tùi goán thó; Goān Lí ê chû-pi kín-kín lîm-kàu goán; In-ūi goán lo̍h kàu ke̍k pi-bî ê tōe-ūi. 9) Kiù goán ê Siōng-tè ah, kiû Lí in-ūi Lí ê miâ ê êng-kng pang-chān goán; In-ūi Lí ê miâ ê iân-kò͘ kiù goán, sià-bián goán ê chōe. 10) Siáⁿ-sū tì-kàu gōa-pang lâng kóng, In ê Siōng-tè tī toh-lo̍h? Goān Lí sin Lí ê lô͘-po̍k lâu-huih ê oan, hō͘ gōa-pang lâng chai, Hō͘ goán chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ. 11) Goān siû-hoān ê thó͘-khùi thàu-kàu Lí ê bīn-chêng; Goān Lí, chiàu Lí ê tōa koân-lêng, pó-chûn hiah ê gí-tiāⁿ tio̍h-sí ê lâng. 12) Chú ah, goān Lí chiong goán keh-piah kok só͘ lêng-jio̍k Lí ê lêng-jio̍k, Ke-thiⁿ chhit-pē, kui tī in ê sin-chiūⁿ. 13) Án-ni goán chòe Lí ê peh-sìⁿ, Lí ê chháu-tiûⁿ ê iûⁿ-ê, Beh kám-siā Lí kàu éng-oán; Beh o-ló Lí ê miâ kàu bān sè-tāi.

[80] A-sat ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng "Chòe kan-chèng ê peh-ha̍p-hoe". 1) Í-sek-lia̍t ê bo̍k-chiá ah, chhōa Iok-sek chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn--ê, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ; Chē tī ki-lō͘-peng ê téng-bīn--ê, kiû Lí hoat-chhut Lí ê kng. 2) Tī Í-hoat-liân, Piān-ngá-bín, Má-ná-se ê bīn-chêng, tián-chhut Lí ê koân-lêng, Lâi kiù goán. 3) Siōng-tè ah, hō͘ goán tò-tńg; Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù. 4) Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, Lí ǹg Lí ê peh-sìⁿ ê kî-tó hoat-chhut siū-khì, beh jōa-kú ah? 5) Lí ēng ba̍k-sái chòe chia̍h-mi̍h, hō͘ in chia̍h; Koh niû chōe-chōe ba̍k-sài hō͘ in lim. 6) Lí hō͘ keh-piah-kok in-ūi goán lâi saⁿ-chiⁿ, Goán ê tùi-te̍k saⁿ-kap teh chhiò. 7) Bān-kun ê Siōng-tè ah, hō͘ goán tò-tńg, Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù. 8) Lí tùi Ai-ki̍p sóa chi̍t-châng phû-tô-chhiū, Kóaⁿ-chhut lia̍t-pang, lâi chai--i, 9) Lí tī i ê thâu-chêng piàⁿ-khang thó͘-tōe; I ê kun tèng chhim, chiū siⁿ-thòaⁿ móa-tōe. 10) I ê iáⁿ jia-ba̍t chiah ê soaⁿ, I ê ki chhin-chhiūⁿ chin-hó ê peh-hiuⁿ-chhiū. 11) Hoat-chhut i ê ki, chhun kàu tōa-hái, I ê tîn thòaⁿ kàu Tōa-hô. 12) Lí siáⁿ-sū thiah-húi i ê lî-pa, Chhut-chāi it-chhè kè-lō͘ ê lâng bán--i? 13) Chhiū-nâ-lāi chhut-lâi ê soaⁿ-ti chau-that--i, Khòng-iá ê cháu-siù chia̍h--i. 14) Bān-kun ê Siōng-tè ah, kiû Lí tò-tńg; Tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h khòaⁿ, chiàu-kò͘ chit châng phû-tô-chhiū, 15) Pó-hō͘ Lí chiàⁿ-chhiú só͘ chai--ê, Kap Lí ūi ka-kī só͘ kian-kò͘ ê ki. 16) I í-keng siū hé sio, siū to chhò; Ūi-tio̍h Lí ê bīn ê siū-khì, in chiū bia̍t-bô. 17) Goān Lí ê chhiú hōaⁿ tī Lí chiàⁿ-pêng ê lâng, Chiū-sī Lí ūi ka-kī só͘ kian-kò͘ ê jîn-chú. 18) Án-ni, goán chiū bô tò-thè lī-khui Lí; Kiû Lí hō͘ goán tit-tio̍h oa̍h, goán chiū beh kiû-kiò Lí ê miâ. 19) Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, hō͘ goán tò-tńg; Hō͘ Lí ê bīn hoat-chhut kng, goán chiū tit-tio̍h kiù.

[81] A-sat ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng Ka-te̍k ê tiāu. 1) Siōng-tè sī goán ê khùi-la̍t, lín tio̍h tōa-siaⁿ o-ló I; Tio̍h chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ, o-ló Ngá-kok ê Siōng-tè. 2) Tio̍h chhiùⁿ si-koa, iô lin-long-kó͘; Tôaⁿ hó-thiaⁿ ê khîm kap sek. 3) Tio̍h tī chhoe-it cha̍p-gō͘, Goán choeh-kî ê ji̍t, pûn sàu-kak. 4) In-ūi che sī kā Í-sek-lia̍t tiāⁿ-tio̍h ê lu̍t-lē, Ngá-kok ê Siōng-tè ê lé-gî. 5) I khì kong-kek Ai-ki̍p tōe ê sî, Tī Iok-sek ê tiong-kan, li̍p chit-ê chòe kan-chèng; Tī-hia góa thiaⁿ-kìⁿ só͘ bōe hiáu-tit ê ōe. 6) Siōng-tè kóng, Góa hō͘ i ê keng-thâu thoat-lī tāng-tàⁿ, Hō͘ i ê chhiú pàng-lo̍h kheng-á. 7) Lí tī hoān-lān-tiong kiû-kiò, Góa bat kiù lí; Góa tī lûi ún-ba̍t ê só͘-chāi ìn lí; Góa tī Bí-lī-pa ê chúi-piⁿ chhì lí. [Sè-la̍h 8) Góa ê peh-sìⁿ ah, lí tio̍h thiaⁿ; Góa beh tùi lí chòe kan-chèng; Í-sek-lia̍t ah, goān lí thiaⁿ-thàn Góa. 9) Tī lí ê tiong-kan m̄-thang ū pa̍t ê siōng-tè, Gōa-pang ê siōng-tè, lí ia̍h m̄-thang kūi-pài. 10) Góa sī Iâ-hô-hoa, lí ê Siōng-tè, Bat chhōa lí tùi Ai-ki̍p tōe chiūⁿ--lâi; Tio̍h tōa khui lí ê chhùi, Góa chiū chhiong-móa--i. 11) Chóng-sī Góa ê peh-sìⁿ m̄-thiaⁿ Góa ê siaⁿ; Í-sek-lia̍t choân-jiân m̄ chhiù-chhái Góa. 12) Góa chiū chhut-chāi in, chiàu in ê sim ê kò͘-chip; Hō͘ in chiàu in ka-kī ê kè-bô͘ khì kiâⁿ. 13) Goān Góa ê peh-sìⁿ khéng thiaⁿ Góa; Í-sek-lia̍t khéng kiâⁿ Góa ê lō͘. 14) Góa chiū kín-kín chè-ap in ê kiû-siû; Oa̍t-tńg Góa ê chhiú, kong-kek in ê tùi-te̍k. 15) Oàn-hūn Iâ-hô-hoa ê lâng, beh lâi tâu-hâng I, Chóng-sī in ê sî-tāi beh kú-tn̂g tī-teh. 16) I ia̍h beh ēng hó ê be̍h hō͘ in chia̍h; Góa ēng tùi chio̍h-pôaⁿ chhut ê bi̍t, hō͘ in chia̍h pá.

[82] A-sat ê si. 1) Siōng-tè khiā tī Siōng-tè ê hōe-tiong, Tī chiah ê siōng-tè ê tiong-kan teh sím-phòaⁿ. 2) Lín sím-phòaⁿ bô chiàu kong-gī, Sûn pháiⁿ-lâng ê chêng-biān, beh kàu tī-sî ah? [Sè-la̍h 3) Lín tio̍h kā sòng-hiong-lâng kap bô-pē ê kiáⁿ sin-oan; Tio̍h kā khùn-khó͘ kap khiàm-kheh ê lâng kiâⁿ kong-gī. 4) Tio̍h chín-kiù sòng-hiong kap khiàm-kheh ê lâng, Hō͘ in thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú. 5) In m̄-chai, ia̍h bô bêng-lí; In tī o͘-àm-tiong kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì; Tōe ê kun-ki lóng iô-tāng. 6) Góa bat kóng, Lín sī siōng-tè. Lín lóng sī Chì-koâiⁿ--ê ê kiáⁿ; 7) Chóng-sī lín ōe sí, kap sè-kan lâng chi̍t-iūⁿ; Beh tó--lo̍h-khì, chhin-chhiūⁿ kùi-cho̍k ê chi̍t-ê. 8) Siōng-tè ah, kiû Lí khí--lâi, sím-phòaⁿ sè-kài; In-ūi Lí beh tit-tio̍h bān-kok chòe ki-gia̍p.

[83] A-sat ê si-koa. 1) Siōng-tè ah, kiû Lí m̄-thang chēng-chēng; Siōng-tè ah, kiû Lí m̄-thang bô khui-chhùi, ia̍h m̄-thang bô chòe-siaⁿ; 2) In-ūi Lí ê tùi-te̍k hōa-hōa-jióng; Oàn-hūn Lí ê lâng kia̍h-khí thâu. 3) In ēng kan-chà ê kè-bô͘ beh hāi Lí ê peh-sìⁿ; In saⁿ-kap gī-lūn, beh hāi Lí só͘ khǹg-ba̍t ê lâng. 4) In kóng, Lâi ah, lán lâi bia̍t-bô in, hō͘ in bōe chiâⁿ kok, Hō͘ Í-sek-lia̍t ê miâ bô koh hō͘ lâng kì-liām. 5) In tâng-sim saⁿ-kap chham-siông, Saⁿ-kap kiat-iok beh tí-te̍k Lí; 6) Chiū-sī khiā-khí pò͘-pîⁿ ê Í-tong kap Í-si̍t-má-lī lâng, Mô͘-ap kap Hā-Kah lâng, 7) Ka-pa-le̍k, A-bûn, kap A-má-le̍k; Hui-lī-sū, í-ki̍p Chhui-lô khiā-khí ê peh-sìⁿ; 8) A-su̍t ia̍h kap in liân-ha̍p, In chòe Lô-tek ê kiáⁿ-sun ê pang-chhiú. [Sè-la̍h 9) Kiû Lí khoán-thāi in, chhin-chhiūⁿ chá khoán-thāi Bí-tiân; Chhin-chhiūⁿ tī Ki-sūn hô, khoán-thāi Se-se-lah kap Iâ-pin chi̍t-iūⁿ. 10) In tī Ún-tô-jíⁿ bia̍t-bô, Chiâⁿ-chòe tōe-chiūⁿ ê pùn-thô͘. 11) Kiû Lí hō͘ in ê léng-siù chhin-chhiūⁿ O͘-li̍p kap Se-i-pek; Hō͘ in ê kun-tiúⁿ lóng chhin-chhiūⁿ Se-pa kap Sat-bûn-ná. 12) In kóng, Lán tio̍h chiong Siōng-tè khiā-khí ê só͘-chāi, Chiàm lâi chòe ka-kī ê. 13) Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí hō͘ in chhin-chhiūⁿ kńg-lê-hong ê tîn-ai, Chhin-chhiūⁿ hong-chêng ê tiū-sap; 14) Chhin-chhiūⁿ hé sio chhiū-nâ, Chhin-chhiūⁿ hé-iām sio soaⁿ-thâu. 15) Kiû Lí ia̍h chhin-chhiūⁿ án-ni ēng Lí ê kông-hong tui-kóaⁿ in, Ēng Lí ê tōa-hong hō͘ in kiaⁿ-hiâⁿ. 16) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ in móa-bīn kiàn-siàu, Thang lâi kî-kiû Lí ê miâ. 17) Hō͘ in éng-oán kiàn-siàu, kiaⁿ-hiâⁿ; Hō͘ in làu-khùi bia̍t-bô. 18) Hō͘ in chai chí-ū Lí, miâ chòe Iâ-hô-hoa ê, Sī choân-tōe-chiūⁿ chì-koâiⁿ ê.

[84] Khó-la̍h ê hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; ēng Ka-te̍k ê ga̍k-khì. 1) Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Lí khiā-khí ê só͘-chāi, cháiⁿ-iūⁿ hiah thang ì-ài. 2) Góa ê sim-sîn loân-bō͘ Iâ-hô-hoa ê tiān-īⁿ kàu hūn-khì; Góa ê sim-tn̂g, góa ê jio̍k-thé, ǹg oa̍h ê Siōng-tè kiû-kiò. 3) Bān-kun ê Iâ-hô-hoa, góa ê Ông, góa ê Siōng-tè ah, Chhek-chiáu-á ūi-tio̍h ka-kī chhē-tio̍h chi̍t ê chhù, Ìⁿ-á ūi-tio̍h ka-kī chhē-tio̍h pū-kiáⁿ ê siū; Chiū-sī tī Lí hiah ê chè-tôaⁿ hia. 4) Khiā-khí tī Lí ê chhù ê, hit hō lâng ū hok-khì; In beh ti̍t-ti̍t o-ló Lí. [Sè-la̍h 5) I ê la̍t chāi-tī Lí, In ê sim ì-hiòng Sek-an ê tōa-lō͘--ê, hit-hō lâng ū hok-khì. 6) In keng-kè Lâu-ba̍k-sái ê soaⁿ-kok, hō͘ i pìⁿ-chòe chúi-chôaⁿ ê só͘-chāi; Koh ū chhiu-thiⁿ ê hō͘ ê hok-khì kā i khàm-móa. 7) In ná-kiâⁿ, khùi-la̍t ná ke-thiⁿ, Ta̍k-lâng kàu Sek-an tiâu-kìⁿ Siōng-tè. 8) Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kî-tó; Ngá-kok ê Siōng-tè ah, kiû Lí àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ. [Sè-la̍h 9) Chòe goán ê tîn-pâi ê Siōng-tè ah, Lí tio̍h khòaⁿ; Khòaⁿ Lí siū boah-iû--ê ê bīn. 10) Tī Lí ê tiān-īⁿ tòa chi̍t-ji̍t, khah-hó chi̍t-chheng ji̍t; Lêng-khó͘ tī góa ê Siōng-tè ê chhù kò͘-mn̂g, Khah-hó tiàm tī pháiⁿ-lâng ê pò͘-pîⁿ, 11) In-ūi Iâ-hô-hoa Siōng-tè sī ji̍t-thâu, sī tîn-pâi; Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù un-hūi kap êng-kng; I bē-bat lâu chi̍t-hāng hó-mi̍h, Bô hō͘ hiah ê kiâⁿ chèng-ti̍t ê lâng. 12) Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Óa-khò Lí ê lâng ū hok-khì.

[85] Khó-la̍h ê hō͘-è ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, Lí í-keng si-un tī Lí ê tōe, Ngá-kok siū-lia̍h ê lâng, Lí kiù i tò-lâi. 2) Lí sià-bián Lí ê peh-sìⁿ ê chōe-ok, Lí jia-khàm in it-chhè ê chōe-kòa. [Sè-la̍h 3) Lí siu-hôe Lí it-chhè ê siū-khì, Soah Lí béng-lia̍t ê siū-khì. 4) Kiù goán ê Siōng-tè ah, kiû Lí hō͘ goán tò-tńg, Soah Lí ǹg goán ê siū-khì. 5) Lí beh siū-khì goán kàu éng-oán mah? Lí beh chiong Lí ê siū-khì lâu kàu bān-tāi mah? 6) Lí kiám m̄ koh chiong goán kiù oa̍h, Hō͘ Lí ê peh-sìⁿ in-ūi Lí lâi hoaⁿ-hí mah? 7) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ goán khòaⁿ-kìⁿ Lí ê chû-ài; Koh chiong Lí ê kiù-un siúⁿ-sù goán. 8) Góa goān thiaⁿ Choân-lêng ê Iâ-hô-hoa só͘ beh kóng--ê; In-ūi I beh tùi I ê peh-sìⁿ, kap I sèng ê peh-sìⁿ, kóng pêng-an; Chóng-sī in m̄-thang koh khì lām-sám kiâⁿ. 9) I ê kiù-un si̍t-chāi kūn tī kiaⁿ-ùi I ê lâng; Hō͘ êng-kng tiàm tī lán ê kéng-lāi. 10) Chû-ài kap chin-si̍t saⁿ tú-tio̍h; Kong-gī kap pêng-an saⁿ chim-chhùi. 11) Chin-si̍t tùi tōe--nih hoat-siⁿ, Kong-gī tùi thiⁿ khòaⁿ--lo̍h-lâi. 12) Iâ-hô-hoa beh siúⁿ-sù hó-mi̍h, Lán ê thó͘-tōe beh chhut i ê thó͘-sán. 13) Kong-gī beh kiâⁿ tī I ê thâu-chêng, Hō͘ I ê kha-jiah chiâⁿ-chòe lō͘.

[86] Tāi-pi̍t ê kî-tó. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa; In-ūi góa sī khùn-khó͘ sòng-hiong ê. 2) Kiû Lí pó-chûn góa ê sìⁿ-miā, in-ūi góa sī khiân-sêng ê lâng. Góa ê Siōng-tè ah, Lí ê lô͘-po̍k óa-khò Lí; kiû Lí chín-kiù i. 3) Chú ah, kiû Lí lîn-bín góa; In-ūi góa thong-ji̍t kiû-kiò Lí. 4) Chú ah, kiû Lí hō͘ Lí ê lô͘-po̍k sim hoaⁿ-hí; In-ūi góa ēng góa ê sim gióng-bōng Lí. 5) Chú ah, in-ūi Lí sī hó, hoaⁿ-hí sià-bián lâng; Ū hong-sēng ê chû-ài, siúⁿ-sù hoān-nā kiû-kiò Lí ê lâng. 6) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê kî-tó; Àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 7) Tī góa hoān-lān ê ji̍t, beh kiû-kiò Lí; Lí beh ìn góa. 8) Chú ah, chiah ê siōng-tè ê tiong-kan, bô chi̍t-ê ōe pí-tit Lí; Lí ê só͘ chòe ia̍h bô thang pí-phēng. 9) Chú ah, Lí só͘ chō ê bān-pang lóng beh lâi phak-pài tī Lí ê bīn-chêng; In ia̍h beh êng-kng Lí ê miâ. 10) In-ūi Lí chòe tōa, koh kiâⁿ kî-biāu ê sū; Chí-ū Lí sī Siōng-tè. 11) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiong Lí ê tō-lō͘ chí-sī góa; góa beh chiàu Lí ê chin-lí lâi kiâⁿ; Hō͘ góa choan-it ê sim kèng-ùi Lí ê miâ. 12) Chú, góa ê Siōng-tè ah, góa beh choân-sim o-ló Lí; Góa beh êng-kng Lí ê miâ kàu éng-oán. 13) In-ūi Lí tùi góa hoat-chhut tōa ê chû-ài, Lí kiù góa ê sìⁿ-miā bián lo̍h ke̍k-chhim ê im-kan. 14) Siōng-tè ah, kiau-ngō͘ ê lâng khí-lâi kong-kek góa; Koh ū kiông-pō ê tóng siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā; In bô kèng-hōng Lí tī in ê bīn-chêng. 15) Chú ah, Lí sī jîn-chû un-tián ê Siōng-tè; Bô khoài-khoài siū-khì, koh ū hong-sēng ê chû-ài kap sêng-si̍t. 16) Kiû Lí oa̍t--kè-lâi khòaⁿ góa, khó-lîn góa; Chiong Lí ê khùi-la̍t siúⁿ-sù Lí ê lô͘-po̍k, Kiù Lí ê lú-pī ê kiáⁿ. 17) Kiû Lí hián-chhut un-tián góa ê pîn-kù, Hō͘ oàn-hūn góa ê lâng khòaⁿ-kìⁿ lâi kiàn-siàu; In-ūi Iâ-hô-hoa Lí pang-chān góa, an-ùi góa.

[87] Khó-la̍h ê hō͘-è ê si-koa. 1) I ê tōe-ki chāi-tī sèng-soaⁿ. 2) Iâ-hô-hoa thiàⁿ Sek-an ê mn̂g, Iâⁿ-kè Ngá-kok lóng-chóng khiā-khí ê só͘-chāi. 3) Siōng-tè ê siâⁿ ah, Ū êng-kng ê sū, sī chí lí lâi kóng--ê. [Sè-la̍h 4) Góa beh sǹg La̍h-hap-pek kap Pa-pí-lûn tī bat Góa--ê ê lāi-bīn; Khòaⁿ ah, Hui-lī-sū, Chhui-lô, Kó͘-si̍t, Chit-ê chhut-sì tī-hia. 5) Lūn-kàu Sek-an beh kóng, Chit-ê, hit-ê, chhut-sì tī hit tiong-kan; Koh Chì-koâiⁿ-ê beh chhin-sin kian-kò͘--i. 6) Tng Iâ-hô-hoa kì bān peh-sìⁿ siàu-gia̍h ê sî, I beh sǹg chit-ê chhut-sì tī-hia. [Sè-la̍h 7) Chhiùⁿ-koa-ê, thiàu-bú-ê, lóng beh kóng, Góa ê chúi-goân lóng chāi-tī Lí.

[88] Khó-la̍h hō͘-è ê si-koa, chiū-sī Í-sū-la̍h lâng Hi-bān kà-sī ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ; tiāu, ēng Mô͘-ha̍p-la̍h Lī-àm-ngô͘. 1) Iâ-hô-hoa, kiù góa ê Siōng-tè ah, Góa ji̍t-mî tī Lí ê bīn-chêng kiû-kiò. 2) Goān góa ê kî-tó kàu Lí ê bīn-chêng; Kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê kî-kiû. 3) In-ūi góa ê sim móa-móa hoān-lān, Góa ê sìⁿ-miā kūn tī im-kan. 4) Góa sǹg kap lo̍h-hia̍t ê lâng tâng-lia̍t; Iā chhin-chhiūⁿ bô tit-tio̍h pang-chān ê lâng. 5) Góa siū hiat-ka̍k tī sí-lâng-tiong, Chhin-chhiūⁿ siū-thâi ê lâng tó tī bōng-lāi; In sī Lí bô koh kì-tit-ê, Tùi Lí ê chhiú keh-tn̄g. 6) Lí hē góa tī ke̍k-chhim ê hia̍t; Tī o͘-àm ê tōe-hng, tī chhim-ian. 7) Lí ê siū-khì tāng-tāng teh góa; Lí ēng Lí it-chhè ê hái-éng khó͘-chhó͘ khún-pek góa. [Sè-la̍h 8) Kap góa sio-bat ê lâng Lí hō͘ in lī-khui góa hn̄g-hn̄g, Hō͘ in iàm-ò͘ⁿ góa; Góa siū koaiⁿ-kìm, bōe-tit chhut-lâi. 9) Góa ê ba̍k-chiu in-ūi khùn-khó͘ phah-pháiⁿ; Iâ-hô-hoa ah, góa ji̍t-ji̍t kiû-kiò Lí, Góa ǹg Lí kia̍h-chhiú. 10) Lí kiám beh kiâⁿ kî-sū hō͘ sí-lâng khòaⁿ mah? Chóng-bô im-hûn iáu ōe khí-lâi o-ló Lí ah? [Sè-la̍h 11) Kiám ōe tī bōng-lāi kóng-khí Lí ê chû-ài mah? Kiám ōe tī bia̍t-bô ê tiong-kan kóng-khí Lí ê sìn-si̍t mah? 12) Tī o͘-àm ê só͘-chāi, kiám ōe chai Lí ê kî-sū mah? Tī bōe-kì-tit tāi-chì ê tōe-hng, kiám ōe chai Lí ê kong-gī mah? 13) Iâ-hô-hoa ah, góa ū kî-kiû Lí; Tī chá-khí-sî góa ê kî-tó beh thàu kàu Lí ê bīn-chêng. 14) Iâ-hô-hoa ah, Lí siáⁿ-sū khì-sak góa? Siáⁿ-sū ng Lí ê bīn, m̄ khòaⁿ góa? 15) Góa tùi siàu-liân siū-khó͘, hiám-hiám sí; Góa siū-tio̍h Lí ê kiaⁿ-hiâⁿ, tì-kàu sim hun-loān. 16) Lí ê tōa siū-khì im-ba̍t góa; Lí ēng kiaⁿ-hiâⁿ tû-bia̍t góa. 17) Chiah-ê thong-ji̍t chhin-chhiūⁿ chúi ûi góa; Chi̍t-chôe lâi ûi-khùn góa. 18) Lí chiong góa ê liông-pêng bi̍t-iú keh-khui hn̄g-hn̄g; Hō͘ góa só͘ saⁿ-bat ê lâng ji̍p tī o͘-àm ê só͘-chāi.

[89] Í-su-la̍h lâng, Í-thàm, kà-sī ê si. 1) Góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa ê chû-ài kàu tī éng-oán. Beh ēng góa ê chhùi thoân Lí ê sìn-si̍t kàu tāi-tāi. 2) In-ūi góa bat kóng, Chû-ài beh siū kiàn-li̍p kàu éng-oán; Lí beh chiong Lí ê sìn-si̍t kian-kò͘ tī thiⁿ--nih. 3) Góa kap Góa só͘ kéng ê lâng li̍p-iok, Tùi Góa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t chiù-chōa. 4) Góa beh hō͘ lí ê hō͘-è kian-kò͘ kàu éng-oán, Koh hō͘ lí ê pó-chō kiàn-li̍p kàu tāi-tāi. [Sè-la̍h 5) Iâ-hô-hoa ah, chiah ê thiⁿ beh o-ló Lí ê kî-sū; Tī sèng--ê ê hōe-tiong, beh o-ló Lí ê sìn-si̍t. 6) Tī khong-tiong chī-chūi ōe pí-tit Iâ-hô-hoa? Tōa koân-lêng--ê ê chèng-kiáⁿ-tiong, chī-chūi ōe chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa? 7) I tī sèng--ê ê gī-hōe tiong, sī tōa-tōa ū ui-giâm ê Siōng-tè; Pí it-chhè tī I sì-ûi ê, koh-khah thang kiaⁿ-ùi. 8) Bān-kun ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, Toh-lo̍h chi̍t-ê tōa koân-lêng--ê, chhin-chhiūⁿ Lí Iâ-hô-hoa? Lí ê sìn-si̍t tī Lí ê sì-ûi. 9) Hái-chúi tiòng-koâiⁿ, Lí koán-hat--i; Hái-éng giâ--khí-lâi, Lí hō͘ i pîⁿ. 10) Lí phah chhùi La̍h-hap-pek, chhin-chhiūⁿ í-keng thâi-sí ê lâng; Lí ēng ū khùi-la̍t ê chhiú phah-sòaⁿ Lí ê tùi-te̍k. 11) Thiⁿ sio̍k Lí, tōe ia̍h sio̍k Lí; Sè-kài kap kî-tiong só͘ chhiong-móa--ê, lóng sī Lí só͘ kiàn-li̍p. 12) Lâm-pak sī Lí só͘ chhòng-chō; Tha-po̍k kap Hek-bûn, in-ūi Lí ê miâ lâi hoaⁿ-hí. 13) Lí ū tōa koân-lêng ê chhiú, Lí ê chhiú ū la̍t, Lí ê chiàⁿ-chhiú kia̍h koâiⁿ-koâiⁿ. 14) Kong-pêng kap gī-lí sī Lí ê pó-chō ê tōe-ki; Chû-ài kap sêng-si̍t kiâⁿ tī Lí ê bīn-chêng. 15) Ōe bat hoaⁿ-hí ê siaⁿ--ê, hit ê peh-sìⁿ ū hok-khì; Iâ-hô-hoa ah, in tī Lí ê bīn só͘ hoat-chhut ê kng teh kiâⁿ. 16) In ji̍t-ji̍t in-ūi Lí ê miâ lâi hoaⁿ-hí; In-ūi Lí ê kong-gī tit-tio̍h seng-koâiⁿ. 17) In-ūi Lí sī in khùi-la̍t ê êng-kng; Koh in-ūi Lí hoaⁿ-hí goán, goán ê kak beh tit-tio̍h kia̍h-koâiⁿ. 18) Goán ê tîn-pâi sio̍k tī Iâ-hô-hoa; Goán ê ông sio̍k tī Í-sek-lia̍t ê Sèng--ê. 19) Tng-sî Lí tī īⁿ-siōng-tiong hoan-hù Lí sèng ê peh-sìⁿ, kóng, Góa ēng pang-chān ê la̍t, hē tī hit ê ū koân-lêng--ê ê sin-chiūⁿ; Tùi peh-sìⁿ-tiong kéng--ê, Góa ko-seng--i. 20) Góa chhē-tio̍h Góa ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t; Ēng Góa ê sèng-iû boah--i. 21) Góa ê chhiú beh siông-siông kap i tī-teh, Góa ê chhiú-kut ia̍h beh kian-kò͘--i. 22) Tùi-te̍k bōe-ōe le̍k-sek i; Hiong-ok ê lâng bōe-ōe khó͘-chhó͘--i. 23) Góa beh tī i ê bīn-chêng phah-chhùi i ê tùi-te̍k; Kong-kek hit ê oàn-hūn i ê lâng. 24) Chóng-sī Góa ê sìn-si̍t, kap Góa ê chû-ài, beh kap i tī-teh; In-ūi Góa ê miâ, i ê kak beh tit-tio̍h kia̍h-koâiⁿ. 25) Góa beh hō͘ i ê chhiú chhun kàu hái; Chiàⁿ-chhiú chhun kàu chiah ê hô. 26) I beh chheng-ho͘ Góa kóng, Lí sī góa ê pē, Sī góa ê Siōng-tè, sī kiù góa ê chio̍h-pôaⁿ. 27) Góa ia̍h beh siat-li̍p i chòe tōa-kiáⁿ, Chòe sè-chiūⁿ tē-it koâiⁿ ê kun-ông. 28) Góa beh ūi-tio̍h i pó-chûn Góa ê chû-ài kàu éng-oán; Góa kap i só͘ li̍p ê iok, tek-khak bô piàn-ōaⁿ. 29) Góa ia̍h beh pó-chûn i ê hō͘-è kàu tāi-tāi; Hō͘ i ê pó-chō chhin-chhiūⁿ thiⁿ ê kú. 30) Siat-sú i ê kiáⁿ-sun pàng-sak Góa ê lu̍t-hoat; Bô kiâⁿ Góa ê hoat-tō͘; 31) Pōe-biū Góa ê lu̍t-lē, Bô siú Góa ê kài-bēng; 32) Góa chiū beh ēng koáiⁿ-á chek-hoa̍t in ê kè-sit; Ēng piⁿ chek-hoa̍t in ê chōe-ok. 33) Chóng-sī Góa tek-khak bô chiong góa ê chû-ài it-chīn tùi i siu-hôe; Ia̍h tek-khak bô hō͘ Góa ê sìn-si̍t hòe-bô. 34) Góa tek-khak bô sit Góa ê iok, Ia̍h bô kóe-ōaⁿ Góa ê chhùi só͘ kóng--ê. 35) Góa chi̍t-pái kí ka-kī ê sèng-kiat lâi chiù-chōa, Góa koat-toàn bô tùi Tāi-pi̍t kóng pe̍h-chha̍t; 36) I ê hō͘-è beh thoân kàu éng-oán; I ê pó-chō tī Góa ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ ji̍t ê kú-tn̂g; 37) Ia̍h chhin-chhiūⁿ ge̍h ê éng-oán kiàn-li̍p; Koh chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng khak-si̍t ê kan-chèng. [Sè-la̍h 38) Chóng-sī Lí ū siū-khì Lí ê siū-boah-iû--ê, Iàm-chiān khì-sak i. 39) Lí í-keng iàm-ò͘ⁿ kap Lí ê lô͘-po̍k só͘ li̍p ê iok, Chiong i ê bián-liû chau-that tī tōe--nih. 40) Lí í-keng thiah i it-chhè ê lî-pa; Hō͘ i ê ōe-só͘ pìⁿ chòe pha-hng ê só͘-chāi. 41) Kè-lō͘ lâng lóng chhiúⁿ-the̍h i; I chiâⁿ-chòe keh-piah kok só͘ lêng-jio̍k--ê. 42) Lí hō͘ i ê tùi-te̍k ê chiàⁿ-chhiú kia̍h-koâiⁿ; Hō͘ i ê kiû-siû lóng hoaⁿ-hí. 43) Lí hō͘ i ê to-kiàm tó-mî, Hō͘ i tī kau-chiàn ê sî khiā-bōe-tiâu. 44) Lí hō͘ i ê êng-hián bô--khì, Chiong i ê pó-chō chhia-tó tī tōe--nih. 45) Lí kiám-chió i chheng-liân ê ji̍t-chí; Koh hō͘ i móa-móa kiàn-siàu. [Sè-la̍h 46) Iâ-hô-hoa ah, Lí beh jōa-kú ka-kī khǹg-ba̍t, kàu éng-oán mah? Lí ê siū-khì chhin-chhiūⁿ hé to̍h, beh jōa-kú ah? 47) Kiû Lí kì-tit góa ê sî-kan, cháiⁿ-iūⁿ hiah té-chió; Lí chhòng-chō it-chhè ê sè-kan lâng, hō͘ in kàu hiah khang-hu ah! 48) Sím-mi̍h lâng ōe tn̂g-tn̂g oa̍h, bô kìⁿ-tio̍h sí, Ōe kiù i ê lêng-hûn thoat-lī im-kan ê koân-pèng ah? [Sè-la̍h 49) Chú ah, Lí chêng pîn Lí ê sìn-si̍t, tùi Tāi-pi̍t chiù-chōa--ê, Hiah ê chû-ài taⁿ tī toh-lo̍h? 50) Chú ah, kiû Lí kì-liām Lí ê lô͘-po̍k só͘ siū ê lêng-jio̍k, Kì-liām góa cháiⁿ-iūⁿ chiong it-chhè kiông-sēng ê peh-sìⁿ ê lêng-jio̍k chûn tī góa ê sim-lāi; 51) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê tùi-te̍k ēng chit ê lêng-jio̍k, Chiū-sī lêng-jio̍k Lí siū boah-iû--ê ê chong-chek. 52) Tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa kàu éng-oán. A-bēng, koh A-bēng.


[90] Siōng-tè ê lâng Mô͘-se ê kî-tó. 1) Chú ah, Lí ta̍k sè-tāi chòe goán khiā-khí ê só͘-chāi. 2) Chiah ê soaⁿ iáu-bē siⁿ-chhut, Tōe kap sè-kài Lí iáu-bē chō-chiâⁿ, Tùi éng-oán kàu éng-oán Lí sī Siōng-tè. 3) Lí hō͘ lâng kui thó͘, Kóng, Lín sè-kan lâng, tio̍h oa̍t-tò-tńg. 4) In-ūi chāi Lí khòaⁿ, chi̍t-chheng nî chhin-chhiūⁿ í-keng kè--khì ê chā-ji̍t; Koh chhin-chhiūⁿ mî-kan ê chi̍t-kiⁿ. 5) Lí chhin-chhiūⁿ ēng tōa-chúi kā in lâu--khì; in chhin-chhiūⁿ khùn chi̍t-chhíⁿ; Chá-khí-sî in chhin-chhiūⁿ hoat-siⁿ ê chháu. 6) Chá-khí-sî hoat-siⁿ bō͘-sēng; Ê-hng-sî siū-koah chiū ko͘-tâ. 7) In-ūi goán tùi Lí ê siū-khì chiū siau-bia̍t, Koh goán tùi Lí ê hoat-sèng lâi kiaⁿ-hiâⁿ. 8) Lí chiong goán ê chōe-ok pâi tī Lí ê bīn-chêng, Chiong goán ún-ba̍t ê pháiⁿ pâi tī Lí ê bīn ê kng-bêng-tiong. 9) Goán ê ji̍t-chí lóng keng-kè tī Lí ê tōa siū-khì; Goán ê nî-hè kè-liáu, chhin-chhiūⁿ thó͘ chi̍t ê khùi. 10) Goán it-seng ê nî-ji̍t sī chhit-cha̍p hè, Nā sī ióng-chòng thang kàu poeh-cha̍p hè, Chóng-sī kî-tiong só͘ khoa-kháu--ê, put-kò sī lô-khó͘ iu-chhiû; I kín-kín kè, goán chiū pe--khì. 11) Chī-chūi chai Lí siū-khì ê koân-sè, Ia̍h chiàu Lí eng-kai siū ê kèng-ùi, chai Lí ê siū-khì ah? 12) Kiû Lí kà-sī goán, cháiⁿ-iūⁿ sǹg ka-kī ê ji̍t-chí; Hō͘ goán tit-tio̍h tì-hūi ê sim. 13) Iâ-hô-hoa ah, beh kàu tī-sî nih? kiû Lí tò-tńg; Ūi-tio̍h Lí ê lô͘-po̍k lâi hôe-sim. 14) Kiû Lí chá-khí-sî ēng Lí ê chû-ài hō͘ goán móa-chiok; Hō͘ goán chi̍t-sì-lâng hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. 15) Kiû Lí chiàu Lí khó͘-chhó͘ goán ê ji̍t, Chiàu goán tú-tio̍h hoān-lān ê nî, hō͘ goán hoaⁿ-hí. 16) Goān Lí ê só͘-chòe tùi Lí ê lô͘-po̍k hián-hiān, Lí ê êng-kng tùi in ê kiáⁿ-sun hián-bêng. 17) Goān Chú goán ê Siōng-tè ê bí-biāu tiàm tī goán ê téng-bīn; Goān Lí kian-kò͘ goán ê chhiú só͘ chòe ê kang, Goán ê chhiú só͘ chòe ê kang, goān Lí kian-kò͘ i.

[91] Tiàm tī Chì-koâiⁿ--ê ún-ba̍t ê só͘-chāi--ê, Hit ê lâng beh khiā-khí tī Choân-lêng--ê ê ìm-ńg. 2) Lūn-kàu Iâ-hô-hoa, góa beh kóng, I sī góa tô-siám ê só͘-chāi, sī góa ê soaⁿ-chē; Sī góa ê Siōng-tè, góa só͘ óa-khò--ê. 3) In-ūi I beh kiù lí thoat-lī tng chiáu-á ê lô-bāng, Kap to̍k-hāi ê un-e̍k. 4) I beh ēng I ê si̍t-kó͘ âⁿ lí, Lí beh bih tī I ê si̍t-ē, I ê sêng-si̍t sī tōa-sòe ê tîn-pâi. 5) Lí m̄-bián kiaⁿ mî-kan ê kiaⁿ-hiâⁿ, Á-sī ji̍t--sî teh pe ê chìⁿ. 6) Ia̍h bián kiaⁿ o͘-àm-tiong liû-hêng ê un-e̍k, Á-sī ji̍t tiong-kàu bia̍t-bô lâng ê to̍k-chèng. 7) Ū chheng lâng lek--lo̍h-khì tī lí ê sin-piⁿ, Ū bān lâng lek--lo̍h-khì tī lí ê chiàⁿ-pêng, Che ia̍h bōe óa-kūn lí. 8) Put-kò lí ōe chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, Ia̍h khòaⁿ-kìⁿ pháiⁿ-lâng siū pò-èng. 9) In-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī góa tô-siám ê só͘-chāi; Lí bat ēng Chì-koâiⁿ--ê chòe lí khiā-khí ê só͘-chāi; 10) Chiū chai-hāi bōe kàu tī lí, Un-e̍k ia̍h bōe óa-kūn lí ê pò͘-pîⁿ. 11) In-ūi I beh ūi-tio̍h lí hoan-hù I ê sù-chiá, Tī lí it-chhè ê lō͘ pó-hō͘ lí. 12) In beh ēng chhiú hû lí, Bián-tit lí ê kha tak-tio̍h chio̍h. 13) Lí beh ta̍h sai kap to̍k-chôa, Lap sai-á-thûn kap tōa-bé chôa. 14) In-ūi i chin thiàⁿ Góa, Góa chiū beh kiù i; In-ūi i bat Góa ê miâ, Góa chiū beh an-tì i tī koâiⁿ ê só͘-chāi. 15) I kiû-kiò Góa, Góa chiū beh ìn--i; I tī gûi-kip ê sî, Góa beh kap i tī-teh; Góa beh kiù i, hō͘ i chun-kùi. 16) Góa beh ēng tn̂g hè-siū hō͘ i móa-chiok, Hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ Góa ê kiù-un.

[92] An-hioh-ji̍t ê si-koa. 1) Chin-hó ah, kám-siā Iâ-hô-hoa, Chhiùⁿ-koa o-ló Lí Chì-koâiⁿ--ê ê miâ; 2) Chá-khí-sî pò-iông Lí ê chû-ài; Ê-hng-sî pò-iông Lí ê sìn-si̍t. 3) Ēng cha̍p-tiâu-hiân ê ga̍k-khì kap sek; Ēng khîm tôaⁿ chong-giâm ê siaⁿ-im. 4) In-ūi Iâ-hô-hoa Lí ēng Lí ê só͘-kiâⁿ hō͘ góa hoaⁿ-hí; Góa beh in-ūi Lí ê chhiú só͘ chòe--ê lâi khoài-lo̍k. 5) Iâ-hô-hoa, Lí ê só͘-chòe cháiⁿ-iūⁿ hiah-tōa; Lí ê sim-su ke̍k-kî chhim. 6) Bû-ti ê lâng bōe hiáu-tit, Gû-chhún ê lâng ia̍h bōe bêng-pe̍k chit-ê. 7) Pháiⁿ-lâng hoat-siⁿ chhin-chhiūⁿ chháu, It-chhè chòe-pháiⁿ ê lâng bō͘-sēng ê sî, Chiàⁿ-sī in beh bia̍t-bô kàu éng-oán; 8) Chóng-sī Iâ-hô-hoa Lí sī chì-koâiⁿ, ti̍t-kàu éng-oán. 9) Iâ-hô-hoa ah, Lí khòaⁿ, Lí ê tùi-te̍k, Lí khòaⁿ, Lí ê tùi-te̍k tek-khak bia̍t-bô; It-chhè chòe-pháiⁿ ê lâng ia̍h beh sì-sòaⁿ. 10) Chóng-sī Lí hō͘ góa ê kak kia̍h-koâiⁿ, chhin-chhiūⁿ iá-gû ê kak; Góa sī siū sin ê iû boah--ê. 11) Góa chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ góa ê tùi-te̍k tú-tio̍h pò-èng; Góa chhin-hī thiaⁿ-kìⁿ hiah ê khí-lâi kong-kek góa ê pháiⁿ-lâng siū hêng-hoa̍t. 12) Gī-lâng beh heng-ōng chhin-chhiūⁿ chó-chhiū; Beh tióng-tōa chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn ê pek-hiuⁿ-chhiū. 13) Kìⁿ-nā chai tī Iâ-hô-hoa ê chhù--ê, Beh heng-ōng tī lán ê Siōng-tè ê īⁿ-lāi. 14) In nî-lāu ê sî iû-goân beh kiat ké-chí; In ê chiap móa-móa, sek chhiⁿ-chhùi; 15) Thang hián-bêng Iâ-hô-hoa sī chèng-ti̍t--ê, I sī góa ê chio̍h-pôaⁿ, I lóng bô put-gī.

[93] Iâ-hô-hoa chòe ông, I ēng ui-giâm ka-kī chhēng; Iâ-hô-hoa ēng khùi-la̍t ka-kī chhēng, ka-kī hâ; Sè-kài chiū kian-kò͘ bōe iô-tāng. 2) Lí ê pó-chō tùi kó͘-chá kiàn-li̍p, Lí tùi éng-oán chiū ū. 3) Iâ-hô-hoa ah, tōa-chúi í-keng hoat-khí, Tōa-chúi í-keng hoat-khí i ê siaⁿ; Tōa-chúi hoat-khí i ê éng. 4) Iâ-hô-hoa tī koâiⁿ-ūi ū tōa lêng-le̍k, Iâⁿ-kè chiah ê chúi ê siaⁿ, Í-ki̍p hái--nih ê tōa-éng. 5) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê kan-chèng put-chí khak-si̍t; Sèng-kiat ha̍p tī Lí ê chhù, kàu éng-oán.

[94] Iâ-hô-hoa sin-oan ê Siōng-tè ah, Sin-oan ê Siōng-tè ah, kiû Lí hián-chhut kng. 2) Sím-phòaⁿ sè-kài ê Chú ah, kiû Lí khí--lâi; Hō͘ kiau-ngō͘ ê lâng siū eng-kai siū ê pò-èng. 3) Iâ-hô-hoa ah, Pháiⁿ-lâng beh jōa-kú ah? Pháiⁿ-lâng tek-sèng tāi-ia̍t, beh jōa-kú ah? 4) In sûi-piān kóng, kóng-chhut kiau-ngō͘ ê ōe; It-chhè kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng lóng ka-kī phín-phóng. 5) Iâ-hô-hoa ah, in ap-chè Lí ê peh-sìⁿ; Khó͘-chhó͘ Lí ê sán-gia̍p. 6) In thâi-sí chiú-kóaⁿ-lâng kap chhut-gōa lâng; Koh hāi-sí ko͘-jî. 7) In kóng, Iâ-hô-hoa tek-khak bô teh khòaⁿ; Ngá-kok ê Siōng-tè tek-khak bô tì-ì. 8) Lín peh-sìⁿ-tiong cheng-siⁿ hit-khoán ê lâng tio̍h siūⁿ; Gû-gōng ê lâng kàu tī-sî chiah ū tì-hūi ah? 9) An-tì hī-khang--ê, chóng bô I bô thiaⁿ-kìⁿ? Chhòng-chō ba̍k-chiu--ê, chóng bô I bōe khòaⁿ-kìⁿ mah? 10) Kàu-tok lia̍t-pang ê, chiū-sī hō͘ lâng tit-tio̍h tì-sek--ê, Chóng bô I bōe hiáu pān-lí lâng mah? 11) Iâ-hô-hoa chai lâng ê sim-su, Chai in sī khang-khang. 12) Iâ-hô-hoa ah, Lí só͘ kàu-tok koh ēng Lí ê lu̍t-hoat só͘ kà-sī--ê, Hit ê lâng ū hok-khì. 13) Beh hō͘ i tī hoān-lān ê ji̍t, tit-tio̍h pêng-an, Kàu tī ūi-tio̍h pháiⁿ-lâng khui hām-khiⁿ ê sî. 14) In-ūi Iâ-hô-hoa tek-khak bô khì-sak I ê peh-sìⁿ; Ia̍h bô pàng-lī I ê sán-gia̍p. 15) In-ūi sím-phòaⁿ beh chiàu kong-gī, Sim chèng-ti̍t ê lâng beh lóng tè I. 16) Chī-chūi beh ūi góa khí--lâi kong-kek pháiⁿ-lâng? Chī-chūi beh ūi góa khiā--khí-lâi kong-kek kiâⁿ chōe-ok ê lâng? 17) Nā m̄-sī Iâ-hô-hoa pang-chān góa, chiū góa ê sîn-hûn khoài-khoài tiàm tī léng-chēng ê tiong-kan. 18) Góa kóng, Góa ê kha tio̍h-tak; Iâ-hô-hoa ah, hit-sî Lí ê chû-ài hû-chhî góa. 19) Góa ê sim chōe-chōe iu-būn khòa-lū, Lí ê an-ùi chiū hō͘ góa ê sim-sîn khoài-lo̍k. 20) Kan-ok ê chō-ūi, ká-chià lu̍t-lē, kè-bô͘ chân-hāi, Kiám ōe kap Lí kau-thong mah? 21) In tāi-ke chū-chi̍p, kong-kek gī-lâng ê sìⁿ-miā; chiong bô-chōe ê lâng tēng sí-chōe. 22) Chóng-sī Iâ-hô-hoa pêng-sî chòe góa ê koâiⁿ-tâi; Góa ê Siōng-tè chòe góa tô-siám ê chio̍h-pôaⁿ. 23) I hō͘ in ê chōe-ok kui tī in ê sin-chiūⁿ; In tī kiâⁿ-pháiⁿ ê sî, I beh châu-bia̍t in; Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè beh châu-bia̍t in.

[95] Lâi ah, lán tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa; Ǹg kiù lán ê chio̍h-pôaⁿ chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 2) Lán tio̍h kàu I ê bīn-chêng kám-siā I, Ēng si-koa ǹg I chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 3) In-ūi Iâ-hô-hoa sī tōa ê Siōng-tè, Sī tōa ê ông, iâⁿ-kè lóng-chóng ê siōng-tè; 4) Tōe chhim ê só͘-chāi tī I ê chhiú-tiong; Soaⁿ koâiⁿ ê soaⁿ-chiam ia̍h sio̍k tī I. 5) Iûⁿ-hái sio̍k tī I, sī I chhòng-chō--ê; Ta-tōe ia̍h sī I ê chhiú chō-chiâⁿ-ê. 6) Lâi ah, lán tio̍h kiok-kiong kèng-pài; Kūi-lo̍h tī chhòng-chō lán ê Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; 7) In-ūi I sī lán ê Siōng-tè, Lán sī I iúⁿ-chhī ê peh-sìⁿ, sī I chhiú-ē ê iûⁿ. Kin-á-ji̍t, lín nā thiaⁿ I ê siaⁿ, 8) Chiū m̄-thang ngī lín ê sim, chhin-chhiūⁿ tī Bí-lī-pa, Chhin-chhiūⁿ tong-ji̍t tī khòng-iá ê Má-sat; 9) Hit-sî lín ê chó͘-kong chhì Góa, Giām Góa, koh khòaⁿ-kìⁿ Góa ê só͘-chòe. 10) Sì-cha̍p nî kú, Góa iàm-hūn hit sè-tāi ê lâng, Kóng Chiah-ê sī sim bê-loān ê peh-sìⁿ, M̄-bat Góa ê lō͘; 11) Só͘-í Góa tī siū-khì ê tiong-kan, chiù-chōa kóng, In toàn-toàn bōe-tit-thang ji̍p Góa ê an-hioh.

[96] Lín tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ sin ê koa, Choân-tōe lóng tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa. 2) Tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa, chiok-siā I ê miâ; Ji̍t-ji̍t thoân-pò I ê kiù-un. 3) Tī lia̍t-pang ê tiong-kan kóng khí I ê êng-kng; Tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan kóng-khí I kî-biāu ê só͘-chòe. 4) In-ūi Iâ-hô-hoa chòe tōa, eng-kai siū ke̍k-tōa ê o-ló; I tī chèng sîn-bêng ê téng-bīn eng-kai siū kèng-ùi. 5) In-ūi lia̍t-pang ê siōng-tè lóng sī hu-ké; To̍k-to̍k Iâ-hô-hoa chhòng-chō chiah ê thiⁿ. 6) Tī I ê bīn-chêng ū chun-kùi kap ui-giâm; Tī I ê sèng-só͘ ū koân-lêng kap êng-kng. 7) Peh-sìⁿ-tiong ê ta̍k-cho̍k ah, lín tio̍h chiong koân-lêng êng-kng, Kui hō͘ Iâ-hô-hoa; kui hō͘ Iâ-hô-hoa. 8) Ēng I ê miâ só͘ eng-kai tit-tio̍h ê êng-kng, kui hō͘ Iâ-hô-hoa; Tòa lé-mi̍h lâi ji̍p I ê īⁿ. 9) Tio̍h ēng sèng-kiat ê chng-thāⁿ kèng-pài Iâ-hô-hoa; Choân-tōe tī I ê bīn-chêng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 10) Tī lia̍t-pang-tiong tio̍h kóng, Iâ-hô-hoa chòe ông, Sè-kài kian-kò͘, bōe iô-tāng; I beh chiàu kong-pêng sím-phòaⁿ bān peh-sìⁿ. 11) Goān thiⁿ hoaⁿ-hí, tōe khoài-lo̍k; Goān hái kap kî-tiong só͘ chhiong-móa--ê lóng chhut tōa-siaⁿ; 12) Goān chhân-hn̂g kap kî-tiong só͘-ū--ê lóng khoài-lo̍k; Hit-sî chhiū-nâ-lāi ê chhiū-ba̍k lóng beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ; 13) In-ūi I lâi lah, I lâi beh sím-phòaⁿ choân-tōe; I beh chiàu kong-gī sím-phòaⁿ sè-kài, Chiàu I ê sìn-si̍t sím-phòaⁿ bān peh-sìⁿ.

[97] Iâ-hô-hoa chòe ông; tōe tio̍h khòia-lo̍k; Chèng hái-sū tio̍h hóaⁿhi. 2) Ba̍t-hûn kap o͘-àm tī I ê sì-ûi; Gī-lí kap kong-pêng sī I pó-chō ê tōe-ki. 3) Hé kiâⁿ tī I ê bīn-chêng, Sio I sì-ûi ê tùi-te̍k. 4) I ê sih-nà chiò-kng sè-kài; Tōe khòaⁿ-kìⁿ, chiū tín-tāng. 5) Tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chiū-sī choân-tōe ê Chú ê bīn-chêng, Chiah ê soaⁿ siau-iûⁿ chhin-chhiūⁿ la̍h. 6) Chiah ê thiⁿ hián-bêng I ê gī, Lia̍t-pang khòaⁿ-kìⁿ I ê êng-kng. 7) Hoān-nā ho̍k-sài tiau-khek ê ngó͘-siōng, Ēng hu-ké ê sîn chū-khoa--ê, lóng tio̍h siū kiàn-siàu; Lín chiah ê sîn ah, lóng tio̍h kèng-pài I; 8) Iâ-hô-hoa ah, in-ūi Lí ê phòaⁿ-toàn, Sek-an thiaⁿ-kìⁿ chiū hoaⁿ-hí, Iû-tāi ê siâⁿ ia̍h lóng khoài-lo̍k. 9) In-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī chì-koâiⁿ pôaⁿ-kè choân-tōe; Lí sī chì-chun, pôaⁿ-kè chèng sîn-bêng. 10) Thiàⁿ Iâ-hô-hoa ê lâng, lín lóng tio̍h oàn-hūn pháiⁿ; I pó-hō͘ I sèng ê peh-sìⁿ ê sìⁿ-miā; I chín-kiù in thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú. 11) Kng-bêng sī ūi-tio̍h gī-lâng lâi pī-pān, Hoaⁿ-hí sī ūi-tio̍h sim chèng-ti̍t ê lâng lâi pī-pān. 12) Gī-lâng ah, lín tio̍h in-ūi Iâ-hô-hoa lâi hoaⁿ-hí; Kì-liām I ê sèng-miâ lâi o-ló.

[98] Chi̍t phiⁿ si. 1) Lín tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ sin ê koa; In-ūi I bat kiâⁿ kî-biāu ê sū; I ê chiàⁿ-chhiú, kap I sèng ê chhiú-kut, í-keng ūi ka-kī kiâⁿ chín-kiù. 2) Iâ-hô-hoa hō͘ lâng chai I ê chín-kiù; Tī lia̍t-pang-lâng ê ba̍k-chiu-chêng hián-bêng I ê kong-gī. 3) I kì-liām I tùi Í-sek-lia̍t ke só͘ hoat-chhut ê chû-ài kap sìn-si̍t; Tōe ê sì-kak lóng khòaⁿ-kìⁿ lán ê Siōng-tè ê chín-kiù. 4) Choân-tōe lóng tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ; Tio̍h chhut tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa o-ló I. 5) Tio̍h tôaⁿ-khîm chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa; Tio̍h tôaⁿ-khîm hô si-koa ê siaⁿ o-ló I. 6) Ēng hō-thâu kap sàu-kak ê siaⁿ, Tī Kun-ông Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 7) Goān hái, kap kî-tiong só͘ chhiong-móa--ê, lóng tio̍h chhut tōa-siaⁿ; Sè-kài, kap tiàm tī hit tiong-kan--ê, ia̍h tio̍h chhut-siaⁿ; 8) Goān tōa-chúi phah chhiú-chiúⁿ, Goān chiah ê soaⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 9) In-ūi I lâi beh sím-phòaⁿ choân-tōe; I beh chiàu kong-gī sím-phòaⁿ sè-kài, Chiàu I ê chèng-ti̍t sím-phòaⁿ lia̍t-pang.

[99] Iâ-hô-hoa chòe ông, lia̍t-pang tio̍h ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; I chē tī ki-lō͘-peng, tōe tio̍h iô-tāng. 2) Iâ-hô-hoa tī Sek-an chòe tōa; I pôaⁿ-kè tī bān peh-sìⁿ ê téng-bīn. 3) In tio̍h o-ló Lí tōa koh thang kiaⁿ-ùi ê miâ; I sī chì-sèng. 4) Ông ū khùi-la̍t, hoaⁿ-hí kong-pêng; Lí hō͘ chèng-ti̍t kian-kò͘. Tī Ngá-kok tiong kiâⁿ kong-pêng kap gī-lí. 5) Lín tio̍h chun-tiōng Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè, Tī I kha-ta̍h-í ê thâu-chêng kūi-pài; I sī chì-sèng. 6) Tī I ê chè-si-tiong, ū Mô͘-se kap A-lûn, Tī kiû-kiò I ê miâ ê lâng ê tiong-kan, ū Sat-bó͘-jíⁿ; In kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I chiū thiaⁿ in. 7) I tī hûn-thiāu ê tiong-kan tùi in kóng-ōe; In chun-siú I kan-chèng ê ōe, kap I só͘ siúⁿ-sù in ê lu̍t-hoat. 8) Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ah, Lí ū ìn--in; Lí sui-jiân chiàu in ê só͘-kiâⁿ pò-èng in, Iáu-kú Lí sī sià-bián in ê Siōng-tè. 9) Lín tio̍h chun-tiōng Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè, Tī I ê sèng-soaⁿ kūi-pài; In-ūi lán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa sī chì-sèng.

[100] Kám-siā ê si. 1) Choân-tōe tio̍h ǹg Iâ-hô-hoa chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 2) Lín tio̍h hoaⁿ-hí ê sim ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, Chhiùⁿ-koa lâi kàu I ê bīn-chêng. 3) Lín tio̍h chai Iâ-hô-hoa sī Siōng-tè; Lán sī I chhòng-chō-ê, lán ia̍h sī I ê; Lán sī I ê peh-sìⁿ, ia̍h sī I chháu-tiûⁿ ê iûⁿ. 4) Tio̍h ēng kám-siā ji̍p I ê mn̂g, Ēng o-ló ji̍p I ê īⁿ; Tio̍h kám-siā I, o-ló I ê miâ. 5) In-ūi Iâ-hô-hoa sī hó; I ê chû-ài kàu éng-oán; I ê sìn-si̍t kàu bān sè-tāi.

[101] Tāi-pi̍t ê si. 1) Góa beh chhiùⁿ chû-ài kap kong-pêng ê koa; Iâ-hô-hoa ah, góa beh ǹg Lí chhiùⁿ o-ló ê koa. 2) Góa beh ēng tì-hūi kiâⁿ tī oân-choân ê lō͘; Lí beh siáⁿ-sî kàu góa chia? Góa beh ēng oân-choân ê sim kiâⁿ tī góa ê ke-lāi. 3) Siâ-phiah ê sū, góa lóng m̄ pâi tī góa ê ba̍k-chêng; Pōe-tō ê lâng só͘ chòe ê sū, góa chin oàn-hūn; M̄ hō͘ i liâm-tio̍h góa. 4) Oan-khiau ê sim tek-khak hō͘ i lī-khui góa; It-chhè ê pháiⁿ góa m̄-bat i. 5) Àm-tiong húi-pòng i ê chhù-piⁿ--ê, góa beh bia̍t i; Ba̍k-chiu-kho͘ tōa ê, sim kiau-ngō͘ ê lâng, gōa bô iông-ún i. 6) Góa ê ba̍k-chiu beh khòaⁿ kok-lāi sêng-si̍t ê lâng, hō͘ in kap góa saⁿ-kap tòa; Kiâⁿ tī oân-choân ê lō͘--ê, i beh ho̍k-sāi góa. 7) Kiâⁿ khúi-chà ê lâng bōe-tit-thang tòa góa ê ke-lāi; Kóng pe̍h-chha̍t-ōe ê lâng bōe-tit-thang khiā-tiâu tī góa ê ba̍k-chiu-chêng. 8) Ta̍k chá-khí góa beh bia̍t-bô kok-lāi ê pháiⁿ-lâng; Thang chiong it-chhè chòe-pháiⁿ ê lâng, tùi Iâ-hô-hoa ê siâⁿ tû--khì.

[102] Khùn-khó͘ ê lâng, ke̍k loán-jio̍k ê sî, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng thò͘-chhut khó͘-chêng ê kî-tó. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kî-tó, Hō͘ góa kiû-kiò ê siaⁿ thàu kàu Lí ê bīn-chêng. 2) Góa tī gûi-kip ê ji̍t, m̄-thang ng Lí ê bīn m̄-khòaⁿ góa; kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa; Góa kiû-kiò ê ji̍t, kiû Lí kín-kín ìn--góa. 3) In-ūi góa ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ hé-hun siau-sòaⁿ, Góa ê kut siū sio, chhin-chhiūⁿ hé-tiong ê chhâ. 4) Góa ê sim siū-siong, ko͘-tâ chhin-chhiūⁿ chháu; Góa lóng bōe kò͘--tit chia̍h. 5) In-ūi góa thó͘-khùi ê siaⁿ, Góa ê bah khi̍h tī kut--nih. 6) Góa chhin-chhiūⁿ khòng-iá ê thê-ô͘-chiáu, Ia̍h chhin-chhiūⁿ pha-hng ê só͘-chāi ê àm-kong-chiáu. 7) Góa kui-mî bô khùn; Ia̍h chhin-chhiūⁿ chhù-téng ko͘-toaⁿ ê chhek-chiáu-á. 8) Góa ê tùi-te̍k thong-ji̍t siat-to̍k góa; Thòng-hūn góa ê lâng kí góa lâi chiù-chó͘. 9) Góa ēng hé-hu chún pn̄g chia̍h; Só͘ lim--ê ū chham ba̍k-sái. 10) Che sī in-ūi Lí ê hoat-sèng tōa siū-khì; In-ūi Lí chiong góa kú-khí, koh chiong góa hiat-lo̍h. 11) Góa ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ ji̍t-iáⁿ í-keng chhiâ, Góa ia̍h chhin-chhiūⁿ chháu ko͘-tâ. 12) To̍k-to̍k Lí Iâ-hô-hoa éng-oán tī-teh; Lí hō͘ lâng kì-liām kàu bān-tāi. 13) Lí beh khí--lâi lîn-bín Sek-an, In-ūi hiān-chāi sī khó-lîn i ê sî; tiāⁿ-tio̍h ê kî í-keng kàu lah. 14) Lí ê lô͘-po̍k hoaⁿ-hí Sek-an ê chio̍h-thâu, Khó-lîn i ê thô͘-hún. 15) Lia̍t-kok chiū beh kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê miâ; Sè-chiūⁿ chiah ê ông lóng beh kèng-ùi Lí ê êng-kng. 16) In-ūi Iâ-hô-hoa khí-chō Sek-an, Tī I êng-kng-tiong hián-hiān. 17) I àⁿ-lo̍h thiaⁿ sòng-hiong lâng ê kî-tó, Bô khòaⁿ-khin in ê kî-tó. 18) Che beh ūi āu-tāi ê lâng kì-chài, Chiong-lâi siū-chō ê peh-sìⁿ beh o-ló Iâ-hô-hoa. 19) In-ūi I tùi I chì-koâiⁿ ê sèng-só͘ khòaⁿ--lo̍h-lâi, Iâ-hô-hoa tùi thiⁿ khòaⁿ lo̍h tōe; 20) Beh thiaⁿ siû-hoān ê thó͘-khùi; Beh tháu-pàng gí tiāⁿ-tio̍h sí ê lâng. 21) Hō͘ lâng tī Sek-an thoân-pò͘ Iâ-hô-hoa ê miâ; Tī Iâ-lō͘-sat-léng thoân-pò͘ o-ló I ê ōe. 22) Chiū-sī bān peh-sìⁿ kap lia̍t-kok chū-chi̍p ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê sî. 23) I hō͘ góa ê khùi-la̍t pòaⁿ-lō͘ soe-lám; Hō͘ góa ê ji̍t-chí té-chió. 24) Góa kóng, Góa ê Siōng-tè ah, m̄-thang tī góa tiong-liân thó góa ê sìⁿ-miā; Lí ê nî-hè bān sè-tāi bû-kiông-chīn. 25) Lí khí-thâu hē tōe ê tōe-ki; Thiⁿ ia̍h sī Lí ê chhiú só͘ chō--ê. 26) In beh bia̍t-bô, to̍k-to̍k Lí kú-tn̂g tī-teh; In beh chhin-chhiūⁿ saⁿ chiām-chiām kū; Lí beh chiong in kóe-ōaⁿ, chhin-chhiūⁿ kóe-ōaⁿ saⁿ; in chiū piàn-ōaⁿ. 27) To̍k-to̍k Lí bô piàn-ōaⁿ, Lí ê hè-siū bô kiông-chīn. 28) Lí ê lô͘-po̍k ê kiáⁿ-sun beh tn̂g-tn̂g tī-teh; In ê hō͘-è beh khiā-chāi tī Lí ê bīn-chêng.

[103] Tāi-pi̍t ê si. 1) Góa ê sim-sîn ah, lí tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; Hoān-nā tī góa lāi-bīn--ê, ia̍h tio̍h o-ló I ê sèng-miâ. 2) Góa ê sim-sîn ah, lí tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; M̄-thang bōe-kì-tit I it-chhè ê un-hūi; 3) I sià-bián lí lóng-chóng ê chōe; I-hó lí lóng-chóng ê pīⁿ; 4) I kiù-sio̍k lí ê sìⁿ-miā thoat-lī sí-bô; Ēng jîn-ài kap chû-pi chòe lí ê bián-liû; 5) Ēng hó-mi̍h chiok lí ê sim-goān; Hō͘ lí ho̍k-tò siàu-liân chhin-chhiūⁿ eng-chiáu. 6) Iâ-hô-hoa kiâⁿ kong-gī, Ūi-tio̍h it-chhè siū un-khut ê lâng sin-oan. 7) Ēng I ê tō-lō͘ chí-sī Mô͘-se, Ēng I ê kiâⁿ-chòe chí-sī Í-sek-lia̍t lâng. 8) Iâ-hô-hoa ū lîn-bín, ū un-tián; Bô khoài-khoài siū-khì, koh ū hong-sēng ê chû-ài. 9) I bô tn̂g-tn̂g chek-pī, Ia̍h bô éng-oán khǹg siū-khì. 10) I bô chiàu lán ê chōe-kòa khoán-thāi lán, Ia̍h bô chiàu lán ê chōe-ok pò-èng lán. 11) In-ūi thiⁿ lī-khui tōe hiah--nih koâiⁿ, I ê chû-ài tùi kèng-ùi I ê lâng ia̍h sī hiah--nih tōa. 12) Tang lī-khui sai ū jōa-hn̄g, I hō͘ lán ê chōe-kòa lī-khui lán ia̍h sī hiah hn̄g. 13) Lāu-pē cháiⁿ-iūⁿ lîn-bín i ê kiáⁿ-jî, Iâ-hô-hoa lîn-bín kèng-ùi I ê lâng ia̍h sī án-ni. 14) In-ūi I chai lán ê thé-chit, Siàu-liām lán sī thô͘-hún. 15) Lūn-kàu lâng, i ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ chháu, I ê heng-ōng chhin-chhiūⁿ soaⁿ--nih ê hoe. 16) Keng-kè hong chi̍t-ē chhe, chiū bô--khì; I ê goân-ūi bōe koh jīn--tit. 17) Chóng-sī Iâ-hô-hoa ê chû-ài kui tī kèng-ùi I ê lâng, tùi éng-oán kàu éng-oán; I ê kong-gī iā kui tī kiáⁿ-kiáⁿ sun-sun; 18) Chiū-sī hiah ê chun-siú I ê iok, Kì-liām I ê kà-sī lâi chun-thàn ê lâng. 19) Iâ-hô-hoa tī thiⁿ-téng siat-li̍p I ê pó-chō, I ê kok-koân koán-hat bān-hāng-ū. 20) Lín chiah ê ū tōa koân-lêng ê thiⁿ-sài ah, Thiaⁿ I ê siaⁿ, chiâⁿ I ê bēng-lēng ê, Lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. 21) Lín chiah ê chòe I ê chèng kun-peng, chòe I ê chhe-sài, kiâⁿ I só͘ hoaⁿ-hí--ê, Lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. 22) Lín it-chhè siū I chhòng-chō--ê, tī I só͘ koán-lí ê ta̍k-ūi, Lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Góa ê sim-sîn ah, lí tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[104] Góa ê sim-sîn ah, lí tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, Lí sī chì-tōa; Lí ēng chun-êng ui-giâm chòe-saⁿ lâi chhēng. 2) Lí chhēng kng-bêng chhin-chhiūⁿ gōa-saⁿ; Thí-khui thiⁿ chhin-chhiūⁿ tiùⁿ-pak. 3) I tī chúi-tiong an-tì I lâu-koh ê thong-îⁿ, Ēng hûn chòe I ê chhia, Ēng hong ê si̍t lâi kiâⁿ; 4) Ēng hong chòe I ê sù-chiá, Ēng iām-hé chòe I ê chhe-ēng; 5) Chiong tōe hē tī i ê tōe-ki téng, Hō͘ i éng-éng bô iô-choah. 6) Lí ēng chhim-ian chhin-chhiūⁿ i-chiûⁿ jia-khàm tōe-bīn; Chiah ê chúi im-kè soaⁿ-niá. 7) Lí chi̍t-ē hoah, chúi chiū kín-kín cháu; Lí ê lûi chi̍t-ē tân, chúi chiū kín-kín lâu; 8) Chhèng kàu soaⁿ-thâu, lo̍h kàu soaⁿ-kok, Kui tī Lí kā in tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi. 9) Lí tiāⁿ-tio̍h kài-hān hō͘ chúi bōe-ōe pôaⁿ-kè, Bô koh tò-tńg-lâi jia-khàm tōe-bīn. 10) Hō͘ chúi-chôaⁿ chhèng-chhut tī soaⁿ-kok, Lâu tī soaⁿ-tiong; 11) Hō͘ soaⁿ--nih ê cháu-siù lóng ū thang lim, Iá-lû tit-tio̍h chí chhùi-ta. 12) Thiⁿ-tiong ê pe-chiáu hioh tī chúi-piⁿ, Háu tī chhiū-ki téng. 13) I tùi I ê lâu-koh-tiong koàn-ak soaⁿ-niá, Tùi Lí só͘ chòe ê hāu-kó tōe chiū chhiong-chiok. 14) I hō͘ chháu hoat-siⁿ, hō͘ cheng-siⁿ thang chia̍h, Iā ū chhài-soe chòe lâng ê lō͘-ēng, Hō͘ chia̍h-mi̍h tùi tōe--nih chhut. 15) Koh ū chiú hō͘ lâng ê sim hoaⁿ-hí, Ū iû lūn-te̍k lâng ê bīn, Ū chia̍h-mi̍h pó͘-ióng lâng ê sim-la̍t. 16) Iâ-hô-hoa ê chhiū lóng tit-tio̍h chhiong-chiok ê lūn-te̍k; Chiū-sī I só͘ chai Lī-pa-lùn ê pek-hiuⁿ-chhiū. 17) Pe-chiáu choh-siū tī hit lāi-bīn; Ho̍h khiā-khí tī siông-chhiū ê tiong-kan. 18) Koâiⁿ-soaⁿ sī hō͘ iá-soaⁿ-iûⁿ tiàm, Chio̍h-pôaⁿ sī sa-hoan siám-bih ê só͘-chāi. 19) I ēng ge̍h lâi tiāⁿ-tio̍h sî-choeh; Ji̍t-thâu iā chai thang lo̍h. 20) Lí hō͘ i àm, chiū chòe mî--sî; Hit-sî chhiū-nâ-lāi ê pah-siù chiū lóng pê--chhut-lâi. 21) Sai-á-thûn háu, beh jiàu mi̍h-chia̍h, Tùi Siōng-tè thó in ê chia̍h-mi̍h. 22) Ji̍t-thâu chi̍t-ē chhut, in chiū cháu--khì bih, Tó tī in ê tōng-lāi. 23) Lâng chhut-khì chòe-kang, Tio̍h-bôa kàu ê-hng-sî. 24) Iâ-hô-hoa ah, Lí só͘ chō--ê cháiⁿ-iūⁿ hiah chōe! Lóng sī Lí ēng tì-hūi chō-chiâⁿ--ê; Piàn-tōe móa-móa Lí ê pù-ū. 25) Hia ū hái, tōa koh khoah, Kî-tiong ū sǹg-bōe-liáu ê tōng-bu̍t, Tōa-sòe ê oa̍h-mi̍h lóng ū. 26) Tī-hia ū chûn teh kiâⁿ; Ū Lí só͘ chhòng-chō ê tōa-hî iû-lâi iû-khì. 27) Chiah-ê lóng teh thèng-hāu Lí, Thang chiàu-sî hō͘ in chia̍h-mi̍h. 28) Lí hō͘ in, in chiū khioh--khí-lâi; Lí thí-khui Lí ê chhiú, in tit-tio̍h hó-mi̍h kàu-pá. 29) Lí ng Lí ê bīn, in chiū khòa-lū; Lí chiong in ê khùi siu-hôe, in chiū sí-bô, Lâi kui tī thô͘-hún. 30) Lí hoat-chhut Lí ê sîn, in chiū siū chhòng-chō; Lí hō͘ tōe-bīn ōaⁿ chòe sin. 31) Goān Iâ-hô-hoa ê êng-kng éng-oán tī-teh; Goān Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h I só͘-chō--ê lâi hoaⁿ-hí. 32) I khòaⁿ tōe, tōe chiū tín-tāng; I bong soaⁿ, soaⁿ chiū chhut-ian. 33) Góa beh chi̍t-sì-lâng ǹg Iâ-hô-hoa gîm-si; Góa iáu oa̍h ê sî beh ǹg góa ê Siōng-tè chhiùⁿ-koa o-ló. 34) Goān I lia̍h góa ê chēng-chēng-siūⁿ chòe ha̍h-ì; Góa beh in-ūi Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí. 35) Goān chōe-jîn tùi sè-chiūⁿ siau-bia̍t, Goān pháiⁿ-lâng lóng bô--khì; Góa ê sim-sîn ah, tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[105] Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa, kiû-kiò I ê miâ; Tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan pò-iông I ê só͘-chòe. 2) Tio̍h ǹg I gîm-si, ǹg I chhiùⁿ-koa o-ló, Tâm-lūn I it-chhè kî-biāu ê só͘-kiâⁿ. 3) Tio̍h in-ūi I ê sèng-miâ lâi khoa-kháu; Chhē Iâ-hô-hoa ê lâng, sim-lāi tio̍h hoaⁿ-hí. 4) Tio̍h kiû Iâ-hô-hoa kap I ê koân-lêng; Siông-siông chhē-kìⁿ I ê bīn. 5)-6) I ê lô͘-po̍k A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, I só͘ kéng Ngá-kok ê kiáⁿ-sun ah, Lín tio̍h siàu-liām I só͘-chòe kî-biāu ê sū, Kap I ê sîn-jiah, kap I ê chhùi phòaⁿ-toàn ê ōe. 7) I sī Iâ-hô-hoa, lán ê Siōng-tè; Choân-tōe lóng ū I ê phòaⁿ-toàn. 8) I kì-liām I ê iok, ti̍t-kàu éng-oán; I só͘ hoan-hù ê ōe, ti̍t-kàu chheng-tāi; 9) Chiū-sī kap A-pek-la̍h-hán só͘ li̍p ê iok, Tùi Í-sat só͘ chiù ê chōa. 10) I koh chiong chit ê iok tùi Ngá-kok tiāⁿ-tio̍h chòe lu̍t-lē; tùi Í-sek-lia̍t tiāⁿ-tio̍h chòe éng-oán ê iok. 11) Kóng, Góa beh chiong Ka-lâm tōe siúⁿ-sù lí, Chòe lí sán-gia̍p ê hūn-gia̍h. 12) Tng-sî in ê jîn-teng iú-hān; Siàu-gia̍h chió-chió, koh tī-hia chòe chhut-gōa. 13) In tùi chit-cho̍k kiâⁿ kàu hit-cho̍k, Tùi chit-kok kàu pa̍t ê peh-sìⁿ. 14) I bô iông-ún sím-mi̍h lâng khi-hū in, Ūi-tio̍h in ê iân-kò͘ khiàn-chek chiah ê kun-ông; 15) Kóng, M̄-thang hoān-tio̍h Góa ê siū boah-iû--ê, Ia̍h m̄-thang pháiⁿ khoán-thāi Góa ê sian-ti. 16) I bēng-lēng ki-hng kàng-lo̍h tī hit ê thó͘-tōe; Chiong só͘ óa-khò ê bí-niû, it-khài toān-choa̍t. 17) I tī in ê thâu-chêng chhe chi̍t-lâng khì; Iok-sek siū-bōe chòe lô͘-po̍k; 18) Lâng ēng kha-khàu siong i ê kha, I siū thih-liān khún-pa̍k; 19) Iâ-hô-hoa ê ōe chhì-liān i, Ti̍t-kàu I só͘ kóng--ê èng-giām. 20) Ông chhe lâng kā i tháu-khui, Chiū-sī tī-lí peh-sìⁿ--ê, kā i tháu-pàng; 21) Siat-li̍p i chòe ông-ka ê chú, Koán-lí i it-chhè só͘-ū--ê, 22) Thang sûi-ì pa̍k i ê jîn-sîn, Chiong tì-hūi kà-sī i ê tióng-ló. 23) Í-sek-lia̍t ia̍h kàu Ai-ki̍p, Ngá-kok chhut-gōa tī Hâm ê tōe. 24) Iâ-hô-hoa hō͘ i ê peh-sìⁿ siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe; Hō͘ in pí tùi-te̍k khah-kiông. 25) I piàn-ōaⁿ tùi-te̍k ê sim, oàn-hūn I ê peh-sìⁿ, Sòa ēng khúi-khiat ê kè-bô͘ khoán-thāi I ê lô͘-po̍k. 26) I chhe I ê lô͘-po̍k Mô͘-se, Kap I só͘ kéng ê A-lûn. 27) In tī tùi-te̍k ê tiong-kan kiâⁿ I ê sîn-jiah, Tī Hâm ê tōe kiâⁿ kî-sū. 28) I bēng-lēng o͘-àm, chiū ū o͘-àm; In bô ûi-ke̍h I ê ōe. 29) I hō͘ in ê chúi piàn huih, Hō͘ in ê hî lóng sí. 30) Tī in ê thó͘-tōe chhân-kap-á siⁿ chōe-chōe, Liân in ê ông ê ba̍t-pâng ia̍h ū. 31) I chi̍t-ē chhut-siaⁿ, hô͘-sîn kui-tīn pe--lâi, Koh ū sat-bú tī in ê kéng-lāi móa sì-kòe. 32) I lo̍h-pha̍uh hō͘ in chòe hō͘; Tī in ê thó͘-tōe kàng-lo̍h iām-hé. 33) I ia̍h phah in ê phû-tô-chhiū kap bû-hoa-kó chhiū, Húi-hoāi in kéng-lāi ê chhiū-ba̍k. 34) I chi̍t-ē chhut-siaⁿ hông-thiông chiū lâi, Chháu-meh bōe-sǹg--tit. 35) It-chīn chia̍h in ê thó͘-tōe ê chhài-soe, Koh chia̍h in chhân-hn̂g só͘ chhut--ê. 36) I koh phah-sí in kok-lāi it-chhè ê tōa-kiáⁿ, Chiū-sī in khùi-la̍t ê khí-thâu. 37) I chhōa in chhut-lâi, tòa gûn tòa kim; I ê chi-phài tiong, bô chi̍t ê loán-jio̍k ê lâng. 38) In chhut--lâi ê sî, Ai-ki̍p chiū hoaⁿ-hí, In-ūi Ai-ki̍p bat ūi-tio̍h in lâi kiaⁿ. 39) I khí hûn chòe pò͘-phâng, Mî--sî ēng hé chiò-kng. 40) In chi̍t-ē kiû, I chiū hō͘ ian-chhun pe--lâi, Koh ēng thiⁿ ê piáⁿ hō͘ in pá-chiok. 41) I phah-khui chio̍h-pôaⁿ, chúi chiū chhèng-chhut; Tī ta-tōe chúi lâu chhin-chhiūⁿ hô. 42) In-ūi I kì-liām I sèng ê ōe, Kap I ê lô͘-po̍k A-pek-la̍h-hán. 43) I chhōa I ê peh-sìⁿ tāi-ia̍t chhut-lâi, Chhōa I kéng ê peh-sìⁿ chhiùⁿ hoaⁿ-hí ê koa chhut--lâi. 44) I chiong lia̍t-kok ê tōe siúⁿ-sù in, In chiū sêng-chiap hiah ê peh-sìⁿ tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h--ê; 45) Beh hō͘ in thàn I ê lu̍t-lē, Siú I ê hoat-tō͘. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[106] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa; in-ūi I sī hó; I ê chû-ài éng-oán tī--teh. 2) Chī-chūi ōe kóng-khí Iâ-hô-hoa ê tōa koân-lêng? Chī-chūi ōe piáu-bêng I it-chhè ê miâ-siaⁿ? 3) Kìⁿ-nā chun-siú kong-pêng, siông-siông kiâⁿ kong-gī--ê; Chit-hō lâng chiū ū hok-khì. 4) Iâ-hô-hoa ah, Lí ēng un-hūi Khoán-thāi Lí ê peh-sìⁿ, kiû Lí ia̍h ēng che kì-liām góa; Ēng Lí ê kiù-un lîm-kàu góa. 5) Hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ Lí kéng ê peh-sìⁿ ê hok-khì, Hoaⁿ-hí Lí ê kok ê khoài-lo̍k, Kap Lí ê sán-gia̍p saⁿ-kap êng-kng. 6) Goán kap goán ê chó͘-kong pîⁿ-pîⁿ hoān-chōe, Goán chok-gia̍t, kiâⁿ pháiⁿ. 7) Goán ê chó͘-kong tī Ai-ki̍p bô bêng-pe̍k Lí ê kî-sū; Bô kì-liām Lí hong-sēng ê chû-ài; Hoán-tńg tī hit ê hái, chiū-sī tī Âng-hái, kiâⁿ pōe-ge̍k. 8) Nā-sī I in-ūi ka-kī ê miâ chín-kiù in, Ūi-tio̍h beh hián-bêng I ê tōa koân-lêng. 9) Koh hoah Âng-hái, hái chiū ta; I chhōa in keng-kè chhim ê só͘-chāi, ná chhin-chhiūⁿ keng-kè khòng-iá. 10) I kiù in thoat-lī oàn-hūn in ê lâng ê chhiú, Tùi tùi-te̍k ê chhiú-tiong kiù-sio̍k in. 11) Chúi im-ba̍t in ê tùi-te̍k; In chiū bô lâu chi̍t-ê. 12) Hit-tia̍p in chiah sìn I ê ōe; Chhiùⁿ-koa o-ló I. 13) In khoài-khoài bōe-kì-tit I ê só͘-chòe; Bô thèng-hāu I ê chí-kàu; 14) Hoán-tńg tī khòng-iá tōa khí tham-chia̍h; Tī pha-hng ê só͘-chāi chhì Siōng-tè. 15) I chiong in só͘ kiû--ê hō͘--in, Chóng-sī hō͘ in ê sîn-hûn soe-lám. 16) In koh tī iâⁿ-tiong oàn-tò͘ Mô͘-se, Kap Iâ-hô-hoa ê sèng ê A-lûn. 17) Tōe chiū khui, thun Tāi-tan, Iám-ba̍t A-pí-lân ê tóng. 18) Ū hé tī in ê tóng-tiong hoat-khí, Ū hé-iām sio-bia̍t hiah ê pháiⁿ-lâng. 19) In tī Hô-lia̍t chō gû-á, Phak-pài só͘ chù ê siōng. 20) Án-ni chiong in ê êng-kng Ōaⁿ chòe chia̍h-chháu ê gû-á siōng. 21) Bōe-kì-tit kiù in ê Siōng-tè, Bat kiâⁿ tōa ê tāi-chì tī Ai-ki̍p--ê; 22) Kiâⁿ kî-sū tī Hâm ê tōe, Kiâⁿ thang kiaⁿ ê sū tī Âng-hái. 23) Só͘-í I kóng beh bia̍t-bô in, Nā m̄-sī ū I só͘ kéng ê Mô͘-se, tng koat-lia̍t ê sî, khiā I ê bīn-chêng, Bán-hôe I ê siū-khì, kiaⁿ-liáu I bia̍t-bô in. 24) In koh khòaⁿ-khin hit ê hó ê tōe, M̄-sìn I ê ōe. 25) Tī in pò͘-pîⁿ-lāi hoat-chhut oàn-hūn ê ōe, M̄-thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê siaⁿ. 26) Só͘-í I tùi in kia̍h-khí chhiú chiù-chōa, Beh hō͘ in sí tī khòng-iá. 27) Hō͘ in ê hō͘-è sí tī lia̍t-kok ê tiong-kan, Sì-sòaⁿ tī ta̍k só͘-chāi. 28) In koh kap Pa-le̍k-pí-jíⁿ liân-ha̍p, Chia̍h chè-hiàn sí--ê ê mi̍h. 29) In án-ni kiâⁿ, jiá I ê siū-khì; chiū ū un-e̍k liû-hêng tī in tiong-kan. 30) Hit-sî Hui-nî-hap khí--lâi, kiâⁿ hêng-hoa̍t; Un-e̍k chiah soah. 31) Chit-ê chiū kā i sǹg-chòe gī, Sè-sè tāi-tāi, ti̍t kàu éng-oán. 32) In tī Bí-lī-pa ê chúi, koh hō͘ Iâ-hô-hoa siū-khì, Sīm-chì Mô͘-se ūi-tio̍h in ê iân-kò͘ iā siū khui-sún; 33) Sī in-ūi in ngó͘-ge̍k I ê sîn, Tì-kàu Mô͘-se kóng-chhut sò-sèng ê ōe. 34) Iâ-hô-hoa hoan-hù in châu-bia̍t hiah ê peh-sìⁿ; In bô thiaⁿ-thàn. 35) Hoán-tńg kap gōa-pang lâng hūn-cha̍p, O̍h in ê só͘-chòe; 36) Ho̍k-sāi in ê ngó͘-siōng, Che sī chiâⁿ-chòe hāi in ê oa̍h-tauh. 37) Chiong in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ chè-sū kúi-sîn, 38) Lâu bô-chōe ê lâng ê huih, chiū-sī in ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ê huih, chiong in chè-sū Ka-lâm ê ngó͘-siōng; Hit ê tōe chiū hō͘ huih phah lâ-sâm. 39) Án-ni in hō͘ ka-kī ê só͘-chòe phah lâ-sâm, Tī in ê só͘-kiâⁿ hoān-tio̍h îm-hēng. 40) Só͘-í Iâ-hô-hoa ê siū-khì tùi I ê peh-sìⁿ hoat-chhut, Iàm-ò͘ⁿ I ê sán-gia̍p. 41) Chiong in kau-tài gōa-pang lâng ê chhiú; Oàn-hūn in ê lâng chiū koán-hat in. 42) In ê tùi-te̍k iā ap-chè in, In chiū khut-ho̍k tī tùi-te̍k ê chhiú-ē. 43) I chōe-chōe pái chín-kiù in; Chóng-sī in tī in ê kè-bô͘-tiong pōe-ge̍k I; In-ūi ka-kī ê chōe-ok kàng-chòe pi-chiān. 44) Iáu-kú I thiaⁿ-kìⁿ in ai-kiò ê sî, chiū thé-thiap in ê gûi-kip; 45) Ūi-tio̍h in lâi kì-liām I ê iok, Chiàu I hong-sēng ê chû-ài hôe-sim tńg-ì. 46) I iā hō͘ in tī lóng-chóng lia̍h in ê lâng ê bīn-chêng Tit-tio̍h lîn-bín. 47) Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ah, kiû Lí chín-kiù goán, Tùi gōa-pang-tiong chū-chi̍p goán; Thang hō͘ goán chiok-siā Lí ê sèng-miâ, Lia̍h Lí ê siū o-ló chòe tāi-ia̍t. 48) Tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, Tùi éng-oán kàu éng-oán. Goān chèng peh-sìⁿ lóng kóng, A-bēng. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.


[107] Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi I sī hó, In-ūi I ê chû-ài éng-éng tī-teh. 2) Iâ-hô-hoa só͘ kiù-sio̍k--ê tio̍h kóng che ōe, Chiū-sī I tùi tùi-te̍k chhiú-tiong só͘ kiù-sio̍k--ê; 3) Tùi ta̍k-kok, tùi tang tùi sai, tùi lâm tùi pak, Só͘ chū-chi̍p--ê lóng tio̍h án-ni kóng. 4) In tī khòng-iá pha-hng ê lō͘ phiau-liû, Chhē bô siâⁿ thang khiā-khí. 5) Iā iau, iā chhùi-ta, In ê sim-sîn hūn--khì. 6) In chiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hoa; I tùi in ê hoān-lān-tiong chín-kiù in. 7) Koh chhōa in kiâⁿ ti̍t ê lō͘, Hō͘ in khì kàu thang khiā-khí ê siâⁿ. 8) Ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa ê chû-ài kap I tùi sè-kan lâng só͘ kiâⁿ ê kî-sū, Goān lâng lóng o-ló I. 9) In-ūi I hō͘ pek-chhiat him-bō͘ ê sim tit-tio̍h ti-chiok; Hō͘ iau-gō ê sim tit-tio̍h hó-mi̍h kàu pá. 10) Hiah-ê chē tī o͘-àm sí-ìm-tiong ê lâng, Siū khùn-khó͘ kap thih-liān pé-pa̍k ê lâng; 11) Sī in-ūi in pōe-ge̍k Siōng-tè ê ōe, Khòaⁿ-khin Chì-koâiⁿ--ê ê chí-ì. 12) Só͘-í I ēng lô-khó͘ kà-koai in ê sim; In poa̍h-tó, bô lâng hû-chō͘. 13) In chiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hoa, I tùi in ê hoān-lān-tiong khan-kiù in. 14) I tùi o͘-àm sí-ìm-tiong chhōa in chhut--lâi, Chhoah-tn̄g pa̍k in ê soh. 15) Ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa ê chû-ài kap I tùi sè-kan lâng só͘ kiâⁿ ê kî-sū, Goān lâng lóng o-ló I. 16) In-ūi I phah-phòa tâng ê mn̂g, Chām-tn̄g thih ê mn̂g-kông. 17) Gōng-lâng in-ūi in ê kè-sit, Koh in-ūi in ê chōe-ok, siū khó͘-chhó͘. 18) In ê sim iàm-ò͘ⁿ ta̍k-iūⁿ ê chia̍h-mi̍h, Chiū óa-kūn sí ê mn̂g. 19) In chiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hoa; I tùi in ê hoān-lān-tiong khan-kiù in. 20) I chhut bēng-lēng i-hó in, Kiù in thoat-lī sí-bô. 21) Ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa ê chû-ài, kap I tùi sè-kan lâng só͘ kiâⁿ ê kî-sū, Goān lâng lóng o-ló I. 22) Ia̍h goān in hiàn kám-siā ê chè, Chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ kóng-khí I ê só͘-chòe. 23) Chē-chûn kè-hái, Tī tōa-chúi-tiong keng-êng sū-gia̍p--ê, 24) In khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe, Kap I tī chhim-ian só͘ kiâⁿ ê kî-sū; 25) In-ūi I chi̍t-ē bēng-lēng, kông-hong chiū khí; Hái-tiong ê éng chiū giâ--khí-lâi; 26) In chiūⁿ kàu kiong-chhong, lo̍h kàu hái-tóe; In in-ūi gûi-hiám, sîn-hûn chiū siau-sòaⁿ. 27) In tian-tian tó-tó, tang-tó sai-oai, chhin-chhiūⁿ chiú-chùi ê lâng, In ê tì-hūi bû-hoat khó-si. 28) In chiū tī khó͘-lān-tiong ai-kiû Iâ-hô-hoa, I tùi in ê hoān-lān-tiong chhōa in chhut--lâi. 29) I hō͘ kông-hong tiāⁿ, Hái-éng chiū pêng-chēng. 30) Hong tiāⁿ, éng chēng, in chiū hoaⁿ-hí; I chiū chhōa in kàu só͘ ài khì ê hái-kháu. 31) Ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa ê chû-ài kap I tùi sè-kan-lâng só͘ kiâⁿ ê kî-sū, Goān lâng lóng o-ló I. 32) Goān in tī peh-sìⁿ ê hōe-tiong chun I chòe koâiⁿ, Tī tióng-ló ê chē-ūi o-ló I. 33) I hō͘ kang-hô pìⁿ-chòe khòng-iá, Hō͘ chúi-chôaⁿ pìⁿ-chòe ta-sò ê tōe. 34) I hō͘ pûi-tōe pìⁿ kiâm ê tōe, Lóng sī in-ūi khiā-khí tī-hia ê lâng ê chōe-ok. 35) I hō͘ khòng-iá pìⁿ-chòe thâm-khut, Hō͘ ta-tōe pìⁿ-chòe chúi-chôaⁿ. 36) I hō͘ iau-gō ê lâng tiàm tī-hia, Hō͘ in ōe khí-chō thang khiā-khí ê siâⁿ; 37) Koh chèng-choh chhân-hn̂g, chai phû-tô, Tit-tio̍h só͘ chhut ê thó͘-sán. 38) I koh siúⁿ-sù hok-khì hō͘ in, hō͘ in siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe, Ia̍h hō͘ in ê cheng-siⁿ bô kiám-chió. 39) In koh in-ūi pō-gio̍k, hoān-lān, iu-khó͘, Chiū kiám-chió koh pi-kē. 40) I hō͘ kùi-cho̍k siū khòaⁿ-khin, Hō͘ in phiau-liû tī pha-hng bô lō͘ ê só͘-chāi. 41) Chóng-sī I kú-khí sòng-hiong lâng, hō͘ in thoat-lī khó͘-lān, Hō͘ i ê ka-cho̍k heng-ōng chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn. 42) Chèng-ti̍t ê lâng beh khòaⁿ-kìⁿ lâi hoaⁿ-hí; It-chhè pháiⁿ-lâng ê chhùi beh that-ba̍t. 43) Kìⁿ-nā ū tì-hūi ê lâng beh koan-sim chiah ê tāi-chì, Ia̍h beh siàu-liām Iâ-hô-hoa ê chû-ài.

[108] Tāi-pi̍t ê si-koa. 1) Siōng-tè ah, góa ê sim chū-chāi; Góa beh gîm-si, góa ê sim-sîn beh chhiùⁿ-koa o-ló. 2) Khîm--ah, sek--ah, lín tio̍h cheng-sîn khí-lâi; Góa pún-sin beh chin-chá cheng-sîn khí--lâi. 3) Iâ-hô-hoa ah, góa beh tī bān peh-sìⁿ ê tiong-kan kám-siā Lí; Tī lia̍t-pang ê tiong-kan chhiùⁿ-koa o-ló Lí. 4) In-ūi Lí ê chû-ài khah-tōa thiⁿ, Lí ê sêng-si̍t kàu kiong-chhong. 5) Siōng-tè ah, goān Lí koâiⁿ-tōa pôaⁿ-kè chiah ê thiⁿ; Goān Lí ê êng-kng pôaⁿ-kè choân-tōe. 6) Kiû Lí thiaⁿ goán, ēng chiàⁿ-chhiú khan-kiù goán; Thang hō͘ Lí só͘ thiàⁿ ê lâng tit-tio̍h kiù. 7) Siōng-tè í-keng chí I ê sèng-kiat lâi kóng, Góa beh tāi-ia̍t; Góa beh pun-khui Sī-kiàm, niû Sò͘-kat ê soaⁿ-kok. 8) Ki-lia̍t sī Góa-ê; Má-ná-se ia̍h sī Góa-ê; Í-hoat-liân sī Góa ê thâu-khoe; Iû-tāi sī Góa ê koân-pèng. 9) Mô͘-ap beh chòe Góa ê e̍k-phûn; Góa beh hiat góa ê ôe tī Í-tong; Góa beh in-ūi khah-iâⁿ Hui-lī-sū lâi tōa-siaⁿ hoah. 10) Chī-chūi ōe chhōa góa ji̍p kian-kò͘ ê siâⁿ? Chī-chūi chhōa góa ji̍p Í-tong ê tōe? 11) Siōng-tè ah, Lí kiàm m̄-sī khì-sak goán mah? Siōng-tè ah, Lí bô kap goán ê kun-peng saⁿ-kap khì. 12) Kiû Lí pang-chān goán, kong-kek tùi-te̍k; In-ūi lâng ê chín-kiù sī khang-khang. 13) Goán óa-khò Siōng-tè, chòe-chiâⁿ tōa tāi-chì; In-ūi thún-ta̍h goán ê tùi-te̍k--ê, chiū-sī I.

[109] Tāi-pi̍t ê si; kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Góa só͘ o-ló ê Siōng-tè ah, kiû Lí bo̍h-tit chēng-chēng; 2) In-ūi pháiⁿ-lâng ê chhùi, kap kan-chà ê chhùi, in í-keng thí-khui kong-kek góa; In ēng pe̍h-chha̍t ê chi̍h tùi góa kóng-ōe. 3) In ēng oàn-hūn ê ōe pau-ûi góa; Koh bô in-toaⁿ lâi kong-kek góa. 4) Góa thiàⁿ--in, in hoán-tńg chòe góa ê tùi-te̍k; To̍k-to̍k góa choan-bū kî-tó. 5) In tùi góa ēng pháiⁿ pò hó, Ēng oàn-hūn pò jîn-ài. 6) Goān Lí phài chi̍t ê pháiⁿ-lâng koán-hat i, Phài chi̍t ê tùi-te̍k khiā tī i ê chiàⁿ-pêng. 7) I siū sím-phòaⁿ ê sî, goān i chhut-lâi siū tēng-chōe; Goān i ê kî-tó pìⁿ-chòe chōe-kòa. 8) Goān i ê ji̍t-chí té-chió; Goān pa̍t-lâng tit-tio̍h i ê chit. 9) Goān i ê kiáⁿ-jî chòe ko͘-jî, I ê bó͘ chòe kóaⁿ-hū. 10) Goān i ê kiáⁿ-jî sì-kòe khì kiû-khit; Tùi in pha-hng ê só͘-chāi chhut-lâi thó-chia̍h. 11) Goān chè-chú ēng kè-tì chhú i it-chhè só͘-ū--ê; Goān siⁿ-hūn-lâng chhiúⁿ i tio̍h-bòa só͘ tit-tio̍h--ê. 12) Goān bô lâng chiap-sio̍k si-un hō͘ i; Goān bô lâng khó-lîn i ê ko͘-jî. 13) Goān i ê hō͘-è toān-choa̍t, In ê miâ-jī siū chhat-bia̍t, bô thoân tī ē-tāi. 14) Goān i ê chó͘-kong ê chōe-ok hō͘ Iâ-hô-hoa kì-tit; Goān i ê lāu-bú ê chē-kòa bô tit-tio̍h chhat-siau. 15) Goān hiah ê chōe-ok siông-siông tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, Tì-kàu I bia̍t in ê miâ tī sè-kan. 16) In-ūi i bô siūⁿ-tio̍h beh kiâⁿ lîn-bín; Hoán-tńg khún-pek hit ê sòng-hiong khún-khó͘ ê lâng, Beh hāi-sí hiah ê siong-sim ê lâng. 17) I ài chiù-chó͘, chiù-chó͘ chiū kàu tī i; I m̄-ài chiok-hok, chiok-hok chiū lī-khui i hn̄g-hn̄g. 18) I ēng chiù-chó͘ chòe saⁿ lâi chhēng; chiù-chó͘ chiū chhin-chhiūⁿ chúi ji̍p i ê pak-lāi, Chhin-chhiūⁿ iû ji̍p i ê kut. 19) Goān chit ê chiù-chó͘ chòe i chhēng tī sin-khu ê i-ho̍k, Chòe i siông-siông hâ ê io-tòa. 20) Che chiū-sī góa ê tùi-te̍k, kap ēng pháiⁿ-ōe kong-kek góa ê sîn-hûn ê lâng, Tùi Iâ-hô-hoa hia só͘ siū ê pò-èng. 21) Chú Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí in-ūi Lí ê miâ hó khoán-thāi góa; In-ūi Lí ê chû-ài chin-hó, kiû Lí khan-kiù góa. 22) In-ūi góa sòng-hiong, khùn-khó͘, Góa ê lāi-sim siū-siong. 23) Góa ê hè-siū chhin-chhiūⁿ ji̍t-iáⁿ chiām-chiām chhiâ; Góa chhin-chhiūⁿ chháu-meh siū kóaⁿ-chhut. 24) Góa in-ūi kìm-chia̍h, kha-thâu-u sng-nńg; Góa ê bah siau-sán, bô lūn-te̍k. 25) Góa siū in ê húi-pòng; In khòaⁿ-kìⁿ góa, chiū iô-thâu. 26) Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí pang-chān góa; Chiàu Lí ê chû-ài chín-kiù góa; 27) Hō͘ in chai che sī chhut tī Lí ê chhiú; Sī Lí Iâ-hô-hoa só͘ kiâⁿ ê sū. 28) Chhut-chāi in chiù-chó͘, kiû Lí sù-hok; In khí--lâi ê sî, beh tú-tio̍h kiàn-siàu, Lí ê lô͘-po̍k beh hoaⁿ-hí. 29) Goān góa ê tùi-te̍k ēng lêng-jio̍k chòe-saⁿ chhēng; Goān in ēng in ê kiàn-siàu chòe phàu, moa sin-khu. 30) Góa beh ēng góa ê chhùi tōa-tōa kám-siā Iâ-hô-hoa; Góa beh tī chèng-lâng ê tiong-kan o-ló I. 31) In-ūi I beh khiā tī sòng-hiong lâng ê chiàⁿ-pêng, Beh kiù i thoat-lī sím-phòaⁿ i ê sìⁿ-miā ê lâng.

[110] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa tùi góa ê chú kóng, Lí chē Góa ê iū-pêng, Thèng-hāu Góa hō͘ lí ê tùi-te̍k chòe Lí ê kha-ta̍h. 2) Iâ-hô-hoa beh tùi Sek-an chhun-chhut lí ū lêng-le̍k ê koáiⁿ; Lí tio̍h tī lí tùi-te̍k ê tiong-kan chiáng-koân. 3) Lí chhut-kun ê ji̍t, lí ê peh-sìⁿ beh ēng sèng-kiat ê chng-thāⁿ chòe saⁿ, kam-sim hiàn ka-kī; Lí ê chòng-teng kui-óa lí, chhin-chhiūⁿ chá-khí-sî só͘ kiat ê lō͘-chúi. 4) Iâ-hô-hoa í-keng chiù-chōa, tek-khak bô thè-hóe, kóng, Lí éng-oán chòe chè-si, Chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t. 5) Tī lí chiàⁿ-pêng ê Chú, Tng I siū-khì ê ji̍t, beh phah-pāi lia̍t-ông. 6) I beh tī lia̍t-pang-tiong lâi sím-phòaⁿ, I beh hō͘ sin-si piàn-móa ta̍k só͘-chāi; I beh tī chōe-chōe kok phah-phòa tùi-te̍k ê thâu-khak. 7) I beh lim lō͘-piⁿ ê khoe-chúi; In-ūi án-ni, i beh kia̍h-khí thâu.

[111] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Tī chèng-ti̍t lâng ê hōe-tiong, kap kong-hōe tiong, Góa beh choan-sim kám-siā Iâ-hô-hoa. 2) Iâ-hô-hoa ê só͘ chòe chin-tōa, Hoān-nā hoaⁿ-hí I só͘ chòe--ê, lóng beh chhâ-khó i. 3) I só͘ kiâⁿ--ê sī chun-kùi ui-giâm; I ê gī éng-éng tī-teh. 4) I kiâⁿ kî-sū, hō͘ lâng kì-liām; Iâ-hô-hoa ū un-hūi, ū lîn-bín. 5) I siúⁿ-sù bí-niû hō͘ kèng-ùi I ê lâng; I beh éng-oán kì-liām I ê iok. 6) I chiong I tōa koân-lêng ê só͘-chòe hián-bêng tī I ê peh-sìⁿ; Chiong lia̍t-pang ê gia̍p siúⁿ-sù in. 7) I ê chhiú só͘-chòe sī sêng-si̍t kong-pêng; I ê kà-sī lóng sī khak-si̍t. 8) Sī éng sè-tāi kian-kò͘--ê, Sī chiàu sêng-si̍t chèng-ti̍t siat-li̍p--ê. 9) I ǹg I ê peh-sìⁿ si-hêng kiù-sio̍k; I tiāⁿ-tio̍h I ê iok, ti̍t-kàu éng-oán; I ê miâ sī sèng, thang kiaⁿ-ùi. 10) Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-hūi ê kun-pún; Kìⁿ-nā chiàu án-ni kiâⁿ-ê, chiah ū chhang-miâ; Iâ-hô-hoa ê miâ-siaⁿ ti̍t-kàu éng-oán.

[112] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Kèng-ùi Iâ-hô-hoa, tōa hoaⁿ-hí I ê bēng-lēng--ê, Chit-hō lâng ū hok-khì. 2) I ê hō͘-è tī sè-kan tek-khak kiông-sēng; Chèng-ti̍t ê lâng ê āu-tāi, tek-khak beh tit-tio̍h hok-khì. 3) I ê ke-lāi ū hè-mi̍h, ū chîⁿ-châi; I ê kong-gī chûn kàu éng-oán. 4) Chèng-ti̍t ê lâng tī o͘-àm ê tiong-kan, ū kng ūi-tio̍h i hoat-hiān; I ū un-hūi, ū lîn-bín, ū kong-gī. 5) Si-un lâi chioh lâng--ê, ū hok-khì; I siū sím-phòaⁿ ê sî, beh sò͘-bêng ka-kī ê sū. 6) I éng-éng bô iô-choah; Gī-lâng siū kì-liām, ti̍t-kàu éng-oán. 7) I m̄-kiaⁿ pháiⁿ siau-sit; I ê sim kian-kò͘, óa-khò Iâ-hô-hoa. 8) I ê sim chū-chāi, lóng bô kiaⁿ-hiâⁿ, Ti̍t-kàu i khòaⁿ-kìⁿ i ê tùi-te̍k siū pò-èng. 9) I tōa siá-sì, i chín-chè sòng-hiong lâng; I ê jîn-gī chûn kàu éng-oán; I ê kak tit-tio̍h kú-khí, ū êng-kng. 10) Pháiⁿ-lâng khòaⁿ-liáu bōe-khat-tit, Tek-khak kā-gê chhiat-chhí, lâi siau-bia̍t; Pháiⁿ-lâng ê sim-goān beh kui tī bô.

[113] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k ah, lín tio̍h o-ló, O-ló Iâ-hô-hoa ê miâ. 2) Goān Iâ-hô-hoa ê miâ siū o-ló, Tùi chit-sî kàu éng-oán. 3) Tùi ji̍t-chhut kàu ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi, Iâ-hô-hoa ê miâ sī eng-kai o-ló--ê. 4) Iâ-hô-hoa pôaⁿ-kè lóng-chóng ê kok, I ê êng-kng khah-koâiⁿ tī chiah ê thiⁿ. 5) Chī-chūi chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè ah? I chē tī chì-koâiⁿ ê só͘-chāi--ê. 6) I ka-kī khiam-pi, Koan-khòaⁿ thiⁿ-téng tōe-ē ê tāi-chì. 7) I tùi tîn-ai kú-khí sòng-hiong lâng, Tùi pùn-sò-tui thê-poa̍t khiàm-kheh ê lâng; 8) Hō͘ i kap kùi-cho̍k saⁿ-kap chē, Chiū-sī kap pún-kok ê kùi-cho̍k saⁿ-kap chē. 9) I hō͘ bōe seng-io̍k ê hū-jîn-lâng liāu-lí ke; Chòe chōe-chōe kiáⁿ ê lāu-bú lâi hoaⁿ-hí. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[114] Í-sek-lia̍t chhut Ai-ki̍p. Ngá-kok-ke lī-khui giân-gú bōe siong-thong ê peh-sìⁿ; 2) Hit-sî Iû-tāi chòe I ê sèng-só͘, Í-sek-lia̍t chòe I ê pang-kok. 3) Tōa-hái khòaⁿ-kìⁿ chiū tô-cháu, Iok-tàn hô ia̍h lâu tò-tńg. 4) Tōa-soaⁿ tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ iûⁿ-káng; Sòe-soaⁿ tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á-kiáⁿ. 5) Tōa-hái ah, lí ūi siáⁿ tāi-chì tô-cháu? Iok-tàn ah, lí ūi siáⁿ tāi-chì lâu tò-tńg? 6) Tōa-soaⁿ ah, lí cháiⁿ-iūⁿ tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ iûⁿ-káng? Sòe-soaⁿ ah, lí cháiⁿ-iūⁿ tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á-kiáⁿ? 7) Tōe ah, lí kìⁿ-tio̍h Chú ê bīn, Kìⁿ-tio̍h Ngá-kok ê Siōng-tè ê bīn, chiū tio̍h ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 8) I hō͘ chio̍h-pôaⁿ pìⁿ-chòe chúi-tî, Hō͘ tēng-chio̍h pìⁿ-chòe chúi-chôaⁿ.

[115] Iâ-hô-hoa ah, êng-kng bo̍h-tit kui hō͘ goán, bo̍h-tit kui hō͘ goán, Tio̍h in-ūi Lí ê chû-ài kap sêng-si̍t, kui tī Lí ê miâ. 2) Mih-sái tio̍h hō͘ gōa-pang-lâng kóng, Taⁿ, in ê Siōng-tè tī toh-lo̍h? 3) Chóng-sī goán ê Siōng-tè tī thiⁿ-téng; Lóng chiàu I só͘-ài--ê kiâⁿ tāi-chì. 4) In ê ngó͘-siōng sī gûn--ê, kim--ê, Sī lâng ê chhiú só͘ chō--ê. 5) In ū chhùi, ia̍h bōe kóng-ōe; Ū ba̍k-chiu, ia̍h bōe khòaⁿ; 6) In ū hī-khang, ia̍h bōe thiaⁿ; Ū phīⁿ-khang, ia̍h bōe phīⁿ; 7) In ū chhiú, ia̍h bōe the̍h; Ū kha, ia̍h bōe kiâⁿ; In ia̍h bô ēng in ê nâ-âu chhut-siaⁿ. 8) Chō in-ê, khò in-ê, Lóng beh chhin-chhiūⁿ in. 9) Í-sek-lia̍t ah, lí tio̍h óa-khò Iâ-hô-hoa; I sī in ê pang-chān, in ê tîn-pâi. 10) A-lûn ê ke ah, lín tio̍h óa-khò Iâ-hô-hoa; I sī in ê pang-chān, in ê tîn-pâi. 11) Lín kèng-ùi Iâ-hô-hoa--ê, tio̍h óa-khò Iâ-hô-hoa; I sī in ê pang-chān, in ê tîn-pâi. 12) Iâ-hô-hoa pêng-sî siàu-liām goán, I beh sù hok-khì; Beh sù hok-khì hō͘ Í-sek-lia̍t ê ke; Beh sù hok-khì hō͘ A-lûn ê ke. 13) Kìⁿ-nā kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê lâng, Bô-lūn tōa-sòe, I beh sù hok-khì hō͘ in. 14) Goān Iâ-hô-hoa ke-thiⁿ lín, Ke-thiⁿ lín kap lín ê kiáⁿ-sun. 15) Chhòng-chō thiⁿ tōe ê Iâ-hô-hoa, Siúⁿ-sù hok-khì hō͘ lín. 16) Thiⁿ sī Iâ-hô-hoa ê thiⁿ, Tōe sī I hō͘ sè-kan-lâng--ê. 17) Sí-lâng bōe-ōe o-ló Iâ-hô-hoa; Lo̍h kàu chēng-chēng ê só͘-chāi--ê, ia̍h lóng bōe-ōe. 18) Chóng-sī goán beh o-ló Iâ-hô-hoa, Tùi chit-sî kàu éng-oán. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[116] Góa thiàⁿ Iâ-hô-hoa, In-ūi I thiaⁿ góa ê siaⁿ, góa ê khún-kiû. 2) I í-keng àⁿ hī-khang thiaⁿ góa; Só͘-í góa chi̍t-sì-lâng beh kiû-kiò I. 3) Sí-bô ê soh tîⁿ-tio̍h góa, Im-kan ê thòng-khó͘ khîⁿ-tio̍h góa; Góa tú-tio̍h hoān-lān iu-khó͘. 4) Góa chiū kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ, kóng, Iâ-hô-hoa ah, taⁿ kiû Lí kiù góa ê sìⁿ-miā. 5) Iâ-hô-hoa ū un-hūi, ū kong-gī; Goán ê Siōng-tè ū chû-pi. 6) Iâ-hô-hoa pó-hō͘ gōng-ti̍t ê lâng; Góa kàu tī pi-bî ê tōe-ūi, I chiū kiù góa. 7) Góa ê sîn-hûn ah, tio̍h kui tī lí an-hioh ê só͘-chāi, In-ūi Iâ-hô-hoa ēng tōa-un khoán-thāi lí. 8) In-ūi Lí kiù góa ê sìⁿ-miā bián-tit sí-bô; Kiù góa ê ba̍k-chiu bián lâu ba̍k-sái; Kiù góa ê kha bián poa̍h-tó. 9) Góa beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, Kiâⁿ tī oa̍h-lâng ê tōe. 10) Góa sìn, só͘-í kóng; Góa siū ke̍k-tōa ê khùn-khó͘; 11) Góa bat tio̍h-kip lâi kóng, Lâng lóng sī hu-ké. 12) Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù góa it-chhè ê tōa-un, Góa beh ēng sím-mi̍h pò-tap I? 13) Góa beh phâng-khí kiù-un ê poe, kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ. 14) Góa beh tī I chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng, Tùi Iâ-hô-hoa siā góa ê goān. 15) Iâ-hô-hoa khòaⁿ I sèng ê peh-sìⁿ ê sí, Chòe chin pó-pòe. 16) Iâ-hô-hoa ah, góa si̍t-chāi sī Lí ê lô͘-po̍k; góa sī Lí ê lô͘-po̍k, sī Lí lú-pī ê kiáⁿ; Lí í-keng tháu-khui khún-pa̍k góa ê soh. 17) Góa beh ēng kám-siā ê chè hiàn hō͘ Lí; Koh beh kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ. 18) Góa beh tī I chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng, Tùi Iâ-hô-hoa siā góa ê goān. 19) Tī Iâ-hô-hoa chhù ê īⁿ-lāi, Tī lí Iâ-lō͘-sat-léng ê tiong-kan; Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[117] Ban-kok ah, lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; Bān peh-sìⁿ ah, lín tio̍h chheng-hō͘ I. 2) In-ūi I tùi lán tōa si chû-ài; Iâ-hô-hoa ê sêng-si̍t éng-oán tī-teh. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[118] Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi I sī hó; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 2) Goān Í-sek-lia̍t kóng, I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 3) Goān A-lûn ê ke kóng, I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 4) Goān kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê lâng kóng, I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 5) Góa tī gûi-kip ê tiong-kan kiû-kiò Iâ-hô-hoa; Iâ-hô-hoa chiū ìn góa, chiong góa hē tī khoan-khoah ê só͘-chāi. 6) Ū Iâ-hô-hoa kap góa tī-teh, góa chiū bô kiaⁿ; Lâng beh siáⁿ hoat-tit góa ta-ôa? 7) Tī hiah ê pang-chān góa--ê ê tiong-kan, ū Iâ-hô-hoa kap góa tī-teh; Só͘-í góa beh khòaⁿ-kìⁿ hiah ê oàn-hūn góa ê lâng siū pò-èng. 8) Óa-khò Iâ-hô-hoa, Pí óa-khò lâng khah-hó. 9) Óa-khò Iâ-hô-hoa, Pí óa-khò ông-chhin khah-hó. 10) Bān peh-sìⁿ ûi-lûi góa; góa óa-khò Iâ-hô-hoa ê miâ, beh châu-bia̍t in. 11) In ûi--góa, khùn--góa; góa óa-khò Iâ-hô-hoa ê miâ, beh châu-bia̍t in. 12) In chhin-chhiūⁿ phang ûi góa; Chhin-chhiūⁿ sio chhì-phè ê hé, siū phah-hoa. Góa óa-khò Iâ-hô-hoa ê miâ beh châu-bia̍t in. 13) Lí chhut-la̍t chhia góa, beh hō͘ góa tó; Chóng-sī Iâ-hô-hoa pang-chān góa. 14) Iâ-hô-hoa sī góa ê khùi-la̍t, sī góa ê si-koa; I ia̍h chiâⁿ-chòe chín-kiù góa ê. 15) Tī gī-lâng ê pò͘-pîⁿ-lāi ū hoaⁿ-hí ê siaⁿ, chín-kiù ê siaⁿ; Iâ-hô-hoa ê chiàⁿ-chhiú si-chhut tōa koân-lêng. 16) Iâ-hô-hoa ê chiàⁿ-chhiú kia̍h-koâiⁿ; Iâ-hô-hoa ê chiàⁿ-chhiú si-chhut tōa koân-lêng. 17) Góa bōe tì-kàu sí, iáu ōe oa̍h-teh; Sòa beh pò-iông Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe. 18) Iâ-hô-hoa bat giâm-giâm kéng-kài góa; Chóng-sī bē ū chiong góa kau tī sí-bô. 19) Tio̍h kā góa khui gī ê mn̂g; Góa beh ji̍p--khì, kám-siā Iâ-hô-hoa. 20) Che sī Iâ-hô-hoa ê mn̂g, gī ê lâng beh ji̍p--khì. 21) Góa beh kám-siā Lí, in-ūi Lí í-keng ìn góa; Koh chiâⁿ-chòe chín-kiù góa--ê. 22) Sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h, Í-keng chiâⁿ-chòe chhù-kak-thâu ê chio̍h. 23) Che sī Iâ-hô-hoa só͘-chòe--ê, Lán ê ba̍k-chiu khòaⁿ i chòe kî-koài. 24) Che sī Iâ-hô-hoa só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t; Lán tī chit-ji̍t ê tiong-kan beh hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. 25) Iâ-hô-hoa ah, taⁿ kiû Lí chín-kiù; Iâ-hô-hoa ah, taⁿ kiû Lí hō͘ goán hoat-ta̍t. 26) Hōng Iâ-hô-hoa ê miâ lâi--ê, eng-kai tit-tio̍h hok-khì; Goán tùi Iâ-hô-hoa ê chhù kā lín chiok-hok. 27) Iâ-hô-hoa sī Siōng-tè, I ê kng chiò goán; Tio̍h ēng soh pa̍k chè-sū ê cheng-siⁿ kàu tôaⁿ-kak. 28) Lí sī góa ê Siōng-tè, góa beh kám-siā Lí; Lí sī góa ê Siōng-tè, góa beh chun Lí chòe koâiⁿ. 29) Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi I sī hó; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh.

[119] Só͘ kiâⁿ oân-choân, chun-thàn Iâ-hô-hoa lu̍t-hoat ê, Chit-hō lâng ū hok-khì. 2) Chun-siú I kan-chèng ê ōe, Choan-sim chhē I--ê, chit-hō lâng ū hok-khì. 3) In bô chòe put-gī ê sū; In chun-thàn I ê tō-lō͘. 4) Lí bat chiong Lí kà-sī ê ōe hoan-hù goán; Sī ài goán un-khûn chun-siú. 5) Goān góa ê chhu-hiòng tiāⁿ-tio̍h, Lâi siú Lí ê lu̍t-lē. 6) Góa tùi-tiōng Lí it-chhè ê kài-bēng, Chiū put-tì kiàn-siàu. 7) Góa ha̍k-si̍p Lí kong-gī ê phòaⁿ-toàn, Chiū beh ēng chèng-ti̍t ê sim kám-siā Lí. 8) Góa beh siú Lí ê lu̍t-lē; Kiû Lí m̄-thang it-chīn pàng-sak góa. 9) Siàu-liân lâng tio̍h ēng sím-mi̍h lâi chheng-khì i ê só͘-kiâⁿ? Sī tio̍h chiàu Lí ê ōe lâi sòe-jī kiâⁿ. 10) Góa choan-sim chhē Lí; Kiû Lí m̄-thang hō͘ góa bê-lō͘ lī-khui Lí ê kài-bēng. 11) Góa chiong Lí ê giân-gú khǹg tī góa ê sim-lāi, Bián-tit góa tek-chōe Lí. 12) Iâ-hô-hoa ah, Lí sī eng-kai siū o-ló--ê; Kiû Lí chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 13) Lí só͘ kóng it-chhè ê phòaⁿ-sû, Góa ēng chhùi-tûn pò-iông--i. 14) Góa hoaⁿ-hí Lí kan-chèng ê lō͘, Chhin-chhiūⁿ hoaⁿ-hí it-chhè ê châi-bu̍t. 15) Góa beh chēng-chēng siūⁿ Lí kà-sī ê ōe, Ia̍h beh chù-tiōng Lí ê tō-lō͘. 16) Góa beh tī Lí ê lu̍t-lē-tiong ka-kī khoài-lo̍k, Góa bô bōe-kì-tit Lí ê ōe. 17) Kiû Lí ēng tōa-un khoán-thāi Lí ê lô͘-po̍k, hō͘ góa tit-tio̍h oa̍h; Góa chiū beh siú Lí ê ōe. 18) Kiû Lí khui góa ê ba̍k-chiu, Hō͘ góa khòaⁿ-chhut Lí lu̍t-hoat-tiong ê kî-biāu. 19) Góa tī tōe-chiūⁿ sī chòe kià-kha--ê; Kiû Lí m̄-thang tùi góa ún-ba̍t Lí ê kài-bēng. 20) Góa ê sim piak-li̍h, In-ūi sî-siông chhiat-chhiat him-bō͘ Lí ê phòaⁿ-sû. 21) Lí chek-pī kiau-ngō͘ siū chiù-chó͘ ê lâng, Chiū-sī bê-lō͘ lī-khui Lí ê kài-bēng ê lâng. 22) Kiû Lí kā góa tû--khì lêng-jio̍k kap khòaⁿ-khin, In-ūi góa siú Lí kan-chèng ê ōe. 23) Kùi-cho̍k chē-teh, lām-sám gī-lūn góa; Nā-sī Lí ê lô͘-po̍k chēng-chēng siūⁿ Lí ê lu̍t-lē. 24) Lí kan-chèng ê ōe sī góa só͘ hoaⁿ-hí--ê, Sī góa ê bô͘-sū. 25) Góa ê sìⁿ-miā kha̍h-tiâu tī thô͘-hún, Kiû Lí, chiàu Lí ê ōe, chín-kiù góa oa̍h. 26) Góa kóng-khí góa só͘ kiâⁿ ê lō͘, Lí ìn góa; Kiû Lí chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 27) Kiû Lí hō͘ góa bêng-pe̍k Lí kà-sī ê lō͘, Góa chiū chēng-chēng siūⁿ Lí ê kî-sū. 28) Góa ê sim-sîn in-ūi iu-khó͘ lâi siau-iûⁿ; Kiû Lí, chiàu Lí ê ōe, hō͘ góa ióng-kiāⁿ. 29) Kiû Lí hō͘ góa lī-khui kan-chà ê lō͘, Chiong Lí ê lu̍t-hoat un-sù góa. 30) Góa ū kéng sìn-si̍t ê lō͘, Chiong Lí ê phòaⁿ-sû hē tī góa ê bīn-chêng. 31) Góa loân-bō͘ Lí kan-chèng ê ōe; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang hō͘ góa kiàn-siàu. 32) Lí khui-khoah góa ê sim ê sî, Góa chiū cháu tī Lí kài-bēng ê lō͘. 33) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiong Lí lu̍t-lē ê lō͘ chí-sī góa; Góa beh thiat-tí chun-siú. 34) Kiû Lí hō͘ góa tì-hūi, góa chiū siú Lí ê lu̍t-hoat; Koh beh choan-sim chip-siú. 35) Kiû Lí hō͘ góa kiâⁿ Lí kài-bēng ê lō͘, In-ūi chit ê lō͘ sī góa só͘ hoaⁿ-hí ê. 36) Kiû Lí hō͘ góa ê sim ǹg Lí kan-chèng ê ōe, Bô ǹg put-gī ê chîⁿ-châi. 37) Kiû Lí hō͘ góa ê ba̍k-chiu oa̍t-cháu, bô khòaⁿ hu-ké; Koh hō͘ góa tī Lí ê lō͘-tiong lâi oa̍h. 38) Lí ê lô͘-po̍k kèng-ùi Lí, Kiû Lí ūi i kian-kò͘ Lí ê ōe. 39) Kiû Lí hō͘ góa só͘ kiaⁿ ê lêng-jio̍k lī-khui góa; In-ūi Lí ê phòaⁿ-sû sī hó. 40) Góa him-bō͘ Lí kà-sī ê ōe; Kiû Lí, tī Lí ê kong-gī, hō͘ góa lâi oa̍h. 41) Iâ-hô-hoa ah, goān Lí chiàu Lí ê ōe, Hō͘ Lí ê chû-ài, chiū-sī Lí ê kiù-un, lîm-kàu góa. 42) Góa chiū ū ōe thang ìn hit ê lêng-jio̍k góa--ê; In-ūi góa óa-khò Lí ê ōe. 43) Kiû Lí hō͘ chin-lí ê ōe bô it-chīn lī-khui góa ê chhùi; In-ūi góa ǹg-bāng Lí ê phòaⁿ-toàn. 44) Góa beh siông-siông siú Lí ê lu̍t-hoat, Ti̍t-kàu éng-oán. 45) Góa beh kiâⁿ tī khoan-khoah ê só͘-chāi, In-ūi góa ū káng-kiû Lí kà-sī ê ōe. 46) Góa ia̍h beh tī kun-ông ê bīn-chêng káng-lūn Lí kan-chèng ê ōe, Ia̍h bô tì-kàu kiàn-siàu. 47) Góa beh tī Lí ê kài-bēng-tiong ka-kī khoài-lo̍k; Chiah ê kài-bēng pêng-sò͘ sī góa só͘ thiàⁿ-sioh--ê. 48) Góa thiàⁿ-sioh Lí ê kài-bēng, góa beh tùi i kia̍h-khí chhiú; Lí ê lu̍t-lē góa ia̍h beh chēng-chēng siūⁿ i. 49) Kiû Lí kì-tit tùi Lí ê lô͘-po̍k só͘ èng-ún ê ōe, In-ūi Lí bat hō͘ góa ū ǹg-bāng. 50) Lí ê ōe chiong góa kiù-oa̍h, Góa tī hoān-lān-tiong tùi che tit-tio̍h an-ùi. 51) Kiau-ngō͘ ê lâng chīn-chāi bú-bān góa; Chóng-sī góa bē-bat phian-lī Lí ê lu̍t-hoat. 52) Iâ-hô-hoa ah, góa kì-liām Lí tùi chá í-lâi ê phòaⁿ-sû, Chiū ka-kī tit-tio̍h an-ùi. 53) Góa in-ūi khì-sak Lí ê lu̍t-hoat ê pháiⁿ-lâng, Chiū tōa siū-khì, chhin-chhiūⁿ hé to̍h. 54) Góa tī kià-kha ê chhù, Pêng-sî ēng Lí ê lu̍t-lē chòe si-koa. 55) Iâ-hô-hoa ah, góa mî-kan kì-liām Lí ê miâ, Siú Lí ê lu̍t-hoat. 56) Góa tit-tio̍h án-ni, Sī in-ūi góa siú Lí kà-sī ê ōe. 57) Iâ-hô-hoa sī góa ê ki-gia̍p, Góa bat kóng, Góa beh siú Lí ê ōe. 58) Góa bat choan-sim kiû Lí ê un, Goān Lí chiàu Lí ê ōe lîn-bín góa. 59) Góa chhim-chhim siūⁿ góa só͘ kiâⁿ ê lō͘, Chiū oa̍t-tńg kha ǹg Lí kan-chèng ê ōe. 60) Góa siú Lí ê kài-bēng, Kóaⁿ-kín bô iân-chhiân. 61) Pháiⁿ-lâng ê soh pa̍k-tîⁿ góa; Chóng-sī góa bô bōe-kì-tit Lí ê lu̍t-hoat. 62) Góa in-ūi Lí kong-gī ê phòaⁿ-toàn, Pòaⁿ-mî beh khí-lâi kám-siā Lí. 63) Kìⁿ-nā kèng-ùi Lí, kap siú Lí ê kà-sī ê lâng, Góa kap in chòe-phōaⁿ. 64) Iâ-hô-hoa ah, Lí chû-ài piàn-móa tōe-bīn; Kiû Lí chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 65) Iâ-hô-hoa ah, Lí bat hó khoán-thāi Lí ê lô͘-po̍k, Sī chiàu Lí só͘ kóng ê ōe. 66) Kiû Lí chiong hó ê chhang-miâ kap tì-sek, kà-sī góa; In-ūi góa sìn Lí ê kài-bēng. 67) Góa bē siū-khó͘ í-chêng, ū kiâⁿ bê-lō͘; Chóng-sī góa taⁿ siú Lí ê ōe. 68) Lí sī hó, só͘-kiâⁿ ia̍h sī hó; Kiû Lí chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 69) Kiau-ngō͘ ê lâng chō-chok bô-iáⁿ ōe, kong-kek góa; Chóng-sī góa beh choan-sim siú Lí ê kà-sī. 70) In ê sim tūn, chhin-chhiūⁿ iû pau-ba̍t; Chóng-sī góa hoaⁿ-hí Lí ê lu̍t-hoat. 71) Góa ū siū-khó͘, sī chòe góa ê lī-ek; In-ūi beh hō͘ góa ha̍k-si̍p Lí ê lu̍t-lē. 72) Lí só͘ kóng ê lu̍t-hoat sī chòe góa ê lī-ek; Iâⁿ-kè chheng-bān ê kim-gûn. 73) Lí ê chhiú chhòng-chō góa, chhiâⁿ-tî góa; Kiû Lí hō͘ góa tì-hūi, thang ha̍k-si̍p Lí ê kài-bēng. 74) Kèng-ùi Lí ê lâng khòaⁿ-kìⁿ góa chiū beh hoaⁿ-hí; In-ūi tī Lí ê ōe, góa ū ǹg-bāng. 75) Iâ-hô-hoa ah, góa chai Lí ê phòaⁿ-toàn sī kong-gī; Lí hō͘ góa siū-khó͘ sī tùi tī sìn-si̍t. 76) Kiû Lí ēng Lí ê chû-ài an-ùi góa; Chiàu Lí tùi Lí ê lô͘-po̍k só͘ kóng ê ōe. 77) Goān Lí ê chû-pi lîm-kàu góa, hō͘ góa oa̍h; In-ūi Lí ê lu̍t-hoat sī góa só͘ hoaⁿ-hí--ê. 78) Goān kiau-ngō͘ ê lâng siū kiàn-siàu, in-ūi in bô lí-iû óng-khut góa; Chóng-sī góa beh chēng-chēng siūⁿ Lí ê kà-sī. 79) Goān kèng-ùi Lí ê lâng kui-ǹg góa; In chiū chai Lí kan-chèng ê ōe. 80) Goān góa ê sim oân-choân siú Lí ê lu̍t-lē, Hō͘ góa put-tì kiàn-siàu. 81) Góa ê sim-sîn him-bō͘ Lí ê kiù-un kàu hūn--khì; Chóng-sī tī Lí ê ōe, góa ū ǹg-bāng. 82) Góa in-ūi ǹg-bāng Lí ê ōe, ba̍k-chiu hoe, Kóng, Lí sím-mi̍h sî beh an-ùi góa? 83) In-ūi góa chhin-chhiūⁿ tī hé-hun-tiong ê phê-tē; Chóng-sī góa bô bōe-kì-tit Lí ê lu̍t-lē. 84) Lí ê lô͘-po̍k ê ji̍t-chí ū jōa-chōe ah? Lí beh tī-sî sím-phòaⁿ khún-pek góa ê lâng. 85) Kiau-ngō͘ ê lâng, chiū-sī bô thàn Lí ê lu̍t-hoat--ê, Ku̍t hām-khiⁿ, beh hāi góa. 86) Lí ê kài-bēng it-chīn sêng-si̍t; in bô in-toaⁿ khún-pek góa; Kiû Lí pang-chān góa. 87) In hiám-hiám bia̍t-bô góa tī sè-kan; chóng-sī góa bô pàng-sak Lí ê kà-sī. 88) Kiû Lí chiàu Lí ê chû-ài hō͘ góa oa̍h; Góa chiū beh siú Lí ê chhùi kan-chèng ê ōe. 89) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê ōe an-tiāⁿ tī thiⁿ--nih, Ti̍t-kàu éng-oán. 90) Lí ê sêng-si̍t chûn kàu bān-tāi; Lí kiàn-li̍p tōe, tōe chiū tn̂g-tn̂g tī--teh. 91) Chiàu Lí ê tēng-lē, in kàu-taⁿ iáu tī--teh; In-ūi bān-mi̍h lóng sī Lí ê chhe-ēng. 92) Góa nā m̄-sī hoaⁿ-hí Lí ê lu̍t-hoat, Chiū chá-chá tī góa ê khó͘-lān-tiong bia̍t-bô lah. 93) Góa éng-éng bô bōe-kì-tit Lí ê kà-sī; In-ūi Lí ēng che hō͘ góa oa̍h. 94) Góa sī Lí-ê, kiû Lí kiù góa; In-ūi góa chhē Lí ê kà-sī. 95) Pháiⁿ-lâng tng-tán góa, beh bia̍t-bô góa, Chóng-sī góa beh káng-kiù Lí kan-chèng ê ōe. 96) Góa khòaⁿ só͘-ū ê oân-choân, lóng sī iú-hān; To̍k-to̍k Lí ê bēng-lēng ke̍k-kî khui-khoah. 97) Góa thiàⁿ-sioh Lí ê lu̍t-hoat kàu cháiⁿ-iūⁿ ah! Góa thong-ji̍t chēng-chēng siūⁿ. 98) Lí ê kài-bēng siông-siông kap góa tī--teh, Hō͘ góa pí góa ê tùi-te̍k khah ū tì-hūi. 99) Góa pí góa lóng-chóng ê sian-siⁿ khah thong-ta̍t; In-ūi góa chēng-chēng siūⁿ Lí kan-chèng ê ōe. 100) Góa pí lāu-lâng khah bêng-pe̍k, In-ūi góa siú Lí ê kà-sī. 101) Góa kìm góa ê kha, it-chhè ê pháiⁿ-lō͘ bô kiâⁿ; Hō͘ góa thang siú Lí ê ōe. 102) Góa bô phian-lī Lí ê phòaⁿ-toàn; In-ūi Lí ū kà-sī góa. 103) Lí ê ōe tī góa ê chiūⁿ-kiuⁿ kàu jōa tiⁿ! Tī góa ê chhùi, pí bi̍t khah-tiⁿ. 104) Góa tùi Lí ê kà-sī tit-tio̍h bêng-pe̍k; Só͘-í góa oàn-hūn it-chhè ê siâ-lō͘. 105) Lí ê ōe chòe góa kha-chêng ê teng, Chòe góa lō͘-chiūⁿ ê kng. 106) Lí kong-gī ê phòaⁿ-toàn, góa bat chiù-chōa beh chun-siú; Góa koat-toàn án-ni kiâⁿ. 107) Góa siū-khó͘ kàu-ke̍k; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiàu Lí ê ōe hō͘ góa oa̍h. 108) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kàm-la̍p góa ê chhùi só͘ hoaⁿ-hí hiàn ê o-ló, Koh chiong Lí ê phòaⁿ-sû kà-sī góa. 109) Góa ê sìⁿ-miā siông-siông tú-tio̍h gûi-hiám; Iáu-kú góa bô bōe-kì-tit Lí ê lu̍t-hoat. 110) Pháiⁿ-lâng siat lô-bāng beh hāi góa; Chóng-sī góa bô phian-lī Lí ê kà-sī. 111) Góa chiong Lí kan-chèng ê ōe, chòe éng-oán ê ki-gia̍p; In-ūi che sī góa sim-lāi só͘ hoaⁿ-hí--ê. 112) Góa hō͘ góa ê sim choan ǹg Lí ê lu̍t-lē; Éng-oán chun-thàn, ti̍t-kàu lō͘-bé. 113) Nn̄g-iūⁿ sim ê lâng sī góa só͘ thòng-hūn; To̍k-to̍k Lí ê lu̍t-hoat sī góa só͘ thiàⁿ-sioh. 114) Lí sī góa siám-bih ê só͘-chāi, koh sī góa ê tîn-pâi; Góa tī Lí ê ōe ū ǹg-bāng. 115) Chòe-pháiⁿ ê lâng ah, lín tio̍h lī-khui góa; Hō͘ góa thang siú góa ê Siōng-tè ê kài-bēng. 116) Kiû Lí chiàu Lí ê ōe hû-chhî góa, hō͘ góa oa̍h; Ia̍h bô hō͘ góa in-ūi só͘ ǹg-bāng--ê lâi kiàn-siàu. 117) Kiû Lí hû-chhî góa, góa chiū tit-kiù; Góa beh siông-siông tùi-tiōng Lí ê lu̍t-lē. 118) Kìⁿ-nā kiâⁿ chha-lō͘, lī-khui Lí ê lu̍t-lē ê lâng, Lí khòaⁿ-khin in; In-ūi in ê khúi-chà sī hu-ké. 119) Sè-kan ê pháiⁿ-lâng, Lí lóng kā in tû--khì, chhin-chhiūⁿ che-tái; In-ūi án-ni, góa thiàⁿ-sioh Lí kan-chèng ê ōe. 120) Góa in-ūi kiaⁿ-ùi Lí, góa ê bah chiū chhoah; Lí ê phòaⁿ-toàn ia̍h hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ. 121) Góa péng-kong kiâⁿ-gī; Kiû Lí m̄-thang chiong góa pàng hō͘ ap-chè góa ê lâng. 122) Kiû Lí pó-jīn Lí ê lô͘-po̍k, thang tit-tio̍h hó kéng-gū; Bo̍h-tit hō͘ kiau-ngō͘ ê lâng ap-chè góa. 123) Góa in-ūi ǹg-bāng Lí ê kiù-un, kap Lí kong-gī ê ōe, Tì-kàu ba̍k-chiu hoe. 124) Kiû Lí chiàu Lí ê chû-ài khoán-thāi Lí ê lô͘-po̍k; Chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 125) Góa sī Lí ê lô͘-po̍k, kiû Lí hō͘ góa tì-hūi; Hō͘ góa ōe chai Lí kan-chèng ê ōe. 126) Hiān-kim tng sī Iâ-hô-hoa kiâⁿ tāi-chì ê sî; In-ūi lâng hòe-bô Lí ê lu̍t-hoat. 127) Só͘-í góa thiàⁿ-sioh Lí ê kài-bēng, Iâⁿ-kè kim, ia̍h iâⁿ-kè hó-kim. 128) Só͘-í Lí it-chhè ê kà-sī, bān-sū, góa lóng lia̍h-chòe chèng-ti̍t; Koh góa oàn-hūn it-chhè ê siâ-lō͘. 129) Lí kan-chèng ê ōe sī kî-biāu; Só͘-í góa ê sim kín-sīn chip-siú. 130) Lí ê ōe chi̍t-ē khui-thiah, chiū hoat-chhut kng, Hō͘ gōng-lâng thong-ta̍t. 131) Góa khui-chhùi ti̍t-ti̍t chhoán; In-ūi góa chhiat-chhiat him-bō͘ Lí ê kài-bēng. 132) Kiû Lí oa̍t-tńg ǹg góa, lîn-bín góa; Chhin-chhiūⁿ Lí pêng-siông khoán-thāi hiah ê kèng-ài Lí ê miâ ê lâng. 133) Kiû Lí ēng Lí ê ōe hō͘ góa ê kha-pō͘ ún-tàng; Bo̍h iông-ún sím-mi̍h chōe-ok koán-hat góa. 134) Kiû Lí kiù-sio̍k góa, thoat-lī lâng ê ap-chè, Góa chiū beh siú Lí ê kà-sī. 135) Goān Lí hō͘ Lí ê bīn ê kng chiò Lí ê lô͘-po̍k; Koh chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 136) Góa ê ba̍k-sái chhin-chhiūⁿ khoe-chúi teh lâu; In-ūi in bô siú Lí ê lu̍t-hoat. 137) Iâ-hô-hoa, Lí sī kong-gī-ê; Lí ê phòaⁿ-toàn ia̍h sī chèng-ti̍t--ê. 138) Lí só͘ bēng-lēng kan-chèng ê ōe, sī chiàu kong-gī, Ke̍k-kî sêng-si̍t. 139) Góa ê sim jia̍t, chhin-chhiūⁿ hé sio-bia̍t góa; In-ūi góa ê tùi-te̍k bōe-kì-tit Lí ê ōe. 140) Lí ê ōe thoàn-liān kàu chin cheng; Só͘-í Lí ê lô͘-po̍k chin ì-ài. 141) Góa pi-bî, hō͘ lâng khòaⁿ-khin, Chóng-sī góa bô bōe-kì-tit Lí ê kà-sī. 142) Lí ê kong-gī sī éng-oán ê kong-gī; Lí ê lu̍t-hoat sī chin-si̍t. 143) Góa tú-tio̍h hoān-lān iu-khó͘; Chóng-sī Lí ê kài-bēng sī góa só͘ hoaⁿ-hí--ê. 144) Lí kan-chèng ê ōe éng-oán sī kong-gī; Kiû Lí hō͘ góa tì-hūi, góa chiū ōe oa̍h. 145) Iâ-hô-hoa ah, góa choan-sim kiû-kiò Lí, kiû Lí ìn góa; Góa beh kín-sīn siú Lí ê lu̍t-lē. 146) Góa tùi Lí kiû-kiò, kiû Lí kiù góa; Góa chiū beh siú Lí kan-chèng ê ōe. 147) Góa thàn thiⁿ bē kng kiû-kiò Lí; Tī Lí ê ōe góa ū ǹg-bāng. 148) Mî--sî, kiⁿ iáu-bē chhim, góa ê ba̍k-chiu í-keng nih-khui; In-ūi beh chēng-chēng siūⁿ Lí ê ōe. 149) Kiû Lí chiàu Lí ê chû-ài, thiaⁿ góa ê siaⁿ; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiong Lí ê phòaⁿ-toàn, hō͘ góa ōa oa̍h. 150) Koàn-liān kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng pek-óa lâi; In lī-khui Lí ê lu̍t-hoat hn̄g-hn̄g. 151) Iâ-hô-hoa ah, Lí sī kūn-kūn; Lí ê kài-bēng lóng sī chin-si̍t. 152) Góa káng-kiù Lí kan-chèng ê ōe, chá-chá í-keng chai, Sī Lí li̍p-tiāⁿ kàu éng-oán--ê. 153) Kiû Lí khòaⁿ-kò͘ góa ê khó͘-lān, lâi khan-kiù goa; In-ūi góa bô bōe-kì-tit Lí ê lu̍t-hoat. 154) Kiû Lí kā góa sin-oan, kiù-sio̍k góa; Chiàu Lí ê ōe hō͘ góa oa̍h. 155) Kiù-un lī-khui pháiⁿ-lâng hn̄g-hn̄g; In-ūi in bô chhē Lí ê lu̍t-lē. 156) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chû-pi sī tōa; Kiû Lí chiàu Lí ê phòaⁿ-toàn hō͘ góa oa̍h. 157) Khún-pek góa ê, tí-te̍k góa ê, chin-chōe, Chóng-sī góa bô phian-lī Lí kan-chèng ê ōe. 158) Góa khòaⁿ-kìⁿ kan-ok ê lâng, chiū chin iàm-ò͘ⁿ; In-ūi in bô siú Lí ê ōe. 159) Lí khòaⁿ góa cháiⁿ-iūⁿ thiàⁿ-sioh Lí ê kà-sī; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí chiàu Lí ê chû-ài hō͘ góa oa̍h. 160) Lí ê ōe ê chóng-kun-thâu sī chin-si̍t; Lí it-chhè kong-gī ê phòaⁿ-toàn sī éng-oán tī-teh. 161) Kùi-cho̍k bô in-toaⁿ khún-pek góa; Chóng-sī góa ê sim kiaⁿ-ùi Lí ê ōe. 162) Góa hoaⁿ-hí Lí ê ōe, Chhin-chhiūⁿ lâng tit-tio̍h chōe-chōe thâi-iâⁿ ê mi̍h. 163) Pe̍h-chha̍t-ōe sī góa só͘ thòng-hūn, só͘ iàm-chiān--ê; Lí ê lu̍t-hoat sī góa só͘ thiàⁿ-sioh--ê. 164) Góa in-ūi Lí kong-gī ê phòaⁿ-toàn, Ta̍k-ji̍t chhit-pái o-ló Lí. 165) Thiàⁿ-sioh Lí ê lu̍t-hoat ê lâng ū tōa pêng-an, Bô chi̍t-hāng ōe tîⁿ-pòaⁿ in ê kha. 166) Iâ-hô-hoa ah, góa ū teh ǹg-bāng Lí ê kiù-un, Ū kiâⁿ Lí ê kài-bēng. 167) Góa ê sim ū siú Lí kan-chèng ê ōe, chiah ê ōe, góa chīn-chāi ì-ài. 168) Góa ū siú Lí ê kà-sī, kap Lí kan-chèng ê ōe; In-ūi góa it-chhè só͘ kiâⁿ--ê, lóng tī Lí ê bīn-chêng. 169) Iâ-hô-hoa ah, goān góa kiû-kiò ê siaⁿ thàu-kàu Lí ê bīn-chêng; Kiû Lí chiàu Lí ê ōe, siúⁿ-sù góa tì-hūi. 170) Goān góa khún-kiû ê ōe kàu Lí ê bīn-chêng; Kiû Lí chiàu Lí ê ōe khan-kiù góa. 171) Goān góa ê chhùi-tûn hoat-chhut o-ló ê ōe, In-ūi Lí chiong Lí ê lu̍t-lē kà-sī góa. 172) Goān góa ê chi̍h chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê ōe; In-ūi Lí it-chhè ê kài-bēng lóng sī kong-gī. 173) Goān Lí chhun-chhiú pang-chān góa; In-ūi góa ū kéng Lí ê kà-sī. 174) Iâ-hô-hoa ah, góa chhiat-chhiat him-bō͘ Lí ê kiù-un; Lí ê lu̍t-hoat ia̍h sī góa só͘ hoaⁿ-hí--ê. 175) Goān góa oa̍h--teh, góa ê sîn-hûn chiū beh o-ló Lí; Goān Lí ê phòaⁿ-toàn pang-chān góa. 176) Góa bê-lō͘ chhin-chhiūⁿ phah-m̄-kìⁿ ê iûⁿ; kiû Lí chhē Lí ê lô͘-po̍k; In-ūi góa bô bōe-kì-tit Lí ê kài-bēng.

[120] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Góa tī gûi-kip-tiong kiû-kiò Iâ-hô-hoa, I chiū ìn góa. 2) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kiù góa thoat-lī pe̍h-chha̍t ê chhùi-tûn, Kap khúi-chà ê chi̍h. 3) Khúi-chà ê chi̍h ah, Chú beh hō͘ lí sím-mi̍h ah? Beh ēng sím-mi̍h ke-thiⁿ hō͘ lí ah? 4) Chiū-sī ióng-béng ê lâng ê lāi-chìⁿ, Kap lô-thêng-chhâ ê jia̍t-thòaⁿ. 5) Góa chin chhám ah, kià-kha tī Bí-siat, Khiā-khí tī Ki-ta̍t hiah ê pò͘-pîⁿ ê tiong-kan. 6) Góa kap hiah ê oàn-hūn hô-pêng ê lâng, Kú-kú saⁿ-kap khiā-khí. 7) Góa ài hô-pêng; Chóng-sī góa khui-chhùi, in chiū beh cheng-chiàn.

[121] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Góa beh kia̍h-ba̍k ǹg soaⁿ; Góa ê pang-chān tùi toh-lo̍h lâi? 2) Góa ê pang-chān tùi Iâ-hô-hoa lâi; I sī chhòng-chō thiⁿ tōe ê. 3) I bô beh hō͘ lí ê kha iô-choah; Pó-siú Lí-ê tek-khak bô tuh-bîn. 4) Khòaⁿ ah, pó-siú Í-sek-lia̍t ê, Iā bô tuh-bîn, iā bô khùn--khì. 5) Pó-siú lí--ê sī Iâ-hô-hoa; Iâ-hô-hoa tī lí ê chiàⁿ-pêng chòe lí ê ìm-ńg. 6) Ji̍t--sî thài-iông bô siong lí, Mî--sî ge̍h ia̍h bōe hāi lí. 7) Iâ-hô-hoa beh pó-siú lí, bián siū it-chhè ê chai-hāi; I beh pó-siú lí ê sìⁿ-miā. 8) Lí chhut, lí ji̍p, Iâ-hô-hoa beh pó-siú lí, Tùi chit-sî ti̍t-kàu éng-oán.

[122] Chiūⁿ kiā-á ê si; Tāi-pi̍t só͘ chòe-ê. 1) Lâng tùi góa kóng, Lán lâi khì Iâ-hô-hoa ê chhù, Góa chiū hoaⁿ-hí. 2) Iâ-lō͘-sat-léng ah, Goán ê kha khiā tī lí ê mn̂g-lāi. 3) Iâ-lō͘-sat-léng siū khí-chō, Chhin-chhiūⁿ liân-lo̍k chéng-chôe ê siâⁿ. 4) Chiah ê chi-phài, chiū-sī Iâ-hô-hoa ê chi-phài, Chiàu Í-sek-lia̍t tiāⁿ-tio̍h ê lē, Chiūⁿ-khì hia beh o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ. 5) In-ūi tī-hia siat-li̍p sím-phòaⁿ ê pó-chō, Chiū-sī Tāi-pi̍t ke ê pó-chō. 6) Tio̍h thòe Iâ-lō͘-sat-léng kiû pêng-an; Kìⁿ-nā thiàⁿ lí ê lâng tek-khak an-lo̍k. 7) Goān Lí siâⁿ-lāi pêng-an, Goān Lí ê kiong-lāi an-lo̍k. 8) In-ūi góa ê hiaⁿ-tī kap tâng-phōaⁿ ê iân-kò͘, Góa beh kóng, Goān pêng-an tī lí ê lâi-bīn. 9) In-ūi Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè ê chhù ê iân-kò͘, Góa beh thòe lí kiû hok-khì.

[123] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Chē tī thiⁿ-téng ê Chú ah, Góa kia̍h-ba̍k ǹg Lí. 2) Khòaⁿ ah, chòe lô͘-po̍k--ê ê ba̍k-chiu, cháiⁿ-iūⁿ ǹg chú-lâng ê chhiú, Chòe lú-pī--ê ê ba̍k-chiu, cháiⁿ-iūⁿ ǹg chú-bú ê chhiú, Goán ê ba̍k-chiu ia̍h chiàu án-ni ǹg Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè; Ti̍t-ti̍t kàu I lîn-bín goán. 3) Iâ-hô-hoa ah, khó-lîn goán, khó-lîn goán; In-ūi goán hō͘ lâng khòaⁿ-khin, í-keng kàu-ke̍k. 4) Goán ê sim hō͘ hiah ê lâ-êng ê lâng léng-chhiò, Hō͘ kiau-ngō͘ ê lâng khòaⁿ-khin, Í-keng kàu-ke̍k.

[124] Chiūⁿ kiā-á ê si; Tāi-pi̍t só͘ chòe. 1) Í-sek-lia̍t taⁿ tio̍h kóng, Nā m̄-sī Iâ-hô-hoa chān goán, 2) Nā m̄-sī Iâ-hô-hoa chān goán, Tī lâng khí-lâi kong-kek goán, 3) Tī in tùi goán hoat siū-khì ê sî, Chiū chiong goán oa̍h-oa̍h thun--lo̍h-khì; 4) Hit-sî chiah ê chúi tek-khak pôaⁿ-kè goán, Hô-chúi tek-khak im-ba̍t goán. 5) Hiong-kông ê chúi tek-khak im-ba̍t goán. 6) Goān Iâ-hô-hoa siū o-ló, In-ūi I bô chiong goán chòe chia̍h-mi̍h, kau hō͘ in pō͘-chia̍h. 7) Goán ê sìⁿ-miā chhin-chhiūⁿ chiáu-á, thoat-lī lia̍h-chiáu--ê ê lô-bāng; Lô-bāng phòa-li̍h, goán chiū thoat-lī. 8) Goán tit-tio̍h pang-chān, sī khò Iâ-hô-hoa ê miâ, I sī chhòng-chō thiⁿ-tōe--ê.

[125] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Óa-khò Iâ-hô-hoa ê lâng Chhin-chhiūⁿ éng-éng khiā-chāi, bōe iô-choah ê Sek-an soaⁿ. 2) Chèng-soaⁿ pau-ûi Iâ-lô͘-sat-léng, Iâ-hô-hoa ia̍h án-ni pau-ûi I ê peh-sìⁿ; Tùi chit-tia̍p kàu éng-oán. 3) Chōe-ok ê koân-pèng bōe tiāⁿ-tiāⁿ tī gī-lâng ê hūn-gia̍h; Bián-tit gī-lâng chhun chhiú chòe-pháiⁿ. 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hó khoán-thāi hiah ê chòe hó--ê, Í-ki̍p sim chèng-ti̍t ê lâng. 5) Lūn-kàu hiah ê oai-chhoa̍h, kiâⁿ i oan-khiau ê lō͘ ê lâng, Iâ-hô-hoa tek-khak hō͘ in kap chòe-pháiⁿ ê lâng tâng-téng. Goān pêng-an kui tī Í-sek-lia̍t.

[126] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Iâ-hô-hoa chhōa hiah ê siū-lia̍h ê lâng tò-tńg lâi Sek-an; Hit-sî lán chhin-chhiūⁿ bîn-bāng. 2) Hit-sî lán ê chhùi hah-hah-chhiò, Lán ê chi̍h chhut tōa hoaⁿ-hí ê siaⁿ; Gōa-pang-tiong chiū ū lâng kóng, Iâ-hô-hoa ūi in kiâⁿ tōa-sū. 3) Iâ-hô-hoa ū ūi lán kiâⁿ tōa-sū, Lán chiū hoaⁿ-hí. 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ goán siū-lia̍h ê lâng tò-tńg, Chhin-chhiūⁿ lâm-hng ê khoe-chúi koh lâu. 5) Lâu ba̍k-sái iā chéng-chí--ê, Beh chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ siu-koah. 6) Hit ê lâu ba̍k-sái tòa chéng-chí chhut-khì--ê, Tek-khak beh tòa i ê tiū-pé hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí tò--lâi.

[127] Chiūⁿ kiā-á ê si; Só͘-lô-bûn só͘ chòe-ê. 1) Chhù-the̍h nā m̄-sī Iâ-hô-hoa khí-chō, Khí-chō i ê lâng chiū khang-khang tio̍h-bôa; Siâⁿ-tî nā m̄-sī Iâ-hô-hoa kò͘-siú, Chiū kó͘-siú ê lâng khang-khang kéng-séng. 2) Lín chá-chá khí, òaⁿ-òaⁿ khùn, Chia̍h lô-lo̍k só͘ tit-tio̍h ê pn̄g, ia̍h sī khang-khang; Iâ-hô-hoa só͘ thiàⁿ ê lâng, I beh hō͘ i hó-khùn. 3) Khòaⁿ ah, kiáⁿ-jî sī Iâ-hô-hoa só͘ siúⁿ-sù ê sán-gia̍p; Hoâi-īn ê thai, sī I só͘ hō͘ i ê pò-siúⁿ. 4) Siàu-liân ê sî só͘-siⁿ ê kiáⁿ, Chhin-chhiūⁿ ióng-sū chhiú-tiong ê chìⁿ. 5) I ê chìⁿ-tē chhiong-móa ê lâng ū hok-khì; In tī siâⁿ-mn̂g-kháu kap tùi-te̍k kóng-ōe, Tek-khak put-tì kiàn-siàu.

[128] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Kìⁿ-nā kèng-ùi Iâ-hô-hoa, kiâⁿ tī I ê lō͘--ê, Hit-hō lâng ū hok-khì. 2) Lí beh chia̍h lí ê chhiú tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h--ê, Lí beh hióng-hok, sū-sū heng-thong. 3) Lí ê bó͘ tī lí ê chhù ê pâng-lāi, chhin-chhiūⁿ kiat chōe-chōe ké-chí ê phû-tô-chhiū; Lí ê kiáⁿ-jî ûi-lûi lí ê toh, chhin-chhiūⁿ kaⁿ-ná-chai. 4) Khòaⁿ ah, kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê lâng, Tek-khak beh án-ni tit-tio̍h hok-khì. 5) Iâ-hô-hoa beh tùi Sek-an sù-hok lí; Lí it-seng beh khòaⁿ-kìⁿ Iâ-lō͘-sat-léng ê hok-khì. 6) Lí beh khòaⁿ-kìⁿ lí ê kiáⁿ ê kiáⁿ. Goān pêng-an kui tī Í-sek-lia̍t.

[129] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Í-sek-lia̍t tio̍h kóng, Tùi góa sòe-hàn ê sî, In ta̍uh-ta̍uh khó͘-chhó͘ góa. 2) Tùi góa sòe-hàn ê sî in ta̍uh-ta̍uh khó͘-chhó͘ góa; Chóng-sī in bē-bat khah-iâⁿ góa. 3) Hōaⁿ-lôe ê lâng lôe góa ê ka-chiah-phiaⁿ, Lôe ê kau-hûn thoa chin-tn̂g. 4) Iâ-hô-hoa sī kong-gī--ê; I ū chām-tn̄g pháiⁿ-lâng ê soh. 5) Kìⁿ-nā oàn-hūn Sek-an--ê, Goān in tú-tio̍h kiàn-siàu thè-āu. 6) Goān in chhin-chhiūⁿ chhù-téng ê chháu, Bē tōa-châng chiū ko͘-tâ; 7) Koah-ê koah bô móa-pé, Hâ-ê hâ bô kui-lám. 8) Kè-lō͘ ê lâng ia̍h bô kóng, Goān Iâ-hô-hoa sù lín hok-khì; Goán hōng Iâ-hô-hoa ê miâ, kā lín chiok-hok.

[130] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa tùi chhim-ian kiû-kiò Lí, 2) Chú ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê siaⁿ; goān Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 3) Chú Iâ-hô-hoa ah, Lí nā kiù-khàm chōe-ok, Chī-chūi khiā-ōe-tiâu? 4) Chóng-sī Lí ū sià-bián ê un, Beh hō͘ lâng kèng-ùi Lí. 5) Góa thèng-hāu Iâ-hô-hoa, góa ê sim-sîn teh thèng-hāu; Tī I ê ōe góa ū ǹg-bāng. 6) Góa ê sim-sîn thèng-hāu Chú, Pí chiú-kiⁿ ê lâng thèng-hāu thiⁿ-kng khah-chhiat, Pí chiú-kiⁿ ê lâng thèng-hāu thiⁿ-kng khah-chhiat. 7) Í-sek-lia̍t ah, lí tio̍h ǹg-bāng Iâ-hô-hoa; In-ūi tī Iâ-hô-hoa ū chû-ài, Tī I ū hong-sēng ê kiù-sio̍k. 8) I tek-khak kiù-sio̍k Í-sek-lia̍t, Thoat-lī i it-chhè ê chōe-ok.

[131] Chiūⁿ kiā-á ê si; Tāi-pi̍t chòe ê. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa sim bô kiau-ngō͘, góa ê ba̍k-thâu bô koâiⁿ; Tōa-hāng ê sū, kap kî-biāu siūⁿ-bōe-chhut ê, góa m̄-káⁿ kiâⁿ. 2) Góa chin-chiàⁿ hō͘ góa ê sim pêng-ún an-chēng; Chhin-chhiūⁿ tn̄g-lin ê gín-ná, óa tī i ê lāu-bú, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn chhin-chhiūⁿ tn̄g-lin ê gín-ná. 3) Í-sek-lia̍t ah, lí tio̍h ǹg-bāng Iâ-hô-hoa, Tùi chit-sî kàu éng-oán.

[132] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, Tāi-pi̍t só͘ siū it-chhè ê khó͘-lān, Kiû Lí kì-liām i; 2) I cháiⁿ-iūⁿ tùi Iâ-hô-hoa chiù-chōa, tùi Ngá-kok ê tōa Koân-lêng--ê hē-goān; 3) Kóng, Góa tek-khak bô ji̍p góa ê ke ê pò͘-pîⁿ, Iā bô chiūⁿ góa ê bîn-chhn̂g; 4) Góa bô iông-ún góa ê ba̍k-chiu khùn--khì, Iā bô iông-ún góa ê ba̍k-chiu-phê ha̍p-óa; 5) Thèng-hāu góa ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa chhē-tio̍h só͘-chāi, Ūi Ngá-kok ê tōa Koân-lêng--ê chhē-tio̍h khiā-khí ê só͘-chāi. 6) Khòaⁿ ah, goán thiaⁿ-kìⁿ iok-kūi tī Í-hoat-tha; goán tī chhiū-nâ ê chhân tú-tio̍h i. 7) Goán beh ji̍p I khiā-khí ê só͘-chāi; goán beh pài tī I ê kha-ta̍h-í chêng. 8) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khí-lâi; Lí kap Lí ê khùi-la̍t ê iok-kūi saⁿ-kap ji̍p Lí hioh-khùn ê só͘-chāi. 9) Goān Lí ê chè-si chhēng kong-gī chòe saⁿ; goān Lí sèng ê peh-sìⁿ chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 10) Kiû Lí in-ūi Lí ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê iân-kò͘, Bo̍h-tit khì-sak Lí ê siū-boah-iû--ê. 11) Iâ-hô-hoa ēng sêng-si̍t tùi Tāi-pi̍t chiù-chōa, Tek-khak bô hoán-hok, Kóng, Góa beh hō͘ lí só͘-siⁿ-ê chē tī lí ê pó-chō. 12) Lí ê kiáⁿ nā siú Góa ê iok, Kap Góa só͘ beh kà-sī in ê hoat-tō͘, In ê kiáⁿ-sun beh éng oán chē tī lí ê pó-chō. 13) In-ūi Iâ-hô-hoa ū kéng Sek-an, Ài ēng i chòe pún-sin khiā-khí ê só͘-chāi; 14) Kóng, Che sī Góa éng-oán hioh-khùn ê só͘-chāi; Góa beh tiàm tī-chia, In-ūi sī Góa só͘ ì-ài ê. 15) Góa beh hō͘ i ê bí-niû hong-sēng, góa beh ēng chia̍h-mi̍h hō͘ i ê sòng-hiong-lâng kàu-gia̍h. 16) Góa beh hō͘ i ê chè-si chhēng kiù-un chòe saⁿ; I sèng ê peh-sìⁿ beh chhut tōa hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 17) Góa beh hō͘ Tāi-pi̍t ê kak tī-hia hoat-siⁿ; Góa ūi-tio̍h Góa ê siū-boah-iû--ê pī-pān kng-teng. 18) Góa beh hō͘ i ê tùi-te̍k chhēng kiàn-siàu chòe saⁿ; Chóng-sī i ê bián-liû beh tī i ê thâu-khak-téng hoat-chhut kng.

[133] Chiūⁿ kiā-á ê si; Tāi-pi̍t só͘ chòe. 1) Khòaⁿ ah, hiaⁿ-tī hô-hó saⁿ-kap khiā-khí, Sī hô-téng ê hó, hô-téng ê an-lo̍k! 2) Che thang pí-phēng hit ê kùi-khì ê iû thîn tī thâu-khak-téng, Lâu kàu chhùi-chhiu, Chiū-sī A-lûn ê chhùi-chhiu, Koh lâu kàu i ê saⁿ-á-ku. 3) Iā thang pí-phēng Hek-bûn ê lō͘-chúi, Lo̍h tī Sek-an chiah ê soaⁿ; In-ūi tī-hia Iâ-hô-hoa ū tiāⁿ-tio̍h sù-hok, Chiū-sī éng-oán ê oa̍h-miā.

[134] Chiūⁿ kiā-á ê si. 1) Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa chiah ê lô͘-po̍k, mî-kan tiàm Iâ-hô-hoa chhù-lāi ê, Lín lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. 2) Lín tio̍h ǹg sèng-só͘ kia̍h-khí lín ê chhiú, O-ló Iâ-hô-hoa. 3) Goān chhòng-chō thiⁿ tōe ê Iâ-hô-hoa, Tùi Sek-an sù hok-khì hō͘ lí.

[135] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ; Iâ-hô-hoa chiah ê lô͘-po̍k, tiàm tī Iâ-hô-hoa ê chhù, 2) Tiàm tī lán ê Siōng-tè ê chhù ê īⁿ-lāi ê, Lín tio̍h o-ló I. 3) Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa, in-ūi Iâ-hô-hoa sī hó; tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló I ê miâ, in-ūi che sī chin biāu. 4) In-ūi Iâ-hô-hoa kéng Ngá-kok kui I ka-kī, Kéng Í-sek-lia̍t chòe ka-kī te̍k-pia̍t ê peh-sìⁿ. 5) Góa chai Iâ-hô-hoa chòe tōa, Iā chai lán ê Chú pôaⁿ-kè lóng-chóng ê sîn-bêng. 6) Iâ-hô-hoa tī thiⁿ-téng, tī tōe-chiūⁿ, tī hái-tiong, tī it-chhè ê chhim-ian, Lóng chhut-chāi I ê ì-sù lâi kiâⁿ. 7) I hō͘ hûn-bū tùi tōe-ke̍k chhèng-khí; Ūi-tio̍h hō͘ chhòng-chō sih-ná, Tùi I ê khò͘-pâng tiong tòa hong chhut-lâi. 8) I chiong Ai-ki̍p lâng kap cheng-siⁿ thâu-chiūⁿ-ê, Lóng kā in phah-sí. 9) Ai-ki̍p ah, I kiâⁿ sîn-jiah kî-sū tī lí ê tiong-kan, Tī Hoat-ló kap i ê chèng jîn-sîn. 10) I phah-iâⁿ chōe-chōe pang-kok, Koh thâi-sí tōa koân-lêng ê ông; 11) Chiū-sī A-mô͘-lī ông Se-hông, Kap Pa-san ông Go̍k, Í-ki̍p Ka-lâm ta̍k-kok. 12) Chiong in ê tōe chòe gia̍p, Chiū-sī hō͘ I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t chòe gia̍p. 13) Iâ-hô-hoa ah, Lí ê miâ lâu kàu éng-oán; Iâ-hô-hoa ah, Lí thang kì-liām ê miâ lâu kàu bān-tāi. 14) In-ūi Iâ-hô-hoa beh kā I ê peh-sìⁿ sin-oan; Ūi-tio̍h I chiah ê lô͘-po̍k hê-sim tńg-ì. 15) Gōa-pang ê ngó͘-siōng sī gûn--ê kim--ê, Sī lâng ê chhiú só͘ chō--ê. 16) In ū chhùi, iā bōe kóng-ōe; Ū ba̍k-chiu, iā bōe khòaⁿ; 17) In ū hī-khang, iā bōe thiaⁿ; Chhùi-lāi iā bô chhoán-khùi. 18) Chō-in--ê khò-in--ê, Lóng beh chhin-chhiūⁿ in. 19) Í-sek-lia̍t-ke ah, lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; A-lûn ê ke ah, lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; 20) Lī-bī ê ke ah, lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; Kèng-ùi Iâ-hô-hoa ê lâng ah, lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. 21) Iâ-hô-hoa khiā-khí tī Iâ-lō͘-sat-léng; Goān I tùi Sek-an tit-tio̍h o-ló. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[136] Lín tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi I sī hó; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 2) Lín tio̍h kám-siā chiah ê siōng-tè ê Siōng-tè; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 3) Lín tio̍h kám-siā bān-chú ê Chú; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 4) Kám-siā hit ê ka-kī kiâⁿ tōa kî-sū ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 5) Kám-siā hit ê ēng tì-hūi chhòng-chō thiⁿ ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 6) Kám-siā hit ê pho͘ tōe tī chúi ê téng-bīn ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 7) Kám-siā hit ê chhòng-chō tōa ê kng-thé ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 8) Chiū-sī ji̍t-thâu lâi koán ji̍t--sî; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh; 9) Ge̍h kap chhiⁿ koán mî--sî; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 10) Kám-siā hit ê phah-sí Ai-ki̍p lâng ê tōa-kiáⁿ ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 11) Chhōa Í-sek-lia̍t lâng tùi in tiong-kan chhut-lâi ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 12) Ēng tōa koân-lêng ê chhiú kap chhun-chhut-lâi ê chhiú-kut; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 13) Kám-siā hit ê pun-khui Âng-hái ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 14) Iā chhōa Í-sek-lia̍t tùi hit ê tiong-kan keng-kè ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 15) Chiong Hoat-ló kap i ê kun-peng hiat tī Âng-hái ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 16) Kám-siā hit ê chhōa I ê peh-sìⁿ kiâⁿ tī khòng-iá ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 17) Kám-siā hit ê phah-sí tōa kun-ông ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 18) Thâi-sí ū miâ-siaⁿ ê ông ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 19) Thâi-sí A-mô͘-lī ông Se-hông; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 20) Koh thâi-sí Pa-san ông Go̍k; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 21) Chiong in ê tōe siúⁿ-sù chòe gia̍p; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 22) Chiu-sī siúⁿ-sù I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t chòe gia̍p; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 23) I siàu-liām lán tī pi-bî ê ūi; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 24) Chín-kiù lán thoat-lī lán ê tùi-te̍k; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 25) I siúⁿ-sù bí-niû hō͘ kìⁿ ū hiat-khì ê; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh. 26) Lín tio̍h kám-siā thiⁿ-téng ê Siōng-tè; In-ūi I ê chû-ài éng-oán tī-teh.

[137] Goán bat chē tī Pa-pí-lûn ê hô-piⁿ, Chi̍t-ē siūⁿ-tio̍h Sek-an, ba̍k-sái chiū lâu. 2) Goán chiong goán ê khîm Tiàu tī hit-ūi ê liú-chhiū. 3) In-ūi tī-hia lia̍h-goán--ê, ài goán chhiùⁿ-koa, Chhiúⁿ-goán--ê ài goán khoài-lo̍k, Kóng, Lín tio̍h kā goán chhiùⁿ chi̍t siú Sek-an ê koa. 4) Goán tī gōa-pang Thái-thó ōe chhiùⁿ Iâ-hô-hoa ê koa? 5) Iâ-lō͘-sat-léng ah, góa nā bōe-kì-tit lí, Goān góa ê chiàⁿ-chhiú sit-lo̍h i ê pún-sū. 6) Góa nā bōe-kì-tit lí, Nā bô khòaⁿ Iâ-lō͘-sat-léng khah kè-thâu tī góa só͘ tē-it hoaⁿ-hí ê, Goān góa ê chi̍h liâm tī góa ê chiūⁿ-kiuⁿ. 7) Iâ-lō͘-sat-léng tú-tio̍h hoān-lān ê sî, Í-tong lâng kóng, Thiah-húi i, thiah-húi i, Ti̍t-ti̍t thiah kàu tōe-ki; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kì-tit hit-ji̍t. 8) Teh-beh siū bia̍t ê Pa-pí-lûn siâⁿ ah, Pò-éng lí chhin-chhiūⁿ lí khoán-thāi goán ê, Hit-hō lâng ū hok-khì. 9) Lia̍h lí ê eⁿ-á, siak tī chio̍h-pôaⁿ ê, Hit-hō lâng ū hok-khì.

[138] Tāi-pi̍t ê si. 1) Góa beh choan-sim kám-siā Lí, Tī chiah ê siōng-tè ê bīn-chêng beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí. 2) Góa beh ǹg Lí ê sèng-tiān kūi-pài, In-ūi Lí ê chû-ài kap sêng-si̍t, o-ló Lí ê miâ; In-ūi Lí hō͘ Lí ê ōe chòe tōa, iâⁿ-kè Lí só͘ ū ê miâ. 3) Góa kiû-kiò ê ji̍t Lí chiū ìn góa, Kó͘-bú góa, hō͘ góa ê sim ū khùi-la̍t. 4) Iâ-hô-hoa ah, sè-chiūⁿ ê kun-ông lóng beh kám-siā Lí, In-ūi in ū thiaⁿ-kìⁿ Lí ê chhùi só͘ kóng ê ōe. 5) In beh chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa ê kiâⁿ-chòe, In-ūi Iâ-hô-hoa ê êng-kng chin-tōa. 6) Iâ-hô-hoa sui-jiân chin koâiⁿ, iáu-kú khòaⁿ-kò͘ pi-bî ê lâng; Chóng-sī I tùi hn̄g-hn̄g khòaⁿ-chhut kiau-ngō͘ ê lâng. 7) Góa sui-jiân kiâⁿ tī hoān-lān-tiong, Lí beh hō͘ góa oa̍h; Góa ê tùi-te̍k siū-khì, Lí beh chhun-chhiú lâi tí-tng i, Lí ê chiàⁿ-chhiú ia̍h beh kiù góa. 8) Koan-hē góa ê sū, Iâ-hô-hoa beh chiâⁿ--i; Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chû-ài éng-oán tī-teh; Kiû Lí bo̍h-tit pàng-sak Lí ê chhiú só͘ chō--ê.

[139] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, Lí í-keng kàm-chhat góa, bat góa. 2) Góa chē--lo̍h-khì, góa peh--khí-lâi, Lí lóng chai; Lí tùi hn̄g-hn̄g chai góa ê liām-thâu. 3) Góa kiâⁿ-lō͘, góa tó tī bîn-chhn̂g, Lí lóng siông-sè chai; Góa it-chhè só͘-kiâⁿ--ê, Lí iā chhim-chai. 4) Iâ-hô-hoa ah, góa ê chhùi só͘ kóng ê ōe, Lí bô chi̍t-kù m̄-chai. 5) Lí tī góa ê chêng-āu ûi góa, Hōaⁿ-chhiú tī góa ê téng-bīn. 6) Chit khoán ê chai-bat kî-biāu, góa bōe-ōe chhek-to̍k; Chin-koâiⁿ, góa bōe-ōe kàu. 7) Góa beh khì toh-lo̍h, siám-pī Lí ê sîn? góa beh cháu-khì toh-lo̍h, siám-pī Lí ê bīn? 8) Góa nā chiūⁿ thiⁿ, Lí tī-hia; Góa nā khùn tī im-kan, Lí ia̍h tī-hia. 9) Góa nā thí-khui chheng-chá ê si̍t, Pe kàu hái ê ke̍k-thâu lâi khiā-khí; 10) Chiū nā tī-hia, Lí ê chhiú ia̍h beh ín-chhōa góa, Lí ê chiàⁿ-chhiú ia̍h beh khan góa. 11) Góa nā kóng, O͘-àm beh jia-khàm góa, Koh sì-ûi ê kng beh pìⁿ-chòe àm-mî; 12) Chiū o͘-àm ia̍h bōe-ōe jia-khàm góa, hō͘ Lí bô khòaⁿ-kìⁿ; O͘-àm mî chhin-chhiūⁿ ji̍t--sî hoat-kng. O͘-àm kap kng-bêng chāi Lí khòaⁿ lóng sī chi̍t-iūⁿ. 13) In-ūi góa ê chōng-hú, sī Lí só͘ chhòng-chō--ê; Góa tī lāu-bú ê pak-tó͘-lāi, Lí ū pì-iū góa. 14) Góa beh kám-siā Lí, in-ūi góa siū-chō kî-biāu thang kiaⁿ; Lí ê só͘-chòe kî-biāu; che sī góa ê sim chhim chai--ê. 15) Góa tī àm-tiong siū-chō, Tī tōe ê chin-tóe siū liân-lo̍k, Hit-sî góa ê hêng-thé bô ún-môa tī Lí. 16) Góa bē chiâⁿ-hêng ê thé-chit, Lí ê ba̍k-chiu í-keng khòaⁿ-kìⁿ, Só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t, iáu-bē ū chi̍t-ji̍t, Lóng kì tī Lí ê chheh. 17) Siōng-tè ah, Lí ê ì-sù tùi tī góa, kàu chiah pó-pòe! Hit ê siàu-gia̍h, kàu chiah chōe! 18) Góa nā beh sǹg--i, pí hái-soa khah-chōe; Góa khùn cheng-sîn ê sî, iû-goân kap Lí saⁿ-kap tī-teh. 19) Siōng-tè ah, Lí tek-khak beh châu-bia̍t pháiⁿ-lâng; Só͘-í lín chiah ê ài hō͘ lâng lâu-huih--ê, tio̍h lī-khui góa khì. 20) In-ūi in kóng pháiⁿ-ōe, tú-tak Lí; Lí ê tùi-te̍k ia̍h lām-sám chheng Lí ê miâ. 21) Iâ-hô-hoa ah, oàn-hūn Lí--ê, góa kiám bô oàn-hūn in mah? Khí-lâi kong-kek Lí--ê, góa kiám bô iàm-chiān in mah? 22) Góa chīn-chāi oàn-hūn in, lia̍h in chòe góa ê tùi-te̍k. 23) Siōng-tè ah, kiû Lí kàm-chhat góa, chai góa ê sim-su; Chhì-giām góa, chai góa ê ì-sù. 24) Khòaⁿ góa ū sím-mi̍h pháiⁿ só͘-kiâⁿ bô, Chhōa góa kiâⁿ éng-oa̍h ê lō͘.

[140] Tāi-pi̍t ê si, kau hō͘ Ga̍k-koaⁿ. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kiù góa thoat-lī pháiⁿ-lâng; Pó-hō͘ góa thoat-lī kiông-ok ê lâng. 2) In ê sim-lāi tô͘-bô͘ kan-ok, Siông-siông chū-chi̍p ài kau-chiàn. 3) In hō͘ in ê chi̍h lāi chhin-chhiūⁿ chôa; Chhùi-tûn-ē ū to̍k-chôa ê to̍k. [sè-la̍h 4) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí pó-siú góa thoat-lī pháiⁿ-lâng ê chhiú; Pó-hō͘ góa thoat-lī kiông-ok ê lâng; In siūⁿ beh chhia hō͘ góa poa̍h-tó. 5) Kiau-ngō͘ ê lâng ūi góa àm-chīⁿ tiuⁿ oa̍h-tauh kap soh; In tī lō͘-piⁿ an lô-bāng, Siat khoân-thò, beh hāi góa. [sè-la̍h 6) Góa bat tùi Iâ-hô-hoa kóng, Lí sī góa ê Siōng-tè; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ. 7) Chú Iâ-hô-hoa, góa kiù-un ê la̍t ah, Tī kau-chiàn ê ji̍t, Lí jia-cha̍h góa ê thâu-khak. 8) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí m̄-thang chiàu pháiⁿ-lâng ê só͘ ài; M̄-thang chiâⁿ in ê kè-bô͘, kiaⁿ-liáu in chū-ko. [sè-la̍h 9) Lūn-kàu hiah-ê ûi-khùn góa ê lâng ê thâu, Goān in chhùi-tûn ê kan-ok im-ba̍t in ka-kī; 10) Goān jia̍t-jia̍t ê hé-thòaⁿ lo̍h tī in ê sin-chiūⁿ; Goān in siū hiat tī hé--nih, Hiat tī chhim-khiⁿ-lāi, bōe koh khí-lâi. 11) Kóng pháiⁿ-ōe ê lâng tī tōe-chiūⁿ tek-khak khiā-bōe-tiâu; Chai-ē tek-khak tui-jip kiông-pō ê lâng, chiong in táⁿ-tó. 12) Góa chai Iâ-hô-hoa beh ūi khùn-khó͘ ê lâng sin-oan, Beh ūi sòng-hiong lâng piān-bêng un-khut. 13) Gī-lâng tek-khak beh kám-siā Lí ê miâ; Chèng-ti̍t lâng beh khiā-khí Lí ê bīn-chêng.

[141] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, góa bat kiû-kiò Lí; Kiû Lí kín-kín lîm-kàu góa; Góa kiû-kiò Lí ê sî, Goān Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê siaⁿ. 2) Goān góa ê kî-tó, chhin-chhiūⁿ hiuⁿ, pâi tī Lí ê bīn-chêng; Goān góa ê kia̍h-khí chhiú, chhin-chhiūⁿ ê-hng-sî ê chè-sū. 3) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kò͘-siú góa ê chhùi; Pé-siú góa chhùi-tûn ê mn̂g. 4) Kiû Lí bô hō͘ góa ê sim phian-ǹg siâ-ok, Tì-kàu góa kap chok-gia̍t ê lâng tâng-kiâⁿ pháiⁿ-tāi; Ia̍h bô hō͘ góa chia̍h in ê hó-mi̍h. 5) Gī-lâng phah góa, góa sǹg-chòe jîn-chû; I chek-pī góa, góa sǹg-chòe thâu-khak-téng boah-iû; Góa ê thâu-khak bô beh oa̍t-siám; Tng in kiâⁿ-pháiⁿ ê sî, góa iû-goân beh kî-tó. 6) In ê sím-phòaⁿ-koaⁿ siū hiat-lo̍h soaⁿ-khàm; In beh thiaⁿ góa ê ōe, in-ūi che ōe sī tiⁿ. 7) Goán ê kut-thâu sì-sòaⁿ tī bōng-piⁿ; Chhin-chhiūⁿ lâng choh-chhân, lôe-khui hit ê thô͘. 8) Chú Iâ-hô-hoa ah, góa ê ba̍k-chiu ǹg Lí; Góa óa-khò Lí, kiû Lí m̄-thang pàng-sak góa ê sîn-hûn bô i-óa. 9) Kiû Lí pó-hō͘ góa thoat-lī in ūi-tio̍h góa tiuⁿ ê oa̍h-tauh, Kap kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng ê khoân-thò. 10) Goān pháiⁿ-lâng hām-lo̍h tī in ê lô-bāng; Chóng-sī góa tit-tio̍h thoat-lī.

[142] Tāi-pi̍t tī tōng-lāi ê sî, chòe chit ê kà-sī ê si; ia̍h sī kî-tó. 1) Góa chhut-siaⁿ âu-kiò Iâ-hô-hoa, Chhut-siaⁿ khún-kiû Iâ-hô-hoa. 2) Góa tī I ê bīn-chêng thò͘-chhut góa ê khó͘-chêng. Góa tī I ê bīn-chêng pâi-lia̍t góa ê hoān-lān. 3) Góa ê sîn tī góa ê lāi-bīn hūn--khì ê sî, Lí chai góa ê lō͘; Tī góa kiâⁿ ê lō͘, in ūi-tio̍h góa àm-chīⁿ tiuⁿ oa̍h-tauh. 4) Kiû Lí ǹg góa ê chiàⁿ-pêng lâi khòaⁿ, in-ūi bô lâng bat góa; Góa bô tè thang tô-siám, ia̍h bô lâng khòaⁿ-kò͘ góa. 5) Iâ-hô-hoa ah, góa bat tùi Lí ai-kiû; Góa kóng, Lí sī góa tô-siám ê só͘-chāi, Tī oa̍h-lâng ê tōe, Lí sī góa ê ki-gia̍p. 6) Kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê kiû-kiò; in-ūi góa lo̍h kàu ke̍k-kē ê ūi; Kiû Lí kiù góa thoat-lī khún-pek góa ê lâng, in-ūi in pí góa khah-kiông. 7) Kiû Lí chhōa góa chhut kaⁿ, góa chiū thang o-ló Lí ê miâ; Gī-lâng beh ûi góa, in-ūi Lí ēng un-tián khoán-thāi góa.

[143] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí thiaⁿ góa ê kî-tó, àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê khún-kiû; Chiàu Lí ê sìn-si̍t, chiàu Lí ê kong-gī, lâi ìn góa. 2) Kiû Lí bo̍h-tit sím-mn̄g Lí ê lô͘-po̍k, In-ūi tī Lí ê bīn-chêng, oa̍h-teh ê lâng, bô chi̍t-ê chheng-chòe-gī. 3) Tùi-te̍k khún-pek góa, Chiong góa ê sìⁿ-miā, phah-tó tī tōe--nih; Hō͘ góa tiàm tī o͘-àm ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ sí kú-kú ê lâng chi̍t-iūⁿ. 4) Só͘-í góa ê sîn-hûn tī góa ê lāi-bīn hūn-khì; Góa ê sim tī góa ê lāi-bīn chhiⁿ-chhìn. 5) Góa kì-tit kó͘-chá ê ji̍t; Siàu-liām Lí it-chhè ê só͘-kiâⁿ; Chēng-chēng siūⁿ Lí ê chhiú ê só͘-chòe. 6) Góa ǹg Lí kia̍h-khí chhiú, Góa ê sim him-bō͘ Lí, chhin-chhiūⁿ khòng-hān ê tōe chi̍t-iūⁿ. [sè-la̍h 7) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kín-kín ìn góa; Góa ê sim-sîn hùi-liáu-liáu; M̄-thang tùi góa ng bīn; Bián-tit góa chhin-chhiūⁿ lo̍h-bōng ê lâng. 8) Kiû Lí hō͘ góa chá-khí-sî thiaⁿ-kìⁿ Lí chû-ài ê siaⁿ, In-ūi góa óa-khò Lí; Kiû Lí hō͘ góa chai eng-kai kiâⁿ ê lō͘. In-ūi góa ê sim gióng-bōng Lí. 9) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí kiù góa thoat-lī góa ê tùi-te̍k; Góa cháu--khì bih tī Lí hia. 10) Lí sī góa ê Siōng-tè, kiû Lí kà-sī góa kiâⁿ Lí ê chí-ì; Lí ê sîn sī hó, kiû Lí chhōa góa tī pîⁿ-ti̍t ê tōe. 11) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí ūi-tio̍h Lí ê miâ hō͘ góa oa̍h; Chiàu Lí ê kong-gī, chhōa góa chhut hoān-lān-tiong. 12) Chiàu Lí ê chû-ài, tû-khì góa ê tùi-te̍k, Châu-bia̍t it-chhè khó͘-chhó͘ góa ê lâng; In-ūi góa sī Lí ê lô͘-po̍k.

[144] Tāi-pi̍t ê si. 1) Iâ-hô-hoa góa ê chio̍h-pôaⁿ, sī eng-kai o-ló--ê; I kà-sī góa ê chhiú ōe cheng-chiàn, Kà-sī góa ê chńg-thâu-á ōe saⁿ-thâi. 2) I sī góa ê chû-ài, góa ê soaⁿ-chē, Góa ê koâiⁿ-tâi, góa ê kiù-chú; Góa ê tîn-pâi, sī góa só͘ óa-khò--ê; I hō͘ góa ê peh-sìⁿ hâng-ho̍k tī góa ê ē-bīn. 3) Iâ-hô-hoa ah, lâng sī sím-mi̍h, Lí kéng-jiân bat i? Lâng ê kiáⁿ sī sím-mi̍h, Lí kéng-jiân siàu-liām i? 4) Lâng chhin-chhiūⁿ pûn chi̍t ê khùi; I ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ iáⁿ kè--khì. 5) Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí hō͘ thiⁿ sûi-lo̍h, chhin-sin kàng-lîm; Bong soaⁿ, soaⁿ chiū chhut ian. 6) Kiû Lí hoat-chhut sih-nà, hō͘ in sì-sòaⁿ; Siā-chhut Lí ê chìⁿ, hō͘ in jiáu-loān. 7) Lí tùi téng-bīn chhun-chhiú kiù góa; Kiù góa chhut tōa-chúi, Kiù góa thoat-lī gōa-pang lâng ê chhiú. 8) In ê chhùi kóng pe̍h-chha̍t, In ê chiàⁿ-chhiú sī kan-chà ê chiàⁿ-chhiú. 9) Siōng-tè ah, góa beh tùi Lí chhiùⁿ sin ê koa; Ēng cha̍p-tiâu-hiân ê sek, chhiùⁿ-koa o-ló Lí. 10) Lí sī hit ê chín-kiù lia̍t-ông--ê, Lí sī hit ê kiù lô͘-po̍k Tāi-pi̍t thoat-lī hāi-miā ê to--ê. 11) Kiû Lí chín-kiù góa, kiù góa thoat-lī gōa-pang lâng ê chhiú; In ê chhùi kóng pe̍h-chha̍t, In ê chiàⁿ-chhiú sī kan-chà ê chiàⁿ-chhiú. 12) Goán ê ta-po͘-kiáⁿ tng siàu-liân ê sî, chhin-chhiūⁿ chhiū-á tōa-châng; Goán ê cha-bó͘-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ chhù-kak ê chio̍h, chiàu khí-keng ê khoán-sit tiau-tok--ê. 13) Goán ê chhek-chhng móa-móa, ōe chhut ta̍k-iūⁿ ê bí-niû; Goán ê iûⁿ tī soaⁿ-iá siⁿ-thòaⁿ, chiâⁿ-chheng chiâⁿ-bān. 14) Goán ê gû thoa-mi̍h móa-chāi; Bô ū lâng ji̍p-lâi chhim-chiàm, ia̍h bián chhut-khì cheng-chiàn; Goán ê koe-chhī, ia̍h bô ū thî-khàu ê siaⁿ. 15) Tú-tio̍h chit-hō kéng-hóng ê peh-sìⁿ, ū hok-khì; Ū Iâ-hô-hoa chòe in ê Siōng-tè, chit-hō ê peh-sìⁿ ū hok-khì.

[145] Tāi-pi̍t o-ló ê si. 1) Góa ê Siōng-tè góa ê Ông ah, Góa beh chun Lí chòe koâiⁿ, góa beh éng-oán o-ló Lí ê miâ. 2) Góa beh ji̍t-ji̍t chiok-siā Lí; Ia̍h beh éng-oán o-ló Lí ê miâ. 3) Iâ-hô-hoa chì-tōa, eng-kai siū tōa ê o-ló; I ê tōa kàu bōe chhek-to̍k--tit. 4) Chit-tāi beh tùi hit-tāi o-ló Lí ê só͘-chòe; Ia̍h beh pò-iông Lí tōa koân-lêng ê sū. 5) Góa beh chēng-chēng siūⁿ Lí chun-kùi êng-kng ê ui-giâm, Kap Lí kî-biāu ê só͘-chòe. 6) Lâng-lâng beh kóng-khí Lí thang kiaⁿ ê sū ê tōa koân-lêng; Góa ia̍h beh pò-iông Lí ê chì-tōa. 7) In beh pò-iông Lí tōa-un ê kì-liām, Ia̍h beh chhiùⁿ-koa o-ló Lí ê kong-gī. 8) Iâ-hô-hoa ū un-hūi, ū lîn-bín; Bô khoài-khoài siū-khì, tōa-tōa ū chû-ài. 9) Iâ-hô-hoa hó khoán-thāi bān-lūi; I ê lîn-bín tì-ìm I it-chhè só͘ chō--ê. 10) Iâ-hô-hoa ah, Lí it-chhè só͘ chō--ê beh kám-siā Lí; Lí sèng ê peh-sìⁿ ia̍h beh o-ló Lí. 11) In kóng-khí Lí ê kok ê êng-kng; Tâm-lūn Lí ê tōa koân-lêng. 12) Thang hō͘ sè-kan-lâng chai Lí tōa koân-lêng ê só͘-chòe, Kap Lí kok ui-giâm ê êng-kng. 13) Lí ê kok sī éng-oán ê kok; Lí chip-chiáng ê koân-pèng kàu bān-tāi. 14) Hoān-nā poa̍h-tó--ê, Iâ-hô-hoa hû-chhî in; Hoān-nā siū ap-chè--ê, hû in khí--lâi. 15) Bān-hāng-ū lóng kia̍h-ba̍k ǹg Lí, Lí chiàu-sî hō͘ in chia̍h-mi̍h. 16) Lí khui Lí ê chhiú, Hō͘ ū oa̍h-khì--ê lóng chiàu só͘-ài pá-chiok. 17) Iâ-hô-hoa tī I it-chhè só͘ kiâⁿ--ê, bô m̄ kong-gī, Tī I it-chhè só͘ chòe--ê, lóng ū chû-ài. 18) Hoān-nā kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê, Iâ-hô-hoa kap in chhin-kūn, Chiū-sī chhin-kūn hiah ê sêng-si̍t kiû-kiò I ê. 19) Kèng-ùi I ê, I beh chiâⁿ in ê sim só͘ ài; Ia̍h beh thiaⁿ in ê kiû-kiò, lâi chín-kiù in. 20) Iâ-hô-hoa pó-hō͘ it-chhè thiàⁿ I ê lâng; Chóng-sī it-chhè chòe-pháiⁿ ê lâng, I beh bia̍t-bô in. 21) Góa ê chhùi beh kóng-chhut o-ló Iâ-hô-hoa ê ōe; Goān kìⁿ ū hiat-khì--ê, lóng éng-oán o-ló I ê sèng-miâ.

[146] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Góa ê sim ah, lí tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. 2) Góa it-seng beh o-ló Iâ-hô-hoa; Góa iáu-oa̍h ê sî, beh chhiùⁿ-koa o-ló góa ê Siōng-tè. 3) Lín bo̍h--tit óa-khò kun-ông, bo̍h--tit óa-khò sè-kan lâng; In chi̍t-tiám-á bōe-ōe pang-chān. 4) I chi̍t-ē tn̄g-khùi, chiū kui-thó͘; I só͘ kè-e̍k--ê, tī hit-ji̍t chiū siau-bia̍t. 5) Ū Ngá-kok ê Siōng-tè chòe i ê pang-chān, Ǹg-bāng i ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê, chit-hō lâng ū hok-khì; 6) I sī chhòng-chō thiⁿ, tōe, hái, kap kî-tiong ê bān-mi̍h; I pó-siú sêng-si̍t kàu tī éng-oán; 7) I ūi-tio̍h siū un-khut ê lâng sin-oan; Siúⁿ-sù chia̍h-mi̍h hō͘ iau-gō--ê. Iâ-hô-hoa tháu-pàng siū koaiⁿ-kaⁿ--ê; 8) Iâ-hô-hoa khui chhiⁿ-mî-lâng ê ba̍k-chiu; Iâ-hô-hoa hû-khí siū ap-chè ê lâng; Iâ-hô-hoa thiàⁿ-sioh gī-lâng; 9) Iâ-hô-hoa pó-hō͘ chhut-gōa lâng; Hû-chhî ko͘-jî kóaⁿ-hū; To̍k-to̍k pháiⁿ-lâng ê tō-lō͘, hō͘ i oan-khiau. 10) Iâ-hô-hoa beh chòe ông kàu éng-oán; Sek-an ah, lí ê Siōng-tè beh chòe ông kàu bān-tāi. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[147] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa; In-ūi chhiùⁿ-koa o-ló lán ê Siōng-tè, sī chin-hó chin-biāu; O-ló sī ha̍p-gî. 2) Iâ-hô-hoa khí-chō Iâ-lō͘-sat-léng; Chū-chi̍p Í-sek-lia̍t tiong siū chhian-sóa ê lâng; 3) I i-hó siong-sim ê lâng; Pau in ê siong. 4) I sǹg chhiⁿ-sîn ê siàu-gia̍h; Sûi-lia̍p kā i hō-miâ. 5) Lán ê Chú chì-tōa, ke̍k ū khùi-la̍t; I ê tì-hūi bû-kiông-chīn. 6) Iâ-hô-hoa hû-chhî khiam-pi ê lâng; Chiong pháiⁿ-lâng kàng-kē kàu thô͘-kha. 7) Lín tio̍h ēng kám-siā ǹg Iâ-hô-hoa chhiùⁿ-koa; Tôaⁿ-khîm chhiùⁿ-koa, o-ló lán ê Siōng-tè. 8) I khí-hûn jia-thiⁿ, Ūi-tio̍h tōe pī-pān hō͘, Hō͘ soaⁿ hoat-chháu. 9) I siúⁿ-sù chia̍h-mi̍h hō͘ cháu-siù, Kap teh-háu ê o͘-a-kiáⁿ. 10) I bô ì-ài bé ê la̍t tōa, I bô hoaⁿ-hí lâng ê kha gâu-cháu. 11) Iâ-hô-hoa sī hoaⁿ-hí kèng-ùi I, Kap ǹg-bāng I chû-ài ê lâng. 12) Iâ-lō͘-sat-léng ah, lí tio̍h chheng-ho͘ Iâ-hô-hoa; Sek-an ah, lí tio̍h o-ló lí ê Siōng-tè. 13) In-ūi I kian-kò͘ lí ê mn̂g-kông; Sù-hok hō͘ lí tiong-kan ê kiáⁿ-jî. 14) I hō͘ lí ê kéng-lāi thài-pêng; Ēng siōng-hó ê be̍h hō͘ lí chia̍h-pá. 15) I hoat-chhut bēng-lēng tī tōe--nih, I ê ōe pan-hêng chin-kín. 16) I kàng-lo̍h seh chhin-chhiūⁿ mî-hoe, Ia̍h lo̍h-sng chhin-chhiūⁿ hé-hu. 17) I hiat-lo̍h pha̍uh chi̍t-tè chi̍t-tè; I hoat-chhut kôaⁿ-chhìn, chī-chūi tòng-ōe-tiâu? 18) I chi̍t-ē chhut-lēng, chiah-ê chiū lóng iûⁿ; I hō͘ hong chhe, chúi chiū lâu. 19) I chiong I ê ōe chí-sī Ngá-kok, Chiong I ê lu̍t-lē kap phòaⁿ-toàn, chí-sī Í-sek-lia̍t. 20) I m̄-bat án-ni khoán-thāi pa̍t-kok; I ê phòaⁿ-toàn, in lóng m̄-bat. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[148] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Tùi thiⁿ-téng o-ló Iâ-hô-hoa; Tī koâiⁿ ê só͘-chāi o-ló I. 2) I ê chèng sù-chiá ah, lín tio̍h o-ló I. I ê chèng thian-kun ah, lín tio̍h o-ló I. 3) Ji̍t kap ge̍h ah, lín tio̍h o-ló I; Hoat-kng ê chhiⁿ-sîn ah, lín lóng tio̍h o-ló I. 4) Thiⁿ-téng ê thiⁿ, kap thiⁿ í-chiūⁿ ê chúi ah, Lín lóng tio̍h o-ló I. 5) Chiah-ê lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ; In-ūi I chi̍t-ē bēng-lēng, chiū lóng siū chhòng-chō. 6) I chiong chiah-ê kiàn-li̍p, kàu éng-éng oán-oán; I ū tēng-lē, bōe-ōe hòe-bô. 7) Tùi tōe-chiūⁿ tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa, Chiū-sī tōa-hî kap it-chhè ê chhim-ian; 8) Hé kap peng-pha̍uh, seh kap hûn-bū; thàn I ê ōe ê kông-hong; 9) Tōa-soaⁿ kap it-chhè ê sió-soaⁿ; Kiat ké-chí ê chhiū, kap it-chhè ê pek-hiuⁿ-chhiū; 10) Iá-siù kap it-chhè ê cheng-siⁿ; Thâng-thōa kap pe-chiáu; 11) Sè-chiūⁿ ê kun-ông kap bān-bîn; Kùi-cho̍k kap sè-chiūⁿ it-chhè ê sím-phòaⁿ-koaⁿ; 12) Siàu-liân-lâng kap chāi-sek-lú; Lāu-lâng kap gín-ná; 13) Chiah-ê lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ; In-ūi chí-ū I ê miâ siū chun chòe koâiⁿ; I ê êng-kng pôaⁿ-kè thiⁿ tōe. 14) I heng-khí I ê peh-sìⁿ ê kak, Hō͘ I sèng ê peh-sìⁿ lóng o-ló I, Chiū-sī Í-sek-lia̍t lâng, chhin-kūn Chú hit ê peh-sìⁿ. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[149] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Tio̍h chhiùⁿ sin ê koa, o-ló Iâ-hô-hoa; Tī sèng ê peh-sìⁿ ê hōe-tiong o-ló I. 2) Goān Í-sek-lia̍t in-ūi chō i ê Chú lâi hoaⁿ-hí; Goān Sek-an ê peh-sìⁿ in-ūi in ê Ông lâi khoài-lo̍k. 3) Goān in thiàu-bú o-ló I ê miâ; Phah-kó͘ tôaⁿ-khîm, chhiùⁿ-koa o-ló I. 4) In-ūi Iâ-hô-hoa hoaⁿ-hí I ê peh-sìⁿ; I beh ēng kiù-un chòe khiam-pi ê lâng ê chng-thāⁿ. 5) Goān sèng ê peh-sìⁿ in-ūi só͘ tit-tio̍h ê êng-kng lâi hoaⁿ-hí; Goān in tī bîn-chhn̂g--nih chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 6) Goān in ê chhùi o-ló Siōng-tè chòe-koâiⁿ, Chhiú kia̍h siang-bīn lāi ê kiàm; 7) Thang pò-èng gōa-pang, Hêng-hoa̍t lia̍t-kok; 8) Ēng liān pa̍k in ê kun-ông, Ēng thih-khàu lâi só in ê jîn-sîn; 9) Beh tī in ê sin-chiūⁿ kiâⁿ só͘ kì-chài ê phòaⁿ-toàn; I sèng ê peh-sìⁿ lóng ū chit-hō êng-kng. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.

[150] Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. tio̍h tī Siōng-tè ê sèng-só͘ o-ló I; Tio̍h tī I koân-lêng ê kiong-chhong o-ló I. 2) Tio̍h in-ūi I tōa koân-lêng ê kiâⁿ-chòe, o-ló I; Chiàu I bí-biāu ê koâiⁿ-tōa, o-ló I. 3) Tio̍h pûn sàu-kak o-ló I; Tôaⁿ-sek tôaⁿ-khîm o-ló I. 4) Phah-kó͘ thiàu-bú o-ló I; Ēng si-hiân ê ga̍k-khì kap pûn-siau o-ló I. 5) Ēng siaⁿ-tōa ê lâ-poa̍h o-ló I; Ēng im-koâiⁿ ê lâ-poa̍h o-ló I. 6) Hoān-nā ū chhoán-khùi--ê, lóng tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa. Lín tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa.