Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

HI-PEK-LÂI JÎN SU(58)

[1] Siōng-tè tī chāi-chá í-keng thok hiah ê sian-ti, ēng chōe-chōe tōaⁿ, chōe-chōe hong-hoat, kā lia̍t-chó͘ kóng; 2). taⁿ tī hiah ê ji̍t ê lō͘-bé, thok I ê Kiáⁿ kā lán kóng; chiū-sī I só͘ siat-li̍p chòe sêng-chiap bān mi̍h ê hō͘-sû, ia̍h bat tùi I lâi chhòng-chō chiah ê sè-kài. 3). I sī Siōng-tè ê êng-iāu só͘ hoat-chhut ê kng, sī Siōng-tè pún-chit ê chin siōng, I ēng I koân-lêng ê ōe teh hû-chài bān mi̍h, í-keng chiâⁿ chheng-kiat chōe ê sū, chiū chē tī ke̍k koâiⁿ ê thiⁿ-téng, tōa ui-giâm ê ê tōa pêng; 4). chiâⁿ-chòe pí chiah ê thiⁿ-sài khah tōa, ha̍p tī I só͘ sêng-chiap ê miâ, pí in khah chun-kùi. 5). In-ūi Siōng-tè kiám bat tùi sím-mi̍h thiⁿ-sài kóng: " Lí chiū-sī góa ê Kiáⁿ, Góa kin-á-ji̍t siⁿ lí?" koh kóng, " Góa beh chòe I ê Pē, I beh chòe góa ê Kiáⁿ. " 6). Kàu I koh chhōa tōa Kiáⁿ ji̍p sè-kan ê sî, chiū kóng, Siōng-tè chiah ê thiⁿ-sài lóng tio̍h pài I. 7). Lūn-kàu thiⁿ-sài chiū kóng: " Hō͘ I ê thiⁿ-sài chòe hong, I ê chhe-ēng chòe hé-iām: " 8). nā-sī lūn-kàu Kiáⁿ chiū kóng, "Siōng-tè ah, lí ê chō-ūi tāi-tāi tī-teh, Lí ê kok koân-pèng sī chèng-ti̍t ê koân-pèng. 9). Lí ài kong-gī, oàn-hūn put-hoat; Só͘-í Siōng-tè, lí ê Siōng-tè, ēng hoaⁿ-hí ê iû boah lí, Iâⁿ-kè lí chiah ê tâng-phōaⁿ. " 10). Koh kóng, " Chú ah, khí-thâu ê sî, lí hē tōe tōe-ki, Chiah ê thiⁿ ia̍h sī lí ê chhiú só͘ chō ê: In beh bia̍t-bô; to̍k-to̍k lí kú-tn̂g tī-teh: In lóng beh chhin-chhiūⁿ i-ho̍k chiām-chiām kū; Lí beh chiong in kńg-khí-lâi, chhin-chhiūⁿ gōa-saⁿ, Chhin-chhiūⁿ i-ho̍k, in chiū beh piàn-ōaⁿ: To̍k-to̍k lí goân-chāi sī án-ni, lí ê hè-siū bô kiông-chīn. " 13). Siōng-tè bat tùi tá-lo̍h chi̍t ê thiⁿ-sài kóng, " Chē góa ê tōa pêng, Thèng-hāu góa hē lí ê tùi-te̍k chòe lí ê kha-ta̍h-í? " 14). In kiám m̄ sī lóng chòe chhe-ēng ê sîn, hōng-chhe lâi ho̍k-sāi teh-beh tit kiù ê lâng mah?

[2] Só͘-í lán tio̍h it-hoat tì-ì só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê, kiaⁿ-liáu lán ōe tì-kàu liu-khì. 2). In-ūi tùi thiⁿ-sài só͘ thoân ê tō-lí, siōng-chhiáⁿ sī kian-kò͘, iā kìⁿ-nā kan-hoān ûi-ke̍h ê tāi-chì lóng tú-tio̍h eng-kai siū ê pò-èng; 3). lán nā hut-lio̍k chiah-ni̍h tōa ê chín-kiù kiám ōe tô-siám mah? Chit ê chín-kiù kì-jiân sī Chú khí-thâu kóng ê, thiaⁿ-kìⁿ ê lâng kan-chèng kàu si̍t-si̍t hō͘ lán; 4). koh Siōng-tè ēng chiah ê sîn-jiah, kî-sū, ta̍k hāng ê koân-lêng kap Sèng Sîn ê siúⁿ-sù, lóng chiàu ka-kī ê chí-ì, kap in saⁿ-kap kan-chèng. 5). In-ūi goán só͘ kóng teh lâi ê sè-kài Siōng-tè bē bat hō͘ i hâng-ho̍k tī thiⁿ-sài. 6). To̍k-to̍k ū kan-chèng tī bó͘ só͘-chāi ê, kóng, " Lâng sī sím-mi̍h, hō͘ lí siàu-liām i? Lâng ê kiáⁿ sī sím-mi̍h, hō͘ lí khòaⁿ-kò͘ i? 7). Lí hō͘ i lio̍h-á khah-su thiⁿ-sài, Koh ēng êng-kng chun-kùi, hō͘ i chòe bián-liû, Koh siat-li̍p i tī lí ê chhiú só͘ chō ê ê téng-bīn; 8). Hō͘ bān mi̍h lóng hâng-ho̍k tī i ê kha-ē. " Í-keng hō͘ bān mi̍h lóng hâng-ho̍k i, chiū bô chhun chi̍t hāng mi̍h bô hâng-ho̍k i. Chóng-sī kàu taⁿ lán iáu-bē khòaⁿ-kìⁿ bān mi̍h lóng hâng-ho̍k i. 9). To̍k-to̍k khòaⁿ--kìⁿ hit ê lio̍h-á khah su thiⁿ-sài ê Iâ-so͘, ūi-tio̍h siū sí ê kan-khó͘ tit-tio̍h êng-kng chun-kùi chòe bián-liû, thang tùi Siōng-tè ê un, ūi-tio̍h chèng lâng siū sí. 10). In-ūi bān mi̍h só͘ ūi-tio̍h I, bān mi̍h só͘ tùi I ê, teh chhōa chōe-chōe kiáⁿ kàu tī êng-kng, chiū hō͘ kiù in ê siú-léng tùi khó͘-lān lâi chiâⁿ oân-choân, pún sī ha̍p-gî. 11). In-ūi hit ê hō͘ lâng chiâⁿ sèng ê, kap hiah ê tit-tio̍h chiâⁿ sèng ê, lóng tùi chi̍t-ê chhut; só͘-í I chheng in chòe hiaⁿ-tī bô lia̍h chòe kiàn-siàu; 12). kóng, " Góa beh pò-iông lí ê miâ tī góa ê hiaⁿ-tī, O-ló lí tī hōe-tiong." 13). Koh kóng, "Góa beh óa-khò I. " Koh kóng, "Khòaⁿ ah! góa kap Siōng-tè só͘ hō͘ góa ê kiáⁿ-jî. " 14). Ta chiah ê kiáⁿ-jî kì-jiân saⁿ-tâng ū huih bah ê thé, I pún-sin ia̍h pîⁿ-pîⁿ ū; beh ēng sí lâi hòe-bô ū sí ê koân-sè ê, chiū-sī Mô͘-kúi; 15). ia̍h beh hō͘ it-seng kiaⁿ-ùi sí kàu chhin-chhiūⁿ chòe lô͘-châi ê, lóng tit-tio̍h tháu-pàng. 16). In-ūi I bô khan-kiù thiⁿ-sài, sī khan-kiù A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è. 17). Só͘-í hoān sū I tio̍h kap hiaⁿ-tī saⁿ-tâng, thang tī Siōng-tè ê sū chòe lîn-bín tiong-sìn ê chè-si-thâu, in-ūi peh-sìⁿ ê chōe hiàn bán-hôe ê chè. 18). In-ūi I í-keng siū khó͘ lâi tú-tio̍h chhì, chiū ōe pang-chān chiah ê siū chhì ê lâng.

[3] Só͘-í lín chiah ê sèng ê hiaⁿ-tī, tâng tit-tio̍h thiⁿ tiàu ê, tio̍h chhim siūⁿ lán só͘ sêng-jīn chòe Sù-chiá, chòe Chè-si-thâu ê Iâ-so͘; 2). I chīn-tiong tī siat-li̍p I ê, chhin-chhiūⁿ Mô͘-se tī Siōng-tè ê choân ke chi̍t iūⁿ. 3). In-ūi I sǹg sī ōe kham-tit siū êng-kng iâⁿ-kè Mô͘-se chhin-chhiūⁿ kiàn-li̍p ke ê, pí ke khah chun-kùi. 4). In-ūi ke lóng ū lâng kiàn-li̍p i, to̍k-to̍k kiàn-li̍p bān mi̍h ê chiū-sī Siōng-tè. 5). Koh Mô͘-se chòe lô͘-po̍k, kó-jiân chīn-tiong tī Siōng-tè ê choân ke, lâi kan-chèng chiong-lâi beh thoân ê sū; 6). to̍k-to̍k Ki-tok chòe Kiáⁿ, tī-lí I ê ke; lán nā chip-siú tùi ǹg-bāng só͘ ū ê hó-táⁿ kap khoa-kháu, kian-kò͘ kàu bé, chiū chòe I ê ke. 7). Só͘-í, chhin-chhiūⁿ Sèng Sîn kóng: "Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ-kìⁿ I ê siaⁿ, Chiū m̄ thang kong-ngī lín ê sim, chhin-chhiūⁿ tī kek góa siū-khì ê sî, Tī khòng-iá chhì-thàm góa ê ji̍t. 9). Tī hia lín ê lia̍t-chó͘ giām lâi chhì góa, Koh le̍k-kè sì-cha̍p nî khòaⁿ-kìⁿ góa ê só͘ kiâⁿ. 10). Só͘-í góa bô hoaⁿ-hí hit tāi ê lâng, Kóng, In ê sim siông-siông sit-bê, M̄ bat góa chiah ê lō͘; 11). Góa chiū tī siū-khì tiong chiù-chōa, kóng, In toàn-toàn bōe tit thang ji̍p góa ê an-hioh. " 12). Hiaⁿ-tī ah, lín tio̍h kín-sīn, kiaⁿ-liáu lín tiong-kan kiám-chhái ū lâng khǹg m̄ sìn ê pháiⁿ sim, lī-khui chin oa̍h ê Siōng-tè; 13). só͘-í lín tio̍h thàn iáu ū thang kiò chòe kin-á-ji̍t ê, ji̍t-ji̍t saⁿ khoàn-bián; kiaⁿ-liáu lín tiong-kan ū-ê hō͘ chōe bê--khì, lâi ngī-sim: 14). in-ūi lán nā chhî-siú khí-thâu ê chhim sìn, kian-kò͘ kàu lō͘-bé, chiū ū hūn tī Ki-tok: 15). tng iáu teh kóng, " Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ-kìⁿ I ê siaⁿ, Chiū m̄ thang kong-ngī lín ê sim, chhin-chhiūⁿ tī kek góa siū-khì ê sî. " 16). In-ūi thiaⁿ lâi kek siū-khì ê, sī chī-chūi ah? kiám m̄ sī tè Mô͘-se chhut Ai-ki̍p ê chèng lâng mah? 17). Siōng-tè sì-cha̍p nî kú só͘ bô hoaⁿ-hí ê sī chī-chūi ah? kiám m̄ sī hoān-chōe, sin-si tó tī khòng-iá ê lâng mah? 18). Siōng-tè chiù-chōa m̄ chún ji̍p I ê an-hioh ê, nā m̄ sī m̄ sìn-thàn ê lâng, sī chī-chūi ah? 19). Tùi án-ni khòaⁿ, in bōe ōe ji̍p, chiū-sī in-ūi m̄ sìn.

[4] Só͘-í ū ji̍p I ê an-hioh ê èng-ún lâu-teh hō͘ lán, chiū tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, kiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan kiám-chhái ū lâng chhin-chhiūⁿ tit bô tio̍h. 2). In-ūi hok-im ū thoân hō͘ lán, chhin-chhiūⁿ thoân hō͘ in, chóng-sī só͘ thiaⁿ ê ōe bô lī-ek in, in-ūi thiaⁿ ê lâng bô ēng sìn kap tō-lí saⁿ-ha̍p. 3). In-ūi lán í-keng sìn ê, sī ji̍p chit ê an-hioh; chiàu I só͘ kóng, " Góa chiū tī siū-khì tiong chiù-chōa kóng, In toàn-toàn bōe tit thang ji̍p góa ê an-hioh; " kî-si̍t chiah ê kang, tùi chhòng-sè-kan í-lâi, í-keng chiâⁿ lah. 4). In-ūi lūn-kàu tē chhit ji̍t, tī bó͘ só͘-chāi ū án-ni kóng, Siōng-tè tī tē chhit ji̍t bêng-pe̍k I lóng-chóng ê kang lâi an-hioh; 5). ia̍h tī chit só͘-chāi koh kóng, "In toàn-toàn bōe tit-thang ji̍p góa ê an-hioh." 6). Só͘-í chit ê an-hioh iáu teh thèng-hāu ū lâng ji̍p, nā-sī hiah ê tāi-seng tit-tio̍h hok-im ê, in-ūi m̄ sìn-thàn, chiah bô ji̍p; 7). le̍k-kè chōe-chōe nî, tī Tāi-pi̍t ê chheh-lāi, I koh tēng chi̍t ji̍t, kóng, Kin-á-ji̍t, chhin-chhiūⁿ téng-bīn só͘ kóng, "Kin-á-ji̍t lín nā thiaⁿ-kìⁿ I ê siaⁿ, Chiū m̄ thang kong-ngī lín ê sim." 8). In-ūi Iok-su-a nā bat ēng an-hioh siúⁿ-sù peh-sìⁿ, chiū āu-lâi tek-khak bô kóng-khí pa̍t ji̍t. 9). Tùi án-ni khòaⁿ, iáu ūan-hioh kā Siōng-tè ê peh-sìⁿ lâu-teh. 10). In-ūi ji̍p i ê an-hioh ê sī bêng-pe̍k i lóng-chóng ê kang lâi an-hioh, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè bêng-pe̍k I ê kang lâi an-hioh. Só͘-í lán tio̍h chīn-la̍t lâi ji̍p chit ê an-hioh, bián-tit ū lâng poa̍h-tó tī siāng hit iūⁿ ê m̄ sìn. 12). In-ūi Siōng-tè ê tō sī oa̍h ê, sī ū kong-hāu ê, pí it-chhè siang-bīn ê kiàm khah lāi, hoān-nā hûn kap sîn, kut-chat kap kut-chhé, bô m̄ chhì-ji̍p phòa-khui, sim-lāi chiah ê liām-thâu kap chú-ì ia̍h bô m̄ kàm-chhat. 13). Koh só͘ chhòng-chō ê, tī I ê bīn-chêng bô chi̍t hāng khàm-ba̍t: chiū-sī bān mi̍h hian-khui lō͘-chhut tī sím-phòaⁿ lán ê ê ba̍k-chêng. 14). Só͘-í lán í-keng ū tōa ê chè-si-thâu, Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, keng-kè hiah ê thiⁿ, chiū tio̍h chip-siú só͘ sêng-jīn ê. 15). In-ūi lán só͘ ū ê chè-si-thâu m̄ sī bōe-ōe thé-thiap lán lóng-chóng ê loán-jio̍k; chiū-sī hoān sū pîⁿ-pîⁿ ū siū chhì, nā-sī bô chōe. 16). Só͘-í lán tio̍h hó-táⁿ chiū-kūn un-tián ê chō-ūi, thang siū lîn-bín, iā tit-tio̍h un-tián, chòe ki̍p-sî ê pang-chān.

[5] In-ūi tùi lâng ê tiong-kan só͘ kéng ê chè-si-thâu lóng sī ūi-tio̍h lâng, tī koan-hē Siōng-tè ê sū, lâi siat-li̍p, thang ūi-tio̍h chōe-kòa hiàn lé-mi̍h kap chè-sū. 2). I kì-jiân hō͘ nńg-chiáⁿ só͘ ûi-khùn, chiah ōe thé-liōng m̄ chai-iáⁿ kap sit-bê ê lâng; 3). só͘-í i eng-kai in-ūi pún-sin, chhin-chhiūⁿ in-ūi peh-sìⁿ, ūi-tio̍h chōe lâi hiàn-chè. 4). Koh chit ê chun-kùi, m̄ sī lâng ka-kī chhú, chí ū hō͘ Siōng-tè tiàu ê, chhin-chhiūⁿ A-lûn chi̍t iūⁿ. 5). Chhin-chhiūⁿ án-ni, Ki-tok ia̍h m̄ sī ka-kī chun chòe chè-si-thâu, chiū-sī hit-ê tùi I kóng, "Lí chiū-sī góa ê Kiáⁿ, Góa kin-á-ji̍t siⁿ lín ê. " 6). Tī pa̍t ūi ia̍h kóng, "Lí éng-oán chòe chè-si, chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t." 7). Ki-tok tī I tiàm jio̍k-thé ê ji̍t, ēng chhut-la̍t âu-kiò, koh lâu ba̍k-sái, hiàn kî-tó khún-kiû hō͘ hit ê ōe kiù I chhut sí ê, koh in-ūi I ê kèng-khiân tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ, 8). sui-jiân chòe Kiáⁿ, ia̍h tùi só͘ siū chiah ê khó͘-lān lâi o̍h sūn-ho̍k; 9). í-keng chiâⁿ-chòe oân-choân, chiū chòe hoān-nā sūn-ho̍k I ê lâng éng-oán chín-kiû ê kun-goân; 10). hō͘ Siōng-tè chheng I chòe chè-si-thâu, chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t. 11). Lūn-kàu chit-ê, goán ū chōe-chōe ōe ài kóng, m̄ kú oh-tit kóe-bêng, in-ūi lín hī-khang tūn ê iân-kò͘. 12). In-ūi lūn-kàu sî ê kú, lín tio̍h ka-kī chòe sian-siⁿ, nā-sī iáu khiàm-ēng lâng chiong Siōng-tè ê ōe chiah ê siáu-ha̍k ê khí-thâu kà lín; koh chiâⁿ-chòe khiàm-ēng lin, bô khiàm-ēng ngó͘-kok. 13). Hoān-nā chia̍h lin ê, bô láu-liān gī ê tō-lí; in-ūi i sī eⁿ-á. 14). To̍k-to̍k tióng-sêng ê lâng chia̍h ngó͘-kok, in ê sim-khiàu tùi liān-si̍p lâi liān-ta̍t, kàu ōe hun-piat hó pháiⁿ.

[6] Só͘-í Ki-tok tō-lí ê chho͘-ha̍k, lán chhiáⁿ pàng-hē teh, lâi tì-ì chìn-pō͘ kàu oân-choân; bián koh hē tōe-ki, chiū-sī hoán-hóe lâi thoat-lī chiah ê sí-sí ê só͘ kiâⁿ, kap sìn Siōng-tè, chiah ê sóe ê lé-sò͘, 2). í-ki̍p hōaⁿ chhiú, sí lâng koh-oa̍h, kap éng-oán ê sím-phòaⁿ, chiah ê kàu-hùn. 3). Siōng-tè nā chún, goán chiū beh án-ni kiâⁿ. 4). In-ūi lâng í-keng bat tit-tio̍h kng chiò, siū-tio̍h thiⁿ-ni̍h ê un-sù, ū hūn tī Sèng Sîn, 5). koh siū-tio̍h Siōng-tè ê hó ōe, kap teh lâi ê sè-kài chiah ê koân-lêng, 6). āu-lâi pōe-poān, chiū bōe-ōe hō͘ in koh ōaⁿ-sin lâi hoán-hóe; in-ūi in ka-kī koh tèng Siōng-tè ê Kiáⁿ tī si̍p-jī-kè, lâi hián-bêng lêng-jio̍k I. 7). In-ūi thó͘-tōe chia̍h-tio̍h ta̍uh-ta̍uh lo̍h ê hō͘-chúi, lâi siⁿ chhài-soe, ha̍p choh-sit lâng ê lō͘-ēng, chiū tit-tio̍h Siōng-tè sù hok; 8). nā-sī siⁿ chháu-chhì kap chi̍t-lê, chiū siū khì-sak, kūn tī siū chiù-chó͘, i ê kiat-kio̍k chiū-sī sio-lio-khì. 9). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah! goán sui-bóng án-ni kóng, nā-sī chhim sìn lín ta̍k hāng khah-iâⁿ che, koh sio̍k tī tit kiù; 10). in-ūi Siōng-tè m̄ sī bô kong-tō, lâi bōe kì-tit lín ê kang, kap lín ūi-tio̍h I ê miâ só͘ hián-bêng ê jîn-ài, in-ūi lín pêng-sò͘ ho̍k-sāi chiah ê sèng-tô͘, kàu taⁿ ia̍h ho̍k-sāi in. 11). Góa ài lín ta̍k lâng iû-goân hián-chhut chit hō ê un-khûn, hō͘ lín ê ǹg-bāng móa-chiok kàu lō͘-bé: 12). hō͘ lín bô tì-kàu pîn-tōaⁿ, chiū-sī o̍h hiah ê tùi sìn kap thun-lún lâi sêng-chiap chiah ê èng-ún ê lâng. 13). Taⁿ Siōng-tè èng-ún A-pek-la̍h-hán ê sî, in-ūi bô khah tōa ê thang kí lâi chiù-chōa, chiū kí pún-sin lâi chiù-chōa kóng, 14). Góa sù-hok beh sù-hok lí, ke-thiⁿ beh ke-thiⁿ lí ê hō͘-è. 15). Chhin-chhiūⁿ án-ni, A-pek-la̍h-hán gâu thun-lún, chiū tit-tio̍h só͘ èng-ún ê. 16). In-ūi lâng sī kí khah tōa ê lâi chiù-chōa; ia̍h ēng chiù-chōa chòe saⁿ-chiⁿ ê kiat-bé, lâi koat-tiāⁿ i. 17). Án-ni, Siōng-tè ài beh kek-gōa hián-bêng I ê chí-ì bōe î-e̍k, hō͘ hiah ê sêng-chiap èng-ún ê lâng chai, chiah ēng chiù-chōa lâi chòe chèng-kìⁿ: 18). beh tùi nn̄g hāng bōe î-e̍k ê sū, Siōng-tè só͘ bōe-ōe pe̍h-chha̍t ê, hō͘ lán ū tōa-tōa ê an-ùi, chiū-sī lán í-keng tô-pī lâi khîⁿ só͘ hē tī thâu-chêng ê ǹg-bāng; 19). lán ūi chit ê ǹg-bāng, chhin-chhiūⁿ lêng-hûn ê tiàⁿ, pha tī tiùⁿ-lî lāi, kian-kò͘ bô î-sóa; 20). Iâ-so͘ chòe sian-hong, í-keng ūi-tio̍h lán ji̍p khì hia, chiâⁿ-chòe éng-oán ê Chè-si-tiúⁿ, chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t.

[7] In-ūi chit ê Be̍k-ki-sé-tek, chiū-sī Sat-léng ông, iā sī chì-koâiⁿ Siōng-tè ê chè-si, chá tú-tio̍h A-pek-la̍h-hán thâi-iâⁿ chiah ê ông tò-lâi ê sî, kā i chiok-hok ê, 2). A-pek-la̍h-hán ia̍h chiong it-chhè só͘ tit-tio̍h ê, thiu cha̍p hūn chi̍t hō͘ i (i ê miâ hoan-e̍k chiū-sī gī ê Ông, koh sī Sat-léng Ông, chiū-sī pêng-an Ông; 3). i bô pē bô bú, bô sè-hē, bô sî-ji̍t ê khí-thâu, bô oa̍h-miā ê lō͘-bé, sī chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê Kiáⁿ) kú-tn̂g teh chòe chè-si. 4). Chhì-siūⁿ sian-chó͘ A-pek-la̍h-hán chiong só͘ tit-tio̍h siōng-téng ê mi̍h, thiu cha̍p hūn chi̍t hō͘ i, chiū hit lâng chun-kùi kàu cháiⁿ-iūⁿ, 5). Taⁿ Lī-bī ê kiáⁿ-sun tam-tng chè-si ê chit ê, sui-jiân kap peh-sìⁿ lóng sī A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, pîⁿ-pîⁿ sī hiaⁿ-tī, iáu-kú hōng bēng-lēng, chiàu lu̍t-hoat tùi peh-sìⁿ the̍h cha̍p hūn chi̍t; 6). chóng-sī hit ê bô sio̍k Lī-bī ê sè-hē ê, bat tùi A-pek-la̍h-hán the̍h cha̍p hūn chi̍t, koh kā tit-tio̍h chiah ê èng-ún ê chiok-hok. 7). To̍k-to̍k sī-sòe hō͘ sī-tōa chiok-hok, che sī bô thang piān-pok. 8). Taⁿ tī chia the̍h cha̍p hūn chi̍t ê, lóng sī ōe sí ê lâng; nā-sī tī hia sī hit-ê ū siū kan-chèng kóng, i sī oa̍h ê. 9). Koh iā ōe kóng-tit, liân the̍h cha̍p hūn chi̍t ê Lī-bī iā bat chāi-tī A-pek-la̍h-hán lâi la̍p cha̍p hūn chi̍t; 10). in-ūi Be̍k-ki-sé-tek tú-tio̍h A-pek-la̍h-hán ê sî, Lī-bī iáu-kú tī in chó͘ ê sin-khu. 11). Chá peh-sìⁿ siū lu̍t-hoat, sī tī Lī-bī cho̍k chè-si ê chit-jīm ē; nā tùi i ōe tit-tio̍h oân-choân, chiū mih-sái lēng-gōa koh heng-khí chi̍t ê chè-si, chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t, bô kóng chiàu A-lûn ê pan-lia̍t ah? 12). In-ūi chè-si ê chit í-keng kóe-ōaⁿ, chiū lu̍t-hoat ia̍h tek-khak tio̍h kóe-ōaⁿ. 13). In-ūi chiah ê ōe só͘ chí ê, sī sio̍k tī pa̍t ê chi-phài, in tiong-kan bē bat ū lâng kun-sûi tī chè-tôaⁿ. 14). Sī lán ê Chú bêng-bêng tùi Iû-tāi chhut; lūn chit ê chi-phài, Mô͘-se bē bat thê-khí chè-si ê chit. 15). Koh nā chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê khoán-sit, ū heng-khí pa̍t ê chè-si; 16). m̄ sī chiàu jio̍k-thé kài-bēng ê hoat lâi siat-li̍p, sī chiàu bōe húi-hoāi ê oa̍h-miā ê koân-lêng, chiū téng-bīn só͘ kóng ê lí chám-jiân khah bêng. 17). In-ūi ū kan-chèng I kóng, "Lí éng-éng chòe chè-si, Chiàu Be̍k-ki-sé-tek ê pan-lia̍t." 18). In-ūi chêng ê kài-bēng hòe-bô, sī ūi-tio̍h i ê loán-jio̍k kap bô lī-ek, 19). (in-ūi lu̍t-hoat bô chòe chi̍t hāng kàu oân-choân) chiah siat-li̍p koh khah hó ê ǹg-bāng, chiū-sī lán só͘ tùi i lâi chhin-kūn Siōng-tè ê. 20). Koh in-ūi I m̄ sī bô tùi chiù-chōa lâi siat-li̍p; 21). (in hiah-ê li̍p chòe chè-si bô tùi chiù-chōa; to̍k-to̍k chit-ê chiū tùi chiù-chōa, in-ūi siat-li̍p I ê ū kā I kóng, "Chú chiù-chōa, bô thè-hòe, Lí éng-éng chòe chè-si:) " 22). Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ chòe koh khah hó ê iok ê pó-jīn. 23). Hiah ê chòe chè-si ê, in-ūi hō͘ sí chó͘-keh, bōe-ōe kú-tn̂g, só͘-í tio̍h chin chōe lâng; 24). to̍k-to̍k chit-ê, in-ūi éng-éng tē-teh, ū bōe kóe-ōaⁿ ê chè-si chit. 25). Só͘-í hoān-nā tùi I chiū-kūn Siōng-tè ê lâng, I ōe kiù in kàu oân-choân, in-ūi I tn̂g-tn̂g oa̍h, lâi thòe in kî-kiû. 26). In-ūi chit hō ê chè-si-thâu ha̍p lán ê khiàm-ēng; I sī sèng, bô pháiⁿ, bô lâ-sâm, lī-khui chōe-jîn, chiâⁿ-chòe khah koâiⁿ chiah ê thiⁿ; 27). I m̄ bián chhin-chhiūⁿ hiah ê chè-si-thâu, tio̍h ji̍t-ji̍t tāi-seng ūi-tio̍h ka-kī ê chōe, āu-lâi ūi-tio̍h peh-sìⁿ ê chōe, lâi hiàn-chè; in-ūi I hiàn pún-sin, chiū chòe chi̍t-ē chiâⁿ chit ê sū. 28). In-ūi lu̍t-hoat siat-li̍p nńg-chiáⁿ ê lâng chòe chè-si-thâu; to̍k-to̍k lu̍t-hoat āu chiù-chōa ê ōe siat-li̍p Kiáⁿ, éng-oán chòe oân-choân ê chè-si-thâu.

[8] Taⁿ goán só͘ kóng kî-tiong tē it iàu-kín ê, chiū-sī lán ū chhin-chhiūⁿ chit hō ê chè-si-thâu, í-keng chē tī thiⁿ-téng tōa ui-giâm ê pó-chō ê tōa pêng, 2). I chòe sèng-só͘ kap chin ê hōe-bō͘ ê chhe-ēng, chit ê hōe-bō͘ sī Chú só͘ siat ê, m̄ sī lâng só͘ siat ê. 3). Hoān-nā chè-si-thâu lóng ūi-tio̍h hiàn lé-mi̍h kap chè-sū lâi siat-li̍p: só͘-í chit ê chè-si-thâu ia̍h tek-khak tio̍h ū só͘ hiàn. 4). Siat-sú I tī tōe-ni̍h, chiū bô chòe chè-si, in-ūi í-keng ū chiàu lu̍t-hoat teh hiàn lé-mi̍h ê; 5). in só͘ ēng lâi ho̍k-sāi ê, chiū-sī thiⁿ-ni̍h ê mi̍h ê siōng kap iáⁿ; chhin-chhiūⁿ Mô͘-se beh chō hōe-bō͘ ê sî, siū-tio̍h bēng-lēng, kóng, Lí tio̍h kín-sīn, chiàu tī soaⁿ-téng só͘ chí-sī lí ê khoán-sit, lâi chō ta̍k hāng mi̍h. 6). Taⁿ Iâ-so͘ í-keng tit-tio̍h khah chun-kùi ê chit, sī I chòe koh khah hó ê iok ê tiong-pó, chiū-sī ēng koh khah hó ê èng-ún lâi siat-li̍p ê. 7). In-ūi thâu chi̍t ê iok nā bô thang hiâm, chiū bô siūⁿ beh li̍p tē jī ê iok. 8). In-ūi ū hiâm in, chiū kóng, "Chú kóng, Lí khòaⁿ, sî-ji̍t beh kàu, Góa beh kap Í-sek-lia̍t ke, í-ki̍p Iû-tāi ke, sêng-li̍p sin ê iok; 9). M̄ sī chiàu góa kap in lia̍t-chó͘ só͘ li̍p ê iok, Chiū-sī tī khan in ê chhiú, chhōa in chhut Ai-ki̍p tōe ê sî, só͘ li̍p ê; In-ūi in bô siông-siông siú góa ê iok, Góa iā bô khòaⁿ-kò͘ in: che sī Chú só͘ kóng ê. 10). Chú koh kóng, Chiah ê ji̍t liáu-āu, Góa kap Í-sek-lia̍t ke só͘ beh li̍p ê iok sī chit-ê, Chiū-sī góa beh chiong góa ê lu̍t-hoat hē tī in ê thâu-náu, Khek tī in ê sim: Góa beh chòe in ê Siōng-tè, In beh chòe góa ê peh-sìⁿ: 11). In ta̍k lâng chiong-lâi bô kà-sī in pún siâⁿ ê peh-sìⁿ, Kap in ta̍k lâng ê hiaⁿ-tī, kóng, Lí tio̍h bat Chú: In-ūi tùi sòe kàu tōa, in lóng beh bat góa. 12). In-ūi góa beh lîn-bín in ê put-gī, Bô koh kì-liām in ê chōe-ok." 13). Kì-jiân ū kóng sin-ê, chiū-sī hō͘ chêng ê iok chòe kū. Hoān-nā kū lâi soe-thè ê chiū-sī chiong-kūn bô-khì.

[9] Taⁿ hit ê chêng ê iok ia̍h ū ho̍k-sāi ê lé-gî, kap sio̍k sè-kan ê sèng-tiān. 2). In-ūi ū pī-pān hōe-bō͘, thâu-chêng keng kiò-chòe Sèng-só͘; hit lāi-bīn ū teng-tâi, kap kí-toh, kap pâi-lia̍t ê páiⁿ. 3). Tē jī ê tiùⁿ-lî āu koh ū hōe-bō͘, kiò chòe Chì-sèng-só͘; 4). hia ū kim hiuⁿ-tôaⁿ, kap ka-nn̂g ê pau-kim ê iok-kūi, lāi-bīn ū khǹg má-ná ê kim-ô͘, A-lûn puh-gê ê koáiⁿ-á, kap iok ê chio̍h-pi nn̄g tè; 5). kūi-téng ū êng-kng ê ki-lō͘-peng, jia-khàm si-un-só͘; chí kúi hāng taⁿ chhiáⁿ bián siông-sè kóng. 6). Chiah ê mi̍h í-keng chiâu-pī, chè-si siông-siông ji̍p thâu-chêng keng ê hōe-bō͘, chīn chiah ê ho̍k-sāi ê sū; 7). nā-sī tē jī keng, chí ū chè-si-thâu ta̍k nî chi̍t pái ka-kī ji̍p khì, bô chi̍t pái bô tòa huih, ūi-tio̍h pún-sin kap peh-sìⁿ ê chhò-gō͘ lâi hiàn; 8). Sèng Sîn án-ni chí-bêng, chêng ê hōe-bō͘ iáu tī-teh ê sî, ji̍p chiah ê sèng-só͘ ê lō͘ iáu-bē hián-bêng; 9). che sī beh chòe hiān-kim ê phì-jū; chiàu án-ni ū teh hiàn lé-mi̍h chè-sū, chiū-sī bōe-ōe hō͘ ho̍k-sāi ê lâng chiàu liông-sim lâi tit-tio̍h oân-choân ê; 10). in-ūi hiah-ê (í-ki̍p lim-chia̍h kap ta̍k téng-hō ê sóe) put-kò sī chòe jio̍k-thé ê lé-gî, siat-li̍p lâi thèng-hāu kái-chèng ê sî. 11). Taⁿ Ki-tok í-keng kàu, chòe chiong-lâi chiah ê hó sū ê chè-si-thâu, keng-kè khah tōa khah chiâu-chn̂g ê hōe-bō͘, m̄ sī lâng ê chhiú só͘ khí-chō, chiū-sī bô sio̍k tī chit sè-kan ê, 12). I ia̍h m̄ sī ēng iûⁿ kap gû-á ê huih, chiū-sī ēng ka-kī ê huih, ji̍p sèng-só͘ chi̍t pái chiū kàu-gia̍h, tit-tio̍h éng-oán ê sio̍k-hôe. 13). In-ūi gû iûⁿ ê huih, kap gû-chéng-á ê hu, hiù tī bô chheng-khì ê lâng, siōng-chhiáⁿ ōe hō͘ in chiâⁿ sèng kàu tī jio̍k-thé chheng-khì; 14). hô-hòng Ki-tok tùi éng-oán ê Sîn, hiàn ka-kī bô hâ-chhû hō͘ Siōng-tè, I ê huih kiám bô koh khah ōe chheng-khì lín ê liông-sim, thoat-lī chiah ê sí ê só͘ kiâⁿ, lâi ho̍k-sāi chin-oa̍h ê Siōng-tè ah? 15). In-ūi án-ni, I chòe sin iok ê tiong-pó, ēng sí lâi sio̍k chêng iok ê sî só͘ hoān ê chōe-kòa, sī beh hō͘ siū tiàu ê lâng tit-tio̍h éng-oán ê gia̍p ê èng-ún. 16). Hoān-nā ū ûi-bēng, tek-khak tio̍h ū ûi-bēng ê lâng sí ê pîn-kù. 17). In-ūi í-keng sí, chiū ûi-bēng kian-kò͘; ûi-bēng ê lâng iáu oa̍h tī-teh, chiū ûi-bēng beh-thái ū la̍t? 18). Só͘-í chêng ê iok ia̍h m̄ sī bô ēng huih lâi siat-li̍p. 19). In-ūi Mô͘-se í-keng chiàu lu̍t-hoat chiong lóng-chóng ê kài-bēng thoân hō͘ chèng peh-sìⁿ, chiū phâng gû-á kap iûⁿ ê huih, í-ki̍p chúi kap chu-âng sek ê mî kap gû-chhek-chháu, lâi hiù hit pún chheh kap chèng peh-sìⁿ, kóng, 20). Chit-ê chiū-sī Siōng-tè só͘ hoan-hù lín ê iok ê huih, 21). Koh ia̍h chiàu án-ni, ēng huih hiù hōe-bō͘ kap só͘ ēng lâi ho̍k-sāi ê khì-kū. 22). Koh chiàu lu̍t-hoat, ta̍k hāng mi̍h chha-put-to lóng sī ēng huih hō͘ i chheng-khì, nā bô lâu huih, chiū bô sià-bián. 23). Chiàu thiⁿ-téng ê iūⁿ só͘ chòe chiah ê mi̍h, tek-khak tio̍h ēng chiah-ê hō͘ i chheng-khì; chiū tī thiⁿ-téng ê goân mi̍h, tio̍h ēng pí che khah hó ê chè hō͘ i chheng-khì. 24). In-ūi Ki-tok m̄ sī ji̍p lâng ê chhiú só͘ chō ê sèng-só͘ chòe chin sèng-só͘ ê iáⁿ-siōng ê; chiū-sī ji̍p tī chin ê thiⁿ, taⁿ ūi-tio̍h lán chiah-ê hián-hiān tī Siōng-tè ê bīn-chêng; 25). I ia̍h bián ēng ka-kī ta̍uh-ta̍uh hiàn, chhin-chhiūⁿ hiah ê chè-si-thâu, ta̍k nî ēng gû iûⁿ ê huih, ji̍p chiah ê sèng-só͘; 26). nā án-ni, chiū Ki-tok tùi chhòng-chō sè-kan í-lâi, tio̍h ta̍uh-ta̍uh siū khó͘: to̍k-to̍k taⁿ tī chiah ê sè-tāi ê lō͘-bé, I chi̍t pái chhut-hiān, hiàn pún-sin chòe chè, lâi tû-khì chōe. 27). Koh chiàu só͘ chù-tiāⁿ ê, lâng ū chi̍t pái sí, í-āu ū sím-phòaⁿ; 28). án-ni, Ki-tok í-keng chi̍t pái tú-tio̍h hiàn, lâi tam-tng chōe-chōe lâng ê chōe-kòa, beh tē jī pái, tùi ǹg-bāng I ê lâng chhut-hiān, lâi kiù in; hit sî chhut-hiān kap chōe bô kan-sia̍p.

[10] In-ūi lu̍t-hoat kì-jiân ū chiong-lâi hó sū ê iáⁿ, bô hiah ê mi̍h ê chin hêng; éng-éng bōe-ōe ēng ta̍k nî siông-siông teh hiàn saⁿ-tâng ê chè, hō͘ chhin-kūn ê lâng tit-tio̍h oân-choân. 2). Nā sī ōe, chiū hiàn-chè ê sū kiám bô thêng-soah mah? in-ūi ho̍k-sāi ê lâng chi̍t-ē chheng-khì, chiū liông-sim bô koh chai ū chōe. 3). Nā-sī tùi chiah ê chè-mi̍h sī hō͘ lâng ta̍k nî kì-tit chōe. 4). In-ūi gû iûⁿ ê huih bōe-ōe tû-khì chōe. 5). só͘-í I lâi ji̍p sè-kan, chiū kóng, "Chè-sū lé-mi̍h lí m̄ ài, Lí bat kā góa pī-pān sin-khu; 6). Sio-chè kap sio̍k-chōe chè, lí bô hoaⁿ-hí; 7). Hit sî góa kóng, Lí khòaⁿ, góa lâi lah, Góa ê sū kì-chài tī chheh-ni̍h, Siōng-tè, góa lâi sī beh kiâⁿ lí ê chí-ì. 8). Téng-bīn í-keng kóng, Chè-sū kap lé-mi̍h, sio-chè kap sio̍k-chōe chè, lí m̄ ài, ia̍h bô hoaⁿ-hí, (chiah-ê sī chiàu lu̍t-hoat lâi hiàn ê), 9). āu-lâi kóng, Lí khòaⁿ, góa lâi sī beh kiâⁿ lí ê chí-ì. I sī tû-khì tāi-seng ê, beh siat-li̍p tè-āu ê. 10). Tī chit ê chí-ì, tùi Iâ-so͘ Ki-tok chi̍t pái hiàn seng-khu, lán tit-tio̍h chiâⁿ sèng. 11). Koh kìⁿ-nā chè-si ta̍k ji̍t khiā-teh lâi ho̍k-sāi, ta̍uh-ta̍uh hiàn hiah ê saⁿ-tâng ê chè, chiū-sī éng-éng bōe-ōe tû-khì chōe ê; 12). to̍k-to̍k Ki-tok, kì-jiân hiàn chi̍t ê chè kàu tī éng-oán, chiū chē tī Siōng-tè ê tōa pêng; 13). í-āu thèng-hāu I chiah ê tùi-te̍k hē chòe I ê kha-ta̍h-í. 14). In-ūi I ēng chi̍t pái hiàn-chè, hō͘ chiah ê chiâⁿ-sèng ê lâng éng-oán chòe oân-choân. 15). Sèng Sîn kā lán chòe kan-chèng: in-ūi I í-keng ū kóng, 16). "Chú kóng, Chiah ê ji̍t liáu-āu, Góa kap in só͘ beh li̍p ê iok sī chit-ê, Góa beh chiong góa ê lu̍t-hoat hē tī in ê sim, Khek tī in ê thâu-náu; " 17). āu-lâi chiū kóng, "In ê chōe-ok, in ê put-hoat, koat-toàn bô koh kì-liām." 18). Chiah-ê kì-jiân sià-bián, chiū bô koh ūi-tio̍h chōe hiàn-chè. 19). Só͘-í hiaⁿ-tī ah, lán tī Iâ-so͘ ê huih kì-jiân tit-tio̍h hó-táⁿ ji̍p sèng-só͘, 20). tùi I só͘ kā lán khui sin kap oa̍h ê lō͘, àn tiùⁿ-lî keng-kè ê, chit ê tiùⁿ-lî chiū-sī I ê sin-thé; 21). koh kì-jiân ū tōa chè-si tī-lí Siōng-tè ê ke; 22). lán tio̍h ēng chin-si̍t ê sim, chhiong-móa ê sìn, sim í-keng siū hiù bián hō͘ liông-sim chek-pī, seng-khu ia̍h í-keng siū chheng-chúi sóe, lâi chhin-kūn Siōng-tè. 23). Lán só͘ ǹg-bāng ê, í-keng ū sêng-jīn, taⁿ tio̍h kian-kò͘ chit ê sêng-jīn bô iô-tāng; in-ūi hit ê èng-ún lán ê sī sìn-si̍t; 24). koh tio̍h tāi-ke saⁿ koàn-kò͘, lâi kek-khí jîn-ài kap kiâⁿ hó; 25). m̄ thang pàng-soah lín ê chū-hōe, chhin-chhiūⁿ ū lâng koàiⁿ-sì án-ni, chiū-sī tio̍h saⁿ khoàn-bián; kì-jiân khòaⁿ-kìⁿ hit ji̍t kūn, koh khah tio̍h án-ni. 26). In-ūi lán í-keng tit-tio̍h chin-chai chin-lí, āu-lâi nā kam-sim teh hoān-chōe, chiū bô koh ū sio̍k-chōe ê chè, 27). to̍k-to̍k kiaⁿ-hiâⁿ lâi thèng-hāu sím-phòaⁿ, kap beh thun-bia̍t tùi-te̍k ê jia̍t hé. 28). Khì-choa̍t Mô͘-se ê lu̍t-hoat ê, ū nn̄g saⁿ lâng chòe kan-chèng, chiū hō͘ i sí bô lîn-bín: 29). hô-hòng thún-ta̍h Siōng-tè ê Kiáⁿ, chiong hō͘ pún-sin chiâⁿ sèng ê iok ê huih chòe sio̍k mi̍h, koh bú-bān si un ê Sèng Sîn, lín siūⁿ hit hō lâng eng-kai siū ê hêng-hoa̍t tio̍h ke jōa tāng ah? 30). In-ūi lán chai chī-chūi ū kóng, Sin-oan chāi góa, góa beh pò-èng. 31). Koh kóng, Chú beh sím-phòaⁿ I ê peh-sìⁿ. Hām-lo̍h tī chin-oa̍h Siōng-tè ê chhiú, chin thang kiaⁿ ah! 32). Lín tio̍h kì-tit chêng tit-tio̍h kng chiò liáu-āu, jím-siū hoān-lān ê tōa kau-chiàn hiah ê ji̍t; 33). he̍k-sī siū lóe-mē kan-khó͘, hō͘ lâng pìⁿ-lāng chòe hì-chhut; á-sī lâng siū chit hō ê kan-khó͘, lín ia̍h kap i ū hūn. 34). In-ūi lâng tī só-liān ê tiong-kan, lín bat thé-thiap i; lâng chhiúⁿ lín ê gia̍p, lín hoaⁿ-hí jím-siū, chai ka-kī ū koh khah hó kú-tn̂g tī-teh ê gia̍p. 35). Só͘-í bo̍h-tit khì-sak lín hó-táⁿ ê sim, in-ūi che ū tōa pò-siúⁿ. 36). Lín iàu-kín tio̍h thun-lún, hō͘ lín, í-keng kiâⁿ Siōng-tè ê chí-ì, āu-lâi thang siū só͘ èng-ún ê. " 37). In-ūi koh tiap-á-kú nā-tiāⁿ, Hit ê teh-lâi-ê beh kàu, I bô beh iân-chhiân. 38). Nā-sī góa ê gī lâng beh tùi sìn lâi oa̍h: Siat-sú i kiu-koe̍h, góa ê sim bô hoaⁿ-hí i. " 39). Chóng-sī lán m̄ sī kiu-koe̍h, tì-kàu tîm-lûn ê; sī ū sìn, tì-kàu lêng-hûn tit kiù ê.

[11] Sìn chiū-sī só͘ ǹg-bāng ê ê si̍t-chāi, kap bē khòaⁿ-kìⁿ ê sū ê pîn-chún. 2). In-ūi tī chit-ê, chiū kó͘-chá lâng ū tit-tio̍h kan-chèng. 3). Tùi sìn, lán chai chiah ê sè-kài sī tùi Siōng-tè ê ōe lâi chō-chiâⁿ; án-ni só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê m̄ sī tùi ōe khòaⁿ-kìⁿ ê lâi chiâⁿ. 4). Tùi sìn, A-pek hiàn-chè hō͘ Siōng-tè, pí Kai-ún khah hó; tùi án-ni tit-tio̍h kan-chèng i sī gī, chiū-sī Siōng-tè khòaⁿ i ê lé-mi̍h lâi chòe kan-chèng; koh tùi chit ê sìn, i sí-liáu iáu teh kóng ōe. 5). Tùi sìn, Í-lo̍k siū chhian-sóa, tì-kàu bô kìⁿ-tio̍h sí; lâng chhē i bōe tio̍h, in-ūi Siōng-tè chhian-sóa i; sī bē chhian-sóa ê tāi-seng, ū tit-tio̍h kan-chèng i hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí. 6). Siat-sú bô sìn, chiū bōe-ōe hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí; in-ūi chhin-kūn Siōng-tè ê, tek-khak tio̍h sìn I ū, iā sī pò-siúⁿ hiah ê kiû I ê lâng. 7). Tùi sìn, Ná-a tī bē khòaⁿ-kì ê sū, í-keng tit-tio̍h be̍k-sī, chiū kèng-ùi, lâi pī-pān tōa chûn, kiù i ê ke-koàn; tùi án-ni lâi tēng sè-kan ê chōe, koh tit-tio̍h sêng-chiap chiàu sìn ê gī. 8). Tùi sìn, A-pek-la̍h-hán siū tiàu ê sî, chiū sūn bēng-lēng chhut-khì, kàu chiong-lâi beh tit-tio̍h chòe gia̍p ê tōe; i chhut-khì, m̄ chai beh khì tá-lo̍h. 9). Tùi sìn chiū chhut-gōa tī só͘ èng-ún ê tōe, chhin-chhiūⁿ tī m̄ sī ka-kī ê tōe, khiā-khí tī pò͘-pîⁿ, kap Í-sat, Ngá-kok, chiū-sī saⁿ-kap sêng-chiap tâng chi̍t iūⁿ ê èng-ún ê; 10). in-ūi i ǹg-bāng ū tōe-ki ê siâⁿ, sī Siōng-tè só͘ keng-êng khí-chō ê. 11). Tùi sìn, Sat-la̍h, sui-bóng kè seng-sán ê nî-hè, iáu tit-tio̍h ōe hoâi-īn, in-ūi i lia̍h èng-ún i ê chòe sìn-si̍t; 12). só͘-í tùi chi̍t lâng, koh sī chhin-chhiūⁿ í-keng sí ê, siⁿ-thòaⁿ chhin-chhiūⁿ thiⁿ chhiⁿ ê chōe, chhin-chhiūⁿ hái-soa ê bōe sǹg-tit. 13). Chiah-ê lóng sī chiàu sìn lâi sí, bē bat tit-tio̍h só͘ èng-ún ê, to̍k-to̍k hn̄g-hn̄g khòaⁿ, hoaⁿ-hí lâi tán-chih, koh ka-kī jīn tī tōe-chiūⁿ chòe lâng-kheh, chòe chhut-gōa ê. 14). In-ūi án-ni kóng ê, sī piáu-bêng in teh chhē chi̍t ê chó͘-ke. 15). In nā siàu-liām só͘ tùi hia chhut-lâi ê tōe, chiū ū thang tò-khì ê ki-hōe. 16). Chóng-sī taⁿ in him-bō͘ koh khah hó ê, chiū-sī tī thiⁿ-ni̍h ê, só͘-í Siōng-tè chheng-chòe in ê Siōng-tè, bô lia̍h-chòe kiàn-siàu; in-ūi í-keng thòe in pī-pān chi̍t ê siâⁿ. 17). Tùi sìn, A-pek-la̍h-hán siū chhì ê sî, hiàn Í-sat; chiū-sī hit ê sêng-siū chiah ê èng-ún ê hiàn i to̍k-siⁿ ê kiáⁿ; 18). bat ū kā i kóng, Tùi Í-sat siⁿ ê beh chheng-chòe lí ê hō͘-è: 19). in-ūi i lia̍h-chòe Siōng-tè tùi sí-lâng tiong ōe hō͘ i koh-oa̍h; só͘-í thang phì-jū kóng tit-tio̍h i tùi sí tò-tńg-lâi. 20). Tùi sìn, Í-sat lūn chiong-lâi ê sū chiok-hok Ngá-kok, Í-sò. 21). Tùi sìn, Ngá-kok, lîm-chiong ê sî, kā Iok-sek nn̄g ê kiáⁿ chiok-hok; òa koáiⁿ-á lâi kèng-pài. 22). Tùi-sìn, Iok-sek lîm-chiong ê sî, liām-tio̍h Í-sek-lia̍t ê hō͘-è beh chhut Ai-ki̍p; koh ūi-tio̍h i ê kut-hâi lâi hoan-hù. 23). Tùi sìn, chiū Mô͘-se chhut-sì ê sî, i ê pē-bú, in-ūi khòaⁿ-kìⁿ kiáⁿ chheng-siù, khǹg-ba̍t i saⁿ ge̍h ji̍t; ia̍h m̄ kiaⁿ ông ê bēng-lēng. 24). Tùi sìn, Mô͘-se í-keng tióng-sêng, m̄ sêng-jīn chòe Hoat-ló cha-bó͘-kiáⁿ ê kiáⁿ; 25). khah ài kap Siōng-tè ê peh-sìⁿ saⁿ-kap siū khó͘-lān, m̄ ài chiām-sî hióng-siū chōe-ok ê khoài-lo̍k; 26). lia̍h-chòe ū hūn Ki-tok ê lêng-jio̍k, pí Ai-ki̍p ê châi-pó khah kùi-khì: sī ǹg-bāng pò-siúⁿ ê iân-kò͘. 27). Tùi sìn, i lī-khui Ai-ki̍p, bô kiaⁿ ông ê siū-khì; kian-sim jím-nāi, chhin-chhiūⁿ khòaⁿ-kìⁿ só͘ bōe khòaⁿ-kìⁿ ê Chú. 28). Tùi sìn, lâi siat pôaⁿ-kè-choeh, kap boah huih ê lé, bián-tit châu-bia̍t tōa kiáⁿ ê kha̍p-tio̍h in. 29). Tùi sìn, in kè Âng-hái, chhin-chhiūⁿ kiâⁿ ta tōe: Ai-ki̍p lâng chhì kiâⁿ i, chiū tîm-lo̍h-khì. 30). Tùi sìn, se̍h Iâ-lī-ko siâⁿ le̍k-kè chhit ji̍t, siâⁿ chiū tó-hoāi. 31). Tùi sìn, chhiong-ki Lat-ha̍p ēng hô-pêng chiap-la̍p sòe-choh, só͘-í bô kap m̄ sūn-thàn ê lâng saⁿ-kap bia̍t-bô. 32). Góa beh koh kóng sím-mi̍h ah? beh kóng Ki-tiân, Pa-le̍k, Chham-sun, Iâ-hut-tha; kap Tāi-pi̍t, Sat-bó͘-jíⁿ, í-ki̍p chiah ê sian-ti, chiū sî bô kàu-gia̍h. 33). Hiah ê lâng, tùi sìn, thâi-iâⁿ chiah ê kok, kiâⁿ kong-gī, tit-tio̍h èng-ún, ni̍h sai ê chhùi, phah-hoa hé-iām, siám-pī lāi to, jio̍k chiâⁿ-chòe kiông, kau-chiàn ióng-béng, kong-phòa gōa-pang ê chiàn-tīn. 35). Ū hū-jîn-lâng tit-tio̍h in ê chhin-lâng tùi sí koh-oa̍h; ia̍h ū lâng siū khok-to̍k ê hêng-hoa̍t, m̄ goān siū sio̍k; sī ài tit-tio̍h khah hó ê koh-oa̍h: 36). koh ū lâng siū hì-lāng, piⁿ-phah, í-ki̍p só-liān, koaiⁿ-kaⁿ, chiah ê chhì: 37). koh ū lâng siū chio̍h-thâu tìm, kù-á kù, siū iú-hek ê chhì, hō͘ to thâi-sí: chhēng mî-iûⁿ soaⁿ-iûⁿ ê phê, phun-pho ta̍k só͘-chāi, tú-tio̍h sòng-hiong, hoān-lān, pō-gio̍k; 38). ū-ê tī khòng-iá, tī soaⁿ-niá, tī chio̍h-tōng, tī tōe-hia̍t, sì-kòe phiau-liû; chiah ê lâng sī sè-kan bōe kham-tit ū ê. 39). In lóng í-keng tùi sìn tit-tio̍h kan-chèng, nā-sī bē bat tit-tio̍h só͘ èng-ún ê; 40). in-ūi Siōng-tè kā lán tāi-seng pī-pān koh khah hó ê sū, sī beh hō͘ in, nā bô lán, chiū bōe tit-tio̍h oân-choân.

[12] Í-keng ū chòe kan-chèng ê kàu hiah chōe, chhin-chhiūⁿ hûn ûi lán, chiū tio̍h pàng-hē ta̍k hō ê tāng tàⁿ, kap khoài-khoài tîⁿ-pòaⁿ lán ê chōe, ēng thun-lún lâi cháu só͘ an-pâi tī lán thâu-chêng ê lō͘-chām, 2). tio̍h chù-sîn khòaⁿ Iâ-so͘, chiū-sī chòe sìn ê goân-thâu kap chhiâⁿ-bé ê. I ūi-tio̍h só͘ an-pâi tī I thâu-chêng ê khoài-lo̍k, chiū bô iàu-kín lêng-jio̍k, jím-siū si̍p-jī-kè, taⁿ chē tī Siōng-tè pó-chō ê tōa pêng. 3). I thun-lún pháiⁿ lâng chhin-chhiūⁿ án-ni hêng-ge̍k I, lín tio̍h siūⁿ I, bián-tit lín ê sim sit-chì lâi ià-siān. 4). Lín kap chōe-ok saⁿ tùi-te̍k, iáu-bē bat tí-tng kàu lâu huih; 5). koh lín bōe kì-tit hit-ê ēng lí-khì khǹg lín chhin-chhiūⁿ khǹg kiáⁿ ê ōe, kóng, "Góa ê kiáⁿ ah, Chú ê kéng-kài bo̍h-tit khòaⁿ-khin, Hō͘ I chek-pī, bo̍h-tit sit-chì; 6). In-ūi Chú só͘ thiàⁿ ê, chiū kéng-kài i; Koh hoān só͘ chiap-la̍p ê kiáⁿ, chiū ēng piⁿ phah i. " 7). Lín teh thun-lún, sī chòe kéng-kài ê lō͘-ēng; Siōng-tè khoán-thāi lín chhin-chhiūⁿ kiáⁿ; thái-thó ū kiáⁿ bô hō͘ lāu-pē kéng-kài ah? 8). Chèng kiáⁿ só͘ ū hūn ê kéng-kài lín nā bô siū-tio̍h; chiū-sī thau-siⁿ-ê, m̄ sī kiáⁿ. 9). Koh lán bat ū jio̍k-thé ê pē kéng-kài lán, lán siōng-chhiáⁿ kèng-ùi i; hô-hòng lán ê sîn ê Pē, kiám m̄ koh khah tio̍h hâng-ho̍k I, lâi tit-tio̍h oa̍h mah? 10). In-ūi hiah-ê sī chiām-sî chhut-chāi ka-kī ê ì-sù lâi kéng-kài lán; to̍k-to̍k chit-ê sī ūi-tio̍h lán ê lī-ek, hō͘ lán ū hūn tī I ê sèng-kiat. 11). Kìⁿ-nā kéng-kài ê sū, tī tng-sî chiàu-khòaⁿ m̄ sī hoaⁿ-hí, sī iu-būn; nā-sī āu-lâi, chiū tī hiah-ê tùi kéng-kài lâi liān-ta̍t ê lâng, kiat pêng-an ê ké-chí, chiū-sī gī ê ké-chí. 12). Só͘-í kha sng chhiú nńg ê, lín tio̍h hō͘ i ióng-kiāⁿ; 13). ūi-tio̍h lín ê kha pī-pān ti̍t-ti̍t ê lō͘, bián-tit pái-kha ê lâng oai-chhoa̍h, hoán-tńg hō͘ i tit-tio̍h i-hó. 14). Tio̍h tì-ì kap chèng lâng hô-bo̍k, í-ki̍p chiâⁿ-sèng, in-ūi nā m̄ sī sèng bô lâng ōe kìⁿ-tio̍h Chú; 15). ia̍h tio̍h kín-sīn, kiaⁿ-liáu ū lâng sit-lo̍h Siōng-tè ê un; kiaⁿ-liáu ū khó͘ ê kun hoat-siⁿ lâi kiáu-jiáu lín, tì-kàu chōe-chōe lâng bak lâ-sâm; 16). kiaⁿ-liáu ū îm-loān ê, á-sī tîm-le̍k sè-chêng ê, chhin-chhiūⁿ Í-sò; i in-ūi chi̍t tǹg chia̍h bōe tōa kiáⁿ ê gia̍p. 17). In-ūi lín chai, i āu-lâi ài sêng-chiap chiok-hok ê sî, ū tú-tio̍h khì-sak, in-ūi i chhē bô hoán-hóe ê tōe-pō͘, sui-jiân lâu ba̍k-sài pek-chhiat kiû, ia̍h bōe tit-tio̍h. 18). Taⁿ lín só͘ kàu ê m̄ sī ōe bong-tit ū hé-iām ê soaⁿ, kap ba̍t hûn, o͘-àm, tōa hong, hō-thâu ê im, giân-gú ê siaⁿ; thiaⁿ-kìⁿ ê lâng kiû bo̍h-tit koh kap in kóng; 20) in-ūi só͘ bēng-lēng ê, in tng bōe tiâu, sī kóng, Chiū nā cháu-siù óa-tio̍h soaⁿ, iā tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm sí; 21) koh só͘ khòaⁿ-kìⁿ ke̍k-kî thang kiaⁿ, tì-kàu Mô͘-se kóng, Góa put-chí kiaⁿ kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; 22). to̍k-to̍k lín só͘ kàu ê chiū-sī Sûn-soaⁿ, chin-oa̍h Siōng-tè ê siâⁿ, thiⁿ-téng ê Iâ-lō͘-sat-léng, bān-bān ê thiⁿ-sài, 23). hiah ê ū miâ kì tī thiⁿ-ni̍h ê tōa kiáⁿ ê chū-hōe kap kong-hōe, sím-phòaⁿ chèng lâng ê Siōng-tè, tit-tio̍h chiâu-chn̂g ê gī lâng ê lêng-hûn, 24). sin-iok ê tiong-pó Iâ-so͘, kap só͘ hiù ê huih, chit ê huih só͘ kóng ê pí A-pek khah hó. 25). Kín-sīn bo̍h-tit kū-choa̍t tùi lín kóng ê. In-ūi tī tōe-ni̍h lâi thoân bēng-lēng ê, nā kū-choa̍t i, siōng-chhiáⁿ bōe-ōe tô-siám, hô-hòng lán ûi-pōe tùi thiⁿ thoân bēng-lēng ê ah? 26). Tong-sî I ê siaⁿ hō͘ tōe tín-tāng; nā-sī taⁿ ū èng-ún kóng, Iáu ū chi̍t pái góa m̄ nā hō͘ tōe iô-choah, ia̍h beh hō͘ thiⁿ iô-choah. 27). Só͘ kóng, Iáu ū chi̍t pái, sī chí-bêng siū tín-tāng ê mi̍h, chiū-sī siū-chō ê mi̍h, beh tú-tio̍h chhian-sóa, hō͘ hiah ê bô siū tín-tāng ê tn̂g-tn̂g tī-teh. 28). Só͘-í lán tit-tio̍h bōe-ōe tín-tāng ê kok, tio̍h ū un-hūi, thang ēng khiân-sêng kèng-ùi lâi ho̍k-sāi hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí; 29). in-ūi lán ê Siōng-tè chiū-sī iām-iām ê hé.

[13] Hiaⁿ-tī ê saⁿ-thiàⁿ tio̍h kú-tn̂g. 2). Bo̍h-tit bōe kì-tit chiap-thāi lâng-kheh; in-ūi tùi án-ni, bat ū chiap-thāi-tio̍h thiⁿ-sài, ia̍h m̄ chai ê. 3). Tio̍h siàu-liām chiah ê siū koaiⁿ ê, chhin-chhiūⁿ kap in saⁿ-tâng koaiⁿ; siàu-liām siū pō-gio̍k ê, sī lín ia̍h ū seng-khu. 4). Hun-in lâng-lâng tio̍h chun-tiōng, chhn̂g bô lâ-sâm; in-ūi su-thong kiâⁿ-îm ê lâng, Siōng-tè beh sím-phòaⁿ i. 5). Sim-chì m̄ thang tham châi; lia̍h só͘ ū ê chòe kàu-gia̍h; in-ūi Siōng-tè ū kóng, Góa koat-toàn bô pàng-sak lí, koat-toàn bô lī-khui lí. 6). Só͘-í lán thang hó-táⁿ kóng, "Chú chiū-sī pang-chān góa ê, góa bô beh kiaⁿ-hiâⁿ, Lâng beh siáⁿ hoat-tit góa ta-ôa?" 7). Chêng ín-chhōa lín, ēng Siōng-tè ê tō-lí thoân hō͘ lín ê lâng, lín tio̍h siàu-liām in; khòaⁿ in kiâⁿ-chòe ê kiat-kio̍k, lâi o̍h in ê sìn. 8). Iâ-so͘ Ki-tok chā-ji̍t kin-á-ji̍t tâng chi̍t iūⁿ, ti̍t kàu tāi-tāi. 9). Lín bo̍h-tit hō͘ chhap-cha̍p koh-iūⁿ ê kàu só͘ chhian-sóa; in-ūi sim tùi un-tián lâi kian-kò͘ chiah sī hó; m̄ sī tùi hiah ê chia̍h-mi̍h; in-ūi ēng kang tī hiah ê mi̍h ê, bô lī-ek. 10). Lán ū chè-tôaⁿ, ho̍k-sāi tī hōe-bō͘ ê bô koân thang chia̍h i. 11). In-ūi cheng-siⁿ ê huih hō͘ chè-si-thâu tòa ji̍p sèng-só͘ lâi sio̍h chōe, hiah ê cheng-siⁿ ê sin-thé chiū sio tī iâⁿ-gōa. 12). Só͘-í Iâ-so͘ in-ui beh ēng ka-kī ê huih hō͘ peh-sìⁿ chiâⁿ-sèng, ia̍h siū khó͘ tī siâⁿ mn̂g gōa. 13). Án-ni lán ia̍h tio̍h chhut iâⁿ gōa lâi chiū-kūn I, siū I só͘ siū ê lêng-jio̍k. 14). In-ūi tī chia lán bô kú-tn̂g tī-teh ê siâⁿ, sī chhē hit ê chiong-lâi ê. 15). Só͘-í tio̍h tùi Iâ-so͘ siông-siông ēng o-ló chòe chè, hiàn hō͘ Siōng-tè; che chiū-sī sêng-jīn Chú miâ ê chhùi-tûn só͘ kiat ê ké-chí. 16). To̍k-to̍k kiâⁿ hó, kap saⁿ kiong-kip, lín m̄ thang bōe kì-tit, in-ūi chit hō ê chè sī Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê. 17). Ín-chhōa lín ê, lín tio̍h thiaⁿ-thàn sūn-ho̍k in; in-ūi in ūi-tio̍h lín ê lêng-hûn kéng-séng, sī chiong-lâi tio̍h ka-kī pâi-lia̍t ê; lín tio̍h hō͘ in ēng hoaⁿ-hí lâi chòe, bô ēng thó͘-khùi; in-ūi chit-ê bô lī-ek lín. 18). Lín tio̍h thòe goán kî-tó; goán sìn ka-kī ū chiàu liông-sim, hoān sū ài chiàu chèng-ti̍t lâi kiâⁿ. 19). Góa it-hoat khǹg lín kiâⁿ án-ni, hō͘ góa thang khah kín koh chiū-kūn lín. 20). Ta goān pêng-an ê Siōng-tè, chiū-sī bat tī éng-oán ê iok ê huih tùi sí-lâng tiong chhōa iûⁿ-kûn ê tōa bo̍k-chiá, lán ê Chú Iâ-so͘, koh khí-lâi, hō͘ lín tī ta̍k hāng hó sū oân-choân, lâi kiâⁿ I ê chí-ì, koh tùi Iâ-so͘ Ki-tok, tī lán ê sim-lāi, kiâⁿ tāi-chì, tit-tio̍h hoaⁿ-hí tī I ê bīn-chêng; goān êng-kng kui tī I, tāi-tāi bô soah. À-bēng. 22). Hiaⁿ-tī ah, góa siá té-té ê phoe hō͘ lín; khǹg lín chiap-la̍p góa khoàn-bián ê ōe. 23). Lín tio̍h chai lán ê hoaⁿ-tī Thê-mô͘-thài í-keng tit-tio̍h tháu-pàng; i nā kín-kín lâi, góa beh kap i khì kìⁿ lín. 24). Chhiáⁿ lín chhéng-an chiah ê ín-chhōa lín ê lâng kap chèng sèng-tô͘. Ū Í-tāi-lī ê lâng chhéng-an lín. 25). Goān un-tián kap lín chèng lâng tī-teh. À-bēng.