Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-lī-bûn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

PÓ-LÔ KIÀ HŌ͘ HUI-LĪ-BÛN Ê PHOE (57)

1). Chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê siû-hoān, Pó-lô, kap hiaⁿ-tī Thê-mô͘-thài, phoe kià hō͘ goán só͘ thiàⁿ tâng tio̍h-bôa ê Hui-lī-bûn, 2). kap chí-bē A-hui-a, í-ki̍p kap góa tâng tng peng ê A-ki-pò͘, kap chū-chi̍p tī lí ê ke ê kàu-hōe; 3). goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an. 4). Góa siông-siông kám-siā góa ê Siōng-tè, tī góa kî-tó ê tiong-kan siàu-liām lí; 5). in-ūi thiaⁿ-kìⁿ lí ê jîn-ài kap lí só͘ ū ê sìn, chiū-sī ǹg Chú Iâ-so͘ kap hián-chhut tī chèng sèng-tô͘ ê; 6). goān lí ê sìn ê siong-thong ū kong-hāu, thang chhim chai lín tiong-kan bān hāng ê hó, lâi kui tī Ki-tok. 7). Hiaⁿ-tī ah, góa ūi-tio̍h lí ê jîn-ài tōa hoaⁿ-hí, tōa an-ùi; in-ūi sèng-tô͘ ê sim tùi lí tit-tio̍h an-hioh. 8). Só͘-í góa sui-jiân tī Ki-tok ū thang hó-táⁿ chiong só͘ ha̍p-gî kiâⁿ ê hoan-hù lí, 9). to̍k-to̍k in-ūi saⁿ-thiàⁿ ê iân-kò͘, lêng-khó͘ kiû lí; góa chiū-sī nî lāu ê Pó-lô, hiān-kim iā ūi-tio̍h Ki-tok Iâ-so͘ lâi siū koaiⁿ-kaⁿ. 10). Góa ūi-tio̍h góa ê kiáⁿ, chiū-sī góa tī kòa thih-liān ê sî só͘ siⁿ ê, O-nî-se-bó͘, lâi kiû lí; 11). i chêng bô lī-ek lí, hiān-kim chiū chòe lí góa ê lī-ek; 12). góa ū chhe i koh tò-khì lí hia; chit lâng chiū-sī góa ê sim-pak. 13). Góa pún ài lâu i kap góa tòa, thang tī góa ūi-tio̍h hok-im kòa thih-liān ê sî, thòe lí ho̍k-sāi góa. 14). Chóng-sī bē chai lí ê ì-sù, góa chiū m̄ ài chòe sím-mi̍h; sī beh hō͘ lí ê hó, m̄ sī chhut tī bián-kióng, sī chhut tī kam-goān. 15). In-ūi i chiām-sî lī-khui lí, kiám-chhái sī beh hō͘ lí thang éng-oán tit-tio̍h i; 16). m̄ sī iû-goân chòe lô͘-po̍k, sī iâⁿ-kè lô͘-po̍k, chiū-sī chòe só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī; góa si̍t-chāi khòaⁿ i chòe án-ni; hô-hòng i sī lí ke-lāi ê lâng, koh sī sio̍k tī Chú ê, kiám bô koh khah thiàⁿ i mah? 17). Só͘-í lí nā lia̍h góa chòe tâng-phōaⁿ, tio̍h chiap-la̍p i, chhin-chhiūⁿ chiap-la̍p góa. 18). I nā ū khek-khui lí, á-sī khiàm lí sím-mi̍h, thang sǹg góa ê siàu. 19). Góa Pó-lô chhin-chhiú siá, góa beh chē-gia̍h; bián góa kā lí kóng, lí só͘ khiàm góa ê, sī lí pún-sin ê sìⁿ-miā. 20). Sī lah, hiaⁿ-tī ah, hō͘ góa tī Chú tùi lí tit-tio̍h hoaⁿ-hí; hō͘ góa ê sim tī Ki-tok tit-tio̍h an-hioh. 21). Góa í-keng chhim sìn lí ê sūn-thàn, chiū siá phoe hō͘ lí, in-ūi chai lí só͘ beh kiâⁿ ê, ōe kè-thâu tī góa só͘ kóng ê. 22). Koh iā tio̍h pī-pān só͘-chāi hō͘ góa tòa; in-ūi góa ǹg-bāng tùi lín ê kî-tó, Siōng-tè beh chiong góa siúⁿ-sù lín. 23). Í-pa-hut, chiū-sī tī Ki-tok Iâ-so͘ kap góa chòe tâng koaiⁿ-kaⁿ ê, chhéng-an lí; 24). kap góa saⁿ-kap tio̍h-bôa ê Má-khó, A-lí-ta̍t-kó͘, Tí-má, Lō͘-ka iā chhéng-an lí. 25). Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín ê sîn saⁿ-kap tī-teh. À-bēng.