Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iû-tāi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IÛ-TĀI Ê PHOE(65)

Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, Ngá-kok ê hiaⁿ-tī, Iû-tāi, phoe kià hō͘ siū tiàu ê, tī Pē Siōng-tè tit-tio̍h thiàⁿ, ūi-tio̍h Iâ-so͘ Ki-tok lâi pó-siú ê; 2). Goān lîn-bín, pêng-an, thiàⁿ-thàng, ke-thiⁿ chōe-chōe hō͘ lín. 3). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, góa pún chin tì-ì beh siá phoe hō͘ lín, gī-lūn lán saⁿ-kap ū hūn ê chín-kiù, tng hit sî chiū put-tek-put tio̍h siá phoe khó͘-khǹg lín, ūi-tio̍h chòe chi̍t-ê kau-tāi(tài) tī sèng-tô͘ ê tō-lí, lâi chhut-la̍t kau-chiàn. 4). In-ūi ū kúi-nā lâng àm-chīⁿ ji̍p-lâi, chiū-sī chá tāi-seng tiāⁿ-tio̍h beh siū chit ê sím-phòaⁿ ê; in sī put-khiân ê lâng, chiong lán ê Siōng-tè ê un hoán-tńg chòe hòng-chhiòng ê in-iû, iā m̄ jīn to̍k-it ê Chú-cháiⁿ, lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok. 5). Lín sī í-keng bat bān sū ê lâng, taⁿ góa ài hō͘ lín ōe kì-tit, chiū-sī Chú í-keng kiù peh-sìⁿ chhut Ai-ki̍p tōe, āu-lâi bia̍t-bô hiah ê m̄ sìn ê. 6). Koh ū thiⁿ-sài bô siú in ê pún-chit, lī-khui ka-kī khiā-khí ê só͘-chāi, Chú ēng éng-oán ê só-liān, kìm-siú in tī o͘-àm ê ē-bīn, kàu tī tōa ji̍t-kî ê sím-phòaⁿ. 7). Chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má, Gô͘-mô͘-la̍h, í-ki̍p sì-ûi ê siâⁿ, iā tâng in ê khoán lâi kiâⁿ îm-loān, thàn ge̍k-sèng ê sek-io̍k, chiū siū éng-oán ê hé ê hêng-hoa̍t. hē-teh chòe kàm-kài. 8). Nā-sī chiah ê lâng iā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī in ê bîn-bāng phah lâ-sâm jio̍k-thé, iā biáu-sī pān chèng-sū ê, siat-to̍k chun-kùi ê. 9). Chì-tōa ê thiⁿ-sài, Bí-ka-le̍k, kap Mô͘-kúi saⁿ-chiⁿ ê sî, ūi-tio̍h Mô͘-se ê sin-si piān-lūn, siōng-chhiáⁿ m̄ káⁿ ēng pòng-to̍k ê ōe chek-chōe i, chí-ū kóng, Goān Chú chek-pī lí. 10). To̍k-to̍k chiah ê lâng siat-to̍k kìⁿ-nā in só͘ m̄ chai ê; koh in pún-sèng só͘ ōe hiáu-tit ê, chhin-chhiūⁿ bô lêng-sèng ê oa̍h mi̍h, tī chiah-ê ka-kī pāi-hoāi. 11). In ū chai-ē ah! in-ūi in ū kiâⁿ Kai-ún ê lō͘, ūi-tio̍h châi-lī cháu-chông tī Pa-lân ê chhò-gō͘, siū bia̍t-bô tī Ko-lat ê ûi-ke̍h. 12). In tī lín ê hô-ài-se̍k sī chòe àm ê chio̍h-ta, kap lín siâng toh, in iúⁿ-chhī ka-kī lóng bô kiaⁿ-ùi; in sī bô hō͘ ê hûn, hō͘ hong chhe kè-khì; sī chhiu-thiⁿ bô ké-chí ê chhiū, sí-liáu koh sí, kun-thâu lóng pu̍ih-khí-lâi; 13). sī hái ê kông éng, thò͘-chhut ka-kī thang kiàn-siàu ê phe̍h; sī lī-khui in ê só͘-chāi ê chhiⁿ, ū o͘-o͘ àm-àm lâu teh thèng-hāu in kàu tī éng-oán. 14). A-tong tē chhit tāi ê sun Í-lo̍k chàm-gú chiah ê lâng, kóng, Khòaⁿ ah! Chú kap I bān-bān ê sèng ê lâi, 15). lâi sím-phòaⁿ chèng lâng, lâi chek-chōe it-chhè bô kèng-khiân ê lâng, ūi-tio̍h in ēng bô kèng-khiân só͘ kiâⁿ it-chhè bô kèng-khiân ê sū, kap kìⁿ-nā bô kèng-khiân ê chōe-jîn só͘ kóng hoâiⁿ-ok kong-kek I ê ōe. 16). Chiah ê lâng nga̍uh-nga̍uh liām, oàn-chhoeh, chiàu in ê su-io̍k lâi kiâⁿ, in ê chhùi kóng khoa-kháu ê ōe, ūi-tio̍h châi-lī lâi thiám-mī lâng. 17). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, taⁿ lín tio̍h kì-tit lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ só͘ tāi-seng kóng ê ōe; 18). ū kā lín kóng, Lō͘-bé ê sî beh ū hì-hiok ê lâng chiàu in ka-kī bô kèng-khiân ê su-io̍k lâi kiâⁿ. 19). In hiah-ê sī hun-tóng ê, thàn hiat-khì, bô ū Sîn. 20). Nā-sī só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, tio̍h tī lín chì-sèng ê sìn ka-kī khí-chō, tī Sèng Sîn lâi kî-tó, tio̍h tī Siōng-tè ê thiàⁿ ka-kī pó-siú, ǹg-bāng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lîn-bín kàu éng-oa̍h. 22). Ū giâu-gî ê, lín tio̍h lîn-bín i; ū-ê, lín tio̍h chhiúⁿ in chhut hé lâi kiù in; ū-ê, lín tio̍h kiâⁿ-hiâⁿ lâi lîn-bín i; liân hit ê hō͘ jio̍k-thé phah lâ-sâm ê i-ho̍k, iā tio̍h iàm-ò͘ⁿ i. 24). Taⁿ ōe chiàu-kò͘ lín bô tio̍h-tak, iā hō͘ lín khiā tī I êng-kng ê bīn-chêng, bô hâ-chhû, ū khoài-lo̍k ê, 25).chiū-sī to̍k-it ê Siōng-tè lán ê Kiù-chú, goān êng-kng, ui-giâm, koân-lêng, khùi-la̍t, tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, lóng kui I, tùi bān kó͘ í-chêng, kap hiān-kim, ti̍t kàu bān sè. À-bēng.