Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān sam

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IOK-HĀN Ê PHOE TĒ SAM SU(64) Chòe tiúⁿ-ló ê phoe kià hō͘ só͘ thiàⁿ ê Ka-iû, chiū-sī góa tī chin-lí só͘ thiàⁿ ê. 2). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, góa goān lí bān sū ōe heng-thong ióng-kiāⁿ, chhin-chhiūⁿ lí ê lêng-hûn heng-thong chi̍t iūⁿ. 3). In-ūi ū hiaⁿ-tī lâi kan-chèng lí só͘ chûn ê chin-lí, chhin-chhiūⁿ lí tī chin-lí teh kiâⁿ, góa chiū chin hoaⁿ-hí. 4). Góa thiaⁿ-kìⁿ góa ê kiáⁿ-jî tī chin-lí teh kiâⁿ, góa ê hoaⁿ-hí bô khah tōa tī chit ê. 5). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, kìⁿ-nā lí só͘ khoán-thāi chhut-gōa ê hiaⁿ-tī ê, sī tiong-sìn ê só͘ kiâⁿ. 6). In bat tī hàu-hōe ê bīn-chêng kan-chèng lí ê thiàⁿ-thàng; lí nā ha̍p tī Siōng-tè kā in sòng-hêng, chiū-sī chòe hó sū. 7). In-ūi in ūi-tio̍h I ê miâ chhut-gōa, bô tùi gōa-pang lâng the̍h sím-mi̍h mi̍h. 8). Só͘-í hit hō lâng, lán eng-kai chih-chiap in, hō͘ lán ūi-tio̍h chin-lí chòe tâng tio̍h-bôa ê. 9). Góa í-keng ū siá tām-po̍h hō͘ kàu-hōe; to̍k-to̍k in tiong-kan ài chòe thâu ê Tiu-te̍k-hui bô chiap-la̍p goán. 10). Só͘-í góa nā lâi, beh kì-tit i só͘ kiâⁿ ê sū, chiū-sī i ēng pháiⁿ ōe lām-sám kóng goán; koh bô lia̍h chit-ê chòe kàu-gia̍h, pún-sin m̄ chiap-la̍p hiaⁿ-tī, ū lâng ài chiap-la̍p, i chiū chó͘-tòng, sòa kek in chhut hàu-hōe. 11). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, m̄ thang o̍h pháiⁿ, tio̍h o̍h hó. Kiâⁿ hó ê sī tùi Siōng-tè chhut; kiâⁿ pháiⁿ ê bē bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè. 12). Tí-bí-tiu hō͘ chèng lâng só͘ kan-chèng, chin-lí iā ka-kī chòe i ê kan-chèng; goán iā chòe kan-chèng; lí chai goán ê kan-chèng sī chin. 13). Góa ū chōe-chōe hāng ài siá hō͘ lí, nā-sī m̄ ài ēng pit ba̍k siá hō͘ lí; 14). sī ǹg-bāng kín-kín kìⁿ lí, lán chiah beh tng-bīn kóng. 15). Goān lí pêng-an. Chiah ê pêng-iú kā lí chhéng-an. Chhiáⁿ lí sûi chi̍t miâ kā hiah ê pêng-iú chhéng-an.