Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hān jī

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IOK-HĀN Ê PHOE TĒ JĪ SU(63) Chòe tiúⁿ-ló ê phoe kià hō͘ siū kéng-soán chun-kùi ê hū-jîn-lâng kap i ê kiáⁿ-jî, sī góa tī chin-lí só͘ thiàⁿ ê; koh m̄ nā góa, kìⁿ-nā bat chin-lí ê iā lóng sī án-ni; 2). thiàⁿ lín sī ūi-tio̍h chin-lí, chit ê chin-lí chiū-sī tiàm tī lán ê, iā beh éng-oán kap lán tī-teh. 3). Un-tián, lîn-bín, pêng-an, tùi Pē Siōng-tè, iā tùi Pē ê Kiáⁿ, Iâ-so͘ Ki-tok, tī chin-lí kap thiàⁿ-thàng, beh kap lán tī-teh. 4).Góa chin hoaⁿ-hí, in-ūi tù-tio̍h lí ê kiáⁿ-jî ū tī chin-lí lâi kiâⁿ ê, chiàu lán tùi Pē niá-siū ê bēng-lēng. 5). Chun-kùi ê hū-jîn-lâng ah, taⁿ góa kiû lí, m̄ sī chhin-chhiūⁿ siá sin ê bēng-lēng hō͘ lí, sī lán tùi khí-thâu só͘ ū ê, chiū-sī tāi-ke tio̍h saⁿ-thiàⁿ. 6). Lán chiàu I ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, che chiū-sī thiàⁿ. Lín thàn i lâi kiâⁿ, chiàu lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê, che chiū-sī hit ê bēng-lēng. 7). In-ūi ū chōe-chōe bê-he̍k lâng ê chhut-lâi ji̍p sè-kan, chiū-sī m̄ jīn Iâ-so͘ Ki-tok tī jio̍k-thé lâi ê. Chit-ê chiū-sī hit ê bê-he̍k lâng ê, iā sī tùi-te̍k Ki-tok ê. 8). Lín tio̍h kín-sīn ka-kī, bián-tit lín sit-lo̍h lán só͘ tio̍h-bôa ê, thang tit-tio̍h móa-chiok ê pò-siúⁿ. 9). Kìⁿ-nā chìn-chêng, iā bô tiàm tī Ki-tok ê kà-sī ê, bô ū Siōng-tè; tiàm tī hit ê kà-sī ê, chiū ū Pē kap Kiáⁿ. 10). Nā ū lâng kàu lín hia, iā bô thoân chit ê kà-sī, chiū m̄ thang chiap-la̍p i ji̍p chhù, iā m̄ thang kā i chhéng-an; 11). in-ūi kā i chhéng-an ê, ū hūn tī i ê pháiⁿ só͘ kiâⁿ. 12). Góa ū chōe-chōe hāng beh siá hō͘ lín, m̄ ài ēng chóa kap ba̍k; sī ǹg-bāng kàu lín hia, tng-bīn saⁿ-kap kóng, hō͘ lín ê hoaⁿ-hí chhiong-móa. 13). Lí siū kéng ê chí-bē ê kiáⁿ-jî lóng kā lí chhéng-an.