Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-pek-kì

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IOK-PEK-KÌ(18) [1] O͘-su ê tōe bat ū chi̍t-lâng miâ-kiò Iok-pek, hit-lâng oân-choân koh chèng-ti̍t, kèng-ùi Siōng-tè, lī-khui chiah ê pháiⁿ. 2). I siⁿ chhit ê kiáⁿ, saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ. 3). I ê ke-gia̍p ū iûⁿ chhit-chheng, lo̍k-tô saⁿ-chheng, gû gō͘-pah tùi, lû-bú gō͘-pah chiah; iā ū chōe-chōe chhe-ēng ê lâng; án-ni chit-lâng tī tang-hng chèng-lâng ê tiong-kan sī chòe tē-it-tōa. 4). I hiah ê kiáⁿ khì siat iân-sia̍h tī ta̍k-lâng ê chhù, chiàu i ê ji̍t-chí; koh chhe lâng khì chhiáⁿ in saⁿ ê chí-bē lâi kap in lim-chia̍h. 5). Iân-sia̍h ê ji̍t í-keng móa, Iok-pek chhe lâng kiò in lâi hō͘ in sèng-kiat; koh thàu-chá khí-lâi, chiàu in chèng-lâng ê siàu-gia̍h hiàn sio-chè; in-ūi Iok-pek kóng, Kiám-chhái góa ê kiáⁿ ū hoān-chōe, sim-lāi khì-choa̍t Siōng-tè. Iok-pek siông-siông án-ni kiâⁿ. 5). Ū chi̍t-ji̍t, Siōng-tè ê chèng-kiáⁿ lâi, ka-kī khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, Sat-tàn iā lâi tī in tiong-kan. 7). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí tùi toh-lo̍h lâi? Sat-tàn chiū ìn Iâ-hô-hoa kóng, Góa tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, piàn-kiâⁿ tī-hia, tùi hia lâi. 8). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí ū liû-sim tī Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek mah? In-ūi tōe-chiūⁿ bô lâng chhin-chhiūⁿ i oân-choân koh chèng-ti̍t, kèng-ùi Siōng-tè, lī-khui chiah ê pháiⁿ. 9). Sat-tàn ìn Iâ-hô-hoa kóng, Iok-pek kèng-ùi Siōng-tè, kiám bô in-toaⁿ mah? 10). Lí kiám-m̄-sī ēng lî-pa ûi i, koh ûi i ê ke, kap ûi i sì-bīn it-chhè só͘-ū-ê mah? I ê chhiú só͘ chòe-ê, Lí sù-hok i, i ê ke-gia̍p iā tī tōe--nih ke-thiⁿ chōe-chōe. 11). Taⁿ Lí nā chhun Lí ê chhiú, kha̍p-tio̍h i lóng-chóng só͘-ū-ê, i tek-khak tng-bīn khì-choa̍t Lí. 12). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Khòaⁿ ah, i it-chhè só͘-ū-ê lóng tī lí ê chhiú-thâu, to̍k-to̍k m̄-thang hē chhiú tī i ê seng-khu. Sat-tàn chiū tùi Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut-khì. 13). Ū chi̍t-ji̍t Iok-pek ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ tú-á tī in tōa-hiaⁿ ê ke teh chia̍h, teh lim-chiú, 14). ū sù-chiá lâi Iok-pek hia, kā i kóng, Gû teh lôe-chhân, lû-bú tī piⁿ-á chia̍h-chháu; 15). Sī-pa ê lâng hut-jiân kàu, chhiúⁿ i, ēng to thâi-sí hiah ê lô͘-po̍k; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí. 16). I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Siōng-tè ê hé tùi thiⁿ kàng-lo̍h, sio iûⁿ-kûn, kap hiah ê lô͘-po̍k, lâi bia̍t--in; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí. 17). I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Ka-le̍k-tí lâng pun-chòe saⁿ-tūi, hut-jiân lâi, phah lo̍k-tô lâi chhiúⁿ i, sòa ēng to thâi-sí hiah ê lô͘-po̍k; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí. 18). I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Lí ê kiáⁿ, lí ê cha-bó͘-kiáⁿ, tī in tōa-hiaⁿ ê ke teh chia̍h teh lim-chiú; 19). hut-jiân ū tōa-hong tùi khòng-iá chhe--lâi, phah chhù ê sì-kak-thâu, chhù tó teh tī siàu-liân lâng ê téng-bīn, in chiū lóng sí; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí. 20). Iok-pek chiū khí-lâi, thiah-li̍h gōa-saⁿ, thì-thâu, phak tī tōe--nih lâi pài; 21). kóng, Góa thǹg-theh chhut lāu-bú ê thai, iā beh thǹg-theh tò-khì hia; Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù, Iâ-hô-hoa the̍h-khì, tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ. 22). Tī che it-chhè ê sū, Iok-pek pēng bô hoān-chōe, iā bô lia̍h Siōng-tè chòe bô-ha̍p.

[2] Koh ū chi̍t-ji̍t Siōng-tè hiah ê kiáⁿ lâi, ka-kī khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, Sat-tàn iā lâi tī in tiong-kan, ka-kī khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 2). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí tùi toh-lo̍h lâi? Sat-tàn ìn Iâ-hô-hoa kóng, Góa tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, piàn-kiâⁿ tī-hia, tùi-hia lâi. 3). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí ū liû-sim tī Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek mah? In-ūi tōe-chiūⁿ bô lâng chhin-chhiūⁿ i oân-choân koh chèng-ti̍t, kèng-ùi Siōng-tè, lī-khui chiah ê pháiⁿ; lí sui-jiân kek Góa kong-kek i, bô in-toaⁿ húi-hoāi i, i iû-goân chip-siú i ê sûn-choân. 4). Sat-tàn ìn Iâ-hô-hoa kóng, Ēng phê ōaⁿ phê, lâng ūi-tio̍h i ê sìⁿ-miā goān liáu i it-chhè só͘-ū ê. 5). Chóng-sī Lí chhun Lí ê chhiú kha̍p-tio̍h i ê kut kap i ê bah, chiū i beh tng-bīn khì-choa̍t Lí. 6). Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Khòaⁿ ah, i tī lí ê chhiú-thâu, to̍k-to̍k tio̍h lâu i ê sìⁿ-miā. 7). Sat-tàn chiū tùi Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut-khì, phah Iok-pek, hō͘ i tùi kha-tóe kàu thâu-khak-téng siⁿ to̍k-chhng. 8). I chiū ēng hāu-phiaⁿ-phè lâi pê seng-khu, chē tī hé-hu tiong. 9). I ê bó͘ chiū tùi i kóng, Lí iáu-kú chip-siú lí ê sûn-choân mah? Tio̍h khì-choa̍t Siōng-tè lâi sí. 10). Nā-sī Iok-pek tùi i kóng, Lí kóng-ōe sī chhin-chhiūⁿ hiah ê gōng ê hū-jîn-lâng só͘ teh kóng ê. Cháiⁿ-iūⁿ--nih? Lán tùi Siōng-tè siū hok-khì, kiám bô tùi I siū chai-ē mah? Tī che it-chhè ê sū, Iok-pek pēng-bô tùi i ê chhùi lâi hoān-chōe. 11). Hit-sî Iok-pek saⁿ ê pêng-iú thiaⁿ-kìⁿ i tú-tio̍h it-chhè ê khó͘-lān, ta̍k-ê tùi in ê só͘-chāi lâi; chiū-sī Thê-bān lâng Í-lī-hoat, Su-a lâng Pí-le̍k-ta̍t, Ná-má lâng Só-hoat; in siong-iok saⁿ-kap lâi pi-siong, an-ùi i. 12). In hn̄g-hn̄g kia̍h-ba̍k khòaⁿ, bōe jīn-tit i, chiū tōa-siaⁿ thî-khàu; ta̍k lâng thiah-li̍h gōa-saⁿ, ǹg thiⁿ iā thô͘-hún tī ka-kī ê thâu-khak. 13). In chiū kap i chē tī thô͘-kha chhit-ji̍t chhit-mî, bô kap i kóng chi̍t-kù, in-ūi in khòaⁿ-kìⁿ i ê thòng-khó͘ chin tōa.

[3] Āu-lâi Iok-pek khui-chhùi, chiù-chó͘ i ê ji̍t. Iok-pek khui-chhùi kóng: 3) Góa chhut-sì ê ji̍t, goān hit ê ji̍t bô--khì; Kóng, ū hoâi-īn ta-po͘-kiáⁿ hit-mî, goān hit ê mî iā bô--khì. 4) Goān hit ê ji̍t pìⁿ-chòe o͘-àm; Goān Siōng-tè bô tùi téng-bīn khòaⁿ-kò͘ i, Kng iā bô chiò i. 5) Goān o͘-àm kap sí-ìm chhim-chhú i; Goān ba̍t-hûn thêng tī i ê téng-bīn, Goān hō͘ ji̍t piàn o͘-àm--ê phah-kiaⁿ i. 6) Lūn-kàu hit-mî, goān o͘-àm chhiúⁿ-khì; Goān i bô kap nî-tiong hiah ê ji̍t tâng hoaⁿ-hí; Iā bô ji̍p tī hiah ê ge̍h ê siàu-gia̍h. 7) Ā! Goān hit-mî bô ū siⁿ-kiáⁿ; In tiong-kan bô hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 8) Goān hiah ê chiù-chó͘ ji̍t ê, chiù-chó͘ i; Í-ki̍p hiah-ê ōe kek-tōng lêng ê, chiù-chó͘ i. 9) Goān hit-mî thiⁿ-phú-kng ê chhiⁿ pìⁿ o͘-àm; Goān i ǹg-bāng kng iā bōe tit-tio̍h; Iâ bô khòaⁿ-kìⁿ chá-khí-sî thiⁿ thiah-ha̍h; 10) In-ūi bô koaiⁿ-ba̍t siⁿ góa ê chú-kiong, Iā bô tùi góa ê ba̍k-chiu jia-khàm hoān-lān. 11) Góa siáⁿ-sū bô tī thai--nih chiū sí? Siáⁿ-sū chhut pak-tó͘, bô sòa tn̄g-khùi? 12) Siáⁿ-sū ū kha-thâu-u chih góa? Siáⁿ-sū ū ni hō͘ góa suh? 13) Nā-bô án-ni, góa í-keng tó-teh lâi an-jiân, Í-keng khùn lâi chēng-chēng; 14) Kap tōe-chiūⁿ lia̍t-ông bô͘-sū saⁿ-kap tī-teh, In bat ūi ka-kī khí-chō pha-hng ê só͘-chāi; 15) Á-sī kap ū kim ê siú-léng tī-teh; In bat ēng gûn chhiong-móa in ê chhù ê. 16) Á-sī chhin-chhiūⁿ ka-la̍uh sin lâi iám-ba̍t ê, góa chiū bô--khì; Chhin-chhiūⁿ bē kìⁿ-tio̍h kng ê eⁿ-á. 17) Tī-hia pháiⁿ-lâng soah i ê kiáu-jiáu; Tī-hia ià-siān-ê tit-tio̍h an-hioh. 18) Tī-hia siū-lia̍h ê lâng saⁿ-kap tit-tio̍h an-jiân, Bô thiaⁿ-kìⁿ tok-kang--ê ê siaⁿ. 19) Sī-sòe sī-tōa lóng tī-hia; Lô͘-po̍k thoat-lī i ê chú-lâng. 20) Siū khó͘-lān ê lâng, siáⁿ-sū hō͘ i ū kng ah? Sim-lāi iu-khó͘ ê lâng, siáⁿ-sū hō͘ i ū oa̍h-miā? 21) In ǹg-bāng sí, iā bōe tit-tio̍h, Chhē i, pí ku̍t khǹg-ba̍t ê pó-pòe khah chhut-la̍t. 22) In chhē-tio̍h hûn-bōng chiū khoài-lo̍k; Hoaⁿ-hí kàu bōe-kò͘--tit. 23) Lâng ê chiân-tô͘ í-keng àm-bong-bong, Siōng-tè sì-bīn ûi-khùn i, siáⁿ-sū hō͘ i ū kng ah? 24) In-ūi góa ēng thó͘-khùi thòe chia̍h-mi̍h; Góa tōa-siaⁿ háu, chhin-chhiūⁿ tōa-chúi chhèng-chhut. 25) In-ūi góa só͘ chin-kiaⁿ-ê lîm-kàu góa; Góa só͘ kiaⁿ-hiâⁿ-ê kàu tī góa. 26) Góa bōe tit-tio̍h an-jiân, bōe tit-tio̍h pêng-chēng, bōe tit-tio̍h an-hioh, Chóng-sī ū hoān-lān lâi.

[4] Thê-bān lâng Í-lī-hoat ìn kóng, 2) Lâng nā beh kap lí tâm-lūn, lí ōe hiâm-ià bōe? Chóng-sī chī-chūi ōe ka-kī iok-sok bô kóng-ōe ah? 3) Khòaⁿ ah, lí bat kà-sī chōe-chōe lâng, Loán-jio̍k ê chhiú lí iā hō͘ i giám-ngī. 4) Beh poa̍h-tó-ê, lí ēng ōe hû i; Kha-thâu-u sng-nńg ê, lí hō͘ i ióng-kiāⁿ. 5) Chóng-sī taⁿ tāi-chì kàu tī lí, lí chiū hun-bê; Kha̍p-tio̍h lí, lí chiū kiaⁿ-hiâⁿ. 6) Lí ê óa-khò kiám m̄-sī chāi-tī lí ê kèng-ùi mah? Lí ê ǹg-bāng kiám m̄-sī chāi-tī lí só͘ kiâⁿ ê sûn-choân mah? 7) Chhiáⁿ lí siūⁿ-khòaⁿ, bô-chōe ê lâng chī-chūi ū sí-bô? Chèng-ti̍t ê lâng tī sím-mi̍h só͘-chāi siū chián-tû? 8) Chiàu góa khòaⁿ, ēng chōe-kòa chèng-choh, Ēng ok-to̍k chòe chéng-chí lâi iā ê, só͘ siu-sêng iā sī án-ni. 9) Siōng-tè pûn-khùi, in chiū sí-bô; Tùi I tōa siū-khì ê hong, in chiū siau-bia̍t. 10) Sai ê háu, béng-sai ê siaⁿ, lóng soah; Sai-á-thûn ê chhùi-khí, lóng phah-chi̍h. 11) Lāu ê sai, in-ūi bô thang chia̍h chiū sí; Bú ê sai, hiah ê kiáⁿ iā lóng sì-sòaⁿ. 12) Ū tāi-chì àm-chīⁿ kàu tī góa, Góa hī-khang iā thiaⁿ-kìⁿ i sòe-sòe ê siaⁿ. 13) Tùi mî--sî īⁿ-siōng ê su-siúⁿ, Chiū-sī lâng khùn tāng-bîn ê sî, 14) Kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah lîm-kàu góa, Hō͘ góa ê pah-kut khe̍h-khe̍h-tiō. 15) Ū sîn tùi góa bīn-chêng keng-kè; Góa seng-khu ê mn̂g-kńg chhàng--khí-lâi. 16) I thêng-teh, chóng-sī góa bōe khòaⁿ-bêng i ê hêng-chōng; Ū siōng tī góa ba̍k-chiu chêng; Chēng chauh-chauh, góa thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ, kóng, 17) Ōe-sí ê lâng tùi tī Siōng-tè kiám-sī gī mah? Lâng tùi tī chhòng-chō i ê, kiám sī chheng-khì mah? 18) Khòaⁿ ah, I lóng bô sìn-iōng I ê lô͘-po̍k, Iā hiâm I ê sù-chiá chòe gû-gōng. 19) Hô-hòng hiah ê khiā-khí tī thô͘-chhù, I ê kun-ki chāi-tī thô͘-hún, Pí chiù-thâng khah-khoài sí--ê. 20) Tùi chá-khí kàu ê-hng, chiū tú-tio̍h húi-bia̍t, Éng-éng bô--khì, bô lâng khòa-ì. 21) I pò͘-pîⁿ ê soh kiám bô tùi tiong-ng pu̍ih--chhut-lâi? I ê sí, lóng bô tì-hūi.

[5] Taⁿ chòe lí kiû-kiò, khòaⁿ ū chī-chūi ìn lí ah? Chiah ê sèng--ê ê tiong-kan, lí beh ǹg chī-chūi ah? 2) In-ūi siū-khì ê sim, ōe hāi-sí gōng-lâng; Oàn-tò͘ ōe thâi-sí ham-bān ê lâng. 3) Góa bat khòaⁿ-kìⁿ gōng-lâng tèng-kun, Chóng-sī hut-jiân-kan góa chiù-chó͘ i khiā-khí ê só͘-chāi. 4) I ê kiáⁿ-jî lī-khui an-ún hn̄g-hn̄g; Tī siâⁿ-mn̂g siū ap-pek, iā bô ū chín-kiù in ê. 5) Iau ê lâng chia̍h i só͘ siu-sêng ê, Tī chhì-phè-lāi iā chhiúⁿ--khì, Ū oa̍h-tauh khui-chhùi thun i ê châi-bu̍t. 6) In-ūi chai-ē m̄-sī tùi thô͘--nih chhut-lâi, Hoān-lān iā m̄-sī tùi tōe--nih hoat-siⁿ; 7) Chóng-sī lâng chhut-sì tiāⁿ-tio̍h ū hoān-lān, Chhin-chhiūⁿ hé-chhiⁿ pe-chiūⁿ koâiⁿ. 8) Ōaⁿ-chòe góa, góa beh kiû-kiò Siōng-tè; Chiong góa ê sū kau-tài Siōng-tè. 9) Chiū-sī kiâⁿ tāi-chì tōa kàu bōe chhek-to̍k-tit ê, Kiâⁿ kî-sū sǹg-bōe-liáu-ê. 10) I lo̍h hō͘ tī tōe-bīn-chiūⁿ, Siúⁿ-sù chúi tī chhân-hn̂g--nih. 11) Beh an-tì pi-bî-ê tī koâiⁿ ê só͘-chāi; Beh kú-khí ai-chhám-ê tī an-ún ê tōe. 12) I phò-hoāi káu-koài ê lâng ê kè-bô͘, Tì-kàu in ê chhiú só͘ chòe ê bōe sêng-kong. 13) I hō͘ tì-hūi ê lâng tiòng ka-kī ê khúi-kè; Hō͘ khúi-khiat ê lâng ê kè-bô͘ kín-kín pāi. 14) In ji̍t--sî tú-tio̍h o͘-àm, Ji̍t tiong-tàu sì-kòe bong, chhin-chhiūⁿ mî--sî. 15) I kiù sòng-hiong lâng, thoat-lī in ê chhùi ê to-kiàm, Í-ki̍p kiông-pō ê lâng ê chhiú. 16) Tùi án-ni, nńg-chiáⁿ-ê ū ǹg-bāng, Put-gī-ê, chhùi that-ba̍t. 17) Khòaⁿ ah, Siōng-tè só͘ kéng-kài-ê, hit-lâng ū hok-khì; Só͘-í m̄-thang khòaⁿ-khin Choân-lêng--ê ê tok-chek. 18) In-ūi I hō͘ lâng thàng-thiàⁿ, chiū kā i pau-ba̍t; I siong lâng, iā I ê chhiú i-hó i. 19) I beh kiù lí, tī la̍k-pái ê hoān-lān; chiū nā chhit-pái, chai-hāi iā bô kha̍p-tio̍h lí. 20) Tī ki-hng ê sî, I beh kiù lí thoat-lī sí; Tī kau-chiàn ê sî, I beh kiù lí thoat-lī to-kiàm ê sè-le̍k. 21) Lí beh tit-tio̍h khǹg-ba̍t, bián siū chhùi-chi̍h ê kong-kek; Chai-ē kàu ê sî, lí iā bián kiaⁿ. 22) Chai-hāi kap ki-hng, lí beh chhiò i, tōe-chiūⁿ ê iá-siù, lí iā bián kiaⁿ. 23) In-ūi lí beh kap chhân-hn̂g--nih ê chio̍h kiat-iok; Chhân-iá ê siù iā beh kap lí hô-hó. 24) Lí beh chai lí ê pò͘-pîⁿ pêng-an; Lí beh khì khòaⁿ lí ê iûⁿ-tiâu lóng bô khiàm-kheh. 25) Lí iā beh chai lí ê kiáⁿ-sun chōe-chōe, Lí ê hō͘-è chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê chhiⁿ-chháu. 26) Lí beh hè-siū móa-chiok chiah kui bōng, Chhin-chhiūⁿ tiū-khún kàu-sî siu-khǹg. 27) Khòaⁿ ah, che goán ū chhâ kàu thiat-tí, si̍t-chāi sī án-ni; Lí tio̍h thiaⁿ, chai sī chòe lí ê lī-ek.

[6] Iok-pek ìn kóng. Goān góa ê iu-būn kè chhìn-tāng, Goān góa it-chhè ê chai-hāi pîⁿ-pîⁿ hē tī thian-phêng; 3) Tek-khak pí hái-soa khah-tāng; Só͘-í góa ê ōe loān-loān kóng. 4) In-ūi Choân-lêng--ê ê chìⁿ siā-tio̍h góa; Góa ê sim-sîn lim-tio̍h i ê to̍k. Siōng-tè hō͘ góa kiaⁿ ê sū pâi-tīn kong-kek góa. 5) Iá-lû ū chháu, kiám beh chhut-siaⁿ? Gû ū chháu-liāu, kiám beh háu mah? 6) Mi̍h chiáⁿ bô chham iâm, kiám ōe chia̍h-tit mah? Nn̄g ê chheng kiám ū chu-bī mah? 7) Góa ê sim iàm-chiān, m̄-ài kha̍p-tio̍h ê, In chòe góa pháiⁿ bī-sò͘ ê chia̍h-mi̍h. 8) Goān góa tit-tio̍h só͘-kiû-ê; Góa só͘ him-bō͘-ê goān Siōng-tè siúⁿ-sù góa. 9) Chiū-sī goān Siōng-tè teh-chhùi góa, Pàng I ê chhiú, lâi choa̍t góa ê sìⁿ-miā. 10) Nā án-ni, góa chiū tit-tio̍h an-ùi; Tī thòng-khó͘ bô tit-tio̍h lîn-bín ê tiong-kan, iáu ōe khoài-lo̍k; In-ūi góa bô ûi-pōe Chì-sèng--ê ê ōe. 11) Góa ū sím-mi̍h khùi-la̍t, hō͘ góa iáu teh ǹg-bāng? Góa ū sím-mi̍h kiat-kio̍k, hō͘ góa iáu thang thun-lún? 12) Góa ê la̍t kiám sī chio̍h ê la̍t? Góa ê bah kiám sī tâng-ê mah? 13) Pang-chān góa-ê, kiám-m̄-sī lóng bô--khì mah? Góa ê tì-hūi, kiám-m̄-sī lī-khui góa khì mah? 14) Choa̍t-bāng ê lâng, chiū nā bô kèng-ùi choân-lêng ê Chú, I ê pêng-iú iā tio̍h ēng jîn-chû khoán-thāi i. 15) Góa ê hiaⁿ-tī gō͘ góa, chhin-chhiūⁿ khoe, Koh chhin-chhiūⁿ khoe-chúi lâu-kè ê tōe; 16) In-ūi ū peng-tè chiū lô, Ū seh khǹg tī hí lāi-bīn; 17) Sio-lō ê sî-chūn, in chiū siau-bô, Joa̍h ê sî, chiū tùi in ê só͘-chāi ta--khì. 18) Iân-khoe kui-tīn teh-kiâⁿ ê lâng oan-lâi oat-khì, In chiūⁿ kàu pha-hng ê só͘-chāi chiū sí. 19) Thê-má kui-tīn kiâⁿ ê lâng teh liâu-bāng, Sī-pa kui-kûn ê lâng teh thèng-hāu. 20) In ūi-tio̍h só͘ ǹg-bāng lâi kiàn-siàu, kàu-tè chiū làu-khùi. 21) Taⁿ lín chin-chiàⁿ bô mi̍h; Khòaⁿ-kìⁿ thang kiaⁿ ê sū chiū lún. 22) Góa kiám bat kóng, Chhiáⁿ lín hō͘ góa? Á-sī, Tùi lín ê châi-sán ēng mi̍h sàng góa? 23) Á-sī, Kiù góa thoat-lī tùi-te̍k ê chhiú ah? Á-sī, Sio̍k góa thoat-lī kiông-pō ê lâng ê chhiú ah? 24) Chhiáⁿ lín kà-sī góa, góa chiū chēng-chēng; Iā hō͘ góa bêng-pe̍k tī sím-mi̍h sū ū chhò-gō͘. 25) Chèng-ti̍t ê ōe, i ê la̍t tōa kàu cháiⁿ-iūⁿ! Chóng-sī lín teh piān-pok, sī piān-pok sím-mi̍h? 26) Lín siūⁿ beh piān-pok lâng ê ōe mah? Choa̍t-bāng ê lâng ê giân-lūn, sī chhin-chhiūⁿ hong. 27) Lín liam-khau ài tit-tio̍h bô-pē ê kiáⁿ, Ēng lí ê pêng-iú chòe bóe-bōe ê mi̍h. 28) Taⁿ chhiáⁿ lín kam-goān khòaⁿ góa; Góa koat-toàn bô tng lín ê bīn lâi kóng pe̍h-chha̍t. 29) Chhiáⁿ lín oa̍t-tńg, m̄-thang ū put-gī, Koh oa̍t-tò-tńg, góa ê kong-gī iáu-kú tī-teh. 30) Góa ê chi̍h ū put-gī mah? Góa ê chhùi bōe hun-piat chai-hāi mah?

[7] Lâng tī sè-kan kiám-m̄-sī lô-khó͘ ê sî-kî mah? I ê ji̍t-chí kiám m̄-sī chhin-chhiūⁿ chhiàⁿ-kang lâng ê ji̍t-chí mah? 2) Chhin-chhiūⁿ lô͘-po̍k chhiat-chhiat him-bō͘ ji̍t-lo̍h ê iáⁿ, Chhin-chhiūⁿ chhiàⁿ-kang lâng ǹg-bāng kang-chîⁿ; 3) Góa iā án-ni it-tēng keng-kè chōe-chōe khang-hu ê ge̍h, Koh ū ià-siānê mî kā góa tiāⁿ-tio̍h. 4) Góa tó-teh ê sî, chiū kóng, Sím-mi̍h sî thang khí-lâi? mî kàu hiah tn̂g. Góa hoan-lâi hoan-khì ti̍t-ti̍t kàu thiⁿ-kng. 5) Góa kui seng-khu lóng sī thâng kap kui-tè ê thô͘; Góa ê phê-hu siu chhùi, chiū koh chhut-lâng. 6) Góa ê ji̍t-chí pí so khah-kín, Ti̍t-ti̍t kè-khì bô só͘ ǹg-bāng. 7) Tio̍h kì-tit góa ê oa̍h-miā ná chhoán chi̍t ê khùi; Góa ê ba̍k-chiu bōe koh khòaⁿ-kìⁿ hó-kéng. 8) Khòaⁿ góa ê lâng, i ê ba̍k-chiu beh bô koh khòaⁿ-kìⁿ góa; Lí ê ba̍k-chiu beh siòng góa, chóng-sī góa bô tī-teh. 9) Hûn siau-sòaⁿ chiū kè-khì, Án-ni, lâng lo̍h im-kan iā bōe koh khí-lâi. 10) I bô koh tò-lâi ka-kī ê ke, Pún só͘-chāi iā bô koh jīn-tit i. 11) Só͘-í góa bô beh iok-sok góa ê chhùi; Góa ê sîn iu-khó͘, góa beh án-ni kóng-chhut. Góa ê sim khó͘-thàng, góa beh án-ni hun-sò͘. 12) Góa kiám-sī tōa-hái, á-sī kau-lêng mah? Lí kéng-jiân siat chi̍t-ê kam-sī góa ê ah? 13) Góa nā kóng, Góa ê bîn-chhn̂g beh an-ùi góa, Góa ê chhn̂g-pho͘ beh kóe góa ê iu-būn; 14) Lí chiū ēng bîn-bāng hō͘ góa kiaⁿ, Ēng īⁿ-siōng hō͘ góa lún. 15) Tì-kàu góa ài chhui-sí; Ài sí-bô, khah-iâⁿ chhun chiah ê kut. 16) Góa iàm-hūn sìⁿ-miā, m̄-ài éng-oán oa̍h-teh; Goān lí chhut-chāi góa; in-ūi góa ê ji̍t-chí lóng-sī khang-hu. 17) Lâng sī sím-mi̍h, tì-kàu Lí lia̍h i chòe-tōa, Tì-kàu Lí chiong i khòa tī sim--nih, 18) Tì-kàu Lí ta̍k chá-khí kàm-chhat i, Sî-khek chhì-giām i? 19) Lí beh kàu tī-sî chiah oa̍t-tńg bô khòaⁿ góa, Khoan góa tiap-á-kú, hō͘ góa thun-nōa-cheh? 20) Kàm-chhat lâng--ê ah, góa nā ū chōe, gāi-tio̍h Lí sím-mi̍h? Lí siáⁿ-sū ēng góa chòe Lí ê chìⁿ-pé? Tì-kàu góa khòaⁿ ka-kī chòe tāng-tàⁿ. 21) Lí siáⁿ-sū m̄ sià-bián góa ê kè-sit, tû-khì góa ê chōe-kòa? In-ūi góa taⁿ beh tó tī tîn-ai; Lí beh tì-ì chhē góa, chóng-sī góa í-keng bô tī-teh.

[8] Su-a lâng Pí-le̍k-ta̍t ìn kóng, Chiah ê ōe lí beh kóng kàu tī-sî? Lí chhùi-lāi ê ōe chhin-chhiūⁿ kông-hong beh kàu jōa-kú? 3) Siōng-tè kiám ū phian-su lâi sím-phòaⁿ? Choân-lêng--ê kiám ū phian-su, bô kong-gī? 4) Lí ê kiáⁿ-jî nā ū tek-chōe I, I kau-hù in tī in ê kè-sit ê chhiú-thâu. 5) Lí nā tì-ì chhē Siōng-tè, Koh tùi Choân-lêng--ê kiû un; 6) Lí nā chheng-khì chèng-ti̍t, I beh ūi-tio̍h lí chhíⁿ--khí-lâi, Koh hō͘ lí kong-gī ê chhù heng-thong. 7) Lí khí-thâu sui-jiân bî-sòe, Kàu-bé beh chin hoat-ta̍t. 8) Chhiáⁿ lí chhâ-mn̄g chêng-tāi, Tui-liām in ê lia̍t-chó͘ só͘ chhâ-chhut-ê; 9) In-ūi lán put-kò sī cha-hng chiah ū, m̄-chai pòaⁿ-hāng; Lán tī sè-kan ê ji̍t-chí chhin-chhiūⁿ iáⁿ; 10) In kiám bô kà-sī lí, kā lí kóng, Kóng-chhut i sim-pak ê ōe? 11) Lô͘-úi bô thô͘-bê, ōe hoat mah? Lô͘-tek bô chúi, ōe tōa châng mah? 12) Tng i chhiⁿ-chhùi, iáu-bē koah-khí-lâi, Pí lóng-chóng ê chháu tāi-seng ko͘-tâ. 13) Kìⁿ-nā bōe-kì-tit Siōng-tè ê lâng, i ê lō͘-kèng iā sī án-ni; Bô kèng-khiân ê lâng, i ê ǹg-bāng beh bô--khì. 14) I só͘ i-óa-ê beh choa̍t-tn̄g; I só͘ óa-khò-ê sī ti-tu-bāng. 15) I beh óa-khò chhù, chóng-sī chhù beh tó; I beh khîⁿ-tiâu chhù, chóng-sī chhù bōe kú-tn̂g tī-teh. 16) I siū ji̍t chiò, chiū chhiⁿ-chhùi. I ê tîn soan kàu móa-hn̂g. 17) I ê kun khûn tī chio̍h-tui, Thàu-kàu chio̍h ê só͘-chāi. 18) I nā tùi i ê só͘-chāi tû-khì, hit só͘-chāi chiū m̄ sêng-jīn i, Kóng, Góa bē-bat khòaⁿ-kìⁿ lí. 19) Khòaⁿ ah, che chiū-sī i ê lō͘ ê khoài-lo̍k, Í-āu beh ū pa̍t-ê tùi tōe--nih siⁿ--chhut-lâi. 20) Khòaⁿ ah, Siōng-tè tek-khak bô khì-sak oân-choân ê lâng, Iā bô hû-chō͘ kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng. 21) I iáu beh hō͘ lí móa-chhùi chhiò-gī-gī, Hō͘ lí ê chhùi-tûn chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 22) Oàn-hūn lí ê lâng beh móa-sin kiàn-siàu, Pháiⁿ-lâng ê pò͘-pîⁿ beh kui tī bô.

[9] Iok-pek ìn kóng, Góa chin-chiàⁿ chai sī án-ni; In-ūi lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng, thái ōe sǹg-chòe-gī ah? 3) Nā beh kap I piān-lūn, Chheng-hāng iā bōe ìn I chi̍t-hāng. 4) I ê sim sī tì-hūi, I ê la̍t sī tōa; Chī-chūi tí-khòng I, iā tit-tio̍h an-jiân? 5) I î-sóa soaⁿ, soaⁿ iā m̄-chai; I siū-khì tiong, hō͘ soaⁿ pang--lo̍h-khì. 6) I hō͘ tōe tín-tāng, lī-khui i ê pún-ūi, Tōe ê thiāu chiū iô-choah. 7) I bēng-lēng ji̍t, ji̍t chiū bô chhut; Koh hong-ba̍t chèng chhiⁿ. 8) I ka-kī thí-khui thiⁿ; Koh kiâⁿ-ta̍h tī hái-éng ê téng-bīn. 9) I chhòng-chō Pak-táu, Chham-chhiⁿ, Báu-chhiⁿ, kap lâm-hng ê bi̍t-kiong. 10) I kiâⁿ tāi-chì tōa kàu bōe chhek-to̍k-tit, Kiâⁿ kî-sū sǹg-bōe-liáu. 11) Khòaⁿ ah, I tùi góa chia keng-kè, góa iā bô khòaⁿ-kìⁿ, I kiâⁿ kè--khì, góa iā m̄-chai. 12) Khòaⁿ ah, I chhiúⁿ-khì, chī-chūi ōe chó͘-tòng I? Chī-chūi káⁿ mn̄g I, Lí chòe sím-mi̍h? 13) Siōng-tè tek-khak bô siu-hôe I ê siū-khì, Hû-chō͘ La̍p-hap-pek ê, khut-lo̍h tī I ê ē-bīn. 14) Hô-hòng góa thái-thó káⁿ ìn I, Á-sī kéng sím-mi̍h ōe lâi kap I piān-lūn? 15) Góa sui-jiân sī kong-gī, iā m̄-káⁿ ìn I; To̍k-to̍k tùi sím-phòaⁿ góa--ê kiû-un. 16) Góa nā kiû-kiò I, I nā ìn góa, Góa iā m̄-sìn I ū thiaⁿ góa ê siaⁿ. 17) In-ūi I ēng tōa-hong phah góa; Bô iân-kò͘ ke-thiⁿ góa ê siong. 18) I m̄ iông-ún góa chhoán chi̍t-ê khùi; To̍k-to̍k ēng khó͘ chhiong-móa góa. 19) Nā lūn kiông-béng, khòaⁿ ah, I ê la̍t tī-chia, Nā lūn sím-phòaⁿ, chī-chūi ōe kā góa tiāⁿ-tio̍h kî-ji̍t? 20) Góa sui-jiân chòe-gī, góa ka-kī ê chhùi beh tēng góa ê chōe; Góa sui-jiân oân-choân, i beh hián-bêng góa ê hêng-ge̍k. 21) Góa sī oân-choân-ê, góa bô kò͘ ka-kī; Góa khòaⁿ-khin góa ê oa̍h-miā. 22) Thong-thong sī chi̍t-iūⁿ, só͘-í góa kóng, Oân-choân--ê kap kiâⁿ-pháiⁿ-ê, I lóng châu-bia̍t. 23) Chai-ē nā hut-jiân phah-sí lâng, I chiū thí-chhiò bô-chōe ê lâng tú-tio̍h chhì-liān. 24) Sè-kài kau-hù tī pháiⁿ-lâng ê chhiú; I jia-khàm sím-phòaⁿ-si ê bīn; Nā m̄-sī I, sī chī-chūi ah? 25) Góa ê ji̍t-chí pí cháu-bûn-su--ê khah-kín, Kín-kín kè--khì, bô khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h hok-khì. 26) Kín-kín kè-khì chhin-chhiūⁿ khoài-chûn; Koh chhin-chhiūⁿ eng kín-kín pe--lo̍h-khì la̍k-mi̍h. 27) Góa nā kóng beh bōe-kì-tit góa ê ai-oàn, Beh kóe góa ê iu-iông chòe hoaⁿ-hí; 28) Góa chiū kiaⁿ góa chiah ê iu-khó͘; In-ūi góa chai Lí tek-khak bô lia̍h góa chòe bô-chōe. 29) Góa beh siū tēng-chōe, Góa siáⁿ-sū khang-khang tio̍h-bôa ah? 30) Góa nā ēng seh ê chúi ka-kī sóe, Ēng kiⁿ chheng-khì góa ê chhiú, 31) Lí beh hiat góa tī kau-á-tóe, Góa ê saⁿ iā beh iàm-ò͘ⁿ góa. 32) In-ūi I m̄-sī sè-kan lâng chhin-chhiūⁿ góa, hō͘ góa thang ìn I, Iā hō͘ goán thang tùi-sìn. 33) Goán tiong-kan bô ū phòaⁿ-toàn--ê. Thang hō͘ goán jī-pí hâng-ho̍k i. 34) Goān I sóa I ê koáiⁿ-á lî-khui góa, Bô ēng I ê ui-giâm hō͘ góa kiaⁿ; 35) Góa chiū káⁿ kóng, iā bô kiaⁿ I; Chóng-sī góa pún m̄-sī hit-khoán.

[10] Góa ê sim m̄-ài oa̍h: Góa beh tōa-táⁿ kóng-chhut góa ê ai-oàn; Góa sim-lāi ê khó͘-thàng, góa chiah beh kóng. 2) Góa beh tùi Siōng-tè kóng, Bo̍h-tit tēng góa ū-chōe, Tio̍h chí-sī góa, Lí ūi sím-mi̍h in-toaⁿ kap góa cheng-piān. 3) Lí kiâⁿ ap-chè, koh khòaⁿ-khin Lí ê chhiú só͘-chō-ê, Koh ēng kng chiò pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘, Lí kiám lia̍h chiah-ê chòe-hó mah? 4) Lí ê ba̍k-chiu kiám sī bah-ê, Á-sī Lí teh khòaⁿ chhin-chhiūⁿ lâng teh khòaⁿ mah? 5) Lí ê ji̍t-chí kiám chhin-chhiūⁿ lâng ê ji̍t-chí? Á-sī Lí ê nî chhin-chhiūⁿ lâng ê nî mah? 6) Lí chiah kiù-khàm góa ê chōe-gia̍t, Cha-chhat góa ê chōe-kòa. 7) Lí sī m̄-chai góa bô chōe, Iā bô chi̍t-ê ōe kiù góa thoat-lī Lí ê chhiú mah? 8) Lí ê chhiú ū chhòng-chō góa, tiau-tok góa ê sù-chi pah-thé, Lí iáu-kú teh húi-bia̍t góa. 9) Kiû Lí kì-liām, Lí bat chè-chō góa chhin-chhiūⁿ chhiau-thô͘ chi̍t-poaⁿ; Lí beh hō͘ góa koh kui tī thô͘-hún mah? 10) Lí kiám m̄-sī piàⁿ-chhut góa chhin-chhiūⁿ ni, Hō͘ góa kiat kui-thn̂g chhin-chhiūⁿ ni-piáⁿ mah? 11) Lí ēng phê kap bah hō͘ góa chhēng, Koh ēng kut kap kun hō͘ góa liân-lo̍k. 12) Lí ēng oa̍h-miā kap chû-ài hō͘ góa, Lí ê koàn-kò͘ pó-choân góa ê sìⁿ-miā. 13) Chiah ê sū Lí lóng khǹg tī Lí ê sim; góa chai Lí pún ū chit ê ì-sù. 14) Góa nā hoān-chōe, Lí chiū chù-ì góa; Iā bô beh lia̍h góa chòe bô chōe. 15) Góa nā kiâⁿ-pháiⁿ, chiū ū chai-ē, Góa nā chòe-gī, iā m̄-káⁿ kia̍h-khí thâu; Móa-sim kiàn-siàu, Chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ góa ê kan-khó͘. 16) Góa nā thâu kia̍h-koâiⁿ, Lí chiū jip beh lia̍h góa chhin-chhiūⁿ sai, Koh hián-chhut Lí ê kî-īⁿ tī góa. 17) Lí koh siat Lí ê kan-chèng kong-kek góa. Ke-thiⁿ Lí ê siū-khì tī góa; Kun-peng chi̍t-tūi kè chi̍t-tūi, kong-kek góa. 18) Lí siáⁿ-sū hō͘ góa chhut-thai? m̄-ta̍t-tio̍h hit-sî tn̄g-khùi, Bô hō͘ lâng ê ba̍k-chiu khòaⁿ-kìⁿ góa. 19) Án-ni góa chiū ū, ná chhin-chhiūⁿ bô; Chi̍t-ē chhut-thai chiū sàng ji̍p bōng. 20) Góa ê ji̍t-chí kiám m̄-sī chin-chió mah? Kiû Lí chhiáⁿ-thêng, pàng-khoan góa, 21) Hō͘ góa tī khì, bô tò-tńg, chiū-sī khì o͘-àm kap sí-ìm ê tōe ê tāi-seng, Thang lio̍h-á tit-tio̍h an-ùi. 22) Hit ê tōe àm-àm chhin-chhiūⁿ o͘-ba̍k, Sī sí-ìm hūn-tūn, I ê kng chhin-chhiūⁿ o͘-ba̍k.

[11] Ná-má lâng Só-hoat ìn kóng, 2) Ōe hiah chōe, kiám m̄-tio̍h ìn mah? Kāu-ōe ê lâng, kiám thang chheng-chòe-gī mah? 3) Lí teh khoa-kháu, lâng kiám tio̍h chēng-chēng mah? Lí teh thí-chhiò ê sî, bô lâng hō͘ lí kiàn-siàu mah? 4) Lí kóng, Góa ê tō-lí sûn-choân, Góa tī lí ê ba̍k-chiu-chêng chheng-khì. 5) Chóng-sī goān Siōng-tè kóng-ōe, Koh khui I ê chhùi piān-pok lí; 6) Chí-sī lí tì-hūi ê ò-biāu, Che tì-hūi ū ta̍k-poaⁿ ê kong-hāu; Lí tio̍h chai Siōng-tè bô lóng-chóng kì-tit lí ê chōe-kòa. 7) Lí kiám-ōe chhek-to̍k Siōng-tè ê ò-biāu mah? Lí kiám-ōe chhek-to̍k Choân-lêng-ê kàu thiat-tí mah? 8) I koâiⁿ chhin-chhiūⁿ thiⁿ, lí iáu ōe chòe sím-mi̍h? Pí im-kan khah-chhim, lí iáu ōe chai sím-mi̍h? 9) I ê liōng sī pí tōe khah-tn̂g, Pí hái khah-khoah. 10) I nā keng-kè, lâi koaiⁿ-kìm lâng, Tiàu lâng sím-phòaⁿ, chī-chūi ōe chó͘-tòng I ah? 11) In-ūi I chai hu-kè ê lâng; Sui-jiân bô chù-ì, iā lóng khòaⁿ-kìⁿ chōe-kòa. 12) Khang-hu ê lâng lóng bô sim-su, Lâng chhut-sì chhin-chhiūⁿ iá-lû ê lû-kiáⁿ. 13) Lí nā toan-chiàⁿ lí ê sim, Koh ǹg I kia̍h-khí chhiú; 14) Lí ê chhiú-lāi nā ū chōe-kòa, chiū tio̍h tû-khì hn̄g-hn̄g, Iā m̄-thang iông-ún put-gī tiàm tī lí ê pò͘-pîⁿ lāi. 15) Hit-sî lí tek-khak kia̍h-khí lí bô hâ-chhû ê bīn; Lí iā beh khiā-chāi, lóng bô kiaⁿ-hiâⁿ. 16) In-ūi lí beh bōe-kì-tit lí ê kan-khó͘; Chiū nā kì-tit, iā chhin-chhiūⁿ chúi lâu-kè--khì chi̍t-iūⁿ. 17) Lí ê seng-hoa̍t khah-iâⁿ ji̍t-tiong-tàu, Sui-jiân àm, iû-goân chhin-chhiūⁿ chá-khí-sî. 18) Lí beh an-ún, in-ūi ū só͘ ǹg-bāng; Lí beh sì-kòe sûn-khòaⁿ, chiū thang an-sim khùn. 19) Lí beh tó-teh, iā bô ū phah-kiaⁿ lí ê, Koh ū chōe-chōe lâng tùi lí kiû-un. 20) Chóng-sī pháiⁿ-lâng ê ba̍k-chiu beh hoe; In bô lō͘ thang tô-cháu, in-só͘ ǹg-bāng chhin-chhiūⁿ khùi-tn̄g.

[12] Iok-pek ìn i kóng, Lín chin-chiàⁿ sī peh-sìⁿ ah, Lín sí, tì-hūi iā kap lín sí. 3) Góa iā ū sim-su, chhin-chhiūⁿ lín chi̍t-iūⁿ; Góa bô khah-su lín; Chiah ê tāi-chì sím-mi̍h lâng m̄-chai? 4) Góa sī kiû-kiò Siōng-tè, tit-tio̍h I thiaⁿ ê lâng, Iáu-kú hō͘ tâng-phōaⁿ ki-chhì; Kong-gī oân-choân ê lâng, iā hō͘ lâng ki-chhì. 5) An-jiân ê lâng sim-lāi khòaⁿ-khin hoān-lān; Che hoān-lān piān-piān teh thèng-hāu kha tio̍h-tak ê lâng. 6) Kiông-tō ê pò͘-pîⁿ heng-thong, Jiá-tio̍h Siōng-tè ê lâng tit-tio̍h an-jiân. Chiū-sī Siōng-tè tōa siúⁿ-sù tī in ê chhiú--ê. 7) Taⁿ lí khì mn̄g cháu-siù, in beh kà-sī lí; Iā khì mn̄g khong-tiong ê chiáu, in beh kā lí kóng; 8) Á-sī kap tōe kóng, i beh kà-sī lí; Hái-tiong ê hî iā beh kā lí kóng-bêng. 9) Tī chiah-ê it-chhè, chī-chūi m̄ chai, Sī Iâ-hô-hoa ê chhiú chòe án-ni? 10) It-chhè tōng-bu̍t ê sìⁿ-miā, kap jîn-lūi ê chhoán-khùi, Lóng tī I ê chhiú. 11) Hī-khang kiám bōe chhì-giām giân-gú, Chhin-chhiūⁿ chiūⁿ-kiuⁿ chhì chu-bī mah? 12) Nî-lāu--ê ū tì-hūi, Hè-siū chōe-ê ū kiàn-sek. 13) Tì-hūi kap lêng-le̍k chāi-tī Siōng-tè; I ū kè-e̍k kap kiàn-sek. 14) Khòaⁿ ah, I thiah-húi-ê, bōe-ōe koh khí-chō; I koaiⁿ-kìm ê lâng, bô thang koh tháu-pàng. 15) Khòaⁿ ah, I kìm-chí hiah ê chúi, chúi chiū ta--khì; I koh hō͘ chúi lâu-chhut, tōe chiū piàn-chhian. 16) Koân-lêng kap hāu-le̍k chāi-tī I; Siū bê-he̍k, kap bê-he̍k lâng--ê, lóng sio̍k tī I. 17) I hō͘ bô͘-sū tú-tio̍h chhiúⁿ-lia̍h; Koh hō͘ sím-phòaⁿ-si pìⁿ-chiâⁿ gōng-lâng. 18) I tháu-pàng kun-ông ê khún-pa̍k, Koh ēng tòa pa̍k in ê io. 19) I hō͘ chè-si tú-tio̍h chhiúⁿ-lia̍h, Koh chhia-tó ū koân-lêng ê lâng. 20) I kóe-chhoa̍h tiong-sìn ê lâng ê ōe, Koh tû-khì lāu-lâng ê kiàn-sek. 21) I hō͘ kùi-cho̍k siū lêng-jio̍k; Koh tháu-khui ū la̍t ê lâng ê io-tòa. 22) I tùi o͘-àm-tiong hián-chhut chhim-ò ê sū; Koh tòa-chhut sí-ìm kàu kng-bêng ê só͘-chāi. 23) I hō͘ pang-kok heng-ōng, iā koh húi-bia̍t i; I hō͘ pang-kok khui-khoah, iā koh chhian-sóa in. 24) Tōe-chiūⁿ peh-sìⁿ ê thâu-lâng, I tû-khì in ê sim-su; Hō͘ in phiau-liû tī bô lō͘ ê khòng-iá. 25) In bô kng, tī o͘-àm-tiong sì-kòe bong; Koh hō͘ in tian-lâi tian-khì, chhin-chhiūⁿ chiú-chùi ê lâng chi̍t-iūⁿ.

[13] Khòaⁿ ah, che it-chhè góa ê ba̍k-chiu lóng khòaⁿ-kè, Góa ê hī-khang lóng thiaⁿ-kè, iā bêng-pe̍k. 2) Lín só͘ chai-ê, góa iā chai; Góa bô khah-su lín. 3) Góa si̍t-chāi ài kap Choân-lêng-ê kóng-ōe; Góa chin ài kap Siōng-tè lí-lūn. 4) Chóng-sī lín sī liap-chō pe̍h-chha̍t-ōe ê, Lóng sī bô lō͘-ēng ê i-seng. 5) Goān lín it-khài chēng-chēng, chiah sǹg sī lín ê tì-hūi. 6) Chhiáⁿ lín thiaⁿ góa ê lí-lūn, Tì-ì thiaⁿ góa ê chhùi ê hun-sò͘. 7) Lín beh ūi Siōng-tè lâi kóng put-gī ê ōe mah? Ūi I kóng khúi-chà ê ōe mah? 8) Lín kiám beh phian-thán I mah? Beh ūi Siōng-tè piān-hō͘ mah? 9) I nā chhâ-chhut lín, kiám ū hó mah? Lín ōe phiàn I chhin-chhiūⁿ phiàn lâng mah? 10) Lín nā àm-chīⁿ phian-thán, I tek-khak beh chek-pī lín. 11) I ê ui-giâm kiám bô hō͘ lí kiaⁿ mah? I ê thang kiaⁿ-ùi, kiám bô lîm-kàu lín mah? 12) Lín só͘ kì-liām ê chim-giân sī chhin-chhiūⁿ hé-hu; Lín ê iâⁿ-chē sī thô͘-bê ê iâⁿ-chē. 13) Lín chēng-chēng, bo̍h-tit chhap góa, kù-chāi góa kóng, Chiū bô-lūn sím-mi̍h chòe i lâi. 14) Góa siáⁿ-sū chiong góa ê bah kā tī góa ê chhùi-khí, Chiong góa ê sìⁿ-miā hē tī góa ê chhiú ah? 15) Khòaⁿ ah, I beh thâi-sí góa, góa bô thang ǹg-bāng; Chóng-sī góa beh tī I ê bīn-chêng piáu-pe̍k góa ê só͘ kiâⁿ. 16) Che beh chiâⁿ-chòe chín-kiù góa ê; In-ūi bô khiân-sêng ê lâng bōe tit kàu I ê bīn-chêng. 17) Lín tio̍h sòe-jī thiaⁿ góa ê ōe, Hō͘ góa só͘ piān-lūn-ê ji̍p lín ê hī-khang. 18) Khòaⁿ ah, góa ū pâi-lia̍t góa ê àn-kiāⁿ, Góa chai góa beh tit-tio̍h chheng-chòe-gī. 19) Chī-chūi ōe kap góa piān-lūn ah? Ū, góa chiū chēng-chēng lâi tn̄g-khùi. 20) To̍k-to̍k ū nn̄g-hāng, bo̍h-tit kiâⁿ tī góa, Góa chiū bô siám-pī lī-khui lí ê bīn. 21) Chiū-sī Lí ê chhiú kiu tò-tńg, lī-khui góa hn̄g-hn̄g; Koh bô ēng Lí ê ui-giâm hō͘ góa kiaⁿ; 22) Án-ni, Lí kiò, góa chiū ìn; Á-sī hō͘ góa kóng, Lí ìn góa. 23) Góa ê chōe-kòa kap kè-sit ū jōa-chōe ah? Kiû Lí hō͘ góa chai góa ê kè-sit, góa ê chōe-kòa. 24) Lí siáⁿ-sū ng Lí ê bīn, Lia̍h góa chòe Lí ê tùi-te̍k ah? 25) Lí kiám beh iô-tāng hō͘ hong chhe ê chhiū-hio̍h mah? Tui-jip ko͘-tâ ê chháu mah? 26) In-ūi Lí kì-chài kan-khó͘ ê sū lâi pān góa; Koh hō͘ góa tam-tng siàu-liân ê sî ê chōe-kòa. 27) Lí ēng kha-khàu khàu góa ê kha, tì-ì khòaⁿ góa it-chhè ê lō͘; Lí kā góa ê kha-tóe u̍ih-tiāⁿ kài-hān. 28) Góa beh siū pāi-hoāi, chhin-chhiūⁿ chhàu-nōa ê mi̍h, Chhin-chhiūⁿ tio̍h chiù-thâng ê saⁿ.

[14] Tùi hū-jîn-lâng só͘ siⁿ ê lâng ji̍t-chí té-chió, Ū chōe-chōe hoân-ló. 2) I chhut chhin-chhiūⁿ hoe, sòa siā-khì, I cháu-khì chhin-chhiūⁿ iáⁿ, iā bô thêng-teh. 3) Chhin-chhiūⁿ chit-hō ê lâng, Lí kiám khui Lí ê ba̍k-chiu khòaⁿ i ah? Koh chhōa góa siū Lí ê sím-phòaⁿ? 4) Chī-chūi ōe hō͘ chheng-khì-ê tùi bô chheng-khì-ê chhut-lâi? Bô chi̍t-ê ōe. 5) I ê ji̍t-chí kì-jiân siū hān-tiāⁿ, i ê ge̍h ê siàu-gia̍h chāi-tī Lí; Lí iā siat i ê kài-hān, hō͘ i bōe-ōe pôaⁿ-kè; 6) Chiū kiû Lí ba̍k-chiu oa̍t-tńg bô khòaⁿ i, hō͘ i ōe an-tit, Chhin-chhiūⁿ chhiàⁿ-kang lâng chòe-oân i ê kang. 7) In-ūi chhiū nā chhò--khí-lâi, iáu-kú ū ǹg-bāng koh puh-íⁿ; Nńg ê ki hoat bô soah. 8) Sui-jiân i ê kun tī tōe--nih chin lāu, I ê châng iā sí tī thô͘--nih; 9) Kàu tit-tio̍h chúi lūn-te̍k chiū ōe koh hoat-íⁿ, Iā chhin-chhiūⁿ chai-chèng ê mi̍h hoat-ki. 10) Chóng-sī lâng sí, chiū tó ti̍t-ti̍t, Khùi chi̍t-ē tn̄g, lâng tī toh-lo̍h? 11) Hái-tiong ê chúi beh choa̍t-tn̄g, Hô-chúi beh siau-bô ta--khì; 12) Lâng iā-sī án-ni, tó-lo̍h-khì bōe koh khí-lâi, Kàu thiⁿ bô--khì, iā bōe cheng-sîn; Tn̂g-tn̂g khùn kiò bōe chhíⁿ. 13) Goān Lí khǹg góa tī im-kan, Siu góa tī ún-ba̍t ê só͘-chāi, thèng-hāu Lí ê siū-khì soah, Kā góa tiāⁿ-tio̍h ji̍t-kî, lâi kì-liām góa. 14) Lâng sí ōe koh-oa̍h mah? Góa chiū thun-lún góa lô-khó͘ ê ji̍t, Thèng-hāu góa thòe-ōaⁿ ê ji̍t kàu. 15) Lí chi̍t-ē kiò, góa chiū ìn Lí; Lí ōe him-bō͘ Lí ê chhiú só͘-chòe-ê. 16) Chóng-sī taⁿ Lí sǹg góa ê kha-pō͘; Kiám bô kàm-chhat góa ê chōe-kòa mah? 17) Góa ê kè-sit hō͘ Lí hong tī tē-á-lāi; Góa ê chōe-kòa Lí pa̍k tiâu-tiâu. 18) Soaⁿ pang chiū sòaⁿ-sòaⁿ khì, Chio̍h-thâu sóa-lī i ê pún-ūi. 19) Chúi ōe bôa-liáu chio̍h-thâu; Tōa-chúi ōe chhiong-bô tōe-chiūⁿ ê thô͘; Lí iā án-ni choa̍t lâng ê ǹg-bāng. 20) Lí éng-oán khah-iâⁿ i, i chiū kè-khì; Lí piàn-ōaⁿ i ê bīn-māu, lâi chhe i khì. 21) I ê kiáⁿ-jî tit-tio̍h êng-kng, i m̄-chai, In tú-tio̍h kàng-kē, i iā m̄-chai. 22) To̍k-to̍k i ê jio̍k-sin ka-kī teh thàng-thiàⁿ, I ê sîn-hûn ka-kī teh iu-būn.

[15] Thê-bān lâng Í-lī-hoat ìn kóng, Tì-hūi ê lâng kiám beh ēng khang-hu ê tì-sek lâi ìn, Á-sī ēng tang-hong chhiong-móa i ê pak-tó͘ mah? 3) I kiám beh ēng bô lī-ek ê ōe, Kap bô lō͘-ēng ê ōe lâi piān-lūn mah? 4) Lí si̍t-chāi hòe-bô kèng-ùi, Tī Siōng-tè ê bīn-chêng chó͘-tòng kèng-khiân ê sim. 5) In-ūi lí ê chōe-kòa kà-sī lí ê chhùi, Lí kéng khúi-chà ê lâng ê chi̍h. 6) Tēng lí ê chōe--ê sī lí ê chhùi, m̄-sī góa; Lí ê chhùi-tûn kan-chèng lí ê m̄-tio̍h. 7) Lí sī thâu-chi̍t-ê chhut-sì ê lâng mah? Á-sī pí chiah ê soaⁿ khah tāi-seng siū-chō mah? 8) Siōng-tè pì-ba̍t ê chí-ì, lí bat thiaⁿ-kìⁿ mah? Tì-hūi kiám sī lí to̍k tit mah? 9) Ū sím-mi̍h lí chai, goán m̄-chai mah? Á-sī lí bêng-pe̍k, goán bô bêng-pe̍k ah? 10) Goán tiong-kan ū thâu-mn̂g pe̍h ê, kap nî-lāu ê, Pí lí ê lāu-pē iáu khah lāu. 11) Siōng-tè ê an-ùi, í-ki̍p I un-hô khǹg lí ê ōe, Lí khòaⁿ-chòe sió-khóa mah? 12) Lí ê sim siáⁿ-sū lia̍h lí khì? Lí ê ba̍k-chiu siáⁿ-sū teh gîn? 13) Chiah hō͘ lí ê sîn hoán-tùi Siōng-tè, Iā hō͘ lí ê chhùi kóng hiah ê ōe. 14) Sè-kan lâng sī sím-mi̍h, ōe sǹg-chòe chheng-khì ah? Hū-jîn-lâng só͘-siⁿ-ê sī sím-mi̍h, ōe sǹg-chòe kong-gī mah? 15) Khòaⁿ ah, Siōng-tè bô sìn-jīm I ê sèng-ê; Chiah ê thiⁿ tī I bīn-chêng iā bô chheng-khì. 16) Hô-hòng khó-ò͘ⁿ hú-pāi ê lâng, Lim chōe-ok chhin-chhiūⁿ lim-chúi-ê ah? 17) Góa beh chí-sī lí, lí tio̍h thiaⁿ góa; Góa beh kóng-khí só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê. 18) (Chiū-sī tì-hūi ê lâng tùi lia̍t-chó͘ só͘ thoân lâi, Iā bô ún-ba̍t ê. 19) Chit ê tōe to̍k-to̍k siúⁿ-sù in; Iā bô gōa-lâng tùi in tiong-kan keng-kè.) 20) Pháiⁿ-lâng it-seng ê ji̍t-chí sī thòng-khó͘, Chiū-sī ūi kiông-pō ê lâng só͘ tiāⁿ-tio̍h ê nî-gia̍h. 21) Thang kiaⁿ ê siaⁿ siông-siông tī i hī-khang; Tī pêng-an ê sî, húi-bia̍t--ê beh kàu i hia. 22) I m̄-sìn ōe tùi o͘-àm tńg--lâi; I hō͘ to-kiàm thèng-hāu i. 23) I sì-kòe liû thó chia̍h, kóng, Toh-lo̍h ū ah? I chai ū o͘-àm ê ji̍t piān-piān teh thèng-hāu i. 24) Hoān-lān khùn-khó͘ hō͘ i kiaⁿ-hiâⁿ, koh iâⁿ i; Chhin-chhiūⁿ kun-ông pī-pān chhut tīn chi̍t-iūⁿ. 25) In-ūi i chhun-chhiú kong-kek Siōng-tè, Ēng kiau-ngō͘ khòng-kū Choân-lêng--ê. 26) I ēng ngī ê ām-kún, kāu ê tîn-pâi, Cháu-lâi tí-te̍k Choân-lêng--ê. 27) In-ūi i ê bīn chin pûi, I ê io pûi kàu ū lâ. 28) I khiā-khí tī hong-hòe ê siâⁿ, Bô lâng khiā-khí ê chhù, Chiū-sī tit-beh piàn-chòe thô͘-tui ê. 29) I bōe tit-tio̍h hó-gia̍h, châi-bu̍t bōe tn̂g-tn̂g tī-teh; In ê thó͘-sán iā bōe siⁿ-thòaⁿ tī tōe--nih. 30) I bōe thoat-lī o͘-àm; Hé-iām beh sio-ta i ê ki, I beh tùi Siōng-tè chhùi-lāi ê khì lâi bô--khì. 31) I m̄-thang óa-khò hu-ké, lâi ka-kī phiàn; In-ūi hu-ké beh chiâⁿ-chòe i ê pò-èng. 32) I ê ji̍t-kî bē kàu ê tiā-seng, chit ê tiā-chì beh chiâⁿ; I ê ki bōe chhiⁿ-chhùi. 33) I beh chhin-chhiūⁿ phû-tô-chhiū, i ê lia̍p bē se̍k chiū lak, Koh chhin-chhiūⁿ kaⁿ-ná-chhiū lak i ê hoe. 34) Bô khiân-sêng ê lūi tek-khak bô siⁿ-thòaⁿ, Pò͘-lō͘--ê ê pò͘-pîⁿ, beh hō͘ hé sio--khì. 35) In hoâi-īn chân-hāi, siⁿ-chhut chōe-gia̍t, Pak-lāi só͘ pī-pān-ê sī khúi-chà.

[16] Iok-pek ìn kóng, chit-hō ê ōe, góa ū thiaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lah; Lín ê an-ùi lóng sī hō͘ lâng tò kan-khó͘. 3) Chit-hō hong-tông ê ōe, ū kiông-chīn mah? Ū sím-mi̍h kek-tōng lí lâi ìn mah? 4) Góa iā ōe kóng chhin-chhiūⁿ lín chit-hō ê ōe; Lín nā tiàm-tī góa ê kéng-gū, góa iā ōe tàu kui-kōaⁿ ê ōe lâi kong-kek lín; Koh ōe tùi lín iô góa ê thâu. 5) chóng-sī góa ōe ēng chhùi hō͘ lín kian-kò͘; Ēng chhùi-tûn ê an-ùi hō͘ lín kiám-khin. 6) Góa nā kóng-ōe, góa ê iu-būn iû-goân bô kiám-khin; Góa nā chēng-chēng, chiū iu-būn ōe lī-khui góa mah? 7) Chóng-sī taⁿ I hō͘ góa khùn-khó͘; Lí hō͘ góa ê tâng-phōaⁿ lī-khui góa. 8) Lí ū lia̍h-tio̍h góa, sī thang chòe kan-chèng, Góa ê siau-sán khí-lâi kong-kek góa; Tng góa ê bīn-chêng chòe kan-chèng. 9) I siū-khì, thiah-li̍h góa, khún-pek góa, I tùi góa kā-khí; Góa ê tùi-te̍k ba̍k-chiu kim-kim gîn góa. 10) In tùi góa khui in ê chhùi, Siàn góa ê chhùi-phóe lâi lêng-jio̍k góa; In chū-chi̍p lâi kong-kek góa. 11) Siōng-tè chiong góa kau-hō͘ put-gī ê lâng, Chiong góa hiat tī pháiⁿ-lâng ê chhiú. 12) Góa an-jiân ê sî, I kā góa at-chi̍h, Ni̍h góa ê ām-kún, kā góa siak chhùi-chhùi; Koh chhāi góa chòe I ê chìⁿ-pé. 13) I ê chìⁿ sì-bīn ûi góa, phòa-li̍h góa ê chōng-hú; Iā bô khoan-sù, chiong góa ê táⁿ piàⁿ tī tōe--nih. 14) I phah góa, phah-liáu koh phah; Chhin-chhiūⁿ ióng-sū cháu-lâi kong-kek góa. 15) Góa thīⁿ môa-pò͘ tī góa ê phê-hu, Chiong góa ê kak tàm-lo̍h thô͘. 16) Góa ê bīn in-ūi lâu ba̍k-sái chiū piàn âng; Tī góa ê ba̍k-chiu-phê ū sí ê ìm-ńg. 17) Chóng-sī góa ê chhiú bô pō-gio̍k; Góa ê kî-tó iā sī chheng-khì. 18) Tōe ah, bo̍h-tit jia-khàm góa ê huih; goān góa ê âu-kiò bô thêng-hioh ê só͘-chāi. 19) Khòaⁿ ah, taⁿ góa ê kan-chèng tī thiⁿ--nih, Góa ê pó-jīn-ê tī téng-bīn. 20) Góa ê pêng-iú ki-chhì góa, chóng-sī góa ê ba̍k-chiu ǹg Siōng-tè lâu ba̍k-sái. 21) Goān I ǹg Siōng-tè lâi thòe lâng piān-bêng; Iā thòe lâng ê kiáⁿ tī i ê chhù-piⁿ piān-bêng. 22) In-ūi koh kè kúi-nā nî, góa beh kiâⁿ hit tiâu khì bô koh tò-tńg ê lō͘.

[17] Góa ê khùi choa̍t lah, góa ê ji̍t-chí bia̍t-chīn lah; Góa ê hûn-bōng piān lah. 2) Si̍t-chāi ū ki-chhì góa-ê tī góa chia; góa ê ba̍k-chiu siông-siông khòaⁿ-kìⁿ in chhì-kek góa ê sū. 3) Goān Lí ēng chún-tǹg hō͘ góa, kā góa chòe pó-jīn tī Lí ê bīn-chêng, Ū chī-chūi khéng kap góa tùn-chhiú? 4) In-ūi Lí jia-khàm in ê sim, hō͘ in bô bêng-lí, Só͘-í Lí bô beh hō͘ in seng-koâiⁿ. 5) Lâng kau-hù i ê pêng-iú khì hō͘ lâng chhiúⁿ-toa̍t, I ê kiáⁿ ê ba̍k-chiu beh sit-bêng. 6) Góa chiâⁿ-chòe peh-sìⁿ-tiong ê chhiàu-tâm; Góa hō͘ lâng nōa phùi kàu bīn--nih. 7) Góa ê ba̍k-chiu in-ūi iu-būn lâi ian-n̄g, Góa ê pah-thé lóng chhin-chhiūⁿ iáⁿ. 8) In-ūi án-ni chèng-ti̍t ê lâng beh gông-ngia̍h, Bô-chōe ê lâng beh kek-lē ka-kī lâi kong-kek bô kèng-khiân ê lâng. 9) Gī ê lâng iā beh kian-siú i só͘ kiâⁿ ê lō͘, Chhiú chheng-khì ê lâng beh ná ke-thiⁿ i ê khùi-la̍t. 10) Chóng-sī lín chèng-lâng chhiáⁿ lín koh lâi, In-ūi lín tiong-kan góa chhē bô chi̍t-ê tì-hūi ê lâng. 11) Góa ê ji̍t-chí í-keng kè-sin, góa ê kè-e̍k, Góa ê sim só͘-siūⁿ-ê, í-keng toān-choa̍t. 12) In lia̍h mî chòe ji̍t, kóng, Kng kūn tī o͘-àm. 13) Góa nā ǹg-bāng im-kan chòe góa ê chhù, Góa nā pho͘ bîn-chhn̂g tī o͘-àm tiong; 14) Góa nā tùi hiú-nōa kóng, Lí sī góa ê lāu-pē, Tùi thâng kóng, Lí sī góa ê lāu-bú góa ê chí-bē; 15) Án-ni góa ê ǹg-bāng tī toh-lo̍h? Góa ê ǹg-bāng chī-chūi ōe khòaⁿ-kìⁿ ah? 16) Kàu chòe-chi̍t-ē an-hioh tī thô͘--nih ê sî, Che ǹg-bāng beh lo̍h-kàu im-kan ê mn̂g-chhòaⁿ hia.

[18] Su-a lâng Pí-le̍k-ta̍t ìn kóng, Lí teh chhē ōe-phāng beh kàu sím-mi̍h sî ah? Lí tio̍h chim-chiok siūⁿ, jiân-āu goán chiah kóng. 3) Goán siáⁿ-sū hō͘ lí lia̍h-chòe cheng-siⁿ, Hō͘ lí khòaⁿ-chòe lāu-siông ah? 4) Lí chit-ê tōa siū-khì thiah-li̍h ka-kī ê, Tōe kiám ōe ūi-tio̍h lí lâi siū khì-sak mah? Chio̍h-pôaⁿ kiám ōe sóa-khui goân-ūi mah? 5) Pháiⁿ-lâng ê kng si̍t-chāi beh hoa, I ê hé-iām beh bô kng. 6) I pò͘-pîⁿ-lāi ê kng beh pìⁿ-chòe o͘-àm, I téng-bīn ê teng iā beh hoa--khì. 7) I giám-ngī ê kha-po͘, beh tú-tio̍h chó͘-gāi, I ê kè-bô͘ beh pòaⁿ-tó i ka-kī. 8) In-ūi i ê kha hāi i ka-kī ji̍p hām-khiⁿ, I kiâⁿ tī oa̍h-tauh ê téng-bīn. 9) Khoân-thò beh tîⁿ-tio̍h i ê kha-āu-tiⁿ, Lô-bāng beh lia̍h-tio̍h i. 10) Oa̍h-khàu ūi-tio̍h i tâi tī thô͘--nih, Pòaⁿ-soh ūi-tio̍h i tiuⁿ tī lō͘-nih. 11) Sì-ûi ū kiaⁿ-hiâⁿ, beh hō͘ i kiaⁿ, Koh tui-kóaⁿ i ê kha-āu-tiⁿ. 12) I ê khùi-la̍t beh soe-bî, Chai-ē piān-piān tī i ê sin-piⁿ. 13) I beh thun i ê phê-bah. Pháiⁿ chèng-thâu beh thun-chia̍h i ê chi-thé. 14) I beh tī só͘ óa-khò ê pò͘-pîⁿ siū pu̍ih--chhut-lâi, Tòa kàu thang kiaⁿ ê ông hia. 15) Bô sio̍k-i--ê beh khiā-khí tī i ê pò͘-pîⁿ; Beh ū jiû-n̂g iā tī i só͘ khiā-khí ê só͘-chāi. 16) Tī ē-tóe i ê kun-thâu beh ko͘-tâ, Tī téng-bīn i ê ki beh chián-tû. 17) I ê kì-liām beh bia̍t-bô tī tōe-chiūⁿ, I ê miâ-jī iā bô lâu tī koe-chhī--nih. 18) I beh tùi kng-bêng-tiong siū kóaⁿ kàu o͘-àm; Koh beh siū kóaⁿ-chhut sè-kài. 19) Tī i ê peh-sìⁿ-tiong beh bô-kiáⁿ bô-sun, Tī i kià-kha ê só͘-chāi, iā bô lâu chi̍t-lâng tī-teh. 20) Ūi-tio̍h i ê ji̍t-chí, āu-lâi ê lâng gông-ngia̍h, Chhin-chhiūⁿ chêng ê lâng ê kiaⁿ-hiâⁿ. 21) Put-gī ê lâng ê ke, si̍t-chāi sī án-ni, Che chiū-sī m̄-bat Siōng-tè ê lâng ê só͘-chāi.

[19] Iok-pek ìn kóng, Lín hō͘ góa ê sim iu-khó͘, Ēng ōe siong-hāi góa, beh kàu tī-sî ah? 3) Lín che cha̍p-pái lêng-jio̍k góa, Lín pháiⁿ khoán-thāi góa, iā bô ka-kī kiàn-siàu. 4) Góa nā kó-jiân ū kè-sit, Che kè-sit sī chāi-tī góa ka-kī. 5) Lín kó-jiân beh tùi khoa-kháu tōa, Koh ēng góa ê lêng-jio̍k chek-pī góa; 6) Chiū tio̍h chai che sī Siōng-tè óng-khut góa, Ēng I ê lô-bāng ûi góa. 7) Khòaⁿ ah, góa in-ūi oan-óng lâi âu-kiò, iā bô tit-tio̍h thiaⁿ, Góa háu-kiù, iā bô tit-tio̍h kong-toàn. 8) I ûi-cha̍h góa ê lō͘, hō͘ góa bōe-tit kè-khì, Koh hō͘ góa ê lō͘-kèng o͘-àm. 9) I thǹg--khì góa ê êng-kng, Liù--khì góa ê thâu-khak-téng ê bián-liû. 10) I tī sì-ûi húi-hoāi góa, góa chiū bô--khì; Góa ê ǹg-bāng pu̍ih--khì-lâi, chhin-chhiūⁿ pu̍ih chhiū. 11) I ê siū-khì lia̍t-lia̍t kong-kek góa, I lia̍h góa chòe I ê tùi-te̍k ê chi̍t-ê. 12) I ê kun-peng chi̍t-chôe lâi, chō in ê lō͘ lâi kong-kek góa, Chat-iâⁿ tī góa ê pò͘-pîⁿ ê sì-ûi. 13) I hō͘ góa ê hiaⁿ-tī keh-khui hn̄g-hn̄g, Saⁿ-bat ê lâng kap góa chhiⁿ-so͘. 14) Góa ê chhin-lâng kap góa toān-choa̍t, Góa chhin-bi̍t ê pêng-iú lóng bōe kì-tit góa. 15) Kià-kha tī góa chhù-lāi ê lâng, í-ki̍p góa ê lú-pī, lóng khòaⁿ góa chòe gōa-lâng; In khòaⁿ góa chòe gōa-pang lâng. 16) Góa kiò góa ê lô͘-po̍k, i m̄ ìn, Góa tio̍h chhin-chhùi kiû i. 17) Góa chhùi ê khì-bī hō͘ góa ê bó͘ iàm-chiān; Kap góa siâng-pak-ê iā iàm-chiān góa ê chhàu-bī. 18) Liân gín-ná iā khòaⁿ-khin góa; góa nā khí-lâi, in lóng ki-chhì góa. 19) Góa chhin-bi̍t ê pêng-iú lóng iàm-chiān góa; Góa pêng-ji̍t só͘ thiàⁿ ê lâng, tùi góa pìⁿ-bīn. 20) Góa ê phê mo͘h tī góa ê kut; Góa chí-ū chhun chhùi-khí-hōaⁿ. 21) Góa ê pêng-iú ah, lín tio̍h khó-lîn góa, khó-lîn góa; In-ūi Siōng-tè ê chhiú bong--tio̍h góa. 22) Lín siáⁿ-sū chhin-chhiūⁿ Siōng-tè khún-pek góa, Lia̍h góa ê bah chòe bô thang pá-chiok mah? 23) Taⁿ goān chiong góa ê ōe siá--khí-lâi, Koh kì tī chheh--nih; 24) Ēng thih-chām ēng iân khek-tiâu tī chio̍h--nih; Hō͘ i éng-éng tī-teh. 25) In-ūi góa chai kiù-sio̍k góa--ê sī oa̍h-ê; Ji̍t-āu i beh khiā tī thô͘ ê téng-bīn; 26) Góa chit ê phê pāi-hoāi liáu-āu, Góa beh tī jio̍k-thé ê gōa-bīn tit-tio̍h kìⁿ Siōng-tè. 27) Góa pún-sin beh khòaⁿ-kìⁿ I sī ūi-góa--ê, Góa chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ I m̄-sī gōa-lâng; Góa ê sim-tn̂g tī góa ê lāi-bīn kàu iûⁿ--khì. 28) Lín nā kóng, Goán beh cháiⁿ-iūⁿ khún-pek i! Tāi-chì ê kun-pún chāi-tī góa; 29) Lín tio̍h kiaⁿ to-kiàm, in-ūi siū-khì chiū ū to-kiàm ê hêng-hoa̍t, Hō͘ lín chai ū sím-phòaⁿ.

[20] Ná-má lâng Só-hoat ìn kóng, Góa ê sim-lāi tio̍h-kip, Só͘-í góa ê sim-su pek góa tio̍h ìn. 3) Góa thiaⁿ-kìⁿ hit ê lêng-jio̍k Góa ê chek-pī, Góa tì-hūi ê sim kà góa ìn. 4) Lí kiám m̄-chai tùi kó͘-chá, Tùi ū lâng tī sè-kan í-lâi; 5) Pháiⁿ-lâng ê tāi-ia̍t bô kú-tn̂g, Bô kèng-khiân ê lâng ê hoaⁿ-hí ba̍k-nih-kú nā-tiāⁿ? 6) I ê koâiⁿ sui-jiân tú-thiⁿ, I ê thâu-khak sui-jiân kàu hûn--nih; 7) I kàu-bé beh bia̍t-bô, chhin-chhiūⁿ i ê pùn chi̍t-iūⁿ; Pêng-sò͘ khòaⁿ-kìⁿ i ê lâng beh kóng, I tī toh-lo̍h ah? 8) I beh chhin-chhiūⁿ bîn-bāng pe--khì, bô thang chhē-tio̍h; I beh siū kóaⁿ-cháu, chhin-chhiūⁿ mî--sî ê īⁿ-siōng. 9) Pêng-sò͘ khòaⁿ-kìⁿ i ê, i ê ba̍k-chiu bōe koh khòaⁿ-kìⁿ i; I ê pún só͘-chāi iā bô koh khòaⁿ-kìⁿ i. 10) I ê kiáⁿ-jî beh tùi sòng-hiong lâng kiû-un, I ê chhiú beh hêng hè-châi. 11) I ê kut móa-móa ū siàu-liân ê la̍t; Chóng-sī beh kap i saⁿ-kap tó tī thô͘--nih. 12) Chōe-ok tī i ê chhùi sui-jiân tiⁿ, Sui-jiân i khǹg tī i ê chi̍h-ē; 13) Sui-jiân pó-sioh, m̄-khéng pàng-sak, Tiāⁿ-tiāⁿ kâm tī i ê chhùi; 14) I ê chia̍h-mi̍h kàu i ê tn̂g-á chiū piàn, Chiâⁿ-chòe to̍k-chôa ê táⁿ tī i ê lāi-bīn. 15) I thun-chia̍h châi-pó, beh koh thò͘-chhut; Siōng-tè beh tùi i ê pak-tó͘ jîm--chhut-lâi. 16) I beh suh to̍k-chôa ê to̍k; Chôa ê chi̍h iā beh hāi-sí i. 17) I bōe tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ kang-hô, Lâu bi̍t kap lin ê khoe. 18) I tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h--ê, tio̍h hêng lâng, bô thang chia̍h--lo̍h-khì, Bōe-ōe chiàu só͘ kau-e̍k ê châi-bu̍t lâi hoaⁿ-hí. 19) In-ūi i ap-chè sòng-hiong lâng, koh khì-sak i; Kiông-chiàm lâng ê chhù, iā bōe-ōe khí-chō. 20) In-ūi i ê sim-lāi bē-bat an-chēng, I só͘ hoaⁿ-hí-ê lóng bōe pó-choân. 21) Bô chi̍t-kiāⁿ bô hō͘ i thun--lo̍h-khì, Só͘-í i ê hok-lo̍k bōe kú-tn̂g. 22) Tng i hó-gia̍h chhiong-chiok ê sî, beh kàu oe̍h-toe̍h ê só͘-chāi; Kan-khó͘ ê lâng lóng beh chhut-chhiú phah i. 23) I ê pak-tó͘ beh pá ê sî, Siōng-tè beh kàng béng-lia̍t ê siū-khì tī i; I teh chia̍h ê sî, beh kàng siū-khì tī i ê téng-bīn. 24) I siám-lī thih ê khì-kū, Tâng ê keng beh siā-thàu i. 25) I chi̍t-ē pu̍ih i, chiū tùi i ê seng-khu chhut-lâi, Kng-nà-nà ê chìⁿ-bé beh tùi i ê táⁿ chhut; Kiaⁿ-hiâⁿ beh kàu tī i. 26) It-chhè ê o͘-àm siu-khǹg ūi-tio̍h i ê châi-pó, Lâng só͘ bô pûn ê hé beh sio-bia̍t i; Koh beh sio-húi lâu tī i ê pò͘-pîⁿ ê. 27) Thiⁿ beh hián-bêng i ê chōe-ok, Tōe beh khí-lâi kong-kek i. 28) I ê ke-hé beh bô--khì, Lóng beh siau-bia̍t tī Siōng-tè siū-khì ê ji̍t. 29) Che chiū-sī pháiⁿ-lâng tùi Siōng-tè só͘ tit ê hūn-gia̍h; sī Siōng-tè kā i tiāⁿ-tio̍h ê sán-gia̍p.

[21] Iok-pek ìn kóng, Lín tio̍h tì-ì thiaⁿ góa ê ōe, Ēng chit-ê chòe lín ê an-ùi. 3) Chhiáⁿ khoan-iông góa, góa beh koh kóng, Góa kóng-liáu, kù-chāi lí ki-chhì. 4) Lūn-kàu góa, góa kiám-sī tùi lâng ai-oàn? Góa ê sim-sîn cháiⁿ-iūⁿ bô tio̍h-kip ah? 5) Lín tio̍h khòaⁿ góa lâi gông-ngia̍h, Ēng chhiú ng-chhùi. 6) Góa nā siūⁿ-tio̍h, chiū kiaⁿ, Thong seng-khu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 7) Pháiⁿ-lâng siáⁿ-sū oa̍h-teh, chia̍h tn̂g hè-siū, Sè-le̍k kiông-sēng ah? 8) In khòaⁿ-kìⁿ kiáⁿ-sun, kap in pîⁿ-pîⁿ sêng-li̍p; In ê hō͘-è tī in ê ba̍k-chiu-chêng iā sī án-ni. 9) In ê ke-koàn an-jiân bô kiaⁿ; Siōng-tè ê koáiⁿ iā bô phah in. 10) In ê gû-káng siⁿ-thòaⁿ bô tn̄g, In ê gû-bú siⁿ-kiáⁿ, iā bô tūi-thai. 11) In chhe gín-ná chhut-khì, chhin-chhiūⁿ iûⁿ-kûn, In ê kiáⁿ-jî sì-kòe tiô-thiàu. 12) In tè lin-long-kó͘ kap khîm lâi chhiùⁿ-koa, Koh in-ūi phín-siau ê siaⁿ lâi hoaⁿ-hí. 13) In tō͘ kè ji̍t, sū-sū heng-thong; ba̍k-nih-kú lo̍h im-kan. 14) In tùi Siōng-tè kóng, Tio̍h lī-khui goán, Goán m̄ ài bat Lí ê lō͘. 15) Choân-lêng-ê sī chī-chūi, hō͘ goán tio̍h ho̍k-sāi I ah? Goán kî-kiû I, ū sím-mi̍h lī-ek ah? 16) Khòaⁿ ah, in ê hok-khì m̄-sī tī in ê chhiú; goān pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘ lī-khui góa hn̄g-hn̄g. 17) Pháiⁿ-lâng ê teng beh hoa, chai-ē kàu tī in; Siōng-tè ê siū-khì hō͘ in tú-tio̍h kan-khó͘, ū jōa-chōe pái ah? 18) In chhin-chhiūⁿ hong-chêng ê chháu-á-iù, Chhin-chhiūⁿ kông-hong chhe--khì ê chho͘-khng ū jōa-chōe pái ah? 19) Lín kóng, Siōng-tè chiong i ê chōe-ok kā i ê kiáⁿ chek-chū teh; Góa kóng, M̄-ta̍t-tio̍h pò-èng i pún-sin hō͘ i ka-kī chai; 20) Hō͘ i chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ ka-kī pāi-hoāi, Pún-sin lim Choân-lêng-ê ê siū-khì. 21) I ê nî-ge̍h pòaⁿ-tiong-tn̂g choa̍t-tng, Kè-sì-liáu, i tī i ê ke ū sím-mi̍h khoài-lo̍k ah? 22) Siōng-tè sím-phòaⁿ hiah-ê tī koâiⁿ-ūi ê, Chī-chūi ōe chiong tì-sek kà-sī I ah? 23) Ū lâng kàu-sí khùi-la̍t chiâu-pī, Móa-móa tit-tio̍h pêng-chēng an-jiân. 24) I ê heng-ha̍h chin pûi, I ê kut-chhé lūn-te̍k. 25) Ū-lâng kàu-sí, sim thòng-khó͘, Lóng bē-bat chhì-tio̍h hok-khì. 26) In lóng chi̍t-iūⁿ tó tī thô͘--nih, Hō͘ thâng khàm-ba̍t. 27) Khòaⁿ ah, góa chai lín ê ì-sù, Kap lín oan-óng góa ê kè-bô͘. 28) In-ūi lín kóng, Pà-ông ê chhù tī toh-lo̍h? Pháiⁿ-lâng pêng-sî khiā-khí ê chhù tī toh-lo̍h? 29) Lín bô mn̄g kè-lō͘ ê lâng mah? Kiám bōe jīn-tit in ê chèng-kù mah? 30) Chiū-sī pháiⁿ-lâng tī chai-ē ê ji̍t tit-tio̍h lâu-teh, Tī siū-khì ê ji̍t tit-tio̍h thoat-lī. 31) I só͘-kiâⁿ-ê, chī-chūi tng-bīn kóng i? I só͘-chòe-ê, chī-chūi pò-èng i? 32) Chóng-sī i ōe hō͘ lâng kng kàu thióng-soaⁿ, Koh ū kò͘-siú--ê tī i ê bōng. 33) Soaⁿ-kok ê thô͘-oân i lia̍h-chòe tiⁿ; Beh ū chèng-lâng tè tī i ê āu-bīn, Chhin-chhiūⁿ tī i tāi-seng--ê bōe-sǹg-tit. 34) Lín só͘ ìn-tap ê ōe khêng-chin lóng sī ké, Lín cháiⁿ-iūⁿ khang-khang an-ùi góa ah?

[22] Thê-bān lâng Í-lī-hoat ìn kóng, Lâng kiám-ōe lī-ek Siōng-tè mah? Tì-hūi ê lâng si̍t-chāi sī lī-ek ka-kī. 3) Lí chòe lâng kong-gī, kiám hō͘ Choân-lêng--ê hoaⁿ-hí mah? Lí só͘ kiâⁿ oân-choân, kiám ōe hō͘ I tek-lī mah? 4) Kiám-sī in-ūi lí kèng-ùi I, Lâi chek-pī lí, sím-phòaⁿ lí mah? 5) Lí ê chōe-ok kiám-m̄-sī tōa mah? Lí ê chōe-kòa si̍t-chāi bô kiông-chīn. 6) Lí bô in-toaⁿ the̍h hiaⁿ-tī ê tǹg-thâu; Koh thǹg bô thang chhēng ê lâng ê saⁿ. 7) Ià-siān ê lâng, lí bô ēng chúi hō͘ in lim, Iau-gō ê lâng, lí tùi in siu-khǹg chia̍h-mi̍h. 8) Ū lêng-le̍k ê lâng tit-tio̍h thó͘-tōe; Thé-biān ê lâng tiàm tī hit tiong-kan. 9) Lí hō͘ kóaⁿ-hū khang-chhiú tò-khì, Bô-pē ê kiáⁿ ê chhiú-kut siū at-chi̍h. 10) Só͘-í oa̍h-tauh sì-bīn ûi lí; Kiaⁿ-hiâⁿ hut-jiân kàu, kiáu-jiáu lí, 11) Á-sī o͘-àm hō͘ lí bô thang khòaⁿ-kìⁿ, Chōe-chōe chúi im-ba̍t lí. 12) Siōng-tè kiám-m̄-sī tī thiⁿ ê koâiⁿ mah? Tio̍h khòaⁿ chhiⁿ-sîn ê ke̍k-thâu, cháiⁿ-iūⁿ hiah-koâiⁿ; 13) Lí chiū kóng, Siōng-tè chai sím-mi̍h? I kiám ōe khòaⁿ-thàu o͘-àm lâi sím-phòaⁿ mah? 14) Ba̍t-hûn jia-khàm I, hō͘ I bōe khòaⁿ-kìⁿ; I kiâⁿ tī kiong-chhong ê téng-bīn. 15) Lí kiám ài thàn kó͘-chá ê lō͘, Chiū-sī pháiⁿ-lâng só͘ kiâⁿ-ê mah? 16) In sī bē kàu-sî siū bia̍t--khì, In ê tōe-ki hō͘ tōa-chúi lâu-khì. 17) In tùi Siōng-tè kóng, Tio̍h lī-khui goán, Koh kóng, Choân-lêng--ê ōe kā goán chòe sím-mi̍h ah? 18) Chóng-sī I ēng hó-mi̍h chhiong-móa i ê chhù; Goān pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘ lī-khui góa hn̄g-hn̄g. 19) Gī-lâng beh khòaⁿ-kìⁿ lâi hoaⁿ-hí; Bô-chōe ê lâng beh thí-chhiò in; 20) Kóng, Hiah-ê khí-lâi kong-kek goán ê, kó-jiân siū chián-tû; In só͘ chhun-ê lóng hō͘ hé sio-khì. 21) Taⁿ lí tio̍h kap Siōng-tè chhin-bi̍t, chiū ōe tit-tio̍h pêng-an; Án-ni hok-khì beh lîm-kàu lí. 22) Taⁿ tio̍h sêng-siū I chhùi-lāi ê kà-sī; Chiong I ê ōe khǹg tī lí ê sim. 23) Lí nā kui-ǹg Choân-lêng--ê, tùi lí ê pò͘-pîⁿ-lāi tû-khì put-gī, Lí chiū tit-tio̍h heng-khí. 24) Lí tio̍h hiat pó-pòe tī tîn-ai--nih, Hiat O-hui ê kim tī khoe-hô chio̍h-thâu ê tiong-kan; 25) Choân-lêng--ê chiū beh chòe lí ê pó-pòe, chòe lí ê bûn-gûn. 26) Lí chiū beh lia̍h choân-lêng--ê chòe hoaⁿ-hí, Bīn kia̍h-koâiⁿ ǹg Siōng-tè. 27) Lí kî-tó I, I chiū thiaⁿ lí, Lí iā beh siā lí ê goān. 28) Lí tiāⁿ-tio̍h beh chòe sím-mi̍h, hit ê tāi-chì tek-khak chiâⁿ; Kng iā beh chiò lí ê lō͘. 29) In kàng-kē ê sî, lí iû-goân thang kóng, Seng-koâiⁿ; Khiam-pi ê lâng Siōng-tè beh chín-kiù i. 30) Liân ū-chōe ê lâng Siōng-tè iā beh kiù i; In-ūi lí ê chhiú chheng-khì, i beh tit-tio̍h kiù.

[23] Iok-pek ìn kóng, Taⁿ góa ê ai-oàn sǹg-chòe pōe-ge̍k; Góa só͘ siū ê chek-hoa̍t khah-tāng tī góa ê thó͘-khùi. 3) Goān góa ōe chai tùi cháiⁿ-iūⁿ chhē Siōng-tè, Hō͘ góa thang kàu I ê chō-ūi! 4) Góa beh pâi-lia̍t àn-kiāⁿ tī I ê bīn-chêng, Góa ê chhùi kàu-gia̍h thang piān-bêng. 5) Góa iā tit-tio̍h chai I ìn góa ê ōe, Iā bêng-pe̍k I tùi góa só͘-kóng-ê. 6) I kiám beh ēng tōa koân-lêng kap góa kè-kàu mah? Tek-khak bô án-ni; I beh àⁿ-lo̍h thiaⁿ góa. 7) Tī-hia chèng-tit--ê ōe kap I piān-lūn, Án-ni, góa beh éng-oán thoat-lī sím-phòaⁿ góa ê. 8) Khòaⁿ ah, góa chìn-chêng khì, I bô tī-hia; Góa thè-āu khì, iā bô khòaⁿ-kìⁿ I; 9) Tī tò-pêng I teh kiâⁿ tāi-chì, góa bô khòaⁿ-kìⁿ I; Tī chiàⁿ-pêng I tiàm-ba̍t, góa iā bô khòaⁿ-kìⁿ I. 10) Chóng-sī I chai góa só͘ kiâⁿ ê lō͘; I chhì-liān góa liáu-āu, góa beh chhin-chhiūⁿ kè thoàn-liān ê kim. 11) Góa ê kha tè I ê kha-pō͘; Góa chip-siú I ê lō͘, iā bô phian-chhoa̍h. 12) I chhùi-tûn ê bēng-lēng góa bē bat ûi-pōe; Góa tùi-tiōng I chhùi-lāi ê ōe, iâⁿ-kè góa só͘ tio̍h ēng ê bí-niû. 13) I û it-tēng ê sim-chì, chī-chūi ōe kā I oa̍t-tńg ah? I ê sim só͘ ài-ê, chiū kiâⁿ i. 14) Só͘ kā góa tiāⁿ-tio̍h--ê, I beh chiâⁿ i; Chit hō ê sū I iáu ū chōe-chōe. 15) Só͘-í góa tī I ê bīn-chêng gī-gī-chhoah; Góa siūⁿ-tio̍h chiū kiaⁿ. 16) In-ūi Siōng-tè hō͘ góa sit-táⁿ, Choân-lêng--ê hō͘ góa gī-gī-chhoah; 17) In-ūi góa ê kiaⁿ-hiâⁿ m̄-sī ūi-tio̍h o͘-àm, Iā m̄-sī in-ūi o͘-àm jia-khàm góa ê bīn.

[24] Choân-lêng-ê siáⁿ-sū bô chiong sî-kî siu-khǹg? Bat I ê lâng siáⁿ-sū bô khòaⁿ-kìⁿ I ê ji̍t ah? 2) Ū lâng î-sóa tōe-kài, Chhiúⁿ-toa̍t kui-kûn ê cheng-siⁿ, lâi chhī i. 3) In kóaⁿ bô-pē ê kiáⁿ ê lû, khan kóaⁿ-hū ê gû chòe chún-tǹg. 4) In chhia sòng-hiong lâng lī-khui lō͘; Tōe-chiūⁿ ê kan-khó͘ lâng saⁿ-kap khì bih. 5) Khòaⁿ ah, in chhin-chhiūⁿ iá-lû tī khòng-iá, Chhut-khì chòe-kang, khûn-khûn chhē chia̍h; Khòng-iá kā in ê kiáⁿ chhut chia̍h-mi̍h. 6) Koah chhân--nih ê niû-chháu, Bán pháiⁿ-lâng só͘ chhun ê phû-tô. 7) Thong-mî thǹg-pak-theh bô chhēng-saⁿ tó-teh; Kôaⁿ-léng bô kah-phē. 8) Tī soaⁿ--nih hō͘ tōa-hō͘ ak-tâm; In-ūi bô jia-cha̍h chiū bih-óa tī chio̍h-kha. 9) Tùi lāu-bú ê heng-chêng chhiúⁿ bô-pē ê kiáⁿ khì; Koh tùi sòng-hiong lâng the̍h chún-tǹg; 10) Tì-kàu lâng bô-saⁿ, thǹg-theh lâi kiâⁿ; Iau-iau teh taⁿ tiū-pé. 11) Tī hiah ê lâng ûi-chhiûⁿ lāi, khoeh iû, ta̍h chiú-khut, Ka-kī iáu-kú chhùi-ta. 12) Tī chōe-chōe peh-sìⁿ ê siâⁿ-lāi ū lâng ai-ai chhan, Siū-siong ê lâng ê sim pi-ai; Chóng-sī Siōng-tè bô kàm-chhat hit ê put-gī. 13) Iā ū lâng ûi-pōe kng-bêng, M̄-bat i ê lō͘, Iā bô tiàm tī i ê lō͘-chiūⁿ. 14) Thâi-lâng--ê thiⁿ-phú-kng chiū khí-lâi, Thâi-sí kan-khó͘--ê kap sòng-hiong lâng, Tī mî--sî chhin-chhiūⁿ chha̍t. 15) Kan-îm ê lâng ê ba̍k-chiu thèng-hāu kàu hông-hun, Kóng, Bô lâng ba̍k-chiu ōe khòaⁿ-kìⁿ góa; Koh jia-khàm i ê bīn. 16) In tī mî--sî iah chhù-khang, ji̍t--sî ka-kī bih, Ia̍h m̄-chai hit ê kng. 17) In-ūi in khòaⁿ thiⁿ-kng-chá chòe sí-ìm, In-ūi in tī sí-ìm chin koàiⁿ-sì. 18) I tī chúi-bīn chin khin-khoài, In ê hūn-gia̍h tī tōe-chiūⁿ siū chiù-chó͘; I bô koh oa̍t-tńg lâi kiâⁿ phû-tô-hn̂g ê lō͘. 19) Khòng-hān kap sio-joa̍h siau-bô seh-chúi; Im-kan tùi-tī hoān-chōe ê lâng iā sī án-ni. 20) Hoâi-īn i ê thai beh bōe-kì-tit i; thâng chia̍h i, beh lia̍h chòe tiⁿ; I bô koh siū kì-liām; Put-gī beh chhin-chhiūⁿ chhiū siū at-chi̍h. 21) I khi-hū bô hoâi-īn bô siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng; Bô hó khoán-thāi chiú-kóaⁿ-lâng. 22) Koh ēng I ê koân-lêng pó-choân kiông-béng ê lâng; Sui-jiân i ê oa̍h-miā choa̍t-bāng, iáu-kú ōe koh khí-lâi. 23) I siúⁿ-sù i an-jiân, i chiū ū só͘ óa-khò, I ê ba̍k-chiu iā khòaⁿ-kò͘ in ê lō͘. 24) In seng-koâiⁿ, tiap-á-kú chiū bô--khì; In kàng-kē, hō͘ lâng siu-si̍p, chhin-chhiūⁿ chèng-lâng, Koh chhin-chhiūⁿ be̍h-sūi siū koah--khí-lâi. 25) Nā m̄-sī án-ni, chī-chūi ōe chèng-bêng góa sī pe̍h-chha̍t--ê, Iā hō͘ góa ê ōe kui tī khang-khang ah?

[25] Su-á lâng Pí-le̍k-ta̍t ìn kóng, Koân-lêng kap ui-giâm lóng sī I ê, I tī koâiⁿ ê só͘-chāi kiâⁿ hô-pêng. 3) I ê kun-peng, kiám ōe-sǹg-tit mah? I ê kng chi̍t-ē chhut, chī-chūi bô hō͘ i chiò-tio̍h ah? 4) Án-ni tī Siōng-tè ê bīn-chêng lâng thái-thó ōe chheng-chòe-gī? Hū-jîn-lâng só͘-siⁿ-ê, thái-thó ōe chheng-khì? 5) Khòaⁿ ah, tī I ê ba̍k-chiu-chêng ge̍h bô kng, Chhiⁿ iā bô chheng-khì. 6) Bo̍h-kioh lâng sī thâng, Sè-kan lâng sī tō͘-ún.

[26] Iok-pek ìn kóng, Bô khùi-la̍t--ê, lí ū pang-chān i kàu cháiⁿ-iūⁿ! Chhiú-kut nńg-ê, lí ū chín-kiù i kàu cháiⁿ-iūⁿ! 3) Lí ū cháiⁿ-iūⁿ kà-sī bû-ti ê lâng, Koh tōa hoat-bêng chin-si̍t ê tì-sek? 4) Lí tùi chī-chūi kóng-ōe? Chī-chūi ê sîn tùi lí chhut? 5) Im-hûn ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, Tī chúi-ē, í-ki̍p tī-hia khiā-khí--ê. 6) Tī I ê bīn-chêng im-kan lō͘-hiān, A-pa-tùn iā bô khàm-ba̍t. 7) I thí-khui pak-hng tī khong-tiong ê téng-bīn, Tiàu tōe tī bô ū mi̍h ê téng-bīn. 8) Ēng chúi pau tī I ê ba̍t-hûn-lāi; Hûn tī chúi ê ē-bīn iā bōe phòa-li̍h. 9) I jia-cha̍h I ê chō-ūi, Koh pho͘ I ê hûn tī hí téng-bīn. 10) I tī chúi-bīn u̍ih-chhut kài-hān, Kàu kng kap àm kau-kài ê só͘-chāi. 11) Thiⁿ ê thiāu tín-tāng, In-ūi I ê chek-pī lâi gông-ngia̍h. 12) I ēng lêng-le̍k kek-tōng tōa-hái, I ēng tì-sek phah-phòa La̍h-hap-pek. 13) Ēng I ê khì hō͘ thiⁿ ū chheng-chhái, I ê chhiú chha̍k-thàu gâu-cháu ê chôa. 14) Khòaⁿ ah, chiah-ê put-kò sī I só͘-chòe ê sio-khóa-ê; Lán só͘ tùi I thiaⁿ-kìⁿ ê siaⁿ sòe kàu cháiⁿ-iūⁿ? I tōa koân-lêng ê lûi, chī-chūi ōe chhek-to̍k ah?

[27] Iok-pek koh sòa-chiap thê-khí i ê giân-lūn kóng, 2) Siōng-tè toa̍t góa ê lí-iû; Choân-lêng--ê khó͘-chhó͘ góa ê sim-sîn; Góa chí I ê éng-oa̍h lâi kóng; 3) (In-ūi góa ê oa̍h-miā iáu-kú oân-choân tī góa ê lāi-bīn, Siōng-tè ê khì iáu-kú tī góa ê phīⁿ-khang;) 4) Góa ê chhùi-tûn koat-toàn bô kóng put-gī, Góa ê chi̍h iā bô kóng khúi-chà. 5) Góa toàn-toàn bô chheng lín chòe gī, Góa kàu sí, iā m̄ sǹg góa chòe bô oân-choân. 6) Góa chip-siú góa ê gī, bô beh pàng-sak, Góa ê sim chi̍t-sì-lâng bô chek-pī góa. 7) Goān góa ê tùi-te̍k chhin-chhiūⁿ pháiⁿ-lâng, Goān hit ê khí-lâi kong-kek góa ê, chhin-chhiūⁿ put-gī ê lâng. 8) Bô kèng-khiân ê lâng, sui-jiân chhiúⁿ-tio̍h châi-lī, Siōng-tè chhú i ê oa̍h-miā ê sî, iáu ū sím-mi̍h ǹg-bāng? 9) Hoān-lān lîm-kàu i ê sî, Siōng-tè kiám beh thiaⁿ i ê kiû-kiò? 10) I kiám ōe ēng Choân-lêng--ê chòe hoaⁿ-hí? I sî-siông kiû-kiò Siōng-tè mah? 11) Siōng-tè só͘ chòe ê, góa beh kà-sī lí, Choân-lêng--ê só͘ ū-ê, góa iā bô ún-môa. 12) Khòaⁿ ah, lín pún-sin lóng ū khòaⁿ-kìⁿ, Siáⁿ-sū it-chīn hu-ké ah? 13) Pháiⁿ-lâng tùi Siōng-tè só͘ siū ê hūn-gia̍h, Kiông-pō ê lâng tùi Choân-lêng--ê só͘ tit-tio̍h ê sán-gia̍p, chiū-sī chit-ê. 14) I ê kiáⁿ-jî nā ke-thiⁿ chōe-chōe, sī beh hō͘ to thâi-sí; I ê hō͘-è bô thang chia̍h kàu gia̍h. 15) I só͘ chhun ê lâng beh tú-tio̍h un-e̍k lâi bâi-chòng, Iā i ê kóaⁿ-hū bô thî-khàu. 16) I sui-jiân chek-chū gûn chhin-chhiūⁿ tîn-ai, Koh pī-pān i-chiûⁿ chhin-chhiūⁿ thô͘; 17) I chòe i pī-pān, chóng-sī gī-lâng beh chhēng i, Bô-chōe ê lâng beh pun i ê gûn. 18) I chhin-chhiūⁿ chiù-thâng khí chhù, Koh chhin-chhiūⁿ chiú-kiⁿ-ê tah i ê liâu-á. 19) I hó-gia̍h tó-teh, chóng-sī bô tit-tio̍h siu-bâi; I thí-khui ba̍k-chiu, chiū bô--khì. 20) Kiaⁿ-hiâⁿ beh chhin-chhiūⁿ tōa-chúi jip-tio̍h i; Mî--sî ê tōa-hong beh sàu i khì. 21) Tang-hong chhe i, i chiū khì; Koh kóaⁿ i lī-khui pún só͘-chāi. 22) In-ūi Siōng-tè siā-tio̍h i, iā bô khoan-sù; I khó͘-bōe-thang thoat-lī I ê chhiú. 23) Lâng beh tùi i phah pho̍k-á, Iā beh chhut kháu-hō, kóaⁿ i lī-khui pún só͘-chāi.

[28] Chhut-gûn ū i ê khòng, Só͘ thoàn-liān ê kim iā ū i ê só͘-chāi teh chhut. 2) Thih sī tùi tōe--nih chhú--chhut-lâi, Tàng sī tùi iûⁿ--chhut-lâi. 3) Lâng siau-bô hit ê o͘-àm, Chhē kàu chīn tóe; Ū o͘-àm kap sí-ìm tiong ê chio̍h. 4) I lī-khui lâng kià-kha ê só͘-chāi, khui hia̍t; Kiâⁿ tī hí téng-bīn ê lâng bô siūⁿ-tio̍h i; In lī-khui lâng, tūi tī hia̍t-tiong, hìⁿ-lâi hìⁿ-khì. 5) Lūn-kàu tōe, bí-niû tùi-hia chhut; I ê ē-tóe chhin-chhiūⁿ hō͘ hé kā i péng--khí-lâi. 6) I ê chio̍h-tiong ū lâm-pó-chio̍h, I iā ū kim-soa. 7) Hit tiâu lō͘ eng-chiáu m̄-bat; Sió-eng ê ba̍k-chiu iā bô khòaⁿ-kìⁿ. 8) Ok-siù m̄-bat ta̍h-tio̍h i, Béng-sai iā m̄-bat tùi hia kè. 9) I chhun-chhiú phah tēng-chio̍h, Tùi soaⁿ ê kun-ki kā i péng--khí-lâi. 10) I tī chio̍h-thâu tiong khui-kau, Chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ ta̍k-iūⁿ ê pó-mi̍h. 11) I that-ba̍t chúi hō͘ i bōe tih--lo̍h-lâi; Koh the̍h-chhut ún-ba̍t ê mi̍h, hō͘ i kìⁿ kng. 12) Chóng-sī tì-hūi tùi toh-lo̍h ōe chhē-tio̍h? Chhong-bêng ê só͘-chāi tī toh-lo̍h? 13) I ê kè-chîⁿ bô lâng chai, Tī oa̍h-lâng ê tōe iā bô tè thang chhē. 14) Chhim-ian kóng, Bô tī góa chia; Tōa-hái kóng, Bô kap góa tī-teh. 15) Bōe-ōe ēng n̂g-kim lâi tit-tio̍h i; Iā bōe-ōe phêng gûn chòe i ê kè-chîⁿ. 16) O-hui ê kim bōe ta̍t-tio̍h i; Pó-kùi ê phek-ge̍k kap lâm-pó-chio̍h iā bōe. 17) N̂g-kim kap po-lê bōe pí-tit i; Hó-kim ê khì-kū bô kàu-gia̍h kap i ōaⁿ. 18) Sian-hô chúi-chiⁿ lóng bô kàu-gia̍h thang kóng; In-ūi tit-tio̍h tì-hūi iâⁿ-kè chin-chu. 19) Kó͘-si̍t ê n̂g-ge̍k bōe pí-tit i; Chiok-siâⁿ ê kim m̄-ta̍t-tio̍h i. 20) Án-ni tì-hūi tùi toh-lo̍h lâi? Chhong-bêng ê só͘-chāi tī toh-lo̍h? 21) Kì-jiân tùi it-chhè ū oa̍h-miā-ê ê ba̍k-chiu ún-ba̍t; Tùi khong-tiong ê pe-chiáu jia-iám. 22) A-pa-tùn kap Sí-sit kóng, Goán hī-khang thiaⁿ-kìⁿ i ê hong-siaⁿ. 23) Siōng-tè bêng-pe̍k tì-hūi ê lō͘, Iā chai i ê só͘-chāi. 24) In-ūi I kàm-chhat kàu tōe ê ke̍k-thâu, Piàn-khòaⁿ phó͘-thiⁿ-ē. 25) Tiāⁿ-tio̍h hong ê khin-tāng, Koh niû chúi ê chōe-chió. 26) I kā hō͘-chúi tiāⁿ-tio̍h lē, Kā lûi tiān tiāⁿ-tio̍h i ê lō͘; 27) Hit-sî I khòaⁿ-kìⁿ i, lâi kóng-bêng i, I chō-chiâⁿ i, koh cha-chhat i. 28) I tùi lâng kóng, khòaⁿ ah, kèng-ùi Chú chiū-sī tì-hūi, Lī-khui pháiⁿ chiū-sī chhong-bêng.

[29] Iok-pek koh sòa-chiap thê-khí i ê giân-lūn, kóng, 2) Goān góa chhin-chhiūⁿ chiông-chêng hiah ê ge̍h, Chhin-chhiūⁿ Siōng-tè pó-siú góa ê ji̍t. 3) Hit-sî I ê teng chiò tī góa ê thâu-khak, Góa khò I ê kng kiâⁿ-kè o͘-àm. 4) Chhin-chhiūⁿ góa tī chhiu-thiⁿ ê ji̍t, Tī góa ê pò͘-pîⁿ Siōng-tè kap góa chhin-bi̍t. 5) Choân-lêng--ê iáu-kú kap góa tī-teh, Góa ê kiáⁿ-jî tī góa ê sì-ûi. 6) Ēng ni sóe góa ê kha, Chio̍h-pôaⁿ kā góa chhut-iû chiâⁿ-khoe. 7) Góa kiâⁿ kàu siâⁿ-mn̂g, Tī koe-chhī siat góa ê chō-ūi. 8) Siàu-liân lâng khòaⁿ-kìⁿ góa chiū cháu khì bih, Lāu-lâng iā khí-lâi khiā. 9) Siú-léng chiū thêng-chí i ê ōe, Ēng chhiú ng in ê chhùi. 10) Kùi-cho̍k bô khui siaⁿ, Chi̍h-thâu liâm tī chiūⁿ-kiuⁿ. 11) In-ūi hī-khang thiaⁿ-kìⁿ-ê, chiū chheng góa chòe ū hok-khì, Ba̍k-chiu khòaⁿ-kìⁿ-ê, chiū kā góa chòe kan-chèng. 12) In-ūi góa chín-kiù ai-kiû ê kan-khó͘ lâng, Kap bô-pē ê kiáⁿ, bô lâng pang-chān ê. 13) Tit-beh sí-bô ê lâng kā góa chiok-hok, Góa iā hō͘ kóaⁿ-hū ê sim hoaⁿ-hí lâi chhiùⁿ-koa. 14) Góa chhēng kong-gī, i iā ēng góa chòe saⁿ, Ēng kong-pêng chòe phàu, chòe bō. 15) Góa chòe chhiⁿ-mî lâng ê ba̍k-chiu, Chòe pái-kha ê lâng ê kha. 16) Góa chòe sòng-hiong lâng ê pē, Pêng-sò͘ m̄-bat--ê ê àn-kiāⁿ góa cha-chhat i. 17) Góa phah-chi̍h pháiⁿ-lâng ê gê-chô, Chhiúⁿ i ê chhùi-khí só͘ kā ê. 18) Góa chiū kóng, Góa beh sí tī góa ê siū, Góa ê ji̍t-chí beh ke-thiⁿ chhin-chhiūⁿ soa. 19) Góa ê kun chhun kàu chúi-piⁿ, Lō͘-chúi kui-mî lo̍h tī góa ê ki. 20) Góa ê êng-kng tī góa siông-siông sin, Góa ê keng tī góa ê chhiú koh-chài-ân. 21) Lâng thiaⁿ-kìⁿ góa, chiū thèng-hāu, Chēng-chēng tán góa chí-kàu. 22) Góa kóng-liáu, in chiū bô koh kóng; Góa ê ōe chhin-chhiūⁿ hō͘ tih tī in ê téng-bīn. 23) In thèng-hāu góa chhin-chhiūⁿ thèng-hāu hō͘-chúi, Tōa khui in ê chhùi, chhin-chhiūⁿ him-bō͘ chhun-thiⁿ ê hō͘. 24) In sit-bāng, góa an-ùi in; In bōe-ōe kóe-piàn góa ê bīn ê kng. 25) Góa kā in kéng lō͘, góa chē thâu-ūi; Góa chhin-chhiūⁿ ông tī kun-tūi-tiong khiā-khí, Koh chhin-chhiūⁿ an-ùi siong-sim ê lâng.

[30] Chóng-sī hiān-kim pí góa khah siàu-liân ê lâng thí-chhiò góa, Hit-hō lâng ê lāu-pē, góa pún khòaⁿ in, bōe khah-sū góa iûⁿ-kûn ê káu. 2) In ê chòng-liân í-keng soe-thè, In ê chhiú ê la̍t kap góa sím-mi̍h kan-sia̍p? 3) In in-ūi khiàm-kheh kap iau-gō, sin-thé siau-sán, Tī hong-hòe léng-chēng ê o͘-àm-tiong khòe ta-thô͘. 4) Tī chháu-phō tiong-kan bán lê-hok ê chhài, Kim-chhiok-hoe ê kun chòe in ê chia̍h-mi̍h. 5) In tùi lâng ê tiong-kan siū kóaⁿ-chhut; Lâng hoah in chhin-chhiūⁿ hoah chha̍t. 6) In sòa tio̍h tiàm tī soaⁿ-kok ê chhim-khiⁿ, Tī tōe-hia̍t kap chio̍h-tōng ê lāi-bīn. 7) Tī chhiū-nâ-lāi chhin-chhiūⁿ lû háu; Tī chhì-phè-kha teh chhun-ûn. 8) In sī gōng-lâng ê kiáⁿ-jî, sī hā-chiān lâng ê kiáⁿ-jî; Siū piⁿ-phah kóaⁿ-chhut kéng-gōa. 9) Taⁿ chiah ê lâng lia̍h góa chòe in ê koa-khek, Chòe in ê ōe-pìⁿ. 10) In iàm-ò͘ⁿ góa, lī-khui góa hn̄g-hn̄g; Kìⁿ-tio̍h góa ê bīn chiū phùi-nōa. 11) In-ūi I pàng-lēng I ê soh, lâi khó͘-chhó͘ góa, In chiū tī góa ê bīn-chêng bô ka-kī iok-sok. 12) Pi-chiān ê chéng-lūi tī góa ê chiàⁿ-pêng khí-lâi, Sak-khui góa ê kha, chō hām-hāi ê lō͘ lâi kong-kek góa. 13) In húi-hoāi góa ê lō͘, Ke-thiⁿ góa ê hoān-lān, Chiū-sī bô tit-tio̍h pang-chān ê lâng. 14) In chhin-chhiūⁿ tùi khoah-tōa ê phòa-khiah lâi, Tī húi-hoāi ê tiong-kan ti̍t-ti̍t kō--lâi. 15) Kiaⁿ-hiâⁿ ê sū oa̍t-tńg kàu tī góa, In kóaⁿ-tio̍k góa ê êng-kng chhin-chhiūⁿ hong; Góa ê hok-lo̍k chhin-chhiūⁿ hûn kè--khì. 16) Taⁿ góa ê sim-sîn tī góa ê lāi-bīn ke̍k sit-chì; Hoān-lān ê ji̍t kā góa khîⁿ-tiâu-tiâu. 17) Mî--sî góa ê kut siū chhì-chha̍k lut-chat; Thàng-thiàⁿ khòe góa bô soah. 18) In-ūi chit-ê tōa ê la̍t, góa ê i-ho̍k m̄-chiâⁿ-iūⁿ; Chhin-chhiūⁿ saⁿ ê ām-kún-niá kā góa sok ân-ân. 19) I hiah góa tī thô͘-bê; Góa chiū chhin-chhiūⁿ thô͘-hún kap hé-hu. 20) Góa kiû-kiò Lí, Lí m̄ ìn góa; Góa khiā--khí-lâi, Lí kan-ta teh khòaⁿ. 21) Lí piàn chân-jím lâi khoán-thāi góa, Koh ēng Lí ê chhiú ê tōa-la̍t khún-pek góa. 22) Kú-khí góa tī hong ê téng-bīn, hō͘ góa khiâ i; Koh siau-bia̍t góa tī chin-thàu ê hong. 23) In-ūi góa chai Lí beh hō͘ góa kàu sí-bô, Kàu hit-keng ūi-tio̍h lóng-chóng ū oa̍h-miā--ê só͘ tiāⁿ-tio̍h ê chhù. 24) Lâng poa̍h-tó ê sî, kiám bô chhun-chhiú? Tú-tio̍h chai-ē kiám bô in-ūi án-ni hoah kiù? 25) Lâng tú-tio̍h hoān-lān, góa kiám bô ūi-tio̍h i thî-khàu? Lâng sòng-hiong, góa ê sim kiám bô ūi-tio̍h i iu-būn? 26) Góa ǹg-bāng tit-tio̍h hok-khì, chai-ē chiū kàu; Góa thèng-hāu kng-bêng, o͘-àm chiū lâi. 27) Góa ê sim-tn̂g kún-ká bô-hioh; Khó͘-lān ê ji̍t lîm-kàu góa. 28) Góa bô ji̍t-kng chiū thî-khàu kiâⁿ-khì, Góa khiâ tī hōe-tiong, teh âu-kiò kiû pang-chān. 29) Góa kap soaⁿ-káu chōe hiaⁿ-tī, Kap tô-chiáu chòe tâng-phōaⁿ. 30) Góa ê phê-hu o͘, chiū liù--lo̍h-khì, Góa ê kut-thâu in-ūi jia̍t siū sio. 31) Só͘-í góa ê khîm pìⁿ-chòe pi-ai ê im, Góa ê siau pìⁿ-chòe thî-khâu--ê ê siaⁿ.

[31] Góa kap góa ê ba̍k-chiu li̍p-iok, Thái-thó ōe chù-ì khòaⁿ chāi-sek-lú ah? 2) In-ūi Siōng-tè tùi téng-bīn só͘ tiāⁿ-tio̍h ê hūn-gia̍h, Choân-lêng--ê tùi téng-bīn só͘ phài ê ki-gia̍p sī sím-mi̍h ah? 3) Kiám m̄-sī hoān-lān lîm-kàu put-gī--ê, Chai-hāi lîm-kàu chok-gia̍t--ê mah? 4) I kiám m̄-sī kàm-chhat góa ê lō͘. Tiám-sǹg góa ê kha-pō͘ mah? 5) Góa nā kap hu-ké saⁿ-kap kiâⁿ, Kha nā kòaⁿ-kín tè khúi-chà; 6) (Goān góa hō͘ kong-tō ê thian-phêng lâi chhìn, Hō͘ Siōng-tè chai góa ê sûn-choân;) 7) Góa ê kha-pō͘ nā phian-lī chiàⁿ-lō͘, Góa ê sim nā kun-tè góa ê ba̍k-chiu, Nā ū lâ-sâm liâm tī góa ê chhiú; 8) Chiū goān góa só͘ chèng-ê, pa̍t-lâng chia̍h i, Góa só͘ chhut-sán--ê, i ê kun siū pu̍ih-chhut. 9) Góa ê sim nā hō͘ hū-lú ín-iú khì, Á-sī góa bih tī chhù-piⁿ ê mn̂g teh tán; 10) Chiū goān góa ê hū-jîn-lâng kā lâng oe-bō, Pa̍t-lâng iā kap i tâng-pâng; 11) In-ūi che sī tōa-pháiⁿ. Sī sím-phòaⁿ-si eng-kai pān ê chōe; 12) Che sī hé, sio kàu bia̍t-bô, Pu̍ih-tû góa it-chhè só͘ chhut-sán--ê ê kun. 13) Góa ê lô͘-po̍k lú-pī kap góa piān-lūn ê sî, Góa nā biáu-sī in ê lí-iû; 14) Chiū Siōng-tè khí-lâi, góa beh cháiⁿ-iūⁿ ah? I sím-mn̄g, góa beh cháiⁿ-iūⁿ ìn ah? 15) Chō góa tī the--ni̍h-ê, kiám-m̄-sī iā chō i mah? Chō-chiâⁿ goán tī pak-tó͘--ê, kiám m̄-sī chi̍t-ê mah? 16) Góa nā kìm-chí sòng-hiong lâng ê ì-goān, Á-sī hō͘ kóaⁿ-hū ê ba̍k-chiu khòaⁿ kàu ian-n̄g; 17) Á-sī góa ka-kī chia̍h tām-po̍h mi̍h, Bô-pē ê kiáⁿ chia̍h bô hūn ah? 18) (Tùi góa siàu-liân i kap góa saⁿ-kap tōa-hàn, chhin-chhiūⁿ kap lāu-pē chi̍t-iūⁿ; Góa tùi chhut lāu-bú ê pak-tó͘ chiū khan-sêng kóaⁿ-hū;) 19) Góa nā khòaⁿ-kìⁿ lâng in-ūi bô saⁿ lái sí, Á-sī khòaⁿ-kìⁿ sòng-hiong lâng seng-khu bô thang jia-kah; 20) I ê io nā bô kā góa chiok-hok, I iā bô tùi góa ê iûⁿ ê mn̂g ka-kī sio, 21) Góa nā in-ūi khòaⁿ-kìⁿ tī siâⁿ-mn̂g ū pang-chān góa ê, Chiū khí-chhiú kong-kek bô-pē ê kiáⁿ; 22) Goān góa ê chhiú tùi keng-kah lut--lo̍h-khì, Góa ê chhiú-chat tùi kut chi̍h--khì; 23) In-ūi tùi Siōng-tè lâi ê chai-ē hō͘ góa kiaⁿ-hiâⁿ; In-ūi I ê ui-giâm, góa tng bōe khí. 24) Góa nā ēng n̂g-kim chòe ǹg-bāng, Tùi hó-kim kóng, Lí sī góa só͘ óa-khò ê; 25) Góa nā in-ūi châi-bu̍t hong-sēng, In-ūi Góa ê chhiú thàn chōe-chōe lâi hoaⁿ-hí; 26) Góa nā khòaⁿ-kìⁿ ji̍t teh hoat-kng, Ge̍h kng-kng teh kiâⁿ; 27) Góa ê sim tī àm-tiong siū ín-iú, Á-sī góa ê chhùi kap góa ê chhiú saⁿ-chim; 28) Che iā sī sím-phòaⁿ-si eng-kai pān ê chōe, In-ūi góa án-ni sī pōe-biū tī téng-bīn ê Siōng-tè. 29) Góa nā lia̍h oàn-hūn góa--ê ê chai-ē chòe khoài-lo̍k, Á-sī ūi-tio̍h i tú-tio̍h chai-ē lâi tek-ì; 30) (Kî-si̍t góa bô iông-ún góa ê chhùi hoān-chōe, Chiù-chó͘ kiû hō͘ in sí;) 31) Nā góa pò͘-pîⁿ-lâi ê lâng bô kóng, Chī-chūi ōe chhē-tio̍h chi̍t-ê bô chia̍h i ê hó-mi̍h kàu pá--ê? 32) (Chhut-gōa-lâng bô hioh tī koe-lō͘, Góa kā kiâⁿ-lō͘ ê lâng khui mn̂g;) 33) Góa nā chhin-chhiūⁿ A-tong jia-iám góa ê kè-si̍t, Khǹg góa ê chōe-gia̍t tī góa ê heng-chêng; 34) Ūi-tio̍h kiaⁿ tōa-tūi ê chèng-lâng, Kiaⁿ chong-cho̍k ê biáu-sī, Tì-kàu chēng-chēng m̄-káⁿ chhut-mn̂g-- 35) Goān ū chi̍t-ê teh thiaⁿ góa! (Khòaⁿ ah, ū góa só͘ ūi ê hō, goān Choân-lêng--ê ìn góa;) Goān tit-tio̍h góa ê tùi-te̍k só͘ siá ê kò-chn̄g! 36) Góa tek-khak beh pē i tī góa ê keng-thâu, Tì i chòe bián-liû. 37) Góa beh tùi I kóng-bēng góa kha-pō͘ ê siàu-gia̍h, Beh chhin-chhiūⁿ jîn-kun chiū-kūn I. 38) Góa ê chhân-hn̂g nā chhut-siaⁿ kò góa, Lôe-kau saⁿ-kap thî-khàu; 39) Góa nā chia̍h i ê chhut-sán, bô hō͘ i kè-chîⁿ, Á-sī hō͘ gia̍p-chú sit-lo̍h i ê sìⁿ-miā; 40) Chiū goān chhì-á hoat-siⁿ thòe sió-be̍h, Pháiⁿ-chháu hoat-siⁿ lâi thòe tōa-be̍h. Iok-pek ê ōe bêng-pe̍k lah.

[32] Tùi án-ni chí saⁿ ê lâng chiū thêng-soah, bô koh ìn Iok-pek, in-ūi i ka-kī khòaⁿ-chòe gī. 2). Hit-sî ū Pò͘-se lâng, sio̍k tī Lân ê cho̍k, Pa-la̍h-ka ê kiáⁿ Í-lī-hō͘, chin siū-khì; siū-khì Iok-pek, in-ūi i lia̍h ka-kī pí Siōng-tè khah ū gī. 3).Iā siū-khì i saⁿ ê pêng-iú, in-ūi in siūⁿ bô ōe thang ìn, iáu-kú gí Iok-pek ū chōe. 4). Í-lī-hō͘ beh kap Iok-pek kóng-ōe, iáu teh thèng-hāu; sī in-ūi in pí i khah-chōe hè. 5). Í-lī-hō͘ khòaⁿ-kìⁿ chí saⁿ lâng chhùi-lāi bô ōe thang ìn, chiū tōa siū-khì. 6) Pò͘-se lâng Pa-la̍h-ka ê kiáⁿ Í-lī-hō͘ ìn kóng, Góa siàu-liân, lín nî-lāu; Só͘-í góa thè-niū, m̄-káⁿ tùi lín pâi-lia̍t góa ê ì-kiàn. 7) Góa kóng, Jit-chí chōe-ê tio̍h kóng, Hè-siū koâiⁿ-ê tio̍h ēng tì-hūi kà-sī lâng. 8) Nā-sī lâng ê lāi-bīn ū sim-sîn, Iā Choân-lêng--ê ê khì hō͘ lâng chhang-miâ. 9) Khah sī-tōa--ê, bô lóng ū tì-hūi, Khah ló-liân--ê, bô lóng ōe bêng-pe̍k kong-pêng. 10) Só͘-í góa kóng, Lín tio̍h thiaⁿ góa; Góa iā beh pâi-lia̍t góa ê ì-kiàn. 11) Khòaⁿ ah, góa í-keng thèng-hāu lín ê ōe, Koh hī-khang thiaⁿ lín ê lí-lūn; Thèng-hāu lín chhē-tio̍h thang kóng ê ōe. 12) Góa liû-sim thiaⁿ lín. Khòaⁿ ah, lín tiong-kan bô chi̍t-lâng piān-tó Iok-pek, Iā bô chi̍t-ê ìn i ê ōe. 13) Lín bo̍h-tit kóng, Goán tú-tio̍h tì-hūi; Siōng-tè ōe iâⁿ i, lâng bōe-ōe. 14) I bô ēng ōe kap góa piān-lūn; Góa iā bô beh ēng lín ê ōe ìn i. 15) In gāng-gāng bô koh ìn, Bô ōe thang kóng. 16) In bô kóng-ōe, tiāⁿ-tiāⁿ khiā-teh bô koh ìn, Góa kiám tio̍h koh thèng-hāu mah? 17) Góa iā beh chīn góa ê hūn-gia̍h lâi ìn, Pâi-lia̍t góa ê ì-kiàn. 18) In-ūi góa ū ōe móa-móa; Góa lāi-bīn ê sîn kek-tōng góa. 19) Khòaⁿ ah, góa ê pak-lāi chhin-chhiūⁿ hong-ba̍t-ba̍t ê chiú; Iā chhin-chhiūⁿ sin ê phê-tē teh-beh piak-li̍h. 20) Góa beh kóng-chhut, hō͘ góa tháu-khì; Góa beh khui-chhùi lâi ìn. 21) Góa bô beh khòaⁿ lâng ê sin-hūn; Iā bô beh thiám-mī lâng. 22) In-ūi góa bōe hiáu-tit thiám-mī lâng; Nā ū án-ni, chiū chhòng-chō góa--ê beh kín-kín tû-bia̍t góa.

[33] Iok-pek ah, taⁿ chhiáⁿ lí thiaⁿ góa ê ōe, Liû-sim thiaⁿ góa it-chhè ê giân-gú. 2) Khòaⁿ ah, góa taⁿ khui góa ê chhùi, Góa ê chi̍h tī chhùi-lāi teh kóng. 3) Góa ê ōe beh kóng-chhut góa sim-lāi ê chèng-ti̍t, Góa ê chhùi-tûn beh láu-si̍t kóng-chhut só͘ chai ê. 4) Siōng-tè ê Sîn chhòng-chō góa; Choân-lêng--ê ê khì hō͘ góa tit-tio̍h oa̍h. 5) Lí nā ōe, chiū tio̍h ìn góa, Khí-lâi khiā pâi-lia̍t tī góa ê bīn-chêng. 6) Khòaⁿ ah, góa tī Siōng-tè ê bīn-chêng kap lí chi̍t-iūⁿ, Iā sī ēng thô͘ ni̍h-chiâⁿ-ê. 7) Khòaⁿ ah, góa bô ēng ui-giâm hō͘ lí kiaⁿ, Iā bô ēng góa ê sè-la̍k teh--lí. 8) Lí só͘ kóng-ê, góa si̍t-chāi ū thiaⁿ-kìⁿ, Iā ū thiaⁿ-kìⁿ lí ê ōe ê siaⁿ, kóng, 9) Góa sī chheng-khì, bô kè-sit, Góa sī chheng-pe̍k, tī góa sim-lāi iā bô chōe. 10) Khòaⁿ ah, I chhē khàng-khiah lâi kong-kek góa, Lia̍h góa chòe I ê tùi-te̍k. 11) I ēng kha-khàu khàu góa ê kha, Tì-ì khòaⁿ góa it-chhè ê lō͘. 12) Khòaⁿ ah, kóng kàu che, lí sī put-gī, góa beh ìn lí; In-ūi Siōng-tè pí lâng khah-tōa. 13) Lí siáⁿ-sū kap I saⁿ-chiⁿ? In-ūi I ê sū I lóng bô kóe-bêng. 14) In-ūi Siōng-tè kóng chi̍t-pái, Iā nn̄g-pái, chóng-sī lâng bô tì-ì. 15) Lâng tó tī bîn-chhn̂g khùn, Kàu i khùn tāng-bîn ê sî, Tī bîn-bāng-tiong, mî--sî ê īⁿ-siōng, 16) I khui in ê hī-khang, Khàm-ìn tī in só͘ siū ê kà-sī. 17) Beh hō͘ lâng kóe-ōaⁿ só͘ kè-e̍k ê sū, At-chí lâng ê kiau-ngō͘. 18) Chō͘-chí i ê oa̍h-miā bô lo̍h chhim-khiⁿ, Iā i ê sìⁿ-miā bô tùi to-kiàm lâi sí. 19) Lâng tī bîn-chhn̂g--nih siū thàng-thiàⁿ ê kéng-kài; Tī i ê kut-lāi chhin-chhiūⁿ kau-chiàn bô soah. 20) Tì-kàu i ê oa̍h-miā iàm-chiān chia̍h-mi̍h, I ê sim-sîn iàm-ò͘ⁿ hó-bī. 21) I ê bah siau-sán, bô thang khòaⁿ-kìⁿ; Pêng-sò͘ bô khòaⁿ-kìⁿ ê kut, taⁿ lóng thóng-chhut. 22) I ê sìⁿ-miā kūn tī chhim-khiⁿ; I ê oa̍h-miā kūn tī hiah ê bia̍t-bô sìⁿ-miā ê. 23) Nā ū chi̍t ê sù-chiá kap i tī-teh, Chiū-sī chi̍t-chheng-tiong ê chi̍t-ê, thòe i kóng-ōe-ê, Chiong lâng só͘ tio̍h-chòe-ê chí-sī i; 24) I chiū si-un hō͘ i, kóng, Kiù i bián-tit lo̍h chhim-khiⁿ, Góa í-keng chhē-tio̍h sio̍k-hôe i ê. 25) I ê bah pí gín-ná ê bah khah iù-nńg; I beh ho̍k-tò siàu-liân ê ji̍t-chí. 26) I beh kî-tó Siōng-tè, Siōng-tè hoaⁿ-hí i; Kìⁿ-tio̍h I ê bīn lâi hoaⁿ-hí; I koh sǹg hit-lâng chòe-gī. 27) I tī lâng ê bīn-chêng chhiùⁿ-koa kóng, Góa ū hoān-chōe, tian-tó sī-hui, bô lī-ek góa. 28) I kiù-sio̍k góa ê sìⁿ-miā, bián-lo̍h chhim-khiⁿ; Góa ê oa̍h-miā iā beh khòaⁿ-kìⁿ kng. 29) Khòaⁿ ah, chiah ê it-chhè ê sū Siōng-tè kiâⁿ tī lâng, Nn̄g-pái, saⁿ-pái. 30) Ūi-tio̍h beh tùi chhim-khiⁿ kiù i ê sìⁿ-miā tò-tńg, Hō͘ i tit-tio̍h oa̍h-miā ê kng chiò i. 31) Iok-pek ah, lí tio̍h àⁿ hī-khang thiaⁿ góa ê ōe, Tio̍h chēng-chēng, góa chiū beh kóng. 32) Lí nā ū ōe thang kóng, chiū ìn góa; Chòe lí kóng, in-ūi góa ài lia̍h lí chòe gī. 33) Nā bô, lí tio̍h thiaⁿ góa kóng, lí tio̍h chēng-chēng, Góa beh kà lí tì-hūi.

[34] Í-lī-hō͘ koh ìn kóng, Lín ū tì-hūi ê lâng, tio̍h thiaⁿ góa ê ōe, Ū tì-sek-ê lâng tio̍h àⁿ hī-khang thiaⁿ góa. 3) In-ūi hī-á chhì-giām ōe, Chhin-chhiūⁿ chiūⁿ-kiuⁿ hun-piat chu-bī. 4) Lán tio̍h ūi ka-kī kéng hit ê ha̍p-gî--ê, Iā tio̍h saⁿ-kap chai sím-mi̍h sī hó. 5) In-ūi Iok-pek ū kóng, Góa sī kong-gī, Siōng-tè toa̍t góa ê chèng-lí; 6) Góa sui-jiân ū lí, iáu sǹg chòe kóng pe̍h-chha̍t--ê; Góa sui-jiân bô kè-sit, só͘ siū ê siong bōe-i--tit. 7) Chī-chūi chhin-chhiūⁿ Iok-pek móa-chhùi bú-bān, Chhin-chhiūⁿ lim chúi ah? 8) I kap chok-gia̍t--ê chòe-phōaⁿ lâi-óng, Kap pháiⁿ-lâng saⁿ-kap kiâⁿ. 9) In-ūi i bat kóng, Lâng hoaⁿ-hí Siōng-tè, Lóng sī bô lī-ek. 10) Só͘-í lín bêng-lí ê lâng, tio̍h thiaⁿ góa ê ōe. Siōng-tè toàn-toàn bōe kiâⁿ pháiⁿ, Choân-lêng--ê toàn-toàn bōe kiâⁿ put-gī. 11) In-ūi I beh chiàu lâng só͘-chòe-ê lâi pò-èng i, Chiàu lâng só͘-kiâⁿ--ê lâi hō͘ i tú-tio̍h. 12) Siōng-tè si̍t-chāi bōe chòe pháiⁿ; Choân-lêng--ê iā bô phian-su lâi sím-phòaⁿ. 13) Chī-chūi ēng tōe thok-tiōng I ah? Chī-chūi an-tiāⁿ choân sè-kài ah? 14) I nā choan-sim kò͘ ka-kī, Chiong I ê sîn kap khì siu-hôe kui ka-kī, 15) Kìⁿ-nā ū jio̍k-thé--ê beh chòe chi̍t-ē sí, Lâng iû-goân beh kui thó͘. 16) Lí nā bêng-lí, chiū tio̍h thiaⁿ chit-ê, Àⁿ hī-khang thiaⁿ góa kóng-ōe ê siaⁿ. 17) Oàn-hūn kong-pêng--ê kiám ōe chiáng-koân mah? Hit-ê ū kong-gī--ê, ū koân-lêng--ê, lí kiám ōe tēng I ū-chōe mah? 18) I tùi kun-ông kóng, Lí sī bô hē-lo̍h--ê; Tùi kùi-cho̍k kóng, Lí sī siâ-ok--ê. 19) I bô phian-su khoán-thāi ū chiok-ūi-ê, Iā bô khi-pîn tiōng-hù, In-ūi lóng sī I ê chhiú só͘ chō ê. 20) Tiap-á-kú ê tiong-kan, pòaⁿ-mî ê sî, in chiū sí-bô; Peh-sìⁿ siū iô-choah, teh kè--khì; Ióng-béng--ê siū tû-bia̍t m̄-bián ēng chhiú. 21) In-ūi I ê ba̍k-chiu kàm-chhat ta̍k lâng ê lō͘, Khòaⁿ-bêng i ê kha-pō͘. 22) Bô ū o͘-àm, bô ū sí-ìm, Thang hō͘ kiâⁿ-pháiⁿ ê lâng khì bih. 23) In-ūi I bô kā lâng tiāⁿ-tio̍h sî-kî, Hō͘ lâng thang kàu I ê bīn-chêng siū sím-phòaⁿ. 24) I phah-chhùi kiông-béng ê lâng, m̄-bián chhâ-mn̄g, Siat-li̍p pa̍t-lâng lâi thòe in. 25) In-ūi I kàm-chhat in ê só͘-chòe; Tī mî--sî chhia-tó in, in chiū bia̍t-bô. 26) Tī chèng-lâng teh khòaⁿ ê só͘-chāi I phah in, Chhin-chhiūⁿ phah chòe-pháiⁿ ê lâng chi̍t-iūⁿ. 27) In-ūi in kiâⁿ phian-chhoa̍h bô tè I, Iā lóng bô tì-ì I ê lō͘. 28) Tì-kàu hō͘ sòng-hiong lâng âu-kiò ê siaⁿ thàu-kàu I bīn-chêng, I iā thiaⁿ-kìⁿ khùn-khó͘ ê lâng ê âu-kiò. 29) I hō͘ lâng an-chēng, chī-chūi ōe hiâm I m̄-tio̍h ah? I ng-bīn, chī-chūi khòaⁿ I ōe tio̍h ah? I khoán-thāi chi̍t-kok á-sī chi̍t-lâng lóng sī án-ni; 30) Bián-tit bô kèng-khiân ê lâng chòe ông, Bián-tit ū lâng lóng-lo̍k peh-sìⁿ. 31) Kiám ū lâng bat tùi Siōng-tè kóng, Góa í-keng siū chek-hoa̍t, bô koh hoān-chōe ah? 32) Góa só͘ bô khòaⁿ-kìⁿ--ê, kiû Lí chí-sī góa, Góa nā bat chòe pháiⁿ, góa bô beh koh chòe i. 33) Kiám sī I só͘ pò-èng, bô chiàu lí ê ì-sù, lí chiah the-sî m̄-siū mah? Taⁿ tio̍h kéng--ê, sī lí, m̄-sī góa; lí só͘ chai-ê chòe lí kóng. 34) Bêng-lí ê lâng, kap thiaⁿ góa ê ōe ê tì-hūi lâng, Beh tùi góa kóng; 35) Iok-pek só͘ kóng-ê bô tì-sek, I ê ōe bô tì-hūi. 36) Goān Iok-pek siū chhì-giām kàu thàu-tóe, In-ūi i ê ìn-tap chhin-chhiūⁿ pháiⁿ lâng. 37) In-ūi i tī i ê chōe koh ke-thiⁿ pōe-ge̍k; I tī lán tiong-kan phah-chhiú; Koh ēng chōe-chōe ōe hoán-tùi Siōng-tè.

[35] Í-lī-hō͘ koh ìn kóng, Lí lia̍h chit-ê chòe ū ha̍p-lí, Lí kóng, Góa ê gī iâⁿ-kè Siōng-tè ê gī ah, 3) Lí kéng-jiân kóng, Che ū sím-mi̍h lī-ek lí? Iū-koh, Góa ū sím-mi̍h lī-ek khah-iâⁿ góa bat khì hoān-chōe? 4) Góa beh ìn lí, Í-ki̍p óa-lí ê tâng-phōaⁿ. 5) Lí tio̍h kia̍h-ba̍k khòaⁿ thiⁿ, Khòaⁿ hit ê kiong-chhong, sī pí lí khah-koâiⁿ. 6) Lí nā hoān-chōe, ōe hāi-tio̍h I sím-mi̍h? Lí ê kè-sit nā ke-thiⁿ, ōe gāi-tio̍h I sím-mi̍h ah? 7) Lí nā kiâⁿ-gī, ū sím-mi̍h hō͘ I ah? Á-sī I tùi lí ê chhiú ū tit-tio̍h sím-mi̍h ah? 8) Lí ê pháiⁿ koan-hē lí tâng-lūi ê lâng, Lí ê gī iā koan-hē sè-kan lâng. 9) Lâng in-ūi siū chōe-chōe pō-gio̍k chiū âu-kiò, In-ūi siū kiông ê lâng ê ap-chè, chiū háu-kiù. 10) Chóng-sī bô lâng kóng, Chhòng-chō góa ê Siōng-tè tī toh-lo̍h? I sī hō͘ lâng mî--sî chhiùⁿ-koa--ê. 11) I sī kà-sī lán iâⁿ-kè tōe-chiūⁿ ê cháu-siù, Hō͘ lán ū tì-hūi, iâⁿ-kè tī khong-tiong ê pe-chiáu ê. 12) In tī-hia âu-kiò, chóng-sī bô ū ìn-tap ê, In-ūi pháiⁿ-lâng kiau-ngō͘ ê iân-kò͘. 13) Hu-kè-ê, Siōng-tè bô beh thiaⁿ, Choân-lêng--ê iā m̄ khòaⁿ-kò͘ i. 14) Hô-hòng lí kóng, lí bô khòaⁿ-kìⁿ I; Chit ê àn-kiāⁿ tī I ê bīn-chêng, lí tio̍h chhiáⁿ thèng-hāu I ah! 15) Chóng-sī taⁿ in-ūi I bô siū-khì lâi chek-hoa̍t, Iā bô put-chí chù-ì bú-bān; 16) Só͘-í Iok-pek khui-chhùi lóng hu-ké, Kóng chōe-chōe bû-ti ê ōe.

[36] Í-lī-hō͘ koh sòa-chiap kóng, Lí koh iông-ún góa tiap-á-kú, góa chiū beh chí-sī lí, In-ūi iáu ū ōe beh ūi-tio̍h Siōng-tè lâi kóng. 3) Góa beh tùi hn̄g-hn̄g chhú góa ê tì-sek, Ēng gī kui hō͘ chhòng-chō góa--ê. 4) In-ūi góa ê ōe si̍t-chāi bô pe̍h-chha̍t, Ū tì-sek chiâu-pī--ê kap lí tī-teh. 5) Khòaⁿ ah, Siōng-tè tōa koân-lêng lóng bô biáu-sī lâng; I ê sim-su lêng-le̍k chin-tōa. 6) I bô pó-hō͘ pháiⁿ-lâng ê sìⁿ-miā, Sī hō͘ khó͘-lān--ê tit-tio̍h kong-pêng. 7) I ê ba̍k-chiu bô lī-khui gī-lâng; Hō͘ in kap kun-ông saⁿ-kap chē-ūi kàu éng-oán; In chiū tit-tio̍h seng-koâiⁿ. 8) In nā hō͘ só-liān pa̍k-teh, Hō͘ khó͘-lān ê soh liù-tio̍h; 9) I chiū chí-sī in chai in ê só͘-chòe, Í-ki̍p in só͘ hoān ê tāng-chōe. 10) I iā khui in ê hī-khang lâi siū kà-sī, Hoan-hù in oa̍t-tńg-lâi, lī-khui chōe-ok. 11) In nā thiaⁿ-thàn lâi ho̍k-sāi, Chiū beh heng-thong kè-ji̍t, Le̍k-nî an-lo̍k. 12) Nā m̄ thiaⁿ-thàn, chiū beh hō͘ to-kiàm thâi, Gōng-gōng lâi sí. 13) Hiah-ê sim bô kèng-khiân ê lâng chek-chū siū-khì, I khún-pa̍k in ê sî, in iā bô háu-kiù. 14) I beh tī siàu-liân ê sî sí, In ê sìⁿ-miā sòng-sit chhin-chhiūⁿ pháiⁿ gín-ná chi̍t-iūⁿ. 15) I ēng khùn-khó͘ lâi kiù khùn-khó͘ ê lâng, Ēng pō-gio̍k lâi khui in ê hī-khang. 16) I ín-chhōa lí chhut gûi-kip, Ji̍p tī khoan-khoah bô oe̍h-toe̍h ê tōe; Pâi tī lí ê toh-téng--ê sī ū iû-jī móa-móa ê. 17) Lí chhiong-móa pháiⁿ-lâng ê gí-gī, Chiū gí-gī kap phòaⁿ-toàn beh lia̍h lí. 18) M̄-thang iông-ún siū-khì kek-tōng lí, tì-kàu lí bú-bān; Iā m̄-thang in-ūi sio̍k-hôe ê kè-chîⁿ tōa, lâi kiâⁿ phian. 19) Lí ê chîⁿ-châi, á-sī lí it-chhè ê sè-le̍k, Kiám ū hāu-giām, hō͘ lí bô tú-tio̍h hoān-lān mah? 20) Bo̍h-tit him-bō͘ hit ê àm-mî, Chiū-sī peh-sìⁿ tī in ê só͘-chāi tú-tio̍h tû-bia̍t ê sî. 21) Lí tio̍h kín-sīn, m̄-thang ì-hiòng chōe-ok; In-ūi lí kéng chit-ê, iâⁿ-kè khó͘-lān. 22) Khòaⁿ ah, Siōng-tè ēng I ê lêng-le̍k lâi kiâⁿ tōa-sū; Chī-chūi chòe kàu-su chhin-chhiūⁿ I ah? 23) Chī-chūi ōe tiāⁿ-tio̍h I ê lō͘? Chī-chūi ōe kóng, Lí ū kiâⁿ put-gī? 24) Lí tio̍h kì-tit o-ló I só͘ kiâⁿ--ê chòe-tōa, Chiū-sī lâng só͘ chhiùⁿ-koa ê. 25) Lâng lóng khòaⁿ-kìⁿ i; Lâng tùi hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ i. 26) Khòaⁿ ah, Siōng-tè chì-tōa, lán m̄-bat I; I ê nî ê gia̍h bōe-sǹg-tit. 27) In-ūi I khip-ín chi̍t-tih chi̍t-tih ê chúi, Chiū tùi i ê sip-khì piàn-chiâⁿ hō͘; 28) Chiū-sī thiⁿ só͘ lo̍h ê, Lâi ak chèng-lâng. 29) Chī-chūi ōe bêng-pe̍k hûn cháiⁿ-iūⁿ thí-khui, Kap I hêng-kiong khū-khū-háu ê siaⁿ? 30) Khòaⁿ ah, I hoat-chhut I ê kng tī hit téng-bīn; I koh jia-khàm hái ê tóe. 31) In-ūi I ēng chiah-ê sím-phòaⁿ peh-sìⁿ; Koh siúⁿ-sù hong-sēng ê bí-niû. 32) I ēng tiān-kng jia-chhiú, Bēng-lēng i phah-tio̍h tùi-te̍k. 33) I ê siaⁿ sī piáu-bêng I; Iā ēng só͘ beh khí ê tōa hong-hō͘ chí-sī cheng-siⁿ.

[37] In-ūi án-ni góa ê sim pho̍k-pho̍k-chhéng, Iô-tāng lī-khui pún-ūi. 2) Tio̍h tì-ì thiaⁿ I khū-khū ê siaⁿ, Í-ki̍p I ê chhùi só͘ chhut ōng ê siaⁿ. 3) I ê siaⁿ hoat-chhut kàu phó͘ thiⁿ-ē, I ê tiān sih kàu tōe-ke̍k. 4) Tè-āu ū siaⁿ khū-khū-háu; I ēng ui-giâm ê siaⁿ hoat-lûi; I ê siaⁿ chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ, I bô thêng-chí in. 5) Siōng-tè hoat-chhut lûi ê siaⁿ chin kî-biāu; I kiâⁿ tōa-sū hō͘ lán bōe chhek-to̍k--tit. 6) In-ūi I tùi seh kóng, Tio̍h lo̍h tī tōe-chiūⁿ; Tùi kui-chūn ê hō͘, Kap kui-chūn ê tōa-hō͘, iā sī án-ni kóng. 7) I kìm-chí ta̍k-lâng ê chhiú; Hō͘ só͘ chō ê lâng lóng ōe chai. 8) Pah-siù ji̍p hia̍t, Lóng tòa tī in ê tōng. 9) Tōa-hong tùi i ê hú-khò͘ lâi, Kôaⁿ-léng tùi pak-hng chhut. 10) Tùi Siōng-tè ê pûn-khùi chiū kian-peng, Khoan-khoah ê chúi chiū kiat-tēng. 11) I hō͘ sip-khì chek-móa tī ba̍t-hûn, Tián-khui tiān-kng ê hûn; 12) Chit-ê sī thàn I ê chí-hui sì-kòe kiâⁿ tńg-se̍h; Tī sè-kài ê tōe-bīn, Kiâⁿ I it-chhè só͘ hoan-hù in ê; 13) He̍k-sī ūi-tio̍h chek-hoa̍t, he̍k-sī ūi-tio̍h lūn-te̍k tōe, He̍k-sī ūi-tio̍h si-hêng chû-ài, chiah hō͘ i lâi. 14) Iok-pek ah, lí tio̍h liû-sim lâi thiaⁿ; Tio̍h khiā-teh lâi siūⁿ Siōng-tè kî-biāu ê sū. 15) Siōng-tè cháiⁿ-iūⁿ hoan-hù chiah-ê? Cháiⁿ-iūⁿ hō͘ hûn-tiong ê tiān-kng chiò-chhut, lí chai mah? 16) Hûn cháiⁿ-iūⁿ pho͘-pîⁿ tī khong-tiong; Hit ê tì-sek chiâu-pī--ê kî-biāu ê sū, lí chai mah? 17) Thó͘-tōe in-ūi lâm-hong chēng-chēng ê sî, Lí ê i-ho̍k cháiⁿ-iūⁿ sio-lō, lí chai mah? 18) Lí kiám ōe kap I saⁿ-kap pho͘ kiong-chhong mah? Chit ê kiong-chhong kian-tēng, chhin-chhiūⁿ chù-chiâⁿ ê kiàⁿ. 19) Goán in-ūi gû-gōng bōe hiáu tit pâi-lia̍t goán ê ōe; Lí tio̍h kà-sī goán eng-kai tùi lí kóng sím-mi̍h. 20) Kiám tio̍h pò I chai, góa beh kóng mah? Lâng kiám ài siū bia̍t-bô mah? 21) Taⁿ lâng bô khòaⁿ-kìⁿ kiong-chhong-lāi chhàn-lān ê kng; To̍k-to̍k hong tùi teh kè, chiū hō͘ i chheng-chhái. 22) Kim ê kng tùi pak-hng chhut-lâi; Siōng-tè ū ui-giâm thang kiaⁿ. 23) Choân-lêng--ê, lán bōe-ōe chhek-to̍k I; I ū tōa lêng-le̍k, ū kong-pêng chhiong-móa kong-gī, bô beh khó͘-chhó͘ lâng. 24) Só͘-í lâng kèng-ùi I; I bô khòaⁿ ū tì-hūi ê sim--ê.

[38] Hit-sî Iâ-hô-hoa tùi tōa-hong ê tiong-kan ìn Iok-pek kóng, 2) Taⁿ chi̍t-ê ēng bû-ti ê ōe, hō͘ só͘ gī-lūn-ê bô bêng, Sī chī-chūi ah? 3) Lí tio̍h hâ-io chhin-chhiūⁿ tāi-tiōng-hu, Góa mn̄g lí, lí ìn Góa. 4) Góa hē tōe ê tōe-ki, hit-sî lí tī toh-lo̍h? Lí nā chai-iáⁿ chiū kóng i. 5) Chī-chūi tiāⁿ-tio̍h i ê chhùn-chhioh, Chī-chūi khan chîn-soh tī i ê téng-bīn, lí chai mah? 6) I ê tōe-ki chhāi tī sím-mi̍h ê téng-bīn? Á-sī i kak-thâu ê chio̍h, chī-chūi an-tì ah? 7) Tng hit-sî thiⁿ-kng-chá ê chhiⁿ saⁿ-kap chhiùⁿ-koa; Siōng-tè ê chèng-kiáⁿ iā lóng chhut hoaⁿ-hí ê siaⁿ. 8) Tōa-hái chhiong-chhut, chhin-chhiūⁿ tùi thai--nih chhut-lâi, Hit-sî chī-chūi ēng mn̂g koaiⁿ-i? 9) Hit-sî Góa ēng hûn chòe i ê saⁿ, Ēng o͘-àm chòe pò͘ pau i; 10) Kā i tiāⁿ-tio̍h Góa só͘ li̍p ê kài-hān, Koh kā i siat mn̂g-kông kap mn̂g. 11) Kóng, Lí thang kàu chia, m̄-thang pôaⁿ-kè, Lí kiau-ngō͘ ê éng kàu chia ûi-chí. 12) Tùi lí chhut-sì ê ji̍t í-lâi, lí bat bēng-lēng chá-khí sî, Hō͘ thiⁿ-kng-chá chai i ê só͘-chāi; 13) Hō͘ i khiú tōe ê sì-ke̍k, Chiong pháiⁿ-lâng pōaⁿ--chhut-khì? 14) I chiū piàn-ōaⁿ chhin-chhiūⁿ kè-ìn ê thô͘, In chhut-hiān chhin-chhiūⁿ i-ho̍k. 15) Pháiⁿ-lâng só͘ sǹg-chòe in ê kng, taⁿ tùi in siu tò-tńg, Kia̍h-koâiⁿ ê chhiú beh at-chi̍h. 16) Lí bat ji̍p hái ê chúi-goân mah? Á-sī bat kiâⁿ tī chhim-ian pì-bi̍t ê só͘-chāi mah? 17) Sí-bô ê mn̂g ū kā lí khui mah? Sí-ìm ê mn̂g, lí bat khòaⁿ-kìⁿ mah? 18) Tōe ê khoah-tōa, lí ū khòaⁿ-thàu bô? Lí nā it-chīn chai, chòe lí kóng. 19) Kng-bêng khiā-khí ê só͘-chāi, hit tiâu lō͘ tùi toh-lo̍h khì, Koh o͘-àm ê só͘-chāi tī toh-lo̍h; 20) Thang hō͘ lí chhōa i tò-khì i ê kéng-kài? Lí ōe chai-iáⁿ thàu kàu i ê chhù ê lō͘ mah? 21) Lí chai--lah, in-ūi hit-sî lí í-keng chhut-sì, Lí nî-hè ê siàu-gia̍h iā chōe. 22) Lí bat ji̍p seh ê khò͘-pâng, Á-sī khòaⁿ-kìⁿ pha̍uh ê hú-khò͘, 23) Chiū-sī Góa só͘ siu-khǹg lâi thèng-hāu hoān-lān ê kî, Thèng-hāu saⁿ-thâi kau-chiàn ê ji̍t mah? 24) Kng tùi sím-mi̍h lō͘ pun-khui? Tang-hong tùi sím-mi̍h lō͘ sì-kòe chhe tī tōe-chiūⁿ? 25) Chī-chūi kā tōa hō͘-chúi khui lō͘; Á-sī pī-pān lûi-tiān ê lō͘; 26) Lâi lo̍h-hō͘ tī bô lâng ê tōe, Tī bô lâng khiā-khí ê khòng-iá; 27) Hō͘ pha-hng hong-hòe ê tōe tit-tio̍h kàu-gia̍h, Hō͘ chhiⁿ-chháu hoat-siⁿ. 28) Hō͘-chúi ū lāu-pē mah? Lō͘-chúi chi̍t-tiám chi̍t-tiám, chī-chūi siⁿ-ê ah? 29) Peng tùi sím-mi̍h ê thai chhut? Thiⁿ ê sng, sī chī-chūi siⁿ-ê ah? 30) Chiah ê chúi kian-tēng chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, Chhim-ian ê bīn kiat kui-tè. 31) Báu-chhiⁿ kui-chhok, sī lí pa̍k-ê mah? Chham-chhiⁿ ê tòa sī lí tháu-ê mah? 32) Lí hō͘ cha̍p-jī kiong chiàu i ê sî-hāu chhut lâi? Iā chhōa pak-táu kap i só͘ sio̍k ê chhiⁿ mah? 33) Lí chai thiⁿ ê tēng-lē mah? Á-sī siat i ê koân koán-hat tōe mah? 34) Lí ōe chhut-siaⁿ kiò hûn, Hō͘ hō͘-chúi chōe-chōe jia-khàm lí mah? 35) Lí ōe hoat-chhut sih-nà, in chiū khì, tùi lí kóng, Goán tī-chia. 36) Chī-chūi ēng tì-hūi hē tī lāi-bīn? Chī-chūi siúⁿ-sù chhang-miâ tī sim-lāi? 37) Chī-chūi ōe ēng tì-hūi sǹg hûn ê siàu-gia̍h? Chī-chūi ōe piàⁿ thiⁿ ê phûn; 38) Hit-sî tîn-ai chiâⁿ-chòe thô͘-bê, Thô͘ chiū kiat kui-thn̂g? 39) Lí ū kā bú ê sai la̍k-tio̍h chia̍h-mi̍h? Hō͘ sai-á-thûn chia̍h-pá mah? 40) Chiū-sī i tī hia̍t-lāi thìⁿ-kha, Tī ún-ba̍t ê só͘-chāi bih-teh ê sî. 41) O͘-a-kiáⁿ ǹg Siōng-tè ai-kiû; Bô thang chia̍h pe-lâi pe-khì ê sî, Chī-chūi ūi o͘-a pī-pān chia̍h-mi̍h ah?

[39] Soaⁿ--nih ê soaⁿ-iûⁿ tī-sî siⁿ, lí chai mah? Lo̍k-bú siⁿ-kiáⁿ, lí khòaⁿ-chhut mah? 2) In kòa-kūi tī-sî kàu-ge̍h, lí ōe sǹg mah? In tī-sî siⁿ, lí ōe hiáu-tit mah? 3) In khut-sin siⁿ-kiáⁿ, Pàng-chhut in ê lô-khó͘. 4) In ê kiáⁿ chiām-chiām pûi-phauh, tī soaⁿ-iá tióng-tōa; In chhut-khì, chiū bô koh tò-tńg lâi. 5) Chī-chūi pàng iá-lû chhut-khì chū-iû? Chī-chūi tháu soaⁿ-lû ê soh? 6) Góa ēng khòng-iá chòe i ê chhù, Ēng kiâm ê tōe chòe i khiā-khí ê só͘-chāi. 7) I thí-chhiò siâⁿ-lāi ê soan-hoa, Kóaⁿ cheng-siⁿ-ê teh hoah, i iā m̄-thiaⁿ. 8) Piàn-soaⁿ sī i ê chháu-tiûⁿ; I iā chhē ta̍k-iūⁿ chhiⁿ-chhùi ê mi̍h. 9) Iá-gû kiám khéng ho̍k-sāi lí? Á-sī hioh tī lí ê chô-piⁿ? 10) Lí ōe ēng soh pa̍k iá-gû tī lôe-kau mah? I beh tè lí pē soaⁿ-kok mah? 11) Kiám thang in-ūi i la̍t tōa, chiū óa-khò i? Kiám thang ēng lí ê kang kau-tài i mah? 12) Lí kiám thang sìn-khò i tòa lí ê chéng-chí tò-lâi; Koh siu-si̍p lí ê gō͘-kak-tiûⁿ mah? 13) Tô-chiáu ê si̍t hoaⁿ-hí teh ia̍t; Chóng-sī i ê si̍t kap mn̂g ū chû-ài bô? 14) In-ūi i pàng-sak i ê nn̄g tī tōe--nih, Hō͘ i tī thô͘-soa tit-tio̍h sio-lō; 15) Bô siūⁿ-tio̍h kha ōe lap-tio̍h, Iá-siù ōe ta̍h-tio̍h. 16) I bô khó-lîn i ê kiáⁿ, chhin-chhiūⁿ m̄-sī i-ê; I ê tio̍h-bôa khang-khang, i iā bô khòa-lū. 17) In-ūi Siōng-tè hō͘ i bô tì-hūi, Iā bô hō͘ i ū lêng-khiàu. 18) I théng-sin koâiⁿ-koâiⁿ ê sî, Chiū biáu-sī bé kap khiâ-bé--ê. 19) Bé ê la̍t sī lí hō͘ i mah? Lí ēng ōe chhàng--khí-lâi ê chang moa i ê ām-kún mah? 20) Lí hō͘ i tiô-thiàu chhin-chhiūⁿ chháu-meh mah? I tián-ui phǹg-phǹg-háu chin thang kiaⁿ. 21) I tī soaⁿ-kok-tiong ēng tôe pê thô͘, ka-kī hoaⁿ-hí i ê la̍t; I chhut-khì ngiâ-chih peng-khì. 22) I biáu-sī thang kiaⁿ ê sū, iā bô lún; Iā bô in-ūi to-kiàm lâi oa̍t-tò-tńg. 23) Chìⁿ-tē kap kng-nà-nà ê chhiuⁿ, í-ki̍p chhiú-pio, Tī i ê sin-chiūⁿ khiang-khiang-háu ū siaⁿ. 24) I hoat-sèng kap tōa siū-khì, chiong thô͘ thun--lo̍h-khì; Chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ, chiū m̄ tiāⁿ-tiāⁿ khiā-teh. 25) Kìⁿ-nā sàu-kak tân, i chiū kóng, Ā-hah, I tùi hn̄g-hn̄g phīⁿ-kìⁿ kau-chiàn, Kap kun-tiúⁿ chhin-chhiūⁿ lûi ê siaⁿ, í-ki̍p hoah-hiàm ê siaⁿ. 26) Boa̍h-hio̍h teh pe, thí-khui i ê si̍t, ǹg-lâm khì, Kiám sī khò lí ê tì-hūi mah? 27) Eng-chiáu chhèng-koâiⁿ tī koâiⁿ ê só͘-chāi choh-siū, Sī thàn lí ê bēng-lēng mah? 28) I tiàm tī chio̍h-phiâⁿ, Khiā-khí tī soaⁿ-chiam kap kian-kò͘ ê só͘-chāi. 29) Tùi-hia chhē chia̍h-mi̍h, Ba̍k-chiu kim-kim khòaⁿ hn̄g-hn̄g. 30) I ê kiáⁿ suh huih; Siū-thâi-ê tī toh-lo̍h, i iā tī-hia.

[40] Iâ-hô-hoa koh ìn Iok-pek kóng, 2) Hò͘ⁿ-piān-ê, kiám thang kap Choân-lêng--ê piān-lūn mah? Piān-pok Siōng-tè ê, taⁿ tio̍h ìn i. 3) Iok-pek chiū ìn Iâ-hô-hoa kóng, 4) Khòaⁿ ah, góa sī bî-sòe, góa beh ēng sím-mi̍h ìn-tap Lí? Góa ēng chhiú ng góa ê chhùi. 5) Góa í-keng kóng chi̍t-pái, taⁿ bô beh ìn; Kóng nn̄g-pái, iā bô koh kóng. 6) Iâ-hô-hoa chiū tùi tōa-hong ê tiong-kan ìn Iok-pek kóng, 7) Lí tio̍h hâ-io chhin-chhiūⁿ tāi-tiōng-hu, Góa mn̄g lí, lí tio̍h ìn Góa. 8) Lí beh hòe-bô Góa ê kong-pêng mah? Lí beh gí-tiāⁿ Góa ū chōe, lâi hián-bēng ka-kī chòe-gī mah? 9) Lí ū chhin-chhiūⁿ Siōng-tè hit-hō ê chhiú-kut mah? Lí ōe chhut-siaⁿ khí-lûi, chhin-chhiūⁿ I mah? 10) Taⁿ lí thang ēng chun-kùi ui-giâm chòe chng-thāⁿ, Ēng êng-kng bí-biāu chòe i-ho̍k. 11) Tio̍h piàⁿ-chhut lí móa-móa ê siū-khì; Khòaⁿ it-chhè kiau-ngō͘ ê lâng, hō͘ i kàng-kē. 12) Khòaⁿ it-chhè kiau-ngō͘ ê lâng, ah-chhi̍h hō͘ i kē, Ta̍h pháiⁿ-lâng tī in só͘ khiā ê tōe. 13) Kā in chòe chi̍t-ē khǹg tī thô͘-hún; Pau-ba̍t in ê bīn tī o͘-àm ba̍t ê só͘-chāi. 14) Án-ni Góa chiū sêng-jīn lí; Chin-chiàⁿ lí ê chiàⁿ-chhiú ōe kiù lí. 15) Taⁿ lí khòaⁿ hô-bé, Góa chō lí, iā chō i; I chia̍h-chháu chhin-chhiūⁿ gû. 16) Khòaⁿ ah, i ê khùi-la̍t chāi-tī i ê io, I ê lêng-le̍k tī i pak-tó͘ ê ki-bah. 17) I iô-bé chhin-chhiūⁿ pek-hiuⁿ-chhiū; I tōa-thúi ê kun saⁿ liân-lo̍k; 18) I ê kut-thâu chhin-chhiūⁿ tâng-kńg, I ê chi-thé chhin-chhiūⁿ thih-tiâu. 19) I sī Siōng-tè chiah ê kang ê tē-it; Chhòng-chō i--ê ōe ēng to chhin-kūn i. 20) Chiah ê soaⁿ si̍t-chāi kā i chhut chia̍h-mi̍h, Chhân-iá ê pah-siù iā thit-thô tī-hia. 21) I tó tī liân-hoe-hio̍h kha, Khùn tī kui-phō lô͘-tek ê ìm-ńg-ē, kap chúi-khut-lāi. 22) Liân-hoe-hio̍h ê ìm-ńg jia-khàm i; Khoe-piⁿ ê liú-chhiū ûi-se̍h i. 23) Khòaⁿ ah, chiū nā hô-chúi hoàn-lām, i iā bô kiaⁿ; Iok-tàn hô tiòng kàu i ê chhùi, i iā an-jiân. 24) Chī-chūi ōe tī i ba̍k-chiu kim-kim ê sî lia̍h-tio̍h i, Á-sī ēng oa̍h-khàu kǹg i ê phīⁿ ah?

[41] Lí ōe ēng kau thoa go̍k-hî khí-lâi mah? Ōe ēng soh liù i ê chi̍h mah? 2) Lí ōe ēng soh kǹg i ê phīⁿ mah? Ōe ēng chhì chha̍k-thàu i ê gê-chô mah? 3) I beh ēng chōe-chōe ōe kiû lí mah? Tùi lí kóng un-jiû ê ōe mah? 4) I kiám beh kap lí li̍p-iok, Hō͘ lí éng-oán lia̍h i chòe lô͘-po̍k mah? 5) Lí kiám ōe kap i thit-thô, chhin-chhiūⁿ chiáu-á mah? Lí ōe pa̍k--i, hō͘ lí siàu-liân ê lú-chú khan mah? 6) Kui-pang ê thó-hî lâng, kiám thang ēng i chòe bóe-bōe ê mi̍h? Á-sī ōe kā i pun-khui hō͘ seng-lí lâng? 7) Lí ōe ēng khau-liâm piàn-chha̍k i ê phê mah? Ōe ēng hî-chhe piàn-chhe i ê thâu-khak? 8) Lí ê chhiú hōaⁿ tī i ê téng-bīn; Kì-tit kap i kau-chiàn ê sū, chiū m̄-káⁿ koh án-ni chòe. 9) Khòaⁿ ah, lí siàu-siūⁿ i sī khang-khang; Chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ i, kiám bōe sit-táⁿ mah? 10) Bô chi̍t-lâng hiah hó-táⁿ káⁿ jiá-tio̍h i; Án-ni, chī-chūi ōe khiā tī Góa ê bīn-chêng ah? 11) Chī-chūi tāi-seng hō͘ Góa, hō͘ Góa tio̍h pò-tap i? Thong thiⁿ-ē lóng sī Góa-ê. 12) Lūn-kàu go̍k-hî ê chi-thé, kap i ê tōa-la̍t, Í-ki̍p i súi ê kut-keh, Góa bōe-ōe bô kóng. 13) Chī-chūi ōe pak i ê gōa-saⁿ? Chī-chūi ōe ji̍p i téng-ē ham ê tiong-kan? 14) Chī-chūi ōe khui i ê chhùi? I ê chhùi-khí sì-ûi lóng sī thang kiaⁿ ê. 15) I só͘ khoa-kháu--ê sī i ióng ê lân. Ha̍p-óa chiū chhin-chhiūⁿ hong ba̍t-ba̍t, 16) Chi̍t-ê chi̍t-ê saⁿ-liân, Kàu khì bōe-ōe thàu-ji̍p hí tiong-kan. 17) Lóng saⁿ liân-lo̍k, Liâm chòe chi̍t-ê, bōe saⁿ pun-khui. 18) I phah-ka-chhiùⁿ, chiū hoat-chhut kng; I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ chá-khí-sî ê ba̍k-chiu-phê. 19) Tùi i ê chhùi hoat-chhut to̍h ê hé-pé, Kap pe--chhut-lâi ê hé-chhiⁿ. 20) Tùi i ê phīⁿ chhut-ian, Chhin-chhiūⁿ hiâⁿ lô͘-úi ê tiáⁿ teh kún. 21) I ê khì hō͘ hé-thòaⁿ to̍h, Ū hé-iām tùi i ê chhùi chhut. 22) I ê ām-kún ū khùi-la̍t siông-siông tī-hia, Kiaⁿ-hiâⁿ tī i ê bīn-chêng tiô-thiàu. 23) I ām-kui ê bah saⁿ liân-lo̍k, Kha̍h-tiâu i ê seng-khu, bōe-ōe iô-tāng. 24) I ê sim tēng chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, Chhin-chhiūⁿ ē-tún ê bō-chio̍h hiah-tēng. 25) I chi̍t-ē khí-lâi, ióng-sū lóng kiaⁿ-hiâⁿ, Kiaⁿ kàu sit-sîn. 26) Lâng nā ēng kiàm, ēng khau-liâm, ēng pio, ēng chiam-chhiuⁿ, Chha̍k i lóng bōe ji̍p. 27) I khòaⁿ thih chòe ta-chháu, Khòaⁿ tâng chòe po͘ ê chhâ. 28) Keng-chìⁿ bōe-ōe hō͘ i tô-cháu; Ēng soh hìⁿ chio̍h, i chún-chòe tiū-chháu. 29) Thûi-á i sǹg chòe tiū-chháu; Lâng bú-lāng chhiuⁿ, i chiū thí-chhiò. 30) I ê pak-tó͘-ē chhin-chhiūⁿ lāi ê chhù-hiā-phè; I chhin-chhiūⁿ thih-pē thoa-kè thô͘. 31) I hō͘ chhim-ian kún chhin-chhiūⁿ tiáⁿ; Hō͘ hái chhin-chhiūⁿ tiau-hô iû ê poah. 32) I hō͘ i āu-bīn ê lō͘ hoat-kng; Hō͘ lâng phah-sǹg chhim-ian sī pe̍h-thâu-mn̂g. 33) Choân-tōe bô chi̍t-ê ōe pí-tit i; I siū-chō chòe bô kiaⁿ-hiâⁿ-ê. 34) Kìⁿ-nā koâiⁿ-tōa--ê i khòaⁿ-khin i; I tī it-chhè kiau-ngō͘ ê cho̍k-lūi chòe-ông.

[42] Iok-pek ìn Iâ-hô-hoa kóng, Góa chai Lí bān-sū lóng ōe. Lí ê chí-ì lóng bōe chó͘-tòng--tit. 3) Chit-ê bû-ti lâi khàm-ba̍t só͘ gī-lūn ê, sī chī-chūi ah? Só͘-í góa ū kóng-chhut góa só͘ bô bêng--ê, Chiū-sī góa só͘ siūⁿ-bōe-chhut ê kî-biāu, góa só͘ m̄-chai. 4) Kiû Lí thiaⁿ, góa beh kóng, Góa mn̄g Lí, Lí ìn góa. 5) Góa chêng hī-khang thiaⁿ-kìⁿ Lí, Taⁿ góa ê ba̍k-chiu khòaⁿ-kìⁿ Lí; 6) Só͘-í góa ka-kī iàm-ò͘ⁿ, Tī tîn-ai kap hé-hu ê tiong-kan hoán-hóe. 7). Iâ-hô-hoa tùi Iok-pek kóng chiah ê ōe í-āu, Iâ-hô-hoa chiū tùi Thê-bān lâng Í-lī-hoat kóng, Góa ê siū-khì tùi lí kap lí nn̄g ê pêng-iú hoat--khí-lâi, in-ūi lín gī-lūn Góa, bô kóng ha̍p-lí ê ōe, chhin-chhiūⁿ Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek só͘ kóng ê. 8). Taⁿ lín tio̍h ūi pún-sin chhú chhit chiah gû-káng, chhit chiah iûⁿ-káng, kàu Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek hia, ūi pún-sin hiàn sio-chè; Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek beh thòe lín kî-tó; in-ūi Góa beh chiap-la̍p i, bián-tit Góa chiàu lín ê gû-gōng lâi khoán-thāi lín; in-ūi lín gī-lūn Góa, bô kóng ha̍p-lí ê ōe, chhin-chhiūⁿ Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek só͘ kóng ê. 9). Tùi án-ni Thê-bān lâng Í-lī-hoat, Su-a lâng Pí-le̍k-ta̍t, Ná-má lâng Só-hoat, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng in-ê khì-kiâⁿ; Iâ-hô-hoa iā chiap-la̍p Iok-pek. 10). Iok-pek thòe i ê pêng-iú kî-tó ê sî, Iâ-hô-hoa chiū hō͘ i ê kéng-hóng ho̍k-goân; koh Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù Iok-pek pí í-chêng só͘-ū-ê ka-pē. 11). Hit-sî i ê chèng hiaⁿ-tī, chí-bē, kap í-chêng saⁿ-bat ê lâng lóng lâi kìⁿ i, tī i ê chhù saⁿ-kap chia̍h, ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa só͘ kàng-lo̍h tī i it-chhè ê chai-ē, lóng pi-siong lâi an-ùi i; ta̍k-lâng sàng i chi̍t-tè gûn, ta̍k-lâng sàng i chi̍t-ê kim-khoân. 12). Án-ni Iâ-hô-hoa sù-hok Iok-pek ê bé-kéng iâⁿ-kè i ê khí-thâu; i ū iûⁿ chi̍t-bān sì-chheng, lo̍k-tô la̍k chheng, gû chi̍t-chheng tùi, lû-bú chi̍t-chheng. 13). I iā ū chhit ê kiáⁿ, saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ. 14). I kā tōa cha-bó͘-kiáⁿ miâ-kiò Iâ-bí-má, tē-jī-ê miâ-kiò Ki-sé-a, tē-saⁿ-ê miâ-kiò Ki-liân-hap-phok. 15). Thong hit só͘-chāi ê hū-lú, chhē bô chhin-chhiūⁿ Iok-pek ê cha-bó͘-kiáⁿ hiah--nih súi; in ê lāu-pē hō͘ in tī hiaⁿ-tī tiong tit-tio̍h sán-gia̍p. 16). Chit-tia̍p í-āu Iok-pek koh chia̍h chi̍t-pah sì-cha̍p hè, tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ i ê kiáⁿ, i ê sun, kàu sì-tāi. 17). Án-ni Iok-pek nî-hè lāu, ji̍t-chí móa, chiū sí.