Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

KO-LÎM-TO JÎN SU (46) CHIÂN SU

[1] Tùi Siōng-tè ê chí-ì siū tiàu chòe Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ Pó-lô, kap hiaⁿ-tī Só͘-thê-nî, 2). phoe kià hō͘ Siōng-tè ê kàu-hōe tī Ko-lîm-to ê, chiū-sī tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ chiâⁿ-sèng, siū tiàu chòe sèng-tô͘, í-ki̍p kìⁿ-nā ta̍k só͘-chāi kiû-kiò lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ ê, Chú sī in ê, iā sī lán ê; 3). goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an. 4). Góa siông-siông thòe lín kám-siā góa ê Siōng-tè, sī ūi-tio̍h Siōng-tè ê un-tián tī Iâ-so͘ Ki-tok bat siúⁿ-sù lín ê, 5). in-ūi lín tiàm-tī I ta̍k hāng tāi-chì hù-chiok, kháu-châi tì-sek bô m̄ chiâu-pī, 6). chhin-chhiūⁿ Ki-tok ê kan-chèng tit-tio̍h kian-kò͘ tī lín ê tiong-kan; 7). tì-kàu lín tī chiah ê un-sù bô chi̍t hāng bô kàu-gia̍h, lâi thèng-hāu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê hián-hiān; 8). I iā beh kian-kò͘ lín kàu lō͘-bé, tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê ji̍t bô thang hiâm. 9). Siōng-tè sī sìn-si̍t, lín tùi I siū tiàu lâi kap I ê Kiáⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân. 10). Hiaⁿ-tī ah, taⁿ góa tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ khǹg lín gī-lūn lóng tio̍h saⁿ-tâng, lín tiong-kan bo̍h-tit ū hun-tóng, chiū-sī tio̍h chi̍t sim chi̍t ì tāi-ke saⁿ khè-ha̍p. 11). Góa ê hiaⁿ-tī ah, sī Kek-lâi--sī ke-lâi ê lâng bat kā góa kóng, lín tiong-kan ū saⁿ-chiⁿ. 12). Góa ê ì-sù sī lín ta̍k lâng ū teh kóng, Góa sio̍k Pó-lô, Góa sio̍k A-pho-lô, Góa sio̍k Ki-hoat, Góa sio̍k Ki-tok. 13). Ki-tok kiám ū pun-khui mah? Pó-lô kiám thòe lín tèng si̍p-jī-kè mah? Á-sī lín bat siū sóe-lé kui tī Pó-lô ê miâ mah? 14). Kám-siā Siōng-tè, tī Kek-lí-sū-pò͘ Ka-iû í-gōa, góa bē bat kā lín chi̍t lâng kiâⁿ sóe-lé 15). bián-tit lâng kóng lín siū sóe-lé kui tī góa ê miâ. 16). Góa iā kā Sū-thê-hoán-à chi̍t ke ê lâng kiâⁿ sóe-lé, kî-û ū kā pa̍t lâng kiâⁿ sóe-lé á bô góa khiok bōe kì-tit. 17). In-ūi Ki-tok chhe góa m̄ sī beh kiâⁿ sóe-lé sī beh thoân hok-im; put-chāi giân-gú ê tì-hūi, kiaⁿ-liáu Ki-tok ê si̍p-jī-kè kui tī khang-khang. 18). In-ūi si̍p-jī-kè ê tō-lí, tîm-lûn ê lâng khòaⁿ chòe gōng, lán tit kiù ê lâng khòaⁿ chòe Siōng-tè ê koân-lêng. 19). In-ūi ū kì-chài kóng, "Góa beh bia̍t-bô tì-hūi ê lâng ê tì-hūi, Iā beh khì-sak chhang-miâ ê lâng ê chhang-miâ." 20). Tì-hūi ê lâng tī tá-lo̍h? Keng-ha̍k-sū tī tá-lo̍h? chit sè-kan hò͘ⁿ piān-lūn ê lâng tī tá-lo̍h? Siōng-tè kiám m̄ sī hō͘ sè-kan ê tì-hūi piàn-chiâⁿ gōng? 21). In-ūi sè-kan kì-jiân tùi in ê tì-hūi m̄ bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū hoaⁿ-hí tùi só͘ soan-thoân ê gōng lâi kiù chiah ê sìn ê lâng; che lóng sī Siōng-tè ê tì-hūi. 22). In-ūi În-thài lâng kiû sîn-jiah, Hi-lī-nî lâng chhē tì-hūi. 23). Nā-sī goán thoân tèng si̍p-jī-kè ê Ki-tok, tùi tī Iû-thài lâng sī that-gāi, tùi tī gōa-pang lâng sī gû-gōng; 24). nā-sī tùi tī siū tiàu ê, bô lūn Iû-thài Hi-lī-nî, Ki-tok chòe Siōng-tè ê koân-lêng, Siōng-tè ê tì-hūi. 25). In-ūi Siōng-tè ê gû-gōng pí lâng khah tì-hūi, Siōng-tè ê loán-jio̍k pí lâng khah ióng-chòng. 26). Hiaⁿ-tī ah, chhì-khòaⁿ lín ê siū-tiàu, chiàu jio̍k-thé ū tì-hūi ê bô jōa chōe, ū koân-le̍k e bô jōa chōe, ū chun-kùi ê iā bô jōa chōe; 27). nā-sī Siōng-tè kéng sè-kan ê gōng ê, lâi hō͘ tì-hūi ê lâng kiàn-siàu; Siōng-tè iā kéng sè-kan ê loán-jio̍k ê lâi hō͘ ióng-chòng ê kiàn-siàu; 28). Siōng-tè iā kéng sè-kan pi-chiān ê, lâng khòaⁿ m̄ chiūⁿ ba̍k ê, í-ki̍p hiah ê bô ê, lâi hòe-bô hiah ê ū-ê; 29). hō͘ kìⁿ-nā ū jio̍k-thé ê tī Siōng-tè ê bīn-chêng bô thang khoa-kháu. 30). Nā-sī lín tùi Siōng-tè tit-tio̍h tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘; I tùi Siōng-tè thòe lán chiâⁿ-chòe tì-hūi, koh chòe gī, chiâⁿ-sèng, í-ki̍p sio̍k-hôe; 31). tì-kàu chiàu só͘ kì-chài kóng, Khoa-kháu ê lâng tio̍h ēng Chú lâi khoa-kháu.

[2] Hiaⁿ-tī ah, góa chêng chiū-kūn lín, bô ēng chhim-tîm ê giân-gú, á-sī tì-hūi, lâi tùi lín thoân Siōng-tè ê ò-biāu. 2). In-ūi góa koat-toàn tī lín tiong-kan m̄ chai pa̍t hāng, chí ū chai Iâ-so͘ Ki-tok tèng si̍p-jī-kè ê nā-tiāⁿ. 3). Koh góa kap lín tī-teh ê sî sī loán-jio̍k, kiaⁿ-hiâⁿ, gī-gī-chhoah. 4). Góa só͘ kóng só͘ thoân ê put-chāi tì-hūi hó thiaⁿ ê ōe, sī chāi-tī Sèng Sîn kap koân-lêng ê chhián-bêng; 5). beh hō͘ lín ê sìn put-chāi lâng ê tì-hūi, sī chāi-tī Siōng-tè ê koân-lêng. 6). Nā-sī goán tī liān-ta̍t ê lâng ê tiong-kan kóng tī-hūi; to̍k-to̍k m̄ sī chit sè-kan ê tì-hūi, iā m̄ sī chit sè-kan chiah ê beh hòe-bô ê chiáng-koân ê ê tì-hūi; 7). sī kóng Siōng-tè ò-biāu tiong ê tì-hūi, chêng só͘ ún-ba̍t ê, chiū-sī Siōng-tè tī bān sè-tāi í-chêng só͘ tāi-seng tiāⁿ-tio̍h hō͘ lán tit-tio̍h êng-kng ê. 8). Chit ê tì-hūi chit sè-kan chiáng-koân ê bô chi̍t-ê chai; nā chai, chiū bô chiong êng-kng ê Chú tèng tī si̍p-jī-kè; 9). sī chiàu só͘ kì-chài kóng, "Ba̍k-chiu bē bat khòaⁿ-kìⁿ, hī-khang bē bat thiaⁿ-kìⁿ, Lâng ê sim bē bat siūⁿ-tio̍h ê, Chiū-sī Siōng-tè ūi-tio̍h thiàⁿ I ê lâng kìⁿ-nā só͘ pī-pān ê." 10). Nā-sī Siōng-tè ū ēng Sèng Sîn kā lán hián-bêng i; in-ūi Sèng Sîn thàu-thiat bān sū kap Siōng-tè ê chhim-ò. 11). Taⁿ lâng ê sū, nā m̄ sī i ka-kī ê sîn, pa̍t lâng chī-chūi ōe chai? án-ni Siōng-tè ê sū, nā m̄ sī Siōng-tè ê Sîn, iā bô chi̍t-ê ōe chai. 12). Nā-sī lán só͘ tit-tio̍h m̄ sī sè-kan ê sîn, chiū-sī tùi Siōng-tè lâi ê Sîn, beh hō͘ lán chai Siōng-tè só͘ pe̍h-pe̍h siúⁿ-sù lán ê. 13). Koh goán kóng i, m̄ sī ēng lâng ê tì-hūi só͘ kà-sī ê ōe, sī ēng Sèng Sîn só͘ kà-sī ê; chiong sîn-lêng ê ōe hô-ha̍p sîn lêng ê sū. 14). Nā-sī sio̍k hiat-khì ê lâng bô sêng-siū Siōng-tè ê Sîn ê sū; in sī khòaⁿ chòe gōng; iā bōe-ōe bat i, in-ūi tio̍h tùi sîn chiah ōe chhún-to̍k. 15). To̍k-to̍k sio̍k sîn ê lâng chhún-to̍k bān hāng sū, iā ka-kī bô hō͘ lâng chhún-to̍k. 16). In-ūi chī-chūi ū chai Chú ê sim thang kà-sī I ah? nā-sī goán ū Ki-tok ê sim.

[3] Hia-tī ah, góa chêng kap lín kóng ōe, bōe-ōe lia̍h lín chòe sio̍k sîn ê lâng, sī chòe sio̍k jio̍k-thé ê lâng, tiàm-tī Ki-tok sī chòe eⁿ-á ê. 2). Góa bat ēng lin chhī lín, bô ēng bí-niû; 3). in-ūi lín chêng bōe kham-tit, kàu taⁿ iáu bōe-ōe; sī lín iáu thàn jio̍k-thé; lín tiong-kan kì-jiân ū oàn-tò͘ saⁿ-chiⁿ, kiám m̄ sī thàn jio̍k-thé, chiàu lâng ê khoán lâi kiâⁿ mah? 4). In-ūi chit-ê kóng, Góa sio̍k Pó-lô, hit-ê kóng, Góa sio̍k A-pho-lô, án-ni lín kiám m̄ sī thàn lâng ê ì-sù mah? 5). A-pho-lô sī sím-mi̍h? Pó-lô sī sím-mi̍h? Sī lín só͘ tùi in lâi sìn ê chhe-ēng, chiàu Chú só͘ siúⁿ-sù ta̍k lâng ê. 6).Góa chai-chhèng, A-pho-lô ak-chúi, to̍k-to̍k Siōng-tè hō͘ i tōa châng. 7). Án-ni-siⁿ chai-chèng ê, ak-chúi ê, lóng bōe sǹg tit siàu; chí ū hō͘ i tōa châng ê Siōng-tè nā-tiāⁿ. 8). Chai-chèng ê kap ak-chúi ê sī chi̍t iūⁿ; nā-sī ta̍k lâng chiàu ka-kī ê tio̍h-bôa beh tit-tio̍h ka-kī ê kang-chîⁿ. 9). In-ūi goán sī Siōng-tè ê tâng tio̍h-bôa ê; lín sī Siōng-tè só͘ choh ê hn̂g, Siōng-tè só͘ khí ê chhù. 10). Chiàu Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù góa ê un, góa chhin-chhiūⁿ tì-hūi ê sai-hū-thâu ū hē tōe-ki; pa̍t lâng khí tī hit téng-bīn. Chóng-sī ta̍k lâng tio̍h kín-sīn cháiⁿ-iūⁿ khí i. 11). In-ūi só͘ hē ê tōe-ki í-gōa bô lâng ōe hē pa̍t ê tōe-ki, tōe-ki chiū-sī Iâ-so͘ Ki-tok. 12). Chóng-sī lâng nā ēng kim, gûn, pó-chio̍h, chhâ, chháu, tiū-kó, khí tī chit ê tōe-ki téng; 13). ta̍k lâng ê kang teh-beh lō͘-hiān; sī hit ji̍t beh hián-bêng i, in-ūi beh tùi hé lâi hián-hiān; koh hé beh chhì-giām ta̍k lâng ê kang sī sím-mi̍h khoán. 14). Lâng só͘ khí-chō ê kang nā iáu lâu-teh, chiū i beh tit-tio̍h kang-chîⁿ; 15). lâng ê kang nā sio-lio-khì, i chiū tú-tio̍h sún-sit; to̍k-to̍k pún-sin beh tit-tio̍h kiù, m̄ kú sī chhin-chhiūⁿ tùi hé-tiong thoat-chhut. 16). Kiám m̄ chai lín sī Siōng-tè ê tiān, Siōng-tè ê Sîn tiàm-tī lín lāi-bīn mah? 17). Lâng nā húi-hoāi Siōng-tè ê tiān, Siōng-tè beh húi-hoāi i; in-ūi Siōng-tè ê tiān sī sèng, tiān chiū-sī lín chiah ê. 18). Lâng m̄ thang ka-kī phiàn. Lín tiong-kan nā ū lâng lia̍h ka-kī tī chit sè-kan chòe ū tì-hūi, chiū tio̍h chiâⁿ-chòe gōng, thang chiâⁿ-chòe ū tì-hūi. 19). In-ūi chit sè-kan ê tì-hūi chiàu Siōng-tè khòaⁿ sī gōng; in-ūi ū kì-chài kóng, Hō͘ chiah ê tì-hūi ê lâng tiòng in ka-kī ê khúi-khiat ê; 20). koh kóng, Chú chai ū tì-hūi ê lâng ê liām-thâu sī khang-khang. 21). Só͘-í m̄ thang chiong lâng lâi khoa-kháu; in-ūi bān mi̍h sī lín ê; 22). bô lūn Pó-lô, A-pho-lô, Ki-hoat, sè-kài, oa̍h, sí, hiān-kim ê, chiong-lâi ê, lóng sī lín ê; 23). lín sī Ki-tok ê, Ki-tok sī Siōng-tè ê.

[4] Lâng tio̍h lia̍h goán chòe Ki-tok ê chhe-ēng, chòe Siōng-tè chiah ê ò-biāu ê koán-ke. 2). Koh só͘ ǹg-bāng tī koán-ke ê, sī ài tit i chīn-tiong. 3). Nā-sī góa hō͘ lín á-sī pa̍t lâng phoe-phêng, góa lia̍h chòe ke̍k sió-khóa ê sū; góa iā bô ka-kī phoe-phêng. 4). In-ūi góa m̄ chai ka-kī ū sím-mi̍h thang chek-pī, chóng-sī góa bô tùi chit-ê tit-tio̍h chheng-chòe-gī; to̍k-to̍k phoe-phêng góa ê chiū-sī Chú. 5). Só͘-í sî bē kàu, lín bo̍h-tit phoe-phêng sím-mi̍h; thèng-hāu Chú kàu, I beh ēng kng chiò tī o͘-àm chiah ê ún-ba̍t ê sū, hián-bêng chiah ê sim-lāi ê kè-bô͘; hit sî ta̍k lâng beh tùi Siōng-tè tit-tio̍h i ê o-ló. 6). Hiaⁿ-tī ah, góa ūi-tio̍h lín chiah-ê chioh pún-sin kap A-pho-lô lâi kóng-khí chiah ê tāi-chì, sī beh hō͘ lín tī khoán-thāi goán ê sū lâi ha̍k-si̍p chit kù. Bo̍h-tit kè-thâu tī só͘ kì-chài; bián-tit lín chū-ko, chun-tiōng chit-ê, khòaⁿ-khin hit-ê. 7). In-ūi chī-chūi hō͘ lí koh-iūⁿ tī pa̍t lâng ah? lí só͘ ū ê, tá-lo̍h chit hāng m̄ sī tùi siū ê? Nā-sī tùi siū ê, cháiⁿ-iūⁿ khoa-kháu, ná chhin-chhiūⁿ m̄ sī tùi siū ê ah? 8). Lín í-keng pá-chiok, í-keng pù-ū, lín í-keng chòe ông, goán bô hūn; góa chin-chiàⁿ ài lín chòe ông, hō͘ goán iā kap lín saⁿ-kap chòe ông. 9). In-ūi góa teh siūⁿ, Siōng-tè ū an-tì goán chiah ê sù-tô͘ tī bé-liu, chhin-chhiūⁿ gí-sí ê hoān-lâng; in-ūi goán chiâⁿ-chòe chi̍t pîⁿ hì, hō͘ sè-kan, kap thiⁿ-sài, kap lâng khòaⁿ. 10). Goán ūi-tio̍h Ki-tok chòe gōng, lín tiàm-tī Ki-tok chòe tì-hūi; goán loán-jio̍k, lín ióng-chòng; lín chun-kùi, goán pi-chiān. 11). Kàu tī chit tia̍p goán iā iau, iā chhùi-ta, thǹg-pak-theh, hō͘ lâng cheng, bô tiāⁿ-tio̍h ê só͘-chāi; 12). iā lô-khó͘ chhin-chhiūⁿ chòe kang; siū lóe-mē, chiū kā lâng chiok-hok; siū khún-tio̍k, chiū thun-lún; 13). siū húi-pòng, chiū kap lâng hó-chhùi; kèng-jiân chiâⁿ-chòe sè-kan ê pùn-sò, bān mi̍h ê che-tái, kàu tī kin-á-ji̍t. 14). Góa siá chiah-ê m̄ sī beh hō͘ lín kiàn-siàu, sī kéng-kài lín, chhin-chhiūⁿ góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ. 15). In-ūi lín tiàm-tī Ki-tok, sian-siⁿ sui-jiân káng-bān, nā-sī lāu-pē chiū bô chōe ê; in-ūi tī Ki-tok Iâ-so͘, góa bat tùi hok-im lâi siⁿ lín. 16). Só͘-í góa khǹg lín tio̍h o̍h góa. 17). In-ūi án-ni góa í-keng chhe Thê-mô͘-thài khì lín hia. i tiàm-tī Chú sī góa só͘ thiàⁿ koh chīn-tiong ê kiáⁿ; i beh hō͘ lín kì-tit góa tiām-tī Ki-tok ê kiâⁿ-ta̍h, chiū-sī chhin-chhiūⁿ góa ta̍k só͘-chāi, tī ta̍k ê kàu-hōe só͘ kà-sī ê. 18). Ū lâng chū-ko, lia̍h-chòe góa bô beh kàu lín hia. 19). Chóng-sī Chú nā ún-chún, góa beh kín-kín khì chiū-kūn lín; koh góa só͘ beh chai ê, m̄ sī hiah ê chū-ko ê lâng ê ōe, chiū-sī in ê koân-lêng. 20). In-ūi Siōng-tè ê kok put-chāi kóng ōe, sī chāi-tī koân-lêng. 21). Lín ài cháiⁿ-iūⁿ? góa chiū-kūn lín tio̍h kia̍h chhê-á khì? á-sī ēng jîn-ài kap un-jiû ê sim-sîn ah?

[5] Khah-si̍t thiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan ū îm-loān, iā hit hō îm-loān gōa-pang tiong só͘ bô ê, chiū-sī ū lâng ū i ê lāu-pē ê bó͘. 2). Lín iáu teh chū-ko, iā kèng-jiân bô ai-siong, chiong kiâⁿ chit hō tāi-chì ê lâng tùi lín tiong-kan tû-khì. 3). Góa seng-khu saⁿ lī-khui, sim-sîn kap lín saⁿ-kūn, chhin-chhiūⁿ chhin-sin tī-teh, í-keng ū gí-tiāⁿ kiâⁿ chit hō sū ê lâng, 4). thok lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ, lín chiah-ê í-keng chū-chi̍p, góa ê sîn iā tī-teh, koh ū lán ê Chú Iâ-so͘ ê koân-lêng, 5). chiong hit hō lâng kau hō͘ Sat-tàn, tì-kàu pāi-hoāi i ê jio̍k-thé, beh hō͘ i ê sîn tī lán ê Chú Iâ-so͘ ê ji̍t tit kiù. 6). Lín ê khoa-kháu m̄ sī hó. Kiám m̄ chai tām-po̍h kàⁿ ōe hoat kui-sn̂g mah? 7). Kū ê kàⁿ tio̍h tû kàu chheng, hō͘ lín chiâⁿ-chòe sin ê sn̂g, chhin-chhiūⁿ lín sī bô kàⁿ ê. In-ūi lán pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko iā í-keng thâi, chiū-sī Ki-tok. 8). Só͘-í lán tio̍h siú choeh, bô ēng kū ê kàⁿ, iā bô ēng pháiⁿ sim ok-to̍k ê kàⁿ, sī ēng sûn-choân chin-si̍t ê bô kàⁿ piáⁿ. 9). Chêng góa siá hit tiuⁿ phoe hō͘ lín, kah lín m̄ thang kap îm-loān ê lâng chham-chhap, 10). m̄ sī hoàn-hoàn chì chit sè-kan îm-loān ê, á-sī tham-sim ê, kap le̍k-sek ê, á-sī pài ngó͘-siōng ê; nā beh án-ni, tio̍h lī-khui sè-kan chiah ōe. 11). Chóng-sī taⁿ góa siá phoe hō͘ lín sī kóng, nā ū lâng chheng chòe hiaⁿ-tī iā ū îm-loān, á-sī tham-sim, á-sī pài ngó͘-siōng, á-sī lóe-mē, á-sī hò͘ⁿ chiú, á-sī le̍k-sek ê, bo̍h-tit kap i chham-chhap; chit hō lâng liân kap i chia̍h iā m̄ thang. 12). In-ūi phòaⁿ-toàn gōa-bīn lâng kap góa ū sím-mi̍h kan-sia̍p? 13). Lāi-bīn ê lâng kiám m̄ sī lín phòaⁿ-toàn ê; iā gōa-bīn ê lâng Siōng-tè phòaⁿ-toàn i ah? Hit ê pháiⁿ lâng tio̍h tùi lín tiong-kan tû-khì.

[6] Lín tiong-kan ū lâng kap lâng oan-ke, kiám káⁿ kò tī put-gī ê lâng ê bīn-chêng iā bô tī sèng-tô͘ ê bīn-chêng mah? 2). Á-sī lín m̄ chai sèng-tô͘ beh sím-phòaⁿ sè-kan? Sè-kan siōng-chhiáⁿ hō͘ lín sím-phòaⁿ, iā bōe kham-tit sím-phòaⁿ ke̍k sió-khóa ê sū mah? 3). Kiám m̄ chai lán beh sím-phòaⁿ thiⁿ-sài? hô-hòng kim-sè ê sū mah? 4). Taⁿ lín nā ū kim-sè ê sū tio̍h sím-phòaⁿ, lín kiám sī ēng kàu-hōe tiong bô miâ-jī ê sím-phòaⁿ mah? 5). Góa kóng án-ni sī beh hō͘ lín kiàn-siàu. Kiám sī lín tiong-kan bô chi̍t ê tì-sek ê lâng, ōe phòaⁿ-toàn tī i ê hiaⁿ-tī tiong? 6). Kèng-jiân hiaⁿ-tī kò hiaⁿ-tī, sòa kò tī m̄ sìn ê lâng ê bīn-chêng. 7). Taⁿ lín ū saⁿ-kò ê sū, í-keng lóng sī lín ê tōa sit-chhò. Siáⁿ-sū m̄ lêng-khó͘ siū oan-óng? siáⁿ-sū m̄ lêng-khó͘ siū khek-khui ah? 8). Nā-sī lín kèng-jiân oan-óng lâng, khek-khui lâng, hòng-kiam chiah-ê sī hiaⁿ-tī. 9). Kiám m̄ chai put-gī ê lâng bōe-ōe sêng-chiap Siōng-tè ê kok mah? Bo̍h-tit chhò-gō͘; îm-loān ê, pài ngó͘-siōng ê, kiâⁿ kan-îm ê, 10). chòe loân-tông ê, hò͘ⁿ lâm-sek ê, chòe chha̍t ê, tham-sim ê, hò͘ⁿ-chiú ê, lóe-mē lâng ê, le̍k-sek lâng ê, lóng bōe tit-tio̍h sêng-chiap Siōng-tè ê kok. 11). Lín tiong-kan ū lâng chá sī án-ni; nā-sī tī Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, kap lán ê Siōng-tè ê Sîn, í-keng sóe chheng, í-keng tit-tio̍h chiâⁿ-sèng, í-keng chheng-chòe-gī. 12). Hoān sū góa lóng thang; nā-sī bô it-chīn ū lī-ek. Hoān sū góa lóng thang, nā-sī bô chi̍t hāng góa beh hō͘ i koán. 13). Chia̍h sī ūi-tio̍h pak-tó͘, pak-tó͘ iā sī ūi-tio̍h chia̍h, chóng-sī chit nn̄g hāng Siōng-tè beh hòe i. To̍k-to̍k seng-khu m̄ sī ūi-tio̍h îm-loān, sī ūi-tio̍h Chú, Chú iā sī ūi-tio̍h seng-khu. 14). Siōng-tè bat hō͘ Chú koh-oa̍h, iā beh tùi I ê koân-lêng hō͘ lán koh-oa̍h. 15). Kiám m̄ chai lín ê seng-khu sī Ki-tok ê pah-thé? góa kiám thang chiong Ki-tok ê pah-thé hō͘ i chòe chhiong-ki ê pah-thé mah? Toàn-toàn m̄ thang. 16). Á-sī lín m̄ chai kap chhiong-ki liân-ha̍p ê, sī kap i chòe chi̍t thé? in-ūi kóng, Nn̄g ê beh chiâⁿ chòe chi̍t thé. 17). To̍k-to̍k kap Chú liân-ha̍p ê sī chi̍t ê sîn. 18). Tio̍h siám-pī îm-hēng. Lâng só͘ hoān ta̍k hāng ê chōe lóng sī sin-khu gōa ê; nā-sī kiâⁿ kan-îm ê sī hoān-chōe kàu tī ka-kī ê seng-khu. 19). Á-sī lín m̄ chai lín ê seng-khu chiū-sī Sèng Sîn ê tiān; Sèng Sîn tiàm-tī lín, chiū-sī lín tùi Siōng-tè só͘ ū ê? koh lín m̄ sī ka-kī ê; 20). in-ūi sī ēng kè-chîⁿ bóe ê; só͘-í tio̍h tī lín ê seng-khu êng-kng Siōng-tè.

[7] Lūn-kàu lín só͘ siá ê sū: góa kóng, Ta-po͘-lâng bô chhin-kūn hū-jîn-lâng sī hó. 2). Chóng-sī ūi-tio̍h îm-loān ê iân-kò͘, ta̍k lâng tio̍h ū ka-kī ê bó͘, hū-jîn-lâng iā ta̍k ê tio̍h ū ka-kī ê tiōng-hu. 3). Tiōng-hu tùi hū-jîn-lâng tio̍h chiàu só͘ ha̍p-gî ê khoán-thāi i; hū-jîn-lâng tùi tiōng-hu iā tio̍h án-ni. 4). Hū-jîn-lâng bô koân thang chú-ì ka-kī ê seng-khu, sī tiōng-hu chú-ì; tiōng-hu iā bô koân thang chú-ì ka-kī ê seng-khu, sī hū-jîn-lâng chú-ì. 5). Bo̍h-tit saⁿ khui-hū; to̍k-to̍k nā tāi-ke tâng-sim, chiū chiām-sî saⁿ-lī, thang choan-bū kî-tó, āu-lâi iû-goân saⁿ-kap tôa, bián-tit Sat-tàn sēng lín ê chêng-io̍k bōe kìm-tit, lâi chhì lín. 6). Góa kóng án-ni, sī ún-chún, m̄ sī bēng-lēng. 7). Góa ái lâng lóng chhin-chhiūⁿ góa. To̍k-to̍k ta̍k lâng tùi Siōng-tè ūi ka-kī ê un-sù; ū-ê chit khoán, ū-ê hit khoán. 8). Góa tùi bē kè-chhōa ê kap chiú-kóaⁿ lâng kóng, In nā tn̂g-tn̂g chhin-chhiūⁿ góa sī hó. 9). Siat-sú ka-kī bōe kìm-tit, chiū tio̍h kè-chhōa; in-ūi kè-chhōa sī khah hó tī io̍k-hé teh to̍h. 10). Góa bēng-lēng í-keng kè-chhōa ê, kî-si̍t m̄ sī góa, sī Chú bēng-lēng. Hū-jîn-lâng bo̍h-tit lī-khui tiōng-hu, 11). (nā sī í-keng lī-khui, chiū tio̍h tn̂g-tn̂g bô kè, he̍k-sī kap tiōng-hu koh hô); tiōng-hu iā m̄ thang pàng-sak hū-jîn-lâng. 12). Tùi kî-û ê góa kóng, m̄ sī Chú kóng: Nā hiaⁿ-tī ū hū-jîn-lâng bô sìn Chú, iā hū-jîn-lâng hoaⁿ-hí saⁿ-kap tòa, chiū bo̍h-tit pàng-sak i. 13). Hū-jîn-lâng ū tiōng-hu bô sìn Chú, tiōng-hu hoaⁿ-hí saⁿ-kap tòa, iā bo̍h-tit pàng-sak i ê tiōng-hu. 14). In-ūi bô sìn Chú ê tiōng-hu tùi hū-jîn-lâng tit-tio̍h sèng; bô sìn Chú ê hū-jîn-lâng tùi tiōng-hu tit-tio̍h sèng; nā m̄ sī án-ni, lín ê kiáⁿ-jî bô chheng-khì, chóng-sī taⁿ in sī sèng. 15). M̄ sìn ê nā lī-khui, chiū kù-chāi i lī-khui; hiaⁿ-tī chí-bē tī chiah ê sū bô siū khu-sok; to̍k-to̍k Siōng-tè tiàu lán sī ài tit hô-pêng. 16). Hū-jîn-lâng ah, lí thái-thó chai ōe kiù tiōng-hu á bōe? Tiōng-hu ah, lí thái-thó chai ōe kiù hū-jîn-lâng á bōe? 17). To̍k-to̍k chiàu Chú só͘ siúⁿ-sù ta̍k lâng ê, chiàu Siōng-tè só͘ tiàu ta̍k lâng ê, tio̍h án-ni kiâⁿ. Tī ta̍k ê kàu-hōe góa só͘ hoan-hù iā sī án-ni. 18). Ū lâng í-keng siū kat-lé lâi tit-tio̍h tiàu mah? chiū bo̍h-tit hòe-bô kat-lé. Ū lâng bē siū kat-lé lâi tit-tio̍h tiàu mah? chiū bo̍h-tit siū kat-lé. 19). Siū kat-lé bōe sǹg-tit siàu, bô siū kat-lé iā bōe sǹg-tit siàu; to̍k-to̍k sī siú Siōng-tè ê kài nā-tiāⁿ. 20). Ta̍k lâng tī sím-mi̍h téng-tē siū tiàu, tio̍h iû-goân tiàm-tī hit ê téng-tē. 21). Lí chòe lô͘-châi lâi siū tiàu mah? M̄ thang in-ūi án-ni lâi khòa-lū. Chóng-sī nā ōe tit chū-iû, sī khah hó. 22). In-ūi chòe lô͘-châi, tī Chú tit-tio̍h tiàu ê, sī hō͘ Chú só͘ thàu-pàng; án-ni chòe chū-iû, lâi tit-tio̍h tiàu ê, sī chòe Ki-tok ê lô͘-po̍k. 23). Lín sī ēng kè-chîⁿ só͘ bóe ê, m̄ thang chiâⁿ-chòe lâng ê lô͘-châi. 24). Hiaⁿ-tī ah, ta̍k lâng tī sím-mi̍h tē-pō͘ siū tiàu, i tio̍h tī Siōng-tè ê bīn-chêng tn̂g-tn̂g tòa tī hit ê tē-pō͘. 25). Lūn-kàu bē kè-chhōa ê, góa bô ū Chú ê bēng-lēng; chóng-sī góa í-keng tit-tio̍h Chú ê lîn-bín lâi chòe chīn-tiong, chiū chiong ka-kī ê ì-kiàn kā lín kóng. 26). In-ūi khòaⁿ hiān-kim ê kan-lân, chiàu góa phah-sǹg, lâng nā chiàu i pêng-siông ê khoán sī hó. 27). Lí ū hū-jîn-lâng mah? bo̍h-tit kiû tháu-pàng. Lí bô hū-jîn-lâng mah? bo̍h-tit kiû beh chhōa. 28). Chóng-sī lí nā chhōa, m̄ sī hoān chōe; chāi-sek-lú nā kè, iā m̄ sī hoān chōe. Chóng-sī in hit hō lâng beh tī jio̍k-thé tú-tio̍h hoān-lān; góa sī teh kò͘ lín. 29). Hiaⁿ-tī ah, góa koh kóng, sî-ji̍t chhek té lah, só͘-í tùi taⁿ í-āu ū bó͘ ê tio̍h chhin-chhiūⁿ bô bó͘, thî-khàu ê chhin-chhiūⁿ bô thî-khàu, hoaⁿ-hí ê chhin-chhiūⁿ bô hoaⁿ-hí, bóe ê chhin-chhiūⁿ bô só͘ tit-tio̍h, ēng sè-kan ê mi̍h ê chhin-chhiūⁿ bô lām-sám ēng, 31). in-ūi chit sè-kan ê khoán teh kè-khì lah. 32). Góa ài-tit lín bô só͘ khòa-lū. Bô bó͘ ê khòa-lū Chú ê sū, cháiⁿ-iūⁿ ōe hō͘ Chú hoaⁿ-hí; 33). nā-sī ū bó͘ ê khòa-lū sè-kan ê sū, cháiⁿ-iūⁿ ōe hō͘ bó͘ hoaⁿ-hí. 34). Hū-jîn-lâng kap chāi-sek-lú iā ū hun-piat; bô tiōng-hu ê khòa-lū Chú ê sū, beh hō͘ i ê seng-khu kap sîn-hûn lóng sèng. Nā-sī ū tiōng-hu ê khòa-lū sè-kan ê sū, cháiⁿ-iūⁿ ōe hō͘ tiōng-hu hoaⁿ-hí. 35). Góa kóng chiah-ê sī ūi-tio̍h lín ka-kī ê lī-ek, m̄ sī beh lóng-lo̍k lín, chiū-sī beh hō͘ lín kiâⁿ ha̍p-sek ê sū, khûn-khûn ho̍k-sāi Chú, bô só͘ kiáu-jiáu. 36). Nā-sī ū lâng phah-sǹg khoán-thāi i ê cha-bó͘-kiáⁿ ū m̄ ha̍p-sek, siat-sú nî-hè kè-sî, iā sū-chêng put-tek-í tio̍h án-ni, chiū thang chiàu ì-sù khì kiâⁿ; i bô hoān-chōe; tio̍h hō͘ in ha̍p-hun. 37). Nā ū lâng kian-sim, bô ū put-tek-í ê sū, koh ū koân thang kiâⁿ ka-kī ê ì-sù, iā i ka-kī ê sim í-keng koat-tiāⁿ beh lâu i ê cha-bó͘-kiáⁿ, án-ni kiâⁿ sī hó. 38). Chhin-chhiūⁿ án-ni, hō͘ ka-kī ê cha-bó͘-kiáⁿ chhut-kè ê sī hó, bô hō͘ i chhut-kè ê koh khah hó. 39). Tiōng-hu tī-teh ê sî, hū-jîn-lâng siū pé-pa̍k; tiōng-hu nā sí, hū-jîn-lâng tit-tio̍h chū-iû, kè i só͘ ài ê, to̍k-to̍k tio̍h kè sio̍k Chú ê, chiah thang. 40). Chóng-sī chiàu góa phah-sǹg, bô kè khah ū hok-khì; koh góa siūⁿ góa iā ū Siōng-tè ê Sîn.

[8] Lūn-kàu chè ngó͘-siōng ê mi̍h: Lán chai lán lóng ū tì-sek. Tì-sek ōe tì-kàu chū-ko; nā-sī jîn-ài ōe kiàn-li̍p tek-hēng. 2). Lâng nā phah-sǹg i ū só͘ chai, chiū-sī i iáu-bē chai chiàu só͘ eng-kai chai. 3). Lâng nā thiàⁿ Siōng-tè, chit ê lâng chiū-sī hō͘ I só͘ bat. 4). Lūn-kàu chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h, lán chai ngó͘-siōng tī sè-kan sī bô iáⁿ ê, iā chai Siōng-tè to̍k-to̍k chi̍t-ê, bô pa̍t ê. 5). In-ūi sui-jiân ū chheng chòe siōng-tè ê, he̍k-sī tī thiⁿ-ni̍h he̍k-sī tī tōe-ni̍h, chhin-chhiūⁿ ū chōe-chōe siōng-tè, chōe-chōe chú; 6). nā-sī lán chí ū chi̍t ê Siōng-tè, chiū-sī Pē, bān mi̍h pún tùi I, lán iā kui tī I; koh ū chi̍t ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, bān mi̍h tùi I, lán iā tùi I. 7). Chóng-sī lâng bô lóng ū chit hō tì-sek; ū-ê pài ngó͘-siōng koàiⁿ-sì, kàu taⁿ lia̍h hit ê chè-sū chòe chè ngó͘-siōng ê mi̍h lâi chia̍h i, in ê liông-sim kì-jiân loán-jio̍k, só͘-í chiū bak-tio̍h. 8). Chóng-sī chia̍h-mi̍h bōe hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí lán; bô chia̍h, lán bô khui-sún; chia̍h, lán iā bô lī-ek. 9). To̍k-to̍k tio̍h kín-sīn, kiaⁿ-liáu lín chit ê koân chòe nńg-chiáⁿ ê lâng ê that-gāi. 10). In-ūi nā ū lâng khòaⁿ-kìⁿ lí ū tì-sek ê chē toh tī ngó͘-siōng ê biō, hit ê loán-jio̍k ê lâng ê liông-sim kiám bô tùi án-ni hòng-táⁿ, lâi chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h mah? in-ūi tùi lí ê tì-sek hit ê loán-jio̍k ê lâng tîm-lûn, chiū-sī Ki-tok thòe i sí ê hiaⁿ-tī. 12). Lín án-ni tek-chōe hiaⁿ-tī, siong-tio̍h in loán-jio̍k ê liông-sim, chiū-sī tek-chōe Ki-tok. 13). Só͘-í chia̍h-mi̍h nā hō͘ góa ê hiaⁿ-tī poa̍h-tó, góa chiū éng-éng m̄ chia̍h bah, bián-tit hō͘ góa ê hiaⁿ-tī poa̍h-tó.

[9] Góa kiám bōe tit chū-iû mah? Kiám m̄ sī sù-tô͘ mah? Kiám m̄ bat khòaⁿ-kìⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ mah? Lín kiám m̄ sī góa tiàm-tī Chú chòe-chiâⁿ ê kang mah? 2). Siat-sú tùi tī pa̍t lâng góa m̄ sī sù-tô͘, tùi tī lín góa bô m̄ sī; in-ūi lín tiàm-tī Chú chiū-sī góa chòe sù-tô͘ ê ìn-chèng. 3). Ū chhâ-mn̄g góa ê, góa chiū ēng chit-ê ka-kī hun-sò͘. 4). Goán kiám bô koân thang lim thang chia̍h mah? 5). Goán kiám bô koân thang chhōa sìn Chú ê chí-bē chòe bó͘ lâi kap goán saⁿ-kap kiâⁿ, chhin-chhiūⁿ kî-û ê sù-tô͘, kap Chú ê hiaⁿ-tī, kap Ki-hoat mah? 6). Á-sī kan-ta góa kap Pa-ná-pa bô koân thang bián chòe kang mah? 7). Sím-mi̍h lâng tng peng, lâi chia̍h ka-kī ê niû mah? sím-mi̍h lâng chai phû-tô hn̂g, bô chia̍h i ê ké-chí mah? sím-mi̍h lâng chhī cheng-siⁿ, bô chia̍h hit tīn ê līn mah? 8). Góa kóng chiah-ê kiám sī chiàu lâng ê ì-kiàn mah? Á-sī lu̍t-hoat bô án-ni kóng mah? 9). In-ūi tī Mô͘-se ê lu̍t-hoat ū kì-chài kóng, Bō ngó͘-kok ê gû, bo̍h-tit láng i ê chhùi. Siōng-tè kiám sī tì-ì tī gû mah? 10). Á-sī it-khài ūi-tio̍h lán lâi kóng i? Chin-chiàⁿ sī ūi-tio̍h lán lâi siá; in-ūi lôe hn̂g ê tio̍h chûn ǹg-bāng lâi lôe; bō ngó͘-kok ê tio̍h ǹg-bāng saⁿ-kap ū hūn lâi bō. 11). Goán nā chiong sio̍k tī sîn ê mi̍h iā tī lín tiong-kan, chiū tùi lín siu-sêng sio̍k tī jio̍k-thé ê mi̍h, kiám sī kè-thâu mah? 12). Pa̍t lâng tùi tī lín siōng-chhiáⁿ ū hūn chit ê koân-pèng, hô-hòng goán mah? Chóng-sī goán m̄ bat ēng chit ê koân, hoán-tńg thun-lún ta̍k hang ê sū, bián-tit goán ū sím-mi̍h chó͘-tòng Ki-tok ê hok-im. 13). Kiám m̄ chai tio̍h-bôa tī sèng ê sū ê chia̍h tiān-lāi ê mi̍h, kun-sûi chè-tôaⁿ ê, kap chè-tôaⁿ saⁿ-kap pun mi̍h mah? 14). Chhin-chhiūⁿ án-ni, Chú siat-hoat hō͘ thoân hok-im ê lâng tio̍h tùi hok-im lâi tō͘ oa̍h. 15). Nā-sī chiah ê sū góa lóng bē bat ēng; koh góa siá chiah-ê m̄ sī ài lâng án-ni khoán-thāi góa; in-ūi góa lêng-khó͘ sí, put-tì lâng hō͘ góa só͘ khoa-kháu ê kui tī khang-khang. 16). Góa thoân hok-im m̄ sī thang khoa-kháu ê sū, sī put-tek-í nā-tiāⁿ; in-ūi nā bô thoân hok-im, góa chiū ū chai-ē. 17). Góa nā kam-sim chòe chit ê sū, chiū ū pò-siúⁿ; chiū nā m̄ kam-sim, ū chit-jīm í-keng kau-tāi góa lah. 18). Án-ni góa ê pò-siúⁿ sī sím-mi̍h ah? Chiū-sī góa teh thoân hok-im, hō͘ lâng bián só͘-hùi iā ōe tit-tio̍h hok-im; bián-tit góa tī hok-im só͘ ū ê koân ēng kàu chīn. 19). Góa tùi tī chèng lâng sui-bóng sī chū-iû, iáu-kú chiong ka-kī chòe chèng lâng ê lô͘-po̍k, ūi-tio̍h beh tit-tio̍h lâng ná chōe. 20). Ǹg Iû-thài lâng góa chiū chhin-chhiūⁿ Iû-thài lâng, beh tit-tio̍h Iû-thài lâng; ǹg hoat ē ê lâng, góa sui-jiân pún-sin bô sio̍k tī hoat ē, chiū chhin-chhiūⁿ hoat ē ê lâng, beh tit-tio̍h hoat ē ê lâng. 21). Ǹg hoat gōa ê lâng, góa chiū chhin-chhiūⁿ hoat gōa lâng, beh tit-tio̍h hoat gōa ê lâng; kî-si̍t góa m̄ sī tī Siōng-tè ê hoat gōa, chiū-sī tī Ki-tok ê hoat lāi. 22). Ǹg loán-jio̍k ê lâng góa chiū chiâⁿ-chòe loán-jio̍k, beh tit-tio̍h loán-jio̍k ê lâng. Ǹg ta̍k hō lâng, góa chiâⁿ-chòe ta̍k hō khoán, it-khài sī beh kiù lâng. 23). Ta̍k hāng sū góa in-ūi hok-im lâi kiâⁿ, sī hō͘ góa thang saⁿ-kap ū hūn tī hok-im. 24). Kiám m̄ chai chāi-tiûⁿ tàu-cháu ê ta̍k ê lóng cháu, nā-sī tit-tio̍h pò-siúⁿ ê chí ū chi̍t-ê; lín tio̍h án-ni cháu chiah thang tit-tio̍h. 25). Kìⁿ-nā tàu-la̍t ê ta̍k hāng sū chún-chat; in sī beh tit-tio̍h ōe pāi-hoāi ê bián-liû, nā-sī lán sī beh tit-tio̍h bōe pāi-hoāi ê. 26). Só͘-í góa án-ni teh cháu, m̄ sī chhin-chhiūⁿ bô tiāⁿ-tio̍h ê hng-hiùⁿ; góa phah kûn, bô chhin-chhiūⁿ teh phah khong-khì; 27). góa phah góa ê seng-khu kàu thiám-thiám, hō͘ i hâng-ho̍k; kiaⁿ-liáu góa í-keng thoân hō͘ pa̍t lâng, pún-sin kiám-chhái tú-tio̍h kū-choa̍t.

[10] Hiaⁿ-tī ah, góa m̄ ài lín m̄ chai lán ê lia̍t-chó͘ lóng tī hûn ē, iā lóng tùi hái-tiong keng-kè, 2). iā lóng tī hûn-tiong hái-tiong siū sóe-lé kui tī Mô͘-se, 3). iā lóng chia̍h tâng chi̍t iūⁿ lêng ê chia̍h, iā lóng lim tâng chi̍t iūⁿ lêng ê lim; 4). in-ūi in só͘ lim ê sī tùi tè in lêng ê chio̍h-pôaⁿ chhut, hit ê chio̍h-pôaⁿ chiū-sī Ki-tok. 5). Nā-sī in tiong-kan khah chōe lâng hō͘ Siōng-tè bô hoaⁿ-hí; in-ūi in ê sin-si hoâiⁿ-ke̍h tī khòng-iá. 6). Taⁿ chiah ê sū sī chòe lán ê kàm-kài, hō͘ lán bo̍h-tit ài pháiⁿ, chhin-chhiūⁿ in ài pháiⁿ chi̍t iūⁿ. 7). Lín iā bo̍h-tit pài ngó͘-siōng, chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū lâng pài i; chiàu só͘ kì-chài kóng, Peh-sìⁿ chē-teh lim-chia̍h, khí-lâi thiàu-bú. 8). Lán iā bo̍h-tit kiâⁿ îm, chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū lâng kiâⁿ îm, chi̍t ji̍t sí nn̄g-bān saⁿ-chheng lâng. 9). Lán iā bo̍h-tit chhì Chú, chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū lâng chhì I, chiū hō͘ chôa kā-sí. 10). Lín iā bo̍h-tit nga̍uh-nga̍uh liām, chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ū lâng nga̍uh-nga̍uh liām, chiū hō͘ châu-bia̍t-ê bia̍t in. 11). Taⁿ in tú-tio̍h chiah ê sū sī chòe kàm-kài, sòa kì-chài lâi kéng-kài lán, chiū-sī chiah ê sè-tāi bé ê lâng. 12). Só͘-í ka-kī lia̍h chòe khiā-chāi ê, tio̍h kín-sīn kiaⁿ-liáu poa̍h-tó. 13). Lín só͘ tú-tio̍h ê chhì bô m̄ sī lâng ê siông-sū; Siōng-tè sī sìn-si̍t, bô beh hō͘ lín tú-tio̍h chhì kè-thâu tī lín só͘ ōe tng; chiū-sī tī siū chhì ê sî beh sòa khui thoat-chhut ê lō͘, hō͘ lín tng ōe khí. 14). Só͘-í góa só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, tio̍h siám-pī pài ngó͘-siōng ê sū. 15). Góa só͘ kóng sī chhin-chhiūⁿ tùi tì-sek ê lâng kóng; lín tio̍h séng-chhat góa ê ōe. 16). Chiok-siā ê poe, lán só͘ chiok-siā ê, kiám m̄ sī saⁿ-kap ū hūn tī Ki-tok ê huih mah? lán só͘ peh ê piáⁿ kiám m̄ sī saⁿ-kap ū hūn tī Ki-tok ê seng-khu mah? 17). in-ūi piáⁿ kì-jiân chi̍t-ê, lán sui-jiân chōe-chōe lâng iā sī chi̍t thé; in-ūi lóng ū hūn tī chi̍t ê piáⁿ. 18). Chhì-khòaⁿ chiàu jio̍k-thé ê Í-sek-lia̍t lâng, hiah ê chia̍h chè-mi̍h ê kiám m̄ sī saⁿ-kap ū hūn tī chè-tôaⁿ mah? 19). Án-ni góa sī teh kóng sím-mi̍h? kiám sī teh kóng chè ngó͘-siōng ê mi̍h sī sím-mi̍h? 20). á-sī kóng ngó͘-siōng sī sím-mi̍h? sī teh kóng gōa-pang lâng só͘ chè ê sī chè kúi, m̄ sī chè Siōng-tè; góa m̄ ài lín ū hūn tī kúi. 21). Lín bōe-ōe lim Chú ê poe, kiam lim kúi ê poe; bōe-ōe ū hūn tī Chú ê toh, kiam ū hūn tī kúi ê toh. 22). Á-sī lán teh kek hō͘ Chú siū-khì mah? Lán kiám khah ióng-chòng I mah? 23). Hoān sū lóng thang, chóng-sī bô lóng ū lī-ek. Hoān sū lóng thang, chóng-sī bô lóng kiàn-li̍p tek-hēng. 24). Bo̍h-tit kiû lī-ek ka-kī, tio̍h kiû lī-ek pa̍t lâng. 25). Kìⁿ-nā koe-chhī só͘ bōe ê thang chia̍h, bo̍h-tit ūi-tio̍h liông-sim ê iân-kò͘ lâi chhâ-mn̄g; 26). in-ūi tōe kap thong tōe-ni̍h ê mi̍h lóng sī Chú ê. 27). Nā ū chi̍t ê m̄ sìn ê lâng chhiáⁿ lín, iā lín ài beh khì, kìⁿ-nā pâi teh chhiáⁿ lín ê, thang chia̍h i; bo̍h-tit ūi-tio̍h liông-sim ê iân-kò͘ lâi chhâ-mn̄g. 28). Siat-sú ū lâng kā lín kóng, Chit-ê sī chè-mi̍h, chiū bo̍h-tit chia̍h; che sī ūi-tio̍h hit ê kā lín kóng ê lâng, í-ki̍p liông-sim ê iân-kò͘. 29). Só͘ kóng ê liông-sim m̄ sī ka-kī ê, sī hit lâng ê; in-ūi góa ê chū-iû siáⁿ-sū hō͘ pa̍t ê liông-sim gí-gī ah? 30). Góa nā kám-un lâi chia̍h, siáⁿ-sū ūi-tio̍h góa só͘ kám-siā ê hō͘ lâng húi-pòng ah? 31). Só͘-í lín he̍k-sī chia̍h, he̍k-sī lim, he̍k-sī chòe sím-mi̍h, lóng tio̍h in-ūi êng-kng Siōng-tè lâi chòe. 32). Bô lūn Iû-thài, á-sī Hi-lī-nî, á-sī Siōng-tè ê kàu-hōe, lín bo̍h-tit chòe in ê that-gāi. 33). Chhin-chhiūⁿ góa hoān sū hō͘ chèng lâng hoaⁿ-hí, bô kiû ka-kī ê lī-ek, chiū-sī kiû chèng lâng ê lī-ek, ài beh hō͘ in tit-tio̍h kiù.

[11] Lín tio̍h o̍h góa, chhin-chhiūⁿ góa o̍h Ki-tok. 2). Góa o-ló lín in-ūi lín hoān tāi-chì kì-liām góa, koh chip-siú chiah ê ûi-thoân, chiàu góa só͘ thoân hō͘ lín ê. 3). Chóng-sī góa ài lín chai Ki-tok sī chòe ta-po͘-lâng ê thâu, ta-po͘-lâng chòe hū-jîn-lâng ê thâu, Siōng-tè chòe Ki-tok ê thâu. 4). Kìⁿ-nā ta-po͘-lâng kî-tó á-sī thoân-tō, nā tà thâu-khak, chiū lêng-jio̍k i ê thâu. 5). Nā-sī kìⁿ-nā hū-jîn-lâng kî-tó á-sī thoân-tō, bô tà thâu-khak, chiū lêng-jio̍k i ê thâu, in-ūi che kap thì thâu-mn̂g bô koh-iūⁿ. 6). Hū-jîn-lâng nā bô tà thâu-khak, chiū tio̍h chián thâu-mn̂g; hū-jîn-lâng chián thâu-mn̂g á thì thâu-mn̂g nā sī kiàn-siàu, chiū khah hó tio̍h tà thâu. 7). Ta-po͘-lâng m̄ eng-kai tà thâu, in-ūi i sī Siōng-tè ê siōng kap êng-kng; nā-sī hū-jîn-lâng chiū-sī ta-po͘-lâng ê êng-kng. 8). In-ūi ta-po͘-lâng m̄ sī tùi hū-jîn-lâng chhut, to̍k-to̍k hū-jîn-lâng sī tùi ta-po͘-lâng chhut. 9). In-ūi ta-po͘-lâng m̄ sī ūi-tio̍h hū-jîn-lâng chiah chhòng-chō, sī hū-jîn-lâng ūi-tio̍h ta-po͘-lâng lâi chhòng-chō. 10). Só͘-í hū-jîn-lâng tio̍h ū hâng-ho̍k koân-pèng ê kì-hō tī i ê thâu-khak, ūi-tio̍h sù-chiá ê iân-kò͘. 11). Chóng-sī tī Chú nā bô ta-po͘-lâng, chiū m̄ chiâⁿ hū-jîn-lâng; bô hū-jîn-lâng, chiū m̄ chiâⁿ ta-po͘-lâng. 12). In-ūi chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng tùi ta-po͘-lâng chhut, ta-po͘-lâng iā sī tùi hū-jîn-lâng chiah ū; to̍k-to̍k bān hāng sī tùi Siōng-tè chhut. 13). Lín sim-lāi ka-kī séng-chhat: hū-jîn-lâng bô tà thâu-khak lâi kî-tó Siōng-tè, sī ha̍p-sek mah? 14). Tùi pún-sèng kiám m̄ chai, ta-po͘-lâng ū tn̂g ê thâu-mn̂g sī chòe kiàn-siàu mah? 15). Nā-sī hū-jîn-lâng ū tn̂g ê thâu-mn̂g, sī chòe i ê êng-kng; in-ūi i ê thâu-mn̂g sī siúⁿ-sù i chòe phè. 16). Siat-sú ū siūⁿ ài beh piān-pok ê, goán bô chit hō lē, Siōng-tè chiah ê kàu-hōe iā bô. 17). Taⁿ góa chiong chit-ê hoan-hù lín, m̄ sī o-ló lín, chiū-sī lín chū-chi̍p, bô tì-kàu lī-ek, sī tì-kàu sún-hāi. 18). Thâu chi̍t hāng, góa thiaⁿ-kìⁿ lín chū-chi̍p chòe hōe ê sî, lín tiong-kan ū hun-tóng, góa iā tāi-lio̍k sìn. 19). In-ūi lín tiong-kan bōe bián-tit ū tóng-phài, beh hō͘ chin-si̍t ê lâng hián-bêng tī lín tiong-kan. 20). Án-ni lín chū-chi̍p tī chi̍t só͘-chāi, m̄ sī chia̍h Chú ê boán-chhan. 21). In-ūi chia̍h ê sî ta̍k lâng chòe i tāi-seng chia̍h i ê ê-hng tǹg; ū lâng iau, ū lâng chùi. 22). Lín kiám bô chhù thang lim-chia̍h mah? Á-sī lín khòaⁿ-khin Siōng-tè ê kàu-hōe, iā hō͘ bô-ê kiàn-siàu ah? Góa beh tùi lín cháiⁿ-iūⁿ kóng? Tī chit-ê góa beh o-ló lín mah? Góa bô o-ló. 23). In-ūi góa tùi Chú siū, iā bat thoân hō͘ lín ê, chiū-sī Chú Iâ-so͘ hō͘ lâng bōe hit mî ū the̍h piáⁿ, 24). chiok-siā lâi peh i, kóng, Chit-ê sī góa ê seng-khu, ūi-tio̍h lín phah-phòa ê, lín tio̍h kiâⁿ án-ni lâi kì-liām góa. 25). Chia̍h liáu-āu iā án-ni phâng poe, kóng, Chit ê poe chiū-sī sin iok, tī góa ê huih siat-li̍p ê, kìⁿ-nā lim ê sî, tio̍h kiâⁿ án-ni lâi kì-liām góa. 26). In-ūi lín ta̍k pái chia̍h chit ê piáⁿ, lim chit ê poe, sī piáu-bêng Chú ê sí, ti̍t kàu I koh lâi. 27). Án-ni hoān-nā chia̍h Chú ê piáⁿ, á-sī lim Chú ê poe, bô ha̍p-gî ê, sī ko͘-hū Chú ê seng-khu kap huih. 28). Nā-sī lâng tio̍h ka-kī séng-chhat, chiah thang chia̍h chit ê piáⁿ, lim chit ê poe. 29). Lâng bô hun-piat Chú ê seng-khu lâi lim-chia̍h, chiū-sī tùi lim-chia̍h ka-kī chhú sím-phòaⁿ. 30). Só͘-í lín tiong-kan soe-lám ê, phòa-pīⁿ ê, chōe-chōe; sí ê iā bô chió. 31). Lán nā ka-kī sím-mn̄g, chiū bô siū sím-phòaⁿ. 32). Chóng-sī lán siū sím-phòaⁿ, sī hō͘ Chú só͘ kéng-kài, bián-tit kap sè-kan lâng tâng siū tēng-chōe. 33). Góa ê hiaⁿ-tī ah, só͘-í lín chū-chi̍p beh chia̍h ê sî, tio̍h saⁿ thèng-hāu. 34). Nā ū lâng iau, tio̍h tiàm in chhù chia̍h, bián-tit chū-chi̍p tì-kàu siū sím-phòaⁿ. Kî-û ê tán góa lâi, chiah beh siat-hoat.

[12] Hiaⁿ-tī ah, lūn-kàu Sîn ê siúⁿ-sù, góa m̄ ài lín m̄ chai. 2). Lín chai lín chòe gōa-pang lâng ê sî, siū bê-he̍k khì chiū-kūn bōe kóng ōe ê ngó͘-siōng, chhut-chāi i ín-iú. 3). Só͘-í góa hō͘ lín chai, hō͘ Siōng-tè ê Sîn kám-tōng lâi kóng ê, bô lâng kóng, Iâ-so͘ sī thang chiù-chó͘; nā m̄ sī hō͘ Sèng Sîn kám-tōng ê, iā bô lâng ōe kóng, Iâ-so͘ sī Chú. 4). Taⁿ un-sù ū hun-piat, nā-sī Sîn sī siāng chi̍t ê. 5). Chit-hūn ū hun-piat,nā-sī Chú sī siāng chi̍t ê. 6). Kong-iōng ū hun-piat, nā-sī Siōng-tè siāng chi̍t ê, si-hêng bān sū tī chèng lâng tiong ê. 7). Nā-sī Sèng Sîn ê hián-bêng sī siúⁿ-sù ta̍k lâng beh lī-ek chèng lâng. 8). In-ūi ū-ê tùi Sîn ēng tì-hūi ê ōe hō͘ i; ū-ê chiàu chit ê Sîn ēng chai-bat ê ōe hō͘ i; 9). koh ū lâng tī chit ê Sîn ēng sìn hō͘ i; ū-ê tī chit ê Sîn ēng i-pīⁿ ê un-sù hō͘ i; 10). ū-ê hō͘ i ōe kiâⁿ koh-iūⁿ ê koân-lêng; ū-ê hō͘ i chòe sian- ti; ū-ê hō͘ i ōe hun-piat chiah ê sîn; koh ū-ê hō͘ i ōe kóng ta̍k iūⁿ ê im-gú; ū-ê hō͘ i ōe hoan-e̍k ta̍k iūⁿ ê im-gú. 11). Chiah-ê lóng sī siāng chi̍t ê Sîn só͘ si-hêng ê, chiàu I só͘ ài ê, sûi-iūⁿ pun hō͘ ta̍k lâng. 12). In-ūi chhin-chhiūⁿ seng-khu sī chi̍t-ê, iā ū chōe-chōe thé, koh seng-khu ê thé sui-jiân chōe, lóng sī chi̍t ê seng-khu; Ki-tok iā sī án-ni. 13). In-ūi lán chèng lâng bô lūn sī Iû-thài á-sī Hi-lī-nî, chòe lô͘-châi ê á-sī chū-iû ê, lóng bat siū sóe-lé tī chi̍t ê Sîn, lâi sio̍k tī chi̍t ê seng-khu, iā lóng-chóng bat lim chi̍t ê Sîn. 14). In-ūi seng-khu m̄ sī chi̍t thé, sī chōe-chōe thé. 15). Siat-sú kha nā kóng, Góa in-ūi m̄ sī chhiú, góa bô sio̍k seng-khu; i m̄ sī ūi-tio̍h án-ni chiū bô sio̍k tī seng-khu. 16). Siat-sú hī-á nā kóng, Góa in-ūi m̄ sī ba̍k-chiu, góa bô sio̍k tī seng-khu; i m̄ sī ūi-tio̍h án-ni chiū bō sio̍k tī seng-khu. 17). Siat-sú thong seng-khu sī ba̍k-chiu, tùi tá-lo̍h ōe thiaⁿ? Nā lóng sī hī-á, tùi tá-lo̍h ōe phīⁿ? 18). Nā-sī Siōng-tè chiàu I ê só͘ ài, chiong chiah ê thé sûi-ê an-pâi tī seng-khu. 19). Nā pah thé lóng siāng chi̍t khoán, chiū seng-khu tī tá-lo̍h? 20). Chóng-sī taⁿ thé sī chōe-chōe, iā seng-khu sī chi̍t ê. 21). Ba̍k-chiu bōe-ōe tùi chhiú kóng, Góa bô khiàm-ēng lí; thâu-khak iā bōe-ōe tùi kha kóng, Góa bô khiàm-ēng lín. 22). M̄ nā án-ni, seng-khu chiah ê thé, khòaⁿ chòe khah nńg-chiáⁿ ê koh khah bōe bô--tit. 23). Koh lán khòaⁿ chòe seng-khu khah bô kùi-khì ê thé, lán chiū chng-thāⁿ hō͘ in khah chun-kùi; iā khah bô bûn-ngá ê, lán hō͘ in koh khah bûn-ngá. 24). In-ūi lán bûn-ngá ê thé bô só͘ khiàm-kheh. To̍k-to̍k Siōng-tè tiâu-hô seng-khu; tī ū khiàm-kheh ê, it-hoat hō͘ i chun-kùi; 25). bián-tit seng-khu bô saⁿ-ha̍p sī beh hō͘ pah thé pîⁿ-pîⁿ saⁿ koàn-kò͘. 26). Nā chi̍t thé siū khó͘, pah thé tâng siū khó͘; chi̍t thé siū êng-kng, pah thé tâng khoài-lo̍k. 27). Lín chiah-ê sī Ki-tok ê seng-khu, sûi-ê sī chòe thé. 28). Siōng-tè só͘ siat tī kàu-hōe ê, it sī sù-tô͘, jī sī sian-ti, saⁿ sī kàu-su, koh ū kiâⁿ koân-lêng ê, koh ū i-pīⁿ ê un-sù, pang-chān ê, tī-lí ê, kóng ta̍k iūⁿ ê im-gú ê. 29). Chèng lâng kiám lóng sī sù-tô͘ mah? lóng sī sian-ti mah? lóng sī kàu-su mah? lóng kiâⁿ koân-lêng mah? 30). lóng ū i-pīⁿ ê un-sù mah? lóng ōe kóng ta̍k iūⁿ ê im-gú mah? lóng ōe hoan-e̍k mah? 31). Lín tio̍h chhiat-chhiat him-bō͘ hiah ê khah tōa ê un-sù. Góa ēng tē it hó ê lō͘ sòa chí-sī lín.

[13] Góa siat-sú ōe kóng lâng kap thiⁿ-sài ê im-gú, nā bô jîn-ài, góa chiū chiâⁿ chòe hiáng ê tâng-khì, tân ê lâ-poa̍h. 2). Góa siat-sú chòe sian-ti, bêng-pe̍k lóng-chóng ê ò-biāu kap lóng-chóng ê chai-bat; koh siat-sú ū chiâu-pī ê sìn, kàu-gia̍h lâi î soaⁿ, nā bô jîn-ài, góa chiū bōe sǹg chòe sī sím-mi̍h. 3). Góa siat-sú chīn só͘ ū ê lâi chín-chè, koh hiàn góa ê seng-khu hō͘ hé sio, nā bô jîn-ài, chiū góa bô tit-tio̍h lī-ek. 4). Jîn-ài sī gâu khoan-iông chû-pi; jîn-ài sī bô oàn-tò͘; jîn-ài bô khoa-kháu, bô phín-phóng, 5). bô kiâⁿ kiàn-siàu ê sū, bô kiûⁿ ka-kī ê lī-ek, bô khoài siū-khì, bô kì-tit lâng ê pháiⁿ; 6). bô hoaⁿ-hí put-gī, sī kap chin-lí saⁿ-kap hoaⁿ-hí; 7). hoān sū jím-siū, hoān sū siong-sìn, hoān sū ǹg-bāng, hoān sū thun-lún. 8). Jîn-ài éng-oán bōe bô--khì; nā-sī sian-ti ê chit beh hòe-bô, hiah ê im-gú beh soah, chai-bat beh hòe-bô. 9). In-ūi lán só͘ chai ê bô oân-choân, chòe sian-ti iā bô oân-choân; 10). oân-choân ê nā kàu, bô oân-choân ê chiū hòe-bô. 11). Góa chòe gín-ná ê sî, kóng ōe chhin-chhiūⁿ gín-ná, sèng-chêng chhin-chhiūⁿ gín-ná, ì-kiàn chhin-chhiūⁿ gín-ná; í-keng sêng-jîn, chiū hòe-bô gín-ná ê sū. 12). In-ūi lán taⁿ tùi kiàⁿ teh khòaⁿ, bū-bū bô bêng; nā-sī kàu hit sî chiū tng-thâu tùi-bīn. Góa taⁿ só͘ chai bô oân-choân; kàu hit sî chiū chai, chhin-chhiūⁿ góa hō͘ Chú chai chi̍t iūⁿ. 13). Hiān-kim só͘ chûn ê, chiū-sī sìn, ǹg-bāng, jîn-ài; chí saⁿ hāng, kî-tiong tē it tōa ê sī jîn-ài.

[14] Tio̍h kiûⁿ jîn-ài; iā tio̍h chhiat-chhiat him-bō͘ sio̍k tī sîn ê un-sù; khah iàu-kín ê sī chòe sian-ti lâi thoân-tō. 2). In-ūi kóng kok iūⁿ ê im-gú ê m̄ sī kap lâng kóng, sī kap Siōng-tè kóng, in-ūi bô lâng ōe hiáu thiaⁿ; chóng-sī i ū teh kóng sio̍k sîn ê ò-biāu. 3). To̍k-to̍k chòe sian-ti lâi thoân-tō ê sī kap lâng kóng, lâi kiàn-li̍p, lâi khoàn-bián, lâi an-ùi. 4). Kóng im-gú ê sī kiàn-li̍p ka-kī; chòe sian-ti thoân-tō ê sī kiàn-li̍p kàu-hōe. 5). Góa ài tit lín lóng ōe kóng im-gú, to̍k-to̍k koh khah ài, sī lín chòe sian-ti lâi thoân-tō. In-ūi kóng im-gú ê nā bô hoan-e̍k, hō͘ kàu-hōe tit-tio̍h kiàn-li̍p, chiū chòe sian-ti lâi thoân-tō ê pí i khah tōa. 6). Taⁿ hiaⁿ-tī ah, góa kàu lín hia, nā chheng-chheng kóng im-gú, iā bô ēng khé-sī, á-sī chai-bat, á-sī chòe sian-ti lâi thoân-tō, á-sī ēng kà-sī ê ōe lâi kā lín kóng, ū sím-mi̍h lī-e̍k lín? 7). Hit hō bô oa̍h-khì ê mi̍h teh chhut siaⁿ, chhin-chhiūⁿ siau chhin-chhiūⁿ khîm, nā bô hun-piat i ê im, thái ōe chai só͘ pûn só͘ tôaⁿ ê sī sím-mi̍h ah? 8). Nā sī sàu-kak chhut bô tiāⁿ-tio̍h ê im, chī-chūi ōe pī-pān kau-chiàn ah? 9). Lín iā sī án-ni, nā bô ēng chi̍h kóng khoài bêng ê ōe, thái ōe chai só͘ kóng ê ah? lín só͘ kóng ê hō͘ hong pe-khì. 10). Sè-chiūⁿ ê im-gú put-lūn jōa chōe iūⁿ, bô chi̍t ê bô ì-sù. 11). Góa nā m̄ bat hit ê siaⁿ ê ì-gī, chiū kóng ê lâng beh lia̍h góa chòe hoan, góa iā beh lia̍h i chòe hoan. 12). Án-ni lín kì-jiân chhiat-chhiat him-bō͘ sio̍k tī sîn ê un-sù, tio̍h kiû hō͘ lín chhiong-móa lâi kiàn-li̍p kàu-hōe. 13). Só͘-í kóng im-gú ê tio̍h kiû ōe hoan-e̍k. 14). Góa nā ēng im-gú kî-tó, góa ê sîn ū teh kî-tó, nā-sī góa ê sim-su bô só͘ lī-e̍k. 15). Án-ni sī cháiⁿ-iūⁿ? Góa beh ēng sîn kî-tó, iā beh ēng sim-su kî-tó; góa beh ēng sîn gîm si, iā beh ēng sim-su gîm si. 16). Nā bô, chiū lín ēng sîn chiok-siā, hit hō pêng-siông lâng kì-jiân m̄ chai lí teh kóng sím-mi̍h. i thái ōe tng lí kám-siā ê sî lâi kóng, À-bēng? 17). Lí ê kám-siā sī hó, nā-sī pa̍t lâng bô tit-tio̍h kiàn-li̍p. 18). Góa kám-siā Siōng-tè, góa kóng im-gú pí lín chèng lâng khah chōe. !9). Chóng-sī tī kàu-hōe tiong góa ài ēng sim-su kóng gō͘ kù thang kà-sī lâng ê ōe, iâⁿ-kè kóng bān kù ê im-gú. 20). Hiaⁿ-tī ah, lūn tì-hūi bo̍h-tit chòe gín-ná; lūn pháiⁿ tio̍h chòe eⁿ-á, lūn tì-hūi tio̍h chòe tōa lâng. 21). Tī lu̍t-hoat ū kì-chài, Chú kóng, Góa beh ēng pa̍t iūⁿ im-gú ê lâng, kap pa̍t iūⁿ lâng ê chhùi-tûn, kā chit kok ê peh-sìⁿ kóng; án-ni in iû-goân m̄ thiaⁿ góa. 22). Só͘-í im-gú chòe tiāu-thâu, m̄ sī ūi-tio̍h sìn ê lâng, sī ūi-tio̍h m̄ sìn ê lâng; chòe sian-ti lâi thoân-tō, m̄ sī ūi-tio̍h m̄ sìn ê lâng, sī ūi-tio̍h sìn ê lâng. 23). Siat-sú choân kàu-hōe chū-chi̍p tī chi̍t só͘-chāi, nā lóng kóng im-gú, ū pêng-siông lâng á-sī m̄ sìn ê ji̍p-lâi, kiám bô beh kóng lín teh siáu mah? 24). Siat-sú lóng chòe sian-ti lâi thoân-tō, ū chi̍t ê m̄ sìn ê á-sī pêng-siông lâng ji̍p-lâi, i chiū hō͘ chèng lâng kiò-chhíⁿ, hō͘ chèng lâng gí-toàn; 25). i sim-lāi só͘ ún-ba̍t ê lō͘-hiān; chiū phak-lo̍h-khì pài Siōng-tè, kóng Siōng-tè chin-chiàⁿ tī lín tiong-kan. 26). Hiaⁿ-tī ah, án-ni sī cháiⁿ-iūⁿ? Lín chū-chi̍p ê sî, ta̍k lâng ū si-koa ê, ū kà-sī ê, ū khé-sī ê, ū im-gú ê, ū hoan-e̍k ê, Ta̍k hāng sū tio̍h kiâⁿ lâi tì-kàu kiàn-li̍p. 27). Nā ū kóng im-gú ê, chí kham-tit nn̄g ê, siōng chōe saⁿ ê, iā tio̍h chiàu chhù-sū, koh tio̍h chi̍t lâng hoan-e̍k. 28). Nā bô lâng thang hoan-e̍k, chiū tī kàu-hōe tiong i tio̍h chēng-chēng; to̍k-to̍k tùi pún-sin kap tùi Siōng-tè kóng. 29). Chòe sian-ti lâi thoân-tō ê, iā chí kham nn̄g ê á saⁿ ê lâi kóng, kî-û ê tio̍h hun-piat i. 30). Nā piⁿ-thâu chē ê ū lâng tit-tio̍h khé-sī, hit ê tāi-seng kóng ê tio̍h chēng-chēng. 31). In-ūi lín chi̍t lâng chi̍t lâng lóng ōe thang chòe sian-ti lâi thoân-tō, hō͘ chèng lâng thang ha̍k-si̍p, hō͘ chèng lâng thang siū khó͘-khǹg. 32). Koh sian-ti ê sîn sī sūn-ho̍k tī sian-ti. 33). In-ūi Siōng-tè m̄ sī hun-loān ê, sī hô-pêng ê; chhin-chhiūⁿ tī sèng-tô͘ lóng-chóng ê kàu-hōe chi̍t iūⁿ. 34). Hū-jîn-lâng tī kàu-hōe tiong, tio̍h chēng-chēng; in-ūi m̄ chún in kóng; chiū-sī tio̍h sūn-ho̍k, chhin-chhiūⁿ lu̍t-hoat iā sī án-ni kóng. 35). In nā ài ha̍k-si̍p sím-mi̍h, tio̍h tī ke-lāi mn̄g ka-kī ê tiōng-hu; in-ūi hū-jîn-lâng tī kàu-hōe tiong lâi kóng sī kiàn-siàu, 36). Siōng-tè ê tō-lí kiám sī tùi lín chhut? á-sī kan-ta thoân hō͘ lín ah? 37). Nā ū lâng ka-kī lia̍h chòe sain-ti, á-sī chòe sio̍k tī sîn ê lâng, chiū tio̍h chai góa só͘ siá hō͘ lín ê sī Chú ê bēng-lēng. 38). Nā ū lâng m̄ chai, chiū kù-chāi i m̄ chai. 39). Só͘-í góa ê hiaⁿ-tī ah, tio̍h chhiat-chhiat him-bō͘ chòe sian-ti lâi thoân-tō, iā bo̍h-tit kìm-chí kóng im-gú. 40). Hoān sū tio̍h bûn-ngá iā chiàu kui-kú lâi kiâⁿ.

[15] Hiaⁿ-tī ah, góa hō͘ lín chai góa chêng só͘ thoân hō͘ lín ê hok-im, lín só͘ sêng-siū, só͘ óa-khò lâi khiā-chāi ê; 2). lín nā chip-siú góa só͘ thoân hō͘ lín hok-im ê tō-lí, iā m̄ sī khang-khang sìn, chiū tùi chit-ê tit kiù. 3). In-ūi góa só͘ siū lâi thoân hō͘ lín ê, tē it chiū-sī Ki-tok ūi-tio̍h lán ê chōe sí, chiàu sèng-keng só͘ kì-chài; 4). koh ū bâi-chòng; tē saⁿ ji̍t koh-oa̍h, iā chiàu sèng-keng só͘ kì-chài; 5). ū chhut-hiān hō͘ Ki-hoat khòaⁿ-kìⁿ; koh chhut-hiān hō͘ cha̍p-jī ê sù-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ; 6). koh chi̍t pài chhut-hiān hō͘ gō͘-pah gōa ê hiaⁿ-tī tâng sî khòaⁿ-kìⁿ, kî-tiong tōa pòaⁿ iáu tī-teh, nā-sī ū-ê í-keng khùn-khì. 7). Koh chi̍t pái chhut-hiān hō͘ Ngá-kok khòaⁿ-kìⁿ; iū-koh chi̍t pái chhut-hiān hō͘ lóng-chóng ê sù-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ; 8). siōng lō͘-bé iā chhut-hiān hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ, góa sī chhin-chhiūⁿ bē kàu ge̍h lâi siⁿ ê. 9). In-ūi góa sī sù-tô͘ ê chì-bî-sòe ê, bōe kham-tit chheng chòe sù-tô͘, in-ūi góa bat khún-tio̍k Siōng-tè ê kàu-hōe. 10). Chóng-sī góa taⁿ chiâⁿ chòe chit téng-hō ê lâng, sī tùi Siōng-tè ê un chiah ū; koh I só͘ siúⁿ-sù góa ê un m̄ sī khang-khang; nā-sī góa pí in chèng lâng khah tio̍h-bôa; kî-si̍t m̄ sī góa, sī Siōng-tè ê un kap góa tī-teh ê. 11). Án-ni put-lūn sī góa á-sī in, goán mī án-ni thoân, lín mī án-ni sìn. 12). Taⁿ nā thoân Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, cháiⁿ-iūⁿ lín tiong-kan ū lâng kóng sí-lâng bô koh-oa̍h ah? 13). Sí-lâng nā bô koh-oa̍h, chiū Ki-tok bē bat koh-oa̍h; Ki-tok nā bē bat koh-oa̍h, chiū goán só͘ thoân ê sī khang-khang, lín ê sìn iā sī khang-khang. 15). Si-lâng nā bô koh-oa̍h, chiū Siōng-tè bē bat hō͘ Ki-tok koh-oa̍h; m̄ kú goán kan-chèng I bat hō͘ I koh-oa̍h, chiū hián-bêng goán sī chòe Siōng-tè pe̍h-chha̍t ê kan-chèng. 16). In-ūi sí-lâng nā bô koh-oa̍h, chiū Ki-tok bē bat koh-oa̍h. 17). Ki-tok nā bē bat koh-oa̍h, chiū lín ê sìn bô chhái-kang, lín iáu-kú tī lín ê chōe tiong. 18). Chiū hiah ê tiàm-tī Ki-tok í-keng khùn ê, iā sī tîm-lûn. 19). Lán nā kan-ta chāi-siⁿ ū ǹg-bāng tī Ki-tok, chiū tī chèng lâng tiong lán sī tē it khó-lîn ê. 20). Chóng-sī taⁿ Ki-tok í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, chòe chiah ê teh khùn ê thâu chi̍t ê koh-oa̍h ê. 21). In-ūi kì-jiân tùi chi̍t lâng chiah ū sí, iā tùi chi̍t lâng chiah ū sí-lâng ê koh-oa̍h. 22). In-ūi chhin-chhiūⁿ tī A-tong chèng lâng lóng sí, iā chhin-chhiūⁿ án-ni tī Ki-tok chèng lâng beh tit-tio̍h koh-oa̍h. 23). Nā-sī ta̍k ê chiàu i ê chhù-sū; thâu chi̍t ê sī Ki-tok, tē jī sī hiah ê sio̍k Ki-tok ê, tī I lîm-kàu ê sî. 24). Jiân-āu boa̍t-kî kàu, chiū-sī I í-keng hòe-bô lóng-chóng ê chèng-tī, lóng-chóng ê koân-pèng kap châi-lêng, chiong kok kau hō͘ Pē Siōng-tè ê sî; 22). in-ūi I tek-khah chòe ông, kàu hē lóng-chóng ê tùi-te̍k tī I ê kha-ē. 26). Tē it lō͘-bé siū hòe-bô ê tùi-te̍k, chiū-sī Sí. 27). In-ūi ū kóng, I hō͘ bān-hāng-ū hâng-ho̍k tī I ê kha-ē. Í-keng kóng, Bān-hāng-ū hâng-ho̍k I, chiū hit ê hō͘ bān-hāng-ū hâng-ho̍k I ê, bô chāi-lāi, sī bêng. 28). Bān-hāng-ū í-keng hâng-ho̍k I, chiū Kiáⁿ iā beh ka-kī hâng-ho̍k tī hō͘ bān-hāng-ū hâng-ho̍k I ê, hō͘ Siōng-tè tī bān-ū tiong chòe bān-ū ê. 29). Nā m̄ sī án-ni, chiū ūi-tio̍h sí-lâng siū sóe-lé ê, beh siáⁿ-sū? Sí-lâng nā it-khài bô koh-oa̍h, ūi-tio̍h in siū sóe-lé sím-mi̍h iân-kò͘? 30). Koh goán siáⁿ-sū sî-sî mō͘-hiám ah? 31). Hiaⁿ-tī ah, góa tī lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ ūi-tio̍h lín só͘ ū ê khoa-kháu, góa kí i lâi chiù-chōa, góa ji̍t-ji̍t phe-sí. 32). Góa nā chiàu lâng ê khoán, tī Í-hut-só͘ kap iá-siù saⁿ-phah, góa ū sím-mi̍h lī-ek? Sí-lâng nā bô koh-oa̍h, lán chiū chòe lán lim, chòe lán chia̍h, in-ūi bîn-á-ji̍t beh sí lah. 33). Bo̍h-tit siū bê-he̍k; Lām-sám kau-pôe sī pāi-hoāi hó tek-hēng. 34). Tio̍h chhíⁿ-gō͘ lâi chiàu gī, bo̍h-tit hoān chōe; in-ūi ū lâng m̄ bat Siōng-tè. Góa kóng án-ni, sī beh hō͘ lín kiàn-siàu. 35). Ū lâng beh kóng, Sí-lâng cháiⁿ-iūⁿ koh-oa̍h? Ēng sím-mi̍h hō ê sin-thé lâi ah? 36). Gōng lâng ah, lí só͘ iā ê, bô tāi-seng sí, chiū bōe oa̍h. 37). Koh lí só͘ iā ê m̄ sī hit ê chiong-lâi ê hêng-thé, he̍k-sī be̍h, he̍k-sī pa̍t iūⁿ ê ngó͘-kok, put-kò sī chi̍t lia̍p chí nā-tiāⁿ. 38). Nā-sī Siōng-tè chiàu I só͘ tiāⁿ-tio̍h ê, ēng hêng-thé hō͘ i; tī ta̍k hō chéng-chí ū i ka-kī ê hêng-thé. 39). Kìⁿ-nā jio̍k-thé m̄ sī tâng chi̍t iūⁿ ê jio̍k-thé; lâng-ê chi̍t khoán, siù-ê chi̍t khoán, chiáu-ê chi̍t khoán, hî-ê chi̍t khoán. 40). Ū thiⁿ-ni̍h ê hêng-thé, iā ū tōe-ni̍h ê hêng-thé; chóng-sī tī thiⁿ-ni̍h ê ê êng-kng koh-iūⁿ tī tōe-ni̍h ê ê êng-kng. 41). Ji̍t ê êng-kng sī chi̍t khoán, ge̍h ê êng-kng koh chi̍t khoán, chiah ê chhiⁿ ê êng-kng iū-koh chi̍t khoán; in-ūi chit lia̍p chhiⁿ kap hit lia̍p chhiⁿ, êng-kng bô saⁿ-tâng. 42). Sí-lâng koh-oa̍h iā sī án-ni. Só͘ iā ê sī ōe hiú-nōa, koh-oa̍h ê sī bōe hiú-nōa; 43). só͘ iā ê sī lêng-jio̍k, koh-oa̍h ê sī êng-kng; só͘ iā ê sī nńg-chiáⁿ, koh-oa̍h ê sī ióng-kiāⁿ; 44). só͘ iā ê sī hiat-khì ê hêng-thé, koh-oa̍h ê sī sîn-lêng ê hêng-thé; nā ū hiat-khì ê hêng-thé, iā ū sîn-lêng ê hêng-thé. 45). Só͘ kì-chài iā sī án-ni kóng, Thâu chi̍t ê lâng, A-tong, chiâⁿ-chòe ū hiat-khì ê oa̍h lâng. 46). Lō͘-bé ê A-tong chiâⁿ-chòe siúⁿ-sù oa̍h ê sîn. Chóng-sī sîn ê m̄ sī tāi-seng, sī hiat-khì ê tāi-seng; sîn ê tè-āu. 47). Thâu chi̍t ê lâng chhut tī tōe-ni̍h, sio̍k tī thô͘ ê lūi; tē jī ê lâng chhut tī thiⁿ-ni̍h. 48). Hit ê sio̍k tī thô͘-lūi ê sī cháiⁿ-iūⁿ, kìⁿ-nā sio̍k tī thô͘-lūi ê iā sī án-ni; iā hit ê sio̍k tī thiⁿ-ni̍h ê sī cháiⁿ-iūⁿ, kìⁿ-nā sio̍k tī thiⁿ-ni̍h ê iā sī án-ni. 49). Lán kì-jiân chhēng sio̍k tī thô͘ ê ê hêng-chōng, iā beh chhēng sio̍k tī thiⁿ ê ê hêng-chōng. 50). Hiaⁿ-tī ah, góa kóng hiat-khì ê jio̍k-thé bōe-ōe sêng-chiap Siōng-tè ê kok, ōe hiú-nōa ê bōe-ōe sêng-chiap bōe húi-nōa ê. 51). Taⁿ góa ēng ò-biāu kā lín kóng; lán bô beh lóng khùn, sī beh lóng piàn-hòa, chi̍t sî-á kú, ba̍k chi̍t nih, boa̍t-kî sàu-kak tân ê sî; in-ūi sàu-kak beh tân, sí-lâng chiū beh koh-oa̍h, piàn-chòe bōe hiú-nōa ê, lán iā beh piàn-hòa. 53). In-ūi chit ê ōe hiú-nōa ê tek- khak tio̍h piàn-chòe bōe hiú-nōa ê, chit ê ōe sí ê piàn-chòe bōe sí. 54). Nā-sī chit ê ōe hiú-nōa ê í-keng piàn-chòe bōe hiú-nōa, iā chit ê ōe sí ê í-keng piàn-chòe bōe sí, chiū só͘ kì-chià kóng, Ū hòe-bô sí lâi khah-iâⁿ i, chit ê ōe hit sî beh èng-giām. 55). Sí ah, lí ê khah-iâⁿ tī tá-lo̍h? Sí ah, lí ê lī-hāi tī tá-lo̍h? 56). Sí ê lī-hāi chiū-sī chōe, chōe ê koân-sè sī lu̍t-hoat. 57). Chóng-sī kám-siā Siōng-tè, I hō͘ lán tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h khah-iâⁿ. 58). Só͘-í, góa só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, lín tio̍h kian-kò͘, bô iô-choah, siông-siông chīn-la̍t tī Chú ê kang; in-ūi chai lín tio̍h-bôa tī Chú ê m̄ sī khang-khang.

[16] Lūn-kàu tôe gûn pang-chān sèng-tô͘ ê sū, chiàu góa só͘ bat hoan-hù Ka-lia̍p-thài chiah ê kàu-hōe ê, lín iā tio̍h án-ni kiâⁿ. 2). Múi chhit-ji̍t ê thâu chi̍t ji̍t, lín ta̍k lâng chiàu só͘ tek ê lī, ka-kī chek-hē teh, bián-tit góa lâi ê sî chiah koan-tôe. 3). Góa nā kàu, khòaⁿ lín ēng phoe kú-chiàn sím-mi̍h lâng, góa beh chhe in tòa lín só͘ sàng ê gûn kàu Iâ-lō͘-sat-léng. 4). Nā eng-kai tio̍h góa khì, in iā thang kap góa khì. 5). Góa keng-kè Má-kî-tùn liáu-āu, chiū beh kàu lín hia. 6). In-ūi góa tùi Má-kî-tùn keng-kè; kiám-chhái beh kap lín chhiáⁿ tòa. kè tang-thiⁿ iā káⁿ, hō͘ lín sàng góa tī só͘ beh khì ê. 7). Sī góa m̄ ài chit tia̍p tī lō͘-ni̍h kìⁿ-tio̍h lín; in-ūi Chú nā chún, góa ǹg-bāng kap lín tòa-teh khah kú. 8). Chóng-sī góa iáu beh tòa tī Í-hut-só͘, kàu gō͘-sûn-choeh. 9). In-ūi Chú ū kā góa khui chi̍t ê khoah-tōa koh ū kong-hāu ê mn̂g; nā-sī tùi-te̍k iā chōe. 10). Thê-mô͘-thài nā kàu, lín tio̍h liû-sim hō͘ i tī lín tiong-kan bô kiaⁿ-hiâⁿ; in-ūi i tio̍h-bôa tī Chú ê kang, chhin-chhiūⁿ góa chi̍t iūⁿ. 11). Só͘-í m̄ thang ū lâng khòaⁿ-khin i; tio̍h sàng i an-jiân khí-sin chiū-kūn góa, in-ūi góa teh thèng-hāu i kap chiah ê hiaⁿ-tī lâi. 12). Lūn-kàu hiaⁿ-tī A-pho-lô, góa chài-saⁿ khǹg i kap chiah ê hiaⁿ-tī chiū-kūn lín. Chóng-sī i hiān-kim lóng bô ì-sù beh khì; nā ū ki-hōe, i chiū beh khì. 13). Lín tio̍h kéng-séng, khiā-chāi tì sìn, chòe tāi tiōng-hu, chòe ióng-kiāⁿ. 14). Lín hoān sū tio̍h tī jîn-ài lâi kiâⁿ. 15). Hiaⁿ-tī ah, lín chai Sū-thê-hoán-à ê ke, sī A-kai-a thâu-chúi ê ké-chí, in lia̍h ho̍k-sāi sèng-tô͘ chòe ka-kī ê chit-hūn, 16). góa khǹg lín hâng-ho̍k chit-téng-hō ê lâng, í-ki̍p kìⁿ-nā tâng chòe kang lâi tio̍h-bôa ê. 17). Góa hoaⁿ-hí Sū-thê-hoán-à, Hok-tô͘-lah, A-kai-kó͘ lâi, in-ūi in pó͘ lín ê bô kàu. 18). Sī in ū an-ùi góa kap lín ê sim-sîn. Chhin-chhiūⁿ chit hō ê lâng, lín tio̍h chai thang kèng-tiōng i. 19). A-se-a chiah ê kàu-hōe chhéng-an lín. A-ku-lah, Pek-ki-lah kap chū-chi̍p tī in chhù-lāi ê kàu-hōe, tiàm-tī Chú chhiat-chhiat chhéng-an lín. 20). Chèng hiaⁿ-tī chhéng-an lín. Lín tio̍h ēng sèng ê saⁿ-chim lâi saⁿ chhéng-an. 21). Góa Pó-lô chhin-pit chhéng-an lín. 22). Nā ū bô thiàⁿ Chú ê lâng, i tio̍h siū chiù-chó͘. Lán ê Chú lâi ah. 23). Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un kap lín tī-teh. 24). Góa ê thiàⁿ tī Ki-tok Iâ-so͘ kap lín chèng lâng tī-teh. À-bēng.