Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

LÔ-MÁ JÎN SU (45) [1] Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k Pó-lô, siū tiàu chòe sù-tô͘, hun-piat i lâi thoân Siōng-tè ê hok-im, 2). chiū-sī Siōng-tè chiông-chiân thok I chiah ê sian-ti tī sèng-keng só͘ èng-ún ê, 3). lūn I ê Kiáⁿ, chiàu jio̍k-thé sī tùi Tāi-pi̍t ê hō͘-è siⁿ ê, 4). chiàu sèng-tek ê Sîn chiū tùi sí-lâng ê koh-oa̍h, ēng koân-lêng hián-bêng I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, 5). chiū-sī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok: goán tùi I siū un kap sù-tô͘ ê chit, beh ūi-tio̍h I ê miâ hō͘ lâng tī bān pang tiong sìn lâi sūn-thàn; 6). chiông-tiong iā ū lín chiah-ê siū tiàu sio̍k Iâ-so͘ Ki-tok ê: 7). phoe kià hō͘ kìⁿ-nā tòa tī Lô-má, Siōng-tè só͘ thiàⁿ, siū tiàu chòe sèng-tô͘ ê; goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an. 8). Thâu chi̍t hāng, in-ūi lín ê sìn pò-iông tī thong sè-kan, só͘-í góa tùi Iâ-so͘ Ki-tok ūi-tio̍h lín chèng lâng kám-siā góa ê Siōng-tè. 9). In-ūi góa tī I ê Kiáⁿ ê hok-im ēng góa ê sîn só͘ ho̍k-sāi ê Siōng-tè chòe góa ê kan-chèng, góa cháiⁿ-iūⁿ siàu-liām lín bô soah, 10). kî-tó ê tiong-kan siông-siông kiû, khòaⁿ chit tia̍p ū thang chiàu Siōng-tè ê chí-ì tit-tio̍h pîⁿ-tháⁿ ê lō͘ chiū-kūn lín. 11). In-ūi góa him-bō͘ kìⁿ-tio̍h lín, thang chiong sîn-lêng ê un-sù pun hō͘ lín, hō͘ lín kian-kò͘; 12). chiū-sī góa tī lín tiong-kan, lín tùi góa ê sìn, góa tùi lín ê sìn, tāi-ke tit-tio̍h an-ùi. 13). Hiaⁿ-tī ah, góa m̄ ài lín m̄ chai góa chōe-chōe pái li̍p-chì beh chiū-kūn lín, ài tī lín tiong-kan tit-tio̍h ké-chí chhin-chhiūⁿ tī kî-û ê gōa-pang; chóng-sī kàu taⁿ iáu ū chó͘-tòng. 14). Bô lūn Hi-lī-nî lâng á-sī hoan-lâng, chhang-miâ ê á-sī gû-gōng ê, góa lóng khiàm in ê chè. 15). Só͘-í chāi-tī góa lóng piān-piān, beh ēng hok-im sòa thoân hō͘ lín tòa tī Lô-má ê lâng. 16). In-ūi góa bô lia̍h hok-im chòe kiàn-siàu, in-ūi sī Siōng-tè ê koân-lêng, beh kiù lóng-chóng sìn ê lâng, tāi-seng Iû-thài, āu-lâi Hi-lī-nî. 17). In-ūi tī hok-im ê lāi-bīn ū hián-bêng Siōng-tè ê gī, tùi sìn kàu tī sìn; chiàu sèng-keng só͘ kì-chài kóng, Gī ê lâng beh tùi sìn lâi oa̍h. 18). In-ūi Siōng-tè ê siū-khì tùi thiⁿ hián-bêng, kàu tī lâng lóng-chóng ê put-khiân put-gī, chiū-sī ēng put-gī ap-chè chin-lí ê lâng ê; 19). in-ūi lūn-kàu Siōng-tè, lâng só͘ thang bat I ê, ū hián-bêng tī in ê sim-lāi; in-ūi Siōng-tè bat hián-bêng chí-sī in; 20). in-ūi tùi chhòng-chō sè-kan í-lâi, Siōng-tè éng-oán ê koân-lêng kap sèng-chit, hoān só͘ bōe khòaⁿ-kìⁿ I ê, tùi siū chhòng-chō ê mi̍h, siūⁿ-liáu chiū bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ; hō͘ in bô lō͘ thang the-thok. 21). In-ūi in kì-jiân bat Siōng-tè, nā-sī bô êng-kng I chòe Siōng-tè, ia̍h bô kám-siā I; chiū-sī in ê su-siūⁿ pìⁿ-chòe khang-khang, in ê bōe hiáu-ngō͘ ê sim pìⁿ chòe o͘-àm; 22). ka-kī chheng chòe tì-sek, hoán-tńg chòe gōng, chiong bōe pāi-hoāi ê Siōng-tè ê êng-kng lâi ōaⁿ ōe pāi-hoāi ê lâng kap khîm-siù thâng-thōa chiah ê siōng ê khoán-sit. 24). Só͘-í chiàu in sim-lāi ê su-io̍k, Siōng-tè kau-hù in tī bô chheng-khì, hō͘ in ê seng-khu saⁿ lêng-jio̍k; 25). in ēng Siōng-tè ê chin ōaⁿ chòe ké, kèng-pài ho̍k-sāi siū chō ê mi̍h, khah kè-thâu tī chō mi̍h ê Chú; I sī kham-tit o-ló kàu tāi-tāi ê. À-bēng. 26). In-ūi án-ni, Siōng-tè kau-hù in tī kiàn-siàu ê chêng; in ê hū-jîn-lâng ēng sūn-sèng ê lō͘-ēng pìⁿ chòe ge̍k-sèng ê lō͘-ēng; 27). ta-po͘-lâng iā án-ni pàng-sa̍k hū-jîn-lâng sūn-sèng ê lō͘-ēng, saⁿ ì-ài, io̍k-hé tōng-sim, ta-po͘ kap ta-po͘ kiâⁿ bô chèng-keng ê sū; tī in pún-sin siū in ê chha-biū só͘ eng-kai tú-tio̍h ê pò-èng. 28). In kì-jiân m̄ khéng chûn Siōng-tè tī in ê sim-su, Siōng-tè kau-hù in tī put-tiòng-iōng ê sim, kiâⁿ m̄ ha̍p-gî ê sū, 29). chhiong-móa lóng-chóng ê put-gī, pháiⁿ tāi, tham-sim, ok-to̍k, móa-móa oàn-tò͘, hêng-hiong, saⁿ-chiⁿ, kan-chà, chhàu-sim-hēng, chòe kóng ka-chiah-āu ōe ê, húi-pòng ê, oàn-hūn Siōng-tè ê, bú-bān ê, kiau-ngō͘ ê, phín-phóng ê, chō-chok pháiⁿ tāi ê, ngó͘-ge̍k pē-bú ê, 31). bô bêng-lí ê, bô siú iok ê, bô chhin-lâng-chêng ê, bô lîn-bín ê. 32). In kì-jiân chai Siōng-tè ê gí-toàn kiâⁿ chiah ê tāi-chì ê lâng eng-kai sí, chiū m̄ nā ka-kī kiâⁿ, koh pa̍t lâng kiâⁿ, in iā kap in hoaⁿ-hí.

[2] Só͘-í kìⁿ-nā gí-toàn lâng ê lâng ah, lí bô thang the-thok; in-ūi lí só͘ gí-toàn pa̍t lâng ê, tú-tú sī gí-tiāⁿ ka-kī; in-ūi lí teh gí-toàn lâng, ka-kī iā án-ni kiâⁿ. 2). Nā-sī lán chai Siōng-tè sī chiàu chin-lí lâi gí-toàn kiâⁿ án-ni ê lâng. 3). Lí chit hō lâng ah, lâng kiâⁿ án-ni lí gí-toàn i, iā lí ka-kī khì kiâⁿ; lí phah-sǹg ōe tò-siám Siōng-tè ê gí-toàn mah? 4). Á-sī khòaⁿ-khin I ke̍k-tōa ê jîn-chû, khoan-iông, thun-lún, m̄ chai-kioh Siōng-tè ê jîn-chû sī beh chhōa lí hoán-hóe? 5). kèng-jiân chiàu lí ê ngī sim kap m̄ hoán-hóe ê sim, ūi ka-kī chek-chū siū-khì tī siū-khì ê ji̍t, chiū-sī Siōng-tè gī ê sím-phòaⁿ hián-bêng ê ji̍t; 6). I beh chiàu ta̍k lâng ê só͘ kiâⁿ lâi pò-èng i; 7). kìⁿ-nā mî-nōa kiâⁿ hó, kiû êng-kng, chun-kùi kap bōe pāi-hoāi ê, chiong éng-oa̍h pò i; 8). kìⁿ-nā kiat-tóng, bô thàn chin-lí lâi thàn put-gī ê, chiū ū oàn-hūn kap siū-khì, 9). hoān-lān kap khùn-khó͘, kàu tī lóng-chóng kiâⁿ pháiⁿ ê lâng, tāi-seng Iû-thài, āu-lâi Hi-lī-nî; 10). iā êng-kng, chun-kùi, pêng-an kàu tī lóng-chóng kiâⁿ hó ê lâng, tāi-seng Iû-thài, āu-lâi Hi-lī-nî. 11). In-ūi Siōng-tè bô chiàu gōa-māu chhú lâng. 12). In-ūi kìⁿ-nā bô lu̍t-hoat lâi hoān-chōe ê, iā beh bô lu̍t-hoat lâi tîm-lûn; kìⁿ-nā tī lu̍t-hoat lâi hoān-chōe ê, beh tùi lu̍t-hoat siū sím-phòaⁿ. 13). In-ūi tī Siōng-tè ê bīn-chêng, m̄ sī thiaⁿ lu̍t-hoat ê chòe gī, chiū-sī kiâⁿ lu̍t-hoat ê beh chheng-chòe-gī. 14). In-ūi bô lu̍t-hoat ê gōa-pang lâng, tùi pún sèng lâi kiâⁿ lu̍t-hoat ê sî, in sui-jiân bô lu̍t-hoat, sī ka-kī chòe ka-kī ê lu̍t-hoat; 15). sī hián-bêng lu̍t-hoat ê kong-iōng khek tī in ê sim, in ê liông-sim saⁿ-kap chòe kan-chèng, in ê liām-thâu ū-sī saⁿ chek-pī ū-sî saⁿ khoan-sù; 16). tī Siōng-tè ēng Iâ-so͘ Ki-tok sím-phòaⁿ lâng ún-ba̍t ê sū hit ji̍t, chiàu góa ê hok-im só͘ kóng. 17). lí nā chheng chòe Iû-thài lâng, óa-khò lu̍t-hoat, lia̍h Siōng-tè lâi chòe khoa-kháu, 18). í-keng tùi lu̍t-hoat lâi ha̍k-si̍p, chai I ê chí-ì, koh giām-chhut hiah ê chì hó ê, 19). koh chhim sìn ka-kī sī chòe chhiⁿ-mî lâng ê chhōa-lō͘ ê, tiàm-tī o͘-àm ê ê kng, 20). gōng lâng ê sian-siⁿ, gín-ná ê kàu-si̍p, tī lu̍t-hoat lāi ū tì-sek kap chin-lí ê bô͘-iūⁿ; 21). lí kà-sī pa̍t lâng, iā bô kà-sī ka-kī ah? lí soan-thoân kóng m̄ thang thau-the̍h, iā ka-kī thau-the̍h ah? 22). Lí kóng m̄ thang kiâⁿ-îm, iā ka-kī kan-îm ah? lí iàm-ò͘ⁿ ngó͘-siōng, iā ka-kī chhiúⁿ keng-biō ah? 23). lí lia̍h lu̍t-hoat chòe khoa-kháu, chiū tùi hoān-tio̍h lu̍t-hoat lêng-jio̍k Siōng-tè ah? 24). In-ūi Siōng-tè ê miâ ūi-tio̍h lín siū pòng-to̍k tī gōa-pang tiong, chiàu só͘ kì-chài ê. 25). Lí nā kiâⁿ lu̍t-hoat, kat-lé chiū ū lī-ek; lí nā hoān-tio̍h lu̍t-hoat, chiū lí ê kat-lé pìⁿ chòe bô kat-lé. 26). Só͘-í bô siū kat-lé ê nā siú lu̍t-hoat ê kui-lē, i ê bô kat-lé kiám bô beh sǹg-chòe kst-lé mah? 27). Koh seng-sêng bô kat-lé lâi chīn lu̍t-hoat ê, kiám bô beh gí-toàn lí tùi bûn-jī kap kat-lé lâi hoān hoat mah? 28). In-ūi gōa-phê chòe Iû-thài lâng ê m̄ sī Iû-thài lâng; tī jio̍k-thé gōa-phê ê kat-lé m̄ sī kat-lé. 29). To̍k-to̍k lāi-bīn chòe Iû-thài lâng ê chiah sī Iû-thài lâng, iā sim-lāi ê kat-lé chiah sī kat-lé, chāi-tī sîn, put-chāi tī bûn-jī; i ê tit-tio̍h o-ló m̄ sī tùi lâng, chiū-sī tùi Siōng-tè.

[3] Án-ni chiū Iû-thài lâng ū sím-mi̍h kiàn-tiông? kat-lé ū sím-mi̍h lī-ek ah? 2). Bô lūn khòaⁿ tá-lo̍h chi̍t bīn, lóng tōa-tōa ū lī-ek; tē it sī Siōng-tè ê chiàu ū kau-thok in. 3). Siat-sú ū-ê bô sìn, chiū cháiⁿ-iūⁿ? in ê bô sìn beh hòe-bô Siōng-tè ê sìn-si̍t mah? 4). Toàn-toàn m̄ sī; tio̍h jīn Siōng-tè chòe chin-si̍t, lâng lóng chòe pe̍h-chha̍t; chiàu só͘ kì-chài kóng, "Hō͘ lí tī lí só͘ kóng ê chheng-chòe-gī, Tī siū sím-phòaⁿ ê sî, tit-tio̍h khah-iâⁿ." 5). Góa taⁿ thàn lâng ê khoán lâi kóng: Lán ê put-gī nā hián-bêng Siōng-tè ê gī, lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Siōng-tè kàng-lo̍h siū-khì, I iā put-gī mah? 6). Toàn-toàn m̄ sī; nā án-ni, Siōng-tè thái-thó ōe sím-phòaⁿ sè-kan ah? 7). Nā góa ê pe̍h-chha̍t it-hoat hián-bêng Siōng-tè ê chin-si̍t, hō͘ I ná êng-kng, chiū góa cháiⁿ-iūⁿ iû-goân siū sím-phòaⁿ, chhin-chhiūⁿ chōe-jîn ah? 8). Iā siáⁿ-sū bô kóng, Lán lâi khì chòe pháiⁿ, hō͘ hó sū ōe chiâⁿ? che sī chhin-chhiūⁿ goán só͘ siū ê húi-pòng, iā chhin-chhiūⁿ lâng kóng goán ū án-ni teh kóng: hit hō lâng siū tēng-chōe sī kong-tō. 9). Che sī cháiⁿ-iūⁿ? Lán ū khah-su mah? Lóng bô. In-ūi goán í-keng chèng-bêng Iû-thài Hi-lī-nî lóng ū chōe; 10). chiàu só͘ kì-chài kóng, "Lóng bô gī lâng, liân chi̍t-ê iā bô; 11). Bô lâng hiáu-ngō͘, bô lâng chhē Siōng-tè; 12). Lóng-chóng oai-chhoa̍h, saⁿ-tâng pìⁿ chòe bô lī-ek; Bô ū kiâⁿ hó ê, liân pòaⁿ-ê iā bô; 13). In ê nâ-âu sī phòa bōng; In ēng chi̍h kóng kan-chà; In ê chhùi-tûn ē ū chôa ê to̍k; 14). In ê chhùi móa-móa chiù-chó͘ iā chin khó͘; 15). In ê kha kín-kín cháu ài hō͘ lâng lâu huih, 16). Tī in ê lō͘ ū chân-hāi kap khó͘-lān; 17). Pêng-an ê lō͘ in m̄ bat, 18). In ê ba̍k-chiu chêng bô ū kiaⁿ-ùi Siōng-tè." 19). Taⁿ lán chai kìⁿ-nā lu̍t-hoat só͘ kóng ê sī tùi lu̍t-hoat ē ê lâng lâi kóng, beh that-ba̍t chèng lâng ê chhùi, hō͘ thong sè-kan tī Siōng-tè ê bīn-chêng siū gí-chōe; 20). in-ūi tùi thàn lu̍t-hoat bô lâng ōe tit chheng-chòe-gī tī Siōng-tè ê bīn-chêng; in-ūi tùi lu̍t-hoat sī hō͘ lâng chai ū chōe. 21). Taⁿ tī lu̍t-hoat í-gōa ū Siōng-tè ê gī í-keng hián-bêng, lu̍t-hoat kap sian-ti kā i chòe kan-chèng; 22). chiū-sī Siōng-tè ê gī, tùi sìn Iâ-so͘ Ki-tok kàu tī lóng-chóng sìn ê lâng; in-ūi lóng bô cheng-chha; 23). in-ūi chèng lâng í-keng hoān-chōe, Siōng-tè ê êng-kng tit bô tio̍h; 24). taⁿ ūi-tio̍h I ê un-tián pe̍h-pe̍h tit-tio̍h chheng-chòe-gī, tùi-tī Ki-tok Iâ-so͘ ê sio̍k-hôe; 25). chiū-sī Siōng-tè só͘ hián-jiân siat-li̍p chòe bán-hôe ê chè ê, tùi sìn, chāi-tī I ê huih, beh hián-bêng I ka-kī ê gī, in-ūi Siōng-tè ū khoan-iông, bô kui-kiū chêng tāi ê chōe; 26). tī hiān-kim ê sî-tāi ài hián-bêng I ê gī, hō͘ I pún-sin chòe gī, koh chheng hit ê sìn Iâ-so͘ ê lâng chòe gī. 27). Án-ni-siⁿ tī tá-lo̍h thang khoa-kháu? Choân-jiân bô lah. Tùi sím-mi̍h hoat hō͘ i bô? tùi kiâⁿ ê hoat mah? M̄ sī, sī tùi sìn ê hoat. 28). Só͘-í goán gī-tiāⁿ lâng chheng-chòe-gī sī tùi sìn, m̄ sī tùi thàn lu̍t-hoat. 29). Á-sī Siōng-tè to̍k-to̍k sī Iû-thài lâng ê Siōng-tè mah? Kiám iā m̄ sī gōa-pang lâng ê Siōng-tè mah? Sī, iā sī gōa-pang lâng ê; 30). in-ūi Siōng-tè sī chi̍t-ê, I beh ēng sìn chheng siū kat-lé ê lâng chòe gī, iā beh tùi chit ê sìn chheng bô siū kat-lé ê lâng chòe gī. 31). Án-ni chiū lán tùi sìn hòe-bô lu̍t-hoat mah? Toàn-toàn m̄ sī; hoán-tńg sī hō͘ lu̍t-hoat khiā-chāi.

[4] Án-ni lán beh kóng lán jio̍k-thé ê chó͘ A-pek-la̍h-hán ū tit-tio̍h sím-mi̍h? 2). In-ūi A-pek-la̍h-hán nā tùi só͘ kiâⁿ tit-tio̍h chheng-chòe-gī, chiū thang khoa-kháu; chóng-sī tùi Siōng-tè pún sī bô. 3). In-ūi sèng-keng kóng sím-mi̍h? A-pek-la̍h-hán sìn Siōng-tè, chiū kā i sǹg chòe gī. 4). Taⁿ kìⁿ-nā chòe kang ê, i ê kang-chîⁿ bô sǹg sī un-tián, sǹg sī eng-kai ê. 5). Nā-sī bô chòe kang ê, to̍k-to̍k sìn hit ê chheng put-khiân ê lâng chòe gī ê, i ê sìn chiū kā i sǹg chòe gī. 6). Chhin-chhiūⁿ Tāi-pi̍t iā kóng-khí lâng lóng bô só͘ kiâⁿ, lâi tit-tio̍h Siōng-tè sǹg i chòe gī ê, ū hok-khì, sī kóng, 7). "In ê put-hoat tit-tio̍h sià-bián, In ê chōe-ok tit-tio̍ih jia-khàm, hit hō lâng ū hok-khì; 8). Chú bô beh ēng chōe sǹg i ê siàu ê, hit ê lâng ū hok-khì." 9). Taⁿ chit ê hok-khì sī kàu tī siū kat-lé ê, á-sī iā kàu tī bô siū kat-lé ê ah? in-ūi lán teh kóng, A-pek-la̍h-hán ê sìn sī kā i sǹg chòe gī. 10). Án-ni sī cháiⁿ-iūⁿ sǹg? Sī tī kat-lé ê sî, á-sī tī bô kat-lé ê sî? M̄ sī tī kat-lé ê sî, sī tī bô kat-lé ê sî; i iā tit-tio̍h kat-lé ê kì-hō, chiū-sī tī bô siū kat-lé ê sî tùi sìn só͘ ū ê gī ê ìn-sìn; hō͘ i thang chòe lóng-chóng bô siū kat-lé lâi sìn ê lâng ê pē, hō͘ gī thang sǹg chòe in ê; 12). iā hō͘ i chòe siū kat-lé ê lâng ê pē, chiū-sī hiah ê m̄ nā siū kat-lé, koh ū thàn lán ê pē A-pek-la̍h-hán bē siū kat-lé ê sî lâi sìn ê kha-pō͘ ê. 13).In-ūi só͘ èng-ún A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è chòe hō͘-sû sêng-chiap sè-kan ê, m̄ sī tùi lu̍t-hoat, sī tùi sìn ê gī. 14). In-ūi nā sio̍k lut-hoat ê chòe hō͘-sû, sìn chiū kui tī khang-khang, èng-ún iā hòe-bô. 15). In-ūi lu̍t-hoat sī tì-kàu siū-khì; nā bô lu̍t-hoat, chiū bô hoān-tio̍h. 16). Só͘-í sī tùi sìn, thang chiàu un-tián, beh hō͘ èng-ún kian-kò͘ tī chèng hō͘-è, m̄ nā tī hit ê sio̍k lu̍t-hoat ê, iā tī sio̍k A-pek-la̍h-hán ê sìn ê, 17). i tī i só͘ sìn ê Siōng-tè ê bīn-chêng chòe lán chèng lâng ê pē, chiū-sī hit ê hō͘ sí lâng koh-oa̍h, kiò hiah ê bô-ê ná chhin-chhiūⁿ ū-ê ê Siōng-tè; chiàu só͘ kì-chài kóng, Góa siat-li̍p lí chòe chōe-chōe pang-kok ê pē. 18). I tī bô thang ǹg-bāng ê tiong-kan, tùi ǹg-bāng lâi sìn, hō͘ i thang chiâⁿ-chòe chōe-chōe pang-kok ê pē, chiàu só͘ bat kóng ê, Lí ê hō͘-è beh chhin-chhiūⁿ án-ni. 19). I siūⁿ-tio̍h ka-kī ê seng-khu chhin-chhiūⁿ í-keng sí, (hit sî chiâⁿ pah hè), koh Sat-la̍h ê thai-īn í-keng choa̍t, i ê sìn bô nńg-chiáⁿ; 20). i khòaⁿ Siōng-tè ê èng-ún, iā bô tùi m̄ sìn lâi giâu-gî; 21). sìn chiū ná ióng-kiāⁿ, lâi kui êng-kng Siōng-tè; 22). koh chhim sìn Siōng-tè ōe chiâⁿ I só͘ èng-ún ê; só͘-í kā i sǹg chòe gī. 23). Taⁿ só͘ kóng, kā i sǹg, chit kù m̄ sī kan-ta ūi-tio̍h i lâi siá, iā sī ūi-tio̍h lán; 24). lán nā sìn-khò hit ê hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Siōng-tè, iā beh kā lán sǹg chòe gī. 25). Iâ-so͘ bat ūi-tio̍h lán ê chōe siū kè-sàng, koh ūi-tio̍h lán ê chheng-chòe-gī lâi tit-tio̍h koh-oa̍h.

[5] Só͘-í lán í-keng tùi sìn chheng-chòe-gī, chiū tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ū kap Siōng-tè hô; 2). iā óa-khò I, tùi sìn lâi ji̍p tī hiān-kim só͘ tòa ê un-tián, koh ǹg-bāng Siōng-tè ê êng-kng lâi hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí. 3). M̄ nā án-ni, chiū tī hoān-lān iā hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, in-ūi chai hoān-lān siⁿ-chhut thun-lún; thun-lún siⁿ-chhut láu-liān; láu-lāin siⁿ-chhut ǹg-bāng; iā ǹg-bāng bô tì-kàu kiàn-siàu; 5). in-ūi Siōng-tè ê thiàⁿ tùi só͘ siúⁿ-sù lán ê Sèng Sîn lâi koàn-ak lán ê sim. 6). In-ūi lán iáu-kú loán-jio̍k ê sî, Ki-tok kàu-kî thòe ū chōe ê lâng sí. 7). In-ūi thòe gī-lâng sí ê, oh-tit ū; thòe hó-lâng sí ê, kiám-chhái ū lâng káⁿ. 8). Nā-sī Siōng-tè hián-bêng I pún-sin thiàⁿ lán ê thiàⁿ-thàng, in-ūi lán iáu-kú chòe chōe-jîn ê sî, Ki-tok thòe lán sí; 9). hô-hòng lán í-keng tī I ê huih tit-tio̍h chheng-chòe-gī beh tùi I tit-tio̍h kiù, bián tit hit ê siū-khì ah. 10). Nā lán iáu-kú chòe tùi-te̍k ê sî, tùi I ê Kiáⁿ ê sí tit-tio̍h kap Siōng-tè koh hô, hô-hòng í-keng koh hô, beh tī I ê oa̍h tit-tio̍h kiù ah. 11). M̄ nā án-ni, lán hiān-kim í-keng tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h koh hô, chiū tùi I iā lia̍h Siōng-tè chòe thang khoa-kháu. 12). Só͘-í chhin-chhiūⁿ chōe tùi chi̍t lâng ji̍p sè-kan, sí iā tùi chōe ji̍p, án-ni sí piàn-piàn kàu tī chèng lâng, in-ūi chèng lâng bat hoān-chōe; 13). in-ūi lu̍t-hoat bē kàu ê sî, chōe í-keng tī sè-kan; to̍k-to̍k bô lu̍t-phoat tī-teh, chōe chiū bô sǹg-siàu; 14). chóng-sī tùi A-tong kàu Mô͘-se, liân hiah ê bô hoān-chōe chhin-chhiūⁿ A-tong hoān-tio̍h kìm-lēng ê khoán ê, sí iā lóng koán-hat in; A-tong sī tè-āu kàu ê ê saⁿ-tùi. 15).Nā-sī chōe-kòa put-pí un-sù. In-ūi nā tùi chi̍t lâng ê chōe-kòa chèng lâng sí, hô-hòng Siōng-tè ê un-tián, kap tī Iâ-so͘ Ki-tok chi̍t lâng un-tián tiong ê siúⁿ-sù, chhiong-móa tī chèng lâng ah. 16). Koh tùi chi̍t lâng ê hoān-chōe, iā put-pí un-sù; in-ūi sím-phòaⁿ sī tùi chi̍t lâng, tì-kàu tēng chōe, nā-sī un-sù sī tùi chōe-chōe chē-kòa, tì-kàu toàn chòe gī. 17). In-ūi nā ūi-tio̍h chi̍t lâng ê chōe-kòa, sí chiū tùi chi̍t lâng chòe ông, hô-hòng hiah ê siū un-tián kap gī ê siúⁿ-sù ê chhiong-móa ê, beh tùi Iâ-so͘ Ki-tok chi̍t-ê, tī oa̍h ê tiong-kan, chòe ông ah. 18). Án-ni chhin-chhiūⁿ tùi chi̍t pái ê chōe-kòa ū tì-kàu chèng lâng siū tēng chōe, chiū tùi chi̍t pái gī ê só͘ kiâⁿ iā tì-kàu chèng lâng siū gí-toàn tit-tio̍h oa̍h. 19). In-ūi chhin-chhiūⁿ tùi chi̍t lâng ê ûi-ke̍h hō͘ chèng lâng chòe ū chōe ê, chiū tùi chi̍t lâng ê sūn-thàn hō͘ chèng lâng chòe ū gī ê, iā sī án-ni. 20). Koh ke-chham lu̍t-hoat lo̍h-khì, beh hō͘ chōe-kòa ke-thiⁿ chōe-chōe. Chóng-sī chōe-kòa chōe-chōe, chiū un-tián tī hia it-hoat chhiong-móa; 21). chiū-sī chhin-chhiūⁿ chōe bat chòe ông tī sí ê tiong-kan, iā beh hō͘ un-tián chhin-chhiūⁿ án-ni tùi gī lâi chòe ông tì-kàu éng-oa̍h, sī tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok.

[6] Án-ni lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Chóng bô tn̂g-tn̂g tiàm-tī chōe-ok, hō͘ un-tián ke-thiⁿ chōe-chōe mah? 2). Toàn-toàn m̄ thang. Lán ǹg chōe hit bīn í-keng sí ê, kiám beh iû-goân tī chōe-tiong lâi oa̍h mah? 3). Kiám m̄ chai lán kìⁿ-nā bat siū sóe-lé lâi ji̍p tī Ki-tok Iâ-so͘ ê, sī siū sóe-lé lâi ji̍p I ê sí. 4). Só͘-í lán kì-jiân tùi sóe-lé lâi ji̍p tī sí, kap I tâng bâi-chòng; sī chhin-chhiūⁿ Ki-tok tùi Pē ê êng-kng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, iā beh hō͘ lán án-ni kiâⁿ tī oa̍h-miā ê sin khoán. 5). In-ūi lán nā liân-ha̍p tī I sí ê khoán-sit, iā beh liân-ha̍p tī I koh-oa̍h ê khoán-sit; 6). sī chai lán kū ê lâng kap I tâng tèng, hō͘ chōe ê thé ōe hòe-khì, tì-kàu lán bô koh chòe chōe-ok ê lô͘-châi. 7). In-ūi í-keng sí-ê sī tit-tio̍h chheng-chòe-gī, lâi thoat-lī chōe. 8). Taⁿ lán sìn nā kap Ki-tok tâng sí, chiū beh kap I tâng oa̍h; 9). chai Ki-tok í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h bô koh sí, sí bô koh koán-hat I. 10). In-ūi I ê sí sī ǹg chōe chòe chi̍t pái sí, I ê oa̍h sī ǹg Siōng-tè lâi oa̍h. 11). Án-ni lín tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ tio̍h khòaⁿ ka-kī ǹg chōe sī sí, ǹg Siōng-tè sī oa̍h. 12). Só͘-í bo̍h-tit iông-ún chōe-ok chòe ông tī lín ōe sí ê seng-khu, tì-kàu lín sūn-thàn i ê su-io̍k; 13). iā bo̍h-tit chiong lín ê pah-thé hiàn hō͘ chōe-ok chòe put-gī ê khì-kū; sī tio̍h chiong pún-sin hiàn hō͘ Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ tùi sí-lâng tiong lâi oa̍h ê, iā hiàn lín ê pah-thé hō͘ Siōng-tè, chòe gī ê khì-kū. 14). In-ūi chōe-ok bô koh koán-hat lín, in-ūi lín m̄ sī tī lu̍t-hoat ē, sī tī un-tián ē. 15). Án-ni chiū cháiⁿ-iūⁿ? Lán kì-jiân m̄ sī tī lu̍t-hoat ē, sī un-tián ē, thang hoān-chōe mah? Toàn-toàn m̄ thang. 16). Kiám m̄ chai lín hiàn pún-sin chòe lô͘-po̍k lâi sūn-thàn i, chiū-sī chòe só͘ sūn-thàn ê ê lô͘-po̍k, he̍k-sī chòe chōe-ok ê lô͘-po̍k tì-kàu sí, á-sī chòe sūn-thàn ê lô͘-po̍k tì-kàu gī? 17). Kám-siā Siōng-tè in-ūi lín chêng chòe chōe-ok ê lô͘-po̍k, taⁿ bat kam-sim sūn-thàn lín só͘ ji̍p hit ê kàu-hùn ê kui-bô͘; 18). í-keng tit-tio̍h tháu-pàng thoat-lī chōe, chiū chòe gī ê lô͘-po̍k. 19). Góa in-ūi lín jio̍k-thé ê láon-jio̍k, chiū chiàu lâng ê sū lâi kóng; in-ūi chhin-chhiūⁿ lín bat ēng lín ê pah-thé hiàn hō͘ ù-òe put-hoat chòe lô͘-po̍k, tì-kàu put-hoat, taⁿ tio̍h chiàu án-ni ēng lín ê pah-thé hiàn hō͘ gī chòe lô͘-po̍k, tì-kàu chiâⁿ sèng. 20). In-ūi lín chêng chòe chōe-ok ê lô͘-po̍k, hit sī lín bô hō͘ gī koán-hat. 21). Tng hit sî lín tit-tio̍h sím-mi̍h ké-chí tī hāin-kim só͘ kiàn-siàu ê ah? in-ūi in ê kiat-kio̍k sī sí. 22). Taⁿ lín í-keng tit-tio̍h tháu-phàng thoat-lī chōe-ok, lâi chòe Siōng-tè ê lô͘-po̍k, tit-tio̍h ké-chí tì-kàu chiâⁿ-sèng, hit ê kiat-kio̍k sī éng-oa̍h. 23). In-ūi chōe-ok ê kang-chîⁿ sī sí, nā-sī Siōng-tè ê un-sù sī éng-oa̍h, chāi-tī lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘.

[7] Hiaⁿ-tī ah, (góa taⁿ sī kap bat lu̍t-hoat ê teh kóng,) lín kiám m̄ chai lu̍t-hoat koán lâng kàu i chi̍t-sì-lâng mah? 2). In-ūi ū tiōng-hu ê hū-jîn-lâng, tiōng-hu oa̍h-teh ê sî, i chiū hō͘ lu̍t-hoat só͘ pa̍k lâi tè i ê tiōng-hu; tiōng-hu nā sí, chiū thoat-lī tiōng-hu ê lu̍t-hoat. 3). Só͘-í tiōng-hu tī-teh, nā tè pa̍t lâng, chiū kiò i chòe îm-hū; tiōng-hu nā sí, chiū tit-tio̍h tháu-pàng thoat-lī lu̍t-hoat; sui-jiân tè pa̍t lâng, iā m̄ sī îm-hū. 4). Án-ni góa ê hiaⁿ-tī ah, lín tùi Ki-tok ê seng-khu, ǹg lu̍t-hoat í-keng sí, beh hō͘ lín tè pa̍t-ê, chiū-sī hit ê tùi sí koh-oa̍h ê, hō͘ lán ūi-tio̍h Siōng-tè kiat ké-chí. 5). In-ūi lán tiàm-tī jio̍k-thé ê sî, hiah ê chōe-ok ê chêng-io̍k, tùi lu̍t-hoat kek-khí ê, ūn-tōng tī lán ê pah-thé, tì-kàu lán ūi-tio̍h sí kiat ké-chí. 6). Nā-sī hiān-kim lán ū thoat-lī lu̍t-hoat, sī pêng-sò͘ pé-pa̍k lán ê, lán í-keng ǹg i lâi sí, tì-kàu lán ê ho̍k-sāi sī tī sim-sîn ê sin khoán, m̄ sī tī bûn-jī ê kū khoán. 7). Án-ni lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Lu̍t-hoat sī chōe-ok mah? Toàn-toàn m̄ sī; chóng-sī nā bô tùi lu̍t-hoat, góa chiū m̄ chai chōe: in-ūi lu̍t-hoat nā bô kóng, M̄ thang tham-io̍k, góa chiū m̄ chai tham-io̍k; 8). nā-sī chōe-ok sēng ki-hōe, tùi kài-bēng chòe-chiâⁿ ta̍k iūⁿ ê tham-io̍k tī góa ê sim; in-ūi bô lu̍t-hoat, chōe-ok sī sí. 9). Chêng bô lu̍t-hoat, góa chiū oa̍h; kài-bēng kàu, chōe-ok oa̍h-khí-lâi, góa chiū sí. 10). Kài-bēng pún sī beh hō͘ lâng oa̍h, chiàu góa kìⁿ-kè hoán-tńg sī hō͘ lâng sí. 11). In-ūi chōe-ok sēng ki-hōe, tùi kài-bēng khi-phiàn góa, koh tùi i lâi hāi-sí góa. 12). Án-ni-siⁿ lu̍t-hoat sī sèng, kài-bēng iā sī sèng, sī gī, sī hó. 13). Nā-sīán-ni hit ê hó-ê sī hō͘ góa sí mah? Toàn-toàn m̄ sī. Sī chōe-ok tùi hit ê hó-ê hō͘ góa sí, beh hián-chhut i sī chōe-ok; hō͘ chōe-ok tùi kài-bēng chiâⁿ chòe chōe-ok ê ke̍k-thâu. 14). In-ūi lán chai lu̍t-hoat sī sio̍k tī sîn ê, nā-sī góa sī sio̍k tī jio̍k-thé ê, í-keng bōe-khì hō͘ chōe-ok. 15). In-ūi góa só͘ chòe ê ka-kī m̄ chai; in-ūi góa só͘ teh kiâⁿ ê, m̄ sī góa só͘ ì-ài; hoán-tńg góa só͘ oàn ê, góa khì kiâⁿ i. 16). Taⁿ góa nā kiâⁿ só͘ m̄ ài ê, góa chiū-sī sêng-jīn lu̍t-hoat chòe hó. 17). Án-ni kiâⁿ i ê, taⁿ m̄ sī góa, sī tiàm-tī góa sim-lāi ê chōe-ok. 18). In-ūi góa chai góa lāi-bīn, chiū-sī góa jio̍k-thé lāi, bô hó tī-teh; in-ūi lūn hit ê ì-ài, góa chiū ū, kiâⁿ hit ê hó, góa chiū bô. 19). In-ūi góa só͘ ì-ài ê hó, góa bô khì kiâⁿ; góa só͘ m̄ ài ê pháiⁿ, hoán-tńg khì kiâⁿ. 20). To̍k-to̍k góa nā kiâⁿ góa só͘ m̄ ài ê, hit ê teh kiâⁿ ê, taⁿ m̄ sī góa, sī tiàm-tī góa lāi-bīn ê chōe-ok. 21). Án-ni góa tit-chai ū chi̍t ê hoat, chiū-sī tng góa ài kiâⁿ hó ê sî, pháiⁿ kap góa tī-teh. 22). In-ūi góa chiàu lāi-sim sī hoaⁿ-hí Siōng-tè ê lu̍t-hoat. 23). Nā-sī góa khòaⁿ pah-thé tiong ū pa̍t ê hoat kap góa sim-chì ê hoat saⁿ kau-chiàn, lia̍h góa lâi hâng-ho̍k pah-thé lāi chōe-ok ê hoat. 24). Khó͘ ah? góa ê chòe lâng! chī-chūi beh kiù góa thoat-chhut chit ê tì-kàu sí ê thé ah? 25). Kám-siā Siōng-tè sī tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok. Án-ni góa pún-sin ēng sim-chì sūn-ho̍k Siōng-tè ê hoat, ēng jio̍k-thé sūn-ho̍k chōe-ok ê hoat.

[8] Só͘-í hiah ê tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ ê, taⁿ lóng bô tēng chōe. 2). In-ūi oa̍h-miā ê Sîn ê hoat, tī Ki-tok Iâ-so͘ í-keng tháu-pàng góa thoat-lī chōe kap sí ê hoat. 3). In-ūi lu̍t-hoat só͘ bōe-ōe ê, sī tùi jio̍k-thé chiah bô la̍t, Siōng-tè chiū chhe ka-kī ê Kiáⁿ, tī ū chōe ê jio̍k-thé ê hêng-chōng, koh ūi-tio̍h chōe ê iân-kò͘, tī jio̍k-thé tiong lâi gí-tiāⁿ chōe-ok; 4). hō͘ lu̍t-hoat ê gī tī lán ōe tit móa-chiok, chiū-sī bô chiàu jio̍k-thé, sī chiàu sîn lâi kiâⁿ ê. 5). In-ūi chiàu jio̍k-thé ê, ì-hiòng jio̍k-thé ê sū; chiàu sîn ê, ì-hiòng sîn ê sū. 6). In-ūi jio̍k-thé ê ì-hiòng sī sí; sîn ê ì-hiòng sī oa̍h koh pêng-an. 7). In-ūi jio̍k-thé ê ì-hiòng sī tùi-te̍k Siōng-tè, in-ūi i bô hâng-ho̍k Siōng-tè ê lu̍t-hoat, iā bōe-ōe hâng-ho̍k. 8). Koh tiàm-tī jio̍k-thé ê, bōe-ōe hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí. 9). To̍k-to̍k Siōng-tè ê Sîn nā khiā-khí tī lín, chiū lín bô tiàm-tī jio̍k-thé, sī tiàm-tī sîn; bô ū Ki-tok ê Sîn ê, m̄ sī I ê lâng. 10). Ki-tok nā tiàm-tī lín, chiū lín ê seng-khu in-ūi chōe sí, sîn in-ūi gī oa̍h. 11). To̍k-to̍k hō͘ Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, I ê Sîn nā khiā-khí tī lín, chiū hō͘ Ki-tok Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, iā beh chiong I ê Sîn, chiū-sī khiā-khí tī lín ê, hō͘ lín ōe sí ê seng-khu koh-oa̍h. 12). Án-ni hiaⁿ-tī ah, lán m̄ sī khiàm jio̍k-thé ê chè, tì-kàu chiàu jio̍k-thé lâi oa̍h. 13). In-ūi lín nā chiàu jio̍k-thé lâi oa̍h, chiū ōe sí; nā ēng sîn phah-sí seng-khu ê só͘ chòe, chiū ōe oa̍h. 14). Hoān-nā hō͘ Siōng-tè ê Sîn só͘ chhōa ê, sī chòe Siōng-tè ê kiáⁿ. 15). In-ūi lín m̄ sī siū-tio̍h lô͘-po̍k ê sîn, tì-kàu koh kiaⁿ-hiâⁿ; chiū-sī siū-tio̍h siat-li̍p chòe kiáⁿ ê sîn, tùi án-ni lán kiò kóng, Á-pà, Pē ah. 16). Sèng Sîn ka-kī kap lán ê sîn saⁿ-kap kan-chèng lán chòe Siōng-tè ê kiáⁿ. 17). Kì-jiân chòe kiáⁿ chiū chòe hō͘-sû, chiū-sī chòe Siōng-tè ê hō͘-sû, kap Ki-tok tâng chòe hō͘-sû; lán nā kap I tâng siū khó͘, sī beh hō͘ lán kap I tâng êng-kng. 18). In-ūi góa sǹg hiān-sî ê kan-khó͘ bōe kham-tit pí-phēng só͘ beh hián-bêng kàu tī lán ê êng-kng. 19). In-ūi siū-chō ê mi̍h kia̍h thâu ǹg-bāng, teh thèng-hāu Siōng-tè chèng kiáⁿ ê hián-bêng. 20). In-ūi siū-chō ê mi̍h hâng-ho̍k tī khang-hu, m̄ sī i kam-goān, chiū-sī tùi hit ê hō͘ i hâng-ho̍k ê; 21). sī teh ǹg-bāng liân siū-chō ê mi̍h iā beh tit-tio̍h tháu-pàng, thoat-lī pāi-hoāi ê khu-sok, lâi ji̍p tī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî êng-kng ê chū-iû. 22). In-ūi lán chai it-chhè siū-chō ê mi̍h kàu chit sî iáu teh saⁿ-kap thó͘-khùi khó͘-thàng. 23). M̄ nā án-ni, chiū lán pún-sin tit-tio̍h Sèng Sîn thâu-chúi ê ké-chí ê, iā sim-lâi ka-kī thó͘-khùi, teh thèng-hāu siat-li̍p chòe kiáⁿ, chiū-sī lán ê seng-khu ê sio̍k-hôe. 24). In-ūi lán tit kiù sī tùi ǹg-bāng; nā-sī í-keng khòaⁿ-kìⁿ ê ǹg-bāng, m̄ sī ǹg-bāng; in-ūi só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, sím-mi̍h lâng teh ǹg-bāng i? 25). To̍k-to̍k lán nā ǹg-bāng hit ê só͘ bô khòaⁿ-kìⁿ ê, lán chiū thun-lún thèng-hāu. 26). Koh Sèng Sîn iā chhin-chhiūⁿ án-ni hû-chhî lán ê nńg-chiáⁿ; in-ūi lán m̄ chai-iáⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kî-tó chiàu só͘ eng-kai ê; to̍k-to̍k Sèng Sîn ka-kī ēng bōe kóng-chhut ê thó͘-khùi thòe lán kiû. 27). Kàm-chhat lâng ê sim ê iā chai Sèng Sîn ê ì-sù, in-ūi I chiàu Siōng-tè ê ì-sù lâi thòe sèng-tô͘ kiû. 28). Koh lán chai bān hāng sū saⁿ-kap lâi hō͘ thiàⁿ Siōng-tè ê lâng tit-tio̍h lī-ek, chiū-sī chiàu I tiāⁿ-tio̍h ê chí-ì lâi siū tiàu ê. 29). In-ūi I só͘ tāi-seng chai ê, chiū tāi-seng tiāⁿ-tio̍h in kap I ê Kiáⁿ ê siōng tâng khoán, hō͘ I tī chōe-chōe hiaⁿ-tī ê tiong-kan chòe tōa kiáⁿ. 30). Koh só͘ tāi-seng tiāⁿ-tio̍h ê, chiū tiàu in; só͘ tiàu ê, chiū chheng in chòe gī; só͘ chheng-chòe-gī ê, chiū hō͘ in ū êng-kng. 31). Lūn-kàu chiah ê sū lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Siōng-tè nā ūi lán, chī-chūi ōe tùi-te̍k lán? 32). I kì-jiân bô sioh ka-kī ê Kiáⁿ, ūi-tio̍h lán chèng lâng hiàn I, káim bô sòa chiong bān mi̍h pe̍h-pe̍h hō͘ lán mah? 33). Chī-chūi beh kò Siōng-tè só͘ kéng ê peh-sìⁿ ah? Chheng in chòe gī ê sī Siōng-tè; 34). chī-chūi tēng in ê chōe ah? Ki-tok Iâ-so͘ í-keng sí, siōng-chhiáⁿ tùi sí-lâng tiong koh khí-lâi, chē tī Siōng-tè ê tōa pêng, iā thòe lán kî-tó. 35). Chī-chūi beh keh-tn̄g lán tī Ki-tok ê thiàⁿ? He̍k-sī hoān-lān, he̍k-sī khùn-khó͘, he̍k-sī khún-tio̍k, he̍k-sī iau-go, he̍k-sī thǹg-theh, he̍k-sī gûi-hiám, he̍k-sī lāi-to ah? 36). Chhin-chhiūⁿ só͘ kì-chài, kóng, "Goán ūi-tio̍h lí ê iân-kò͘ chiong ji̍t siū sí, Khòaⁿ chòe chhin-chhiūⁿ beh thâi ê iûⁿ." 37). Hoán-tńg tī chiah ê lóng-chóng ê sū, lán tùi thiàⁿ lán ê, tek-sèng kàu ū chhun. 38). In-ūi góa chhim sìn bô lūn sī sí, sī oa̍h, sī thiⁿ-sài, sī chiáng-koân ê, sī hiān-kim ê, sī chiong-lâi ê, ū koân-lêng ê, sī koâiⁿ, sī chhim, á-sī pa̍t ê siū-chō ê mi̍h, lóng bōe-ōe keh-tn̄g lán tī Siōng-tè ê thiàⁿ, chiū-sī tī lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ só͘ ū ê thiàⁿ.

[9] Góa tiàm-tī Ki-tok kóng ōe chin-si̍t bô pe̍h-chha̍t, góa ê liông-sim tī Sèng Sîn kap góa saⁿ-kap chòe kan-chèng, 2). góa ū tōa iu-būn, thòng-sim bô soah. 3). In-ūi góa ūi-tio̍h góa ê hiaⁿ-tī, góa ê kut-jio̍k ê chì-chhin, chiū nā pún-sin siū chiù-chó͘ lī-khui Ki-tok iā kam-goān. 4). In sī Í-sek-lia̍t lâng, ū chòe kiáⁿ ê bêng-hūn, ū êng-kng, ū chiah ê iok, ū lu̍t-hoat ê thoân-siū, ū ho̍k-sāi ê lé-gî, kap chiah ê èng-ún, lóng sio̍k tī in; 5). lia̍t-chó͘ sī in ê chó͘, chiàu jio̍k-thé lâi lūn, Ki-tok iā tùi in chhut; I sī bān mi̍h ê téng-bīn, sī Siōng-tè, kham-tit o-ló kàu tāi-tāi ê. À-bēng. 6). M̄ sī kóng Siōng-tè ê ōe hòe-khì; in-ūi tùi Í-sek-lia̍t chhut ê, bô it-chīn sī Í-sek-lia̍t lâng. 7). Iā m̄ sī in-ūi in chòe A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, chiū it-chīn chòe kiáⁿ; to̍k-to̍k, Tī Í-sat ê beh chheng chòe lí ê hō͘-è. 8). Che chiū-sī kóng, m̄ sī jio̍k-thé ê kiáⁿ chiū sǹg chòe Siōng-tè ê kiáⁿ; to̍k-to̍k èng-ún ê kiáⁿ chiah sǹg chòe hō͘-è. 9). In-ūi èng-ún ê ōe sī kóng, Chiàu chit ê kî góa beh kàu, Sat-la̍h beh ū chi̍t ê kiáⁿ. 10). M̄ nā án-ni, koh ū Lī-pek-ka tùi lán ê chó͘ Í-sat chi̍t lâng lâi hoâi-īn, 11). kiáⁿ iáu-bē chhut-sì, hó pháiⁿ iáu-bē kiâⁿ, beh hō͘ Siōng-tè kéng-soán lâng só͘ tiāⁿ-tio̍h ê chí-ì ōe kú-tn̂g tī-teh, m̄ sī chhut tī só͘ kiâⁿ, sī chhut tī tiàu i ê, chiū kā Lī-pek-ka kóng, Tōa-ê beh ho̍k-sāi sòe-ê. 13). Chhin-chhiūⁿ só͘ kì-chài kóng, Góa thiàⁿ Ngá-kok, oàn-hūn Í-sò. 14). Án-ni lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Siōng-tè ū put-gī mah? Toàn-toàn m̄ sī. 15). In-ūi I kā Mô͘-se kóng, Góa beh lîn-bín góa só͘ lîn-bín ê, góa beh thé-thiap góa só͘ thé-thiap ê. 16). Chiàu án-ni khòaⁿ, put-chāi tī ì-ài ê, iā put-chāi tī kiâⁿ ê, sī chāi-tī lîn-bín lâng ê Siōng-tè. 17). In-ūi sèng-keng kā Hoat-ló kóng, Góa hō͘ lí heng-khí, tiâu-tî beh ēng lí hián-bêng góa ê koân-lêng, iā hō͘ góa ê miâ pò-iông tī phó͘ thiⁿ-ē. 18). Án-ni I sûi-ì lîn-bín lâng, iā sûi-ì hō͘ lâng ngī-sim. 19). Lí beh tùi góa kóng, Cháiⁿ-iūⁿ I iáu teh hiâm lâng? in-ūi chī-chūi ge̍k I ê chí-ì? 20). Lí chit ê lâng ah, lí chī-chūi hoán-tńg piān-pok Siōng-tè ah? Siū-chō ê mi̍h kiám ōe tùi chō i ê kóng, Lí siáⁿ-sū chhòng-chō góa án-ni? 21). Thô͘ ê koân kiám m̄ sī chhut-chāi sio-hûi ê lâng, pîⁿ-pîⁿ tùi hit tè lâi chòe khì-kū, chi̍t-ê kùi-khì chi̍t-ê hā-chiān mah? 22). Siat-sú Siōng-tè ài hián-bêng I ê siū-khì, koh hō͘ lâng bat I ê koân-lêng, chiū tōa-tōa khoan-iông thun-lún hiah ê thang siū-khì ê khì-kū, piān-piān beh pāi-hoāi ê; 23). iā hō͘ lâng bat I êng-kng ê pù-ū kàu tī thang lîn-bín ê khì-kū, I só͘ tāi-seng pī-pān beh tit-tio̍h êng-kng ê, 24). chiū-sī lán chiah-ê hō͘ I só͘ tiàu ê, m̄ nā chhut tī Iû-thài lâng, iā chhut tī gōa-pang lâng; 25). chhin-chhiūⁿ I tī Hô-se ê chheh kóng, " M̄ sī góa ê peh-sìⁿ, góa beh chheng in chòe peh-sìⁿ; M̄ sī tit-tio̍h thiàⁿ ê, góa beh chheng in chòe tit-tio̍h thiàⁿ ê. 26). Chêng tī siáⁿ só͘-chāi kā in kóng, Lín m̄ sī góa ê peh-sìⁿ, Tī hia in beh chheng chòe chin-oa̍h Siōng-tè ê kiáⁿ." 27). Í-sài-a lūn Í-sek-lia̍t chiū kiò kóng, Í-sek-lia̍t chiah ê kiáⁿ, sui-jiân in ê siàu-gia̍h chhin-chhiūⁿ hái-soa, beh tit-tio̍h kiù ê sī hiah ê só͘ chhun ê nā-tiāⁿ. 28). In-ūi Chú beh oân-choân koh kán-chia̍t lâi chiâⁿ I ê ōe tī tōe-ni̍h. 29). Koh chhin-chhiūⁿ Í-sài-a tāi-seng kóng, "Nā m̄ sī Bān-kun ê Chú kā lán lâu chi̍t ê chéng teh, Chiū lán í-keng chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má kap Gô-mô͘-la̍h chi̍t iūⁿ." 30). Án-ni lán beh cháiⁿ-iūⁿ kóng? Gōa-pang lâng bô tui-jip gī, iáu-kú tit-tio̍h gī, chiū-sī tùi sìn ê gī. 31). Nā-sī Í-sek-lia̍t lâng tui-jip chiâⁿ gī ê hoat, iā bô tit-tio̍h hit ê hoat. 32). Che sī cháiⁿ-iūⁿ? In-ūi in bô tùi sìn, sī tùi só͘ kiâⁿ. In tio̍h-tak tī hit ê hō͘ lâng tio̍h-tak ê chio̍h, chiàu só͘ kì-chài kóng, "Lí khòaⁿ, góa chiong hō͘ lâng tio̍h-tak ê chio̍h, poa̍h-tó lâng ê chio̍h-pôaⁿ, hē tī Sûn-siâⁿ. Kìⁿ-nā sìn I ê lâng bô tì-kàu kiàn-siàu."

[10] Hiaⁿ-tī ah, góa ê sim só͘ ì-ài, só͘ thòe in tùi Siōng-tè kiû ê, chiū-sī in ê tit kiù. 2). In-ūi góa ūi-tio̍h in chòe kan-chèng, in ǹg Siōng-tè ū jia̍t-sim, chóng-sī bô chiàu chin ê tì-sek. 3). In-ūi in m̄ bat Siōng-tè ê gī, ài li̍p ka-kī ê gī, chiū bô hâng-ho̍k Siōng-tè ê gī. 4). In-ūi Ki-tok chòe lu̍t-hoat ê kiat-bé, tì-kàu gī kui tī kìⁿ-nā sìn ê lâng. 5). In-ūi Mô͘-se siá kóng, Lâng kiâⁿ hit ê tùi lu̍t-hoat ê gī ê, beh tùi i lâi oa̍h. 6). Nā-sī tùi sìn ê gī sī chhin-chhiūⁿ án-ni kóng, Lí bo̍h-tit sim-lāi kóng, Chī-chūi beh chiūⁿ thiⁿ ah? (chiū-sī beh chhōa Ki-tok lo̍h-lâi); 7). á-sī, Chī-chūi beh lo̍h chhim-ian ah? (chiū-sī beh chhōa Ki-tok tùi sí-lâng tiong khí-lâi). 8). I tàu-tí kóng sím-mi̍h ah? sī kóng Giân-gú sī kūn tī lí, sī tī lí ê chhùi, tī lí ê sim, chiū-sī goán só͘ thoân chit ê sìn ê giân-gú; 9). chiū-sī lí nā ēng chhùi jīn Iâ-so͘ chòe Chú, ēng sim sìn Siōng-té hō͘ I tùi sí-lâng tiong khí-lâi, chiū ōe tit-tio̍h kiù. 10). In-ūi lâng ēng sim sìn, tì-kàu tit-tio̍h gī; ēng chhùi jīn, tì-kàu tit-tio̍h kiù. 11). Sèng-keng kóng, Kìⁿ-nā sìn-khò I ê lâng put-tì kiàn-siàu. 12). In-ūi Iû-thài Hi-lī-nî lóng bô hun-piat; siāng chi̍t ê Chú sī chèng lâng ê Chú, khoán-thāi lóng-chóng kiû I ê lâng ke̍k-kî hù-jū. 13). In-ūi kìⁿ-nā kiû-kiò Chú ê miâ ê lâng beh tit-tio̍h kiù. 14). Chóng-sī in só͘ iáu-bē sìn ê, thái-thó ōe kiû-kiò I? só͘ bē thiaⁿ-kìⁿ ê, thái-thó ōe sìn I? nā bô lâng thoân, thái-thó ōe thiaⁿ-kìⁿ? 15). nā m̄ sī hōng-chhe, thái-thó ōe thoân? chiàu só͘ kì-chài kóng, Thoân chiah ê hó-sū ê hok-im ê, in ê kha-pō͘ súi kàu cháiⁿ-iūⁿ! 16). Chóng-sī in m̄ sī lóng sūn-thàn hok-im. In-ūi Í-sài-a kóng, Chú ah, goán só͘ thoân ê, ū chī-chūi sìn ah? 17). Án-ni sìn sī chhut tī thiaⁿ, thiaⁿ sī tùi Ki-tok ê giân-gú. 18). To̍k-to̍k góa kóng, In kiám bē bat thiaⁿ-kìⁿ mah? Ū lah, "In ê siaⁿ-im thoân kàu pián thiⁿ-ē, In ê giân-gú kàu tōe-ke̍k." Nā-sī góa kóng, Í-sek-lia̍t lâng kiám bē chai mah? Khí-thâu Mô͘-se kóng, " Góa beh ēng m̄ sī chòe peh-sìⁿ ê, lâi kek lín ê hùn-chì, Ēng gōng ê peh-sìⁿ lâi kek lín ê siū-khì." 20). Í-sài-a iā hó-táⁿ kóng, "Bē bat chhē góa ê, góa hō͘ in tú-tio̍h, Bē bat chhéng-mn̄g góa ê, góa tùi in hián-bêng." 21). Nā-sī lūn-kàu Í-sek-lia̍t i chiū kóng, Góa thong ji̍t chhun chhiú, ǹg m̄ sūn-thàn kap piān-pok ê peh-sìⁿ.

[11] Góa chiū kóng, Siōng-tè kiám ū khì-sak I ê peh-sìⁿ ah? Toàn-toàn m̄ sī. In-ūi góa iā sī Í-sek-lia̍t lâng, chhut tī A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, Piān-ngá-bín ê chi-phài. 2). Siōng-tè bē bat khì-sak I só͘ tāi-seng chai ê peh-sìⁿ. Á-sī lín m̄ chai sèng-keng tī Í-lī-a hit chām só͘ kì-chài ah? i ū cháiⁿ-iūⁿ tùi Siōng-tè kò Í-sek-lia̍t lâng, 3). kóng, Chú ah, in ū thâi-sí lí ê sian-ti, ku̍t-tó lí chiah ê chè-tôaⁿ; chí ū lâu góa tī-teh, in iā beh ti̍h góa ê sìⁿ-miā. 4). Chóng-sī Siōng-tè ū ìn i cháiⁿ-iūⁿ ah? sī kóng, Góa ūi-tio̍h ka-kī ū lâu chhit-chheng lâng, bē bat kūi-pài Pa-le̍k ê. 5). Hiān-kim iā án-ni iáu ū só͘ lâu-teh, chiū-sī chiàu un-tián lâi kéng-soán ê. 6). Chóng-sī nā chiàu un-tián, chiū bô koh tùi só͘ kiâⁿ; nā bô, chiū un-tián m̄ sī un-tián. 7). Án-ni chiū cháiⁿ-iūⁿ? Í-sek-lia̍t só͘ kiû ê, i kèng-jiân bô tit-tio̍h; to̍k-to̍k siū-kéng ê ū tit-tio̍h, kî-û ê chiū pìⁿ ngī-sim; 8). chiàu só͘ kì-chài, kóng, Siōng-tè hō͘ in hun-bê ê sim, bōe khòaⁿ-kìⁿ ê ba̍k-chiu, bōe thiaⁿ-kìⁿ ê hī-khang, kàu tī kin-á-ji̍t. 9). Tāi-pi̍t iā kóng, "Hō͘ in ê iân-toh chiâⁿ chòe oa̍h-tauh, chòe lô-bāng, Chòe that-gāi, chòe pò-èng tī in; 10). Hō͘ in ê ba̍k-chiu hoe, bōe-ōe khòaⁿ-kìⁿ, In ê ka-chiah siông-siông ku-ku." 11). Án-ni góa chiū kóng, In í-keng tio̍h-tak, sī tì-kàu in poa̍h-tó mah? Toàn-toàn m̄ sī. Hoán-tńg tùi in ê hoān-chōe, chín-kiù chiū kàu tī gōa-pang, beh kek-khí in ê hùn-chì. 12). Taⁿ in ê hoān-chōe nā chòe sè-kan ê pù-ū, in ê soe-thè nā chòe gōa-pang ê pù-ū, hô-hòng in ê chhiong-móa? 13). Góa sī tùi lín gōa-pang lâng kóng, In-ūi góa sī gōa-pang lâng ê sù-tô͘, góa êng-kng góa ê chit; 14). khòaⁿ ōe thang kek-khí góa kut-jio̍k chhin ê hùn-chì, lâi kiù in tiong-kan kúi-nā lâng. 15). In-ūi in ê siū khì-sak nā chòe sè-kan ê koh hô, chiū in ê siū chiap-la̍p, m̄ sī tùi sí lâi oa̍h sī sím-mi̍h ah? 16). Khí-thâu hiàn ê mī nā sī sèng, chiū kui-sn̂g iā sī sèng; kun nā sī snèg, chiū ki iā sī sèng. 17). Chiah ê ki nā ū-ê at-khí-lâi, iā lí pún sī soaⁿ kaⁿ-ná tit-tio̍h chiap tī in tiong-kan, saⁿ-kap hūn tī kaⁿ-ná ê kun kap pûi-chiap; 18). lí chiū m̄ thang tùi ki lâi khoa-kháu; lí nā khoa-kháu, kú m̄ sī kun óa-khò lí, sī lí óa-khò kun. 19). Án-ni lí beh kóng, Ki at-khí-lâi beh hō͘ góa chiap-lo̍h-lâi. 20). Tio̍h; in tùi m̄ sìn chiah at-khí-lâi, lí tùi sìn chiah khiā-tiâu. 21). Sim bo̍h-tit chū-ko, tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ. in-ūi Siōng-tè nā bô pó-sioh sūn-sèng ê ki, iā beh bô pó-sioh lí. 22). Tio̍h khòaⁿ Siōng-tè ê chû-pi kap giâm-kín; khoán-thāi hiah ê poa̍h-tó ê, sī giâm-kín; nā-sī khoán-thāi lí sī Siōng-tè ê chû-pi, chóng-sī lí tio̍h tn̂g-tn̂g tiàm-tī I ê chû-pi; nā bô, iā beh kā lí koah-khí-lâi. 23). Koh in nā m̄ sī tn̂g-tn̂g tiàm-tī m̄ sìn, iā beh tit-tio̍h chiap; in-ūi Siōng-tè ōe koh chiap in. 24). In-ūi lí nā tùi hit ê sūn-sèng chòe soaⁿ kaⁿ-ná ê kì-jiân koah-khí-lâi, ge̍k-sèng lâi chiap tī hó ê kaⁿ-ná, hô-hòng hiah ê sūn-sèng ê ki beh chiap tī pún kū ê kaⁿ-ná ah? 25). Hiaⁿ-tī ah, góa m̄ ài lín m̄ chai chit ê ò-biāu bián-tit lín ka-kī lia̍h-chòe tì-hūi; chiū-sī Í-sek-lia̍t tiong ū-ê chiâⁿ-chòe ngī-sim, thèng-hāu gōa-pang móa-móa chìn-ji̍p; 26). án-ni thong Í-sek-lia̍t beh lóng tit kiù, chiàu só͘ kì-chài kóng, "Beh ū Kiù-chú tùi Sûn-siâⁿ chhut, Kóe-tû Ngá-kok ê put-khiân; 27). Koh góa tû-khì in ê chōe ê sî, Che chiū-sī góa kap in só͘ li̍p ê iok." 28). Chiàu hok-im, chiū in ūi-tio̍h lín lâi chòe kiû-siû; chiàu kéng-soán, chiū in ūi-tio̍h lia̍t-chó͘ lâi tit-tio̍h thiàⁿ. 29). In-ūi Siōng-tè ê un-sù kap tiàu-lâng lóng bô thè-hòe. 30). Sī chhin-chhiūⁿ lín chêng bô sūn-ho̍k Siōng-tè, nā-sī taⁿ tùi in ê bô sūn-ho̍k lín tit-tio̍h lîn-bín, 31). án-ni in taⁿ bô sūn-ho̍k, thang tùi lín ê tit-tio̍h lîn-bín, hō͘ in ia̍h tit-tio̍h lîn-bín. 32). In-ūi Siōng-tè í-keng ûi bān lâng tī bô sūn-ho̍k ê tiong-kan, tiâu-tî beh lîn-bín bān lâng. 33). Chhim-tîm ah! Siōng-tè ê tì-hūi kap kiàn-sek ê pù-ū ah! I ê phòaⁿ-toàn bōe chhek-to̍k-tit, I ê lō͘-tô͘ tui-chhē bōe tio̍h. 34). Chī-chūi chai Chú ê sim-chì? Chī-chūi kap I chham-gī? chī-chūi tāi-seng hō͘ I, tì-kàu hō͘ I pò-tap? 35). In-ūi bān mi̍h lóng chhut tī I, óa-khò I, kui tī I. 36). Goān I êng-kng kàu tāi-tāi. À-bēng.

[12] Hiaⁿ-tī ah, só͘-í góa in-ūi Siōng-tè ê lîn-bín khǹg lín hiàn ka-kī ê seng-khu chòe chè, sī oa̍h ê, sèng ê, Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê; che sī lín sîn-lêng ê ho̍k-sāi. 2). Bo̍h-tit kap chit sè-kan siāng khoán; tio̍h ēng sim-chì oaⁿ sin lâi piàn-hòa ka-kī, hō͘ lín ōe bêng-pe̍k sím-mi̍h sī Siōng-tè siān-liông, thang hoaⁿ-hí, sûn-choân ê chí-ì. 3). In-ūi góa tùi só͘ hō͘ góa ê un kā lín tiong-kan ta̍k lâng kóng, lín só͘ siūⁿ lâi chhún-to̍k ka-kī, m̄ thang pôaⁿ-kè tī eng-kai siūⁿ ê; só͘ siūⁿ tio̍h an-hūn lâi siūⁿ, chiàu Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ta̍k lâng sìn ê hūn-liōng. 4). In-ūi chhin-chhiūⁿ lán chi̍t sin ū pah-thé, nā-sī pah-thé ê kong-iōng bô lóng saⁿ-tâng; 5). án-ni lán chōe-chōe lâng tiàm-tī Ki-tok chòe chi̍t sin, ta̍k ê saⁿ-kāng chòe thé. 6). Lán chiàu só͘ hō͘ lán ê un, í-keng tit-tio̍h un-sù, kok bô saⁿ-tâng; he̍k-sī chòe sian-ti, chiū tio̍h chiàu sìn ê hūn-liōng lâi kóng; 7). he̍k-sī pān tāi-chì, tio̍h tì-ì tī pān tāi-chì; 8). he̍k-sī kà-sī lâng ê, tio̍h tì-ì tī kà-sī; he̍k-sī khoàn-bián ê, tio̍h tì-ì tī khoàn-bián; chiu-chō͘ ê, tio̍h ēng si̍t-sim; tī-lí ê, tio̍h ēng un-khûn; lîn-bín ê, tio̍h ēng hoaⁿ-hí. 9). Thiàⁿ, tio̍h bô ké; oàn-hūn pháiⁿ, chhin-kūn hó; 10). thiàⁿ hiaⁿ-tī, tio̍h saⁿ chhin-ài; kèng-tiōng lâng, tio̍h saⁿ chhui-chun; 11). lūn un-khûn, m̄ thang pîn-tōaⁿ; lūn sim-chì, tio̍h jia̍t-jia̍t; lūn Chú, tio̍h ho̍k-sāi; 12). tī ǹg-bāng tio̍h hoaⁿ-hí; tī hoān-lān tio̍h thun-lún; tī kî-tó, tio̍h siông-siông; 13). sèng-tô͘ só͘ khiàm-kheh ê, chiū kiong-kip i; chhut-gōa lâng, tio̍h tì-ì hó khoán-thāi in. 14). Khún-tio̍k lín ê, tio̍h kā in chiok-hok; tio̍h chiok-hok, bo̍h-tit chiù-chó͘. 15). Kap hoaⁿ-hí ê lâng saⁿ-kap hoaⁿ-hí; kap thî-khàu ê lâng saⁿ-kap thî-khàu. 16). Saⁿ khoán-thāi, tio̍h tâng chi̍t iūⁿ ê sim; sim-chì bo̍h-tit hò͘ⁿ-ko; tio̍h chhek-chiū pi-bî ê; bo̍h-tit lia̍h ka-kī chòe ū tì-sek. 17). Bo̍h-tit ēng pháiⁿ pò pháiⁿ; tī chèng lâng ê bīn-chêng, tio̍h tô͘-bô͘ chiah ê hó-sū. 18). Nā ōe tit thang kap chèng lâng hô, chiū tio̍h chīn-la̍t kap in hô. 19). Só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, bo̍h-tit ka-kī sin-oan, tio̍h lún-khì, khah hó; in-ūi ū kì-chài kóng, Chú kóng, Sin-oan chāi-tī góa, góa beh pò-èng i. 20). Nā sī lí ê tùi-te̍k iau, tio̍h hō͘ i chia̍h; chhùi-ta, tio̍h hō͘ i lim; in-ūi kiâⁿ án-ni sī chiong jia̍t-jia̍t ê hé-thòaⁿ thia̍p tī i ê thâu-khak téng. 21). Bo̍h-tit hō͘ pháiⁿ khah-iâⁿ, tio̍h ēng hó khah-iâⁿ pháiⁿ.

[13] Ta̍k lâng tio̍h hâng-ho̍k tī chòe sī-tōa ū koân-pèng ê; in-ūi kìⁿ ū koân-pèng bô m̄ sī tùi Siōng-tè chhut; só͘ ū ê koân-pèng lóng sī Siōng-tè só͘ tiāⁿ-tio̍h. 2).Só͘-í khòng-kū koân-pèng ê sī ge̍k Siōng-tè ê bēng-lēng; ge̍k ê lâng ka-kī chhú chōe. 3). In-ūi iú-si m̄ sī hō͘ hó phín hēng ê kiaⁿ, sī hō͘ pháiⁿ lâng kiaⁿ. Lí ài bián kiaⁿ hit ê koân-pèng mah? tio̍h kiâⁿ hó, chiū tit-tio̍h i ê o-ló; 4). in-ūi i sī Siōng-tè chhe-ēng, beh lī-ek lí. Nā-sī lí kiâⁿ pháiⁿ, chiū tio̍h kiaⁿ; in-ūi i m̄ sī khang-khang kòa kiàm; i sī Siōng-tè ê chhe-ēng, sī sin-oan ê, beh hō͘ pháiⁿ lâng tú-tio̍h hêng-hoa̍t. 5). Só͘-í tek-khak tio̍h sūn-ho̍k, m̄ nā ūi-tio̍h siū-khì, iā sī ūi-tio̍h liông-sim. 6). In-ūi án-ni lín iā la̍p sè; in-ūi in sī Siōng-tè ê chip-sū siông-siông choan-bū chit ê sū. 7). Só͘ eng-kai hō͘ chèng lâng ê, tio̍h hō͘ in; eng-kai la̍p i, tio̍h la̍p i; eng-kai thiu hō͘ i, tio̍h thiu hō͘ i; eng-kai kiaⁿ-ùi i, tio̍h kiaⁿ-ùi i; eng-kai chun-kèng i, tio̍h chun-kèng i. 8). Bo̍h-tit khiàm lâng sím-mi̍h, chí ū saⁿ-thiàⁿ iáu sī khiàm lâng; in-ūi thiàⁿ lâng ê ū chīn lu̍t-hoat. 9). In-ūi só͘ kóng, M̄ thang kiâⁿ-îm, M̄ thang thâi lâng, M̄ thang thau-the̍h, M̄ thang tham-sim, á-sī pa̍t tiâu kài, lóng pau-hâm tī chit kù, Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ ka-kī. 10). Jîn-ài bô hāi-tio̍h chhù-piⁿ; só͘-í jîn-ài sī chīn lu̍t-hoat. 11). Án-ni-siⁿ chai chit ê sî-hāu chiū-sī lín í-keng tio̍h khùn-chhíⁿ ê sî; in-ūi lán tit-tio̍h kiù, pí khí-thâu sìn ê sî khah kūn. 12). Mî beh kè, ji̍t-sî kūn lah; só͘-í lán tio̍h thǹg-khì o͘-àm ê só͘ kiâⁿ, lâi chhēng kng-bêng ê chiàn-kah. 13). Só͘ kiâⁿ tio̍h toan-chiàⁿ, chhin-chhiūⁿ tī ji̍t-sî; bo̍h-tit hòng-chhiòng chiú-chùi, bo̍h-tit hò͘ⁿ-sek siâ-îm, bo̍h-tit saⁿ-chiⁿ oàn-tò͘. 14). Tio̍h chhēng Chú Iâ-so͘ Ki-tok, bo̍h-tit ūi-tio̍h jio̍k-thé tô͘-bô͘, tì-kàu thàn su-io̍k.

[14] Sìn nńg-chiáⁿ ê lâng, lín tio̍h chiap-la̍p i; m̄ sī beh piān-lūn só͘ giâu-gî ê. 2). Ū lâng sìn pah hāng mi̍h lóng thang chia̍h; to̍k-to̍k sìn nńg-chiáⁿ ê sī chia̍h chhài-soe. 3). Chia̍h-ê bo̍h-tit khòaⁿ-khin bô chia̍h-ê; bô chia̍h-ê boh-tit gí-gī chia̍h-ê; in-ūi Siōng-tè í-keng chiap-la̍p i. 4). Lí sī chī-chūi teh gí-gī pa̍t lâng ê lô͘-po̍k ah? i khiā-chāi á-sī poa̍h-tó, chū-jiân ū i ê chú-lâng tī-teh. Nā-sī i beh khiā-chāi, in-ūi Chú ōe hō͘ i khiā-chāi. 5). Ū lâng gí-toàn chit ji̍t iâⁿ hit ji̍t; ū lāng gí-toàn ji̍t-ji̍t lóng saⁿ-tâng; ta̍k lâng sim-lāi tio̍h jīn khi chin. 6). Siú ji̍t ê sī ūi-tio̍h Chú lâi siú; chia̍h-ê ūi-tio̍h Chú lâi chia̍h, in-ūi i kám-siā Siōng-tè ; bô chia̍h-ê iā ūi-tio̍h Chú lâi bô chia̍h, iā kám-siā Siōng-tè. 7). In-ūi lán bô lâng ūi-tio̍h ka-kī lâi oa̍h, iā bô lâng ūi-tio̍h ka-kī lâi sí. 8). In-ūi lán nā oa̍h, sī ūi-tio̍h Chú lâi oa̍h; sí, iā sī ūi-tio̍h Chú lâi sí; só͘-í lán, he̍k-sī oa̍h he̍k-sī sí, lóng sio̍k tī Chú. 9). In-ūi Ki-tok só͘-í sí lâi koh-oa̍h, sī beh chòe oa̍h-ê sí-ê ê chú. Taⁿ lí siáⁿ-sū gí-gī lí ê hiaⁿ-tī? iā lí siáⁿ-sū khòaⁿ-khin lí ê hiaⁿ-tī? In-ūi lán chèng lâng lóng beh khiā tī Siōng-tè kong-chō chêng. 11). In-ūi ū kì-chài kóng, "Chú kóng, Góa kì-jiân sī oa̍h ê, bān kha-thâu-u beh kūi góa, Bān chhùi-chi̍h beh o-ló Siōng-tè." 12). Án-ni lán ta̍k lâng beh pâi-lia̍t ka-kī ê sū tī Siōng-tè ê bīn-chêng. 13). Só͘-í lán bo̍h-tit koh saⁿ gí-gī; lín lêng-khó͘ tio̍h tiāⁿ-tio̍h ì-sù bo̍h-tit ēng hō͘ lâng poa̍h-tó á-sī that-gāi ê mi̍h hē tī hiaⁿ-tī ê bīn-chêng. 14). Góa chai, iā tī Chú Iâ-so͘ chhim-sìn, mi̍h pún bô chi̍t hāng sī chho͘-sio̍k; to̍k-to̍k lâng nā lia̍h sím-mi̍h chòe chho͘-sio̍k, chiū hit hāng mi̍h tī hit lâng sī chòe chho͘-sio̍k. 15). Chóng-sī nā ūi-tio̍h chia̍h-mi̍h ê sū hō͘ lí ê hiaⁿ-tī iu-būn, chiū lí m̄ sī chiàu jîn-ài lâi kiâⁿ. Ki-tok thòe i sí ê, lí m̄ thang ēng lí ê só͘ chia̍h lâi pāi-hoāi i. 16). Bo̍h-tit tì-kàu lí ê hó hō͘ lâng húi-pòng. 17). In-ūi Siōng-tè ê kok put-chāi lim-chia̍h; sī gī, kap pêng-an, kap tī Sèng Sîn ê hoaⁿ-hí. 18). Ēng án-ni lâi ho̍k-sāi Ki-tok ê, hō͘ Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí, hō͘ lâng só͘ o-ló. 19). Só͘-í kìⁿ-nā tì-kàu hô-pêng, tāi-ke saⁿ kiàn-li̍p ê sū, lán tio̍h choan-bū. 20). Bo̍h-tit in-ūi chia̍h ê iân-kò͘ húi-hoāi Siōng-tè ê kang. Ta̍k hāng mi̍h khiok sī chheng-khì; nā-sī tùi chia̍h tì-kàu poa̍h-tó ê, chiū-sī pháiⁿ. 21). Bô chia̍h bah, bô lim chiú, bô chòe sím-mi̍h hō͘ hiaⁿ-tī poa̍h-tó, chiah sī hó. 22). Lí só͘ ū ê sìn tio̍h ka-kī chûn tī Siōng-tè ê bīn-chêng. Lâng bô ka-kī gí-gī tī i só͘ jīn chòe tio̍h ê, chiū ū hok-khì. 23). To̍k-to̍k lâng nā giâu-gî iā lâi chia̍h, chiū siū tēng-chōe, in-ūi m̄ sī chhut tī sìn; kìⁿ-nā m̄ sī tùi sìn chhut-ê chiū-sī chōe.

[15] Lán chiah ê ōe ê lâng eng-kai tio̍h tam-tài bōe ê lâng ê loán-jio̍k, m̄ thang kiû ka-kī ê hoaⁿ-hí. 2). Lán ta̍k lâng tio̍h hō͘ chh-piⁿ hoaⁿ-hí, hō͘ in tit-tio̍h hó lâi kiàn-li̍p. 3). In-ūi Ki-tok iā bô kiû ka-kī ê hoaⁿ-hí, chiū-sī chiàu só͘ kì-chài kóng, Lâng lóe-mē lí ê lóe-mē ū kàu tī góa. 4). In-ūi chá só͘ kì-chài ê, lóng sī beh kà-sī lán, chiah lâi kì; hō͘ lán tùi thun-lún, tùi sèng-keng ê an-ùi, lâi tit-tio̍h ǹg-bāng. 5) Goān siúⁿ-sù thun-lún an-ùi ê Siōng-tè hō͘ lín tāi-ke tâng sim-chì chiàu Ki-tok Iâ-so͘, 6). hō͘ lín chi̍t iūⁿ sim chi̍t iūⁿ chhùi êng-kng Siōng-tè, chiū-sī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē. 7). Só͘-í tio̍h saⁿ chiap-la̍p, chhin-chhiūⁿ Ki-tok iā ū chiap-la̍p lín, tì-kàu êng-kng kui tī Siōng-tè. 8). In-ūi góa kóng, Ki-tok ūi-tio̍h Siōng-tè ê chin-si̍t bat chòe hōng kat-lé ê lâng ê chhe-ēng, beh kian-kò͘ só͘ èng-ún lia̍t-chó͘ ê; 9). iā hō͘ gōa-pang lâng ūi-tio̍h lîn-bín kui êng-kng Siōng-tè, chiàu só͘ kì-chài, kóng, "In-ūi án-ni góa tī gōa-pang tiong beh chheng-ho͘ lí, Chhiùⁿ koa o-ló lí ê miâ." 10). Koh kóng, "Lín gōa-pang lâng, tio̍h kap I ê peh-sìⁿ tâng hoaⁿ-hí." 11). Iū-koh kóng, "Lín chèng gōa-pang tio̍h chheng-chàn Chú, Lín bān peh-sìⁿ tio̍h o-ló I." 12). Iū-koh Í-sài-a kóng, "Beh ū Iâ-se ê kun-thâu, Kap heng-khí lâi tī-lí gōa-pang ê, Gōa-pang beh óa-khò I lâi ū ǹg-bāng." 13). Goān siúⁿ-sù ǹg-bāng ê Siōng-tè hō͘ lín tùi sìn lâi chhiong-móa ta̍k iūⁿ ê hoaⁿ-hí pêng-an; hō͘ lín tī Sèng Sîn ê koân-lêng tit-tio̍h móa-móa ê ǹg-bāng. 14). Góa ê hiaⁿ-tī ah, góa ka-kī iā chhim sìn lín móa-móa siān-liông, chhiong-chiok ta̍k iūⁿ ê tì-sek, iā ōe tāi-ke saⁿ khoàn-bián. 15). Chóng-sī góa siá phoe hō͘ lín, ū tām-po̍h khah hó-táⁿ, beh hō͘ lín koh ōe kì-tit; che sī tùi Siōng-tè só͘ hō͘ góa ê un-tián, 16). hō͘ góa tī gōa-pang chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê chip-sū, ēng Siōng-tè ê hok-im lâi ho̍k-sāi, beh hō͘ só͘ hiàn ê gōa-pang lâng, tī Sèng Sîn chiâⁿ-sèng ê tit-tio̍h chiap-la̍p. 17). Só͘-í lūn Siōng-tè ê sū, góa tī Ki-tok Iâ-so͘ ū thang khoa-kháu. 18). In-ūi tû Ki-tok ēng góa só͘ kiâⁿ ê í-gōa, góa m̄ káⁿ kóng sím-mi̍h; chí ū kóng I ēng góa ê giân-gú kap kiâⁿ-chòe, tī sîn-jiah kap kî-sū ê koân-lêng, kap tī Sèng Sîn ê koân-lêng, hō͘ gōa-pang sūn-ho̍k; án-ni góa tùi Iâ-lō͘-sat-léng se̍h kàu Í-lī-lí-kó͘, piàn thoân Ki-tok ê hok im. 20). Koh góa li̍p-chì thoân hok-im bô tī Ki-tok í-keng siū chheng-ho͘ ê só͘-chāi, kiaⁿ-liáu khí tī pa̍t lâng ê tōe-ki téng; 21). chiū-sī chiàu só͘ kì-chài kóng, "Bē tit-tio̍h I ê siau-sit ê beh khòaⁿ-kìⁿ, Bē thiaⁿ-kìⁿ ê beh hiáu-ngō͘." 22). In-ūi án-ni góa chōe-chōe pái tú-tio̍h chó͘-tòng, bōe tit thang chiū-kūn lín; 23). nā-sī hiān-kim tī chiah ê tōe-hng bô koh ū só͘-chāi thang khì, í-keng chōe-chōe nî ū him-bō͘ beh chiū-kūn lín; 24). thèng-hāu góa khì Sū-pan-ngá ê sî, (in-ūi góa ǹg-bāng keng-kè ê sî kìⁿ-tio̍h lín, tāi-seng kap lín kau-pôe lio̍h-lio̍h-á móa-ì, āu-lâi tit-tio̍h lín sòng-hêng khì hia); 25). chóng-sī hiān-chāi góa khì Iâ-lō͘-sat-léng kiong-kip sèng-tô͘. 26). In-ūi Má-kî-tùn A-kai-a lâng hoaⁿ-hí saⁿ-kap tôe-iân pang-chān Iâ-lō͘-sat-léng sèng-tô͘ tiong ê sòng-hiong lâng. 27). In chin-chiàⁿ sī hoaⁿ-hí; khiok iā sī khiàm in ê chè. In-ūi gōa-pang lâng kì-jiân saⁿ-kap ū hūn tī in sîn-lêng ê sū, chū-jiân tio̍h ēng jio̍k-thé ê mi̍h ho̍k-sāi in. 28). Thèng-hāu góa chòe oân chit ê sū, chiong chit ê iân-hāng kau-hù in bêng-pe̍k, góa beh tùi lín hia khì Sū-pan-ngá. 29). Góa iā chai chiū-kūn lín ê sî, beh ū Ki-tok hong-sēng ê chiok-hok sūn-sòa khì. 30). Hiaⁿ-tī ah, góa tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, iā tùi Sèng Sîn ê thiàⁿ, khǹg lín kap góa tâng chīn-la̍t, thòe góa kî-kiû Siōng-tè, 31). kiù góa thoat-lī Iû-thài tōe hiah ê m̄ sūn-ho̍k ê lâng, iā hō͘ góa ūi-tio̍h Iâ-lō͘-sat-léng só͘ chòe kiong-kip ê sū tit-tio̍h sèng-tô͘ chiap-la̍p; 32). hō͘ góa tùi Siōng-tè ê chí-ì kàu lín hia ū hoaⁿ-hí, iā kap lín saⁿ-kap tit-tio̍h an-hioh. 33). Goān siúⁿ-sù pêng-an ê Siōng-tè kap lín chèng lâng tī-teh: À-bēng.

[16] Góa tùi lín kú-chiàn lán ê chí-bē Hui-pí, chiū-sī Kian-kek-lí kàu-hōe ê chhe-ēng; 2). hō͘ lín ūi-tio̍h Chú chiap-thāi i chiàu sèng-tô͘ só͘ ha̍p-gî, i ū khiàm-ēng lín pang-chān ê, chiū pang-chān i; in-ūi i bat hû-chō͘ chōe-chōe lâng, iā bat hû-chō͘ góa. 3). Chhéng-an Pek-ki-lah, A-ku-lah, tī Ki-tok Iâ-so͘ kap góa tâng tio̍h-bôa ê, 4). iā ūi-tio̍h góa ê sìⁿ-miā bat phe-sí; m̄ nā góa kám-siā in, chiū gōa-pang ê chèng kàu-hōe iā sī án-ni. 5). Koh chhéng-an chū-chi̍p tī i ê ke ê kàu-hōe. Chhéng-an góa só͘ thiàⁿ ê Í-pài-nî-thó͘, i sī A-se-a thâu chi̍t ê sio̍k Ki-tok ê. 6). Chhéng-an Má-lī-a, i bat ūi-tio̍h lín chōe-chōe tio̍h-bôa. 7). Chhéng-an góa ê chhin-chhek An-to-nî-kó͘, Iû-nî-a; in bat kap góa tâng koaiⁿ-kaⁿ, ū miâ-siaⁿ tī sù-tô͘ tiong, koh tāi-seng góa tiàm tī Ki-tok. 8). Chhéng-an Àm-pek-lī, tiàm-tī Chú hō͘ góa só͘ thiàⁿ ê. 9). Chhéng-an tī Ki-tok kap góa tâng tio̍h-bôa ê Ní-pa-lô͘, í-ki̍p góa só͘ thiàⁿ ê Sū-tāi-kó͘. Chhéng-an A-pí-lī, tī Ki-tok ū keng-giām ê. 10). Chhéng-an A-lí-to-pò͘ ke-lāi ê lâng. 11). Chhéng-an góa ê chhin-chhek Hi-lô-thian. Chhéng-an Ná-kî-sò͘ ke-lāi tiàm-tī Chú ê lâng. 12). Chhéng-an tī Chú teh tio̍h-bôa ê Thó͘-hui-ná, Thó͘-hù-sat. Chhéng-an só͘ thiàⁿ ê Pí-sek, bat tī Chú chōe-chōe tio̍h-bôa ê. 13). Chhéng-an tī Chú tit-tio̍h kéng-soán ê Ló͘-hu, kap i ê lâu-bú, iā sī góa ê lâu-bú. 14). Chhéng-an A-sùn-kî-thó͘, Hut-le̍k-kan, Hek-bí, Pat-lô-pa, Hek-má, í-ki̍p kap in tī-teh ê hiaⁿ-tī. 15). Chhéng-an Hui-lô-lô-kó͘ kap Iû-lī-a, Nî-lī-a kap i ê chí-bē, kap O-lîm-pa, í-ki̍p kap in tī-teh ê chèng sèng-tô͘. 16). Lín tio̍h ēng sèng ê saⁿ-chim tāi-ke saⁿ chhéng-an. Ki-tok ê chèng kàu-hōe chhéng-an lín. 17). Hiaⁿ-tī ah, góa khǹg lín tio̍h séng-chhat hiah ê hun-tóng that-gāi ê, chiū-sī pōe lín só͘ ha̍k-si̍p ê kà-sī ê; koh tio̍h siám-pī in. 18). In-ūi chit hō lâng bô ho̍k-sāi lán ê Chú Ki-tok, sī ho̍k-sāi ka-kī ê pak-tó͘; ēng in ê kî-khá thiám-mī ê ōe bê-he̍k chèng-ti̍t ê lâng ê sim. 19). In-ūi lín ê sūn-ho̍k í-keng piàn thoân tī chèng lâng. Só͘-í góa ūi-tio̍h lín hoaⁿ-hí; to̍k-to̍k lūn-kàu hó sū, góa ài lín ū tì-sek, lūn-kàu pháiⁿ sū, chiū ài lín chheng-pe̍k. 20). Siúⁿ-sù pêng-an ê Siōng-tè beh kín-kín ta̍h-chhùi Sat-tàn tī lín ê kha-ē. Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un kap lín tī-teh. 21). Kap góa tâng tio̍h-bôa ê Thê-mô͘-thài, í-ki̍p góa ê chhin-chhek Lō͘-kiû, Iâ-sun, Só͘-se-pá-tek chhéng-an lín. 22). Góa Tek-tiu, chiū-sī siá chit tiuⁿ phoe ê, tī Chú chhéng-an lín. 23). Góa kap choân kàu-hōe éng hioh i tau ê Ka-iû chhéng-an lín. Siâⁿ-lāi koán khò͘-pâng ê Í-lah-to͘ kap hiaⁿ-tī Koat-thó͘ chhéng-an lín. 25). Siōng-tè ōe kian-kò͘ lín chiàu góa ê hok-im, kap só͘ soan-thoân Iâ-so͘ Ki-tok ê sū, iā chiàu éng sè-tāi só͘ ún-ba̍t ò-biāu ê chhián-bêng, 26). chit ê ò-biāu chit tia̍p ū tù-hiān, iā tùi sian-ti ê chheh, chiàu éng-oán Siōng-tè ê bēng-lēng lâi chí-sī bān pang, hō͘ in tùi sìn lâi sūn-thàn; 27). goān êng-kng tùi Iâ-so͘ Ki-tok kui tī to̍k-it ū tì-hūi ê Siōng-tè, tāi-tāi bô soah. À-bēng.