Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thê-to

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

PÓ-LÔ KIÀ HŌ͘ THÊ-TO Ê PHOE (56) [1] Siōng-tè ê lô͘-po̍k, Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ Pó-lô, ūi-tio̍h Siōng-tè kéng-soán ê peh-sìⁿ ê sìn, kap beh hō͘ in bat kèng-khiân ê chin-lí, 2). tī éng-oán oa̍h ê ǹg-bāng, chiū-sī bô pe̍h-chha̍t ê Siōng-tè tī éng sè-tāi ê tāi-seng só͘ èng-ún ê; 3). nā-sī kàu kî chiū hián-bêng I ê tō-lí, chiū-sī chiàu lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê bēng-lēng só͘ kau-thok góa thoân ê; 4). phoe kià hō͘ Thê-to, chiū-sī chiàu saⁿ-kap ū ê sìn chòe góa chin ê kiáⁿ ê: goān lí tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Kiù-chú Ki-tok Iâ-so͘ tit-tio̍h un-tián pêng-an. 5). Góa lâu lí tī Kek-lí-tí ê iân-kò͘, chiū-sī ài lí chiong hiah ê pān bē bêng-pe̍k ê sū lóng pān kàu chéng-chôe, koh chiàu góa só͘ hoan-hù lí ê, tī ta̍k ê siâⁿ siat-li̍p tiúⁿ-ló; 6). nā ū lâng bô thang hiâm, chòe chi̍t ê hū-jîn-lâng ê tiōng-hu, kiáⁿ-jî ū sìn, bô lâng kò in hòng-tōng put-hoat ê, chiah thang. 7). In-ūi kam-tok tio̍h bô thang hiâm, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê koán-ke, bô chū-sī, bô khoài siū-khì, bô in-ūi chia̍h chiú lâi khí sū, bô ài phah lâng, bô tham put-gī ê chîⁿ; 8). tio̍h hó khoán-thāi chhut-gōa lâng, ài hó, siú-kí, kong-gī, sèng-kiat, chiat-chè; 9). kian-kò͘ siú hit ê chiàu chèng-kàu chin-si̍t ê tō-lí, hō͘ i ōe ēng toan-chiàⁿ ê kà-sī lâi khoàn-bián lâng, koh ōe piān-tó hiah ê pok-mn̄g ê lâng. 10). In-ūi ū chōe-chōe m̄ sūn-ho̍k ê lâng, chiū-sī kóng phû-phiò ê ōe, khi-phiàn lâng ê; sio̍k kat-lé ê lâng koh khah sī án-ni. 11). Chit hō lâng ê chhùi tio̍h kā i that-ba̍t; in ūi-tio̍h put-gī ê châi-lī kà-sī só͘ m̄ eng-kai kà-sī ê, lâi pāi-hoāi lâng ê choân ke. 12). In tiong-kan chi̍t lâng, chiū-sī in hit cho̍k ê sian-ti, ū kóng, Kek-lí-tí lâng siông-siông kóng pe̍h-chha̍t, chòe pháiⁿ siù, tham-chia̍h, koh pîn-tōaⁿ. 13). Chit ê kan-chèng sī chin-si̍t; só͘-í lí tio̍h giâm-giâm chek-pī in, hō͘ in tùi sìn ōe sûn-choân; 14). bô ài thiaⁿ Iû-thài lâng ê bô-iáⁿ ōe, kap pōe-biū chin-lí ê lâng ê kài-bēng. 15). Chāi chheng-khì ê lâng, bān mi̍h lóng sī chheng-khì; chāi hiah ê ù-òe bô sìn ê lâng, bô chi̍t hāng mi̍h chheng-khì, liân in ê sim-chì kap liông-sim iā lóng ù-òe. 16). In ka-kī sêng-jīn chòe bat Siōng-tè ê, nā-sī tī in ê só͘ kiâⁿ chiū m̄ jīn I; in sī khó-ò͘ⁿ ê, pōe-ge̍k ê, tī it-chhè ê hó sū chòe put-tiòng-iōng ê.

[2] Hiah ê ha̍p tī toan-chiàⁿ ê kà-sī ê, lí tio̍h kóng i, 2). chiū-sī lāu lâng m̄ thang ài chia̍h chiú, tio̍h toan-chong, siú-kí, koh tī sìn, tī jîn-ài, tī thun-lún, bô m̄ sûn-choân. 3). Lāu hū-jîn-lâng iā tio̍h án-ni, hêng-tōng kú-chí tio̍h ha̍p tī kèng-khiân, bo̍h-tit húi-pòng, iā bo̍h-tit chòe chiú ê lô͘-châi, tio̍h ēng hó kà-sī lâng; 4). chiah thang kàu-tok siàu-liân ê hū-jîn-lâng thiàⁿ in ê tiōng-hu, thiàⁿ in ê kiáⁿ-jî, 5). siú-kí, cheng-kiat, liāu-lí ke sū, siān-liông, sūn-ho̍k ka-kī ê tiōng-hu, bián-tit Siōng-tè ê tō-lí siū-tio̍h pòng-to̍k. 6). Siàu-liân ê ta-po͘-lâng, lí iā tio̍h án-ni khǹg in siú-kí. 7). Lí hoān sū tio̍h ka-kī chòe hó só͘ kiâⁿ ê bô͘-iūⁿ; 8). tī kà-sī tio̍h toan-chong bô siâ, giân-gú toan-chiàⁿ, bô thang hiâm, hō͘ tùi-te̍k ka-kī kiàn-siàu, bô tè thang kóng lán ê pháiⁿ. 9). Khǹg lô͘-po̍k tio̍h sūn-ho̍k in ê chú-lâng, hoān sū hō͘ in hoaⁿ-hí, bô tú-tak, 10). bô thau-the̍h, ta̍k hāng tio̍h hián-bêng tiong-sìn, hō͘ in hoān sū êng-kng lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê kàu. 11). In-ūi Siōng-tè kiù chèng lâng ê un í-keng hián-bêng, 12). kéng-kài lán tio̍h khì-sak put-khiân kap chit sè-kan ê su-io̍k, ēng siú-kí, kong-gī, kèng-khiân lâi kè-ji̍t tī chit sè-tāi; 13). him-bō͘ hit ê tōa hok-khì ê ǹg-bāng, kap lán chì tōa ê Siōng-tè kap Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok êng-kng ê hián-hiān. 14). I ūi-tio̍h lán hiàn ka-kī, beh sio̍k lán thoat-lī it-chhè ê put-hoat; koh ūi-tio̍h pún-sin sóe-chheng lán chòe I ka-kī ê peh-sìⁿ, chiū-sī jia̍t-sim tī chiah ê hó só͘ kiâⁿ ê. 15). Chiah ê sū lí tio̍h kóng, tio̍h khó͘-khǹg, ēng lóng-chóng ê koân lâi chek-pī lâng. M̄ thang hō͘ lâng biáu-sī lí.

[3] Tio̍h hō͘ lâng kì-tit eng-kai hâng-ho̍k pān chèng-sū ê, chiáng-koân ê, lâi sūn-thān i, siông-siông piān lâi kiâⁿ ta̍k hāng ê hó sū, 2). bô húi-pòng, bô saⁿ-chiⁿ, tio̍h un-hô, tùi chèng lâng hián-bêng ta̍k iūⁿ ê un-jiû. 3). In-ūi lán chêng iā sī bû-ti, pōe-ge̍k, siū bê-he̍k, hâng-ho̍k tī pah-paoⁿ ê su-io̍k kap khoài-lo̍k, oa̍h tī ok-to̍k oàn-tò͘ ê tiong-kan, sī khó-ò͘ⁿ ê, iā tāi-ke saⁿ oàn-hūn. 4). Nā-sī lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê jîn-chû kap I ê thiàⁿ lâng hián-bêng ê sî, 5). I chiū kiù lán, m̄ sī tùi tī lán só͘ kiâⁿ ê gī, sī chiàu I ê lîn-bín, tùi têng-thâu-siⁿ ê sóe kap Sèng Sîn ê ōaⁿ-sin, 6). Sèng Sîn chiū-sī I tùi lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok só͘ tōa-tōa kàng-lo̍h tī lán ê; 7). hō͘ lán tùi I ê un lâi chheng-chòe-gī ê, thang chiàu éng-oa̍h ê ǹg-bāng lāi chiâⁿ-chòe hō͘-sû. 8). Chit ê ōe sī chin-si̍t; koh lūn chiah ê sū góa ài lí ngī-ngī kan-chèng i, hō͘ sìn Siōng-tè ê lâng tì-ì chòe chiah ê hó ê sū-gia̍p. chiah-ê lóng sī hó, ū lī-ek lâng ê. 9). Chóng-sī lí tio̍h siám-pī gōng-gōng ê piān-pok, sè-hē ê tâm-lūn, saⁿ-chiⁿ, kap ūi-tio̍h lu̍t-hoat ê cheng-chiàn; in-ūi chiah-ê sī bô lī-ek, koh khang-khang. 10). Kiat-tóng ê lâng, í-keng kéng-kài i chi̍t pái koh chi̍t pái, chiū tio̍h kù-chāi i; 11). in-ūi chai chit hō lâng sī pōe-biū, ka-kī gí i ê chōe, iû-goân teh hoān. 12). Gáo chhe A-thê-má á-sī Chhui-ki-kó͘ khì chhē lí ê sî, lí tio̍h tì-ì kàu Ni-ko-pho-li̍p lâi chhē góa; in-ūi góa í-keng tiāⁿ-tio̍h tī hia kè tang-thiⁿ. 13). Hoat-lu̍t-sū Se-la̍p kap A-pho-lô, lí tio̍h tì-ì kā i sòng-hêng, hō͘ in bô khiàm-kheh. 14). Koh lán chiah ê lâng tio̍h ha̍k-si̍p chòe hó ê sū-gia̍p, lâi pī-pān hiah ê tek-khak tio̍h ê só͘-hùi, bián-tit bô kiat-si̍t. 15). Kap góa tī-teh ê lâng lóng chhéng-an lí. Hoān-nā tī sìn lâi thiàⁿ goán ê lâng lí tio̍h chhéng-an in. 16). Goān un-tián kap lín chèng lâng saⁿ-kap tī-teh.