Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thiap-sat-lô-nî-ka chiân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA JÎN SU (52) CHIÂN SU [1] Pó-lô kap Se-lah í-ki̍p Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ Thiap-sat-lô-nî-ka lâng ê kàu-hōe, chiū-sī tiàm-tī Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê; goān lín tit-tio̍h un-tián pêng-an. 2). Goán ūi-tio̍h lín chèng lâng siông-siông kám-siā Siōng-tè, tī kî-tó ê tiong-kan siàu-liām lín; 3). tī Siōng-tè lán ê Pē ê bīn-chêng, tn̂g-tn̂g siàu-liām lín ū sìn chiū kiâⁿ-chòe, ū jîn-ài chiū tio̍h-bôa, ū ǹg-bāng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok chiū thun-lún. 4). Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, goán chai lín ê siū kéng-soán. 5). In-ūi goán ê hok-im kàu tī lín, m̄ sī chāi-tī kóng ōe nā-tiāⁿ, sī chāi-tī koân-lêng, chāi-tī Sèng Sîn, kap kian-kò͘ ê sìn; chhin-chhiūⁿ lín chai goán tī lín tiong-kan, ūi-tio̍h lín lâi chiâⁿ-chòe sím-mi̍h téng-hō ê lâng. 6). Koh lín í-keng tī chōe-chōe khó͘-lān, ēng Sèng Sîn só͘ siúⁿ-sù ê hoaⁿ-hí, lâi sêng-siū tō-lí, chiū o̍h goán iā o̍h Chú, 7). tì-kàu lín chòe Má-kî-tùn A-kai-a lóng-chóng sìn ê lâng ê bô͘-iūⁿ. 8). In-ūi Chú ê tō-lí tùi lín thoân-chhut, m̄ nā tī Má-kî-tùn kap A-kai-a nā-tiāⁿ, chiū-sī lín ǹg Siōng-tè ê sìn í-keng ta̍k só͘-chāi pò-iông, tì-kàu goán m̄ bián kóng sím-mi̍h. 9). In-ūi in ka-kī pò-bêng kóng goán kàu lín tiong-kan sī sím-mi̍h khoán, iā lín cháiⁿ-iūⁿ ū lī-khui ngó͘-siōng, kui tī Siōng-tè, lâi ho̍k-sāi oa̍h koh chin ê Siōng-tè; 10). iā thèng-hāu I ê Kiáⁿ tùi thiⁿ lo̍h-lâi, chiū-sī I tùi sí-lâng tiong hō͘ I koh-oa̍h ê Iâ-so͘, sī hit ê chín-kiù lán chhut chiong-lâi ê siū-khì ê.

[2] In-ūi, hiaⁿ-tī, lín ka-kī chai goán chêng kàu lín tiong-kan m̄ sī khang-khang; 2). to̍k-to̍k tī Hui-li̍p-pí í-keng tāi-seng siū khó͘ tú-tio̍h lêng-jio̍k, chiàu lín só͘ chai ê, goán tī chōe-chōe cheng-chiàn ê tiong-kan, óa-khò lán ê Siōng-tè, tit-tio̍h hó-táⁿ tùi lín kóng Siōng-tè ê hok-im. 3). In-ūi goán ê khoàn-bián m̄ sī chhut tī chha-biū, m̄ sī chhut tī bô chheng-khì, iā m̄ sī ēng kan-chà, 4). chiū-sī goán hō͘ Siōng-tè giām-kè, chiah ēng hok-im thok-tiōng goán, goán chiū chiàu án-ni lâi kóng, m̄ sī chhin-chhiūⁿ hō͘ lâng hoaⁿ-hí ê, chiū-sī hō͘ giām goán ê sim ê Siōng-tè hoaⁿ-hí. 5). In-ūi goán lóng bē bat ēng thiám-mī ê ōe, chiàu lín só͘ chai ê, iā bô ēng chng-thāⁿ lâi jia-khàm tham-sim, Siōng-tè chòe kan-chèng. 6). Goán chòe Ki-tok ê sù-tô͘, sui-jiân thang kah lâng kèng-tiōng goán, chóng-sī m̄ bat tùi lâng kiû êng-kng, iā bô tùi lín, iā bô tùi pa̍t lâng. 7). Goán chiū-sī un-jiû tī lín tiong-kan, chhin-chhiūⁿ lin-bú io ka-kī ê kiáⁿ-jî. 8). Chhin-chhiūⁿ án-ni goán in-ūi loân-bō͘ lín, chiū m̄ nā Siōng-tè ê hok-im, liân ka-kī ê sìⁿ-miā iā hoaⁿ-hí hō͘ lín; in-ūi lín sī goán só͘ thiàⁿ-thàng ê. 9). Hiaⁿ-tī ah, lín kì-tit goán ê tio̍h-bôa kap kan-khó͘, ài bián-tit thoa-lūi lín chi̍t lâng, chiū mî-ji̍t chòe kang, lâi thoân Siōng-tè ê hok-im hō͘ lín. 10). Lín chòe kan-chèng, Siōng-tè iā chòe kan-chèng, goán tùi lín sìn ê lâng, chòe-lâng sī cháiⁿ-iūⁿ sèng-kiat, kong-gī, bô thang hiâm; 11). chhin-chhiūⁿ lín chai goán cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lín ta̍k lâng chhin-chhiūⁿ lāu-pē khoán-thāi ka-kī ê kiáⁿ-jî, ū khoàn-bián lín, iā an-ùi, iā kan-chèng; 12). sī beh hō͘ lín kiâⁿ tāi-chì ha̍p tī Siōng-tè, chiū-sī tiàu lín ji̍p I ê kok kap êng-kng ê. 13). Só͘-í goán iā kám-siā Siōng-tè bô soah, in-ūi lín tùi goán sêng-siū só͘ thiaⁿ Siōng-tè ê tō-lí ê sî, lín chiap-la̍p i, bô lia̍h-chòe lâng ê tō-lí, chiū-sī lia̍h-chòe Siōng-tè ê tō-lí, (si̍t-chāi chin-chiàⁿ sī), che chiū-sī chhut-la̍t kiâⁿ tī lín sìn ê lâng ê tiong-kan. 14). In-ūi, hiaⁿ-tī ah, lín ū o̍h Iû-thài tōe, tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘, Siōng-tè chiah ê kàu-hōe, in-ūi lín siū-tio̍h lín tâng cho̍k ê hām-hāi, chhin-chhiūⁿ in siū-tio̍h Iû-thài lâng hām-hāi chi̍t iūⁿ. 15). Iû-thài lâng hāi-sí Chú Iâ-so͘ kap chiah ê sian-ti, iā kek-tio̍k goán; in bô hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí, koh kap chèng lâng chòe tùi-te̍k; goán kà-sī gōa-pang lâng, beh hō͘ in tit-tio̍h kiù, in chó͘-tòng goán, tì-kàu in ê chōe-ok sî-sî teh koàn-móa; nā-sī siū-khì kàu tī in í-keng ke̍k-thâu. 17). Hiaⁿ-tī ah, goán chiām-sî kap lín lī-pia̍t, seng-khu lī-pia̍t sim bô lī-pia̍t, chiū un-khûn ná chhiat chin ài kìⁿ-tio̍h lín ê bīn. 18). In-ūi goán ài chiū-kūn lín, góa Pó-lô chi̍t pái koh chi̍t pái ài khì, nā-sī Sat-tàn chó͘-tòng goán. 19). In-ūi goán ê ǹg-bāng kap hoaⁿ-hí, í-ki̍p só͘ khoa-kháu ê bián-liû sī sím-mi̍h? Kiám m̄ sī lín tng lán ê Chú Iâ-so͘ koh-lâi ê sî, tī I ê bīn-chêng mah? 20). In- ūi lín sī goán ê êng-kng kap hoaⁿ-hí.

[3] Só͘-í goán í-keng lún bōe tiâu, chiū tiāⁿ-tio̍h beh toaⁿ-sin tòa tī Ngá-tián, 2). chhe goán ê hiaⁿ-tī Thê-mô͘-thài, i tī Ki-tok ê hok-im chòe Siōng-tè ê chhe-ēng, lâi kian-kò͘ lín, koh ūi-tio̍h lín ê sìn lâi an-ùi lín, 3). bián-tit ū lâng hō͘ hiah ê hoān-lān só͘ iô-tāng, in-ūi lín ka-kī chai lán tú-tio̍h che sī pún tiāⁿ-tio̍h teh. 4). In-ūi goán kap lín tī-teh ê sî bat tāi-seng kā lín kóng, lán ōe tú-tio̍h hoān-lān, āu-lâi kó-jiân án-ni, sī lín só͘ chai. 5). Só͘-í góa kì-jiân bōe koh lún-tit, chiū chhe lâng ài chai lín ê sìn cháiⁿ-iūⁿ, kiaⁿ-liáu hit ê chhì-ê ū só͘ chhì lín, chiū goán ê tio̍h-bôa kui tī khang-khang. 6). Chóng-sī taⁿ Thê-mô͘-thài tùi lín hia lâi kàu goán chia, chiong lín ê sìn kap thiàⁿ ê hó siau-sit pò goán chai, koh kóng-khí lín siông-siông siàu-liām goán, him-bō͘ beh kìⁿ-tio̍h goán, chhin-chhiūⁿ goán ài kìⁿ-tio̍h lín chi̍t iūⁿ; 7). só͘-í, hiaⁿ-tī ah, goán tī it-chhè khùn-pek hoān-lān ê tiong-kan, tùi lín ê sìn, ūi-tio̍h lín siū an-ùi. 8). In-ūi lín nā khiā-chāi tī Chú, goán chiū oa̍h. 9). Goán tī lán ê Siōng-tè ê bīn-chêng ūi-tio̍h lín chin hoaⁿ-hí, goán ūi-tio̍h chit ê it-chhè ê hoaⁿ-hí, ōe ēng sím-mi̍h ê kám-siā ūi-tio̍h lín pò-tap Siōng-tè ah? 10). goán mî-ji̍t chhiat-chhiat kî-tó, ài kìⁿ-tio̍h lín ê bīn, lâi pó͘-móa lín ê sìn só͘ bô kàu. 14). Goān lán ê Pē Siōng-tè, kap lán ê Chú Iâ-so͘ ín-chhōa goán pîⁿ-tháⁿ ê lō͘ chiū-kūn lín. 12). Iā goān Chú hō͘ lín saⁿ-thiàⁿ, sòa thiàⁿ chèng lâng it-hoat chhiong-móa, chhin-chhiūⁿ goán ê thiàⁿ lín, tì-kàu kian-kò͘ lín ê sim chiâⁿ-sèng bô thang hiâm, tī lán ê Pē Siōng-tè ê bīn-chêng, tī lán ê Chú Iâ-so͘ kap I lóng-chóng ê sèng-tô͘ koh lâi ê sî.

[4] Hiaⁿ-tī ah, kiat-bé lâi kóng, goán tī Chú Iâ-so͘ kiû lín khǹg lín, chiàu lìn chêng só͘ bat tùi goán siū, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ lâi hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí ê, lín í-keng teh kiâⁿ, taⁿ tio̍h koh khah chhut-la̍t kiâⁿ. 2). In-ūi lín chai goán tùi Chú Iâ-so͘ ū sím-mi̍h bēng-lēng hō͘ lín. 3). In-ūi Siōng-tè ê chí-ì, chiū-sī lín ê chiâⁿ-sèng, sī ài lín lī-khui îm-loān. 4). Ài lín ta̍k lâng ōe hiáu-tit ēng sèng-kiat kap chun-kùi siú ka-kī ê seng-khu, 5). bô ēng su-io̍k ê chêng, chhin-chhiūⁿ m̄ bat Siōng-tè ê gōa-pang lâng; 6). tī chit chân sū iā bô kè-kài, chhim-hoān i ê hiaⁿ-tī; in-ūi kìⁿ-nā chit hō sū Chú sī sin-oan ê, chhin-chhiūⁿ goán bat kā lín kóng lâi kan-chèng ê. 7). In-ūi Siōng-tè tiàu lán, m̄ sī tì-kàu ù-òe, chiū-sī tī chiâⁿ-sèng. 8). Só͘-í kū-choa̍t ê m̄ sī kū-choa̍t lâng, sī kū-choa̍t Siōng-tè, chiū-sī ēng I ê Sèng Sîn hō͘ lín ê. 9). Lūn thiàⁿ hiaⁿ-tī m̄ bián siá phoe hō͘ lín, in-ūi lín ka-kī siū-tio̍h Siōng-tè ê kà-sī, hō͘ lín tai-ke saⁿ-thiàⁿ, sī lín kó-jiân ū kiâⁿ i tī thong Má-kî-tùn ê chèng hiaⁿ-tī. Chóng-sī, hiaⁿ-tī ah, goán khǹg lín tio̍h it-hoat án-ni; 11). iā tio̍h tùi-tiōng thiâm-chēng, lâi chòe ka-kī ê sū, chhin-chhiú chòe lín ê kang, chiàu goán só͘ bat hoan-hù lín ê, 12). hō͘ lín ǹg gōa-bīn lâng toan-chiàⁿ lâi kiâⁿ, iā ka-kī bô só͘ khiàm-kheh. 13). Hiaⁿ-tī ah, lūn-kàu teh khùn ê lâng goán m̄ ài lín m̄ chai, bián-tit lín iu-būn chhin-chhiūⁿ hiah ê bô ǹg-bāng ê lâng chi̍t iūⁿ. 14). In-ūi lán nā sìn Iâ-so͘ ū sí ū koh-oa̍h, chiū sio̍k Iâ-so͘ lâi khùn ê lâng, Siōng-tè iā beh án-ni chhōa in kap Iâ-so͘ saⁿ-kap lâi. 15). In-ūi goán hōng Chú ê bēng-lēng, ēng chit-ê kā lín kóng, chiū-sī Chú koh lâi ê sî, lán chiah-ê iáu oa̍h-teh ê lâng, bōe-ōe tāi-seng hiah ê teh khùn ê lâng. 16). In-ūi Chú beh pún-sin tùi thiⁿ lo̍h-lâi, ū tōa âu-kiò, ū chì tōa thiⁿ-sài ê siaⁿ, iā ū Siōng-tè ê sàu-kak, chiū hiah ê sio̍k Ki-tok í-keng sí ê lâng beh tāi-seng khí-lâi. 17). Āu-lâi lán iáu oa̍h-teh ê lâng beh kap in siū chiap-la̍p tī hûn-lāi, ji̍p khong-tiong ngiâ-chih Chú; án-ni lán chiū éng-oán kap Chú saⁿ-kap tī-teh. 18). Só͘-í tio̍h ēng chiah ê ōe saⁿ an-ùi.

[5] Hiaⁿ-tī ah, lūn-kàu sî-kî m̄ bián siá phoe hō͘ lín. 2). In-ūi lín ka-kī siông-sè chai, Chú ê ji̍t kàu chhin-chhiūⁿ chha̍t thàu mî lâi. 3). Lâng tng teh kóng, Pêng-an ún-tàng, ê sî, chai-ē hut-jiân kàu tī in, chhin-chhiūⁿ siⁿ kiáⁿ ê kan-khó͘ kàu tī ū sin-īn ê hū-jîn-lâng chi̍t iūⁿ, in hiah ê lâng bōe-ōe cháu-lī. 4). Nā-sī hiaⁿ-tī ah, lín m̄ sī tī àm ê tiong-kan, tì-kàu hit ji̍t chhin-chhiūⁿ chha̍t lâi jip-tio̍h lín. 5). In-ūi lín lóng sī kng-bêng ê lâng, ji̍t-sî ê lâng; lán m̄ sī sio̍k tī mî-sî ê, iā m̄ sī o͘-àm ê. 6). Só͘-í lán m̄ thang chhin-chhiūⁿ kî-û ê lâng teh khùn; tio̍h kéng-séng chiat-chè. 7). In-ūi khùn ê lâng sī mî-sî khùn, chiú-chùi ê lâng sī mî-sî chùi. 8). Nā-sī lán sio̍k ji̍t-sî ê tio̍h chiat-chè, chhēng sìn kap jîn-ài chòe hō͘-sim-kiàⁿ, ēng tit kiù ê ǹg-bāng chòe thâu-khoe. 9). In-ūi Siōng-tè tiāⁿ-tio̍h lán m̄ sī lâi tú-tio̍h siū-khì, chiū-sī beh tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi tit-tio̍h kiù. 10). I thòe lán sí, hō͘ lán, he̍k-sī chhíⁿ he̍k-sī khùn, kap I tâng oa̍h. 11). Só͘-í tio̍h saⁿ an-ùi, tāi-ke saⁿ kiàn-li̍p tek-hēng, chiàu lín só͘ teh chòe ê. 12). Hiaⁿ-tī ah, goán kiû lín, hoān-nā tī lín tiong-kan tio̍h-bôa, tiàm-tī Chú tī-lí lín, kéng-kài lín ê, lín tio̍h bat i, 13). ūi-tio̍h in só͘ chòe ê kang, lín tio̍h tī jîn-ài tōa-tōa chun-kèng in. Lín tāi-ke tio̍h hô-bo̍k. 14). Hiaⁿ-tī ah, goán khǹg lín tio̍h kéng-kài hiah ê bô hoat-tō͘ ê, an-ùi hiah ê lóe-chì ê, hû-chhî hiah ê loán-jio̍k ê, ēng khoan-iông khoán-thāi chèng lâng. 15). Kín-sīn bo̍h-tit ēng pháiⁿ pò pháiⁿ; he̍k-sī tāi-ke saⁿ khoán-thāi, á-sī khoán-thāi chèng lâng, tio̍h siông-siông tui-jip hit ê hó. 16). Tio̍h siông-siông hoaⁿ-hí; 17). tio̍h kî-tó bô soah; 18). hoān sū kám-siā, in-ūi chit-ê sī Siōng-tè tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ ǹg lín ê chí-ì. 19). M̄ thang phah-hoa Sèng Sîn; 20). m̄ thang khòaⁿ-khin sian-ti ê ōe, 21). hoān sū tio̍h chhat-giām; 22). hó-ê tio̍h chip-siú; tio̍h lī-khui ta̍k iūⁿ ê pháiⁿ. 23). Goān pêng-an ê Siōng-tè ka-kī hō͘ lín it-chīn chiâⁿ-sèng; koh goān lín ê sîn kap hûn í-ki̍p seng-khu tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok koh-lâi ê sî, lóng tit-tio̍h pó-choân, bô thang hiâm. 24). Tiàu lín ê sī sìn-si̍t, I iā beh chiâⁿ i. 25). Hiaⁿ-tī ah, tio̍h thòe goán kî-tó. 26). Tio̍h ēng sèng ê saⁿ-chim lâi chhéng-an lóng-chóng ê hiaⁿ-tī. 27). Góa kí Chú lâi hoan-hù lín, ēng chit tiuⁿ phoe tha̍k hō͘ chèng hiaⁿ-tī thiaⁿ. 28). Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tī-teh.