Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Thiap-sat-lô-nî-ka hō͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA JÎN SU (53) HŌ͘ SU [1] Pó-lô kap Se-lah í-ki̍p Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ Thiap-sat-lô-nî-ka lâng ê kàu-hōe, chiū-sī tiàm-tī lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê: 2). goān lín tùi Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an. 3). Hiaⁿ-tī ah, goán eng-kai ūi-tio̍h lín siông-siông kám-siā Siōng-tè, che pún sī ha̍p-gî ê, in-ūi lín ê sìn it-hoat tióng-tōa, koh lín chèng lâng ta̍k ê saⁿ-thiàⁿ ê sim lóng chhiong-chiok; 4). tì-kàu goán tī Siōng-tè chiah ê kàu-hōe chiong lín lâi khoa-kháu, in-ūi lín tī it-chhè ê khún-tio̍k kap só͘ siū ê hoān-lān tiong, ū chûn thun-lún kap sìn ê sim; 5). che chiū-sī Siōng-tè kong-gī sím-phòaⁿ bêng ê pîn-kù, hō͘ lín thang sǹg chòe ōe kham-tit tī Siōng-tè ê kok, chiū-sī lín ūi-tio̍h i siū-khó͘ ê. 6). In-ūi Siōng-tè chiàu kong-gī, beh ēng hoān-lān pò-èng hiah ê hō͘ lín tú-tio̍h hoān-lān ê lâng, 7). iā beh hō͘ lín chiah ê siū hoān-lān ê lâng kap goán tâng tit-tio̍h an-hioh, chiū-sī tī Chú Iâ-so͘ kap I ū koân-lêng ê thiⁿ-sài, tī hé-iām tiong, 8). tùi thiⁿ hián-hiān ê sî, lâi pò-oan tī hiah ê m̄ bat Siōng-tè kap m̄ sūn-ho̍k lán ê Chú Iâ-so͘ ê hok-im ê; 9). chit hō lâng beh siū hêng-hoa̍t, chiū-sī éng-oán ê bia̍t-bô, lī-khui Chú ê bīn-chêng kap I koân-lêng ê êng-kng, 10). tng Chú lîm-kàu ê ji̍t, chiū-sī I beh tī chiah ê sèng-tô͘ tit-tio̍h êng-kng, iā tī hit ji̍t I beh tī lóng-chóng sìn ê lâng tit-tio̍h o-ló, in-ūi goán tùi lín só͘ kan-chèng ê lín ū sìn. 11). Ūi-tio̍h án-ni goán iā siông-siông thòe lín kî-tó, goān lán ê Siōng-tè khòaⁿ lín chòe ōe kham-tit tī só͘ siū ê tiàu, koh ēng koân-lêng lâi oân-móa it-chhè só͘ him-bō͘ ê hó, kap tùi sìn só͘ chòe ê kang, 12). hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ tī lín tit-tio̍h êng-kng, lín iā tī I tit-tio̍h êng-kng, chiàu lán ê Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un.

[2] Hiaⁿ-tī ah, lūn-kàu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lîm-kàu, kap lán chiah-ê chū-chi̍p kui I, goán kiû lín, 2). bô lūn tùi sîn, á-sī tùi ōe, á-sī tùi phoe ká-mō͘ goán ê miâ ê, kóng Chú ê ji̍t hiān-chāi kàu lah, lín ê sim-chì bo̍h-tit khoài-khoài iô-tāng, iā bo̍h-tit kiaⁿ-hiâⁿ; 3). bô lūn ēng sím-mi̍h hoat, it-khài bo̍h-tit hō͘ lâng ín-iú; in-ūi hit ji̍t iáu-bē kàu, tek-khak tāi-seng ū pōe-kàu ê sū, kap hit ê chōe-ok ê lâng, chiū-sī tîm-lûn ê lâng, chhut-hiān; 4). i sī chòe tùi-te̍k, iā chū-ko pôaⁿ-kè it-chhè chheng chòe Siōng-tè kap siū kèng-pài ê; sīm-chì chē tī Siōng-tè ê tiān, piáu-bêng chòe Siōng-tè. 5). Góa iáu kap lín tī-teh ê sî, bat chiong chiah ê sū kā lín kóng, lín kiám bōe kì-tit mah? 6). Taⁿ hit ê chó͘-tòng i, hō͘ i kàu i ê kî chiah chhut-hiān ê, lín iā chai. 7). In-ūi put-hoat ê pì-bi̍t í-keng teh ūn-tōng, to̍k-to̍k hiān-kim ū chi̍t ê chó͘-tòng i ê, ti̍t-kàu hit ê chó͘-tòng ê tùi tiong-ng tû-khì. 8). Hit sî hit ê put-hoat ê beh chhut-hiān, Chú Iâ-so͘ beh ēng I ê kháu-khì lâi bia̍t i, ēng I lîm-kàu ê hián-hiān lâi hòe-bô i. 9). Hit ê put-hoat ê lîm-kàu sī chiàu Sat-tàn ê ūn-hêng, ēng it-chhè ê koân-lêng, sîn-jiah, kap ké ê tiāu-thâu, 10). koh ēng it-chhè put-gī ê khúi-khiat kiâⁿ tī hiah ê teh tîm-lûn ê, in-ūi in bô chiap-la̍p chin-lí ê thiàⁿ lâi tit kiù. 11). Ūi-tio̍h án-ni Siōng-tè chiong chha-biū ê ūn-hêng kàng hō͘ in, hō͘ in sìn pe̍h-chha̍t; 12). hō͘ kìⁿ-nā m̄ sìn chin-lí, khì hoaⁿ-hí put-gī ê, lóng siū gí-toàn. 13). Nā-sī Chú só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, goán eng-kai thòe lín siông-siông kám-siā Siōng-tè, in-ūi Siōng-tè tùi khí-thâu kéng lín, beh hō͘ lín tit kiù, sī chāi-tī Sîn ê chiâⁿ-sèng kap sìn chin-lí. 14). Ūi-tio̍h chit-ê, I tùi goán só͘ thoân ê hok-im bat tiàu lín, lâi tit-tio̍h lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê êng-kng. 15). Só͘-í, hiaⁿ-tī ah, tio̍h khiā-chāi; lín só͘ tit-tio̍h ê thoân-siū, bô lūn sī tùi chhùi kóng ê, á-sī tùi goán ê phoe, hoān só͘ ha̍k-si̍p ê, tio̍h chip-siú i. 16). Lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok, kap lán ê Pē Siōng-tè, chiū-sī thiàⁿ lán, iā tī un-tián chiong éng-oán ê an-ùi kap hó ê ǹg-bāng siúⁿ-sù lán ê, 17). goān I an-ùi lín ê sim, kian-kò͘ lín tī it-chhè hó ê só͘ kiâⁿ, hó ê só͘ kóng.

[3] Hiaⁿ-tī ah, kiat-bé lâi kóng, ,lín tio̍h thòe goán kî-tó, hō͘ Chú ê tō-lí liû-hêng tit-tio̍h êng-kng, chhin-chhiūⁿ tī lín tiong-kan chi̍t iūⁿ; 2). koh hō͘ goán tit-tio̍h thoat-lī tī bô lí ê pháiⁿ lâng; in-ūi lâng bô lóng ū sìn. 3). Chú chiū-sī sìn-si̍t, I beh kian-kò͘ lín, koh pó-hō͘ lín bián hō͘ hit ê pháiⁿ ê ham-hāi. 4). Lūn-kàu lín, goán tī Chú chhim sìn, goán só͘ bēng-lēng ê, lín hiān-kim ū teh kiâⁿ, āu-lâi iā beh kiâⁿ i. 5). Goān Chú chhōa lín ê sim ji̍p tī Siōng-tè ê thiàⁿ kap Ki-tok ê thun-lún. 6). Hiaⁿ-tī ah, goán tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ bēng-lēng lín, kìⁿ-nā hiaⁿ-tī bô hoat-tō͘, bô chiàu goán só͘ thoân-siū ê lâi kiâⁿ, lín tio̍h lī-khui i. 7). In-ūi lín ka-kī chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ o̍h goán; in-ūi goán tī lín tiong-kan bē bat bô hoat-tō͘; 8). iā m̄ bat pe̍h-pe̍h chia̍h lâng; hoán-tńg sī tio̍h-bôa kan-khó͘, mî-ji̍t chòe kang, bián-tit thoa-lūi lín tiong-kan chi̍t lâng. 9). M̄ sī in-ūi goán bô koân, to̍k-to̍k sī ài ēng pún-sin chòe lín ê bô͘-iūⁿ, hō͘ lín o̍h goán. 10). In-ūi goán iáu kap lín tī-teh ê sî, bat án-ni bēng-lēng lín kóng, Nā ū lâng bô beh chòe kang, i iā tio̍h m̄ thang chia̍h. 11). Sī goán thiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan ū lâng só͘ kiâⁿ bô hoat-tō͘, lóng bô chòe kang, kan-ta chòe hūn-gōa ê sū. 12). Chhin-chhiūⁿ chit hō lâng goán tiàm-tī Chú Iâ-so͘ Ki-tok bēng-lēng in, koh khǹg in, tio̍h thiâm-chēng chòe kang, ka-kī thàn chia̍h. 13). Hiaⁿ-tī ah, lín kiâⁿ hó sū, m̄ thang ià-siān. 14). Nā ū lâng bô sūn-ho̍k goán chit tiuⁿ phoe só͘ kóng ê, lín tio̍h kā i kì-teh, iā m̄ thang kap i kau-pôe, hō͘ i ka-kī kiàn-siàu. 15). Chóng-sī bo̍h-tit khòaⁿ i chòe kiû-siû, tio̍h kéng-kài i chhin-chhiūⁿ hiaⁿ-tī. 16). Goān pêng-an ê Chú, ta̍k sî ta̍k hāng sū, pún-sin siúⁿ-sù lín pêng-an. Goān Chú kap lín chèng lâng tī-teh. 17). Góa Pó-lô chhin-pit chhéng-an lín; tī ta̍k tiuⁿ phoe ēng chit-ê chòe kì-hō; góa chiū-sī án-ni siá. 18). Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín chèng lâng tī-teh.