Sin-thé-lí/Sin-thé-lí ê Chóng-lūn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Lūn kàu lâng ê sin-khu cháiⁿ-iūⁿ oa̍h, cháiⁿ-iūⁿ tōa, ū chōe-chōe hāng put-chí ò-biāu, lâng bōe lóng-chóng bêng-pe̍k chai, liân phok-ha̍k ê i-su chhâ-chhut iáu-kú lóng bē kàu-tóe, m̄-kú ū hāng í-keng hun-bêng thang kì, hō͘ tha̍k ê lâng chai.

Ài chòe i-seng ê tek-khak tio̍h káng-kiù chit hō tāi-chì kap seng-khu pòaⁿ-pīⁿ ê in-toaⁿ, chiah khah ōe hiáu-tit i-pīⁿ.