Thih-chhia-lō͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tı̄ 5 goe̍h 15 hō Hoé-chhia-lō͘ ū khui Thàu kàu Hô͘-lô͘-tun-ke. Tùi hia kàu Pek-kong-kheⁿ tio̍h koè Tāi-kah kap Tāi-an nn̄g tiâu khe. Hit chām tāi-iok ū nn̄g phò͘ goā lō͘ ê hn̄g; hit chām nā chō chheng-chhó chiū tùi Táⁿ-káu kàu Ke-lâng-thâu lóng ū thih-chhia-lō͘. Hit chām chō iáu-boē hó, kú ū chō nn̄g tiâu ê Kheng-piān chhia-lō͘ chin hó-ēng. Hiān-sı̂ tùi Tâi-lâm pak ê chá-chhia Sı̄ 6 tiám cheng hoat, hit mê 9 tiám cheng chiū kàu Tâi-pak; án-ni Tâi-lâm kàu Tâi-pak chı̍t jı̍t chiū kàu ūi. Lâng nā beh khı̀ Chiang-hoà, 6 tiám tùi Tâi-lâm khui, tı̄ 11 tiám chhut 34 hun chiū kàu Chiang-hoà. Beh tò-tńg- lâi, hoé-chhia 3 tiám-poàⁿ tùi Chiang- hoà hoat iā hit mê 9 tiám chhut 7 hun chiū kàu Tâi-lâm. Án-ni Tâi-lâm kàu Chiang-hoà lâng-kheh chı̍t jı̍t ē-tit phah óng-hoê, iā tı̄ Chiang-hoà ū sı̀ tiám cheng kú thang tı̄-hia pān tāi-chı̀. Chheng-kok-sı̂ beh chò chit hō tāi-chı̀ tio̍h 8 jı̍t kú chiū chò ē-tit chiâⁿ. Chiang-hoà ê pak-pêng 4 phò͘ chiū- sı̄ Hô͘-lô͘-tun. Hô͘-lô͘-tun lı̄ Toā-siā pài- tn̂g nn̄g lí lō͘ nā-tiāⁿ. Nā ū lâng beh tùi Tâi-lâm kàu Hô͘-lô͘-tun, chiū-sı̄ 24 phò͘, chı̍t jı̍t kú iû-goân thang phah óng-hoê iā tı̄ Hô͘-lô͘-tun ū poàⁿ tiám- cheng kú thang pān tāi-chı̀. Án-ni óng-hoê 48 phò͘. Chá-chêng tio̍h 10 jı̍t kú, taⁿ nā-sái chı̍t jı̍t chiū hó. Nā beh tùi Tâi-lâm khı̀ Ka-gı̄, thâu pang chhia sı̄ chá-khí-sı̂ 8 tiám chhut 9 hun chiū kàu Ka-gı̄; beh tò-tńg-lâi, tùi Ka-gı̄ boé pang chhia sı̄ 6 tiám chhut 58 hun chiah hoat. Án-ni beh khı̀ Ka-gı̄ thang phah óng-hoê, iā tùi chá-khí 8 tiám 9 hun kàu ê-hng-sı̂ teh- beh 7 tiám cheng thang chē hoé-chhia tò-tńg-lâi Hú-siâⁿ. (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 243 koàn, 1905 nı̂ 6 ge̍h)