Thoân-tō Koa

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Thoân-tō Koa 
 1.Chhiáⁿ mn̄g khoàⁿ Pò ê hiaⁿ-chí, 
Lán lâi keng-êng it kong-si,
Bô lı̄ sı̍h-pún ê seng-lí,
Bo̍k-tek m̄-sı̄ siūⁿ thàn-chı̂ⁿ. 2. Koe-thâu hāng-bé kà lâng jı̄,
Jı̄-bú chı̍t-pún nn̄g sián-chı̂ⁿ,
Lâng oē to̍k-sı̍p bián sian-siⁿ,
Lō͘-piⁿ ha̍k-hāu bián khai chı̂ⁿ. 3.Khí-thâu chhı̀-khoàⁿ nn̄g saⁿ jı̄,
Í-āu chiām-chiām ná ke-thiⁿ,
Múi-jı̍t bián-kióng gō͘ hun sı̂,
Chı̍t ge̍h í-lāi ún bat jı̄. 4.Ia̍h sı̄ Jı̍t, Tâi, kiōng-thong jı̄,
Bián ēng khó͘-sim kiūⁿ peh-nı̀,
Thit-thô liām koa soà bat jı̄,
Tai-heng o͘-mo͘-si-lo͘-i (Kok-gú).
Chin-chiàⁿ sim-sek koh chin kı̂. 5.Iâ-so͘ kiò lán tio̍h choè teng,
Lán ê teng-hé tio̍h siu-chéng,
Lán ê teng-hé nā kng-bêng,
Chèng-lâng hoaⁿ-hí lâi hoan-gêng. 6.Iâ-so͘ kóng lán chiū-sı̄ siâⁿ,
Eng-kai tio̍h ū hó miâ-siaⁿ,
Lán tio̍h chhin-chhiūⁿ chiò sin kiàⁿ,
Chèng-lâng oē siūⁿ kiàⁿ-lāi-iáⁿ 7.Khí siâⁿ it-hó tı̄ soaⁿ-téng,
Tang-sai lâm-pak khoàⁿ chin bêng,
Chèng-lâng ài kūn khoài chı̀n-chêng,
Goān lán giân-hēng tio̍h toan-chèng. 8.Iâ-so͘ kóng lán chiū-sı̄ iâm,
Hı̂, bah, bô iâm chhàu-hiam-hiam,
Sı̍t-chāi jı̂n-lūi toā khiàm iâm,
Goān lán tāi-ke tàu chham kiâm. 9.Lán lâng sim-sèng ná hı̂, bah,
Nā ū chham-iâm lóng oē ha̍h,
Bô lūn loā hó ê hı̂, bah,
Sit iâm hiat-tiu chèng-lâng ta̍h. 10. Iâ-so͘ chin-lí phı̀-jū iâm,
Sè-kài bān-bı̂n lóng ū khiàm,
Lí goá m̄-thang kek tiām-tiām,
Lán tio̍h chhin-chhiūⁿ chí-lâm-chiam. 11.Pò lâng chiong-lâi ê gûi-hiám,
Khò Chú kong-lô thang tô-siám,
Siúⁿ-sù thian-tông éng-oán tiàm,
Sèng-keng só͘ kóng lóng èng-giām. 12.Iâ-so͘ kóng lán chiū-sı̄ kng,
Lán kng m̄-sı̄ beh siu-khǹg,
Lán kng tio̍h chiò kàu chin hn̄g,
Sı̄ beh chhiō lâng jı̍p thiⁿ-mn̂g. 13.Iâ-so͘ chin-lí chiū-sı̄ kng,
Lí goá sêng-siū m̄-thang khǹg,
Lán tio̍h chhut-la̍t thoân chin hn̄g,
Hō͘ lán Kiù-chú toā èng-kng. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 581 koàn,1933 nı̂ 8 ge̍h)